Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam"

Transcriptie

1 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

2 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

3 Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013 Pagina 8 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector Pagina 14 2 Woningzoekenden Pagina 17 3 Reacties en aanbiedingsresultaat Pagina 19 4 Nieuwe huurders Pagina 25 5 Woon- en inschrijfduur Pagina 32 6 Verhuisbewegingen Pagina 36 Verklarende woordenlijst Pagina 37 Colofon Inhoudsopgave 3 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

4 Figuur 1.0 Kengetallen woonruimtebemiddeling Stadsregio Amsterdam deelregio Noord Percentage huishoudens primaire doelgroep (1) Aantal woningen (1) % koop (2) % particuliere huur (goedkoop en duur) (2) % corporatiebezit (goedkoop en duur) (2) Aantal zelfstandige sociale huurwoningen in corporatiebezit (3) Verhuringen sociale huur (4) Mutatiegraad sociale huur (%) 7% 6% 6% Aantal actief woningzoekenden (5) Doorstromers Starters % actief van het totaal 13% 12% 19% Verhuringen aan voorrangskandidaten (incl sv) Verhuringen aan sv-kandidaten als % van de totale verhuringen (incl sv) 18% 15% 17% als % van de totale verhuringen (excl sv) 13% 12% 13% Gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie (in jaren) Gemiddelde woonduur bij acceptatie (in jaren) Gemiddeld aantal reacties per woning Aanbiedingsresultaat ) bron: deelregio's Noord en Zuid: CBS / O+S (2011 en 2012) en Amsterdam: WiA 2011 (2011 en 2012). Voor 2013 zijn voor alle deelregio's de cijfers uit Wonen in de regio Amsterdam (WIRA) 2013 gebruikt. 2) bron: SysWov / O+S en Wonen in de regio ) bron: databank AFWC/SWZW, cijfers exclusief Edam-Volendam en Oostzaan. Daling van het aantal verhuringen vlakt af In 2013 zijn sociale huurwoningen (corporatiewoningen met een huur onder de 681 euro) verhuurd in de Stadsregio Amsterdam. Dit is twee procent minder verhuringen dan in 2012, maar de daling ten opzichte van eerdere jaren lijkt af te vlakken, in deelregio Noord is het aantal verhuringen in 2013 zelfs gestegen ten opzichte van In 2012 werden in de gehele Stadsregio nog 19 procent minder sociale huurwoningen verhuurd dan in 2011 en in 2011 was de daling ten opzichte van 2010 nog tien procent. Door het lagere aantal verhuringen neemt de druk op de sociale voorraad toe. Vraag op de sociale huurmarkt: minder actief woningzoekenden Van de bij WoningNet ingeschreven woningzoekenden hebben in eenmaal of vaker gereageerd op een woning. Het aantal actief woningzoekenden is ten opzichte van 2012 met twee procent gedaald. Iets minder dan de helft van de actief woningzoekenden heeft tussen de 1 en 7 keer op een woning gereageerd, 15 procent tussen de 8 en 14 keer en 36 procent reageerde meer dan 14 keer op een woning. Het totaal aantal ingeschreven woningzoekenden is in 2013 met iets hoger dan in 2012 ( woningzoekenden). Het aantal woningen dat corporaties verhuren is meer dan alleen de woningen die via WoningNet verhuurd worden, zo zijn verhuringen van studentenwoningen, tijdelijke huurwoningen, vrije sector huurwoningen en woningen die verhuurd worden aan instellingen niet meegenomen in deze cijfers. Het aantal reacties per woning neemt toe en het aanbiedingsresultaat blijft gelijk Het gemiddelde aantal reacties op een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam is 158 in 2013, een stijging ten opzichte van de 140 reacties in Het aanbiedingsresultaat is Samenvatting en conclusie Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

5 deelregio Zuid Amsterdam Stadsregio totaal ) 6) % 4% 4% 4% 3% 3% 5% 4% 4% % 13% 21% 18% 16% 26% 16% 14% 23% % 23% 25% 38% 33% 27% 31% 27% 24% 23% 21% 20% 19% 20% 17% 18% 18% 16% ) exclusief de verhuringen in Edam-Volendam en Oostzaan 5) Stadsregio totaal is optelling woningzoekenden uit de deelregio's en woningzoekenden van buiten de stadsregio 6) het percentage primaire doelgroep is afkomstig van verschillende bronnen (WoOn en WiRA) Hierdoor is geen gemiddelde te berekenen over de gehele Stadsregio. overige cijfers: WoningNet in 2013 gelijk als in 2012, gemiddeld kandidaat 8,1 accepteert de woning. Meer woningen verhuurd aan starters, doorstroming stagneert verder In 2013 zijn er in totaal minder woningen verhuurd dan in 2012 en van deze woningen is een groter aandeel verhuurd aan starters (respectievelijk 59 en 57 procent). Het gevolg van meer toewijzingen aan starters is dat er minder doorstromers verhuizen en er voor alle woningzoekenden minder woningen vrijkomen. Afname van het aantal verhuringen aan voorrangskandidaten op basis van urgentie In 2013 zijn sociale huurwoningen verhuurd aan voorrangskandidaten op basis van urgentie, dit is 12 procent minder dan in Bijna een kwart van het totale aantal verhuringen is een verhuring aan een voorrangskandidaat. Met name het aantal verhuringen aan stadsvernieuwingskandidaten, statushouders en beroepsgroepen is gedaald, het aantal verhuringen aan andere categorieën voorrangskandidaten is vrijwel gelijk gebleven. In de gehele Stadsregio worden overigens meer woningen aan voorrangskandidaten verhuurd dan in deze rapportage gepresenteerd worden. Het gaat daarbij om woningen die direct door de corporaties (zonder tussenkomst van WoningNet) aan zorginstellingen worden aangeboden, hier worden lokaal afspraken over gemaakt tussen de verschillende partijen. Deze verhuringen zijn niet meegenomen in deze rapportage. Lokale voorrang In de deelregio s Noord en Zuid worden woningen aangeboden. waarbij woningzoekenden die afkomstig zijn uit de eigen gemeente voorrang krijgen. In 2013 zijn 363 woningen met dit label verhuurd, wat neerkomt op negen procent van het totaal aantal verhuurde woningen in deze deelregio s. In de gemeen- 5 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

6 ten Beemster, Ouder-Amstel, Waterland en Zeevang wordt meer dan de helft van de verhuurde woningen gelabeld voor inwoners uit de eigen gemeente. Dat een woning gelabeld is voor inwoners uit de eigen gemeente, wil echter niet zeggen dat de woning ook verhuurd wordt aan een inwoner uit de eigen gemeente, het label zorgt alleen voor voorrang voor deze groep woningzoekenden. Inkomens nieuwe huurders In 2013 is 98 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot euro (de grens van de Europese beschikking), in 2012 was dit 95 procent. in voorgaande jaren. In Diemen en Uithoorn is minder dan de helft van de nieuwe huurders afkomstig uit de eigen gemeente, respectievelijk 44 en 45 procent. De nieuwe huurders, die naar een andere gemeente verhuizen, blijven over het algemeen binnen de eigen deelregio. Tussen de deelregio s Noord en Zuid vinden bijna geen verhuizingen plaats. De belangrijkste verhuisstromen zijn vanuit en naar Amsterdam; zowel van buiten de Stadsregio als tussen de deelregio s en Amsterdam. Dit beeld is in de afgelopen jaren niet gewijzigd. Gemiddelde woonduur licht gestegen, inschrijfduur afgenomen De gemiddelde woonduur bij acceptatie van een sociale huurwoning is in ,7 jaar, iets hoger dan in 2012 (17 jaar). De inschrijfduur is in 2013, ten opzichte van 2012, licht gedaald van 8,4 jaar naar 8,1 jaar. De daling van de inschrijfduur is een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren, waarin een toename te zien was. Zoektijd doorstromers gemiddeld 2,8 jaar en voor starters 4,3 jaar De woon- en inschrijfduur geven geen goed beeld van de periode die een woningzoekende daadwerkelijk op zoek is naar een andere woning. De zoektijd geeft een realistischer beeld: deze bestrijkt de periode tussen de datum waarop de woningzoekende voor het eerst heeft gereageerd via WoningNet en de datum waarop een woning wordt geaccepteerd. Voor doorstromers is de zoektijd gemiddeld 2,8 jaar en voor starters 4,3 jaar. Loting goed op gang gekomen In april 2013 heeft een aantal corporaties loten geïntroduceerd voor een deel van hun vrijkomend aanbod (maximaal 15%). In totaal zijn in woningen, zijnde negen procent van het aanbod van de betrokken corporaties, via loten verhuurd. Daarmee is loten goed uit de startblokken gekomen. Loten is vooral populair onder starters. Interlokale verhuisstromen In 2013 is 76 procent van de nieuwe huurders verhuisd binnen de eigen gemeente en acht procent is afkomstig van buiten de Stadsregio. De overige 16 procent is binnen de Stadsregio naar een andere gemeente verhuisd. Het percentage nieuwe huurders dat binnen de eigen gemeente verhuist, verschilt per gemeente. De gemeentes met de hoogste percentages nieuwe huurders uit de eigen gemeente zijn Amsterdam (84 procent), Edam-Volendam (82 procent) en Oostzaan (79 procent), net als Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

7 Voor u ligt de rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Deze rapportage is geschreven door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) in opdracht van de Stadsregio Amsterdam. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verdeling van sociale huurwoningen (corporatiewoningen met een huur onder 681 euro, prijspeil 2013) in de Stadsregio. Sociale huurwoningen in de Stadsregio worden aangeboden en verhuurd via de website WoningNet. De cijfers in deze rapportage zijn afkomstig van WoningNet, daarnaast zijn cijfers meegenomen van Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting in Oostzaan en Stichting Woningbeheer de Vooruitgang in Volendam. Deze twee corporaties bieden woningen aan via een ander medium dan WoningNet. Corporaties verhuren niet alle woningen via WoningNet. Zo verhuren corporaties ook woningen via instellingen, bijvoorbeeld aan daklozen die weer de kans krijgen om zelfstandig te gaan wonen of aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Bovendien worden zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden verhuurd en brengen de corporaties steeds meer vrije sector huurwoningen op de markt. Daarnaast verhuren corporaties tijdelijk woningen. In deze rapportage wordt echter alleen verslag gedaan van de verhuringen via WoningNet. In het najaar van 2014 verschijnt op verzoek van de Stuurgroep Wonen 1 een aanvullende rapportage waarin de verhuringen van deze corporatiewoningen wel worden meegenomen. In deze aanvullende rapportage zullen ook gegevens over nieuwbouw, verkoop, liberalisatie en huurprijsontwikkeling worden meegenomen. 1 Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd in het Platform Woningcorporatie Noordvleugel Randstad overleggen met enige regelmaat met elkaar in de regionale Stuurgroep Wonen over alle zaken die relevant zijn voor de regionale woningmarkt. Inleiding 7 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

8 1.1 Media en directe bemiddeling 1.2 Aantal verhuringen in de Stadsregio Amsterdam De verhuring van de bij WoningNet aangesloten corporaties verlopen gemiddeld voor 81 procent via de media van WoningNet (internet) en voor 19 procent via directe bemiddeling door de betreffende corporaties. Er is sprake van directe bemiddeling als een corporatie een woning direct aan een woningzoekende verhuurt, zonder de tussenkomst van WoningNet. Een deel van de voorrangskandidaten wordt direct bemiddeld. In figuur 1.1 wordt de verhouding tussen de verhuringen via de media en de directe bemiddeling per gemeente weergegeven. Het percentage directe bemiddeling is in 2013 met vier procentpunt gedaald ten opzichte van 2012, toen was 23 procent van de verhuringen een directe bemiddeling. In de jaren 2010 en 2011 werd 25 procent van de woningen verhuurd via directe bemiddeling. In deelregio Noord wordt meer direct bemiddeld (22 procent) dan in deelregio Zuid (18 procent) en Amsterdam (17 procent). In 2013 zijn in de Stadsregio Amsterdam sociale huurwoningen verhuurd aan nieuwe huurders. Dit zijn de verhuringen via WoningNet, directe bemiddeling, loting en daarnaast inclusief de verhuringen van niet-woningnet aanbieders (69 verhuringen van Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting in Oostzaan en 129 verhuringen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in Volendam). Het aantal verhuringen is ten opzichte van 2012 met 175 woningen gedaald (toen verhuringen). Dit is een daling van twee procent en daarmee lijkt de daling zich te stabiliseren. De verschillende deelregio s laten een ander beeld zien: in deelregio Zuid is een daling te zien van acht procent, in Amsterdam zijn in 2013 drie procent minder woningen verhuurd dan in 2012 en in deelregio Noord is het aantal verhuringen juist met vijf procent gestegen. Een eenduidige verklaring voor het dalen en stijgen Figuur 1.1 Verhuringen* via de media van WoningNet en directe bemiddeling, per gemeente verhuringen via de media verhuringen via totaal aantal directe bemiddeling incl nieuwbouw directe bemiddeling verhuringen als % van het totaal Aalsmeer % Amstelveen % Amsterdam % Beemster % Diemen % Edam-Volendam % Haarlemmermeer % Landsmeer % Oostzaan 4-4 0% Ouder-Amstel % Purmerend % Uithoorn % Waterland % Wormerland % Zaanstad % Zeevang % deelregio Noord % deelregio Zuid % totaal % * In figuur 1.1 zijn alleen verhuringen vias WoningNet weergegeven, dus exclusief verhuringen van de Vooruitgang en de WOV. 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

9 Figuur 1.2 Aantal verhuringen van corporatiewoningen met een huurprijs onder de 681 euro, per gemeente en deelregio % verschil Aalsmeer % Amstelveen % Amsterdam % Beemster % Diemen % Edam-Volendam % Haarlemmermeer % Landsmeer % Oostzaan % Ouder-Amstel % Purmerend % Uithoorn % Waterland % Wormerland % Zaanstad % Zeevang % deelregio Noord % deelregio Zuid % Stadsregio % van het aantal verhuringen is niet te geven; enerzijds komen er minder woningen vrij in het sociale huursegment, aan de andere kant worden nieuwbouwwoningen in het sociale segment opgeleverd. Deze aantallen verschillen per jaar. In deelregio Noord is in meer dan de helft van het aantal gemeenten een toename te zien ten opzichte van In Oostzaan, Waterland en Zeevang zijn in 2013 juist minder woningen verhuurd dan in In deelregio Zuid laten de gemeenten ook een gedifferentieerd beeld zien: in de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn is een toename te zien in het aantal verhuringen, in de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer is juist sprake van een daling in het aantal verhuringen. Niet alle woningen die via WoningNet worden verhuurd zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden. Bepaalde groepen, zoals voorrangskandidaten, grote huishoudens (met meer dan drie kinderen), jongeren van 18 tot 22 jaar en senioren vanaf 55 jaar hebben voorrang op andere woningzoekenden (jongeren en senioren hebben alleen voorrang op voor hen gelabelde woningen). Daarnaast zijn de woningen die via directe bemiddeling worden aangeboden niet beschikbaar voor de overige woningzoekenden. Het aantal woningen in de Stadsregio dat overblijft voor woningzoekenden die niet tot deze doelgroepen behoren ligt in 2013 rond de woningen. Als we kijken naar het aantal verhuringen over een langere periode, is te zien dat het aantal verhuurde sociale huurwoningen via WoningNet in de Stadsregio Amsterdam aan het dalen is vanaf 2002: van verhuringen in 2002 naar in In 2013 is de daling minder groot dan in voorgaande jaren; in 2012 werden 19 procent minder sociale huurwoningen verhuurd dan in 2011, in 2013 is de daling ten opzichte van 2012 nog maar twee procent. In 2009 was nog een lichte stijging te zien van twee procent ten opzichte van 2008, deze stijgende lijn zet zich niet door in 2010 en latere jaren. De piek in 2009 kan zijn veroorzaakt door het toevoegen van nieuwbouwwoningen. 9 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

10 Figuur 1.3 Verhuringen van corporatiewoningen, per deelregio vanaf Amsterdam deelregio Noord deelregio Zuid Het aantal verhuringen is het meeste gedaald in Amsterdam; het aantal verhuringen in 2013 is minder dan de helft dan in 2002 (van bijna dertienduizend naar minder dan zesduizend). In deelregio Noord is het aantal verhuringen tot aan 2011 stabiel, rond de drieduizend verhuringen per jaar. Vanaf 2011 is ook hier het aantal verhuringen gedaald, in 2013 is een lichte stijging te zien van 129 verhuringen. In deelregio Zuid schommelt het aantal verhuringen tussen de en de verhuringen, de pieken in deze regio worden veroorzaakt door de oplevering van nieuwbouwwoningen. Ook in deze regio is het aantal verhuringen gedaald vanaf 2011, deze zet zich verder door in In figuur 1.3 wordt de daling van het aantal verhuringen in de afzonderlijke regio s weergegeven. 1.3 Verhuringen in huurklassen Van de sociale huurwoningen die in 2013 in de Stadsregio zijn verhuurd zijn woningen verhuurd met een huurprijs onder de 574 euro (de hoge aftoppingsgrens, prijspeil 2013). De overige verhuurde woningen hebben een huurprijs tussen de 574 en 681 euro per maand (de huurtoeslaggrens). In Amsterdam (49 procent) en deelregio Zuid (50 procent) zijn in 2013 in verhouding minder sociale huurwoningen verhuurd met een huurprijs onder de 574 euro dan in deelregio Noord (59 procent). Over de gehele Stadsregio is in procent van de sociale huurwoningen verhuurd met een huurprijs onder de 574 euro. Daarnaast bieden corporaties maatwerk aan nieuwe huurders door de huur af te toppen voor huishoudens met een lager inkomen. Deze aftoppingen zijn niet verwerkt in de WoningNet bestanden, omdat de betreffende woning met een hogere huurprijs op WoningNet is aangeboden. Het werkelijke percentage verhuringen onder de aftoppingsgrens ligt dus hoger dan 52 procent. Over de gehele Stadsregio wordt in vergelijking met eerdere jaren een kleiner deel van woningen verhuurd onder de hoogste aftoppingsgrens: in 2012 was dit 56 procent, in 2011 was dit nog 71 procent. In alle deelregio s neemt het aandeel woningen met een lagere huurprijs af, wat betekent dat er minder betaalbare woningen beschikbaar zijn. In figuur 1.4 wordt de ontwikkeling in de verschillende deelregio's weergegeven. In deelregio Zuid en Amsterdam is het percentage verhuringen onder de 574 euro sneller gedaald dan in deelregio Noord. 1.4 De mutatiegraad De mutatiegraad in deze rapportage gaat alleen over de sociale huurwoningen die via WoningNet zijn verhuurd; tijdelijke huurwoningen, studentenwoningen, vrije sector huurwonin- 10 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

11 Figuur 1.4 Verhuringen in huurklassen per regio Amsterdam Deelregio Noord Deelregio Zuid < < < gen, woningen die verkocht zijn of te koop staan en woningen die gesloopt worden zijn niet meegerekend. Als we kijken naar alle mutaties van corporatiewoningen komen we uit op een hoger percentage, zoals ook beschreven in de inleiding van deze rapportage. De totale voorraad van corporatiewoningen in de Stadsregio is vanaf 2002 afgenomen met ruim dertien duizend woningen, dit komt vooral door de verandering in de voorraad in Amsterdam. In bijna alle andere gemeenten in de Stadsregio is juist een toename van de voorraad te zien. In 2013 bedroeg de mutatiegraad (het aantal verhuringen gedeeld door het aantal zelfstandige sociale huurwoningen) in de gehele Stadsregio 3,6 procent. In 2012 was dit 3,7 procent en in 2011 nog 4,6 procent. In Amsterdam is de mutatiegraad in 2013 hetzelfde als in In deelregio Zuid is de mutatiegraad in ,3 procentpunt lager dan in In deelregio Noord is de mutatiegraad in ,1 procentpunt hoger dan in In figuur 1.5 wordt de mutatiegraad per deelregio weergegeven op basis van zelfstandige huurwoningen en in figuur 1.6 per gemeente. In deze laatste figuur zijn alleen de sociale huurwoningen van de corporaties opgenomen. 1.5 Veranderingen in de corporatievoorraad Door sloop, nieuwbouw en verkoop wijzigt de voorraad woningen in corporatiebezit. In Amsterdam daalt deze voorraad sterker dan in de rest van de Stadsregio. In figuur 1.8 wordt de ontwikkeling van het totaal aantal zelfstandige huurwoningen van corporaties weergegeven, dit is inclusief zelfstandige studentenwoningen en vrije sector huurwoningen. 11 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

12 Figuur 1.5 Mutatiegraad , per deelregio op basis van alle zelfstandige huurwoningen* Aantal zelfstandige woningen Verhuringen Mutatiegraad sociale huur in corporatiebezit* sociale huur deelregio Noord ,7% ,6% ,7% deelregio Zuid ,0% ,9% ,6% Amsterdam ,1% ,2% ,2% Stadsregio totaal ,6% ,7% ,6% * Bron: databank AFWC/PWNR, exclusief de woningen en de verhuringen in Edam-Volendam en Oostzaan. Figuur 1.6 Mutatiegraad , per gemeente op basis van zelstandige sociale huurwongen* Verhuringen Aantal zelfst. sociale Mutatiegraad Verhuringen Aantal zelfst. sociale Mutatiegraad sociale huur huurwoningen in sociale huur* sociale huur huurwoningen in sociale huur corporatiebezit* corporatiebezit* Aalsmeer ,0% ,3% Amstelveen ,1% ,0% Amsterdam ,4% ,3% Beemster ,8% ,0% Diemen ,5% ,8% Haarlemmermeer ,0% ,6% Landsmeer ,1% ,8% Ouder-Amstel ,8% ,0% Purmerend ,4% ,7% Uithoorn ,8% ,9% Waterland ,3% ,4% Wormerland ,1% ,2% Zaanstad ,0% ,8% Zeevang ,9% ,5% deelregio Noord ,9% ,8% deelregio Zuid ,2% ,8% Stadsregio ,9% ,8% * Bron: databank AFWC/PWNR, exclusief de woningen en de verhuringen in Edam-Volendam en Oostzaan. 12 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

13 Figuur 1.7 Mutatiegraad per deelregio ,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3, Amsterdam deelregio Noord deelregio Zuid Figuur 1.8 Ontwikkeling aantal zelfstandige woningen corporatiebezit *, op 1 januari ** verschil Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Haarlemmermeer Landsmeer Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord* deelregio Zuid Stadsregio Totaal* * Bron: databank AFWC/PWNR (exclusief Edam-Volendam en Oostzaan) ** Op de cijfers van 2011 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden. 13 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

14 Om te kunnen reageren op woningen, moeten woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam ingeschreven staan bij WoningNet. Eind 2013 stonden er woningzoekenden bij WoningNet ingeschreven. Dit zijn woningzoekenden meer dan eind 2012, toen stonden er bijna 249 duizend woningzoekenden bij WoningNet ingeschreven. Het totaal aantal ingeschrevenen zegt echter niet veel. Om aan te kunnen geven of personen echt woningzoekend zijn, is niet zozeer de inschrijving bij WoningNet van belang, als wel de mate waarin woningzoekenden zich actief begeven op de woningmarkt. Om deze reden zullen wij in deze paragraaf aandacht besteden aan de actief woningzoekenden. Als een ingeschreven woningzoekende niet reageert op aangeboden woningen op WoningNet, wil dit niet zeggen dat hij niet woningzoekend is. Woningzoekenden maken op basis van de hoogte van hun woon- of inschrijfduur een afweging over hun kansen op de woningmarkt. 2 Woningzoekenden Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

15 Figuur 2.1 Ingeschreven woningzoekenden en actieve woningenzoekenden Ingeschreven woningzoekenden Actieve woningzoekenden In figuur 2.1 wordt het aantal ingeschreven woningzoekenden en het aantal actief woningzoekenden getoond vanaf Het aantal ingeschreven woningzoekenden is tussen 2011 en 2012 bijna gehalveerd door de invoering van de verlengingskosten bij WoningNet: vanaf 1 juli 2012 betalen woningzoekenden tien euro per jaar om ingeschreven te blijven staan. Als we kijken naar de actief woningzoekenden (die minimaal eenmaal per jaar gereageerd hebben) is te zien dat dit aantal over de jaren heen minder afgenomen, wel is er een afname te zien tussen 2010 en 2011 (van naar ), dit is te verklaren door de invoering van de inkomensgrenzen in WoningNet per 1 januari 2011, waardoor huishoudens met een inkomen boven euro (peildatum 1 januari 2013) niet meer op een sociale huurwoning kunnen reageren. Woningzoekenden in Amsterdam zijn met 26 procent het meest actief in de Stadsregio. De woningzoekenden zijn het minst actief in Beemster (12 procent) en Waterland (13 procent). In alle gemeenten maken de starters een groter deel uit van de actief woningzoekenden dan de doorstromers. In de gehele Stadsregio is in procent van de actief woningzoekenden een doorstromer en 65 procent een starter, eenzelfde verdeling als in Vanaf 2010 is het aandeel starters onder de actief woningzoekenden toegenomen: in 2011 was 63 procent van de actief zoekenden een starter, in 2010 was dit nog 60 procent. Figuur 2.3 Actief woningzoekenden naar aantal reacties per huishouden 2.1 Actief woningzoekenden Van de bij WoningNet ingeschreven woningzoekenden hebben er in eenmaal of vaker gereageerd op een woning, dit is een daling van twee procent ten opzichte van Het aantal doorstromers is gedaald van actief woningzoekenden in 2012 naar in 2013, het aantal actief zoekende starters is juist licht toegenomen van in 2012 naar in aantal reacties aantal huishoudens % 1 t/m % 8 t/m % meer dan 14 keer % totaal % Het aandeel actief woningzoekenden als percentage van het totale aantal ingeschreven woningzoekenden is in procent, dit is vijf procentpunt lager dan in Deze daling is te verklaren door een stijging van het totaal ingeschreven aantal woningzoekenden en een iets dalend aantal actief zoekenden. Iets minder dan de helft van de actief woningzoekenden (49 procent) heeft in 2013 tussen de één en zeven keer gereageerd op WoningNet. Van de actief woningzoekenden reageert 36 procent meer dan veertien keer per jaar. Ten opzichte van eerdere jaren is de groep die meer dan veertien keer per jaar reageert toegenomen met drie procentpunt. 15 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

16 Figuur 2.2 Actief woningzoekenden* in 2013, per gemeente, naar starters en doorstromers doorstromer starter totaal actief woningzoekenden % actief Aalsmeer % Amstelveen % Amsterdam % Beemster % Diemen % Edam-Volendam % Haarlemmermeer % Landsmeer % Oostzaan % Ouder-Amstel % Purmerend % Uithoorn % Waterland % Wormerland % Zaanstad % Zeevang % Elders** % deelregio Noord % deelregio Zuid % Stadsregio totaal % *Betreft uitsluitend actief woningzoekenden ingeschreven bij WoningNet ** Elders betekent dat de woningzoekende afkomstig is van buiten de Stadsregio Amsterdam. Een doorstromer van buiten de Stadsregio is afkomstig uit Almere. Het aantal keren dat een woningzoekende per jaar reageert, zegt alleen iets over zijn activiteit, niet of deze ook een woning vindt. In 2013 konden woningzoekenden twee keer per week reageren op een woning binnen het reguliere aanbod op WoningNet, daarnaast kon een woningzoekende maximaal twee keer per week reageren op een woning die verloot wordt. 16 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

17 Figuur 3.1 Het gemiddelde aantal reacties per woning In de afgelopen jaren nam het gemiddelde aantal reacties op sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam toe. In 2006 waren er gemiddeld 99 reacties per woning, in en in In 2011 was een kentering te zien met een gemiddelde van 123 reacties. Die zet zich echter niet door: in 2012 is gemiddeld 140 keer op een woning gereageerd, in 2013 loopt dit verder op naar een gemiddelde van 158 reacties per sociale huurwoning Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan * Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang deelregio Noord deelregio Zuid Stadsregio totaal * Tot en met 2011 werden er in Oostzaan geen woningen aangeboden via WoningNet Gemiddeld reageren in Amsterdam 179 woningzoekenden op een aangeboden woning, in deelregio Noord (136 reacties) en Zuid (114 reacties) ligt dit aantal beduidend lager. In alle drie de regio s wordt op maisonnettewoningen het meeste gereageerd, gevolgd door eengezinswoningen. Als we kijken naar het aantal reacties per gemeente in 2013, dan blijken Amsterdam (179), Amstelveen (155), Zaanstad (153) en Diemen (152) het hoogste gemiddelde te hebben in het aantal reacties per woning. Zaanstad is hierbij een nieuwkomer. In eerdere jaren was het aantal reacties in deze gemeente lager: in 2012 waren er gemiddeld 129 reacties per woning en in 2011 nog 75. In Beemster (gemiddeld 70 reacties), Waterland (80) en Haarlemmermeer (82) wordt relatief het minst gereageerd. In de meeste gemeenten is het gemiddelde aantal reacties in 2013 gestegen ten opzichte van In Amsterdam (van 157 naar 179), Edam-Volendam (van 65 naar 108), Oostzaan (van 55 naar 125), Ouder-Amstel (van 67 naar 114), Purmerend (van 105 naar 132) en Zaanstad (van 129 naar 153) is het aantal reacties het meest gestegen. In Aalsmeer (van 124 naar 90) en Wormerland (van 114 naar 87) is het aantal reacties juist gedaald. 3 Reacties en aanbiedingsresultaat 17 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

18 Figuur 3.2 Gemiddeld aanbiedingsresultaat per deelregio Er is geen eenduidige verklaring te geven voor een daling of een stijging in het gemiddelde aantal reacties per woning, dit kan worden veroorzaakt door aan de ene kant meer of minder reacties per woningzoekende in een bepaalde gemeente en aan de andere kant door de aantrekkelijkheid van een woning: op een gewilde woning zullen in verhouding meer woningzoekenden reageren dan op een minder gewilde woning. Ook is er geen eenduidige relatie te leggen tussen het aantal reacties en het aanbod van sociale huurwoningen. Het aantal reacties is afhankelijk van het aanbod en de vraag op het moment van reageren. Aanbiedingsresultaat deelregio Noord , , ,1 deelregio Zuid , , ,0 Amsterdam , , ,4 3.2 Het aanbiedingsresultaat Het aanbiedingsresultaat is het aantal keren dat een woning wordt aangeboden, inclusief de aanbieding waarmee de verhuring tot stand komt. Het aanbiedingsresultaat zegt dus iets over hoe vaak woningzoekenden een woning weigeren. In 2013 is het gemiddelde aanbiedings-resultaat in de Stadsregio 8,1. Dit wil zeggen dat gemiddeld kandidaat 8,1 de woning accepteert en dat de eerdere kandidaten, die hoger stonden op de ranglijst, de woning hebben geweigerd. Stadsregio totaal , , ,1 Het aanbiedingsresultaat is in de gehele Stadsregio in 2013 hetzelfde als in In 2011 lag het lager met 6,9 en in 2010 was het nog 6,2. Er wordt over het geheel dus meer geweigerd dan in voorgaande jaren. In de deelregio's Noord en Zuid is het resultaat tussen 2012 en 2013 iets afgenomen, in de jaren daarvoor was juist een toename te zien. Hier neemt het aantal weigeringen dus iets af. In Amsterdam blijft het aantal weigeringen juist stijgen. Binnen de totale Stadsregio zijn grote verschillen te zien met betrekking tot het aanbiedingsresultaat. In de deelregio s Noord en Zuid ligt het aanbiedingsresultaat lager (respectievelijk 6,1 en 6) dan in Amsterdam (9,4), in die deelregio s worden de aangeboden woningen dus eerder geaccepteerd. 18 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

19 Een starter is een huurder die geen zelfstandige woning achterlaat binnen de Stadsregio. Het kan bijvoorbeeld gaan om een jongere die op zichzelf gaat wonen, een student die vanuit een studentenwoning doorstroomt of een huurder die afkomstig is van buiten de Stadsregio. Doorstromers laten wel een zelfstandige woning achter in één van de gemeenten van de Stadsregio of in Almere. Huurders uit Almere worden binnen WoningNet geregistreerd als afkomstig van elders, maar worden wel gekwalificeerd als doorstromer wanneer ze een zelfstandige woning achterlaten in Almere. Figuur 4.1 Nieuwe huurders in de sociale huursector naar label starter/doorstromer (inclusief voorrangskandidaten), weergegeven in procenten doorstr starters doorstr starters doorstr starters Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Deelregio Noord Deelregio Zuid Stadsregio Nieuwe huurders 19 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

20 4.1 Starters en doorstromers Van de nieuwe huurders binnen de Stadsregio Amsterdam is in procent een doorstromer en 59 procent een starter. In 2012 was 43 procent een doorstromer en 57 procent een starter, in 2011 waren er nog bijna net zoveel starters als doorstromers. In 2013 zijn meer woningen verhuurd aan starters dan in 2012: in 2013 zijn woningen verhuurd aan starters, in 2012 waren dit er nog In 2013 zijn er in totaal minder woningen verhuurd dan in 2012 en van deze woningen is een groter aandeel verhuurd aan starters, het gevolg van meer toewijzingen aan starters is dat er minder doorstromers verhuizen en er voor alle woningzoekenden (starters en doorstromers) minder woningen vrijkomen. De figuren 4.2 en 4.3 laten dit beeld in de drie deelregio s zien. In hoofdstuk 2, over de woningzoekenden, komt naar voren dat starters onder de actief woningzoekenden in de meer- derheid zijn, met 65 procent. Bij de verhuringen is dit percentage iets lager, namelijk 59 procent. De verhouding tussen de actief woningzoekenden en de verhuringen lag in de voorgaande jaren verder uiteen, nu liggen de percentages dichter bij elkaar. In bijna alle gemeenten zijn de starters in de meerderheid bij de nieuwe verhuringen; alleen in Ouder-Amstel zijn de doorstromers in de meerderheid met 54 procent. In Diemen, Edam-Volendam en Wormerland is de verhouding tussen starters en doorstromers bij de nieuwe verhuringen gelijk. De grootste wijzigingen hebben zich voorgedaan in Diemen (van 38 procent starters in 2012 naar 50 procent in 2013), Edam- Volendam (van 33 procent starters in 2012 naar 50 procent in 2013), Ouder-Amstel (van 63 procent starters in 2012 naar 46 procent in 2013) en Zeevang (van 62 procent starters in 2012 naar 74 procent in 2013). Figuur 4.2 Starters als percentage van de nieuwe verhuringen Figuur 4.3 Nieuwe verhuringen aan starters, in aantal verhuringen Stadsregio Noord Stadsregio Zuid Amsterdam 0 Stadsregio Noord Stadsregio Zuid Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

21 Figuur 4.4 Nieuwe huurders in de sociale huursector naar voorrangsstatus in 2013 sv-kandidaten status- sociaal / uitstroom beroeps- maatwerk- maatwerk overig totaal houders medisch instellingen groepen regeling als % van voorrang voorrang 1) 2) 3) 4) 5) 6) het totaal aantal verhuringen Aalsmeer ,3% 2 35 Amstelveen ,8% Amsterdam ,0% Beemster Diemen ,3% - 14 Edam-Volendam Haarlemmermeer ,7% Landsmeer ,3% - 4 Oostzaan Ouder-Amstel ,6% - 25 Purmerend ,4% Uithoorn ,6% - 29 Waterland Wormerland ,4% - 23 Zaanstad ,3% Zeevang deelregio Noord ,6% deelregio Zuid ,7% totaal ,1% ) Stadsvernieuwingskandidaten zijn huishoudens die vanwege sloop of renovatie hun woning moeten verlaten. Zij krijgen een voorrangsstatus die is afgestemd met de sloop- of start renovatiedatum. 2) Statushouders zijn personen die op basis van Rijksregelingen verblijfsgerechtigd zijn in Nederland. Het Rijk stelt vast hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. 3) Urgent op basis van sociale of medische gronden. 4) Urgent op basis van uitstroom uit een maatschappelijke instelling na afronding van een hulpverleningstraject. Over het aantal toewijzingen aan deze groep urgenten worden lokaal afspraken gemaakt tussen gemeenten, de instellingen voor maatschappelijke opvang en corporaties. 5) De beroepsgroepenregeling is een afspraak tussen gemeenten en corporaties over het verhuren van een bepaald aantal woningen aan mensen afkomstig uit de beroepsgroepen politie, zorg en onderwijs. 6) Een corporatie kan maximaal vijf procent van haar leegkomende woningen verhuren door middel van de zogeheten maatwerkregeling. Hieronder vallen het oplossen van diverse knelpunten zoals burenoverlast, leefbaarheid en dergelijke. 4.2 Voorrangskandidaten In 2013 zijn sociale huurwoningen via WoningNet verhuurd aan voorrangs- en stadsvernieuwingskandidaten, dit is een daling van 12 procent ten opzichte van 2012, toen werden er woningen verhuurd aan voorrangskandidaten. Ook ten opzichte van eerdere jaren is sprake van een daling: verhuringen in 2011 en in In alle categorieën voorrangskandidaten is in 2013 ten opzichte van 2012 een afname te zien; de verhuringen aan statushouders (afname van 19 procent) en beroepsgroepen (afname van 57 procent) zijn meer dan gemiddeld afgenomen. In de gehele Stadsregio worden meer woningen aan voorrangskandidaten verhuurd dan dat in deze rapportage gepresenteerd wordt, dit zijn woningen die direct door de corporaties (zonder tussenkomst van WoningNet) aan zorginstellingen worden aangeboden, hier worden lokaal afspraken over 21 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

22 Figuur 4.5 Voorrangskandidaten als percentage van het totaal aantal verhuringen verhuringen aan voorrangskandidaten verhuringen aan als % van de totale als % van de totale (incl sv) sv-kandidaten verhuringen (incl sv) verhuringen (excl. sv) deelregio Noord deelregio Zuid Amsterdam Stadsregio totaal gemaakt tussen de verschillende partijen. Deze verhuringen zijn niet meegenomen in deze rapportage. In Amsterdam is het aantal verhuringen aan voorrangskandidaten gedaald van in 2012 naar in Het aantal verhuringen aan stadsvernieuwingskandidaten is gedaald met 151 verhuringen. In deelregio Zuid is het aantal verhuringen aan voorrangskandidaten ook afgenomen, van 344 verhuringen in 2012 naar 324 verhuringen in De daling is het grootste in Haarlemmermeer en Amstelveen, voornamelijk in de groep sociaal medisch urgenten. In deelregio Noord is het aantal verhuringen aan voorrangskandidaten juist toegenomen van 386 in 2012 naar 489 in 2013, door meer verhuringen aan stadsvernieuwingskandidaten in Purmerend en Zaanstad. Vanaf 2012 wordt de uitstroom uit instellingen voor het eerst apart benoemd in de tabel. Voorheen vielen deze toewijzingen onder het kopje sociaal-medisch urgent. Het gaat hierbij om uitstroom uit instellingen als de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en dak- en thuislozenopvang. Over het aantal toewijzingen aan deze groep urgenten worden lokaal afspraken gemaakt tussen gemeenten, de instellingen voor maatschappelijke opvang en corporaties. In 2013 zijn 176 woningen verhuurd aan uitstromers uit de maatschappelijke opvang, in 2012 waren dit er nog 244. Voorrangskandidaten (inclusief stadsvernieuwingskandidaten) blijven een groot aandeel uitmaken van het totale aantal nieuwe huurders, ook al is er een lichte daling te zien ten opzichte van eerdere jaren, zoals wordt toegelicht in figuur 4.5. In 2013 werd 24 procent van de vrijgekomen woningen in de Stadsregio aan een voorrangskandidaat verhuurd, in 2012 was dit 27 procent en in 2011 nog 31 procent. De consequentie van het hoge percentage voorrangskandidaten is dat er voor huurders zonder voorrangslabel, in verhouding minder woningen beschikbaar komen. In Amsterdam werd in 2013 iets meer dan een kwart van de woningen verhuurd aan een voorrangskandidaat (inclusief verhuringen aan stadsvernieuwingskandidaten), dit is zes procentpunt minder dan in In de deelregio s Noord en Zuid ligt dit percentage iets lager met respectievelijk 18 en 25 procent. In beide regio s is het percentage verhuringen aan voorrangskandidaten in 2013 licht gestegen ten opzichte van In de deelregio s Noord en Zuid is het percentage toewijzingen aan voorrangskandidaten (exclusief verhuringen aan stadsvernieuwingskandidaten) licht gestegen, in Amsterdam is het percentage juist gedaald. 4.3 Voorrang voor eigen inwoners Gemeenten in de Stadsregio zetten samen met corporaties lokale beleidsruimte in, dit wil zeggen dat vrijkomende woningen op WoningNet gelabeld kunnen worden voor inwoners uit de eigen gemeente. De gemeenten en de corporaties hebben in het convenant woonruimteverdeling afspraken gemaakt over het percentage van het totaal aantal verhuurde woningen dat met een label mag worden aangeboden. In figuur 4.6 staat een 22 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

23 Figuur 4.6 Aantal aangeboden woningen met een voorrangslabel lokale beleidsruimte aantal woningen gelabelde woningen, aantal woningen verhuurd aan eigen volgens het convenant, aangeboden met als percentage van verhuurd aan inwoners, als in procenten het label voorrang het totale aantal eigen inwoners percentage van het voor eigen inwoners verhuringen totale aantal verhuringen Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad , Zeevang deelregio Noord nvt deelregio Zuid nvt Stadsregio totaal nvt overzicht van dit percentage per gemeente en van het aantal verhuurde woningen dat met dit label is aangeboden. De woningen zijn met dit label aangeboden op WoningNet, dit wil niet zeggen dat de woningen ook verhuurd zijn aan een inwoner uit de eigen gemeente. In 2013 zijn 363 woningen in de deelregio s Noord en Zuid met dit label aangeboden, wat neerkomt op negen procent van het totaal aantal verhuurde woningen in deze deelregio s. In de gemeenten Beemster, Ouder-Amstel, Waterland en Zeevang wordt meer dan de helft van de aangeboden woningen gelabeld voor inwoners uit de eigen gemeente. In bijna alle gemeenten worden minder woningen gelabeld dan dat in het convenant als maximum is afgesproken, alleen in de gemeente Waterland zijn meer woningen gelabeld, namelijk 85 procent. De verklaring hiervoor is dat er in 2013 minder woningen zijn verhuurd dan in 2012 en dat het aantal te labelen woningen gebaseerd is op basis van de verhuringen in 2012, uiteindelijk is 69 procent van de vrijgekomen woningen in de gemeente Waterland verhuurd aan een inwoner uit de eigen gemeente. 4.4 Inkomens nieuwe huurders Op 1 januari 2011 is de Europese beschikking ingegaan. Deze beschikking houdt in dat corporaties tenminste 90 procent van de woningen tot de huurtoeslaggrens toe moeten wijzen aan huishoudens met een inkomen onder euro (peildatum 1 januari 2013). De overige 10 procent van de sociale huurwoningen mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven deze grens. De regeling geldt per corporatie en niet per gemeente. Het merendeel van de corporaties in de Stadsregio werkt in meerdere gemeenten, waardoor de 90 procent norm niet per gemeente gehaald hoeft te worden. Hierdoor kan het percentage per gemeente verschillen. Daarnaast mogen in het berekenen van het percentage ook verhuringen van studentenwoningen en tijdelijke verhuur worden meegeteld. Studentenwoningen en tijdelijke verhuur laten we in deze rapportage echter buiten beschouwing. Het percentage verhuringen aan de Europadoelgroep ligt dus feitelijk nog iets hoger. 23 Stadsregio Amsterdam & Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

24 Figuur 4.7 Percentage nieuwe huurders per inkomensgroep** primaire < % onder doelgroep* (incl. primair) > Aalsmeer % Amstelveen % Amsterdam % Beemster % Diemen % Edam-Volendam % Haarlemmermeer % Landsmeer % Oostzaan % Ouder-Amstel % Purmerend % Uithoorn % Waterland % Wormerland % Zaanstad % Zeevang % deelregio Noord % deelregio Zuid % gelgeving was het voor de meeste woningzoekenden met een jaarinkomen boven de euro niet meer mogelijk om een sociale huurwoning te huren. Vooral gezinnen met een laag middeninkomen vielen vervolgens tussen wal en schip: het inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning en te laag voor de vrije sector huur of een koopwoning. De corporaties gebruiken daarom een deel van hun tien procent vrije ruimte om iets voor deze groep te doen. Een deel van de woningen met drie of meer kamers en een huur tussen 574 euro en 681 euro staat open voor gezinnen met een laag middeninkomen. Deze gezinnen krijgen geen voorrang op andere huishoudens: er geldt alleen een aangepaste inkomenstoets voor deze groep. In 2013 zijn 21 woningen verhuurd aan gezinnen met een jaarinkomen tussen de en euro. De corporaties hebben 697 woningen opengesteld voor deze groep. Dat er niet meer woningen zijn verhuurd aan deze groep komt omdat andere groepen blijkbaar meer woon- of inschrijfduur hadden opgebouwd voor deze woningen, bijvoorbeeld gezinnen met een inkomen onder euro. totaal % *De inkomensgrenzen van de primaire doelgroep zijn afhankelijk van de leeftijd van de hoofdbewoner en de gezinssamenstelling. De inkomensgrenzen van de primaire doelgroep worden toegelicht in de verklarende woordenlijst aan het eind van de rapportage. ** In deze tabel zijn allleen de verhuringen meegenomen waarvan het inkomen van de nieuwe huurder bekend is. Bij verhuringen via instellingen is het inkomen niet bekend in WoningNet. Uit figuur 4.7 blijkt in procent van de nieuwe huurders (waarvan het inkomen bekend is) een inkomen heeft tot euro, dit is vier procentpunt hoger dan in 2011 en In Amsterdam is in procent van de woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot euro, in deelregio Zuid is dit 97 procent en in deelregio Noord 96 procent. 4.5 Toewijzing aan gezinnen met een laag middeninkomen De corporaties in de Stadsregio Amsterdam hebben in 2012 besloten om een deel van hun woningen open te stellen voor gezinnen (minimaal één volwassene en één kind jonger dan 18) met een jaarinkomen tot euro. Door de Europese re- 24 Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan 1 0 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Uanakalices Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Concept 13 november 2014 1 1. Inleiding Uit analyse van de woningmarkt blijkt dat er tussen de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan B&W

Inhoud voorstel aan B&W 2014/277930 Inhoud voorstel aan B&W Onderwerp Inspraakreactie Actualisatie regels woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het beleidsvoorstel van de Stadsregio

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND Gemeente Waterland 7 *: )ni. 2 5 NOV ZOU INGEKÜiVlEíNf GESCAND Stadsregio Amsterdam datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen 19 november 2014 2014/7620/JK Consultatieronde

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 Juni 16 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 24 juni 16 Versie: definitieve versie F r a n c e l i n e V i s

Nadere informatie

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 1. De Stadsregio Amsterdam, krachtens artikel 45, lid 2 van haar Gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Onderzoek & Advies 22-9-2016 Kengetallen en verdieping woningtoewijzing zomer 2016 Behandeld door: NIKKIE GERRITSEN & STEVEN DIEMEL Telefoon:

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam Analyses op basis van gegevens over 215 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Interactief s c h e r m d o c u m e n t Samenvatting PAGINA 4 Hoofdstuk 1: Inleiding

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Wonen in de regio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Projectnummer: H. Booi A. Smits M. Hendriks D. Stojmenovska Bezoekadres:

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Actualisatie Woonruimteverdeling 2012

Actualisatie Woonruimteverdeling 2012 Actualisatie Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad september 2012 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Doelstellingen woonruimteverdeling... 4 2.1

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

M E M O De situatie De veranderingen

M E M O De situatie De veranderingen M E M O Aan : Commissie SOB Van : Wethouder Krieger Tel. nr : 0299-452637 Datum : 8 januari 2016 Onderwerp : Woonmatch Regio Waterland Bijlagen : Veel gestelde vragen, persbericht en brief aan ingeschrevenen.

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Gemeente Waterland GESCAND

Gemeente Waterland GESCAND Gemeente Waterland - 5 JUN 2012 GESCAND Stadsregio Amsterdam aan datum uw kenmerk ons kenmerk bijlege(n) onderwerp inlichtingen 31 mei 2012 2012/4988/Svd1_ 1: Voorstel 'Actualisatie woonruimteverdeling

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 Interactief s c h e r m d o c u m e n t 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor slaagkans woningzoekende 3 Aanbod sociale

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Bespreeknotitie Regionale Huisvestingsverordening

Bespreeknotitie Regionale Huisvestingsverordening Bespreeknotitie Regionale Huisvestingsverordening September 2014 1 Aanleiding Per 1 januari 2015 wordt de (nieuwe) Huisvestingswet 2014 van kracht. Na een overgangsperiode van een half jaar vervallen alle

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2015-1

AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2015-1 AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Aanbodrapportage 2015-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Verdringing en beschikbaarheid in de sociale huurwoningmarkt Feiten en mythes

Verdringing en beschikbaarheid in de sociale huurwoningmarkt Feiten en mythes Verdringing en beschikbaarheid in de sociale huurwoningmarkt Feiten en mythes Freja Aurik en Steven Diemel WoningNet Onderzoek & Advies Inhoud 1. Schrikbeelden sociale huurwoningmarkt: feiten of mythes?

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015 Monitor Wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

vastgesteld in de regioraadsvergadering van 18 december 2012

vastgesteld in de regioraadsvergadering van 18 december 2012 Convenant woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013 vastgesteld in de regioraadsvergadering van 18 december 2012 1. De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, krachtens artikel 45, tweede en derde lid

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017 Woonruimteverdeling Maastricht Stadsronde 5 september 2017 Onderdelen 1. Beleidskader voor Woonruimteverdeling Maastricht (Lokale Woonagenda Maastricht) 2. Uitwerking in prestatieafspraken tussen huurdersbelangenverenigingen,

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE

Nadere informatie

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II Versie 29 mei 2013 Inleiding Op 19 september 2011 hebben de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2011 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 April 2016 Inleiding Corporaties in de regio Holland Rijnland hebben in 2015 hun woningen verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem,

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2014

AANBODRAPPORTAGE 2014 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014 AANBODRAPPORTAGE 2014 Aanbodrapportage 2014 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie