Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1"

Transcriptie

1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage

2 AANBODRAPPORTAGE

3 Aanbodrapportage Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 24 september 2014 > rapport Analyse Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam > e. > t

4 AANBODRAPPORTAGE

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Samenvatting 9 3 De sociale huurmarkt Inleiding Verhuurd aanbod en geslaagde woningzoekenden Reagerende woningzoekenden en zoekrichting Weigeringen 38 4 Druk op de sociale huurmarkt Reële slaagkans Woon-/inschrijfduur 49 5 Woningzoekenden en reacties Het gemiddelde aantal reacties Veranderingen in de reactiemogelijkheden Reacties per woningzoekende Verschuiving tussen de advertentiemodellen Consequenties van verandering in de editiestructuur 61 A Begrippenlijst 62

6 AANBODRAPPORTAGE

7 HOOFDSTUK 1 Inleiding In opdracht van SVH heeft Explica de aanbodrapportage over 2013 over de sociale woningmarkt in Haaglanden gemaakt. De nadruk in het voorliggende analysedeel van de aanbodrapportage ligt op de beschrijving van de huidige staat van de sociale woningmarkt in Haaglanden, soms vergeleken met de situatie in voorgaande jaren. Bij het analysedeel van de aanbodrapportage hoort een apart tabellenboek, waarin de tabellen over de woonruimtebemiddeling en kenmerken van de verhuringen zijn opgenomen. Daarnaast verschijnt er een aparte rapportage (de jaarmonitor), waarin de prestatieafspraken worden behandeld. Hoofdstuk 2 bevat de samenvatting van dit rapport. In het derde hoofdstuk wordt de sociale huurmarkt in Haaglanden beschreven. Daartoe worden een aantal groepen in samenhang besproken. Het gaat daarbij om: > Verhuurd aanbod en geslaagde woningzoekenden; > Reagerende woningzoekenden en zoekrichting; > Weigeringen. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de spanning op de sociale huurmarkt, waarbij aandacht is voor de slaagkans van woningzoekenden. Ook wordt ingegaan op de gemiddelde wachttijd die nodig is om te slagen. In december 2012 zijn de corporaties overgestapt op een nieuw automatiseringssysteem (WBS) voor het verhuurproces. Daarnaast is DWEX het nieuwe systeem voor het vastleggen van de managementinformatie. Bij de overstap naar het nieuwe systeem is ook de berekening van de woon- /inschrijfduur veranderd. Bij verhuringen vanaf december 2012 wordt de inschrijfduur bij doorstromers berekend door, op het moment van inschrijving, maximaal 5 jaar van de woonduur op te tellen bij de inschrijfduur (zonder de woonduur eerst te delen door 3). Naamswijzigingen en de omzettingen van tijdelijke contracten naar reguliere contracten worden sinds 2011 niet meer meegeteld als verhuringen. De prestatieafspraken hebben betrekking op zelfstandige woningen. Vanaf 2012 zijn de onzelfstandige woningen buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van de percentages met betrekking tot de prestatieafspraken. Waar de onzelfstandige woningen buiten beschouwing zijn gelaten is dit in de voetnoot van de tabel of figuur vermeld. In het kader van de Europa-regeling wordt in WBS nu ook de CIZ-indicatie vastgelegd. In de eerste helft van 2014 gaat het om 3 gevallen. In al deze gevallen gaat het om huishoudens die ook op basis van hun inkomen al tot de Europa-doelgroep gerekend worden. Vanaf 2013 registreert Woonbron de verkopen Te Woon niet meer in WBS. Deze verkopen werden tot en met 2012 meegeteld bij de verhuringen. 07

8 08 AANBODRAPPORTAGE

9 HOOFDSTUK 2 Samenvatting In de eerste helft van 2014 iets minder verhuringen dan in 2013 In de eerste helft van 2014 zijn woningen verhuurd (incl. verhuringen via rechtspersonen en nieuwbouwverhuringen). Vergeleken met de eerste helft van 2013 is er sprake van een afname van het aantal verhuringen met ruim 5% (5.953 verhuringen in de eerste helft van 2013). De verhuringen zijn verdeeld over verhuringen in de bestaande bouw en 350 nieuwbouwverhuringen. Het aantal nieuwbouwverhuringen is in de eerste helft van 2014 met ruim een kwart afgenomen vergeleken met de eerste helft van Toename verhuringen aan minima en BBSH-doelgroep Ongeveer 51% van de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen is terecht gekomen bij huishoudens met een minimuminkomen. Dit aandeel ligt daarmee boven het niveau van de eerste helft van In de eerste helft van 2013 is namelijk 45% van de woningen verhuurd aan minima. Ook zijn er in de eerste helft van 2014 meer woningen verhuurd aan de BBSH-doelgroep. 77% van alle geslaagde woningzoekenden kan gerekend worden tot de BBSH-doelgroep. In de eerste helft van 2013 lag dit aandeel op 67%, maar voor geheel 2013 kwam dit aandeel uit op 70%. Het aandeel verhuringen aan huishoudens die tot de EU-doelgroep kunnen worden gerekend, ligt in de eerste helft van 2014 op 92%. Wanneer er wordt gecorrigeerd voor de verhuringen van woningen boven de huurprijsgrens, dan ligt het percentage op ongeveer 97%. De ongeveer 3% die niet terecht komt bij de EU-doelgroep wordt vooral verhuurd aan meerpersoonshuishoudens (90%). Relatief meer doorstromers geslaagd Ook in de eerste helft van 2014 zijn er relatief meer doorstromers geslaagd. Het aandeel doorstromers is met ruim 52% vergelijkbaar met De sinds 2013 aangepaste berekeningswijze van de woon- /inschrijfduur, om de doorstroming te bevorderen, is hier debet aan. Het aandeel geslaagde starters en doorstromers verschilt van gemeente tot gemeente. In Midden-Delfland, Rijswijk en Westland is het aandeel doorstromers het hoogst met respectievelijk 71%, 68% en 62%. Opvallend daarbij is dat in Midden-Delfland het aandeel doorstomers in 2013 nog op 48% lag. Een verklaring voor het hoge aandeel doorstromers in Midden-Delfland is de relatief grote omvang van nieuwbouwverhuringen. De samenstelling van de geslaagden huishoudens naar leeftijd en huishoudgrootte is in de eerste helft van 2014 nauwelijks verandert ten opzichte van de voorgaande jaren. 30% van de geslaagde woningzoekenden in de eerste helft van 2014 is jong, met een leeftijd tot 27 jaar. Het aandeel geslaagde huishoudens met een voorrangsverklaring op grond van urgentie is in de eerste helft van 2014 wel weer iets toegenomen (9%) ten opzichte van 2013 (7%). 09

10 AANBODRAPPORTAGE Aandeel huuraanbod tot de hoge aftoppingsgrens lijkt nog af te nemen In 2013 was er nog een duidelijke verschuiving te zien in het huuraanbod in de bestaande bouw naar prijs. Vergeleken met heel 2013 lijkt deze ontwikkeling te zijn gestopt, aangezien in de eerste helft van 2014 bijna 75% van de verhuurde woningen een huur onder de hoge aftoppingsgrens heeft; meer dan in Vergelijken we de cijfers echter met de eerste helft van 2013, dan is sprake van een voortgaande tendens richting duurder aanbod. Er lijkt sprake te zijn van een seizoenseffect. In de eerste helft van het jaar worden woningen relatief vaak een huurklasse lager aangeboden. Na 1 juli wordt de huurprijsstijging toegepast, waardoor een deel van de nieuwe verhuringen een huurklasse hoger uitkomt. De huurprijsklassen veranderen immers niet mee per 1 juli. Op het niveau van de gemeenten zijn er grote verschillen te zien. Het aandeel huuraanbod onder de hoge aftoppingsgrens is het laagst in de gemeenten Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. In deze gemeenten heeft maximaal 43% van de verhuurde woningen een huurprijs tot de hoge aftoppingsgrens. Gemiddeld heeft een op de twintig verhuurde woningen een huurprijs boven de huurprijsgrens (5%). In Pijnacker-Nootdorp is dat 18%. Toename reagerende woningzoekenden Op de advertenties voor de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen hebben totaal zo n woningzoekenden gereageerd. Ten opzichte van de eerste helft van 2013 is het aantal reagerende woningzoekenden met ongeveer 5% toegenomen. Een aanzienlijk deel (76%) van de reagerende woningzoekenden kan gerekend worden tot de BBSH-doelgroep. Dit is een toename ten opzichte van Door het grote aandeel onbekende inkomens in 2013 is het overigens lastig om de cijfers met elkaar te vergelijken. In 2014 is het aandeel reacties (reagerende huishoudens) met een onbekend inkomen flink afgenomen. Het gemiddeld aantal reacties per advertentie weer toegenomen De woningzoekenden in de eerste helft van 2014 hebben ruim maal gereageerd op het huuraanbod (exclusief reacties op nieuwbouwadvertenties). Voor deze woningen zijn advertenties geplaatst. Het gemiddeld aantal reacties per advertentie komt uit op 120. Na een flinke afname in 2013 naar 101 is het gemiddeld aantal reacties in de eerste helft van 2014 weer toegenomen. De combinatie van enerzijds meer actieve zoekers in 2014 en anderzijds de mogelijkheid om vanaf 2014 (veel) vaker dan 2 maal per week te reageren op aanbod hebben gezorgd voor de toename in het gemiddelde aantal reacties. Het woningtype waar het meest op gereageerd wordt, is al jaren de eengezinswoning. Daarnaast speelt de prijs van de woning een belangrijke rol. Het gemiddeld aantal reacties is het hoogst bij woningen tot de hoge aftoppingsgrens. Op woningen in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer is de eerste helft van 2014 gemiddeld het meest gereageerd. Op woningen in Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp is in de eerste helft van 2014 naar verhouding het minst gereageerd. In deze gemeenten zijn ook relatief meer duurdere huurwoningen verhuurd. Flinke toename van het aantal weigeringen Het totale aantal weigeringen op advertenties in de eerste helft van 2014 bedraagt ruim Deze weigeringen zijn voor 40% afkomstig van de corporaties en voor 60% van de kandidaten. Het gemiddeld aantal weigeringen per advertentie neemt elk jaar verder toe, van 5,9 in 2010 naar 9,4 in de eerste helft van De meest genoemde weigeringsreden van de kandidaten hebben betrekking op persoonlijke omstandigheden of overige redenen (52%). Bijna 40% van de weigeringsredenen heeft betrekking op de woning en een klein deel van de redenen is terug te voeren op de buurt. De laatste jaren nemen de weigeringsredenen die betrekking hebben op de woning toe. 10

11 Prestatie-afspraken voor toewijzing woningen gehaald De Prestatieafspraken tussen SVH en het Stadsgewest Haaglanden gaan onder andere over de toewijzing aan verschillende doelgroepen, waarbij de BBSH-doelgroep belangrijk is. De corporaties moeten minimaal 70% van de vrijkomende (bestaande) huurwoningen tot de maximale huurprijsgrens toewijzen aan de BBSH-doelgroep (70%-afspraak), exclusief het nieuwbouwaanbod. Regionaal gezien is deze afspraak ruimschoots gehaald, 82% van de woningen tot de huurprijsgrens is in de eerste helft van 2014 toegewezen aan deze doelgroep. Voor de nieuwbouw met een huur tot de huurprijsgrens geldt dat minimaal 85% aan huishoudens met een inkomen tot en met de lage middeninkomens verhuurd wordt (85%-afspraak). Ook deze afspraak is ruimschoots gehaald. In het Stadsgewest Haaglanden is in de eerste helft van % van de nieuwbouw tot de huurprijsgrens aan huishoudens met een inkomen tot en met de lage middeninkomens verhuurd. Daarbij wordt 60% aan de BBSH-doelgroep verhuurd. Een derde afspraak is dat de nieuwbouw met een huur onder de aftoppingsgrens voor minimaal 90% aan de BBSH-doelgroep verhuurd dient te worden (90%-afspraak). Ook hier ligt het percentage in de eerste helft van 2014 (met 100%) boven het afgesproken niveau van de prestatieafspraken. Ook aan de afspraken met betrekking tot de slaagkansen wordt voldaan in de eerste helft van De slaagkans van de minima is met 11,0% hoger dan de slaagkans van de totale BBSH-doelgroep (10,8%). En die slaagkans is weer hoger dan de slaagkans van de lage middeninkomens (9,4%). De hoogste inkomens hebben de laagste slaagkans: 8,5%. In 2013 was de slaagkans voor de lage middeninkomens en de hoge inkomens nog hoger dan de slaagkans van de BBSH-doelgroep. Zowel bij de reguliere als bij de niet-reguliere toewijzingen is een afname te zien van verhuringen aan hogere inkomensgroepen. Slaagkans iets afgenomen ten opzichte van de eerste helft van 2013 Uitgaande van verhuurde woningen in de eerste helft van 2014 (exclusief verhuringen via rechtspersonen en exclusief de vrije sector) en actieve woningzoekenden, komt de reële slaagkans in de eerste helft van 2014 uit op 10,2%. In de eerste helft van 2013 was dat 10,9%. Ten opzichte van de eerste helft van 2013 valt een aantal zaken op. In de eerste plaats de afname van de slaagkansen van de middeninkomens en de hogere inkomens. Opvallend is dat zowel bij grote als bij kleine huishoudens in e eerste helft van 2014 een afname van de slaagkansen valt te constateren. Wel is de afname bij de kleinere huishoudens relatief minder groot, waardoor het verschil in slaagkansen tussen kleine en grote huishoudens verder is toegenomen. Bij jongeren (t/m 26 jaar) is een lichte toename in de slaagkans te zien is, terwijl bij alle andere leeftijdsgroepen een afname te zien is ten opzichte van de eerste helft van Bij 5-kamerwoningen is de slaagkans momenteel het laagst. De slaagkans is daar slechts 1/6 van de slaagkans bij 1-kamerwoningen. De slaagkans van woningen tot de kwaliteitskortingsgrens en tot de lage aftoppingsgrens is vrijwel gelijk gebleven, terwijl de slaagkans bij de woningen in de hoogste prijssegmenten is afgenomen, ondanks een toename van het aanbod. Gemiddelde woon-/ inschrijfduur neemt toe Naast de reële slaagkans is ook de gemiddelde woon-/inschrijfduur van de geslaagde woningzoekenden een indicator voor de druk op de sociale huurmarkt. Voor woningen die in de eerste helft van 2014 in Haaglanden zijn verhuurd, was gemiddeld een woon-/inschrijfduur benodigd van 58 maanden, ofwel 4 jaar en 10 maanden. Ten opzichte van de voorgaande jaren is er sprake van een toename van de benodigde woon-/inschrijfduur. Geslaagde doorstromers hebben gemiddeld een (veel) langere woon-/inschrijfduur dan geslaagde starters. Deze langere woon-/inschrijfduur wordt beïnvloed door de woonduur. Voor woningen in Pijnacker-Nootdorp is de benodigde gemiddelde woon- /inschrijfduur het langst met 89 maanden (7 jaar en 5 maanden). 11

12 12 AANBODRAPPORTAGE

13 HOOFDSTUK 3 De sociale woningmarkt 3.1 Inleiding Deze rapportage gaat over de verhuringen van de corporaties in de eerste helft van 2014 in Stadsgewest Haaglanden. Daarbij is onder andere aandacht voor het beschikbare huuraanbod in de eerste helft van 2014, de kenmerken van de woningzoekenden en de geslaagde woningzoekenden. Ook wordt er ingegaan op de kansen van woningzoekenden. Naast een regionaal beeld, wordt ook ingezoomd op de verschillen tussen de gemeenten. Figuur 1 Gemeenten in het Stadsgewest Haaglanden 13

14 AANBODRAPPORTAGE Verhuurd aanbod en geslaagde woningzoekenden Algemene kenmerken Begin 2014 stonden in Haaglanden ongeveer woningzoekenden ingeschreven. Het aantal ingeschreven woningzoekenden is daarmee een fractie lager dan begin In de eerste helft van 2014 hebben woningzoekenden gereageerd op een woning. Ten opzichte van de eerste helft van 2013 zien we een toename in het aantal reagerende woningzoekenden. Het aantal verhuringen in de eerste helft van 2014 bedraagt woningen en is daarmee afgenomen ten opzichte van de eerste helft van 2013 (met ongeveer 5,5%). Het aantal verhuringen in dit overzicht is exclusief Te Woon en exclusief campuscontracten. In de eerste helft van 2014 zijn advertenties geplaatst (exclusief nieuwbouwadvertenties. Dit is een lichte afname ten opzichte van de eerste helft van Figuur 2 Enkele kengetallen voor de periode (eerste helft van het jaar) ingeschreven woningzoekenden (begin periode) reagerende woningzoekenden (goede reactie) geslaagde woningzoekenden advertenties* reacties* * exclusief nieuwbouwadvertenties Van de verhuringen in de eerste helft van 2014 zijn 350 nieuwbouwwoningen en bestaande woningen (bestaande bouw). Het aantal nieuwbouwverhuringen is in de eerste helft van 2014 iets afgenomen vergeleken met Figuur 3 Ontwikkeling verhuringen nieuwbouw en bestaande bouw, (eerste helft) bestaande bouw nieuwbouw 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Het aantal geslaagde woningzoekenden in deze periode is even groot als het aantal verhuringen 1. Een beperkt deel van de verhuringen vindt plaats via rechtspersonen, in de eerste helft van 2013 gaat het 65 verhuringen. Van de verhuringen die via rechtspersonen lopen, zijn gegevens die betrekking hebben op 1 Daarbij de opmerking dat een klein aantal woningen twee maal is verhuurd en een klein aantal woningzoekenden twee maal een woning huurt. 14

15 het huishouden van de huurder buiten beschouwing gelaten. Wel zijn van de 65 verhuringen de woningkenmerken bekend. Van de overige verhuringen zijn zowel woningkenmerken als kenmerken van de nieuwe huurder bekend. In het vervolg van deze paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van de geslaagde woningzoekenden en de kenmerken van de verhuurde woningen. Kenmerken geslaagde woningzoekenden Het aandeel verhuringen aan huishoudens die tot de EU-doelgroep kunnen worden gerekend, ligt in de eerste helft van 2014 op 92%. In 2013 was dit 89%, in %. Dit percentage is overigens berekend over alle verhuringen, inclusief de vrije sector. Wanneer er wordt gecorrigeerd voor de verhuringen van woningen boven de huurprijsgrens, dan ligt het percentage zelfs op ongeveer 97%. Figuur 4 Verdeling geslaagde woningzoekenden naar doelgroep EU, en de eerste helft van % 95% 90% 85% aan doelgroep EU 80% 75% 70% Ongeveer 3% van de woningen tot de huurprijsgrens het gaat om 178 verhuringen is toegewezen aan huishoudens die niet tot de EU-doelgroep behoren. Dit zijn relatief vaak meerpersoonshuishoudens: slechts 10% van deze toewijzingen betreft een eenpersoonshuishouden. Dit is bij alle toewijzingen 59%. Figuur 5 Benutting van de 10% vrije ruimte in de toewijzingen, eerste helft van 2014 samenstelling t/m 64 jaar 65+ totaal alleen 8% 1% 10% paar zonder kinderen 30% 13% 43% gezin, 1 kind 21% 0% 21% gezin, 2 kinderen 17% 0% 17% gezin, 3 kinderen 7% 0% 7% gezin, 4+ kinderen 1% 0% 1% overig 1% 0% 1% totaal 85% 15% 100% De geslaagde woningzoekenden die gerekend kunnen worden tot de BBSH-doelgroep, maken 77% van het totaal aantal geslaagde woningzoekenden uit in de eerste helft van 2014 (figuur 9). Ongeveer 51% van alle verhuringen in de eerste helft van 2014 heeft plaatsgevonden aan huishoudens met een minimuminkomen. Dit aandeel is in de eerste helft van 2014 hoger dan in In 2013 werd 47% van de woningen verhuurd aan huishoudens met een minimuminkomen en in totaal 70% aan de BBSHdoelgroep. 15

16 AANBODRAPPORTAGE Figuur 6 Kenmerken van geslaagde woningzoekenden, eerste helft 2014 (inclusief vrije sector) doelgroep minima starters doorstromers rechtspersonen totaal minima geen minima doelgroep BBSH-doelgroep middeninkomens hogere inkomens EU-doelgroep 1 persoon, EU-doelgroep persoon, hoger inkomen meerpersoons, EU-doelgroep meerpersoons, middeninkomen meerpersoons, hoger inkomen niet van toepassing voorrangsverklaring met voorrang zonder voorrang niet van toepassing huishoudenomvang 1 persoon personen personen personen personen en meer personen niet van toepassing leeftijd t/m 22 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar of ouder niet van toepassing totaal Noot: inclusief verhuringen via rechtspersonen. De EU-regeling is niet van toepassing bij vrije sector woningen. Voor een overzicht exclusief de vrije sector wordt verwezen naar tabel 5.20 uit de halfjaarmonitor. Ongeveer 52% van de verhuringen in Haaglanden in 2013 is terecht gekomen bij doorstromers. Ongeveer 47% van de geslaagde woningzoekenden is een starter (figuur 9). Het resterende procent verhuringen betreft verhuringen via rechtspersonen. Het aandeel verhuringen aan doorstromers is in de eerste helft van 2014 ongeveer gelijk aan De verschuiving richting meer doorstromers, die we in 16

17 2013 zagen is daarmee gestabiliseerd. Deze verschuiving kan worden verklaard door een wijziging in de berekening van de inschrijfduur bij doorstromers vanaf Bij de doorstromers wordt sinds januari 2013 maximaal 5 jaar van de woonduur opgeteld bij de inschrijfduur, zonder de woonduur eerst te delen door 3. De woon- inschrijfduur van doorstromers neemt hierdoor toe. Daarmee verandert de positie van de doorstromers en zijn zij er in 2013 en de eerste helft van 2014 iets vaker in geslaagd om een woning te vinden dan starters. Veel woningen worden verhuurd aan jongeren. In de eerste helft van 2014 valt bijna 31% van de geslaagde woningzoekenden in de leeftijdsklasse tot 27 jaar. Opvallend is dat een afname is te zien in het aantal verhuringen aan huishoudens in de leeftijdsklasse 65-plus, van ongeveer 13% in 2012 naar ruim 11% in 2013 en ruim 10% in de eerste helft van De voorrangskandidaten (op grond van urgentie) vormen ongeveer 9% van alle geslaagde woningzoekenden. Na jaren van afname is in de eerste helft van 2014 weer een toename te zien (14% in 2011, 12% in 2012, 7% in 2013). Figuur 7 Kenmerken van geslaagde woningzoekenden, eerste helft 2014 (inclusief vrije sector samenstelling huishouden starters doorstromers rechtspersonen totaal alleen paar zonder kinderen eenoudergezin, 1 kind eenoudergezin, 2 kinderen eenoudergezin, 3+ kinderen tweeoudergezin, 1 kind tweeoudergezin, 2 kinderen tweeoudergezin, 3+ kinderen overig rechtspersoon totaal Noot: inclusief verhuringen via rechtspersonen Vanaf 2013 wordt ook het aantal thuiswonende kinderen van nieuwe huurders bijgehouden. Daarmee kan ook de samenstelling van het huishouden vastgesteld worden. In de eerste helft van 2014 zijn er meer woningen verhuurd aan eenoudergezinnen (892), dan aan gezinnen met twee ouders (577). 17

18 AANBODRAPPORTAGE Figuur 8 Kenmerken van geslaagde woningzoekenden, eerste helft 2014 (inclusief vrije sector herkomstgemeente starter doorstromer rechtspersoon totaal Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer buiten Haaglanden rechtspersoon totaal Noot: inclusief verhuringen via rechtspersonen Bijna 6 op de 10 woningen (59%) is in de eerste helft van 2014 verhuurd aan eenpersoonshuishoudens (57%). Daarnaast is 23% van de woningen verhuurd aan tweepersoonshuishoudens. Het aandeel verhuringen aan huishoudens met 4 of meer personen is gedaald van 8% naar minder dan 7% De verhouding doorstromers/starters ligt in Haaglanden op 52% versus 47% 2. Deze verhouding verschilt sterk van gemeente tot gemeente. In Midden-Delfland, Rijswijk en Westland is het aandeel doorstromers het hoogst, met respectievelijk 71%, 68% en 62%. Opvallend is dat in Midden-Delfland in 2013 het aandeel doorstromers nog op 48% lag. 2 Verhuringen via rechtspersonen maken in 2013 iets meer dan 1% van het totaal aantal verhuringen uit. 18

19 Figuur 9 Kenmerken van geslaagde woningzoekenden (%), 2010 eerste helft 2014 doelgroep minima 41% 50% 50% 47% 51% niet-minima 58% 50% 50% 53% 49% niet in te delen 1% 0% 0% 0% 0% doelgroep BBSH-doelgroep 64% 70% 69% 70% 77% lage middeninkomens 25% 22% 24% 22% 18% overige inkomens 11% 7% 7% 8% 5% niet in te delen 1% 0% 0% 0% 0% doelgroep EU 1 persoon, EU-doelgroep 50% 54% 54% 54% 57% 1 persoon, hoger inkomen 3% 2% 2% 2% 2% meerpersoons, EU-doelgroep 30% 31% 32% 34% 34% meerpersoons, middeninkomen 8% 6% 7% 5% 4% meerpersoons, hoger inkomen 7% 4% 4% 4% 2% onbekend/rechtspersoon 2% 3% 1% 1% 1% voorrang met voorrangsverklaring (urgentie) 13% 14% 12% 7% 9% overige voorrangsvormen 33% 32% 32% 32% 30% via inschrijfduur 52% 52% 54% 59% 59% rechtspersonen 1% 3% 1% 1% 1% huishoudenomvang 1 persoon 54% 57% 56% 57% 59% 2 personen 26% 24% 25% 23% 23% 3 personen 10% 10% 10% 11% 10% 4 personen 6% 5% 5% 5% 4% 5 personen 2% 2% 2% 2% 2% 6 en meer personen 1% 1% 1% 1% 1% niet van toepassing 1% 3% 1% 1% 1% leeftijd t/m 22 jaar 15% 14% 14% 13% 13% jaar 16% 18% 18% 16% 17% jaar 17% 17% 18% 20% 19% jaar 16% 15% 15% 16% 16% jaar 12% 11% 12% 13% 13% jaar 10% 10% 10% 9% 10% jaar 7% 7% 8% 6% 6% 75 jaar of ouder 6% 6% 5% 5% 4% niet van toepassing 1% 3% 1% 1% 1% categorie starter 48% 50% 50% 46% 47% doorstromer 51% 47% 49% 53% 52% niet van toepassing 1% 3% 1% 1% 1% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 19

20 AANBODRAPPORTAGE In figuur 10 staat de verdeling van de gemeente van herkomst van de geslaagde woningzoekenden in de tijd weergegeven. Ruim de helft van de geslaagde woningzoekenden (51%) in de regio is afkomstig uit de gemeente Den Haag (figuur 10). De gemeenten Zoetermeer en Delft volgen met respectievelijk 10% en 9% van de geslaagde woningzoekenden. Eén op de tien geslaagde kandidaten in de eerste helft van 2014 komt niet uit het Stadsgewest Haaglanden maar uit de rest van Nederland of uit het buitenland. In 2013 nam het aandeel verhuringen aan huurders uit Den Haag sterk toe. In de eerste helft van 2014 is dit aandeel iets afgenomen. Deze tabel zegt nog niets over de gemeente waarin de woningzoekenden geslaagd zijn. Figuur 10 Kenmerken van geslaagde woningzoekenden, 2010 eerste helft 2014 herkomstgemeente Delft 11% 12% 11% 10% 9% Den Haag 47% 47% 47% 53% 51% Leidschendam-Voorburg 5% 4% 4% 4% 5% Midden-Delfland 1% 1% 1% 1% 1% Pijnacker-Nootdorp 3% 2% 2% 2% 2% Rijswijk 3% 4% 4% 3% 4% Wassenaar 1% 1% 1% 1% 2% Westland 5% 5% 6% 5% 5% Zoetermeer 11% 12% 14% 11% 10% buitenland/rechtspersoon/onbekend 1% 3% 1% 1% 1% buiten Haaglanden 11% 10% 9% 9% 10% totaal 100% 100% 100% 100% 100% Kenmerken van de verhuurde woningen Naast inzicht in de kenmerken van de geslaagde huishoudens, wordt in deze paragraaf ingegaan op de kenmerken van de verhuurde woningen. In figuur 11 en 12 worden de belangrijkste woningkenmerken van de verhuurde woningen nader toegelicht. In de figuren zijn niet alleen de kenmerken van de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen opgenomen, maar ook de kenmerken van de verhuurde woningen in 2010, 2011, 2012 en Dit maakt een vergelijking in de tijd mogelijk. Ongeveer 95% van de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen in Stadsgewest Haaglanden heeft een huur onder de huurprijsgrens (figuur 12). Ongeveer 63% van de verhuurde woningen heeft een huur onder de betreffende aftoppingsgrens. De laatste jaren is er een afname te zien geweest in het huuraanbod in dit huursegment. Opvallend is dat deze afname in de eerste helft van 2014 gestopt lijkt te zijn. In 2013 werd 60% van de woningen verhuurd onder de aftoppingsgrens. Wel zien we nog een zeer lichte afname van het aantal verhuringen onder de kwaliteitskortingsgrens. Een groot deel van de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen heeft maximaal drie kamers (75%). De een- en tweekamerwoningen maken 38% uit van de verhuurde woningen in de eerste helft van Ten opzichte van de verhuringen in 2013 is dit een lichte toename van het aandeel kleine woningen in de verhuringen (van 36% naar 38%). Ook als we naar het oppervlakte van de woningen kijken is een lichte verschuiving te zien. In 2013 had 39% van de verhuringen een oppervlakte tot 50 vierkante meter; in 2014 is dat 42%. De portiekwoning en de flatwoning met lift zijn wederom de meest verhuurde woningtypen met respectievelijk 29% en 24%. In de eerste helft van 2014 is het aandeel 20

21 eengezinswoningen in de verhuringen afgenomen. In 2013 was 11% van de verhuringen een eengezinswoning, in de eerste helft van 2014 is dit nog ruim 9%. De relatieve afname ten opzichte van 2013 is bijna 19%. Figuur 11 Kenmerken verhuurde woningen, Stadsgewest Haaglanden, 2010 eerste helft 2014 (in aantallen) huurindeling onder kwaliteitskortingsgrens onder aftoppingsgrens onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens oppervlakte tot 50 m m m vanaf 80 m aantal kamers 1-2 kamers kamers kamers kamers of meer woningtype portiekwoning flat met lift eengezinswoning seniorenwoning benedenwoning HAT-woning studentenwoning maisonnette bovenwoning flat zonder lift onzelfstandige HAT aanleunwoning MIVA-woning complexwoning hofjeswoning zorgwoning rolstoelwoning nieuwbouw bestaande bouw nieuwbouw totaal Noot: inclusief verhuringen via rechtspersonen; de gehanteerde aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden 21

22 AANBODRAPPORTAGE Figuur 12 Kenmerken verhuurde woningen, Stadsgewest Haaglanden, 2010 eerste helft 2014 (in percentage) huurindeling onder kwaliteitskortingsgrens 24% 23% 20% 18% 18% onder aftoppingsgrens 46% 50% 44% 42% 46% onder huurprijsgrens 24% 21% 30% 34% 32% boven huurprijsgrens 6% 6% 6% 6% 5% oppervlakte tot 50 m2 39% 42% 39% 39% 42% m2 34% 35% 35% 35% 35% m2 20% 17% 20% 17% 17% vanaf 80 m2 7% 6% 7% 8% 6% aantal kamers 1-2 kamers 33% 37% 34% 36% 38% 3 kamers 37% 36% 38% 37% 37% 4 kamers 23% 22% 22% 21% 19% 5 kamers of meer 7% 6% 6% 6% 6% woningtype portiekwoning 26% 25% 27% 28% 29% flat met lift 23% 21% 23% 25% 24% eengezinswoning 13% 11% 11% 11% 9% seniorenwoning 10% 10% 11% 10% 9% benedenwoning 5% 5% 5% 6% 6% HAT-woning 6% 7% 5% 5% 5% studentenwoning 2% 2% 2% 3% 5% maisonnette 5% 5% 4% 5% 4% bovenwoning 5% 6% 5% 3% 3% flat zonder lift 3% 3% 3% 2% 2% onzelfstandige HAT 2% 2% 2% 1% 1% aanleunwoning 1% 2% 1% 1% 1% MIVA-woning 0% 0% 0% 0% 0% complexwoning 0% 0% 0% 0% 0% hofjeswoning 0% 0% 0% 0% 0% zorgwoning 0% 0% 0% 0% 0% rolstoelwoning 0% 0% 0% 0% 0% nieuwbouw bestaande bouw 85% 92% 89% 90% 94% nieuwbouw 15% 8% 11% 10% 6% totaal 100% 100% 100% 100% 100% Noot: inclusief verhuringen via rechtspersonen; de gehanteerde aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden Figuur 13 biedt inzicht in het huurprijsniveau van de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen in zowel de bestaande bouw als in de nieuwbouw. Ter vergelijking zijn hierbij eveneens de jaren toegevoegd. In de bestaande bouw zien we tot 2013 een duidelijke afname van het huursegment tot de kwaliteitskortingsgrens en de hoge aftoppingsgrens. In de eerste helft van 2014 is binnen de bestaande bouw een toename van het aandeel verhuringen tot de hoge aftoppingsgrens te zien. Vergelijken we de eerste helft van 2014 echter met de eerste helft van 2013, dan is die toename niet te zien. Er lijkt sprake 22

23 te zijn van een seizoenseffect. In de eerste helft van het jaar worden woningen relatief vaak een huurklasse lager aangeboden. Na 1 juli wordt de huurprijsstijging toegepast, waardoor een deel van de nieuwe verhuringen een huurklasse hoger uitkomt. De huurprijsklassen veranderen immers niet mee per 1 juli. Opvallend is dat in de nieuwbouwverhuringen het aandeel woningen tot de kwaliteitskortingsgrens is toegenomen. Zowel in 2013 als in de eerste helft van 2014 zien we een toename. Het gaat in 2014 om een- en tweekamerwoningen (tot 50m 2 ), die verhuurd zijn aan jongeren tot 26 jaar. Het merendeel van de nieuwbouwverhuringen had een huurprijs tussen de hoge aftoppingsgrens en de huurprijsgrens. Dit is vergelijkbaar met 2012 en Figuur 13 Kenmerken verhuurde woningen (nieuwbouw en bestaande bouw), 2010 eerste helft 2014 Bestaande bouw Nieuwbouw % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% onder kwaliteitskortingsgrens onder hoge aftoppingsgrens onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens onder kwaliteitskortingsgrens onder hoge aftoppingsgrens onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens In figuur 14 is het aandeel in de eerste helft van 2014 naar huurprijs uitgesplitst per gemeente. Daarbij zijn achtereenvolgens de kwaliteitskortingsgrens, de hoge aftoppingsgrens en de huurprijsgrens in beeld gebracht. De figuur maakt duidelijk dat de sociale huurmarkt van gemeente tot gemeente verschillend is samengesteld en daarmee ook het huuraanbod. In de gemeenten Delft en Den Haag is in de eerste helft van 2014 rond de 70% van de woningen verhuurd met een huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens. In Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland wijken de huurprijzen het sterkst af van het regionale gemiddelde, gevolgd door Wassenaar en Westland. Het huuraanbod van de corporaties in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland heeft een relatief hogere huur. Ongeveer 30% van de verhuurde woningen in deze gemeenten heeft een huurprijs onder de `hoge aftoppingsgrens. Pinacker-Nootdorp valt ook op met een hoog aandeel verhuringen met een huurprijs boven de huurprijsgrens. Gemiddeld heeft een op de twintig verhuurde woningen een huurprijs boven de huurprijsgrens (5%); in Pijnacker-Nootdorp is dit 18%. 23

24 AANBODRAPPORTAGE Figuur 14 Verhuurde woningen per gemeente naar huurprijs in de eerste helft van 2014, in percentage 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Haaglanden onder kwaliteitskortingsgrens onder hoge aftoppingsgrens onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens De mutatiegraad (gemeten als het aandeel nieuwe verhuringen ten opzichte van de voorraad op 1 januari) ligt op ruim 3%. Bij de laagste huurklasse is de mutatiegraad het hoogst. Bij kleinere woningen (1 of 2 kamers) is de mutatiegraad duidelijk hoger dan bij grotere woningen. Figuur 15 Mutatiegraad woningen per gemeente in de eerste helft van 2014, verhuringen als percentage van de voorraad per Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Haaglanden huurklassen onder kwaliteitskortingsgrens 4% 4% 4% 3% 4% 5% 3% 3% 7% 4% onder lage aftoppingsgrens 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% onder hoge aftoppingsgrens 2% 3% 4% 3% 2% 4% 3% 2% 2% 3% onder huurprijsgrens 3% 3% 3% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 3% boven huurprijsgrens 4% 3% 2% 2% 7% 3% 4% 4% 3% 3% aantal kamers 1 kamer 2% 8% 8% 5% - 7% - 3% 15% 5% 2 kamers 5% 5% 6% 6% 3% 5% 6% 7% 6% 5% 3 kamers 3% 4% 4% 1% 4% 4% 5% 3% 4% 4% 4 kamers 2% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 5 kamers of meer 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% totaal 3% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 3% Noot: de mutatiegraad wordt alleen weergegeven indien de betreffende voorraad uit meer dan 20 woningen bestaat 24

25 Figuur 16 Mutatiegraad woningen per gemeente in de eerste helft van 2014, verhuringen als percentage van de voorraad 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% tot kwal.grens onder lage aftop. onder hoge aftop. onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens 1 kamer 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers of meer eengezinswoning overig/onbekend tot 50 m m m2 vanaf 80 m2 eengezins, tot 50m2 eengezins, 50-65m2 eengezins, 65-80m2 eengezins, vanaf 80m2 overig, tot 50m2 overig., 50-65m2 overig, 65-80m2 overig, vanaf 80m2 huurprijs kamers type en oppervlakte Figuur 17 Mutatiegraad woningen per gemeente in de eerste helft van 2014, verhuringen als percentage van de voorraad Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Haaglanden woningtype eengezinswoning 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% overig/onbekend 3% 4% 4% 3% 4% 4% 6% 5% 4% 4% oppervlakte tot 50 m 2 4% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 7% 7% 5% m 2 3% 3% 4% 1% 2% 4% 3% 3% 4% 3% m 2 2% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 3% 2% vanaf 80 m 2 1% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 2% 2% woningtype en oppervlakte eengezins, tot 50m2 2% 7% 0% 11% 3% 4% 4% 0% 0% 4% eengezins, 50-65m2 1% 3% 1% 1% 0% 2% 2% 1% 2% 2% eengezins, 65-80m2 1% 1% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 2% 1% eengezins, vanaf 80m2 1% 2% 2% 0% 1% 2% 3% 1% 1% 1% overig/onbekend, tot 50m2 4% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 7% 7% 5% overig/onbekend, 50-65m2 3% 4% 4% 2% 3% 4% 5% 4% 4% 4% overig/onbekend, 65-80m2 3% 3% 2% 2% 3% 3% 5% 3% 3% 3% overig/onbekend, vanaf 80m2 2% 3% 2% 3% 5% 1% - 3% 3% 3% opp. onbekend 0% 0% - - 0% 5% - 3% - 1% totaal 3% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 3% Noot: de mutatiegraad wordt alleen weergegeven indien de betreffende voorraad uit meer dan 20 woningen bestaat 25

26 AANBODRAPPORTAGE Onderverdeeld naar woningtype is een duidelijk verschil te zien tussen eengezinswoningen en de overige woningtypen. Bij eengezinswoningen is de mutatiegraad beduidend lager. Bij de kleinste woningen (tot 50 m 2 ) is de mutatiegraad ongeveer 5%. Dat neemt af tot ongeveer 2% bij de grootste woningen. Dat effect zien we ook nog terug als het woningtype gecombineerd wordt met de oppervlakte: eengezinswoningen hebben een lagere mutatiegraad, zowel bij de grotere als bij de kleinere woningen. Huurprijzen en inkomens Een verschillende samenstelling van het huuraanbod in de gemeenten kan vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de samenstelling van de groep huurders die deze woningen betrekt. Een goedkopere huurwoning komt veelal terecht bij een huishouden met een lager inkomen vanwege de voorwaarden die gesteld worden door de corporaties. Corporaties dienen 90% van de huurwoningen met een huurprijs tot de huurprijsgrens toe te wijzen aan de EU-doelgroep. Figuur 18 Verhuurde woningen naar BBSH-doelgroep en EU-doelgroep per huurcategorie, Stadsgewest Haaglanden, eerste helft 2014 boven huurprijsgrens onder huurprijsgrens onder aftoppingsgrens EU-doelgroep BBSH-doelgroep onder kwaliteitskortingsgrens 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noot: de gehanteerde aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden De huurwoningen die in de eerste helft van 2014 zijn verhuurd met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens en onder de aftoppingsgrens, zijn overwegend verhuurd aan huishoudens die qua inkomen gerekend kunnen worden tot de BBSH-doelgroep (figuur 18). Van de verhuurde woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens is 95% verhuurd aan de BBSH-doelgroep. Van de woningen met een huur tot de (voor de betreffende huishoudens geldende) aftoppingsgrens is 90% toegewezen aan de BBSH-doelgroep. Vrijwel alle in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens zijn terecht gekomen bij een huishouden met een inkomen tot de EU-grens, namelijk 99%. Van de woningen met een huur onder de huurprijsgrens maar boven de aftoppingsgrens is in de eerste helft van 2014 ongeveer 61% verhuurd aan de BBSH-doelgroep. Ten opzichte van 2012 en 2013 is er sprake van een flinke toename. In 2012 is nog geen 40% van de woningen met een huur tussen de aftoppingsgrens en de maximale huurprijsgrens terecht gekomen bij de BBSH-doelgroep, in % (figuur 19). Een zeer groot deel (90%) van de woningen met een huurprijs tussen de aftoppingsgrens en de maximale huurprijsgrens is in de eerste helft van 2014 verhuurd aan de EU-doelgroep (figuur 18). Een beperkt deel van de woningen met een huur boven de maximale huurprijsgrens is verhuurd aan de BBSH-doelgroep. In de eerste helft van 2014 gaat het om 3% van de verhuringen in dat prijssegment. 26

27 Ongeveer 12% van de verhuurde woningen met een huurprijs boven de huurprijsgrens is verhuurd aan de EU-doelgroep. In de eerste helft van 2014 is een groter deel van de verhuurde woningen terecht gekomen bij de BBSHdoelgroep. Dit geldt niet alleen voor de woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens, maar ook voor de woningen met een huurprijs tussen de hoogste aftoppingsgrens en de huurprijsgrens. Figuur 19 Verhuurde woningen aan BBSH-doelgroep naar huurcategorie, Stadsgewest Haaglanden, 2010-eerste helft 2014 ( excl. onbekende inkomens) boven huurprijsgrens onder huurprijsgrens onder aftoppingsgrens onder kwaliteitskortingsgrens % 20% 40% 60% 80% 100% Noot: de gehanteerde aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden Herkomst- en bestemmingsgemeente van geslaagde woningzoekenden Van de geslaagde kandidaten is bekend uit welke gemeente deze kandidaten afkomstig zijn (herkomstgemeente). In figuur 20 is per gemeente aangegeven welk deel van de geslaagde woningzoekenden uit dezelfde gemeente afkomstig is ( eigen gemeente ) en welk deel uit een andere gemeente in de regio Haaglanden. In de figuur is ook het aandeel huurders dat niet uit de regio Haaglanden afkomstig is weergegeven. Uitgangspunt hierbij is de gemeente waar de verhuring heeft plaatsgevonden. Figuur 20 Herkomst huurders verhuurde woningen (aandelen < 5% zijn samengevat onder overig), eerste helft % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer eigen gemeente Delft Den Haag Zoetermeer Westland buiten Haaglanden overig In voorgaande aanbodrapportages werd al geconstateerd dat de mate waarin de sociale huurmarkt op gemeentelijk niveau voor de inwoners van de eigen gemeente functioneert, sterk verschillend is. Deze constatering geldt ook voor de eerste helft van In de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft is 27

28 AANBODRAPPORTAGE het aandeel eigen inwoners in het totaal aantal verhuringen in de eerste helft van 2014 minstens 60% en de instroom van buiten daarmee naar verhouding beperkt. Overigens hangt het aandeel binnenverhuizingen logischerwijs samen met de omvang van de gemeente: hoe groter de gemeente des te hoger het aantal binnenverhuizingen in het algemeen zal zijn. In Den Haag is in de eerste helft van 2014 ongeveer acht op de tien woningen aan eigen inwoners verhuurd. In alle gemeenten binnen de regio Haaglanden zijn in de eerste helft van 2014 huishoudens geslaagd met als herkomstgemeente Den Haag. Vooral in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is een relatief groot deel van de geslaagde kandidaten afkomstig uit de buurgemeente Den Haag. In Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland is het aandeel huishoudens met een vorig adres in Delft in de verhuringen naar verhouding groot. De categorie overig is een verzameling van geslaagde kandidaten uit verschillende gemeenten binnen de regio Haaglanden. In vrijwel alle gemeenten binnen de regio zien we dat ongeveer 10% van de geslaagde kandidaten afkomstig is van buiten de regio. In figuur 21 is de ontwikkeling van het aandeel van de huishoudens dat binnen de eigen gemeente verhuist in de gemeentelijke verhuringen weergegeven. Het aandeel binnenverhuizingen is niet constant. In Delft zien we een afname van het aandeel, terwijl een steeds groter deel van de verhuringen in Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk vanuit de eigen gemeente afkomstig is. Het aandeel binnenverhuizingen hangt ook samen met de omvang van de nieuwbouw, aangezien bij nieuwbouwverhuringen het aandeel vestiging uit een andere gemeente gemiddeld hoger is. Figuur 21 Aandeel binnenverhuizingen in de gemeentelijke verhuur, 2012 eerste helft 2014 Delft Den Haag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Leidschendam-Voorburg Midden Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer In figuur 20 is de gemeente waar de verhuring plaats heeft gevonden het uitgangspunt, in figuur 22 nemen we de herkomstgemeente van de geslaagde woningzoekende als vertrekpunt. Door dit te doen, wordt duidelijk in welke gemeenten woningzoekenden uit een specifieke gemeente in de eerste helft van 2014 een woning hebben gehuurd. 28

29 Figuur 22 Vestigingsgemeente van geslaagde woningzoekenden (naar herkomstgemeente)(aandelen < 5% zijn samengevat onder overig), eerste helft % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer buiten Haaglanden eigen gemeente Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Westland Zoetermeer overig Een groot deel van de geslaagde woningzoekenden uit de gemeente Den Haag huurt een woning in de gemeente Den Haag: ruim 80% van de in de eerste helft van 2014 geslaagde woningzoekenden in Den Haag is afkomstig uit Den Haag. In Delft, Zoetermeer, Westland en Wassenaar ligt dit percentage boven de 70%. De situatie is in Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland anders. De geslaagde woningzoekenden uit deze gemeenten richten zich ook op bijvoorbeeld Delft en Den Haag. Vooral woningzoekenden vanuit Pijnacker-Nootdorp hebben in de eerste helft van 2014 vaak een woning buiten de eigen gemeente gevonden. Ook van de vestigers die van buiten de regio Haaglanden komen is de vestigingsgemeente bekend. Het grootste deel van deze groep vestigt zich in Den Haag (ongeveer 52%), gevolgd door Zoetermeer met 14% en Delft met 12%. 3.3 Reagerende woningzoekenden en zoekrichting In deze paragraaf gaan we nader in op de woningzoekenden die in de eerste helft van 2014 gereageerd hebben op een woning en de zoekrichting van deze woningzoekenden. De belangrijkste kenmerken van de reagerende woningzoekenden staan weergegeven in de figuren 23 t/m 26. In de laatste twee figuren staat een vergelijking met voorgaande jaren weergegeven. In de eerste helft van 2014 hebben totaal woningzoekenden gereageerd op woningen die zijn aangeboden en verhuurd via Woonnet Haaglanden (figuur 23). Bijna reagerende woningzoekenden in de eerste helft van 2014 behoren tot de BBSH-doelgroep (76% van het totaal). Ruim reagerenden woningzoekenden kunnen tot de EU-doelgroep worden gerekend. Dat is 92% van alle woningzoekenden in de eerste helft van 2014 (figuur 26). Van 2% van de reagerende woningzoekenden is het inkomen niet bekend. 29

30 AANBODRAPPORTAGE Figuur 23 Profiel reagerende woningzoekenden voor aanbod in Haaglanden, eerste helft 2014 doelgroep minima starters doorstromers totaal minima geen minima niet in te delen doelgroep BBSH BBSH-doelgroep lage middeninkomens overige inkomens niet in te delen doelgroep EU 1 persoon, EU-doelgroep persoon, hoger inkomen meerpersoons, EU-doelgroep meerpersoons, middeninkomen meerpersoons, hoger inkomen niet in te delen totaal Noot: op basis van kansrijke reacties; Er zijn reagerende woningzoekenden die (met een kansrijke reactie) gereageerd hebben op aanbod via advertenties. Dit aantal wijkt af van het in de slaagkansen gehanteerde aantal van Bij de slaagkans tellen alleen degenen mee die gereageerd hebben op aanbod onder de huurprijsgrens. Bovendien tellen bij die berekening ook degenen mee die geslaagd zijn zonder te reageren op advertentieaanbod. Die laatste groep wordt niet meegeteld bij de reagerende woningzoekenden. Ruim de helft van de reagerende woningzoekenden (51%) bestaat uit éénpersoonshuishoudens en bijna 74% uit een één- of tweepersoonshuishouden (zie figuur 24, 25 en 26). Ongeveer 12% van de reagerende huishoudens bestaat uit minimaal 4 personen. Het aandeel jongeren binnen de groep reagerende woningzoekenden is groot. Bijna 34% van de reagerende woningzoekenden heeft een leeftijd tot 27 jaar en ongeveer 58% een leeftijd tot 35 jaar. Meer dan de helft van de woningzoekende huishoudens in de regio Haaglanden in de eerste helft van 2014 is op moment van reageren woonachtig in Den Haag (ongeveer 56%). Woningzoekenden uit de andere gemeenten binnen Haaglanden vormen een relatief klein aandeel. Ongeveer één op de negen reagerende woningzoekenden in de eerste helft van 2014 is afkomstig van buiten de regio Haaglanden. Het aandeel reagerende woningzoekenden dat tot de EU-doelgroep gerekend kan worden lijkt in de eerste helft van 2014 te zijn toegenomen ten opzichte van 2013, naar 92% (versus 86% in 2013). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in 2013 van 7% van de reagerende woningzoekenden het inkomen onbekend is, waardoor indelen in een inkomenscategorie niet mogelijk is. Hierdoor is het niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van eventuele verschuivingen van reagerende woningzoekenden naar inkomenscategorieën in de tijd. 30

31 Figuur 24 Profiel reagerende woningzoekenden voor aanbod in Haaglanden, eerste helft 2014 huishoudenomvang starters doorstromers totaal 1 persoon personen personen personen personen en meer personen leeftijd t/m 22 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar of ouder samenstelling huishouden alleen paar zonder kinderen eenoudergezin, 1 kind eenoudergezin, 2 kinderen eenoudergezin, 3+ kinderen tweeoudergezin, 1 kind tweeoudergezin, 2 kinderen tweeoudergezin, 3+ kinderen overig herkomst starters doorstromers totaal Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer buiten Haaglanden totaal

32 AANBODRAPPORTAGE Figuur 25 Profiel reagerende woningzoekenden voor aanbod in Haaglanden 2010 eerste helft 2014 doelgroep minima minima geen minima niet in te delen doelgroep BBSH BBSH-doelgroep lage middeninkomens overige inkomens niet in te delen doelgroep EU 1 persoon, EU-doelgroep persoon, hoger inkomen meerpersoons, EU-doelgroep meerpersoons, middeninkomen meerpersoons, hoger inkomen niet in te delen huishoudenomvang 1 persoon personen personen personen personen en meer personen leeftijd t/m 22 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar of ouder herkomst Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer buiten Haaglanden totaal Noot: op basis van kansrijke reacties 32

33 Figuur 26 Profiel reagerende woningzoekenden voor aanbod in Haaglanden 2010 eerste helft 2014 doelgroep minima 39% 46% 50% 43% 48% geen minima 61% 54% 50% 50% 49% niet in te delen 0% 0% 0% 7% 2% doelgroep BBSH BBSH-doelgroep 64% 69% 73% 68% 76% lage middeninkomens 26% 24% 22% 21% 19% overige inkomens 9% 6% 4% 4% 3% niet in te delen 0% 0% 0% 7% 2% doelgroep EU 1 persoon, EU-doelgroep 47% 49% 50% 46% 48% 1 persoon, hoger inkomen 2% 2% 1% 1% 1% meerpersoons, EU-doelgroep 35% 39% 41% 40% 43% meerpersoons, middeninkomen 8% 7% 6% 4% 4% meerpersoons, hoger inkomen 6% 4% 3% 2% 1% niet in te delen 0% 0% 0% 7% 2% huishoudenomvang 1 persoon 50% 51% 51% 51% 51% 2 personen 25% 25% 24% 23% 23% 3 personen 13% 13% 13% 14% 14% 4 personen 8% 8% 7% 7% 8% 5 personen 3% 3% 3% 3% 3% 6 en meer personen 1% 1% 1% 1% 1% leeftijd t/m 22 jaar 18% 17% 16% 16% 15% jaar 18% 18% 18% 18% 19% jaar 21% 22% 23% 24% 25% jaar 18% 18% 18% 18% 18% jaar 12% 12% 13% 13% 13% jaar 7% 7% 7% 6% 6% jaar 4% 3% 4% 3% 3% 75 jaar of ouder 2% 2% 2% 2% 1% herkomst Delft 10% 9% 8% 8% 8% Den Haag 53% 54% 55% 55% 56% Leidschendam-Voorburg 4% 4% 4% 4% 4% Midden-Delfland 1% 1% 1% 1% 0% Pijnacker-Nootdorp 2% 2% 2% 2% 2% Rijswijk 3% 3% 3% 3% 3% Wassenaar 1% 1% 1% 1% 1% Westland 4% 4% 4% 4% 4% Zoetermeer 10% 10% 11% 11% 11% buiten Haaglanden 12% 12% 11% 11% 11% totaal 100% 100% 100% 100% 100% Noot: op basis van kansrijke reacties 33

34 AANBODRAPPORTAGE De verdeling van de reagerende woningzoekenden naar inkomen voor de jaren 2010 tot en met de eerste helft van 2014 staat weergegeven in figuur 27. Deze verdeling is exclusief de 2% onbekende inkomens in de eerste helft van 2014 en de 7% onbekende inkomens in Uit de figuur is af te lezen dat het aandeel reagerende woningzoekenden met een inkomen tot de EU-grens door de jaren heen is toegenomen. Het aandeel reagerende huishoudens met een hoger inkomen is steeds kleiner geworden. Figuur 27 Verdeling reagerende woningzoekenden naar inkomensgroepen, 2010 eerste helft 2014 (excl. onbekende inkomens) persoon, EU-doelgroep 1 persoon, hoger inkomen meerpersoons, EU-doelgroep meerpersoons, middeninkomen meerpersoons, hoger inkomen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Door de reagerende woningzoekers is bijna keer gereageerd op het huuraanbod (exclusief nieuwbouwadvertenties en inclusief de reacties van directe zoekers en reacties op woningen die via het lotingmodel verhuurd zijn) in de eerste helft van Een klein deel van de reacties levert een foutindicatie op. Dit kan alleen het geval zijn als tussen het moment van reageren en de sluitingsdatum van de editie een wijziging wordt doorgevoerd in de inschrijfgegevens. Omdat de sluitingsdatum van de editie het peilmoment is voor de diverse criteria, zijn er ook reacties met foutindicatie. Deze reacties worden in de rapportages buiten beschouwing gelaten. In de eerste helft van 2014 is dit bij 0,7% van de reacties het geval. In vorige aanbodrapportages is hierover een tabel opgenomen. Vanwege de beperkte informatiewaarde is die nu achterwege gebleven. Voor de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen zijn advertenties geplaatst. Het betreft hier alle advertenties met betrekking tot de bestaande bouw. De nieuwbouwverhuringen zijn buiten beschouwing gelaten. Op deze advertenties zijn ruim goede reacties binnengekomen. Dit betekent dat er gemiddeld 120 reacties op een advertentie zijn binnengekomen. Ten opzichte van 2013 is het gemiddeld aantal reacties toegenomen van 101 (in 2013) naar 120. In 2013 was ten opzichte van 2012 juist een afname te zien. In hoofdstuk 5 gaan we verder in op de ontwikkeling in het gemiddelde aantal reacties. Op woningen in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer is in de eerste helft van 2014 gemiddeld het meeste gereageerd. Dat was ook in 2013 het geval. De toename in het gemiddelde aantal reacties in de eerste helft van 2014 is in alle gemeenten behalve Pijnacker-Nootdorp terug te zien. In Pijnacker-Nootdorp is zelfs een afname te zien in het gemiddelde aantal reacties. Op de woningen in Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp is in de eerste helft van 2014 naar verhouding het minst gereageerd (gemiddeld 58 maal). Voor de Midden-Delflandse woningen gold dat ook 2011, 2012 en 2013 al. Ook in Wassenaar ligt het gemiddelde aantal reacties duidelijk onder het regionale gemiddelde. 34

35 Figuur 28 Advertenties en gemiddeld aantal reacties per gemeente, 2011 eerste helft 2014 advertenties reacties gemiddeld gemeente Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal Het aantal reacties differentieert niet alleen sterk per gemeente, maar zeker ook per woningtype (zie figuur 29). De woningtypen waarop in de eerste helft van 2014 het meest gereageerd is, zijn eengezinswoningen en bovenwoningen (die onderling sterk verschillend van karakter zijn). Dat was ook in 2013 het geval. Bij seniorenwoningen, aanleunwoningen, rolstoelwoningen en zorgwoningen is het gemiddeld aantal reacties het laagst. Dit kan verklaard worden uit het feit dat maar een klein deel van de zoekers voor deze woningen in aanmerking komt en dus op deze woningtypen kan reageren. Opvallend is de positie van de complexwoningen. In 2013 werd 3408 maal gereageerd op 25 advertenties (gemiddeld 136 maal), terwijl in de eerste helft van 2014 slechts 223 maal is gereageerd op 24 advertenties (gemiddeld 9 maal). Bij de woningtypen die maar sporadisch worden aangeboden of die voor een specifieke doelgroep zijn, kunnen de fluctuaties in het aantal reacties groot zijn. Het aantal reacties op in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen loopt uiteen van 1 reactie (alleen de advertenties met reacties zijn meegeteld; sporadisch komen ook advertenties zonder reacties voor) tot ruim

36 AANBODRAPPORTAGE Figuur 29 Advertenties en aantal reacties naar woningtype van de aangeboden woning, 2011 eerste helft 2014 advertenties reacties gemiddeld woningtype portiekwoning flat met lift eengezinswoning seniorenwoning benedenwoning HAT-woning studentenwoning maisonnette bovenwoning flat zonder lift onzelfstandige HAT aanleunwoning MIVA-woning complexwoning hofjeswoning zorgwoning rolstoelwoning totaal Ook naar prijsklasse van de woningen zijn grote verschillen te zien in het aantal reacties per advertentie. De woningen met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens en de woningen met een huur tussen de lage en de hoge aftoppingsgrenzen krijgen de meeste reacties. Bij woningen met een huur boven de huurprijsgrens is het aantal reacties veel kleiner. Daar leverde een advertentie gemiddeld slechts 13 reacties op. In dat prijssegment is bovendien het aantal reacties afgenomen, terwijl het gemiddelde aantal reacties juist is toegenomen. Figuur 30 Advertenties en aantal reacties naar huurprijsklasse van de aangeboden woning, 2011 eerste helft 2014 advertenties reacties gemiddeld huurprijsklasse onder kwaliteitskortingsgrens onder lage aftoppingsgrens onder hoge aftoppingsgrens onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens totaal Bij kleinere woningen zien we in het algemeen minder reacties dan bij grote woningen. Een 1- kamerwoning levert gemiddeld 61 reacties op, terwijl een woning met 5 kamers gemiddeld rond de 200 reacties oplevert. Bij de grootste woningen (6 kamers of meer) is het aantal reacties lager dan bij 4- en 5-kamerwoningen. Deze grote woningen hebben relatief vaak een huur boven de huurprijsgrens. Die woningen leveren in het algemeen minder reacties op. 36

37 Figuur 31 Advertenties en aantal reacties naar aantal kamers van de aangeboden woning, 2011 eerste helft 2014 advertenties reacties gemiddeld aantal kamers kamer kamers kamers kamers kamers kamers of meer totaal We kunnen de invloed van de huurprijs en het aantal kamers van de woning ook gecombineerd in beeld brengen. Dat is gedaan in figuur 32. Als we het gemiddeld aantal reacties per advertentie uitsplitsen naar zowel de prijs van de woning als het aantal kamers van de woning, dan blijkt er duidelijk logica te zitten in het reactiegedrag. Binnen eenzelfde prijsklasse is het aantal reacties bij grotere woningen duidelijk hoger. En binnen eenzelfde aantal kamers is het aantal reacties duidelijk hoger bij de lagere huurprijsklassen. Figuur 32 Gemiddeld aantal reacties naar aantal kamers en huurprijsklasse van de aangeboden woning, eerste helft 2014 huurprijsklasse \ kamers 1 k. 2 k. 3 k. 4 k. 5 k. 6+ k. totaal onder kwaliteitskortingsgrens onder lage aftoppingsgrens onder hoge aftoppingsgrens onder huurprijsgrens boven huurprijsgrens totaal Noot: Bij categorieën met minder dan 5 advertenties is een - weergegeven Bijna 38% van de woningzoekenden in Haaglanden heeft alleen gereageerd op woningen die in de eigen gemeente aangeboden zijn. Een iets grotere groep woningzoekenden (ruim 38%) heeft in de eerste helft van 2014 zowel in de eigen gemeente als in een andere gemeente gezocht. De resterende 24% heeft alleen in een andere dan de eigen gemeente gezocht. Wanneer we de groep zoekers beperken tot hen die al in Haaglanden wonen en de niet-haaglanders dus buitensluiten, dan wordt het deel dat alleen in een andere gemeente zoekt vanzelfsprekend kleiner. 37

38 AANBODRAPPORTAGE Figuur 33 Zoekrichting van woningzoekenden naar herkomstgemeente, eerste helft % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Haaglanden alleen eigen gemeente deels eigen gemeente alleen andere gemeente Er bestaan flinke verschillen in het zoekgedrag van woningzoekenden uit verschillende gemeenten. Zo loopt de mate waarin men in de eigen gemeente zoekt sterk uiteen. In de grotere gemeenten, Den Haag, Delft en Zoetermeer, is het percentage zoekers in de eigen gemeente het hoogste met een percentage tussen 45% en 50%. In Pijnacker-Nootdorp ligt dit aandeel op slechts 9%. Opvallend is het hoge aandeel zoekers dat alleen in een andere gemeente zoekt, vanuit Pijnacker-Nootdorp en Midden- Delfland. Ongeveer 60% van de reagerende woningzoekenden uit deze gemeenten zoekt in een andere gemeente binnen het Stadsgewest Haaglanden. In 2013 was dat percentage ook hoog, maar lag het met ongeveer 50% - toch wat lager dan in de eerste helft van De woningzoekenden woonachtig in Den Haag, Zoetermeer en Delft zoeken relatief vaker zowel in de eigen gemeente als ook in een andere gemeente. 3.4 Weigeringen Een woningzoekende kan een aanbieding krijgen voor een woning waar hij/zij op gereageerd heeft, maar dat betekent nog niet dat deze woningzoekende ook de daadwerkelijke huurder wordt van de woning. Woningzoekenden kunnen woningen weigeren, actief of passief, maar corporaties kunnen ook kandidaten weigeren. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de weigeringen van de in de eerste helft van 2014 verhuurde woningen. Weigeringen per advertentie De advertenties in de eerste helft van 2014 hebben in totaal ruim weigeringen opgeleverd. Dit komt neer op gemiddeld 9,4 weigeringen per advertentie. Zowel de woningzoekende als de corporatie kan zorgen voor een weigering. 60% van de weigeringen zijn afkomstig van de kandidaten, de overige weigeringen komen voor rekening van de corporaties. In figuur 34 staat een overzicht van het aantal advertenties, het aantal weigeringen en het gemiddeld aantal weigeringen per advertentie naar gemeente. Niet alleen het aantal advertenties verschilt per gemeente, maar ook het gemiddeld aantal weigeringen per advertentie. Met name in Den Haag worden vaker woningen geweigerd dan gemiddeld in Haaglanden. Woningen in Midden-Delfland worden echter gemiddeld maar 3,4 maal geweigerd. Overigens lag dit gemiddelde in 2013 nog op 2,4. 3 De woningzoekenden die van buiten de regio Haaglanden reageren zijn in de grafiek weggelaten. Ze reageren immers allen alleen in een andere gemeente. 38

39 Figuur 34 Advertenties, weigeringen en weigeringen per advertentie in Haaglanden, eerste helft 2014 gemeente advertenties weigeringen corporatie weigeringen kandidaten weigeringen totaal weigeringen per advertentie Delft ,0 Den Haag ,7 Leidschendam-Voorburg ,3 Midden-Delfland ,4 Pijnacker-Nootdorp ,8 Rijswijk ,2 Wassenaar ,4 Westland ,3 Zoetermeer ,4 totaal ,4 Weigeringen door de kandidaat en door de corporatie In de volgende figuur is onder meer weergegeven hoe het aantal weigeringen per advertentie zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Hieruit wordt duidelijk dat het aantal weigeringen de laatste jaren flink is toegenomen. Dit geldt zowel voor de weigeringen door de corporaties als door de kandidaten. Het gemiddeld aantal weigeringen per advertentie is toegenomen van 5,9 in 2010 naar 8,2 in 2013 en 9,4 in de eerste helft van Figuur 35 Verhuringen, weigeringen en weigeringen per advertentie in Haaglanden, eerste helft 2014 indicator verhuringen weigeringen kandidaten weigeringen corporatie weigeringen totaal weigeringen per advertentie 5,9 6,5 7,2 8,2 9,4 De toename van het gemiddeld aantal weigeringen per advertentie is zowel toe te schrijven aan een toename van het gemiddeld aantal weigeringen door de kandidaten, als ook aan een toename van het aantal weigeringen per advertentie door de corporaties (figuur 36). Figuur 36 Gemiddeld aantal weigeringen door kandidaten en corporaties in Haaglanden, 2010 eerste helft ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, weigeringen kandidaten weigeringen corporatie 39

40 AANBODRAPPORTAGE De weigeringsredenen van de woningzoekenden zijn samengevat in een drietal hoofdredenen persoonlijke/overig, buurt en woning. De meest genoemde weigeringsredenen in de eerste helft van 2014 hebben betrekking op persoonlijke omstandigheden of overige redenen (52%). De laatste jaren nemen de weigeringsredenen die betrekking hebben op de woning duidelijk toe. Figuur 37 Weigeringsredenen door kandidaten in Haaglanden, 2010 eerste helft woning buurt persoonlijk/overig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In figuur 38 zijn de weigeringsredenen van de kandidaten verder uitgesplitst. Redenen betreffende de woning gaan onder andere over de toestand van de woning, grootte van de woning en de prijs van de woning. Figuur 38 Weigeringsredenen door kandidaten in Haaglanden, eerste helft 2014 toestand van de woning woning te klein woning te duur ov. redenen woning buurt/wijk persoonlijk al voorzien overig 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% De redenen waarom corporaties kandidaten weigeren, lopen eveneens uiteen (figuur 39). Het niet reageren van de woningzoekende op een aanbieding vormt de belangrijkste weigeringsgrond (92% van de weigeringen). Dit aandeel is duidelijk toegenomen ten opzichte van Figuur 39 Weigeringsredenen door corporaties in Haaglanden, 2013 en eerste helft 2014 huurschuld 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% overlast onjuiste gegevens te laat gereageerd geen reactie overig 40

41 41

42 42 AANBODRAPPORTAGE

43 HOOFDSTUK 4 Druk op de sociale huurmarkt De spanning op de sociale huurmarkt kan op verschillende manieren in beeld worden gebracht. Twee belangrijke indicatoren om de situatie op de sociale huurmarkt weer te geven is de slaagkans en de benodigde wachttijd. De slaagkans geeft inzicht in de kans die een woningzoekende heeft om te slagen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar kenmerken van de woningzoekenden. De wachttijd geeft aan hoeveel woon- en inschrijfduur de geslaagde woningzoekende gemiddeld nodig heeft gehad om voor een woning in aanmerking te komen. Ook bij de gemiddelde woon-/inschrijfduur wordt onderscheid gemaakt naar verschillende kenmerken van de woningzoekenden. 4.1 Reële slaagkans De slaagkans is de fractie van het aantal woningzoekenden dat in een bepaalde periode slaagt. De slaagkans wordt berekend door het aantal geslaagden te delen door het aantal woningzoekenden. Sinds 2013 wordt de slaagkans berekend door het aantal verhuringen te delen door het aantal woningzoekenden dat minimaal één goede reactie heeft ingezonden op het verhuurde aanbod, aangevuld met de woningzoekenden die zijn geslaagd zonder minimaal één goede reactie in te dienen. Deze slaagkans wordt in het vervolg reële slaagkans genoemd. Bij het berekenen van de reële slaagkans in een gemeente worden de reacties van de woningzoekenden fractioneel meegeteld in de verschillende gemeenten. Zo wordt gezorgd dat alle woningzoekenden één maal meetellen. Uitgaande van verhuurde woningen in de eerste helft van 2014 (exclusief verhuringen via rechtspersonen en exclusief de vrije sector) en actieve woningzoekenden, komt de reële slaagkans in de eerste helft van 2014 uit op 10,2%. Ongeveer de helft van de zoekers bestaat uit starters, de andere helft is doorstromer. Bij de geslaagde woningzoekenden zijn de doorstromers iets oververtegenwoordigd. Dat betekent dat de slaagkans voor doorstromers (10,6%) iets hoger is dan die voor starters (9,9%). Dat patroon zagen we in 2013 ook. Figuur 40 Reële slaagkans, eerste helft 2014 (excl. verhuringen via rechtspersonen en excl. vrije sector) starter/doorstromer geslaagden woningzoekenden slaagkans starters ,9% doorstromers ,6% totaal ,2% Voor de sociale verhuurders is uiteraard vooral de slaagkans van de lagere-inkomensgroepen van belang. In figuur 41 is de reële slaagkans voor een aantal inkomensgroepen weergegeven. De reële slaagkans (exclusief vrije sector) van de minima ligt op 11,0%. De slaagkans van de hele BBSH-doelgroep ligt iets lager (10,8%), maar is wel duidelijk hoger dan de slaagkans van de lage middeninkomens en de huishoudens met een hoger inkomen ( overige inkomens ). 43

44 AANBODRAPPORTAGE Figuur 41 Reële slaagkans naar inkomen, eerste helft 2014 (exclusief verhuringen via rechtspersonen en vrije sector) inkomensklasse geslaagden woningzoekenden slaagkans minima ,0% totale BBSH-doelgroep (incl. minima) ,8% lage middeninkomens ,4% overige inkomens ,5% totale niet-bbsh-doelgroep ,3% inkomen onbekend totaal relevante verhuringen ,2% verhuringen via rechtspersonen totaal verhuringen tot huurprijsgrens verhuringen boven huurprijsgrens totaal verhuringen Noot: Bij de berekening van de slaagkans worden buiten beschouwing gelaten: de verhuringen via rechtspersonen, de vrije-sectorwoningen en de niet binnen de labeling passende reacties. Bij bemiddelingen (waar geen reacties in de bestanden aanwezig zijn) wordt gerekend met één reactie. De reële slaagkans verschilt niet alleen naar inkomensklasse, maar ook naar leeftijd en omvang van het huishouden. In de figuren 34 en 35 staat de reële slaagkans naar leeftijd en omvang van het huishouden weergegeven. In het algemeen neemt de reële slaagkans toe bij een hogere leeftijd. De slaagkans voor woningzoekenden van 75 jaar en ouder is in de eerste helft van 2014 met 29,6% fors hoger dan het gemiddelde van 10,2%. De slaagkans van woningzoekenden in de leeftijd van 27 tot en met 34 jaar is het laagste (8,0%), gevolgd door woningzoekenden tot 22 jaar (9,4%). Dat was ook in 2013 het geval. De slaagkans voor de leeftijdsgroepen tot 45 jaar ligt onder de regionale reële slaagkans van 10,2%. Vanaf 55 jaar is er pas sprake van een flink hogere slaagkans. Figuur 42 Reële slaagkans naar leeftijd, eerste helft 2014 leeftijd geslaagd woningzoekend slaagkans tot en met 22 jaar ,4% jaar ,8% jaar ,0% jaar ,7% jaar ,5% jaar ,8% jaar ,7% 75 jaar of ouder ,6% totaal ,2% Noot: Bij de berekening van de slaagkans worden buiten beschouwing gelaten: de verhuringen via rechtspersonen, de vrije-sectorwoningen en de niet binnen de labeling passende reacties. Bij bemiddelingen (waar geen reacties in de bestanden aanwezig zijn) wordt gerekend met één reactie. 44

45 Ook als we kijken naar de omvang van het huishouden zien we verschillen in de slaagkans. De laagste slaagkans doet zich voor bij huishoudens bestaande uit vier personen (4,9%). Dat was in 2013 ook het geval. Eenpersoonshuishoudens hebben met 12,1% de hoogste slaagkans, evenals in De slaagkans van de tweepersoonshuishoudens ligt rond het regionale gemiddelde. De grotere huishoudens, al vanaf drie personen, hebben een duidelijk lagere slaagkans dan het regionale gemiddelde. Figuur 43 Reële slaagkans naar huishoudenomvang, eerste helft 2014 omvang geslaagd woningzoekend slaagkans 1 persoon ,1% 2 personen ,2% 3 personen ,5% 4 personen ,9% 5 personen ,1% 6 en meer personen ,8% totaal ,2% Noot: Bij de berekening van de slaagkans worden buiten beschouwing gelaten: de verhuringen via rechtspersonen, de vrije-sectorwoningen en de niet binnen de labeling passende reacties. Bij bemiddelingen (waar geen reacties in de bestanden aanwezig zijn) wordt gerekend met één reactie. Figuur 44 Reële slaagkans naar samenstelling van het huishouden, eerste helft 2014 samenstelling huishouden geslaagd woningzoekend slaagkans alleen ,1% paar zonder kinderen ,5% eenoudergezin, 1 kind ,9% eenoudergezin, 2 kinderen ,3% eenoudergezin, 3+ kinderen ,8% tweeoudergezin, 1 kind ,8% tweeoudergezin, 2 kinderen ,5% tweeoudergezin, 3+ kinderen ,8% overig ,4% totaal ,2% Binnen de tweepersoonshuishoudens kan onderscheid gemaakt worden tussen de paren zonder kinderen (of eventueel anderszins samenwonenden) en de eenoudergezinnen met één kind. De slaagkans van deze laatste groep is wat lager. Bij een oplopend aantal kinderen neemt de slaagkans af. Dat zien we zowel bij de eenoudergezinnen als bij de tweeoudergezinnen. De reële slaagkans verschilt ook per gemeente (figuur 45) en is het hoogst in de gemeente Midden- Delfland. In die gemeente is de slaagkans met 23,1% veel hoger dan het regionale gemiddelde. In 2013 was dat veel minder het geval. In Pijnacker-Nootdorp (12,9%) en Leidschendam-Voorburg ligt de slaagkans eveneens maar minder sterk boven het gemiddelde. De reële slaagkans is evenals in 2013 het laagst in de gemeente Zoetermeer met 8,7%. In de figuur is ook een uitsplitsing gemaakt van de reële slaagkans naar omvang van het huishouden per gemeente. Ook hier zien we duidelijk 45

46 AANBODRAPPORTAGE gemeentelijke verschillen. Deze verschillen worden veroorzaakt door het aantal woningzoekenden dat in de gemeente heeft gereageerd op een woning en het beschikbare huuraanbod. Figuur 45 Reële slaagkans voor huishoudens reagerend in de gemeente naar omvang van het huishouden, eerste helft 2014 gemeente totaal Delft 11,3% 10,4% 10,2% 4,8% 8,5% 7,9% 10,6% Den Haag 11,8% 9,9% 7,2% 4,8% 6,0% 5,4% 10,1% Leidschendam-Voorburg 12,9% 13,3% 8,1% 6,3% 6,5% 0,0% 12,0% Midden-Delfland 23,3% 23,0% 18,0% 17,9% ,1% Pijnacker-Nootdorp 16,1% 8,5% 11,8% 15,5% 12,7% 7,8% 12,9% Rijswijk 12,7% 11,5% 8,8% 3,5% 2,3% 0,0% 10,4% Wassenaar 19,0% 12,3% 6,6% 4,3% 6,9% - 10,5% Westland 15,3% 7,7% 7,5% 7,8% 3,7% 15,1% 10,9% Zoetermeer 10,8% 9,8% 6,0% 4,1% 6,3% 7,9% 8,7% totaal 12,1% 10,2% 7,5% 4,9% 6,1% 5,8% 10,2% Noot: Bij minder dan 5 woningzoekenden is de slaagkans niet berekend en is een - weergegeven. Als we slaagkans uitsplitsen naar zowel de leeftijd als naar de omvang van hey huishouden, dan valt op dat bij de slaagkans van een groot huishouden laag is bij alle leeftijdsgroepen. De hoge slaagkansen van de leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar is vooral terug te zien bij de 1- en 2-persoonshuishoudens in die leeftijdsklassen. Figuur 46 Reële slaagkans naar leeftijd en omvang van het huishouden, eerste helft 2014 leeftijd 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6+ p totaal t/m 22 jaar 10,2% 6,9% 7,0% 8,9% 0,0% - 9,4% jaar 10,8% 9,1% 6,7% 3,9% 2,1% 0,0% 9,8% jaar 8,9% 8,5% 6,9% 5,1% 8,5% 5,8% 8,0% jaar 11,1% 9,5% 8,6% 4,7% 5,8% 4,8% 8,7% jaar 13,1% 12,2% 7,6% 5,5% 4,1% 7,1% 10,5% jaar 21,4% 14,0% 4,8% 3,2% 8,3% 6,2% 16,8% jaar 24,6% 17,6% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 20,7% 75 jaar of ouder 31,8% 27,2% 17,2% 0,0% ,6% totaal 12,1% 10,2% 7,5% 4,9% 6,1% 5,8% 10,2% Noot: Bij minder dan 5 woningzoekenden is de slaagkans niet berekend en is een - weergegeven. De slaagkans van minima is gemiddeld hoger dan de slaagkans van de andere inkomensgroepen. Daarnaast zien we dat de slaagkans afneemt met de omvang van het huishouden. Als we binnen de inkomensklassen kijken, dan zien we dat bij de eenpersoonshuishoudens het patroon gelijk is aan het totale beeld. Bij de 2-persoonshuishoudens is dit beeld enigszins afwijkend. De overige BBSH-doelgroep heeft hier een hogere slaagkans dan de minima en de hogere inkomens hebben ook een hogere slaagkans dan gemiddeld. De hogere slaagkans voor minima zien we dus niet bij alle subgroepen terug. 46

47 Figuur 47 Reële slaagkans naar inkomensklasse en omvang van het huishouden, eerste helft 2014 inkomensklasse 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6+ p totaal minima 13,2% 10,1% 7,5% 3,9% 7,5% 5,4% 11,0% ov. BBSH-doelgroep 12,1% 11,1% 7,8% 6,5% 5,3% 8,2% 10,4% middeninkomen 11,5% 9,9% 7,5% 4,8% 5,6% 3,3% 9,4% hoger inkomen 9,5% 10,3% 5,0% 0,0% 8,7% 0,0% 8,5% totaal 12,1% 10,2% 7,5% 4,9% 6,1% 5,8% 10,2% Noot: Bij minder dan 5 woningzoekenden is de slaagkans niet berekend en is een - weergegeven. In de hiervoor gepresenteerde figuren is de slaagkans uitgesplitst naar de kenmerken van de huishoudens. Maar de slaagkans kan ook uitgesplitst worden naar kenmerken van de woning. In figuur 48 is te zien dat de slaagkans het hoogst is bij 1-kamerwoningen. De slaagkans is het hoogst bij 1- kamerwoningen met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens (30,1%). Bij de eenkamerwoningen met een huur tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens is de slaagkans overigens ook hoog, 23,3%. De slaagkans bij de 2-kamerwoningen is vooral hoog bij de relatief dure woningen, met een huur tussen de aftoppingsgrens en de huurprijsgrens (22,7%). Die woningen zijn waarschijnlijk door de combinatie van weinig kamers en een hogere huur minder gewild, waardoor er minder op gereageerd wordt. Figuur 48 Reële slaagkans naar huurklasse en aantal kamers, eerste helft 2014 huurprijs 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6+ k totaal tot kwal.kortingsgrens 30,1% 9,1% 6,0% 8,9% ,6% tot aftoppingsgrens 23,3% 16,4% 8,2% 5,7% 3,5% 5,7% 9,1% tot huurprijsgrens - 22,7% 14,3% 8,4% 5,8% 7,4% 11,1% totaal 29,4% 14,1% 10,0% 6,9% 4,8% 7,0% 10,2% Noot: Bij minder dan 5 woningzoekenden is de slaagkans niet berekend en is een - weergegeven. De verandering in de methodiek van het meten van de slaagkans heeft natuurlijk ook gevolgen voor de tijdreeks. De oude slaagkansen zijn niet vergelijkbaar met de momenteel gehanteerde reële slaagkans. Vandaar dat de cijfers vanaf 2010 opnieuw berekend zijn. De reële slaagkans was in ,8%, Na een afname in 2011 is in 2012 en 2013 een slaagkans boven de 16% te zien. In de eerste helft van 2014 is een afname te zien, waarbij we het cijfer moeten vergelijken met de eerste helft van In de tabel zijn de slaagkansen uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de huishoudens. Ten opzichte van de eerste helft van 2013 valt een aantal zaken op. In de eerste plaats de afname van de slaagkansen van de middeninkomens en de hogere inkomens. Bij die groepen was overigens in 2013 juist een stijging van de slaagkans te zien. Zowel bij de reguliere als bij de niet-reguliere toewijzingen is een afname te zien van verhuringen aan hogere inkomensgroepen. In hoeverre strengere labellingsvoorwaarden hier een rol bij spelen is niet duidelijk doordat gegevens over de labelling van woningen die in 2012 geadverteerd zijn en in 2013 verhuurd ontbreken vanwege de overgang naar WBS. Opvallend is dat zowel bij grote als bij kleine huishoudens in e eerste helft van 2014 een afname van de slaagkansen valt te constateren. Wel is de afname bij de kleinere huishoudens relatief minder groot, waardoor het verschil in slaagkansen tussen kleine en grote huishoudens verder is toegenomen. 47

48 AANBODRAPPORTAGE Bij jongeren (t/m 26 jaar) een lichte toename in de slaagkans te zien is, terwijl bij alle andere leeftijdsgroepen een afname te zien is ten opzichte van de eerste helft van Figuur 49 Reële slaagkans naar kenmerken van het huishouden, eerste helft 2014 doelgroep minima 17,1% 16,7% 16,5% 18,1% 11,3% 11,0% ov. BBSH-doelgroep 14,8% 14,0% 14,6% 16,5% 10,2% 10,4% middeninkomen 15,3% 14,2% 17,6% 18,0% 12,3% 9,4% hoog inkomen 13,2% 9,7% 15,3% 20,7% 13,1% 8,5% huishoudenomvang 1 persoon 17,5% 17,6% 18,3% 18,5% 12,7% 12,1% 2 personen 16,2% 15,0% 16,8% 16,3% 10,7% 10,2% 3 personen 12,6% 11,4% 12,6% 13,4% 8,5% 7,5% 4 personen 11,8% 8,7% 10,5% 10,6% 6,5% 4,9% 5 personen 9,5% 6,9% 8,6% 11,0% 6,8% 6,1% 6 en meer personen 7,9% 7,1% 9,3% 12,8% 6,9% 5,8% leeftijd t/m 22 jaar 13,4% 13,0% 14,0% 13,8% 9,3% 9,4% jaar 15,0% 15,3% 16,3% 15,1% 9,4% 9,8% jaar 12,8% 11,7% 12,9% 13,6% 9,1% 8,0% jaar 13,8% 12,3% 13,3% 14,5% 9,2% 8,7% jaar 15,7% 14,2% 15,5% 17,6% 11,9% 10,5% jaar 23,0% 23,1% 24,6% 24,9% 17,7% 16,8% jaar 29,2% 31,1% 34,7% 32,4% 25,2% 20,7% 75 jaar of ouder 39,9% 40,5% 42,4% 44,1% 33,2% 29,6% starter/doostromer starter 15,3% 15,3% 15,9% 15,3% 9,8% 9,9% doorstromer 16,2% 14,9% 16,7% 17,6% 11,9% 10,6% totaal 15,8% 15,1% 16,3% 16,4% 10,9% 10,2% Figuur 50 Reële slaagkans naar kenmerken van de woning, eerste helft 2014 aantal kamers kamer 36,8% 37,7% 41,2% 41,1% 32,4% 29,4% 2 kamers 19,6% 20,0% 19,6% 21,2% 14,9% 14,1% 3 kamers 15,8% 14,8% 16,3% 16,2% 10,6% 10,0% 4 kamers 12,0% 10,8% 12,8% 11,7% 7,5% 6,9% 5 kamers 10,1% 8,9% 8,9% 11,2% 6,9% 4,8% 6 kamers of meer 10,9% 6,5% 8,7% 8,8% 5,8% 7,0% huurprijs onder kwaliteitskortingsgrens 17,0% 18,2% 19,1% 17,7% 12,8% 12,6% onder lage aftoppingsgrens 14,7% 14,6% 14,1% 14,6% 9,6% 9,7% onder hoge aftoppingsgrens 14,1% 10,8% 12,9% 14,5% 9,7% 7,8% onder huurprijsgrens 20,8% 17,0% 22,0% 20,3% 13,2% 11,5% totaal 15,8% 15,1% 16,3% 16,4% 10,9% 10,2% 48

49 De slaagkans is het hoogst bij kleine woningen. De slaagkans van woningen met 1 tot 5 kamers is afgenomen in de eerste helft van 2014, de slaagkans van woningen met 6 of meer kamers is juist iets toegenomen. Bij 5-kamerwoningen is de slaagkans momenteel het laagst. De slaagkans is daar slechts 1/6 van de slaagkans bij 1-kamerwoningen. De slaagkans van woningen tot de kwaliteitskortingsgrens en tot de lage aftoppingsgrens is vrijwel gelijk gebleven, terwijl de slaagkans bij de woningen in de hoogste prijssegmenten afgenomen is, ondanks een toename van het aanbod. 4.2 Woon-/inschrijfduur Naast de reële slaagkans is de benodigde woon-/inschrijfduur van de geslaagde woningzoekenden een indicator voor de druk op de sociale huurmarkt. De inschrijfduur van geslaagde woningzoekenden kan worden onderscheiden naar doorstromers en starters. Voor starters vormt de datum van inschrijving de basis voor de woon-/inschrijfduur. Bij doorstromers wordt de inschrijfduur berekend door, op het moment van inschrijving, maximaal 5 jaar van de woonduur op te tellen bij de inschrijfduur. Voor woningen die in de eerste helft van 2014 in Haaglanden zijn verhuurd, was gemiddeld een woon- /inschrijfduur benodigd van 58 maanden, ofwel 4 jaar en 10 maanden (figuur 51). Ten opzichte van de voorgaande jaren is er sprake van een toename van de benodigde woon-/inschrijfduur. De toename van 2012 op 2013 laat zich voor een belangrijk deel verklaren door de gewijzigde methodiek bij de berekening van de woon-/inschrijfduur voor doorstromers. In de eerste helft van 2014 ligt de woon- /inschrijfduur 2 maanden boven het gemiddelde van Geslaagde doorstromers hebben gemiddeld een(veel) langere woon-/inschrijfduur 4 dan geslaagde starters. In de eerste helft van 2014 bedraagt de gemiddelde benodigde inschrijfduur voor starters 42 maanden (was 37 maanden in 2013). De gemiddelde benodigde woon-/inschrijfduur voor doorstromers is 69 maanden, evenals in Figuur 51 Woon-/inschrijfduur (in maanden) van geslaagde woningzoekenden (allen), 2010 eerste helft 2014, (exclusief voorrangskandidaten) starter (allen) doorstromer (allen) alle geslaagden Figuur 52 geeft de woon-/inschrijfduur van de geslaagde woningzoekenden 5 nogmaals weer. Ditmaal is ook de gemeente van verhuring in de figuur opgenomen, waarbij ook de ontwikkeling in de periode staat weergegeven. 4 De woon-/inschrijfduur voor de periode wordt berekend door de inschrijfduur bij doorstromers te vermeerderen met maximaal 4 jaar, berekend via aantal jaren woonduur op moment van inschrijving gedeeld door 3. Ter bevordering van de doorstroming is vanaf januari 2013 de berekening van de gemiddelde woon-/inschrijfduur bij verhuringen aangepast. Bij het berekenen van de woon-/inschrijfduur voor doorstromers wordt vanaf 2013 uitgegaan van maximaal 5 jaar, zonder deling door 3. 5 Deze kandidaten zijn op basis van hun woon-/inschrijfduur aan een woning gekomen. 49

50 AANBODRAPPORTAGE De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Zo hebben geslaagde woningzoekenden in Pijnacker- Nootdorp, Wassenaar en Midden-Delfland een woon-/inschrijfduur die duidelijk boven het regionale gemiddelde ligt. De gemiddelde woon-/inschrijfduur in de eerste helft van 2014 voor een woning in Pijnacker-Nootdorp bedraagt 7 jaar en 5 maanden, behoorlijk meer dan in Ook in Wassenaar is de woon-/inschrijfduur hoger dan in Alleen voor woningen in Den Haag en Delft hebben geslaagde woningzoekenden een kortere woon- /inschrijfduur nodig gehad dan gemiddeld voor de gehele regio. In de andere gemeenten ligt het gemiddelde boven het regionale gemiddelde. In geen enkele gemeente is in de eerste helft van 2014 een afname van de woon-/inschrijfduur te zien ten opzichte va Figuur 52 Gemiddelde woon-/inschrijfduur (in maanden) van geslaagde woningzoekenden (bemiddeld o.b.v. woon- /inschrijfduur) voor een woning in een bepaalde gemeente, eerste helft 2014 (exclusief voorrangskandidaten) Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Haaglanden De gemiddelde benodigde woon-/inschrijfduur is 58 maanden. Hiervan is 34 maanden zuivere inschrijfduur, de overige 24 maanden zijn de ingebrachte woonduur. De inschrijfduur voor doorstromers is met 28 maanden duidelijk lager dan die voor starters (42 maanden). Doorstromers brengen gemiddeld 41 maanden woonduur in (69 maanden woon-/inschrijfduur minus 28 maanden inschrijfduur). De gemiddelde woon-/inschrijfduur verschilt naar kenmerken van het huishouden. We zien een toenemende woon-/inschrijfduur bij een toenemend inkomen, naar leeftijd van het huishouden en ook bij een toenemend aantal personen in het huishouden. Zowel bij een- als bij tweeoudergezinnen is dit terug te zien. 50

51 Figuur 53 Gemiddelde woon-/inschrijfduur en inschrijfduur (in maanden) van geslaagde kandidaten (op basis van woon- /inschrijfduur), naar kenmerken van het huishouden, eerste helft 2014 woon-/inschrijfduur* inschrijfduur doelgroep doorstromers starters totaal doorstromers totaal minima ov doelgroep middeninkomen hoger inkomen leeftijd doorstromers starters totaal doorstromers totaal t/m 22 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar of ouder aantal personen doorstromers starters totaal doorstromers totaal 1 persoon personen personen personen personen en meer personen samenstelling huishouden doorstromers starters totaal doorstromers totaal alleen paar zonder kinderen eenoudergezin, 1 kind eenoudergezin, 2 kinderen eenoudergezin, 3+ kinderen tweeoudergezin, 1 kind tweeoudergezin, 2 kinderen tweeoudergezin, 3+ kinderen overig totaal * De woon-/inschrijfduur is voor starters gelijk aan de inschrijfduur 51

52 AANBODRAPPORTAGE Figuur 54 Gemiddelde woon-/inschrijfduur en inschrijfduur (in maanden) van geslaagde kandidaten (op basis van woon- /inschrijfduur), naar gemeente van verhuring, eerste helft 2014 woon-/inschrijfduur* inschrijfduur gemeente doorstromers starters totaal doorstromers totaal Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal * De woon-/inschrijfduur is voor starters gelijk aan de inschrijfduur In Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden-Delfland is de gemiddelde woon-/inschrijfduur het hoogst. De gemeenten met de hoogste woon-/inschrijfduur laten ook de hoogste inschrijfduur zien. In Pijnacker- Nootdorp hebben geslaagde doorstromers zelfs gemiddeld een woon-/inschrijfduur van 92 maanden. Ook starters hebben gemiddeld een hoge (woon-./)inschrijfduur: 68 maanden, terwijl het regionale gemiddelde 42 maanden is. In de kaarten (figuur 55) is de ruimtelijke spreiding van mutatiegraad, slaagkans, inschrijfduur (wachtduur), woon-/inschrijfduur, weigeringsgraad en het aandeel starters te zien. Het geografische niveau is de wijkindeling van het CBS. Deze wijkt af van de wijkindeling die in WBS gehanteerd wordt. Uit de kaarten wordt duidelijk dat er wijken zijn waar de indicatoren dezelfde kant op wijzen (als de slaagkans laag is, is er blijkbaar veel vraag en zal de wachttijd waarschijnlijk ook lang zijn), maar dat is lang niet overal het geval. Uiteraard speelt daarbij mee dat in een wijk verschillende woningsegmenten aangeboden worden, waarbij het ene segment een hoge en het andere segment een lage slaagkans kan hebben. 52

53 Figuur 55 Indicatoren uitgesplitst naar CBS-wijken, eerste helft 2014 (zie ook Mutatiegraad Slaagkans Zuivere wachtduur Woon-/inschrijfduur Weigeringsgraad Aandeel starters 53

AANBODRAPPORTAGE 2014

AANBODRAPPORTAGE 2014 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014 AANBODRAPPORTAGE 2014 Aanbodrapportage 2014 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2015-1

AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2015-1 AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Aanbodrapportage 2015-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 >

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 > Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 > AANBODRAPPORTAGE 2013 Aanbodrapportage 2013 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening twee toezeggingen Huisvestingsverordening

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening twee toezeggingen Huisvestingsverordening Samenleving Regio Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nithothaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Regio, Postbus 78, 2600 ME

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2011

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2011 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2011 AANBODRAPPORTAGE 2011 Aanbodrapportage 2011 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik Lukey

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2012-1 AANBODRAPPORTAGE 2012-1 Aanbodrapportage 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012 Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012 02 JAARMONITOR 2012 Jaarmonitor 2012 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2012-1 HALFJAARMONITOR 2012-1 Halfjaarmonitor 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2011-1 HALFJAARMONITOR 2011-1 Halfjaarmonitor 2011-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 4 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015 Monitor Wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

> Effecten EU-regeling >

> Effecten EU-regeling > > Effecten EU-regeling > EFFECTEN EU-REGELING Effecten EU-regeling Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteur Jacolien Vogelzang maart 2012 > rapport 2012-07 Analyse Explica

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2011 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Tabel Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom naar kale huur in klassen, , (abs.)(%)

Tabel Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom naar kale huur in klassen, , (abs.)(%) Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom Tabel 32-1 32-2 Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom naar kale huur in klassen, 1-1-2016, (abs.)(%) Rapportage Woningbezit SVH, 01-01-2016, per

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 1e kwartaal 2017

Monitor wonen Zoetermeer 1e kwartaal 2017 Monitor wonen Zoetermeer 1e kwartaal 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport wonen april 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden: Stedelijke Ontwikkeling/Stedelijk Beleid/Wonen/Miriam van

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 01 Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 2017-1 HALFJAARMONITOR 2017-1 Bron foto op de kaft: Advertentie op Woonnet Haaglanden; bezit van Arcade Wonen 02 Halfjaarmonitor 2017-1 Uitgevoerd

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2016

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2016 Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport wonen 24 februari 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden: Stedelijke Ontwikkeling/Stedelijk Beleid/Wonen/Miriam

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2017 per gemeente in Haaglanden 23-05-2017 2 COLOFON Uitgave Gemeente DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Onderzoek & Advies 22-9-2016 Kengetallen en verdieping woningtoewijzing zomer 2016 Behandeld door: NIKKIE GERRITSEN & STEVEN DIEMEL Telefoon:

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2016

Monitor wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2016 Monitor wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport wonen 16 december 2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden: Stedelijke Ontwikkeling/Stedelijk Beleid/Wonen/Miriam

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > >

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > > Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 2016-1> > 02 HALFJAARMONITOR 2016-1 Halfjaarmonitor 2016-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden 5 september 2016 > rapport

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 April 2016 Inleiding Corporaties in de regio Holland Rijnland hebben in 2015 hun woningen verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON L A N D E N OON L A N D E N H A A G L A N D E N Haaglanden OON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Inhoud. pagina 1 pagina 3 pagina 7

Inhoud. pagina 1 pagina 3 pagina 7 STADSGEWEST HAAGLANDEN VERENIGING SOCIALE VERHUURDERS HAAGLANDEN Jaarverslag 2013 Regionale Prestatieafspraken 2010 tot en met 2014 Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 11 pagina 17 pagina 25 pagina

Nadere informatie

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Özcan Erdem 1, Ineke Mulder 2 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI), gemeente Rotterdam 2 Maaskoepel te Rotterdam Project: 5079 Oktober 2016 o.erdem@rotterdam.nl

Nadere informatie

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 Juni 16 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 24 juni 16 Versie: definitieve versie F r a n c e l i n e V i s

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur Joris Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1269 - RIS 292384 14070 3 1 maart 2016 Woningweigeringen sociale verhuur Tijdens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) November 2008, aangepaste versie In opdracht

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017 Woningbouwmonitor Haaglanden 2017 Juni 2017 Marktontwikkeling De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in januari 2017 tot 120 punten. Deze opwaartse

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor slaagkans woningzoekende 3 Aanbod sociale

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Evaluatie 2016 woonruimteverdeling Huisvestingsverordeningen regio Utrecht

Evaluatie 2016 woonruimteverdeling Huisvestingsverordeningen regio Utrecht Evaluatie 2016 woonruimteverdeling Huisvestingsverordeningen regio Utrecht Periode: 1-7-2015 t/m 1-7-2016 Versie 22 december 2016 De evaluatie is tot stand gekomen door de werkgroep woonruimteverdeling:

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 Interactief s c h e r m d o c u m e n t 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen April 2015 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten.

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten. Met de toets kunt u naar de verschillende punten springen, met het voorblad afsluiten. Nota aan burgemeester en wethouders PH: de heer N.M.C.Alsemgeest Sector: Stadsontwikkeling steller:

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie