Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015"

Transcriptie

1 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 Juni 16 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 24 juni 16 Versie: definitieve versie F r a n c e l i n e V i s s e r A d v i e s e n P r o j e c t e n

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 4 3. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen Verhuringen Verhuringen naar huurprijsklasse Verhuringen naar inkomensgroep Verhuringen naar leeftijdsgroep Verhuringen naar herkomst nieuwe huurder Verhuringen naar woningtype Verhuringen naar model Inschrijftijd en weigeringen Inschrijftijd naar inkomensgroep Inschrijftijd naar leeftijdsgroep Inschrijftijd naar woningtype Inschrijftijd naar model Weigeringen Rechtstreekse bemiddeling voor bijzondere doelgroepen Definities van inkomensgroepen en huurprijsklassen 23 Bijlage 1: Kengetallen woonruimtebemiddeling voor Halderberge, Moerdijk en het hele werkgebied van Klik voor Wonen 24 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 2

3 1 Inleiding De woningen van Woonkwartier in de gemeente Halderberge worden sinds december 12 bemiddeld via het regionale woonruimtebemiddelingssysteem Klik voor Wonen, net als enkele woningen die Woonstichting Etten-Leur in de gemeente Halderberge bezit. Jaarlijks verzorgt Klik voor Wonen een rapportage over de ontwikkelingen op de markt voor corporatiehuurwoningen in haar werkgebied. De rapportage die u nu leest is een verbijzondering van de regionale jaarrapportage en gaat specifiek in op de woonruimtebemiddeling in de gemeente Halderberge. Deze rapportage kan los van de regionale rapportage worden gelezen. Daarmee mist men wel de informatie over de samenstelling en ontwikkeling van het woningzoekendenbestand. Deze informatie is immers niet plaatsgebonden en kan dus niet apart voor Halderberge in beeld worden gebracht. Ook een volledig overzicht van gebruikte definities is alleen te vinden in de regionale rapportage. Deze rapportage begint met een managementsamenvatting in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van corporatiewoningen in de gemeente Halderberge. Hier is te lezen hoeveel woningen in 15 werden verhuurd in de verschillende huurprijsklassen en aan de verschillende doelgroepen. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de druk op de huurwoningmarkt in de gemeente Halderberge, gemeten aan de hand van de gerealiseerde inschrijfduur van woningzoekenden die een woning hebben geaccepteerd. In hoofdstuk 5 staan de rechtstreekse bemiddelingen centraal: de niet-geautomatiseerde koppelingen van woningen aan bijzondere doelgroepen en andere rechtstreekse koppelingen. De rapportage eindigt met de definities van huurprijsklassen en inkomensgrenzen in hoofdstuk 6. In deze rapportage wordt teruggekeken op de periode 13 t/m 15. In de komende jaren wordt in Klik voor Wonen verdere historie opgebouwd over de woonruimtebemiddeling in de gemeente Halderberge, waardoor steeds duidelijkere trends waarneembaar zullen zijn. Een vergelijkbare rapportage is gemaakt voor de gemeente Moerdijk. In bijlage 1, achter in deze rapportage, zijn de belangrijkste kengetallen van de woonruimtebemiddeling in 15 in een vergelijkende tabel gezet voor Halderberge, Moerdijk en het hele werkgebied van Klik voor Wonen. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 3

4 2 Managementsamenvatting 1. In 15 zijn er in Halderberge 255 bestaande woningen verhuurd via Klik voor Wonen. Er werden geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. 2. Van alle verhuringen vond 16,5% plaats in de goedkope huurprijsklasse en 52,9% in het betaalbare segment. In beide huurprijsklassen was het aantal verhuringen groter dan in 13 en 14. Daar stond een afname in de hogere huurprijsklassen tegenover. 3. Van alle vrijkomende woningen werd 76% verhuurd aan de primaire inkomensgroep en bijna % aan de secundaire inkomensgroep. Beide inkomensgroepen profiteerden van de toegenomen beschikbaarheid van goedkope en betaalbare woningen. In totaal 76% van alle verhuringen aan de primaire doelgroep was passend volgens de regels die gelden per 1 januari In vergelijking tot 13 en 14 werden in het afgelopen jaar veel woningen verhuurd aan jongeren tot 23 jaar (10%) en aan woningzoekenden van 23 tot 65 jaar (84%). Zij profiteerden ervan dat er meer eengezinswoningen en veel meer appartementen zonder lift beschikbaar kwamen dan in andere jaren. Het aantal en aandeel verhuringen aan senioren was in 15 zeer beperkt (16 woningen; 6% van alle verhuringen). Dit heeft te maken met het feit dat er in 15 veel minder appartementen met lift beschikbaar kwamen dan in voorgaande jaren, vooral door het ontbreken van nieuwbouw. Bovendien zijn senioren zeer kritisch en weinig verhuisgeneigd. Terwijl de verhuur van het vrijkomende woningaanbod voor deze doelgroep moeizaam verloopt, bouwen velen inschrijftijd op om op termijn in aanmerking te komen voor bepaalde populaire complexen. In Oudenbosch werden 10 woningen aan de doelgroep 65+ers verhuurd, in de kleinere woonkernen slechts 1 of In 15 werd 44% van de vrijkomende woningen verhuurd aan inwoners van de gemeente Halderberge en 56% aan woningzoekenden van buiten de gemeente. In 13 lag deze verhouding nog ongeveer op 50%/50%. We zien hier het effect van een regionaal woonruimteverdelingssysteem en de huisvesting van meer statushouders. 6. Gemiddeld stonden woningzoekenden die in 15 een woning accepteerden daarvoor 3,5 jaar ingeschreven. In 13 was dit 3,7 jaar, in 14 3,1 jaar. Bij de primaire doelgroep was de gemiddelde inschrijftijd met 3,2 jaar iets lager dan in voorgaande jaren en bij de secundaire doelgroep met 4,2 jaar juist iets hoger. 7. De gemiddelde inschrijftijd van jongeren was met 0,8 jaar zeer kort en de gemiddelde inschrijftijd van woningzoekenden tussen 23 en 65 jaar was met 3,4 jaar ongeveer even lang als in voorgaande jaren. Bij de senioren was de gemiddelde inschrijftijd met 8,5 jaar juist extreem hoog. Er was wel degelijk woningaanbod voor deze doelgroep, maar zij kiezen er bewust voor om inschrijftijd op te bouwen, zodat zij op termijn in aanmerking komen voor de meer gewilde woningen. 8. De inschrijftijd varieert sterk per model. Bij de bemiddelingen op volgorde van inschrijfduur nam de inschrijftijd toe van 5,1 jaar in 13 tot 5,9 jaar in 15. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 4

5 9. Woningen werden in 15 gemiddeld 1,3 keer geweigerd, voordat een woningzoekende het woningaanbod accepteerde. De meeste woningzoekenden weigerden vanwege persoonlijke omstandigheden (38%) of omdat de woning of woonomgeving niet helemaal beviel (30%). Bij % van de geregistreerde weigeringen reageerde de woningzoekende niet op het aanbod. 10. Er werden in woningen met voorrang verhuurd aan bijzondere doelgroepen. In gevallen ging het om het verhuringen aan statushouders. Van alle verhuurde woningen ging in 15 7,8% naar deze doelgroep. In 14 was dit 2,0%. Binnen het goedkope en betaalbare segment bedroeg het aandeel verhuringen aan statushouders in 15 9,6%. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 5

6 3 Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen 3.1 Verhuringen Er zijn in de gemeente Halderberge in woningen verhuurd via Klik voor Wonen: 254 door Woonkwartier (fusiepartner Brabantse Waard) en 1 door Woonstichting Etten-Leur. Het ging alleen om bestaande woningen, want er werden geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. In 14 werden er via Klik voor Wonen in de gemeente Halderberge 237 woningen verhuurd en in woningen. Het totale aantal verhuringen schommelde de afgelopen 3 jaar rond 245. In figuur 1 is het aantal verhuringen over de periode 13 t/m 15 uitgesplitst naar de woonkernen van de gemeente Halderberge. Opvallend daling van het aantal verhuringen in Bosschenhoofd en de stijging in Hoeven. De overige kernen tonen een wat wisselend beeld. In 15 zijn in complex De Halderberg in Hoeven 15 woningen opnieuw verhuurd na een renovatieproject. In Oud-Gastel werden 15 leegstaande woningen in t Sluiske opgeknapt en opnieuw verhuurd. Figuur 1: Aantal verhuringen per woonkern, 13 t/m BOSSCHENHOOFD HOEVEN OUD GASTEL OUDENBOSCH STAMPERSGAT 3.2 Verhuringen naar huurprijsklasse Zeker zo interessant als het aantal verhuringen per jaar, is de samenstelling van de vrijgekomen woningvoorraad naar huurprijsklasse en de ontwikkeling daarvan door de jaren heen. In tabel 1 zijn de verhuringen over 13 t/m 15 weergegeven. De definities van de vier huurprijsklassen staan in hoofdstuk 6. Tabel 1: Verhuringen Halderberge naar huurprijsklasse, goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector totaal (9,3%) (48,6%) 79 (32,0%) 25 (10,1%) 247 (%) (8,0%) 114 (48,1%) 79 (33,3%) 25 (10,6%) 237 (%) (16,5%) 135 (52,9%) 65 (25,5%) 13 (5,1%) 255 (%) Ongeveer de helft van alle verhuringen in de gemeente Halderberge heeft betrekking op het betaalbare segment. Ook het bereikbare segment is groot met een kwart tot een derde van alle verhuringen. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 6

7 In 15 verdubbelde het aantal verhuringen in het goedkope segment ruim ten opzichte van 14. Ook was er een toename in het betaalbare segment. In het bereikbare segment werden wat minder woningen verhuurd dan in voorgaande jaren, terwijl het aantal verhuringen in de vrije sector halveerde. Voor het eerst sinds de aansluiting bij Klik voor Wonen was het aantal verhuringen in het goedkope segment in 15 een stuk groter dan het aantal verhuringen in de vrije sector. 3.3 Verhuringen naar inkomensgroep Als het gaat over betaalbaarheid, dan is ook de verdeling over de inkomensgroepen van belang. De definities van de vier inkomensgroepen staan in hoofdstuk 6. Ruim driekwart van alle woningen werd in 15 verhuurd aan de primaire inkomensgroep. Dat is meer dan in 13 en 14. Ook aan de secundaire inkomensgroep werden wat meer woningen verhuurd (bijna %). Aan de midden- en hogere inkomens daarentegen werden veel minder woningen verhuurd dan in voorgaande jaren. Tabel 2: Verhuringen Halderberge naar inkomensgroep, primaire inkomens secundaire inkomens middeninkomens hogere inkomens totaal (69,2%) 46 (18,6%) 16 (6,5%) 14 (5,7%) 247 (%) (69,2%) 39 (16,5%) 15 (6,3%) 19 (8,0%) 237 (%) (75,7%) 50 (19,6%) 8 (3,1%) 4 (1,6%) 255 (%) In figuur 2 t/m 5 is per inkomensgroep het aantal verhuringen over 13 t/m 15 uitgesplitst naar huurprijsklasse. Primaire inkomensgroep Figuur 2 laat zien, dat de toename van het aantal verhuringen in de goedkope en bereikbare huurprijsklasse bijna geheel ten goede is gekomen aan de primaire inkomensgroep. In totaal 76% van alle verhuringen aan woningzoekenden met de laagste inkomens betrof een goedkope of betaalbare woning. Volgens de regels passend toewijzen moet dit aandeel in 16 stijgen naar 95%. Figuur 2: Primaire inkomens: verhuringen naar huurprijsklasse, 13 t/m goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 7

8 Secundaire inkomensgroep Bij de secundaire inkomensgroep (figuur 3) is geen duidelijke trend waarneembaar. Het aantal verhuringen per huurprijsklasse is wisselend (betaalbare segment), stabiel (bereikbare segment) of te klein (goedkope segment en vrije sector) om van een trend te kunnen spreken. Figuur 3: Secundaire inkomens: verhuringen naar huurprijsklasse, 13 t/m goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector Middeninkomens Bij de middeninkomens (figuur 4) halveerde het totaal aantal verhuringen. De daling van het aantal verhuringen in de vrije sector springt in het oog. Figuur 4: Middeninkomens: verhuringen naar huurprijsklasse, 13 t/m goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector Hogere inkomens Figuur 5 laat zien dat aan de hogere inkomens in 15 uitsluitend nog vrije sector woningen werden verhuurd, in totaal niet meer dan 4 woningen. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 8

9 Figuur 5: Hogere inkomens: verhuringen naar huurprijsklasse, 13 t/m goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector Woonkernen In figuur 6 is voor de vijf woonkernen binnen de gemeente Halderberge het aantal verhuringen per inkomensgroep in beeld gebracht over de periode 13 t/m 15. Figuur 6: Aantal verhuringen per inkomensgroep uitgesplitst naar de woonkernen, 13 t/m 15 Figuur 6a: Verhuringen naar inkomensgroep Bosschenhoofd primaire inkomens secundaire inkomens middeninkomens hogere inkomens Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 9

10 Figuur 6b: Verhuringen naar inkomensgroep Oud Gastel primaire inkomens secundaire inkomens middeninkomens hogere inkomens Figuur 6c: Verhuringen naar inkomensgroep Hoeven primaire inkomens secundaire inkomens middeninkomens hogere inkomens Figuur 6d: Verhuringen naar inkomensgroep Oudenbosch primaire inkomens secundaire inkomens middeninkomens hogere inkomens Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 10

11 Figuur 6e: Verhuringen naar inkomensgroep Stampersgat primaire inkomens secundaire inkomens middeninkomens hogere inkomens 3.4 Verhuringen naar leeftijdsgroep In figuur 7 zijn de verhuringen aan jongeren, senioren en de grote groep tussen 23 en 65 jaar apart in beeld gebracht. De afname van het aantal verhuringen aan 65+ers sinds 13 is opvallend. De doelgroep senioren is zeer kritisch en weinig verhuisgeneigd. Velen kiezen ervoor om inschrijftijd op te bouwen. Daarmee komen zij op langere termijn in aanmerking voor de specifieke woningen die zij wensen, op het moment dat zij dat wensen. In 13 en 14 werden relatief veel nieuwbouwappartementen met lift opgeleverd. In 15 was er geen nieuwbouw. Er kwamen wel bestaande woningen beschikbaar die geschikt zijn voor senioren, maar de verhuur hiervan aan deze doelgroep verloopt zeer moeizaam. Aan de grote middengroep werden de afgelopen drie jaar juist steeds meer woningen verhuurd. Ook het aantal verhuringen aan jongeren nam sterk toe. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden in 15 meer woningen aan jongeren dan aan senioren verhuurd. Jongeren en woningzoekenden tussen 23 en 65 jaar profiteerden van de toegenomen beschikbaarheid van appartementen zonder lift en eengezinswoningen (zie par. 3.6). Figuur 7: Verhuringen naar leeftijdsgroep, 13 t/m tot 23 jaar van 23 tot 65 jaar vanaf 65 jaar Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 11

12 Woonkernen In figuur 8 is voor de vijfwoonkernen binnen de gemeente Halderberge het aantal verhuringen per leeftijdsgroep in beeld gebracht over de periode 13 t/m 15. In alle kernen is sprake van een stabiel of toegenomen aantal verhuringen aan jongeren. De toename van het aantal verhuringen aan de grote middengroep blijkt zich te hebben geconcentreerd in Hoeven, Oud Gastel en Stampersgat. In alle kernen was sprake van minder verhuringen aan senioren in 15. Vooral in Hoeven en Stampersgat nam dit aantal zeer sterk af vergeleken met 14. Figuur 8: Aantal verhuringen naar leeftijdsgroep per woonkern, 13 t/m 15 Figuur 8a: Verhuringen naar leeftijdsgroep Bosschenhoofd tot 23 Jaar vanaf 23 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Figuur 8b: Verhuringen naar leeftijdsgroep Hoeven tot 23 Jaar vanaf 23 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 12

13 Figuur 8c: Verhuringen naar leeftijdsgroep Oud Gastel tot 23 Jaar vanaf 23 tot 65 jaar 65 jaar en ouder 1 Figuur 8d: Verhuringen naar leeftijdsgroep Oudenbosch tot 23 Jaar vanaf 23 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Figuur 8e: Verhuringen naar leeftijdsgroep Stampersgat tot 23 Jaar vanaf 23 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 13

14 3.5 Verhuringen naar herkomst nieuwe huurder Vanaf 13 is het aandeel verhuringen aan woningzoekenden van buiten de gemeente Halderberge geleidelijk wat toegenomen tot 56% in 15 (figuur 9). Net als in de meeste gemeenten in het werkgebied van Klik voor Wonen is deze beweging enerzijds het gevolg van de door Klik voor Wonen meer transparante regionale woningmarkt en anderzijds van de huisvesting van meer statushouders vanuit AZC s door het hele land. % 50% Figuur 9: Aandeel verhuringen naar herkomst nieuwe huurder, 13 t/m 15 49% 51% 55% 56% 45% 44% % 30% % 10% 0% Uit gemeente Halderberge Niet uit gemeente Halderberge 3.6 Verhuringen naar woningtype Figuur 10 laat zien, dat er in 15 meer eengezinswoningen en veel meer appartementen zonder lift werden verhuurd dan in voorgaande jaren. Een belangrijke oorzaak is de verkoopstop die in de loop van 15 werd ingevoerd voor alle eengezinswoningen en vrijwel alle appartementen. Alle woningen die werden opgezegd kwamen vanaf dat moment weer beschikbaar voor verhuur. Tegelijkertijd zien we een forse afname van het aantal beschikbare appartementen met lift. Deze wordt vooral veroorzaakt doordat in 15 geen nieuwbouw werd opgeleverd, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Figuur 10: Verhuringen naar woningtype, 13 t/m Eengezinswoning Appartement zonder lift Appartement met lift Beganegrondwoning Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 14

15 3.6 Verhuringen naar model In figuur 11 is te zien dat een groot deel van de verhuringen (43%) in 15 tot stand kwam via het aanbodmodel. Deze verhuringen gingen op volgorde van inschrijfduur, net als de 4 verhuringen in het optiemodel. Van alle woningen werd 17% via loting bemiddeld en 12% via direct te huur. In 15 kwamen 68 verhuringen (27%) tot stand via het bemiddelingsmodel. Via dit model worden woningen rechtsreeks gekoppeld aan bijzondere doelgroepen. Ook als een bemiddeling niet meer is dan een administratieve handeling (bijvoorbeeld bij een interne verhuizing in hetzelfde complex of bij woningruil), wordt dit model gebruikt. Via heb bemiddelingsmodel zijn in verhuringen in de Halderberg in Hoeven en t Sluiske in Oud-Gastel administratief verwerkt, nadat voor deze projecten via een verzameladvertentie kandidaten waren gevonden. Dit verklaart voor een deel de sterke toename van het gebruik van dit model in 15. In hoofdstuk 5 staan we nader stil bij de verhuringen via het bemiddelingsmodel. Figuur 11: Verhuringen naar model, 13 t/m Aanbodmodel Bemiddeling Loting Direct te huur Nieuwbouwmodel Optiemodel Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 15

16 4 Inschrijftijd en weigeringen De gemiddelde periode dat woningzoekenden ingeschreven stonden voordat zij in 15 een woning accepteerden, was 3,5 jaar. In 13 was dit 3,7 jaar, in 14 3,1 jaar. De totale gemiddelde inschrijftijd zegt niets over de kansen van verschillende doelgroepen op de woningmarkt. Deze kansen verschillen sterk per inkomensgroep en per leeftijdsgroep. De gemiddelde inschrijfduur is van veel verschillende factoren afhankelijk. Natuurlijk hebben schaarste en gewildheid van de vrijkomende woningtypen invloed op de gemiddelde inschrijftijd, evenals het feit dat een deel van de woningzoekenden haast heeft bij het zoeken naar een woning en een ander deel er juist bewust voor kiest om inschrijftijd op te bouwen, om op termijn betere slaagkansen te hebben. Ook het gebruik van de verschillende modellen is van belang. Hoe minder woningen worden bemiddeld op volgorde van inschrijfduur (aanbodmodel, nieuwbouwmodel en optiemodel), hoe korter de gemiddelde inschrijftijd zal zijn. Verder speelt ook het toeval een rol. Een paar woningzoekenden met extreem lange inschrijftijden kunnen een gemiddelde flink omhoog trekken, zeker als het in totaal om niet meer dan enkele tientallen verhuringen gaat. Het voert te ver om in deze rapportage de precieze invloed van deze factoren op de inschrijftijd en de samenhang daartussen te analyseren. Wel splitsen we de gemiddelde inschrijftijd in de onderstaande paragrafen uit naar de verschillende doelgroepen, woningtypen en gebruikte modellen. Waar mogelijk benoemen we verklaringen voor wat we zien. 4.1 Inschrijftijd naar inkomensgroep In figuur 12 is de inschrijftijd uitgesplitst naar de vier inkomensgroepen. De inschrijftijd voor de primaire inkomensgroep is tussen 13 en 15 afgenomen van 3,5 naar 3,2 jaar. Bij de secundaire inkomensgroep schommelt de gemiddelde inschrijftijd rond de 3,5 tot 4 jaar. Met 4,2 jaar was de inschrijftijd voor deze doelgroep in 15 aan de hoge kant. Bij de midden- en hogere inkomens zien we een sterk wisselend beeld. Aan deze inkomensgroepen worden weinig woningen verhuurd (in 15 slechts 8 resp. 4), waardoor het toeval een grote rol speelt. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,5 Figuur 12: Inschrijftijd in jaren naar inkomensgroep, 13 t/m 15 4,0 3,4 3,2 3,4 4,2 4,3 4,3 Primaire inkomens Secundaire inkomens Middeninkomens Hogere inkomens Totaal 2,1 7,6 0,8 2,6 3,7 3,1 3,5 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 16

17 4.2 Inschrijftijd naar leeftijdsgroep In figuur 13 is de inschrijftijd uitgesplitst naar de drie leeftijdsgroepen. Jongeren tot 23 jaar staan gemiddeld veel korter ingeschreven dan de andere leeftijdsgroepen, omdat zij minder veeleisend zijn. Ook kunnen zij per definitie nooit heel lang ingeschreven staan (van 18 tot 23 jaar). Veel senioren zijn kritisch bij het accepteren van een andere woning en reageren veel minder op vrijkomend aanbod (actief zoeken) dan andere woningzoekenden. Zij kiezen er bewust voor om een lange inschrijftijd op te bouwen. De inschrijftijd van jongeren was met 0,8 jaar in 15 zeer kort, net als in 14. Bij de grote middengroep zien we een stabiel gemiddelde van ca. 3,4 jaar. De gemiddelde inschrijftijd voor 65+ers was met 8,5 jaar extreem hoog in 15. Het betreft hier slechts 16 verhuringen, dus het toeval kan een grote rol spelen ,1 Figuur 13: Inschrijftijd in jaren naar leeftijdsgroep, 13 t/m 15 0,8 0,8 3,5 3,3 tot 23 jaar 23 tot 65 jaar vanaf 65 jaar 3,4 4,9 3,7 8,5 4.3 Inschrijftijd naar woningtype In figuur 14 is de inschrijftijd per woningtype weergegeven. De inschrijftijd voor eengezinswoningen is tamelijk stabiel. Bij de andere woningtypen schommelt de inschrijftijd sterk. Opvallend in 15 was de korte gemiddelde inschrijftijd voor appartementen zonder lift (2 jaar). Het ligt voor de hand dat deze korte inschrijftijd samenhangt met het grote aantal verhuringen van dit woningtype in 15. Bij de appartementen met lift zien we een lange inschrijftijd van 4,2 jaar. Hier zal juist de beperkte beschikbaarheid van dit woningtype in 15 een rol spelen. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 17

18 Figuur 14: Inschrijftijd in jaren naar woningtype, 13 t/m 15 5,0 4,0 3,0 3,5 3,6 3,3 3,3 3,0 3,9 4,2 3,4 4,7 3,0 2,0 2,0 1,8 1,0 0,0 Eengezinswoning Appartement zonder lift Appartement met lift Begane grondwoning 4.4 Inschrijftijd naar model In figuur 15 is voor alle modellen de gemiddelde inschrijftijd weergegeven. De gemiddelde inschrijfduur voor het aanbod- en optiemodel is duidelijk veel langer dan voor de modellen die niet op volgorde van inschrijfduur gaan. Via het optiemodel worden slechts enkele woningen per jaar bemiddeld, omdat het alleen nog wordt gebruikt voor enkele zeer gewilde (senioren-)complexen. De wachttijden voor deze woningen zijn lang. Figuur 15: Inschrijftijd in jaren naar model, 13 t/m 15 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,9 5,0 5,9 4,1 7,5 6,9 5,3 3,0 2,0 1,0 2,3 1,5 0,9 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 2,1 1,5 0,0 Aanbodmodel Bemiddeling Loting Direct te huur Nieuwbouwmodel Optiemodel In figuur 16 is de ontwikkeling van de gemiddelde inschrijftijd opnieuw weergegeven, maar nu geclusterd naar drie typen modellen: met inschrijfduur (aanbod-, nieuwbouw- en optiemodel), zonder inschrijfduur (direct te huur en loting) en rechtstreekse bemiddeling. Hiermee wordt duidelijk hoe de inschrijftijd van reguliere bemiddelingen zich ontwikkelt en krijgen we tevens zicht op de invloed van het gebruik van verschillende modellen op de gemiddelde inschrijftijd. Onder reguliere bemiddelingen verstaan we alle verhuringen behalve de verhuringen via rechtstreekse bemiddeling. Dat zijn bijzondere bemiddelingen. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 18

19 Figuur 16: Inschrijftijd in jaren voor reguliere en bijzondere bemiddelingen, 13 t/m ,9 5,1 4,8 3,7 3,5 3,1 2,3 1,6 1,5 1,1 1,1 0,9 Alle verhuringen Inschrijfduur Geen inschrijfduur Bemiddelingen De totale gemiddelde inschrijftijd van alle verhuringen bedroeg in 15 3,5 jaar. Bij de modellen op volgorde van inschrijfduur zien we een veel langere gemiddelde inschrijftijd van 5,9 jaar. Van alle reguliere bemiddelingen vond in 15 % plaats via deze modellen, dus een groot deel van de reguliere woningzoekenden (m.n. wensverhuizers) had te maken met gemiddeld zeer lange wachttijden. De gemiddelde inschrijftijd van de modellen zonder inschrijfduur was in 15 wat hoger dan in voorgaande jaren en bedroeg 1,6 jaar. Deze modellen werden in 15 ingezet voor % van de reguliere bemiddelingen. Deze bemiddelingen hebben een drukkend effect op het totale gemiddelde. De gemiddelde inschrijftijd van de rechtstreekse bemiddelingen was in 15 een stuk lager dan in 14, als gevolg van veel meer verhuringen aan statushouders zonder enige inschrijftijd (zie ook hoofdstuk 5). Ook dit heeft een drukkend effect op het totale gemiddelde. De gemiddelde inschrijftijd van alle verhuringen samen geeft al met al een wat vertekend beeld van de werkelijke wachttijd voor reguliere woningzoekenden. 4.5 Weigeringen Lang niet altijd wordt een woningaanbod geaccepteerd door de eerste kandidaat die de woning krijgt aangeboden. Klik voor Wonen registreert de aantallen weigeringen en de weigeringsredenen (figuur 17). Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 19

20 Figuur 17: Weigeringsredenen, 13 t/m 15 50% % 44% 42% 38% 30% % 29% 30% 26% 21% % % 10% 9% 9% 9% 0% Woning gerelateerd Persoon gerelateerd Huurprijs gerelateerd Niet gereageerd Gemiddeld werd een woning in de gemeente Halderberge in 15 1,3 keer geweigerd. In 13 en 14 was dit 1,1 resp. 1,5 keer. Veel woningzoekenden (38% in 15) weigeren een woningaanbod vanwege persoonlijke omstandigheden. Het woningaanbod komt bijvoorbeeld niet op een goed moment of er is sprake van een verandering in het huishouden. In 30% van de gevallen werd een woningaanbod in 15 geweigerd vanwege de woning, het woongebouw en/of de woonomgeving. Het aandeel persoon-gerelateerde weigeringen nam in de afgelopen drie jaar wat af, terwijl er juist wat vaker werd geweigerd vanwege de woning, het woongebouw en/of de woonomgeving. De huurprijs is een relatief weinig genoemde reden om een woningaanbod te weigeren (stabiel aandeel van 9%). In ca. % van de gevallen laten woningzoekenden niet weten waarom zij niet op een woningaanbod ingaan. Dit wordt geregistreerd als niet gereageerd. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15

21 5 Rechtstreekse bemiddeling voor bijzondere doelgroepen Het systeem Klik voor Wonen is ingericht op automatische koppeling van woningen en woningzoekenden via verschillende modellen. Naast geautomatiseerde koppelingen vinden ook rechtstreekse bemiddelingen plaats via het zgn. bemiddelingsmodel. Rechtstreekse bemiddeling vindt plaats bij bijzondere doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag, zoals statushouders, woningzoekenden uit maatschappelijke en gezondheidsinstellingen, woningzoekenden met een medische urgentieverklaring (WMO-kandidaten) of een sociale urgentieverklaring en herstructureringskandidaten. In tabel 3 staan de rechtstreekse bemiddelingen over de periode 13 t/m 15 uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen. Er werden in woningen verhuurd aan bijzondere doelgroepen, 17 meer dan in 14. Naast de woningen voor bijzondere doelgroepen werden nog 37 woningen via dit model bemiddeld. Het betreft o.a. vrije sector woningen waarvoor buiten Klik voor Wonen om een kandidaat is gevonden en interne opschuivingen. Via heb bemiddelingsmodel zijn ook 30 woningen verhuurd in de Halderberg in Hoeven en t Sluiske in Oud-Gastel, nadat hiervoor via een verzameladvertentie kandidaten waren gevonden. Meestal worden bemiddelingen op basis van een verzameladvertentie in een van de andere modellen geregistreerd. Tabel 3: Rechtstreeks bemiddelde woningen in de gemeente Halderberge, herstructurerinpelijke opvang houders kandidaten urgenten bijz. doelg. overige totaal maatschap- status- WMO- sociaal subtotaal Herstructureringskandidaten Mensen die vanwege de sloop van hun corporatiewoning moeten verhuizen, kunnen voorrang krijgen op andere woningzoekenden. In de gemeente Halderberge is in 15 van deze regeling geen gebruik gemaakt. Maatschappelijke opvang In Halderberge maakt een aantal sociaal-maatschappelijke en gezondheidsinstellingen gebruik van de Regionale Voorrangsregeling West-Brabant, zodat hun cliënten met voorrang extramuraal kunnen worden gehuisvest in de regio. In 15 zijn via deze regeling 3 huishoudens in Halderberge met voorrang gehuisvest. Statushouders Jaarlijks dient de gemeente Halderberge een door het Ministerie van Justitie bepaald aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Woonkwartier zorgt voor de uitvoering hiervan. In het kader van de taakstelling 15 zijn woningen verhuurd aan statushouders. In deze cijfers zijn gezinsherenigingen binnen al eerder toegewezen woningen en overloop van de taakstelling 14 of voorschotten op de taakstelling 16 niet meegerekend. De meeste statushouders zijn gehuisvest in Oudenbosch en een enkel huishouden in de kleinere kernen binnen de gemeente Halderberge. Ten opzichte van voorgaande jaren nam het aantal huisvestingen van statushouders zeer sterk toe. Van alle verhuurde woningen ging in 15 7,8% naar deze doelgroep. In 14 was dit 2,0%. Binnen het goedkope en betaalbare segment bedroeg het aandeel verhuringen Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 21

22 aan statushouders in 15 9,6%. De huisvesting van statushouders heeft invloed op de beschikbaarheid van woningen voor andere woningzoekenden. Het is niet mogelijk om aan te geven in hoeverre de huisvesting van statushouders nu leidt tot langere wachttijden voor reguliere woningzoekenden. Daarvoor is de wachttijd afhankelijk van teveel verschillende factoren, zoals we zagen in hoofdstuk 4. WMO-kandidaten Dit betreft de rechtstreekse bemiddelingen voor mensen met een lichamelijke beperking, die op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning recht hebben op voorrang voor een gelijkvloerse of aangepaste woning. In 15 werden 3 woningen met voorrang aan deze doelgroep verhuurd. Sociale urgenties Sociale urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend, bij noodsituaties en calamiteiten (levensbedreigende situatie, ernstig zedenmisdrijf gerelateerd aan de woning en dakloosheid door brand). In 15 werd voorrang verleend aan 5 huishouden met een urgentieverklaring. Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 22

23 6 Definities van inkomensgroepen en huurprijsklassen Inkomensgroepen Primair Huishouden heeft inkomen tot de huurtoeslaggrens en komt in aanmerking voor huurtoeslag (op basis van de regels voor inkomen, aantal personen en leeftijd) Secundair Huishouden heeft inkomen boven de huurtoeslaggrens (krijgt geen huurtoeslag) maar verdient niet meer dan de EU-norm Middeninkomen Huishoudinkomen ligt tussen de EU-norm en (peil 15) Hoog inkomen Huishoudinkomen ligt boven (peil 15) De grenzen van het inkomen worden elk jaar geïndexeerd. De cijfers in de tabellen worden op basis van de in dat jaar geldende grenzen gerapporteerd. Huurprijsklassen Niet geliberaliseerd Goedkoop Betaalbaar Bereikbaar Huurprijs tot en met de kwaliteitskortingsgrens van de huurtoeslag Huurprijs vanaf kwaliteitskortingsgrens tot en met eerste of tweede aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudensgrootte) Huurprijs vanaf eerste of tweede aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudensgrootte) tot en met maximale huurtoeslaggrens Geliberaliseerd Vrije sector Huurprijs boven de maximale huurtoeslaggrens De huurprijsgrenzen worden ieder kalenderjaar door de overheid bepaald. De cijfers in de tabellen worden op basis van de in dat jaar geldende grenzen gerapporteerd. In de periode golden de volgende huurprijsgrenzen uit onderstaande tabel. Huurprijsgrenzen kwaliteitskortingsgrens eerste aftoppingsgrens tweede aftoppingsgrens maximale huurtoeslaggrens ,66 517,64 554,76 652, ,37 524,37 561,98 664, ,44 535,91 574,35 681, ,05 556,82 596,75 699, ,06 576,87 618,24 710,68 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 23

24 Bijlage 1 Kengetallen woonruimtebemiddeling voor Halderberge, Moerdijk en het hele werkgebied van Klik voor Wonen Halderberge Moerdijk Werkgebied Klik voor Wonen 15 ontwikkeling* 15 ontwikkeling* 15 ontwikkeling* Verhuringen 255 stabiel 254 stabiel 3904 % goedkoop 17% sterk gestegen 22% gestegen 13% gestegen % betaalbaar 53% gestegen 49% stabiel 44% stabiel Verhuringen primaire doelgroep 193 gestegen 198 gestegen 2835 % van alle verhuringen 76% gestegen 78% gestegen 73% gestegen % 'passend' verhuurd 76% 78% 66% Verhuringen secundaire doelgroep 50 gestegen 31 gedaald 621 % van alle verhuringen % gestegen 12% gedaald 16% gedaald Verhuringen naar leeftijd en herkomst % verhuringen aan jongeren 10% sterk gestegen 7% stabiel 10% gestegen % verhuringen aan senioren 6% fors gedaald 15% gedaald 12% stabiel % verhuringen aan inwoners eigen gemeente 44% gedaald 53% gestegen 69% gedaald Verhuringen aan statushouders % van alle verhuringen 8% sterk gestegen 10% gestegen 7% sterk gestegen % van goedkope en betaalbare verhuringen 10% n.b. 12% n.b. n.b n.b. Inschrijftijd in jaren 3,5 wisselend 3,2 gedaald 3,8 stabiel primaire doelgroep 3,2 gedaald 3,2 stabiel n.b. secundaire doelgroep 4,2 gestegen 3,8 wisselend n.b. jongeren 0,8 gedaald 1,0 sterk gedaald n.b. senioren 8,5 sterk gestegen 6,1 sterk gestegen n.b. Aantal weigeringen per woning 1,3 wisselend 1,3 sterk gestegen 2,5 gedaald % niet gereageerd % vrij stabiel 17% sterk gedaald 18% gedaald *Ontwikkeling betreft de periode 13 t/m 15 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 24

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Deel A: Beschrijving woonruimtebemiddeling regio Klik voor Wonen

Deel A: Beschrijving woonruimtebemiddeling regio Klik voor Wonen Jaarrapportage 2015 Deel A: Beschrijving woonruimtebemiddeling regio Klik voor Wonen Definitieve versie April 2016 Jaarrapportage Klik voor Wonen 2015 deel A Beschrijving woonruimtebemiddeling regio Klik

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 en 2014

Jaarrapportage 2013 en 2014 Jaarrapportage 2013 en 2014 Inleiding In december 2012 is Klik voor Wonen uitgebreid. Bij de drie Bredase corporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg sloten zich Bernardus Wonen, Brabantse Waard

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Onderzoek & Advies 22-9-2016 Kengetallen en verdieping woningtoewijzing zomer 2016 Behandeld door: NIKKIE GERRITSEN & STEVEN DIEMEL Telefoon:

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Huurdersplatform 3 oktober 2016

Huurdersplatform 3 oktober 2016 Huurdersplatform 3 oktober 2016 Programma 1. Ontvangst 15.00 15.25 uur 15.25 15.30 uur Welkom 2. Voortgang Woonruimtebemiddeling Brabant (WRB B) 15.30 16.00 uur 3. Oprichting stichting Klik voor Wonen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Via de website Klik voor wonen worden huurwoningen toegewezen aan woningzoekenden. Deze website is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Woningmarktanalyse Halderberge Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Aanleiding De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan (en nog steeds) die van invloed zijn op de woningmarkt.

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 April 2016 Inleiding Corporaties in de regio Holland Rijnland hebben in 2015 hun woningen verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : College van Burgemeester en Wethouders Van : I. Klompen Datum : 6 december 2011 In afschrift aan : - Zaaknummer : 676902 Bijlagen : - Onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverhuur 2014

Rapportage woonruimteverhuur 2014 Rapportage woonruimteverhuur 2014 Aan: BOW Van: Werkgroep woningmarkt Datum: 19-5-2015 Jaarlijks leggen de Eindhovense corporaties verantwoording af over de verhuringen en de sociale verkopen conform de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij ZOwonen en de toewijzing van huurwoningen door ZOwonen Ingangsdatum 1 maart 2016 Artikel 1 Begrippen Woningzoekende:

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverhuur 2013

Rapportage woonruimteverhuur 2013 Rapportage woonruimteverhuur 2013 Aan: BOW Van: Werkgroep woningmarkt Datum: 16-7-2014 Jaarlijks leggen de Eindhovense corporaties verantwoording af over de verhuringen en de sociale verkopen conform de

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2015-1

AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2015-1 AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Aanbodrapportage 2015-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Woningburo 2013. 2

Inhoud. Jaarverslag Woningburo 2013. 2 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur Joris Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1269 - RIS 292384 14070 3 1 maart 2016 Woningweigeringen sociale verhuur Tijdens

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Klik voor Wonen

Jaarverslag 2012 Klik voor Wonen Jaarverslag 2012 Klik voor Wonen Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Kerncijfers / samenvatting en conclusie 4 1.1 Algemene cijfers woningzoekenden 4 1.1.1 Totaal cijfers inschrijvingen 4 1.1.2

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2014

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2014 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2014 Johan Markhorst maart 2015 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 4 Doelgroepen... 4 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE SCHEMATISCHE WEERGAVES VAN DE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2014

VEREENVOUDIGDE SCHEMATISCHE WEERGAVES VAN DE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2014 VEREENVOUDIGDE SCHEMATISCHE WEERGAVES VAN DE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2014 Inhoud 1. Welke zoekroute kan ik kiezen als woningzoekende?... 1 2. Op welke woningen reageer

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2015

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2015 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2015 Johan Markhorst maart 2016 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 4 Doelgroepen... 4 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Besproken met de HBV Maaskant d.d. 23 juni 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen April 2015 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2014

AANBODRAPPORTAGE 2014 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014 AANBODRAPPORTAGE 2014 Aanbodrapportage 2014 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Elly Konijn-Vermaas Wethouder Wonen

WOORD VOORAF. Elly Konijn-Vermaas Wethouder Wonen Notitie Jongerenhuisvesting 2015 WOORD VOORAF Alkmaar is een aantrekkelijke gemeente voor jongeren. Er is een uitgebreid aanbod van opleidingen, werk, uitgaansmogelijkheden, cultuur, recreatie en sport.

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Wachttijden sociale huurwoningen - Joost van Doesburg (PvdA) - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Wachttijden sociale huurwoningen - Joost van Doesburg (PvdA) - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00493 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Wachttijden sociale huurwoningen - Joost van Doesburg (PvdA) - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2011-1 HALFJAARMONITOR 2011-1 Halfjaarmonitor 2011-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 44/2006 10 januari 2006 SO/bd 05/1135 Wijzigingen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van februari 2006 Aan de Raad der gemeente Haarlem 1.

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 >

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 > Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 > AANBODRAPPORTAGE 2013 Aanbodrapportage 2013 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2012-1 HALFJAARMONITOR 2012-1 Halfjaarmonitor 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie