Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ"

Transcriptie

1 Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de periode maart 2009 tot en met augustus De informatie in dit document dient als aanvulling op de cliëntinformatie in de kwartaalrapportage en biedt meer detailinzicht. Ondersteuning cliënten door MEE MEE heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om cliënten, die hun aanspraak op AWBZ-begeleiding hebben verloren, tijdelijk te ondersteunen. Bij aanvang van de opdracht ging het alleen om cliënten die in 2009 hun begeleiding volledig hebben verloren. Het ministerie van VWS ging ervan uit dat dit ongeveer cliënten zouden zijn, maar dat slechts een beperkt deel van de cliënten zich daadwerkelijk bij MEE zou melden. In de loop van 2009 is besloten om de taak van MEE uit te breiden naar mensen met een beperking die hun begeleiding deels hebben verloren. Ook is de looptijd uitgebreid van 28 februari 2010 naar 31 augustus Cliënten die het CIZ-herindicatietraject doorliepen en hun recht op begeleiding deels of volledig hebben verloren, kregen bij hun indicatiebesluit informatie over de mogelijke ondersteuning van MEE. De aanpak van MEE baseerde zich op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van de cliënt. Dit gebeurde stapsgewijs en samen met de cliënt. De aanpak bestond uit vijf stappen die paste bij de verschillende cliëntgroepen die te maken kregen met de pakketmaatregel AWBZ. Het verschilde per cliënt hoeveel stappen werden ingezet. In enkele gevallen was slechts één stap nodig, terwijl in andere situaties meerdere stappen noodzakelijk waren. Concreet zag de ondersteuning van MEE er als volgt uit: de consulent van MEE begon met een gesprek waarin de situatie van de cliënt werd verkend. Wat kon de cliënt doen om zijn/haar eigen regie te voeren. Vervolgens werd het sociale netwerk (familie, vrienden, et cetera) van de cliënt in kaart gebracht. De consulent ging samen met de cliënt na wie deel uitmaakte van dit netwerk, hoe de cliënt dit ervaarde, of hij dingen anders wilde, enzovoorts. Zo kreeg de consulent inzicht in de werking van het netwerk en hoe dit kon worden geactiveerd. Wanneer deze stappen niet tot een bevredigend resultaat voor de cliënt leidden, zocht MEE met de cliënt naar alternatieve oplossingen. De kennis van de sociale kaart in de lokale situatie was hierbij van groot belang. Uit de registratiegegevens van de MEE-organisaties kunnen we de volgende informatie genereren: inzicht in cliëntaantallen en cliëntgroepen; inzicht in vragen en behoeften; informatie over resterende ondersteuningsbehoefte. Resultaten Tot en met 31 augustus 2010 hebben zich in totaal cliënten gemeld die hun indicatie voor begeleiding deels of volledig hebben verloren. Uit een vergelijking met de uiteindelijke uitkomsten van de herindicatie door het CIZ (zie tabel 1), blijkt dat dit vooral mensen betreft die hun begeleiding volledig hebben verloren. Dat is goed te verklaren. Mensen die hun begeleiding gedeeltelijk verliezen, behouden een actieve band met hun begeleider. De aanbieder zoekt naar alternatieven voor het verlies van begeleiding binnen het resterende leveringspakket of ontwikkelt deze met derden (bijvoorbeeld gemeenten, welzijnspartijen). 1

2 CIZ (aantal) MEE (aantal) % melding bij MEE Verlies begeleiding gedeeltelijk Verlies begeleiding geheel Totaal aantal cliënten Tabel 1. cliënten dat ondersteuning kreeg in vergelijking met de uitkomsten van de CIZherindicatie (NB. Er zijn geen landelijke gegevens bekend van het aantal cliënten dat als gevolg van herindicatie door Bureau Jeugdzorg de begeleiding geheel of gedeeltelijk heeft verloren.) Cliëntaantallen per cliëntgroep Het ministerie van VWS en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin hebben eind 2008 onderzoek laten doen naar de groepen mensen die worden geraakt door de pakketmaatregel AWBZ. Dit heeft geleid tot veertien cliëntgroepen 1. Tabel 2 geeft weer in welke aantallen deze cliëntgroepen zich voor de pakketmaatregel AWBZ bij MEE hebben gemeld. Categorie cliënten % Cliëntgroepen AWBZ (1 t/m 10) en jeugdzorg (11 t/m 14) Ouderen % 1. Ouderen met beginnende ouderdomsklachten, zoals vergeetachtigheid en mobiliteitsproblemen, zonder dat een duidelijke diagnose is gesteld. Gehandicapte volwassenen Volwassen Psychiatrisch 2. Ouderen met beginnend geheugenverlies en concentratiestoornissen die vaak kampen met gemis van partner of vrienden. 3. Ouderen waarbij beginnende dementie is gediagnosticeerd, die doorgaans nog thuis wonen en vaak een partner hebben en/of mantelzorg krijgen % 4. Volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen beperkt zijn in de Persoonlijke Verzorging. 5. Volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen beperkt zijn in hun psychisch functioneren % 6. Chronisch psychiatrische patiënten, zowel stabiel als instabiel, die niet of niet altijd zelfstandig kunnen functioneren. 7. Volwassenen met somatische - of psychiatrische problematiek die ondersteund worden in de gezinssituatie. cliëntengroep Licht verstandelijk % 8. Mensen met verstandelijke beperkingen die zelfstandig of thuis bij de ouders wonen AWBZ pakketmaatregelen 2009: getroffen klantgroepen (2009) Bureau HHM. Via 2

3 Categorie gehandicapt Zintuiglijk gehandicapt cliënten % Cliëntgroepen AWBZ (1 t/m 10) en jeugdzorg (11 t/m 14) 9. Jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen als gevolg van een verstandelijke beperking, die buiten andere sectoren vallen % 10. Mensen met zintuiglijke beperkingen die met diverse hulpmiddelen redelijk tot goed zelfstandig kunnen wonen. Kinderen % 11. Kinderen met beperkingen die begeleiding krijgen om vaardigheden te oefenen. Tabel 2. Cliëntaantallen per doelgroep 12. Kinderen en jongeren met beperkingen waarbij de ouders moeten worden ontlast. 13. Kinderen met beperkingen waarvan de ouders niet in staat zijn het kind voldoende te ondersteunen. 14. Kinderen met beperkingen die geen begeleiding accepteren van ouders. cliëntengroep Uit tabel 2 blijkt dat ouderen met beginnende ouderdomsklachten de grootste groep vormen (2.223) die door MEE is begeleid. Deze groep wordt op afstand gevolgd door mensen met lichte verstandelijke beperkingen die zelfstandig of thuis bij de ouders wonen (743) en volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen beperkt zijn in de persoonlijke verzorging (629). Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de vorige kwartaalrapportages ( Winter 2009 en voorjaar 2010 ). Het aandeel kinderen is ten opzichte van de winter kwartaalrapportage toegenomen van 10% naar 17%. Aanmeldingen per cliëntgroep versus verwachtingen In tabel 3 is een vergelijking van de doelgroepen cliënten die door MEE tijdelijk zijn ondersteund met de CIZ 2 gegevens. Doelgroepen % bij CIZ % bij MEE Ouderen (inclusief dementerenden) 21,3% 40% Chronisch zieken en gehandicapten (exclusief ZG) 14,8% 17% Zintuiglijk gehandicapten 6,9% 4% Mensen met psychiatrische beperkingen 28,2% 10% Licht verstandelijk gehandicapten 28,7% 13% Kinderen 3-17% 2 CIZ rapportage: Pakketmaatregelen Monitor. Aanspraak op Begeleiding voor en na invoering pakketmaatregel AWBZ Jaarrapportage CIZ. 3 In de MEE registratie is de categorie kinderen gehanteerd voor alle getroffen kinderen, dus zowel voor kinderen die door het BJZ zijn geherindiceerd als kinderen met een CIZ-herindicatie. In deze categorie zijn (veel) kinderen geregistreerd met een (lichte) verstandelijke beperking. Daarmee zijn de doelgroepen niet één-op-één vergelijkbaar. 3

4 Tabel 3. Verdeling cliënten over doelgroepen Uit deze tabel blijkt dat ouderen (inclusief licht dementerenden) zich relatief vaker bij MEE hebben gemeld. Ook blijkt dat mensen met een psychische aandoening relatief minder vaak door MEE zijn ondersteund. Een verklaring hiervoor is dat bij het merendeel van deze mensen (78% 4 ) sprake is van gedeeltelijk verlies van begeleiding. Deze cliënten hebben dan ook meestal nog contact met een begeleider. Mensen met een zintuiglijke beperking hebben zich ongeveer in gelijke verhouding tot de CIZ aantallen bij MEE gemeld. Dit is echter wel een doelgroep waarbij de MEE ondersteuning gemiddeld genomen onvoldoende alternatieven voor de verloren begeleiding heeft gevonden. Cliënten die zich niet hebben gemeld bij MEE De overheid wilde scherper zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte en redenen van niet-gebruik onder de doelgroep cliënten met een psychische aandoening en onder cliënten uit de andere doelgroepen. Daarom heeft MEE, ook op verzoek van gemeenten, in een aantal regio s onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan: wat zijn de redenen waarom cliënten (die wel aanspraak maken op ondersteuning door MEE) geen beroep hebben gedaan op ondersteuning? Uit het onderzoek blijkt dat bij veel mensen nog andere zorg doorloopt. Deze zorg kan verschillende vormen hebben: huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging. Deze wordt geleverd door bijvoorbeeld de thuiszorg of door een ambulant begeleider. De omvang van deze zorg is soms toegenomen of biedt voldoende oplossingen waardoor het wegvallen van begeleiding wordt opgevangen. Ook komt het voor dat cliënten op de wachtlijst van een intramurale voorziening staan en in de tussentijd een verblijfsindicatie hebben gekregen. De indicatie begeleiding is hiermee vervangen door een zwaardere intramurale indicatie. Tot slot voeren cliënten als reden aan dat zij geen zorg meer nodig hebben, de bezwaarprocedure afwachten of het redden met hetgeen ze hebben. Inzicht in vragen en behoeften Cliënten kunnen voor al hun vragen terecht bij MEE: levenslang en levensbreed. Dit geldt zowel voor de reguliere ondersteuning van MEE als voor ondersteuning bij de pakketmaatregel AWBZ. Hierbij hanteert MEE een onderverdeling in vraagtype. De vragen van cliënten zijn ingedeeld in de onderstaande zes levensgebieden. De spreiding over de zes categorieën staat in tabel 4. Jeugd & gezin: cliëntvragen op het gebied van onderzoek en diagnostiek, kindversterking, gezinsversterking en de sociale kaart. Wonen & samenleven: cliëntvragen op het gebied van passend wonen met een handicap, ondersteuning bij wonen, meedoen in de wijk en de sociale kaart. Leren & werken: cliëntvragen op het gebied van school- en beroepskeuze, vervolgonderwijs, passend werk en de sociale kaart. Regelgeving & geldzaken: cliëntvragen op het gebied van wet- en regelgeving, geldzaken, bezwaar en beroep en de sociale kaart. Vrije tijd & sport: cliëntvragen op het gebied van vrije tijd- en/of sportmogelijkheden, ondersteuning bij vrije tijd en/of sport en de sociale kaart. Vrienden & relaties: cliëntvragen op het gebied van relaties en zingeving, weerbaarheid en seksualiteit, vrienden maken, vrienden blijven en de sociale kaart. 4 CIZ rapportage: Begeleiding AWBZ 2009, ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland; situatie 1 april

5 Levensgebied cliënten Gemiddelde leeftijd Regelgeving en geldzaken Wonen en samenleven Vrienden en relaties Jeugd en Gezin Vrije tijd en sport Leren en werken Geen hulpvraag Totaal Tabel 4. cliëntvragen naar levensgebied (incluis gemiddelde leeftijd cliënt) Uit tabel 4 blijkt dat de meeste cliënten (3.246) vragen hebben op het gebied van wonen en samenleven. Deze cliënten zijn afkomstig uit alle cliëntgroepen, uitgezonderd de groep kinderen. Bij vragen op het gebied van wonen en samenleven kan worden gedacht aan dagstructurering. Bij dagstructurering komt bijvoorbeeld een ambulante begeleider die meekijkt en meedenkt om het huishouden draaiende te houden. Ook gaan veel vragen over het vinden van alternatieven voor dagbesteding van ouderen. Een ander levensgebied waarop cliënten veel vragen stellen is vrije tijd en sport. Uit de gemiddelde leeftijd (70 jaar) van deze vragers blijkt dat het hier vooral om ouderen gaat. Zij hebben met name vragen over vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld het bezoek aan een dagactiviteitencentrum. De resultaten zoals weergegeven in tabel 4 bevestigen het beeld dat de grootste groep cliënten bestaat uit senioren en de gemiddelde leeftijd ligt bij de meeste levensgebieden vrij hoog (55+). Uitzonderingen vormen de levensgebieden jeugd en gezin en leren en werken. Bij deze levensgebieden gaat het juist om jonge cliënten. Informatie over resterende ondersteuningsbehoeften Van cliënten bij wie het ondersteuningstraject is afgerond, wordt vastgelegd met welk type ondersteuning zij zichzelf in staat achten om zelfredzaam te zijn en te participeren. Het kan zijn dat cliënten na het traject bij MEE geen ondersteuningsbehoefte meer hebben of verder kunnen met behulp van mantelzorg. Andere mogelijkheden zijn ondersteuning van vrijwilligers of aanbod van bijvoorbeeld welzijnsorganisaties. Op 31 augustus 2010 is het traject bij alle cliënten afgerond. Hiervan hebben cliënten (33%) aangegeven geen structurele ondersteuning nodig te hebben, zelf een alternatief te hebben georganiseerd of de uitkomst van een bezwaar af te wachten. Voor cliënten (16%) geldt dat een alternatief is gevonden met mantelzorgers of vrijwilligers. Figuur 1 geeft de onderverdeling, van deze cliënten die geen alternatieve voorziening nodig hebben, visueel weer. 5

6 731 Sociaal netwerk Vrijwilligerszorg Zelf Figuur 1. Uitstroom cliënten zonder alternatieve voorziening Bij cliënten (51%) is gezocht naar een alternatieve oplossing. Figuur 2 laat zien welke oplossingen voor deze cliënten zijn gevonden Welzijnsorganisatie Zorgaanbieder WMO-loket Gemeentelijke voorzieningen 266 Zorgverzekeringswet MEE reguliere diensten Anders Figuur 2. Uitstroom cliënten met alternatieve voorziening Het merendeel van de cliënten vindt een alternatief via een welzijnsorganisatie, gevolgd door een zorgaanbieder. MEE meldt dit bij betrokken partijen, waaronder de betreffende gemeenten. Verder wordt in figuur 2 zichtbaar dat 266 cliënten zijn doorverwezen naar de reguliere diensten van MEE. Er wordt alleen doorverwezen naar de reguliere diensten van MEE als de cliënt tot de doelgroep van MEE behoort en met beperkte ondersteuning weer zelfstandig verder kan. De groep anders is een verzamelnaam voor alle overige type voorzieningen en kan niet nader worden gespecificeerd. 6

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ. Winter 2010

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ. Winter 2010 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ Winter 2010 MEE Signaal Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ, winter 2010 Inhoud 2 Inleiding 3 Informatie

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ Voorjaar 2010

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ Voorjaar 2010 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ Voorjaar 2010 MEE Signaal Kwartaalrapportage pakketmaatregel AWBZ, voorjaar 2010 Inhoud 2 Inleiding 3 Cliënten

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Eindrapportage pakketmaatregel AWBZ. Zomer 2010

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Eindrapportage pakketmaatregel AWBZ. Zomer 2010 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Eindrapportage pakketmaatregel AWBZ Zomer 2010 MEE Signaal Eindrapportage pakketmaatregel AWBZ, zomer 2010 Inhoud 2 Inleiding 4 Signalen en oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

AWBZ pakketmaatregelen 2009: Getroffen klantgroepen

AWBZ pakketmaatregelen 2009: Getroffen klantgroepen AWBZ pakketmaatregelen 2009: Getroffen klantgroepen Enschede, 26 maart 2009 ND/09/0836/pak drs. N.J. Dam mw. drs. A. van Dijk-Jonkman mw. drs. K.H. Brummelhuis Inhoudsopgave Inleiding... 3 DOOR HET CIZ

Nadere informatie

Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo

Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo Eindrapport Enschede, 23 maart 2009 ND/09/0786/pakw drs. N.J. Dam mw. drs. K.H. Brummelhuis mw. drs. A. van Dijk-Jonkman mw. drs. I. Oomen mw. drs. S.J.M. Schutte

Nadere informatie

Voorstel inzet middelen Ondersteunende Begeleiding Psychosociaal

Voorstel inzet middelen Ondersteunende Begeleiding Psychosociaal Voorstel inzet middelen Ondersteunende Begeleiding Psychosociaal Achtergrond pakketmaatregel begeleiding 2009 Op 1 januari 2009 werd de toegang tot de functie begeleiding aangescherpt. Cliënten met een

Nadere informatie

. Leven in Bladel is samen toekomst maken

. Leven in Bladel is samen toekomst maken . Leven in Bladel is samen toekomst maken MEDEDELING *R2010.011* Nummer : R2010.011 Onderwerp : Gevolgen pakketmaatregelen Awbz Aan de raad Samenvatting Op 1 januari 2009 zijn de pakketmaatregelen Awbz

Nadere informatie

1. Samenvatting... 3 1.1 Opdracht en uitvoering... 3 1.2 Beleidsmatige evaluatie... 3 1.3 Inhoud eindrapportage... 3. 2. Inleiding...

1. Samenvatting... 3 1.1 Opdracht en uitvoering... 3 1.2 Beleidsmatige evaluatie... 3 1.3 Inhoud eindrapportage... 3. 2. Inleiding... Versie 22 december 2010 Inhoudsopgave 1. Samenvatting..... 3 1.1 Opdracht en uitvoering... 3 1.2 Beleidsmatige evaluatie... 3 1.3 Inhoud eindrapportage... 3 2. Inleiding... 4 3. Aanpak MEE... 4 4. Cliënten...

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Wmo-raad Maastricht. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Wmo-raad Maastricht Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Onderwerp: Advies 01 Gevolgen AWBZpakketmaatregelen voor de Wmo in Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 voor het gemeentelijke Wmo-beleid. Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief

De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 voor het gemeentelijke Wmo-beleid. Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 voor het gemeentelijke Wmo-beleid Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief Pagina 1 van 10 Uitgave Zorgbelang Brabant Lage Witsiebaan 2-b

Nadere informatie

Gevolgen pakketmaatregel gemeente Amsterdam en verdeelvoorstel compensatiemiddelen

Gevolgen pakketmaatregel gemeente Amsterdam en verdeelvoorstel compensatiemiddelen Gevolgen pakketmaatregel gemeente Amsterdam en verdeelvoorstel compensatiemiddelen Eindrapportage The difficulty lies not so much in developing new ideas, as in escaping from the old ones (J. Keynes) Enschede,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Beleidsnota. Omgaan met AWBZ bezuinigingen. Gemeente IJsselstein

Beleidsnota. Omgaan met AWBZ bezuinigingen. Gemeente IJsselstein Beleidsnota Omgaan met AWBZ bezuinigingen (Gevolgen pakketmaatregelen begeleiding AWBZ) Gemeente IJsselstein Afdeling Beleid en Strategie Augustus 2010 VOORWOORD Deze beleidsnota geeft een visie op de

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Régine van Lieshout 1 Programma: Reguliere dienstverlening MEE Inleiding Pakketmaatregel AWBZ Doel en randvoorwaarden Pakketmaatregel

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wmo - bij DIGI van: Projectgroep Wmo / zorg

Nieuwsbrief Wmo - bij DIGI van: Projectgroep Wmo / zorg Nieuwsbrief Wmo - bij DIGI 4 2010 van: Projectgroep Wmo / zorg 1. keukentafelgesprekken 2. ondersteunende begeleiding en de taak van de belangenbehartigers 3. de sterrengids De gemeente Oosterhout introduceert

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Pakketmaatregelen AWBZ: gevolgen en maatregelen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte

Pakketmaatregelen AWBZ: gevolgen en maatregelen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte Pakketmaatregelen AWBZ: gevolgen en maatregelen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte juli 2009 Inleiding Op 1 januari 2009 zijn de pakketmaatregelen AWBZ ingevoerd. Het Ministerie

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Rapportages Transitiebureau Ciëntgroepen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Transitie Beschermd Wonen 4 oktober 2017 Vragen uit de zaal: Welke vragen hebben jullie op voorhand? Welke thema s willen jullie besproken hebben? Inleiding

Nadere informatie

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu?

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Voor cliënten Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Veel mensen met een beperking krijgen begeleiding. Hiermee kunnen ze hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Onderzoek onder chronisch zieken, ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten

Onderzoek onder chronisch zieken, ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten Gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen Onderzoek onder chronisch zieken, ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten Eindrapport Een onderzoek in opdracht van de landelijke cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ/ZI-U-2891516 4 nov. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ/ZI-U-2891516 4 nov. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 4 nov. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief toezeggingen algemeen overleg

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Gevolgen pakketmaatregelen AWBZ voor kwetsbare jeugd en volwassenen met psychosociale problemen

Gevolgen pakketmaatregelen AWBZ voor kwetsbare jeugd en volwassenen met psychosociale problemen Gevolgen pakketmaatregelen AWBZ voor kwetsbare jeugd en volwassenen met psychosociale problemen Gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/074

ECSD/U Lbr. 16/074 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraars uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601324

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Inleiding Per 2014 wordt de functie begeleiding (inclusief het vervoer naar dagbesteding)

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden De toegang tot de Wmo kent drie vormen: click (digitaal)voor de eenvoudige/routinematige vragen en burgers die zelfredzaam zijn. Call en face zijn voor complexe vragen en burgers met minder zelfredzaamheid.

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Groepen die uitgezonderd moeten worden van overheveling Specialistische ZG begeleiding door instellingen met een erkende deskundigheid

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

MEE Signaal. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage voorjaar 2009

MEE Signaal. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage voorjaar 2009 MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage voorjaar 2009 MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage voorjaar 2009 Inhoud 2 Inleiding 2 Wat doet MEE? 2 Doelgroepen 3 Trends/actuele ontwikkelingen 4

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

Beschrijving huishoudelijke ondersteuning

Beschrijving huishoudelijke ondersteuning Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Beschrijving huishoudelijke ondersteuning Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Inhoud 1.1 Inleiding...3 1.2 Doel huishoudelijke

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011)

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Zorgdiagnostiek en Icare PG- team zorgbegeleiding Behoefte zorg, wonen, Zorgzaak welzijn bepalen en regelen, Andere thuiszorg monitoren, voorlichting

Nadere informatie

Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal

Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 08.1271, d.d. 16 december 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal - De bijgaande productwijziging

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Ondersteunende begeleiding in Teylingen vanaf 2012 Herijking huidig beleidskader en doorontwikkeling ondersteuningsaanbod Pakketmaatregel AWBZ

Ondersteunende begeleiding in Teylingen vanaf 2012 Herijking huidig beleidskader en doorontwikkeling ondersteuningsaanbod Pakketmaatregel AWBZ Ondersteunende begeleiding in Teylingen vanaf 2012 Herijking huidig beleidskader en doorontwikkeling ondersteuningsaanbod Pakketmaatregel AWBZ Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Opgave Grondslag SOM/PSY/PG/VG/LG/ZG Beperking Matig/zwaar

Nadere informatie

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan decentralisatie van begeleiding. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan decentralisatie van begeleiding. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN Samenwerken aan zorg en ondersteuning WERKEN aan decentralisatie van begeleiding Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Ontwikkelingen rondom de AWBZ-functie

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie