TRANSITIE IS GEEN INKOOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSITIE IS GEEN INKOOP"

Transcriptie

1 TRANSITIE IS GEEN INKOOP Wmo-middag 26 januari 2012 Fulcotheater IJsselstein IBMN, Papendorpseweg BJ Utrecht Tel: uur Inlooplunch PROGRAMMA uur Opening dagvoorzitter Wouter Stolwijk (PIANOo) en interview Marcel Verweij (wethouder Vianen) uur Presentatie Ronald van Bellekom (VNG) Decentralisatie extramurale begeleiding uur Presentatie Nico Dam (adviesbureau HHM) Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen uur Presentaties Prof. Jan Telgen (Universiteit Twente): Goed opdrachtgeverschap en Mr. Tim Robbe (Universiteit Twente): Bestuurlijk aanbesteden uur PAUZE uur Discussie per regio uur Afsluiting Wouter Stolwijk en Martien Vromans (IBMN) einde Borrel 1 Opening Wouter Stolwijk (directeur PIANOo) Marcel Verweij (wethouder Vianen) IBMN, Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ Utrecht

2 Transitiebureau Ronald Bellekom (VNG) Mark van den Einde (VWS) IBMN, Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ Utrecht Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Ronald Bellekom VNG - Mark van den Einde VWS IJsselstein Het regeer- en gedoogakkoord (september 2010) De functies dagbesteding en begeleiding kunnen het best dichtbij de cliënt geregeld worden. Zij passen daarom beter binnen de systematiek van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan bij de AWBZ. De gemeente kent deze mensen en hun situatie beter dan de logge zorgkantoren. Daarom worden de functies dagbesteding en begeleiding overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo 2011: bestuursafspraken VNG-Rijk: 1 jaar voorbereidingstijd Macrobudget: rekenregel-toets door onafhankelijke instantie 2

3 Wanneer? Decentralisatie van extramurale begeleiding naar de Wmo - Indicatie is leidend; ZMV? Dan AWBZ - Inclusief samenhangend AWBZ-vervoer & kortdurend verblijf Gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk voor nieuwe cliënten (inclusief herindicaties). In 2014 voor alle cliënten. Samenhang met andere veranderingen: Uitvoering van de AWBZ door individuele verzekeraars IQ-maatregel (wanneer?) Scheiden wonen-zorg: geleidelijk? Gevolgen voor uitgaven gemeenten. Decentralisatie jeugd (2015); Wet werken naar vermogen (2013); Passend onderwijs (augustus 2012). Wie zijn de cliënten in de AWBZ? Zeer diverse cliëntgroepen! Op 1 juli 2011 hadden ruim mensen een uitstaand recht * Naar grondslag: somatische aandoening psychogeriatrische problematiek psychiatrische stoornis verstandelijke handicap lichamelijke handicap zintuiglijke handicap * Bron CIZ. Deze cijfers zijn exclusief de cijfers van Bureau Jeugdzorg 3

4 Wat is de functie Begeleiding nu in de AWBZ? Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem Matige of ernstige beperkingen Doel: bevorderen zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) Aanbieders: thuiszorg/v&v, gehandicaptenzorg, GGZ, MO Wat voor activiteiten nu? Een breed palet, onder meer: woonbegeleiding praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs thuisbegeleiding dagactiviteiten voor GGZ (DAC) dagbesteding voor verstandelijk beperkten logeerhuizen zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking sport voor verstandelijk beperkten vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten belevenis- en uitgaanscentrum activerende psychiatrische thuiszorg inloophuizen begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden ontmoetingsgroepen AWBZ => Wmo Burger in staat stellen maatschappelijk te participeren. Participatiewet, geen zorgwet - Van recht op naar compensatieplicht. Beleidsvrijheid voor gemeenten, lokale verschillen en individueel maatwerk. Wederkerigheid: Burgers als gebruiker én leverancier van ondersteuning De Kanteling & Welzijn Nieuwe Stijl Professioneel aanbod aanvullend op informele ondersteuning (mantelzorg, vrijwilligerszorg). Beleidsvrijheid voor gemeenten, lokale verschillen en individueel maatwerk: Algemene opdracht voor gemeenten: 9 prestatievelden Specifieke opdracht: compensatieplicht (art 4 Wmo) Horizontalisering: invloed stakeholders vooraf en verantwoording aan burger/gemeenteraad 4

5 Beleidsarm of beleidsrijk: een continuüm! Per cliënt(groep) verschillend mensen voor wie "Wmo-achtig werken" goed kan. mensen voor wie je de bestaande begeleiding 1-op-1 moet continueren Verschilt in de tijd Korte termijn: 2013 Middellange termijn: Lange termijn: 2016 ev De Wmo-compensatieplicht wordt uitgebreid Opdracht = bieden van ondersteuning zodat een burger een huishouden kan voeren - hulp bij het huishouden zich lokaal kan verplaatsen - vervoersmiddel in de regio, zoals een taxibus of scootmobiel zich in en om de woning kan verplaatsen - rolstoel - aanpassing in de woning, zoals een traplift kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan - welzijnsactiviteiten - maaltijdverzorging - gemeenschappelijke dagbesteding NIEUW: de resultaten van begeleiding dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het persoonlijk leven structureert en daarover regie voert. De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl Transitie & Transformatie Landingsbaan voor de decentralisatie Bakens en uitgangspunten. Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap : Wat & Hoe Burger aan zet in en met eigen omgeving Meer collectieve arrangementen, meer informeel (+ ondersteuning) Kanteling / Het Gesprek: anders invullen compensatieplicht : van claimbeoordeling naar breder onderzoek levensdomeinen + wederkerigheid. 27/01/2012 5

6 Waar staan we nu parlementair? AO Wmo 28 september 2011 Wetsvoorstel: Uitbreiding compensatieplicht; systeem toezicht IGZ; kan -bepaling PGB; Decentralisatie-uitkering; Specifieke groepen Initiatiefwetsvoorstellen Leijten (EK): maart? Behandeling wetswijziging 2 de Kamer: april? 27/01/2012 Hoe nu verder? Transitie en transformatie. Ten minste de volgende lessen uit invoering Wmo: Les 1: Start tijdig! Les 2: Weet als gemeente wat je wilt! Het gaat om de politieke beleidsvisie; Les 3: Aanbieders, anticipeer op de wensen van uw opdrachtgever en ken uw kostprijs. Les 4: Voer de dialoog: stakeholders maatschappelijk agenderen. Les 5: de beleidsafdeling en de afdeling inkoop moeten samen de inkoop verzorgen; Wat betekent dit? Visie Coalitieaanpak Gemeenten/ Aanbieders / Cliënten(organisaties) 6

7 Waar staat u nu? Stappenplan met vier fasen; zowel voor gemeenten als aanbieders I. Inventarisatie en analyse: welke cliënten, welke aanbieders, welke vragen, welke kansen etc. (3 e en 4 e kw 2011); II. Visie en keuzen: beleidsarm of -rijk, waar innovatie, welke fasering, welk opdrachtgeverschap, voorbereidingen inkoop etc. (1 e kw 2012); III.Uitwerking: concept verordening, beleidsregels, inkoop etc. (2 e kw 2012); IV.Invoering: communicatie met burgers, uitvoeringsorganisatie, definitief beleid etc. (3 e en 4 e kw 2012). Gegevensoverdracht Geanonimiseerde beleidsinformatie CIZ-monitor (Begeleiding in beeld) CAK (zie portal CAK) Zorgkantoren (Achmea) BJZ Informatie op cliëntniveau Motie Agema 2 fasen-aanpak Fase 1: passieve toestemming cliënt => ANW naar gemeente Fase 2: actieve toestemming cliënt => aanvullende info naar gemeente Financiën Transitiekosten: Circa 80 mln verdeeld over alle gemeenten (sept. circulaire 2011) Uitvoeringskosten: Structureel 55 mln beschikbaar jeugd + begeleiding (begroting 2013) + vrijvallende uitvoeringskosten => onderzoek februari gereed. Macrobudget: Huidige bandbreedte: 2,7-3,1 mrd (incl korting 5%, excl indexering) Eind februari 2012 duidelijkheid over macrobudget 2013 Verdeelmodel begeleiding. Meicirculaire 2012 bekendmaking hoogte budget per gemeente. Herverdeeleffect maximaal 15,- na/voordeel per inwoner. 7

8 Het TransitieBureau Het TransitieBureau TransitieBureau van VWS en de VNG / gemeenten Doel: gemeenten, aanbieders en cliënten voorbereiden via: Informeren Faciliteren uitwisselen van goede aanpakken Hoe: samen aan de slag: coalitieaanpak! zwaartepunt lokaal/regionaal, geen landelijke blauwdrukken vernieuwing met behoud van het goede (continuüm) Handreikingen en Factsheet Tijdspad voor gemeenten en aanbieders Aanbesteden en subsidiëren Cliëntgroepen AWBZ-begeleiding. Opdrachtgeverschap. Handreiking mededinging. Basisset verantwoording; Toegang tot de Wmo. Respijtzorg Quick wins Vervoer. Mogelijkheden van vernieuwing in de Wmo; Format klantervaringsonderzoek 8

9 Inkoop / opdrachtgeverschap Factsheet over subsidiëren / overeenkomsten Onderzoek naar mogelijkheden aanbesteding 2B-diensten Handreiking over opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap Inkoopmodellen Gemeentelijke samenwerking Keuzevrijheid cliënt Administratieve lasten Etc. Dynamisch en aan te vullen Bijeenkomsten in het land Wensen Ideeën Valkuilen - Tips? Laat ze vooral weten! Vragen? Na vandaag nog vragen? Neem contact op via: of telefoonnummer (maandag, dinsdag en donderdag) Blijf op de hoogte via de website: Ondersteuning Cliëntengroep Bureau HHM Nico Dam Albertus Laan IBMN, Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ Utrecht

10 Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Opgave Grondslag Beperking SOM/PSY/PG/VG/LG/ZG Matig/zwaar AWBZ-pakketmaatregel Cliënten > Financiën 2,7-3,1 miljard Overheveling HbH Vorm BGI/BGG/KDV Afname ZIN/PGB 10

11 Groepen cliënten ouderen (waarvan dementerend) chronisch zieken/gehandicapten met verstandelijke beperking (waarvan kinderen) met psychiatrische problemen met zintuiglijke beperking kinderen met psychiatrische problemen Voorbeelden Dementerende ouderen Groeiende cognitieve problemen, vaak hoogbejaard (80+) en overbelaste mantelzorg Hulpvraag: help het normale leven te handhaven, onveiligheid voorkomen Aanbod: Bgi / dagbesteding incl. vervoer daarnaast: hulp zoals verzorging, HbH, maaltijdvoorziening, et cetera Resultaat: daginvulling, administratie op orde, draagkracht mantelzorg, goede persoonlijke zorg 11

12 Verstandelijk beperkte kinderen 2-18 jr, combi met lichamelijke en/of gedragsproblemen; gezinssituatie Hulpvraag: zo normaal mogelijk leven, ondersteuning familie, ontwikkeling kind Aanbod: PPG, KDC, OBC, logeeropvang Resultaat: passende dagbesteding kind, optimaal sociaal functioneren, zo mogelijk onderwijs, draagkracht gezin Volwassenen met psychiatrische problemen Diverse problematiek, vaak wisselend, veel bijkomende problemen (verslaving, schulden, geen netwerk) Hulpvraag: ondersteuning bij dagelijks leven, structuur, relaties en contact met instanties Aanbod: woonbegeleiding, inloopvoorziening, diverse dagactiviteiten, individuele begeleiding Resultaat: zelfstandig wonen, dagritme, dagelijkse structuur, zelfvertrouwen, et cetera Maar ook: Ernstig meervoudig beperkte kinderen LVG jongeren met probleemgedrag Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Multiprobleemgezinnen Palliatief Terminale Zorg Et cetera 12

13 Noodzaak tot vernieuwing Rekenregel bestuursafspraken Doelmatigheidskorting van 5% Motie: oormerking budget? Decentralisatie-uitkering: resultaatverplichting en sanctie Motie: Landelijke kwaliteitsnormen? Procescontrole op gemeenteniveau Stijging AWBZ-uitgaven > 2,5%? Uitvoeringskosten > vrijvallende middelen? Uitdaging van vernieuwing Individueel Algemeen Sociaal Netwerk Eigen kracht B e t r o k k e n s a m e n l e v i n g Kansen voor vernieuwing A Innovatie Groot vernieuwingspotentieel B Klein vernieuwingspotentieel Risico's voor zelfredzaamheid 13

14 Insteek van vernieuwing Reactief (in een krimpkramp schieten) Proactief (conceptuele rijkdom zoeken) Mogelijkheden voor vernieuwing Meer eigen kracht en sociaal netwerk Grotere rol informele ondersteuning Gebruik niet geïndiceerde voorzieningen Verbinden met andere domeinen, zoals werk&inkomen, onderwijs, sport, et cetera Aandacht voor huisvesting Inzet technologie Wijkgericht/bovenlokaal aanbieden Dementerende ouderen Weinig ruimte voor eigen kracht, aandacht voor de mantelzorg essentieel Informeel veel mogelijk, bijvoorbeeld door gezonde ouderen in te zetten, vrijwilligers Dagbesteding via welzijn Wijkaanpak kan mogelijkheden uitbreiden Levensloopbestendige woningen, voorzieningen op rollatorafstand Bewegingssensoren, toezicht op afstand 14

15 Verstandelijk beperkte kinderen Coaching van de ouders Actief vrijwilligersbeleid heeft kansen Vooral: vervoer naar voorzieningen Relatie met bijzonder onderwijs, relatie met begeleid/beschut werken Outreachend werken noodzakelijk, inclusie vergt wijkaanpak Technisch weinig mogelijk Volwassenen met psychiatrische problemen Opbouw eigen kracht is kern professional Informele hulp (maatjes) goed mogelijk, maar opleiding en begeleiding nodig Laagdrempelig en gastvrij inrichten van inloopvoorzieningen Relatie MO, schulddienstverlening, werk, onderwijs Huisvesting kansrijk, groepswonen, et cetera Benut social media, et cetera (kansen) Organiseren van vernieuwing samenwerken ontwerpen betrokken duurzaam prikkelen 15

16 Opdrachtgeverschap WMO Prof. Dr. Jan Telgen Mr. Drs. Tim Robbe IBMN, Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ Utrecht OPDRACHTGEVERSCHAP IN DE WMO MR. DRS. TIM ROBBE PROF.DR. JAN TELGEN IJSSELSTEIN, 26 JANUARI 2012 AGENDA Moeten Wmo opdrachten aanbesteed worden? Verwarring en gemaakte fouten Analyse: de ellende en de uitweg En het wordt nog duidelijker Onderhandelen is niet zo makkelijk Professioneel opdrachtgeverschap in de Wmo Enkele mogelijkheden inhoudelijk Enkele mogelijkheden met aanbieders Opdrachtgeverschap in de Wmo

17 MOETEN WMO OPDRACHTEN AANBESTEED WORDEN? DE VERWARRING en VWS: Wmo (HH) moet aanbesteed worden Weerstand groeit bij aanbieders en cliënten en politiek Wetsvoorstel Kant (SP): schrap aanbestedingsplicht voor Wmo EU Commissie: ook voor Wmo gelden aanbestedingsregels (BAO) EU Parlement: aanbestedingsplicht in sociale sector is doorgeschoten De verwarring slaat toe.. Opdrachtgeverschap in de Wmo MOETEN WMO OPDRACHTEN WORDEN AANBESTEED? ER IS VEEL MIS GEGAAN Uitgevoerde aanbestedingen HH van bedenkelijke kwaliteit: Heel veel technische specificaties Enorme papierberg voor relatief simpele dienst Oorspronkelijk veel op laagste prijs gericht Ook in tweede ronde veelal impliciet op laagste prijs (via technische missers) Veel relatieve beoordelingen met alle problemen van dien Deur open gezet voor regionale oligopolist via vereiste dekking Dienstverlening per periode aanbesteed in plaats van trajecten Opdrachtgeverschap in de Wmo MOETEN WMO OPDRACHTEN WORDEN AANBESTEED? THE INCONVENIENT TRUTH Gemeente koopt Wmo diensten in Gemeente is aanbestedende dienst Aanbestedende diensten moeten voor opdrachten boven drempelwaarde de aanbestedingsregels volgen (BAO) Wmo diensten zitten boven drempelwaarde Dus: moeten Wmo diensten aanbesteed worden Opdrachtgeverschap in de Wmo

18 MOETEN WMO OPDRACHTEN AANBESTEED WORDEN? THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH Maar voor de aanbesteding van diensten zijn er twee regimes: 2A diensten zoals schoonmaak: volledig regime 2B diensten zoals maatschappelijk werk: beperkt regime En voor mengvormen moet je naar de waarde van de afzonderlijke diensten kijken Wat is HH voor een dienst? Huishoudelijk werk (schoonmaken, de was doen, bed opmaken, etc.) in gezinnen/leefsituaties waar dat nodig is En voor HH2 ook een deel regelen van het huishouden Qua waarde (uren x tarief) voornamelijk huishoudelijk werk Opdrachtgeverschap in de Wmo MOETEN WMO OPDRACHTEN AANBESTEED WORDEN? THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH Wat is begeleiding (ex AWBZ) voor een dienst? Zie presentatie HHM Zonder twijfel: Maatschappelijk werk / gezondheidszorg Dus 2B dienst Opdrachtgeverschap in de Wmo DE INRICHTING VAN DE AANBESTEDING Een aanbesteding van een 2B dienst is vormvrij (onderhandelen mag) Als je het maar eerlijk en netjes doet (basisprincipes) Je moet wel het resultaat publiceren Twistpunt: publicatie vooraf (om meedoen mogelijk te maken): Moet in TED als er mogelijk buitenlandse belangstelling is Passende mate van openbaarheid is algemeen geaccepteerd Lijkt voor Wmo altijd zinvol ( baat het niet, dan schaadt het niet ) Opdrachtgeverschap in de Wmo

19 EN HET WORDT NOG DUIDELIJKER EUROPESE VOORSTELLEN Verschil 2A en 2B vervalt: alles is diensten Maar voor sociale, maatschappelijke en gezondheidsdiensten: Boven Publiceren vooraf verplicht Publiceren achteraf verplicht Daartussen vrije procedure, mits eerlijk en netjes Dus allerlei vormen van onderhandelen Opdrachtgeverschap in de Wmo PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP EEN VAK APART! Opdrachtnemer niet gewend aan commerciele rol en onbekend met basiskennis inkoop: Kraljic, TCE, contract management, Cascadeconstructie, etc. Cruciaal voor opdrachtgever: grootste inkooppakket voor gemeenten: Ca per inwoner miljoen in Wmo voor gemeente met inwoners Belangrijker dan harde sector: Verhouding gaar naar (facilitair harde sector zachte sector) Opdrachtgeverschap in de Wmo DE INHOUD HOORT CENTRAAL TE STAAN Wmo heeft andere filosofie dan AWBZ: Geen individuele rechten voor burger, maar plicht voor gemeente Doorbreken starheid van individuele voorzieningen Door slimme combinaties nieuwe mogelijkheden Breder kijken Dus expliciet niet de bedoeling dat gemeenten AWBZ tje gaan spelen: Andere filosofie Dan zal decentrale uitvoering alleen maar duurder worden DUS NIEUWE PRODUCTEN DEFINIEREN Opdrachtgeverschap in de Wmo

20 DE INHOUD HOORT CENTRAAL TE STAAN Nieuwe producten definiëren is noodzakelijk Maar ook heel lastig Geen ervaring mee: wat is het dan? Noch bij vragers (gemeenten), noch bij aanbieders En dat moet dus ontwikkeld worden terwijl er een giga-contract boven de tafel zweeft Opdrachtgeverschap in de Wmo MAAR GELUKKIG (?) MOGEN WE ONDERHANDELEN BEZINT EER GE BEGINT Hoe doe je dat met 75 partijen? En als je tegenover een monopolist zit? Als je geleidelijk meer partijen wilt introduceren? Ook dat vereist professioneel opdrachtgeverschap Opdrachtgeverschap in de Wmo ONDERHANDELEN Wie zit aan tafel? Kiezen: gemeente kiest zelf partijen en aantal Selecteren: partijen en aantal op basis van formele procedure Hoe zit men aan tafel? Wetend dat met iedere zaken gedaan zal worden Wetend dat er nog een aantal gaan afvallen Opdrachtgeverschap in de Wmo

21 ONDERHANDELEN LIJKT ZO LEKKER MAKKELIJK, MAAR IS HET ALLERMINST Formeel of informeel? Formeel: intentieverklaring en tijdpad Informeel: vrijblijvend en incrementeel Open of gesloten? Open: vrije rol partijen bij vormgeving contract Gesloten: gemeente legt concept voor Plenair of individueel? Plenair: iedereen zit tegelijk aan tafel (let op: prijs en NMa!) Individueel: iedereen zit om beurten aan tafel Opdrachtgeverschap in de Wmo ONDERHANDELEN VOOR WIE DOE JE HET? Wat is de opdracht? Inhoud(!) voor iedereen helder? Wel of niet vastleggen alternatieven? Wanneer betrek je de achterban in het proces? Vooraf: consulteren en resultaatsverwachting vastleggen Tijdens: mee laten onderhandelen in parallel proces (bv. Wmo raad) Achteraf: voorleggen resultaat, besluitvorming, alternatief voorstellen. Opdrachtgeverschap in de Wmo ENKELE INHOUDELIJKE MOGELIJKHEDEN Integreren met indicatie: Laat aanbieders bepalen wat er moet gebeuren Hoe voorkom je overconsumptie? Regisseursrol echt invullen: Als separate dienst vanuit individuele voorziening Of neergelegd bij een van de contractanten Resultaat contracteren i.p.v. handelingen contracteren Functioneel specificeren Opdrachtgeverschap in de Wmo

22 ENKELE INHOUDELIJKE MOGELIJKHEDEN NOG VERDER Integreren met andere Wmo prestatievelden en/of AWBZ voorzieningen Buiten de vaste kaders denken Budget overhevelen naar aanbieders: Maximale ruimte voor professionele uitvoering Hoe verdelen? Hoe kwaliteit bewaken? Etc. Opdrachtgeverschap in de Wmo DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE UITVOERING HELEMAAL NIET MAKKELIJK Beleidskeuzes moeten vooraf gemaakt worden: Hoeveel aanbieders contracteren Welke eisen aan aanbieders (als partij) Filosofie m.b.t. marktontwikkeling In welke percelen (partjes): Naar cliënt groepen? Naar wijken / buurten? Mix? En hoe dan? Hoe organiseren? Frontoffice (regisseur) backoffice Coördinatie overleg afstemming Opdrachtgeverschap in de Wmo CONCLUSIE WAT MIJ BETREFT Inhoudelijke invulling Wmo is goed voor het beleid En dus de cliënten! (En de aanbestedingsprocedure is geen belemmering) Maar dan beginnen de uitdagingen pas.. Opdrachtgeverschap in de Wmo

23 CONTACTGEGEVENS Prof.dr. Jan Telgen Mr.drs. Tim Robbe Universiteit Twente Postbus AE Enschede Opdrachtgeverschap in de Wmo PAUZE Na pauze Regio-deel Groen Basiliekzaal Blauw Geel Overtoomzaal Podiumzaal Afsluiting Transitie is geen inkoop Wouter Stolwijk (directeur PIANOo) Martien Vromans (directeur IBMN) IBMN, Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ Utrecht

24 Contactgegevens IBMN Papendorpseweg BJ UTRECHT) Telefoon

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP AMERSFOORT, 9 DECEMBER 2011 PROF.DR. JAN TELGEN

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP AMERSFOORT, 9 DECEMBER 2011 PROF.DR. JAN TELGEN GOED OPDRACHTGEVERSCHAP AMERSFOORT, 9 DECEMBER 2011 PROF.DR. JAN TELGEN AGENDA Moeten Wmo opdrachten aanbesteed worden? Verwarring en gemaakte fouten Analyse: de ellende en de uitweg Professioneel opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Opgave Grondslag SOM/PSY/PG/VG/LG/ZG Beperking Matig/zwaar

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Rapportages Transitiebureau Ciëntgroepen

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

WMO: AANBESTEDEN OF NIET? EEN OVERZICHT

WMO: AANBESTEDEN OF NIET? EEN OVERZICHT WMO: AANBESTEDEN OF NIET? EEN OVERZICHT AGENDA De verwarring Enkele kanttekeningen Een analyse De situatie en de ruimte De richting Enkele mogelijkheden De inrichting WMO: aanbesteden of niet? 30 juni

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

(Actualiteiten) Wmo 2015

(Actualiteiten) Wmo 2015 (Actualiteiten) Wmo 2015 Raad op Zaterdag 25012014 werk in uitvoering Ronald Bellekom Programma Uw vragen Antwoorden Discussie: uw rol, taak, positie als raad? U kon vragen stellen: 1. Was/wordt tabel

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Wmo 2012 en verder: ontwikkelingen, kansen en uitdagingen

Wmo 2012 en verder: ontwikkelingen, kansen en uitdagingen Wmo 2012 en verder: ontwikkelingen, kansen en uitdagingen VNG / Ronald Bellekom September 2012 Aan bod komt: 1. Wmo zelf: Een b r e d e participatiewet Eigen verantwoordelijkheid Preventie Besturingsfilosofie:

Nadere informatie

CONCEPT EU RICHTLIJNEN WAT BETEKENT DAT VOOR DE INKOOPPRAKTIJK PIANOO CONGRES 7 JUNI 2012 PROF.DR. JAN TELGEN

CONCEPT EU RICHTLIJNEN WAT BETEKENT DAT VOOR DE INKOOPPRAKTIJK PIANOO CONGRES 7 JUNI 2012 PROF.DR. JAN TELGEN CONCEPT EU RICHTLIJNEN WAT BETEKENT DAT VOOR DE INKOOPPRAKTIJK PIANOO CONGRES 7 JUNI 2012 PROF.DR. JAN TELGEN WAAR GAAT HET OM? 20 december 2012: drie concepten van EU Commissie: Klassieke overheid Nutssectoren

Nadere informatie

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Decentralisatie WWNV Decentralisatie Begeleiding AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Invoering passend onderwijs Lopend beleid in het Sociaal Domein en Jeugddomein:

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie

Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie Eindfeest De Kanteling 25 maart 2014 Frans Rutjes Inhoud 1. 3 decentralisaties: Inhoud en planning 2. Specifieke onderwerpen met p

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Aspecten van zorginkoop door gemeenten Inkopen van zorg Enkele modellen

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE PROF.DR. JAN TELGEN EDE, 10 SEPTEMBER 2013 AGENDA De gemeente verandert en hoe. Een paar waarschuwingen Een 5-tal modellen voor zorginkoop door gemeenten met voor- en nadelen

Nadere informatie

Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ministerie van VWS

Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ministerie van VWS Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ministerie van VWS Bedankt! Dat u deze bijeenkomst organiseert Met elkaar deze handschoen oppakt! 2 Agenda

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Marja Comajta, Projectleider Awbz -> Wmo Opbouw presentatie Awbz-> Wmo Begeleiding: conclusies fase 1 Uitgangspunten fase 2 en verder Fasering en besluitvorming

Nadere informatie

Decentralisatie AWBZ. Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Decentralisatie AWBZ. Alleen ga je sneller, samen kom je verder Decentralisatie AWBZ Alleen ga je sneller, samen kom je verder Inhoud *Decentralisatie AWBZ Wat is de transitie? Waarom een transitie? Welke cliënten? Wanneer vindt de transitie plaats? Wie zijn betrokken?

Nadere informatie

Programma Praat met de Raad

Programma Praat met de Raad Programma Praat met de Raad 19.00 u inloop 19.10 u opening door burgemeester H. ter Heegde en raadslid J. Does 19.30 u huidige stand van zaken AWBZ en vooruitblik naar de toekomst door M. Comajta: beleidsmedewerker

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Inleiding Per 2014 wordt de functie begeleiding (inclusief het vervoer naar dagbesteding)

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning Twente 2017

Maatschappelijke ondersteuning Twente 2017 Maatschappelijke ondersteuning Twente 2017 Uitloopavond commissie Sociaal 12 april 2012 Annemarie Kristen programmaregissseur Programma SvZ landelijke ontwikkelingen decentralisatie functie begeleiding

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG 3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG Programma 1. Introductie 2. Jeugdzorg 3. Begeleiding AWBZ naar WMO 4. WnV incl.

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces mei/juni 2014 Praktijkdagen Wmo Agenda Deel 1 1. Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces Deel 2 5. Inkoop/opdrachtgeverschap. Presentatie zorgkantoor

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Behandelend ambtenaar : T.T. Kamsma Telefoonnummer : 0596 6911161 E-mailadres : t.kamsma@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 25 juni 2012 Nr.: 16 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY GEMEENTEN OMGAAN MET ALS MEER- OPDRACHT- SCHALIG- GEVER HEID Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en het welzijn van haar inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding,

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Begeleiding van AWBZ naar WMO

Begeleiding van AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO Presentatie Bijeenkomst VNG/VWS 6 juli 2011 Berend Stuiver Zorginkoper GGz, Paramedie en Geboortezorg Zorgkantoor Midden IJssel/ Salland verzekeringen Begeleiding van AWBZ

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Dag 1: 7 mei Dag 2: 21 mei Terugkomdag: 20 juni (kantoor Menzis) en 25 juni (kantoor De Friesland) Waarom deze Masterclass Regeerakkoord

Nadere informatie

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012 De Wmo Nu en straks Hans van der Knijff 6 oktober 2012 Aandachtspunten Stand van zaken landelijke politiek Zorg in natura en pgb Zorgzwaartepakketten Begeleiding en kortdurend verblijf wel /niet naar gemeente

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Cluster C Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Decentralisatie AWBZ taken naar de Wmo Linda Hazenkamp Programma Voorstellen De huidige Wmo: cijfers en historie De kabinetsplannen AWBZ en Wmo

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie