Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012"

Transcriptie

1 Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Inleiding Per 2014 wordt de functie begeleiding (inclusief het vervoer naar dagbesteding) en het kortdurend verblijf (logeren) geschrapt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nieuwe aanvragen (en herindicaties) zijn al vanaf 2013 niet meer mogelijk. Tegelijkertijd wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) inhoudelijk uitgebreid en krijgen gemeenten de beschikking over het overgrote deel van de middelen die vrijvallen in de AWBZ. Deze decentralisatie behelst een bewuste keuze om begeleiding uit het wettelijke kader van de AWBZ te halen en onder te brengen in het wettelijk kader van de Wmo. De verwachting is dat gemeenten dichtbij de klant, lokaal op maat oplossingen kunnen bieden die efficiënter en effectiever zijn. Dat betekent dat begeleiding niet langer zal worden vormgegeven als een individueel recht op langdurige en onverzekerbare zorg. In plaats daarvan worden het instrumentarium én de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen te compenseren voor belemmeringen die zij ondervinden in hun zelfredzaamheid en participatie, uitgebreid. De decentralisatie sluit aan bij de al eerder ingezette koers van decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd, waardoor gemeenten primair verantwoordelijk zijn geworden voor de (maatschappelijke) participatie en ondersteuning van hun inwoners. Destijds is ook de hele huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo overgeheveld, als ook diverse subsidieregelingen op het gebied van wonen met zorg, OGGZ, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. In 2009 is de Pakketmaatregel Begeleiding ingevoerd waardoor alle begeleiding gericht op (maatschappelijke) participatie niet meer uit de AWBZ wordt vergoed. De volgende stap is nu dat de functie begeleiding in zijn geheel uit de AWBZ wordt geschrapt en de te bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht van de Wmo worden gebracht. Deze factsheet geeft kort inzicht in de opdracht voor de gemeente; omvang en aard van de cliënten en omvang en aard van het huidige aanbod. 1. De opdracht De functie begeleiding wordt geschrapt uit de AWBZ. De decentralisatie naar de Wmo houdt niet in dat gemeenten de begeleiding als voorziening overnemen. De decentralisatie betekent ook een grote verandering op meerdere vlakken Decentralisatie van AWBZ naar Wmo houdt in: AWBZ Zorg Individueel recht klant Voorzieningengericht Beoordeling binnen regeling vanuit beperking Professionele zorg Individuele voorzieningen Wmo Ondersteuning bij participatie Compensatieplicht voor gemeente Resultaatgericht Integrale aanpak vanuit de vraag Eigen kracht en sociaal netwerk Algemene voorzieningen Vanuit de Wmo compensatieplicht heeft de gemeente de plicht mensen te compenseren in de beperkingen die zijn ervaren in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Het gaat dan uiteraard om mensen waar iets mee aan de hand is: zij hebben fysieke, psychische en/ of psychosociale problemen. Aan de resultaatgebieden waarop de compensatie gericht moet zijn wordt een resultaatgebied toegevoegd. De volgende figuur geeft een beeld van het wettelijk kader van de decentralisatie. Naast begeleiding zal ook het kortdurend verblijf overgeheveld worden. Dit betreft m.n. logeermogelijkheden de vooral ook een ondersteuning (ontlasting) van de mantelzorger zijn.

2 AWBZ functies Verpleging Persoonlijke verzorging Behandeling Begeleiding Kortdurend verblijf WMO resultaatgebieden Een huishouden voeren Zich verplaatsen in en om de woning Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Het dagelijks leven structureren en daarover regie voeren Intramurale zorg (ZZP) Vrij vertaald luidt de opdracht aan de gemeente: Biedt mensen met een beperking ondersteuning zodat zij in staat zijn hun dagelijks persoonlijk leven te structureren en daarover regie te houden (resultaat). Bepaal samen met de klant welke vorm van ondersteuning daarbij nodig is en in hoeverre eigen kracht en het sociaal netwerk ingezet kunnen worden. 2. Wie zijn de huidige cliënten? Beschrijving cliëntgroepen Wie zijn nu de gebruikers van de begeleiding in de AWBZ en wat zijn hun ondersteuningsvragen? Het meest recente en volledige rapport over de te onderscheiden groepen is het rapport Cliëntgroepen extramurale begeleiding (uitgave Transitiebureau december 2011: In de bijlage treft u een verkorte weergave aan. Er zijn 8 hoofdgroepen die weer onderscheiden zijn in subgroepen. De hoofdgroepen zijn: Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek (Som 65+ /PG 65+) Volwassenen met psychiatrische problematiek (PSY/PS >18jr) Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking Kinderen en volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte (SOM 0-64, LG) Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen Palliatief terminale zorg Multiprobleemgezinnen

3 Cliënten in cijfers Het CIZ stelt de indicaties van AWBZ-zorg. Uitzondering is de indicatie voor jongeren (jonger dan 18 jaar) met (alleen) een psychiatrische achtergrond. Voor deze kinderen indiceert het Bureau Jeugdzorg (BJZ). Belangrijke opmerking voorafgaand aan de cijfers: een indicatie geeft toegang tot zorg maar niet alle geïndiceerde zorg wordt altijd geconsumeerd. Een cliënt kan de indicatie hebben, maar die niet verzilveren. Het verschil tussen geïndiceerde zorg en geconsumeerde zorg in (nog) niet bekend. Een cliënt kan alleen aanspraak maken op AWBZ-zorg, als voor hem een grondslag kan worden vastgesteld. Dit is een aandoening, beperking of handicap waardoor de cliënt kan zijn aangewezen op zorg. Er zijn zes grondslagen: Somatische aandoening/ziekte (SOM); Psychogeriatrische aandoening/ziekte (PG); Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY); Lichamelijke handicap (LG); Verstandelijke handicap (VG); Zintuiglijke handicap (ZG). De volgende tabel geeft inzicht in aantallen en de dominante grondslag van mensen met een indicatie begeleiding. Tabel: verdeling mensen met indicatie begeleiding extramuraal naar grondslag (CIZ juli 2011 *) Cliëntgroep naar grondslag Gouda Regio MH Landelijk Mensen met somatische 145 (13 %) 415 (16) (16) aandoening (SOM) Mensen met een 60 (6 %) 165 (7) (7) psychogeriatrische aandoening (PG) Mensen met een psychiatrische 480 (43 %) 955 (37) (35) aandoening (PSY) Mensen met een lichamelijke 60 (5 %) 170 (7) (9) handicap (LG) Mensen met een verstandelijke 345 (31 %)) 805 (31) (31) handicap (VG) Mensen met een zintuiglijke 20 (2 %)) 55 (2) (2) handicap (ZG) Onbekend 0 5 (0) Totaal 1110 (100%) Cijfers exclusief indicaties van BJZ De grondslag psychiatrische aandoening komt het meest voor. Dit is ook voor de totale regio en landelijk het beeld. Wel is het zo dat in Gouda relatief gezien nog meer mensen met deze achtergrond een indicatie voor begeleiding hebben. De cliëntgroepen in Gouda kunnen we verder onderscheiden naar leeftijd en grondslag, soort begeleiding en de gemiddelde omvang van de geïndiceerde zorg per week. Zie de onderstaande tabel.

4 Tabel : aantal mensen in Gouda met indicatie begeleiding individueel (BGI) of groep (BGG) naar leeftijd en grondslag (CIZ 1 juli 2011) Cliëntgroep Aantal cliënten BGI Gemiddeld aantal uren BGI per week Geïndiceerde BGI per week Aantal cliënten BGG Gemiddeld aantal dagdelen BGG per week Geïndiceerde BGG per week Totaal aantal cliënten SOM ,1 388,5 20 4, SOM , , SOM 75 e.o , , PG 65 e.o. 15 2, , PSY ** PSY 18 e.o , ,5 647,5 585 VG , , jaar VG 18 e.o , , ZG 15 3,1 46,5 5 3, LG , totaal 855 3, , ** Dit cijfer is gebaseerd op aantal indicaties dat BJZ heeft afgegeven. Kanttekening: Het totaal van 1547 is hoger dan het aantal unieke indicaties( 1282) omdat mensen zowel een indicatie voor BGI als voor BGG kunnen hebben. 270 mensen hebben dus zowel BGG als BGI ( en eventueel nog een andere vorm van AWBZ zorg). Onderstaande figuur geeft in één oogopslag de verdeling van omvang van de diverse groepen weer. Het betreft het aantal unieke klanten. Cliëntgroepen (totaal 1282) 11% 16% 13% 2% 5% 3% 8% 38% 4% SOM 0-64 SOM 65 e.o. PG 65 e.o. PSY 18 e.o. PSY0-17 VG 0-17 VG 18 e.o. ZG LG

5 3. Wat is het huidig aanbod en de aanbieders? Wat is AWBZ begeleiding? Begeleiding in de AWBZ is bedoeld voor mensen met somatische, psychogeriatrische of psychiatrische problematiek, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: sociale redzaamheid; bewegen en verplaatsen; psychisch functioneren; geheugen en oriëntatie; probleemgedrag. Het doel van begeleiding is bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing wordt voorkomen. Bij een deel van de doelgroep hebben mantelzorgers een grote rol. Als de mantelzorg wegvalt, is intramurale opname vaak het enige alternatief. De begeleiding wordt in deze gevallen ook ter ontlasting van mantelzorgers ingezet, want het langdurige en intensieve beroep dat op hen wordt gedaan, leidt vaak tot overvraging. Begeleiding draagt eraan bij dat cliënten optimaal kunnen functioneren op allerlei levensgebieden: zelfzorg, wonen, werken, financiën, vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties. De begeleiding ondersteunt cliënten vaak op het terrein van structuur en dagritme, maar omvat ook praktische hulp bij en overname van taken op het gebied van zelfzorg, huishouden en administratie. Diversiteit huidig aanbod Het aanbod voor begeleiding valt globaal uiteen in individuele begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding). De vorm van soorten begeleiding is zeer divers. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke begeleidingsvormen. A. Woonbegeleiding of Begeleid zelfstandig wonen (vanaf 18 jaar); B. Praktische pedagogische thuishulp (kinderen); C. Praktische pedagogische gezinsbegeleiding (kinderen met een verstandelijke beperking); D. Extra ondersteuning op basisschool en crèche; E. Dagprogramma voor kinderen vanaf 4 jaar die ontheffing van de leerplicht hebben; F. Begeleiding tijdens voortgezet speciaal onderwijs; G. Stages in een dagactiviteitencentrum voor jongeren afkomstig uit het speciaal (cluster)onderwijs; H. Thuisbegeleiding (voorheen: gespecialiseerde gezinsverzorging); I. Dagactiviteiten voor GGZ klanten; J. Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking (belevingsgericht/ ontwikkelingsgericht/ arbeidsgerelateerde). Voorbeelden: kaarsenmakerij, eetcafé waar verstandelijk gehandicapten bedienen. K. Logeerhuizen voor mensen met een verstandelijke beperking (in combinatie met functie Verblijf tijdelijk); L. Speciale buitenschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking die speciaal onderwijs volgen; M. Zaterdagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking; N. Ontmoetingsgroepen en ervaringsgroepen; O. Belevenis- en uitgaanscentrum voor ernstig verstandelijk beperkten; P. Vakantieactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten; Q. Activerende psychiatrische thuiszorg (langdurend); R. Inloophuizen; S. Vervoerskosten in relatie tot begeleiding; T. Begeleiding in hostels (beschermde woonvormen voor verslaafden); U. Begeleiding bij rehabilitatietrajecten voor verslaafden; V. Beschermd werken (dagactiviteiten); W. Dagopvang voor dementerenden.

6 Huidige aanbieders Uit cijfers van het Zorgkantoor blijkt dat er een grote diversiteit aan aanbieders is. In totaal zijn er 30 tot 40 verschillende aanbieders. Sommigen hebben slechts één of twee klanten vanuit Gouda, andere aanbieders hebben honderden klanten. Onbekend is nog hoe de mensen die een persoongebonden budget ontvangen (PGB) hun budget inzetten. Er is een grote groep PGB-ers. De grootste 10 aanbieders voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) zijn: Aanbieders begeleiding individueel (BGI) Cliënten Aanbieders begeleiding groep (BGG) Cliënten PGB 256 Reakt 127 Kwintes 213 PGB 117 De Vierstroom 117 Gemiva 68 Gemiva Midden Holland 100 Korte Akkeren 43 GVT ASVZ Midden Holland 97 SVG Midden Holland 37 Leger des Heils 31 Savelberg 35 Agathos 29 Ronssehof 22 Korte Akkeren 26 De Riethoek 17 SVG Midden Holland 26 Eleos 11 Eleos 17 Activisie 9 Totaal cliënten Bron: Zorgkantoor december 2011 Zorg in Natura of PGB? Uit de cijfers van het Zorgkantoor blijkt dat ongeveer een derde van het totaal aantal cliënten gebruik maakt van een PGB. Zorg in natura of PGB ZIN PGB ZIN én PGB Vervoer Bij de decentralisatie van de begeleiding komt ook het vervoer over. Dat wil zeggen gemeenten moeten ook het vervoer regelen van en naar de dagbesteding al dat nodig is. Op dit moment heeft ruim 70 procent van de mensen vervoer via de AWBZ naar hun dagbesteding. Dit zijn zo n 400 mensen.

7 Bijjlage: beschrijving van cliëntgroepen (gebaseerd op rapport HHM) Cliëntgroep Beoogde resultaat van de begeleiding 1. Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek (Som 65+ /PG 65+) 1.1. Ouderen die Daginvulling: de cliënt heeft een regelmatige structuur in zijn dagelijkse leven door lichamelijke en maakt gebruik van een passende dagbesteding in de vorm van achteruitgang dagactiviteiten. beperkt zijn in hun Sociaal functioneren: de cliënt heeft een sociaal netwerk met daarbinnen zelfredzaamheid goede contacten met familie, vrienden en buren opgebouwd of het netwerk van de cliënt is versterkt. Wonen: compenseren van beperkingen waardoor de cliënt zelfstandig kan blijven wonen en leven Ouderen die Wonen: onveilige situaties worden voorkomen. door cognitieve Daginvulling: de cliënt heeft een regelmatige structuur in zijn dagelijkse leven achteruitgang en maakt gebruik van een passende dagbesteding in de vorm van beperkt zijn in hun dagactiviteiten. Cliënten worden van dagbesteding actiever en gaan zelfredzaamheid makkelijker sociale contacten aan in de thuissituatie. Financiën: op het gebied van administratie en financiën is overzicht. Psychisch functioneren: - De draagkracht van de mantelzorger of het steunsysteem wordt overeind gehouden. - De cliënt neemt op tijd zijn medicatie in. Daarnaast worden tijdig signalen van onrust herkend. Dit om escalatie van de situatie te voorkomen. De oorzaken van de onrust worden gezocht, zodat er kan worden ingespeeld op de behoefte van de cliënt. Lichamelijk zorg: de cliënt ziet er schoon en verzorgd uit en eet en drinkt iedere dag. 2. Volwassenen met Wonen: de cliënt kan omgaan met (kleine) routinematige zaken. psychiatrische Werken/daginvulling: de cliënt heeft een zinvolle dagbesteding en een problematiek gestructureerde dagindeling of de dagbesteding is de toeleiding naar (betaald) (PSY/PS >18jr) werk en een opstap naar een re-integratie traject. Financiën: de cliënt weet hoe om te gaan met geld of wordt hierin ondersteund. De financiële problemen zijn beperkt. Sociaal functioneren: de cliënt heeft een sociaal netwerk opgebouwd, dan wel versterkt (met daarbinnen goede contacten met familie). Psychisch functioneren: de cliënt leert om te gaan met zijn of haar beperking en heeft een vergroot zelfvertrouwen (empowerment en eigen kracht). 3.Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking 3.1. Kinderen met een verstandelijke beperking (VG) enkelvoudig 3.2. Jeugd Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) 3.3. Verstandelijk beperkte Werken/daginvulling: het kind heeft een daginvulling waar hij/zij voldoening van krijgt en die aansluit bij zijn mogelijkheden, interesses en wensen op het gebied van onder andere vrijetijdsbesteding. Sociaal functioneren: het kind heeft een sociaal netwerk, doet met andere kinderen mee in clubs of verenigingen. Wonen: de jongere heeft een plek om te wonen in een veilige omgeving. Werken/daginvulling: de jongere heeft een daginvulling waar hij/zij voldaan over is en die aansluit bij zijn mogelijkheden, interesses en wensen op het gebied van onder andere vrijetijdsbesteding. De jongere blijft door een regelmatige dagstructuur op het rechte pad. Financiën: de jongere verkeert in een gezonde financiële situatie. Lichamelijke zorg: de cliënt ziet er schoon en verzorgd uit en gaat op een verantwoorde manier om met seksuele contacten. Sociaal functioneren: de jongere heeft een sociaal netwerk buiten de circuits op straat. Wonen: de cliënt is in staat in zijn/haar vertrouwde omgeving te blijven wonen (zelfredzaamheid).

8 Cliëntgroep Beoogde resultaat van de begeleiding volwassenen met Werken/daginvulling: de cliënt heeft een regelmatige structuur in zijn enkelvoudige dagelijkse leven en maakt gebruik van een passende dagbesteding in de vorm problematiek van dagactiviteiten of werk. Financiën: de cliënt heeft zijn geldzaken op orde. Sociaal functioneren: de cliënt heeft een sociaal netwerk opgebouwd, dan wel versterkt (met daarbinnen goede contacten met familie, vrienden en buren) Kinderen en Werken/daginvulling: de cliënt heeft een regelmatige structuur in zijn volwassenen met dagelijkse leven en maakt gebruik van een passende dagbesteding in de vorm een ernstig van dagactiviteiten. meervoudige Sociaal functioneren: de cliënt kan communiceren met mensen uit zijn sociale complexe beperking netwerk, zoals familie, vrienden en buren. Lichamelijke zorg: behoud en zo mogelijk ontwikkeling van restcapaciteit Kinderen en Werken/daginvulling: de cliënt heeft een regelmatige structuur in zijn volwassenen met dagelijkse leven en maakt gebruik van een passende dagbesteding in de vorm ernstig van dagactiviteiten. probleemgedrag Sociaal functioneren: de cliënt kan communiceren met mensen uit zijn sociale netwerk, zoals familie, vrienden en buren. 4. Kinderen en volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking 4.1. Kinderen en Cliënt ervaart een groter gevoel van zelfstandigheid (regie over het eigen leven) volwassenen met en welbevinden. een auditieve Cliënt is in staat zelfstandig te blijven wonen. Cliënt ervaart een gevoel van beperking veiligheid en geborgenheid in eigen (woon)omgeving Kinderen en Resultaat is dat de cliënt binnen de mogelijkheden regie over eigen leven volwassenen met behoud, een gevoel van veiligheid behoudt en zelfstandig kan blijven wonen een visuele en functioneren. beperking 4.3. Kinderen en Cliënt ervaart een groter gevoel van zelfstandigheid (regie over het eigen leven) volwassenen met en welbevinden. een visueelauditieve beperking van veiligheid en geborgenheid in eigen (woon)omgeving. Cliënt is in staat langer zelfstandig te blijven wonen. Cliënt ervaart een gevoel 5. Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte (SOM 0-64, LG) 5.1. Mensen met Wonen: de cliënt heeft de benodigde hulpmiddelen en kan deze goed ernstige gebruiken. Of de cliënt heeft ondersteuning om zich in huis te redden. fysieke/motorische Werken/daginvulling: de cliënt heeft betaald werk of vervanging voor werk. beperkingen en In geval van kinderen gaat het vaak om speciaal onderwijs. meervoudige Lichamelijke zorg: de cliënt ziet er schoon en verzorgd uit. De cliënt bezoekt problemen op (bijna) medische hulpverleners. alle levensgebieden Mensen die door Wonen: de cliënt kan thuis blijven wonen. progressief Werken/daginvulling: de cliënt heeft een passende daginvulling. verlopende Financiën: de cliënt heeft overzicht over zijn financiën en neemt daarin aandoeningen verantwoorde beslissingen. meervoudige Sociaal functioneren: mensen uit het netwerk weten hoe ze met de cliënt problemen om moeten gaan. ondervinden Psychisch functioneren: de cliënt kan omgaan met emoties en weet waar op (vrijwel) alle hij met vragen terecht kan (vertrouwen opbouwen). Leren omgaan met levensgebieden. verlieservaringen. Organiseren, ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers/vrijwilligers Mensen met Wonen: de cliënt heeft zijn woning op orde; cliënt heeft de benodigde niet-aangeboren hulpmiddelen en kan deze goed gebruiken. hersenletsel met Werken/daginvulling: de cliënt heeft een passende daginvulling meervoudige (dit kan werk zijn of dagbesteding). problematiek op alle Financiën: de cliënt heeft overzicht over zijn financiën en neemt daarin levensgebieden verantwoorde beslissingen of wordt daarin ondersteund.

9 Cliëntgroep Beoogde resultaat van de begeleiding die van tijd tot tijd Sociaal functioneren: de cliënt heeft een sociaal netwerk en onderhoudt dit, zeer wisselend kan mensen uit het netwerk weten hoe ze met de cliënt om moeten gaan. verlopen. Psychisch functioneren: de cliënt kan omgaan met emoties en weet waar hij met vragen terecht kan (vertrouwen opbouwen). Lichamelijke zorg: de cliënt ziet er schoon en verzorgd uit, zorgt voor gezonde voeding. 6. Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen 6.1. Kinderen en Wonen: het gezin leert hoe om te gaan met de beperking van de cliënt jeugdigen met (stabilisatie). Ook worden andere gezinsleden ontlast om overbelasting psychiatrische te voorkomen. Of: cliënt leert om zelfstandig te wonen. problematiek Sociaal functioneren: de cliënt heeft een sociaal netwerk met daarbinnen (zonder noodzaak goede contacten met leeftijdsgenoten en familie. van behandeling) Psychisch functioneren: de cliënt leert om te gaan met zijn of haar beperking Kinderen en Wonen: cliënt werkt toe naar zelfstandig wonen of het gezin leert hoe om te jeugdigen met gaan met de beperking van de cliënt. Ook worden andere gezinsleden ontlast psychiatrische om overbelasting te voorkomen. problematiek Sociaal functioneren: de cliënt heeft een sociaal netwerk met daarbinnen (met noodzaak van goede contacten met leeftijdsgenoten en familie. behandeling) Psychisch functioneren: de cliënt leert om te gaan met zijn of haar beperking. 7. Palliatief terminale zorg 8. Multiprobleemgezinnen Cliënt heeft een veilig en comfortabel sterfbed thuis. Cliënt krijgt proactieve, deskundige zorg die goed wordt afgestemd met aanwezige mantelzorg/vrijwilligers. Cliënt en zijn naasten houden overzicht op regelzaken, zoals coördinatie van de mantelzorg, afstemming met verpleging, voorbereiding op overlijden en uitvaart. Cliënt en zijn naasten zijn in staat op basis van de hen geboden informatie en ondersteuning de voor hen juiste keuze te maken over het verloop van ziek- en sterfbed. Mantelzorgers worden structureel ontlast van de zorg voor hun naaste en zijn in staat hun naaste te ondersteunen in zijn/haar wens om thuis te sterven. Cliënt en mantelzorgers krijgen advies en ondersteuning in het vinden van zinvolle tijdsbesteding in de laatste levensfase. Cliënt houdt zoveel mogelijk de regie over zijn/haar zorgsituatie in handen om de zorg af te stemmen op de wens van de cliënt en zijn naasten. Mantelzorger is in staat op basis van de geboden zorg, informatie en begeleiding actief mee te denken met de professioneel zorgverlener. Cliënt wordt door deskundige persoon ondersteund in de communicatie met huisarts en/of specialist. Wonen: het gezin is met hulp in staat het huishouden te voeren en zelfstandig te wonen. Hierbij ontstaat een stabiele situatie. Werken/daginvulling: het gezin heeft een regelmatige structuur in haar dagelijkse leven en maakt gebruik van een passende dagbesteding in de vorm van onderwijs (leerplichtige kinderen gaan naar school), dagactiviteiten of werk. Financiën: het gezin heeft haar geldzaken op orde, eventueel door gebruik te maken van schuldhulpverlening. Sociaal functioneren: het gezin heeft een sociaal netwerk met daarbinnen goede contacten met familie, vrienden en buren. Het gezin beschikt daarnaast over voldoende sociale vaardigheden om maatschappelijk te participeren. Psychisch functioneren: gezinnen kunnen omgaan met hun psychische problematiek. Er is vroegsignalering voor escalatie hiervan. Daarnaast zijn ouders in staat om kinderen een veilig, opvoedkundig verantwoord leefklimaat te bieden.

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Rapport. Extramurale begeleiding in Den Haag

Rapport. Extramurale begeleiding in Den Haag Rapport Extramurale begeleiding in Den Haag Extramurale begeleiding in Den Haag Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Productgroep Onderzoek en Integrale Vraagstukken April 2012

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding dr. ir. Albertus Laan Meppel, 15 februari 2012 Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Rapportages Transitiebureau Ciëntgroepen

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Decentralisatie WWNV Decentralisatie Begeleiding AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Invoering passend onderwijs Lopend beleid in het Sociaal Domein en Jeugddomein:

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Inleiding. agendapunt 9

Inleiding. agendapunt 9 agendapunt 9 Inleiding Voor de veranderingen in de AWBZ en de Wmo willen we in beeld krijgen welke doelgroepen nu begeleiding in het kader van de AWBZ ontvangen. We zoeken naar handvatten om inzicht te

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Individuele begeleiding 2017 PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Perceel Categorie 2015 2016 Productnaam 2015-2016

Nadere informatie

Omschrijving Duur Criteria. Vinger aan de pols contact. Telefonisch of fysiek contact. Telefonisch of fysiek contact

Omschrijving Duur Criteria. Vinger aan de pols contact. Telefonisch of fysiek contact. Telefonisch of fysiek contact Bijlage 4 - Richtlijn begeleidingsen en dagbesteding volwassenen Product Waakvlambegeleidin g Specialistische waakvlambegeleidin g - kortdurend Doelgroep - korte omschrijving Vinger aan de pols contact

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016 Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang Stand van zaken 18 januari 2016 Kaders: Nieuwe Wmo 2015 Wmo Wmo beleidsplan 2013-2016 Inrichting Sociale infrastructuur 26-05-2014 Verordening Wmo (29-09-2014)

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Regie en financiering meer in één hand Nu Per 1 1 2015

Regie en financiering meer in één hand Nu Per 1 1 2015 De nieuwe Wmo Feiten en cijfers 2013/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Het regeerakkoord kondigt de invoering van een kern Awbz (Wet Langdurige Zorg, Wlz) aan per 1 januari 2015, die alleen

Nadere informatie

KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS

KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 KWETSBARE BURGERS NORMAAL BEGAAFD OF VERSTANDELIJK BEPERKT? HOEVEEL BURGERS MET EEN BEPERKING IN EEN GEMEENTE MET 100.000? HOEVEEL ZORGZWAARTEPAKKETTEN

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Rapport. Extramurale begeleiding in Den Haag

Rapport. Extramurale begeleiding in Den Haag Rapport Extramurale begeleiding in Den Haag Oktober 2011 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Productie Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Productgroep

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Verkenning AWBZ begeleiding in Amsterdam

Van AWBZ naar Wmo. Verkenning AWBZ begeleiding in Amsterdam Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding in Amsterdam Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding in Amsterdam december 2011 Inhoud 1 Inleiding Kansen en risico s 6 Voorbereiding van de decentralisatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding basis (H300 + H305): - Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. - Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken

Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken Een onderzoek naar de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die Begeleiding vanuit de AWBZ ontvangen Uitgevoerd door: SCIO Consult, mei 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Opgave Grondslag SOM/PSY/PG/VG/LG/ZG Beperking Matig/zwaar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Duurzame respijtzorg. Feiten en cijfers over Kortdurend Verblijf

Duurzame respijtzorg. Feiten en cijfers over Kortdurend Verblijf Duurzame respijtzorg Feiten en cijfers over Kortdurend Verblijf Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel Redactie: Mariette Hermans Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard Factsheet onder de Wmo in de Hoeksche Waard Alexander Neels 9 april 0 Analyse dataset naar Wmo In het kader van de overheveling van begeleiding en van de AWBZ naar de Wmo is er per gemeente een tweede

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Van Zorg naar Participatie

Van Zorg naar Participatie IJmondgemeenten Van Zorg naar Participatie Kadernota 2012 versie 1.0 (18 april 2012) Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1. Wat is begeleiding?... 9 De doelgroep... 10 2. Wat gaat er veranderen?...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

De opgave in welzijnsland. Wat is de opgave in welzijnsland? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe kunnen we het aanpakken?

De opgave in welzijnsland. Wat is de opgave in welzijnsland? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe kunnen we het aanpakken? T De opgave in welzijnsland 1 T Wat is de opgave in welzijnsland? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe kunnen we het aanpakken? 2 De ontwikkelingen: Wie betaalt de verzorgingsstaat?

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd.

Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd. Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd. Hieronder is op basis van het voorgestelde bekostigingsmodel voor de OWO-gemeenten een eerste aanzet opgesteld van een toelichtingskader op

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering De zorg in 2015 en verder. De zorg in 2015 en verder. AWBZ»WLZ (wet langdurige zorg)»wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet»zorgverzekering Hans de Bruijn 1 Wie Wet Waar Zorgverzekering: Grondslag:

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie