Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet"

Transcriptie

1 Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Nieuwe versie van 14 juni 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april De wijzigingen aangebracht op 13 april, 17 mei, 31 mei en 8 juni 2010 die in de vorige versie in kleur stonden, werden in deze nieuwe versie definitief verwerkt en staan niet meer in kleur. De nieuwe informatie aangebracht op 14 juni 2010 staat in het groen. Inhoud: Inleiding (overzicht van de instructies en bijlagen) De door de opvangstructuur te betekenen beslissingen Overgangsmaatregelen A. Einde van het recht op materiële opvang door een negatieve beslissing van de asielinstanties Algemeen De verschillende situaties B. Verlenging van het recht op materiële opvang na een negatieve beslissing van de asielinstanties Algemeen De 7 situaties 1) Familiale eenheid: familielid/voogdij/ouderlijk gezag 2) Beëindigen schooljaar 3) Zwangerschap 4) Onmogelijke terugkeer 5) Ouder van een Belgisch kind 6) Vrijwillige terugkeer 7) Gestaafde medische redenen (indienen 9ter) De uitzonderlijke verlenging C. Overstap naar OCMW-dienstverlening In welke gevallen is er een overstap naar OCMW-dienstverlening? Bewoners waarvan de regularisatieaanvraag om medische redenen (9ter) ontvankelijk werd verklaard Familieleden in verschillende situaties Uitzonderlijk uitstel van vertrek D. Praktische problemen in verband met de betekening van beslissingen en uitwijzingsbevelen CGVS, RVV en Raad van State DVZ Laattijdige betekening uitwijzingsbevel na negatieve beslissing RVV Conclusie 1 In de instructies zelf is er soms sprake van de instructies van 2 april Dat is een vergissing. De te gebruiken datum om naar deze instructies te verwijzen is 6 april juni /18

2 Inleiding De overbezetting van het opvangnetwerk voor asielzoekers heeft de federale overheid ertoe aangezet om de Opvangwet 2 aan te passen. Deze wijzigingen aan de Opvangwet werden doorgevoerd door de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 (Belgisch Staatsblad 31 december 2009). De wijzigingen traden in werking op de 10 de dag na publicatie dus op 10 januari 2010 maar werden in afwachting van verdere instructies van Fedasil nog niet toegepast (met uitzondering van een aantal wijzigingen die geen verdere instructies vergden zoals het niet toewijzen van een opvangplaats aan een asielzoeker die zijn derde (of latere) asielaanvraag indient). [Voor een overzicht van de wijzigingen aan de Opvangwet verwijzen we naar Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? en de Informatieve nota Fedasil wijzigingen opvang asielzoekers in 2010 op (sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang).] Op 6 april 2010 verstuurde Fedasil een reeks instructies m.b.t. de gewijzigde Opvangwet. De wijzigingen die door deze instructies worden toegelicht, zijn van toepassing vanaf 12 april Het gaat om de volgende instructies: - Basisinstructie: Instructies betreffende het einde van de materiële hulp, de verlenging van de materiële hulp en de overgang van de materiële hulp naar de financiële steun met: o de Bijlage 1 Einde van uw recht op materiële hulp op grond van artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 (d.i. de Opvangwet): voor uitgeprocedeerde asielzoekers o de Bijlage 2 Einde van uw recht op materiële hulp op grond van artikel 6 en 8 van de wet van 12 januari 2007: voor bewoners die een verblijfsrecht gekregen hebben (erkenning, subsidiaire bescherming, regularisatie) - Bijlage 3A: Procedure betreffende de beëindiging of de verlenging van de materiële hulp voor de federale opvangcentra met Bijlage 3B: aanvraagformulier voor een verlenging en Bijlage 3C: medisch attest te voegen bij een aanvraag verlenging materiële bijstand om medische redenen = Deze gelden voor de door Fedasil beheerde opvangcentra. - Bijlage 4A Instructie betreffende de procedure aangaande een verlenging van de materiële hulp op grond van artikel 7, 1 en 2 van de opvangwet met Bijlage 4B: aanvraagformulier voor een verlenging = Deze gelden voor de andere opvangpartners dan de LOI. - Bijlage 5A: Instructie betreffende de procedure aangaande een verlenging van de materiële hulp op grond van artikel 7, 1 en 2 van de opvangwet met Bijlage 5B: aanvraagformulier voor een verlenging = Deze gelden voor de LOI en het SOI Gent. - Bijlage 4C: medisch attest te voegen bij een aanvraag verlenging materiële bijstand om medische redenen = Dit attest geldt zowel voor de andere opvangpartners als voor de LOI en het SOI Gent. - Bijlage 6: Beslissing betreffende uw aanvraag tot verlenging van de materiële hulp op grond van artikel 7 van de wet van 12 januari 2007 = Dit geldt zowel voor de andere opvangpartners als voor de LOI en het SOI Gent. - Bijlage 7A: Instructie betreffende de procedure aangaande het uitzonderlijk uitstel van vertrek uit een opvangstructuur na 2 maanden bij toekenning van het vluchtelingenstatuut, van het statuut subsidiaire bescherming, een regularisatie, een opheffing van de code 207 of een wijziging van de code 207 opvangstructuur naar een code 207 OCMW (spreidingsplan) met Bijlage 7B: Gemotiveerde aanvraag teneinde een uitzonderlijk uitstel van een vertrek uit de opvangstructuur na 2 maanden te krijgen. 2 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Belgisch Staatsblad 7 mei juni /18

3 Ten slotte is er het document FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun van Fedasil. De instructies die van toepassing zijn op de LOI en het SOI Gent, de FAQ van Fedasil en deze nota zijn ter beschikking op (sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang) - Inforum nr De door de opvangstructuur te betekenen beslissingen Er zijn 3 beslissingen die de opvangstructuren aan de bewoners moeten betekenen: - de bijlage 1 wanneer het recht op materiële opvang eindigt door een negatieve beslissing van de asielinstanties; - de bijlage 2 wanneer het recht op materiële opvang eindigt door het verwerven van een verblijfsrecht en de daaropvolgende overstap naar OCMW-dienstverlening; - de bijlage 6 wanneer er een verlenging van het recht op materiële opvang wordt toegestaan. Vooral het betekenen van de bijlage 1 doet een aantal vragen rijzen. De opvangstructuur moet de bijlage 1 zo vlug mogelijk aan de bewoner betekenen. Dit kan echter niet voor het uitwijzingsbevel betekend werd omdat de betekening van het uitwijzingsbevel (en dus niet van de bijlage 1) bepalend is voor het bepalen van de vertrekdag (behalve voor EU-onderdanen voor hen is er geen betekening van een uitwijzingsbevel zie verder). Zo vlug mogelijk betekent concreet: van zodra de opvangstructuur weet dat het recht op materiële opvang zal aflopen of desgevallend al afgelopen is alsook wanneer er een einde komt aan het verlengd recht op materiële opvang door het aflopen van de door de DVZ toegestane verlenging van het uitwijzingsbevel (niet wanneer het recht op materiële opvang eindigt door het aflopen van de door Fedasil toegestane termijn, dan volstaat de beslissing tot verlenging (bijlage 6) waarin de toegestane termijn reeds werd vermeld en waarvan de bewoner dus al op de hoogte is). Het is mogelijk dat de opvangstructuur pas kan vaststellen dat het recht op materiële opvang afgelopen is als de termijn om het vertrek te organiseren al loopt of al afgelopen is. In het eerste geval verliest de bewoner een deel van de tijd om zijn vertrek voor te bereiden. In het tweede geval moet de bewoner de opvangstructuur zonder verwijl verlaten. Fedasil is streng omdat de bewoner in principe wel op de hoogte is van de betekening van de beslissing of het bevel waardoor hij de opvangstructuur moet verlaten en dus perfect de opvangstructuur op de hoogte had kunnen stellen. Hierbij toch enkele opmerkingen: 1) de betekening gebeurt op de gekozen woonplaats en het is mogelijk dat de bewoner er niet van op de hoogte is (bijvoorbeeld de advocaat die op vakantie is en zijn vervanging niet geregeld heeft) 3 en 2) de instructies zijn behoorlijk complex dus de vraag rijst of het realistisch is om te veronderstellen dat de bewoners alle regels begrijpen. De VVSG pleit voor duidelijke vermeldingen in het wachtregister die als startpunt gelden gekoppeld aan afspraken zodat de LOI het wachtregister ook niet dagelijks moeten raadplegen. De bewoner moet voor ontvangst tekenen. Weigert hij dat, dan moet de opvangstructuur dat op de bijlage vermelden en die vermelding ondertekenen. Het probleem met de hoofding van de bijlagen werd gesignaleerd (logo Fedasil terwijl daaronder de gegevens van de opvangstructuur (dus het LOI/OCMW) moeten worden ingevuld + lijkt alsof beslissing van LOI/OCMW is terwijl het om het doorgeven van een beslissing van Fedasil gaat). Fedasil verklaart: 3 Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om zijn gekozen woonplaats up to date te houden in het wachtregister (IT 212). Volg dat dus best mee op. Zie ook onder D). 14 juni /18

4 het logo van Fedasil toont aan dat het een beslissing van Fedasil is en de contactgegevens van de opvangstructuur staan eronder omdat die het best eventuele vragen kan beantwoorden. Een aantal OCMW s is het hier niet eens. De VVSG kaart dit aan maar voorlopig is hiervoor nog geen oplossing. Er kan een beroep bij de arbeidsrechtbank ingediend worden tegen de beslissing om een einde te maken aan het recht op materiële opvang of om het recht op opvang niet te verlengen. Dit moet ingediend worden binnen de 3 maanden: - vanaf het vertrek (dus niet de betekening van bijlage 1 of 2 het beroep is ook gericht tegen de beslissing, niet tegen de bijlage 1 of 2) of - vanaf de betekening van de beslissing (bijlage 6) waarmee de verlenging geweigerd wordt. Het beroep is niet opschortend en brengt dus geen verder recht op materiële opvang met zich mee. Overgangsmaatregelen Wat de overgangsmaatregelen betreft, bewoners die op 12 april 2010 in een opvangstructuur verblijven op basis van de vorige regels m.b.t. het verlengd recht op materiële opvang (instructie van Fedasil van 23 januari 2008), kunnen verder blijven en moeten geen nieuwe aanvraag indienen of bijkomende formaliteiten vervullen. Twee uitzonderingen: - 1) bewoners waarvan de aanvraag tot regularisatie om medische redenen (9ter) ontvankelijk werd verklaard; Zij moesten de opvangstructuur verlaten binnen een termijn van 2 maanden. De termijn van 2 maanden begon te lopen op 12 april Deze bewoners moesten dus ten laatste op 14 juni 2010 (omdat het vertrek anders in het weekend viel) vertrekken. (Zie verder onder C)). - 2) bewoners in het bezit van een bijlage 26quater (Dublin: andere lidstaat EU bevoegd voor asielaanvraag) of een bijlage 13quater (meervoudige aanvraag die niet in overweging wordt genomen). Deze bewoners moesten de opvangstructuur verlaten de zesde dag na de inwerkingtreding van deze instructies dus op maandag 19 april 2010 (omdat het vertrek anders in het weekend viel). Uitzonderlijk kon er voor deze bewoners nog een aanvraag tot verlenging van het recht op materiële opvang worden ingediend tussen 11 en 21 juni Opmerking: Bewoners met een bijlage 26quater die al minstens 6 maanden niets meer vernomen hebben over hun overdracht aan de voor de behandeling van hun asielaanvraag bevoegde EU-lidstaat, kunnen zich opnieuw tot de DVZ wenden om een nieuwe asielaanvraag in te dienen. De termijn van 6 maanden begint te lopen vanaf het (impliciete) akkoord van de volgens België (concreet de DVZ) bevoegde andere EU-lidstaat. Die datum is normaal gezien te vinden in de motivering van de bijlage 26quater. Wanneer België er niet in slaagt om de overdracht naar de andere bevoegde EU-lidstaat binnen de 6 maanden te realiseren, dan wordt België in principe de bevoegde lidstaat om de asielaanvraag te behandelen. De asielzoeker moet evenwel zelf het initiatief nemen om dit af te dwingen door een nieuwe asielaanvraag in te dienen. Voor de DVZ is de asielaanvraag door de betekening van de bijlage 26quater immers afgesloten en de DVZ volgt deze dossiers niet verder op. Andere opties voor deze groep zijn het vrijwillig vertrek naar de bevoegde EU-lidstaat of een beroep op vrijwillige terugkeer. Dit geldt enkel als de betrokkene nog in de opvangstructuur verblijft en de DVZ wist waar de betrokkene te vinden was. Indien de betrokkene de opvangstructuur verlaten heeft en in de illegaliteit verdwijnt, weet de DVZ niet langer waar de betrokkene zich bevindt en kan de termijn 14 juni /18

5 van 6 maanden met 18 maanden verlengd worden. Na het verstrijken van die termijn wordt België bevoegd ook al kon de DVZ in dit geval de overdracht niet realiseren. Dat werd zo afgesproken op Europees vlak om te vermijden dat de asielaanvraag nooit behandeld wordt. De Opvangwet bepaalt wanneer het recht op materiële opvang eindigt bij het einde van de asielprocedure door een negatieve beslissing van de asielinstanties (artikel 6 Opvangwet) (onder A) of door het verwerven van een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden (artikelen 6 en 8 Opvangwet) (onder B). In het tweede geval gaat het over een overstap naar dienstverlening door het OCMW (onder C)). A. Einde van het recht op materiële opvang door een negatieve beslissing van de asielinstanties Het recht op opvang eindigt ten gevolge van een negatieve beslissing van een asielinstantie (DVZ, GCVS, RVV, RvSt) waartegen geen beroep wordt ingesteld binnen de voorziene beroepstermijn of waartegen geen beroep meer mogelijk is. algemeen Volgens artikel 6 Opvangwet eindigt het recht op materiële opvang: - ofwel na 5 dagen na de datum waarop de negatieve beslissing definitief is geworden (dus niet meer vatbaar is voor beroep) op voorwaarde dat het laatste uitwijzingsbevel op dat moment ook betekend en verstreken is; - ofwel de dag volgend op de dag waarop het laatste uitwijzingsbevel verstrijkt op voorwaarde dat de negatieve beslissing op dat moment al minstens 5 dagen geleden definitief geworden is. Concreet zal de betrokkene de opvangstructuur moeten verlaten: - ofwel de dag na de dag waarop de termijn om het hem betekende bevel uit te voeren verstrijkt - ofwel de zesde dag na afloop van de beroepstermijn indien die verstrijkt na het verstrijken van het betekende bevel. De in de instructies bepaalde termijnen beginnen te lopen vanaf de betekening van de beslissing. Volgens de basisinstructie stemt de datum vermeld in het wachtregister overeen met de datum van de betekening voor wat de beslissingen van de asielinstanties betreft. De termijn begint dan te lopen de dag na de in het wachtregister vermelde datum. In de praktijk zijn er toch heel wat problemen. (Zie verder onder D)). Er moet minstens een termijn 5 kalenderdagen voor het effectieve vertrek toegestaan worden dus concreet ofwel tussen de betekening van het bevel en het vertrek ofwel tussen het aflopen van de beroepstermijn en het vertrek. Wanneer de datum van vertrek in het weekend of op een feestdag valt, wordt het vertrek uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Wanneer een laattijdig beroep bij de RVV of de RvSt wordt ingediend en op de rol wordt gezet 4, wordt er geen rekening gehouden met dit laattijdig beroep en zal de betrokkene de opvang moeten verlaten alsof er geen beroep werd ingediend. 4 Administratieve rechtbanken als de RVV en de RvSt moeten laattijdige beroepen op de rol zetten. Deze beroepen worden op de eerst zitting onontvankelijk verklaard. 14 juni /18

6 De verschillende situaties We overlopen kort de verschillende gevallen (zie de instructie en de FAQ voor meer details). - bijlage 26quater (of 25quater) (Dublin: andere lidstaat EU bevoegd voor asielaanvraag): vertrek de dag na het verstrijken van de termijn die op de bijlage 26quater (of 25quater) staat meestal bedraagt de termijn op de bijlage 26quater (of 25quater) 5 dagen, indien die termijn uitzonderlijk korter is dan 5 dagen, vertrek de zesde kalenderdag na de betekening van de 26quater (of 25quater) Beroep bij de RVV tegen de 26quater (of 25quater) heeft geen impact (want het beroep is niet opschortend) tenzij de RVV de gevraagde opschorting toestaat. In dat geval kan de betrokkene ofwel blijven (zelden want gezien de korte vertrektermijn zal de bewoner meestal al vertokken zijn alvorens de RVV de opschorting toestaat) ofwel zich weer aanbieden bij de Dispatching. Doorlaatbewijzen (bijlagen 10bis of 10ter) spelen geen rol. - negatieve beslissing CGVS, geen beroep RVV en bijlage 13quinquies: ofwel vertrek de dag na het verstrijken van de termijn die op de bijlage 13quinuies staat ofwel vertrek de zesde dag na het verstrijken van de beroepstermijn (30 dagen vanaf de betekening van de CGVSbeslissing) met dien verstande dat er minstens 5 kalenderdagen tussen het verstrijken van de beroepstermijn en het vertrek moeten zitten omdat de bewoner tot de laatste dag kan beslissen om al dan niet in beroep te gaan en als hij pas op de laatste dag beslist, heeft hij ook recht op het minimum van 5 dagen om te vertrekken, zo kan de vertrektermijn in totaal dus 35 dagen zijn Opgelet! Indien de asielzoeker een nieuwe asielaanvraag indient voor de bijlage 13quinquies hem betekend kan worden en de DVZ beslist om deze asielaanvraag niet in overweging te nemen, wordt een bijlage 13quater betekend. Deze 13quater bevat ook een bevel. Volgens de DVZ volstaat in dat geval de 13quater als bevel. De DVZ zal geen bijlage 13quinquies meer betekenen. Er moet dan ook niet gewacht worden op de 13quinquies om een einde te maken aan het recht op materiële opvang. - negatieve beslissing RVV, geen beroep RvSt, bijlage 13quinquies: ofwel vertrek de dag na het verstrijken van de termijn die op de bijlage 13quinquies staat ofwel vertrek de zesde dag na het verstrijken van de beroepstermijn (30 dagen vanaf de betekening van de RVV-beslissing) met dien verstande dat er minstens 5 kalenderdagen tussen het verstrijken van de beroepstermijn en het vertrek moeten zitten omdat de bewoner tot de laatste dag kan beslissen om al dan niet in beroep te gaan en als hij pas op de laatste dag beslist, heeft hij ook recht op het minimum van 5 dagen om te vertrekken, zo kan de vertrektermijn in totaal dus 35 dagen zijn Opgelet! Indien de asielzoeker een nieuwe asielaanvraag indient voor de bijlage 13quinquies hem betekend kan worden en de DVZ beslist om deze asielaanvraag niet in overweging te nemen, wordt een bijlage 13quater betekend. Deze 13quater bevat ook een bevel. Volgens de DVZ volstaat in dat geval de 13quater als bevel. De DVZ zal geen bijlage 13quinquies meer betekenen. Er moet dan ook niet gewacht worden op de 13quinquies om een einde te maken aan het recht op materiële opvang. - Einde procedure RvSt: 1) beroep ontoelaatbaar: vertrek de zesde dag na de betekening van de beschikking waarbij het beroep ontoelaatbaar wordt verklaard op voorwaarde dat de bijlage 13quinquies naar aanleiding van de negatieve beslissing van de RVV ook betekend en verstreken is, is dat niet het geval, vertrek de dag na het verstrijken van de termijn die op de bijlage 13quinquies staat met dien verstande dat er minstens 5 kalenderdagen tussen de betekening van de beschikking van de RvSt en het vertrek moeten zitten en 2) beroep ongegrond: de zesde dag na de betekening van het arrest van de RvSt op voorwaarde dat de bijlage 13quinquies naar aanleiding van de negatieve beslissing van de RVV ook betekend en 14 juni /18

7 verstreken is, is dat niet het geval, vertrek de dag na het verstrijken van de termijn die op de bijlage 13quinquies staat met dien verstande dat er minstens 5 kalenderdagen tussen de betekening van het arrest van de RvSt en het vertrek moeten zitten - Meervoudige asielaanvraag: indien de betrokkene nog in een opvangstructuur verblijft, vertrek de dag na het verstrijken van de termijn die op de bijlage 13quater staat met dien verstande dat er minstens 5 kalenderdagen tussen de betekening van de bijlage en het vertrek moeten zitten en dat er geen recht op opvang op basis van een vorige asielaanvraag meer mag zijn Opgelet! Indien een bijlage 13quater betekend wordt, zal de DVZ geen bijlage 13quinquies meer betekenen in de vorige asielprocedure. Er moet dan ook niet gewacht worden op de 13quinquies om een einde te maken aan het recht op materiële opvang in functie van die vorige asielaanvraag. De beroepstermijn moet wel afgelopen zijn. - Europese onderdanen: de zesde dag na de betekening van de beslissing van het CGVS waarbij de asielaanvraag niet in overweging wordt genomen, ongeacht of er al dan niet een bevel werd betekend - Asielzoeker en 9ter ontvankelijk: zodra de aanvraag 9ter ontvankelijk wordt verklaard, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten binnen een termijn van 2 maanden. Zie verder onder C) voor meer informatie over de situatie van aanvragers van een 9ter. B. Verlenging van het recht op materiële opvang na een negatieve beslissing van de asielinstanties De mogelijkheid om na het einde van de asielprocedure nog verder in de materiële opvang te blijven, wordt beperkt (artikel 7 Opvangwet). algemeen Er worden 7 situaties opgesomd. Alleen in het eerste geval, de familiale eenheid, is de verlenging automatisch. Dat betekent dat de opvangstructuur de beslissing zelf kan nemen. Alleen indien er twijfel bestaat over de familiale band, moet er contact opgenomen worden met Fedasil. Voor de LOI wordt van deze regel evenwel afgeweken (zie verder). In de andere 6 gevallen moet Fedasil een gemotiveerde beslissing nemen. Zolang die beslissing niet betekend werd aan de bewoner die een aanvraag tot verlengd verblijf in de materiële opvang indiende, mag die bewoner verder in de opvangstructuur blijven. De verlenging moet aangevraagd worden aan de hand van het aanvraagformulier (bijlage 5B) vergezeld van 1) alle documenten die de aangehaalde redenen staven en van 2) een voorstel tot beslissing in de vorm van een ingevuld typeformulier voor de beslissing (bijlage 6). Bij elke verlenging wordt het advies van de juridische dienst van Fedasil gevraagd alsook, desgevallend, het advies van de Cel vrijwillige terugkeer of van de arts van de dienst medische coördinatie. Volgens de basisinstructie zijn de verschillende situatie niet cumuleerbaar. Dit betekent concreet dat een bewoner zich niet achtereenvolgens op verschillende situaties kan beroepen tenzij er nieuwe elementen zijn. Bij het indienen van de eerste aanvraag tot verlenging moeten bijgevolg alle situaties waarop de betrokkene zich op dat moment kan beroepen ingeroepen worden. De verlenging wordt dan toegestaan op grond van de meest gunstige situatie. Indien er zich nadien een nieuw element voordoet, dus nadat de eerste verlengingsaanvraag werd ingediend en dat dus nog niet bestond op het 14 juni /18

8 moment van de eerste aanvraag, dan kan bewoner, vóór het aflopen van de eerste verlengingstermijn, een nieuwe verlengingsaanvraag indienen. Worden uitgesloten: - Bewoners met een bijlage 26quater (Dublin), een bijlage 13quater (meervoudige aanvraag) en EU-onderdanen waarvan de asiel aanvraag niet in overweging wordt genomen behalve voor de situatie zwangerschap en, volgens de FAQ van Fedasil ook familiale eenheid. De aanvraag moet dan rechtstreeks bij de juridische dienst van Fedasil ingediend worden. Daarnaast kan er ook steeds een uitzonderlijke verlenging aangevraagd worden bij de juridische dienst van Fedasil wanneer er bijzondere omstandigheden zijn (zie verder). - Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in het land verblijven en recht hebben op materiële opvang kunnen zich niet op het verlengd recht op opvang beroepen. De instructies in verband met de verlenging van het recht op materiële opvang zijn niet van toepassing op niet begeleide minderjarigen. In dat geval moet er contact worden opgenomen met de juridische dienst van Fedasil. Opgelet!: De door Fedasil toegestane termijn van verlenging geldt tenzij de DVZ intussen een andersluidende beslissing neemt inzake de aanvraag tot verlenging van het uitwijzingsbevel of tot toekenning van een verblijfsrecht. Indien de door Fedasil toegestane termijn verstrijkt voor de door de DVZ toegestane verlenging van het uitwijzingsbevel, primeert de door de DVZ toegestane termijn en moet de bewoner vertrekken de dag na het verstrijken van de door de DVZ toegestane verlenging. Indien de door Fedasil toegestane termijn verstrijkt na de door de DVZ toegestane verlenging van het uitwijzingsbevel, primeert ook de door de DVZ toegestane termijn en moet de bewoner vertrekken de dag na het verstrijken van de door de DVZ toegestane verlenging. Indien Fedasil de verlenging van de materiële opvang weigert maar de DVZ een verlenging van het uitwijzingsbevel toekent, kan de bewoner ofwel blijven ofwel zich opnieuw bij de Dispatching kan aanbieden. (Indien de DVZ het verblijfsrecht toekent, ontstaat een recht op dienstverlening door het OCMW en is er geen re-integratie in het opvangnetwerk.) Voorwaarden De algemene voorwaarde dat de bewoner in een opvangstructuur moet verblijven om dit recht te kunnen uitoefenen, blijft behouden. Er moet m.a.w. nog een recht zijn op materiële opvang. No show s zijn dus uitgesloten. Bovendien moeten de voorwaarden om te kunnen blijven vervuld zijn ten laatste de dag voor de datum waarop de betrokkene eigenlijk zou moeten vertrekken. Bijvoorbeeld: indien een 9bis ingediend moet zijn, dan moet dat gebeurd zijn voor de aanvraag. Ten slotte moet het uitwijzingsbevel betekend zijn. Soms zal de termijn dus erg nipt zijn om alles rond te krijgen na betekening uitwijzingsbevel en voor de laatste dag waarop de betrokkene eigenlijk zou moeten vertrekken. 14 juni /18

9 De 7 situaties 1) Familiale eenheid: familielid/voogdij/ouderlijk gezag Wie: Bewoners die nog een familielid of een persoon hebben die over hen het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent en die recht op materiële opvang heeft. Het verlengd recht op materiële opvang blijft behouden zolang het familielid of de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, recht op materiële opvang heeft. Wanneer er een einde komt aan het recht op opvang, moet de betrokkene vertrekken en krijgt hij een bijlage 1. Familielid van een asielzoeker = echtgenoot, niet gehuwde partner mits duurzame relatie, minderjarige of meerderjarige ongehuwde kinderen ten last en (groot)ouders. Voorwaarde is dat de aanvrager ofwel samenwoont met het familielid of de persoon die nog een recht op materiële opvang heeft ofwel een effectieve relatie heeft (hoederecht, bezoekrecht, huisvestingsrecht 5 ). Deze verlenging kan in principe automatisch en zonder aanvraag bij Fedasil toegekend worden door de opvangstructuur. Alleen indien er twijfel bestaat over de familiale band, moet er contact opgenomen worden met Fedasil. Voor de LOI en het SOI Gent is er evenwel een afwijkende regeling. In de instructie betreffende de procedure aangaande een verlenging van de materiële hulp op grond van artikel 7, 1 en 2 van de opvangwet (Bijlage 5A) staat immers dat de regiocoördinator op basis van de informatie die het LOI doorgeeft, zal onderzoeken of de familiale band bestaat. Op het aanvraagformulier van toepassing op de LOI (Bijlage 5B) is deze rubriek dan ook voorzien niet in de gelijklopende instructie van toepassing op de andere opvangstructuren. Op het aanvraagformulier voorzien voor de andere opvangpartners is dat niet voorzien. De VVSG vroeg meer uitleg aan Fedasil. Fedasil bevestigt dat er enkel bij de LOI en het SOI Gent een voorafgaande controle door de regiocoördinator plaatsvindt. Zo wil Fedasil beetje bij beetje een beter overzicht krijgen op de samenstelling van de populatie in de LOI. Door het grote aantal LOI is de controle achteraf ook moeilijker te organiseren dan bij de andere opvangpartners. Het is niet uitgesloten dat ook de andere opvangpartners controles krijgen maar dat zullen dan hoogstwaarschijnlijk controles achteraf zijn. Uitzonderlijk kunnen ook Europeanen waarvan de asielaanvraag niet in overweging werd genomen en bewoners met een bijlage 26quater (Dublin) of 13quater (meervoudige aanvraag die niet in overweging wordt genomen) zich op deze situatie beroepen. 2) Beëindigen schooljaar Wie: Bewoners die om het schooljaar te kunnen afmaken een verlenging van het hen betekende uitwijzingsbevel gevraagd hebben. Dit kan ten vroegste 3 maanden voor het einde van het schooljaar worden ingeroepen dus aanvraag bij DVZ en bij Fedasil ten vroegste mogelijk vanaf de maand april en ten laatste eind juni. Het bewijs van de aanvraag van de verlenging moet worden voorgelegd. 5 Een huisvestingsrecht is het recht van een ouder om een kind bij zich te laten wonen. Dit recht kan aan een bezoekrecht toegevoegd worden. 14 juni /18

10 De bewoner moet vertrekken: - ofwel de dag na het verstrijken van de door Fedasil toegestane termijn (normaal dus 1 juli) - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van de verlenging van het bevel door de DVZ, ook als Fedasil een langere verlenging van de materiële opvang had toegestaan - ofwel de dag na het verstrijken van de termijn van verlenging van het bevel toegekend door de DVZ, ook als Fedasil een kortere verlenging van de materiële opvang had toegestaan - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van Fedasil. 3) Zwangerschap Wie: Zwangere vrouwen ten vroegste vanaf de zevende maand van de zwangerschap en ten laatste tot de afloop van de tweede maand na de bevalling. Er moet een recent medisch getuigschrift voorgelegd worden. Het wordt ook aangeraden om een verlenging van het bevel bij de DVZ aan te vragen. Uitzonderlijk kunnen ook Europeanen en bewoners met een bijlage 26quater (Dublin) of 13quater (meervoudige aanvraag die niet in overweging wordt genomen) zich op deze situatie beroepen. De bewoner moet vertrekken: - ofwel de dag na het verstrijken van de 2 de maand na de bevalling - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van Fedasil. 4) Onmogelijke terugkeer Wie: Bewoners die een verlenging van het hen betekende uitwijzingsbevel aan de DVZ gevraagd hebben omdat zij onmogelijk kunnen terugkeren. Het bewijs van deze aanvraag moet worden voorgelegd samen met het bewijs van de ingeroepen onmogelijkheid. De bewoner moet vertrekken: - ofwel de dag na het verstrijken van de door Fedasil toegestane termijn - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van de verlenging van het bevel door de DVZ ook als Fedasil een langere verlenging van de materiële opvang had toegestaan - ofwel de dag na het verstrijken van de termijn van verlenging van het bevel toegekend door de DVZ ook als Fedasil een kortere verlenging van de materiële opvang had toegestaan - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van Fedasil. 5) Ouder van een Belgisch kind Wie: Ouders van een Belgisch kind (elke persoon jonger dan 18) die een aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis VW hebben ingediend. Het bewijs van deze aanvraag moet worden voorgelegd samen met het bewijs dat het kind van de bewoner de Belgische nationaliteit heeft. De bewoner moet vertrekken: - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van de aanvraag 9bis - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van Fedasil. 14 juni /18

11 6) Vrijwillige terugkeer Wie: Bewoners die intekenen voor een vrijwillige vertrek. Het bewijs van de ondertekening van een verbintenis tot vrijwillige terugkeer moet worden voorgelegd. De bewoner moet vertrekken: - ofwel op de terugkeerdatum die IOM bepaald heeft - ofwel, indien het vastgestelde vertrek moet worden uitgesteld door het gedrag van de bewoner, de zesde dag na de betekening van de beslissing van Fedasil - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van Fedasil. 7) Gestaafde medische redenen (indienen 9ter) Wie: Bewoners die een recent en behoorlijk ingevuld medisch getuigschrift kunnen voorleggen en die een regularisatie om medische redenen aangevraagd hebben op basis van artikel 9ter VW. Het bewijs van het indienen van de aanvraag (niet van de ontvangst door de DVZ) moet worden voorgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan van deze voorwaarde afgeweken worden. Uit het medisch getuigschrift moet bovendien blijken dat de medische situatie het verlaten van de opvangstructuur onmogelijk maakt (en dus niet alleen het verlaten van het grondgebied). De controle op het bestaan van de medische overmacht wordt opgevoerd. Fedasil kan bij twijfel over het medisch getuigschrift een bijkomend medisch advies vragen. Fedasil zal ook op geregelde tijdstippen controleren of de medische overmacht nog bestaat. De bewoner moet vertrekken: - ofwel de zesde dag na de betekening van de beslissing van de DVZ waarbij de aanvraag 9ter onontvankelijk verklaard wordt - ofwel de zesde dag na de betekening van de beslissing van Fedasil waarbij vastgesteld wordt dat de medische redenen geen verder verblijf in een opvangstructuur vereisen - ofwel de dag na het verstrijken van de door Fedasil toegestane termijn - ofwel de zesde dag na de betekening van de weigering van Fedasil. Opgelet! Bewoners waarvan de 9ter ontvankelijk verklaard wordt, moeten de opvangstructuur verlaten. Zie verder onder C) Overstap naar OCMW-dienstverlening. De uitzonderlijke verlenging In bijzondere omstandigheden die verband houden met de menselijke waardigheid kan Fedasil van de hierboven opgesomde voorwaarden afwijken. Hier zijn de instructies een beetje onduidelijk. Volgens de basisinstructie wordt deze procedure geregeld door de bijlagen 3A, 3B en 3C voor de federale centra, door de bijlagen 4A en 4B voor de opvangpartners zonder de LOI en door de bijlagen 5A en 5B voor de LOI en het SOI Gent (3.1.3.). De bijlage 4C (medisch attest) geldt voor alle opvangpartners. De beslissing wordt genomen met bijlage 6. Maar in de instructies zelf (bijlagen 4A en 5A) staat dat de daar beschreven procedure niet geldt ingeval van bijzonder omstandigheden die verband houden met de menselijke waardigheid en dat deze aanvragen rechtstreeks bij de juridische dienst moeten worden ingediend. 14 juni /18

12 De VVSG stelde de vraag aan Fedasil. Deze aanvragen kunnen rechtstreeks bij de juridische dienst ingediend worden Het aanvraagformulier (Bijlage 5B voor de LOI en SOI Gent) mag maar moet niet gebruikt worden. C. Overstap naar OCMW- dienstverlening Wanneer een asielzoeker een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden verwerft, eindigt het recht op materiële opvang en moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten binnen de door Fedasil bepaalde termijn van 2 maanden (artikelen 6 en 8 Opvangwet). Wanneer de datum van vertrek in het weekend of op een feestdag valt, wordt het vertrek uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. De in de instructies bepaalde termijnen beginnen te lopen de dag na de in het wachtregister vermelde datum van de beslissing. Zie verder onder D). Indien deze vreemdelingen hun verblijfsrecht zouden verliezen terwijl de asielprocedure nog hangende is, herneemt in principe het recht op materiële opvang. Toch zullen deze vreemdelingen tijdens de verdere duur van hun asielprocedure verder dienstverlening van het OCMW ontvangen. Een terugkeer naar materiële opvang is immers moeilijk omdat deze vreemdelingen geruime tijd zelfstandig geleefd hebben en juridische verbintenissen (bijvoorbeeld een huurovereenkomst) zijn aangegaan die niet zomaar beëindigd kunnen worden. Het koninklijk besluit dat in uitvoering van artikel 43 Opvangwet de overstap van materiële opvang naar maatschappelijke dienstverlening door het OCMW moet regelen, is er nog niet. In afwachting daarvan gelden de instructies van Fedasil. In welke gevallen is er een overstap naar OCMW-dienstverlening? Concreet gaat het over: - bewoners die erkend vluchteling zijn geworden door en beslissing van CGVS of RVV - bewoners die subsidiaire bescherming krijgen van CGVS of RVV en daartegen niet in beroep gaan - bewoners die subsidiaire bescherming krijgen van RVV en daartegen in beroep gaan bij de Raad van State (want geen schorsend beroep!) - bewoners die het statuut tijdelijke bescherming 6 krijgen (momenteel niet van toepassing) - bewoners waarvan de code 207 opvangstructuur werd opgeheven of die een code 207 OCMW (met toepassing van het spreidingsplan momenteel niet van toepassing 7 ) hebben gekregen. - bewoners die een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden krijgen in toepassing van een andere verblijfsprocedure. Meestal gaat het over een regularisatie in toepassing van artikel 9bis of 9ter 6 De toekenning van het statuut tijdelijke bescherming is pas mogelijk na een beslissing op Europees niveau tot openstellen van deze mogelijkheid. Momenteel is er geen zo n beslissing te verwachten. 7 Om het spreidingsplan te kunnen toepassing is er nodig ofwel een in ministerraad overlegd KB na evaluatie van de behandelingsduur van de asielaanvragen ofwel een beslissing van de ministerraad op basis van een rapport van Fedasil. De behandelingsduur van de asielaanvragen werd nog niet geëvalueerd. Fedasil heeft een rapport ingediend maar het is afwachten of de ministerraad het voorstel van Fedasil zal volgen. 14 juni /18

13 (ten gronde beslissing) of zelfs nog oud artikel 9, derde lid VW maar het kan bijvoorbeeld ook een gezinshereniging zijn. - bewoners waarvan de regularisatieaanvraag om medische redenen (9ter) ontvankelijk werd verklaard Bewoners waarvan de regularisatieaanvraag om medische redenen (9ter) ontvankelijk werd verklaard Bewoners waarvan de regularisatieaanvraag om medische redenen (9ter) ontvankelijk wordt verklaard, moeten de opvangstructuur verlaten en dit ongeacht of zij al dan niet nog een lopende asielprocedure hebben. Indien de 9ter ten gronde wordt afgewezen en de asielprocedure op dat moment nog loopt, kan de asielzoeker zich terug aanbieden bij de Dispatching. Het OCMW dat de steun verleent, kan vragen om geen toewijzing te doen of de eventueel reeds gedane toewijzing op te heffen indien het de steunverlening zelf zou willen verder zetten (bijv. omdat het OCMW de huurwaarborg heeft betaald en de goede samenwerking met de eigenaar niet in gevaar wil brengen door een vroegtijdig vertrek van de betrokkene). Daartoe is een raadsbeslissing nodig Opgelet! Aanvankelijk motiveerde Fedasil dit standpunt door te verwijzen naar de nieuwe bepaling in de Opvangwet die zegt dat bewoners die een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben gekregen, de opvangstructuur moeten verlaten. Dat was evenwel niet correct. Deze asielzoekers worden weliswaar in het vreemdelingenregister ingeschreven en krijgen een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) maar dat betekent niet dat zij een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben. Ten eerste betekent een attest van immatriculatie model A dat er een toelating tot verblijf is toegekend hetgeen niet gelijk te stellen is met een verblijfsrecht. Ten tweede wordt de toelating tot verblijf voor een beperkte duur toegekend. Tijdens het eerste jaar is zij slechts 3 maanden geldig (verlengbaar) en na het eerste jaar nog maar één maand (verlengbaar). Verschillende organisaties, waaronder de VVSG, hebben dit aangeklaagd. Uiteindelijk heeft Fedasil het geweer van schouder veranderd en beslist om in de toekomst de code 207 opvangstructuur voor deze groep op te heffen op basis van de bepaling in de Opvangwet die zegt dat een toewijzing in bijzondere omstandigheden opgeheven kan worden. Hierover wordt binnenkort nog bijkomende informatie bezorgd. Familieleden in verschillende situaties Ingeval van familieleden met een verschillend verblijfsstatuut (personen met verblijfsrecht en personen nog in asielprocedure) moet er volgens de FAQ van Fedasil een opheffing van de code 207 opvangstructuur gevraagd worden. Na deze opheffing kunnen ook de familieleden die nog in de asielprocedure zitten een beroep doen op financiële steun door het OCMW. Indien een familielid een verblijfsrecht krijgt terwijl andere gezinsleden illegaal zijn, moet, volgens de FAQ, in de regel heel het gezin de opvangstructuur verlaten. Dus ook als er familieleden bij zijn die geen recht zullen hebben op financiële steun door het OCMW. Dat kan tot schrijnende situaties leiden waarbij een heel gezin van het bedrag samenwonende moet leven. Blijkbaar kan er in bepaalde situaties evenwel afgeweken worden van de regel want Fedasil zegt ook dat het deze situaties geval per geval zal onderzoeken. Uit de praktijk zal moeten blijken welke situaties dat zijn. Indien een familielid een ontvankelijke 9ter heeft en de andere familieleden ofwel nog in procedure zijn ofwel illegaal zijn, is er een bijzondere regel. Indien de meerderheid van de familieleden na opheffing van de code 207 opvangstructuur recht heeft op financiële steun, moeten die opheffingen gevraagd worden en moet heel het gezin de opvangstructuur verlaten. Indien dat niet het geval is, zal Fedasil het 14 juni /18

14 recht op materiële hulp voor heel de familie voortzetten. In bijzondere omstandigheden kan er ook steeds een afwijking gevraagd worden aan de juridische dienst. Uitzonderlijk uitstel van vertrek In principe moet elke bewoner die onder één van de opgesomde categorieën valt, de opvangstructuur binnen de 2 maanden vanaf de betekening van de beslissing verlaten. Het is evenwel mogelijk om een uitzonderlijk uitstel van vertrek aan te vragen. Dit wordt geregeld door Instructie betreffende de procedure aangaande het uitzonderlijk uitstel van vertrek uit een opvangstructuur na 2 maanden bij toekenning van het vluchtelingenstatuut, van het statuut subsidiaire bescherming, een regularisatie, een opheffing van de code 207 of een wijziging van de code 207 opvangstructuur naar een code 207 OCMW (spreidingsplan) (Bijlage 7A) en het aanvraagformulier (Bijlage 7B: Gemotiveerde aanvraag teneinde een uitzonderlijk uitstel van een vertrek uit de opvangstructuur na 2 maanden te krijgen). In de praktijk blijven de bestaande regels gelden. Ze worden nu enkel geformaliseerd in een instructie. De LOI (en het SOI Gent) moeten het aanvraagformulier per mail indienen bij de regiocoördinator. Dit moet in principe gebeuren ten laatste 14 dagen voor het verstrijken van de termlijn van 2 maanden. Uitzonderlijk kan bij dringende en/of onvoorziene omstandigheden ook nadien nog een aanvraag worden ingediend. Allerlaatste vervaldag is de initieel voorziene dag van vertrek. De regiocoördinator zullen een voorstel tot beslissing opstellen en maken de aanvraag over aan de dienst administratieve controle LOI s. De directeur Netwerkbeheer en controle neemt de uiteindelijke beslissing die aan de verantwoordelijke van het LOI en de op het aanvraagformulier vermelde contactpersonen wordt overgemaakt. Indien de verlenging wordt toegestaan, wordt er een nieuwe vertrekdatum bepaald. Indien de verlenging niet wordt toegestaan, moet de bewoner de opvangstructuur toch binnen 2 maanden verlaten, of, indien die termijn op het moment van de betekening van de beslissing van Fedasil al verstreken is, de derde dag na de betekening van die beslissing. In dit geval wordt er dus geen termijn van 5 dagen gerespecteerd tussen het bereiken van definitieve zekerheid dat de bewoner moet vertrekken en het effectieve vertrek. Deze regeling is niet van toepassing op niet begeleide minderjarigen die in een LOI verblijven. Hier blijft alles bij het oude. D. Praktische problemen in verband met de betekening van beslissingen en uitwijzingsbevelen In de instructies is er vaak sprake van de betekening van een beslissing of uitwijzingsbevel. Vraag is dan wanneer een betekening heeft plaatsgevonden of wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Dat is juridisch immers niet altijd de datum van de betekening in de realiteit. Zoniet zou de betrokkene de betekening immers kunnen verhinderen door zijn eigen gedrag. Bijkomende vraag is hoe de opvangstructuren kunnen weten dat de betekening gebeurd is? Niet alle informatie is in het wachtregister te vinden en alleen de LOI hebben toegang tot het wachtregister. De andere opvangstructuren hebben zelfs dat niet. Bovendien is de termijn om het LOI te verlaten vaak erg kort. Bijvoorbeeld slechts 5 dagen na de betekening van een arrest van de Raad van State. Als de LOI deze 5 dagen willen kunnen gebruiken om het vertrek te organiseren, moeten ze het wachtregister bijgevolg dagelijks raadplegen. Dat is erg veel werk, zeker in een groter LOI. 14 juni /18

15 In de basisinstructie worden eerst de 3 administratiefrechtelijke mogelijkheden om een betekening te doen opgesomd: 1) tegen ontvangstbewijs aan de persoon, 2) per aangetekende brief zonder ontvangstbevestiging of 3) per aangetekende brief met ontvangstbevestiging (de roze kaart). We herhalen nog even dat het uiterst belangrijk is om na te gaan of de gekozen woonplaats correct werd doorgegeven aan de asielinstanties. De asielinstanties betekenen hun beslissingen immers aan de gekozen woonplaats en die betekening is geldig ook al woont de betrokkene daar al lang niet meer. Ga dus na of het adres dat in het wachtregister vermeld staat (IT 212 ), nog de gekozen woonplaats is. Vaak is dat het adres van de advocaat en als er dan van advocaat veranderd wordt, wordt vaak vergeten om een nieuwe gekozen woonplaats door te geven. De in de instructies bepaalde termijnen beginnen te lopen vanaf de betekening van de beslissing. Volgens de basisinstructie stemt de datum vermeld in het wachtregister overeen met de datum van de betekening voor wat de beslissingen van de asielinstanties betreft. De termijn begint dan te lopen de dag na de in het wachtregister vermelde datum. In de praktijk zijn er toch heel wat problemen. Bij navraag verduidelijkte Fedasil als volgt: DVZ Datum vermeld in het wachtregister C.G.V.S. Datum vermeld in het wachtregister Met wat houdt deze datum in werkelijkheid verband? = datum van betekening van de beslissing van DVZ (bv. bijlage 13quater/26quater) = datum van de betekening van de beslissing van CGVS Datum die door Fedasil zal worden aangewend als datum van betekening van een beslissing Datum vermeld in het wachtregister Datum vermeld in het wachtregister RVV Datum vermeld in het wachtregister = stemt overeen met de datum waarop de RVV de beslissing nam Datum vermeld in het wachtregister + 3 werkdagen RvS Datum vermeld in het wachtregister = stemt overeen met de datum van betekening van het arrest/ beschikking van de RvS Datum vermeld in het wachtregister Dit schema zal door Fedasil gebruikt worden. We gaan nog even verder in op een aantal knelpunten. CGVS, RVV en Raad van State Het CGVS, de RVV en de Raad van State betekenen enkel hun eigen beslissingen. Eventuele uitwijzingsbevelen naar aanleiding van die beslissingen worden door de DVZ betekend. Het CGVS, de RVV en de Raad van State betekenen hun beslissingen per aangetekend schrijven (CGVS zonder en RVV en Raad van State met ontvangstbevestiging) aan de gekozen woonplaats. Bij het CGVS wordt de beslissing geacht te zijn betekend de derde werkdag na het versturen (poststempel). De termijnen die van de betekening afhangen (beroepstermijn, vertrek uit opvangstructuur) beginnen dan de volgende dag (dus de 4 de dag) te lopen. De RVV en de Raad van State gebruiken wel een ontvangstbevestiging. De betekening is dan gebeurd op de datum die daarop vermeld wordt zowel bij in 14 juni /18

16 ontvangstname door de bestemmeling als bij weigering. De termijnen (beroepstermijn, vertrek uit opvangstructuur) beginnen dan de volgende dag te lopen. Maar welke datum wordt nu eigenlijk in het wachtregister vermeld? CGVS: De datum van de beslissing en van de kennisgeving worden in het wachtregister vermeld. Volgens Fedasil is de datum van kennisgeving de datum van betekening. Vaak zitten er evenwel minder dan 3 werkdagen tussen de beslissing en de kennisgeving. Vreemd als we weten dat de betekening geacht wordt plaats te vinden de 3 de werkdag na het versturen per aangetekend schrijven. RVV: In principe worden de datum van de beslissing en van de kennisgeving in het wachtregister vermeld. In de praktijk signaleren een aantal OCMW s dat er al geruime tijd geen kennisgevingen van de RVV meer in het wachtregister worden ingevoerd. Uit de praktijk blijkt ook dat de datum van kennisgeving die in het wachtregister vermeld wordt, niet altijd overeenstemt met de werkelijke betekening. Bij navraag door de VVSG stelde Fedasil dat de dag van de beslissing van de RVV plus 3 werkdagen overeenstemt met de dag van de betekening. Dat betekent dat de RVV zelf de termijn moet berekenen wanneer de betekening plaatsvindt en die datum moet dan overeenkomen met de datum van de beslissing plus 3 werkdagen. Aangezien de RVV in principe met een ontvangstbevestiging werkt, is dat vreemd. In dat geval is er immers geen vermoeden van betekening. De RVV krijgt de ontvangstbevestiging terug en de daarop vermelde datum wordt geacht de datum van betekening te zijn. Raad van State: Volgens de OM van 10 maart 2003 van de POD Maatschappelijke Integratie is de datum vermeld in het wachtregister de datum waarop het arrest ter post wordt aangeboden voor betekening. Voor de stopzetting van de financiële steun geldt dan de datum vermeld in het wachtregister plus één dag (tenzij het OCMW voor de komende maand betaald, dan stopzetting vanaf volgende maand). Volgens Fedasil is de datum vermeld in het wachtregister de datum van betekening (bevestigd door de griffie van de Raad van State). De griffie zou de datum van betekening zelf berekenen en die dan in het wachtregister invoeren. DVZ De DVZ betekent enerzijds de uitwijzingsbevelen die volgen op de eigen beslissingen inzake asiel (bijvoorbeeld Dublin, meervoudige asielaanvragen) of op de beslissingen van het CGVS, de RVV en de Raad van State en anderzijds de eigen beslissingen en de daaropvolgende/bijbehorende uitwijzingsbevelen inzake het toekennen van een verblijfsrecht (bijvoorbeeld regularisatie). De DVZ heeft twee mogelijkheden. Ofwel de betekening per aangetekend schrijven (al dan niet met ontvangstbevestiging) aan de gekozen woonplaats. Ofwel aan de persoon tegen ontvangstbevestiging via de gemeente van de in het wachtregister opgegeven hoofdverblijfplaats. In dat geval zal de gemeente de betrokkene uitnodigen om zich aan te bieden op de gemeente. Indien de betrokkene na meerdere uitnodigingen van de gemeente nog niet is langsgekomen en de redelijke termijn (te bepalen door de gemeente) verstreken is, moet de gemeente het te betekenen stuk terug aan de DVZ bezorgen die dan per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de gekozen woonplaats de betekening zal uitvoeren. Dit om te vermijden dat de betekening nooit kan gebeuren omdat de betrokkene niet reageert op de oproepingen van de gemeente. De betekening moet immers gebeurd zijn vooraleer de beslissing juridisch gevolgen kan hebben (voorbeeld: recht op opvang eindigt pas na verstrijken van een termijn die start na het verstrijken van de termijn voorzien in het uitwijzingsbevel dus pas na de betekening ervan). 14 juni /18

17 Betekeningen inzake asiel: De datum van de beslissing en van de kennisgeving van bevelen in het kader van de asielprocedure moeten in het wachtregister vermeld worden. Vaak staat er echter alleen de datum van de beslissing van de DVZ maar niet de kennisgeving zelf. Een voorbeeld: /Kennisgeving via de post door /DVZ/13qq /DVZ/13qq/beslissing: bevel om het grondgebied te verlaten/0030 De VVSG vroeg aan de DVZ welke datum nu juist in het wachtregister wordt ingevoerd. Volgens de DVZ wordt de bijlage 13quinquies meestal door de DVZ zelf bij aangetekend schrijven aan de gekozen woonplaats betekend. De DVZ krijgt de nodige informatie van De Post en de datum die in het wachtregister staat, is dan de datum van de betekening (ook al staat die datum op het lijntje in het wachtregister voorzien voor de beslissing door de DVZ dat dus begint met 12 ). M.a.w. de datum die ingevoerd wordt, is de datum van de beslissing plus de 2 werkdagen voor de betekening per post. Daarbij moet dan opgeteld worden, het aantal kalenderdagen vermeld op het bevel (staat ook in wachtregister bij beslissing helemaal achteraan). De daaropvolgende dag is het bevel verstreken. Maar wat als de betekening via de gemeente gebeurt? De gemeente heeft de mogelijkheid om de datum van de betekening aan de persoon in het wachtregister te vermelden. Dat gebeurt echter slechts zelden. Wat dan als deze niet vermeld wordt? Volgens Fedasil moet er contact worden opgenomen met de DVZ en/of de gemeente wanneer de opvangstructuur vaststelt dat er een beslissing is genomen waarop een uitwijzingsbevel moet volgen maar geen spoor van dat bevel in het wachtregister vindt. Indien de opvangstructuur weet dat er een uitwijzingsbevel werd betekend (bijvoorbeeld omdat de bewoner het is komen zeggen) dan geldt de datum van de effectieve betekening ook al staat er nog niets in het wachtregister. Betekeningen, andere dan inzake asiel: Regularisatiebeslissingen en uitwijzingsbevelen worden niet per definitie in het wachtregister vermeld. Het indienen van de aanvragen en de negatieve beslissingen inzake regularisatie worden niet altijd vermeld. Alleen de positieve eindbeslissingen worden vermeld in IT 202. Alleen indien de gemeenten uitzonderlijk deze informatie opnemen (in IT 202 en IT 246), staat het erin. Slechts enkele gemeenten doen dit. De beslissing waarbij de 9ter-aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, wordt niet in het wachtregister vermeld. Als de betrokkene het niet komt zeggen, kan het LOI dat niet weten. Het eerste spoor in het rijksregister is er pas als de gemeente het attest van immatriculatie aflevert en dat inbrengt in het wachtregister (IT 195 en 202). En zelfs dan is verwarring mogelijk want ook tijdens de asielprocedure heeft de betrokkene een attest van immatriculatie. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld regularisatieaanvraag) zal de DVZ ook aan de advocaat per brief laten weten dat er een beslissing is genomen en dat de betrokkene naar de gemeente moet gaan voor de betekening. De inhoud van de beslissing van de DVZ wordt niet meegedeeld aan de advocaat om te vermijden dat de betrokkene niet komt opdagen als de beslissing negatief is. 14 juni /18

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur versie van 19 november 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april 2010 staan in het blauw. De wijzigingen aangebracht op 17 mei

Nadere informatie

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding Einde van het recht op materiële opvang, verlengd recht op materiële opvang en de overstap naar OCMW-dienstverlening: vragen en opmerkingen bij de instructies van Fedasil van 13 juli 2012 Nota VVSG van

Nadere informatie

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers?

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Overzicht van de wijzigingen aan de Opvangwet door de wet houdende diverse bepalingen De wijzigingen aangebracht op 11 januari 2010 staan in het blauw.

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

voornaamste wijzigingen vanaf 1 december 2006

voornaamste wijzigingen vanaf 1 december 2006 2 de fase hervorming asielprocedure: voornaamste wijzigingen vanaf 1 december 2006 In navolging van onze vorige praktische handleiding rond de invoering van de subsidiaire bescherming op 10 oktober 2006

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6. Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.2004 1. Inleiding... 1 2. Quel trajet d accompagnement est visé par

Nadere informatie

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Omzendbrief van 6 januari 2000 inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Opvang van illegale families met kinderen

Opvang van illegale families met kinderen Opvang van illegale families met kinderen Juli 2010 Illegale families met kinderen hebben in België het recht om opgevangen te worden in een federale opvangstructuur. Sinds het voorjaar van 2009 wordt

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG FEBRUARI 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid

Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid voorstel FAM 7/5/2008 Uitgangspunten Het Forum Asiel en Migraties lanceerde reeds op 29/3/2007 haar eigen voorstellen voor regularisatie en voor het invullen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november Vragen naar: Bernard Note E-mail: bernard.note@mi-is.be Tel : 02/509.81.62 I Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Datum: 17/07/2001 (Bijgewerkt 27/08/2007) BS: 28/08/2001 Bijgewerkt ingevolge omzendbrief van 16/05/2003 (B.S.10/11/2003) en 21/06/2007 (B.S.04/07/2007) Preciseringen aangaande de rol van het gemeentebestuur

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF Maandelijkse statistieken Maart 2015 1. Input (nieuwe binnenkomende aanvragen) Tabel 1. Aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en per maand

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

(sr) administratief medewerker, (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek,(sr) adviseur, procesdirecteur

(sr) administratief medewerker, (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek,(sr) adviseur, procesdirecteur Procesprotocol D8 Scheiden van gezinnen bij uitzetting Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.8 Doel Beschrijven van het proces van die situaties waarin sprake is of kan zijn van het scheiden

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017 AFDELING OCMW S Uw ref.: Onze ref.: Contactpersonen.: (UVCW) Jean-Marc ROMBEAUX 081.24.06.54 (VVSG) Piet VAN SCHUYLENBERGH 02.211.55.27 (Brulocalis)Marie WASTCHENKO 02.238.51.56 Bijlage(n): Aan de heer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Geertrui Daem Juridische Dienst Vreemdelingenrecht & IPR 29 november 2016 Plan 1. Terminologie definities 2. Welke verblijfsprocedures (en statuten)

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten)

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 03-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is steun in natura? 4) Wie heeft recht op steun in natura? 5) Aan

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING Algemeenheden De wet van 23 november 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van de wettelijke

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie