Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging"

Transcriptie

1 Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon) 1.2. De OCMW-wet maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) 2. Gezinshereniging met een EU-burger of een Belg 2.1. Gezinshereniging van een EU-familielid met een EU-burger of Belg De gezinshereniging wordt toegestaan De gezinshereniging wordt niet toegestaan 2.2. Gezinshereniging van een niet-eu-familielid met een EU-burger of Belg De gezinshereniging wordt toegestaan De gezinshereniging wordt niet toegestaan 2.3. Wat wanneer de hulpvrager een bijlage 15 heeft? 2.4. Gezinshereniging met Roemenen en Bulgaren 3. Gezinshereniging met een vreemdeling derdelander 3.1. Gezinshereniging met een derdelander met verblijfsrecht van onbepaalde duur De gezinshereniging wordt toegestaan De gezinshereniging wordt niet toegestaan 3.2. Gezinshereniging met een derdelander met verblijfsrecht van bepaalde duur De gezinshereniging wordt toegestaan De gezinshereniging wordt niet toegestaan 4. Veelgestelde vragen 4.1. Kan maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie geweigerd worden omdat de verblijfsvoorwaarden niet (meer) vervuld zijn? 4.2. Kunnen/moeten de lokale besturen informatie doorgeven aan de DVZ? OCMW - beroepsgeheim gemeente - beroepsgeheim Blijven de in de wet opgelegde voorwaarden dan dode letter? 5. Specifieke vragen bij gezinshereniging met een EU-burger of een Belg 5.1. Europa beslist 5.2. Onredelijke belasting voor de sociale bijstand van het gastland 5.3. POD MI geeft informatie over OCMW-dienstverlening door aan DVZ 6. Specifieke aspecten bij gezinshereniging met een derdelander Voor een overzicht van de verblijfsprocedures verwijzen we naar Inleiding Hulpvragen van vreemdelingen die een procedure gezinshereniging lopende hebben of die een verblijfsrecht gekregen hebben op basis van een gezinshereniging roepen bij de OCMW s vaak vragen op. Niet in het minst omdat dat procedure gezinshereniging erg complex is en vaak voorwaarden gesteld worden in verband met het ten laste zijn van de persoon die al in België is of het hebben van voldoende bestaansmiddelen, voldoende huisvesting of een ziekteverzekering. Wij zetten de verschillende opties op een rijtje. We starten met een kort overzicht van de nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet. Vervolgens gaan we in op gezinshereniging met een EU-burger of een Belg. Daarna komt de gezinshereniging met een vreemdeling uit een derde land (geen lidstaat van de EU 1 ) aan bod. Ten slotte gaan we in op een aantal veelgestelde vragen. 1 Met EU bedoelen we de 15 oude en de 12 nieuwe EU-lidstaten alsook de EER-staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

2 Voorafgaande Opmerking: In de tekst is er sprake van het onmiddellijk afleveren van elektronische kaarten. In de praktijk wordt nooit onmiddellijk een elektronische kaart afgeleverd omdat die kaarten op een centrale plaats aangemaakt worden. Het duurt bijgevolg een paar weken vooraleer de gemeente ze krijgt en aan de betrokkene kan afleveren. 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet maatschappelijke integratie (leefloon) Volgens artikel 3, 3 van de RMI-wet hebben recht op maatschappelijke integratie door (toeleiding naar) tewerkstelling of toekenning van een leefloon: - erkende vluchtelingen asielzoekers; - erkende staatlozen die een verblijfsrecht gekregen hebben; - in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdelingen; - EU-burgers en hun familieleden die een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben. Wanneer de EU-burger of zijn familielid bijgevolg een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden heeft in toepassing van de regels voorzien voor EU-burgers en hun familieleden, ontstaat er een recht op maatschappelijke integratie. Indien de EU-burger of zijn familielid legaal verblijft maar nog geen verblijfsrecht van meer dan 3 maanden heeft, is er recht op maatschappelijke dienstverlening. Uiteraard enkel indien ook de andere in de wet voorziene toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. Een EU-burger of een familielid kan in principe ook een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden verwerven op een andere basis dan de regels voorzien voor EU-burgers en hun familieleden. Indien het een EU-burger betreft, is er volgens de POD Maatschappelijke Integratie ook recht op maatschappelijke integratie. Indien het een familielid van een EU-burger dat zelf geen EU-burger is maar een derdelander betreft, is er volgens de POD Maatschappelijke Integratie geen recht op maatschappelijke integratie maar op maatschappelijke dienstverlening. Nochtans wordt deze specifieke voorwaarde niet vermeld in artikel 3, 3 van de RMI-wet waarin naar de verblijfswet in zijn geheel verwezen wordt (en niet enkel naar dat deel over EU-burgers en hun familieleden) De OCMW-wet maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) Legaal verblijvende vreemdelingen die geen recht hebben op maatschappelijke integratie omwille van hun nationaliteit en/of verblijfsrecht, hebben recht op maatschappelijke dienstverlening indien zij ook de andere in de wet voorziene toekenningsvoorwaarden vervullen. Legaal verblijf krijgt een specifieke invulling in artikel 57, 2 OCMW-wet en in de interpretaties van de POD Maatschappelijke Integratie. Zo kan een illegaal verblijvende asielzoeker in beroep bij de Raad van State toch nog recht hebben op de toekenning van maatschappelijke dienstverlening en bijgevolg als legaal verblijvende behandeld worden. 2. Gezinshereniging met een EU-burger of een Belg We moeten twee situaties van elkaar onderscheiden. Ofwel is de gezinshereniger zelf ook een EUburger en doet hij een beroep op gezinshereniging. Bijvoorbeeld omdat hij de voorwaarden om als EUburger een verblijfsrecht te krijgen niet vervult (zie Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden op onder sociaalbeleid<vreemdelingen). Ofwel is de gezinshereniger een vreemdeling afkomstig uit een derde land (hierna de derdelander). EU-burgers en hun familieleden putten hun verblijfsrecht rechtstreeks uit het Europees recht. Dit betekent dat een EU-burger die of een familielid van een EU-burger dat aan de in de verblijfswet gestelde voorwaarden voldoet, een verblijfsrecht heeft ook al wordt er geen aanvraag ingediend en wordt de procedure niet doorlopen. Daarom wordt er gesproken van het erkennen van een verblijfsrecht en niet van het toekennen van een verblijfsrecht. EU-burgers krijgen ook geen verblijfskaart meer, maar een verblijfsdocument in de vorm van een verklaring van inschrijving. Niet-EU-familieleden van een EU-burger moeten wel nog over een verblijfskaart beschikken. Uiteraard is het alleen al om administratieve problemen te vermijden aan te raden dat EU-burgers en hun familieleden een aanvraag doen recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 2/18

3 zodat zij aan de hand van de hen afgeleverde verblijfsdocumenten resp. verblijfskaarten kunnen aantonen in welke situatie ze zich bevinden. Knelpunt: Om verschillende redenen (te hoge werklast, gebrek aan informatie, rotsvaste overtuiging dat woonstcontrole voorafgaand aan elke inschrijving nodig is, ) levert de gemeente soms geen bijlage 19 of bijlage 19ter af. De EU-burger of het familielid krijgt pas een verblijfsdocument resp. een verblijfskaart (bijlage 8 of E kaart en bijlage 9 of F kaart) na het erkennen van het niet-duurzaam verblijfsrecht. Dit stemt niet overeen met de wetgeving en maakt het er voor OCMW s niet makkelijker op om vast te stellen in welke situatie een hulpvrager zich bevindt Gezinshereniging van een EU-familielid met een EU-burger of Belg De gezinshereniging wordt toegestaan a) Wanneer een EU-burger een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden indient, moet de gemeente een aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19) afleveren. De procedure is hetzelfde voor een EU-burger die een verblijfsrecht aanvraagt op basis van één van de mogelijkheden voorzien voor een EU-burger (werkzoekend, werknemer, zelfstandige, student, economisch niet actieve EU-burger met voldoende bestaansmiddelen en ziektverzekering) als voor een EU-burger die zich met een andere EU-burger of een Belg wil herenigen. Het EU-familielid moet daartoe alleen zijn EU-burgerschap bewijzen. Indien het EU-familielid dat kan met één van de voorziene documenten (identiteitskaart, paspoort, bijlage 10quater of melding van aanwezigheid), levert de gemeente de bijlage 19 meteen af. Indien het EU-familielid deze bewijzen niet kan voorleggen, moet de gemeente aan de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) toestemming vragen om de bijlage 19 af te leveren. Het EU-familielid met een bijlage 19 heeft recht op maatschappelijke dienstverlening (in de praktijk financiële steun gelijk aan het leefloon). Inschrijving: onmiddellijke inschrijving in het wachtregister zonder voorafgaande woonstcontrole b) Het EU-familielid beschikt over een termijn van 3 maanden vanaf de aanvraag om de nodige bewijzen voor te leggen. Tijdens deze 3 maanden blijft hij in het bezit van zijn bijlage 19. Indien het familielid er niet in slaagt alle bewijzen over te maken binnen de 3 maanden, krijgt hij een bijkomende termijn van 1 maand. Het EU-familielid ontvangt voor die maand een bijlage 20 zonder uitwijzingsbevel. Aangezien er geen uitwijzingsbevel betekend wordt, wijzigt er niets aan zijn situatie (zie a)). Vervolgens zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel erkent de gemeente uiterlijk na afloop van die 3 maanden (verlengbaar met één maand) het verblijfsrecht van het EU-familielid. In een aantal situaties kan de gemeente het verblijfsrecht van het EU-familielid immers zelf erkennen zonder tussenkomst van de DVZ. Ofwel maakt de gemeente de aanvraag over aan de DVZ die over een maximale termijn van 5 maanden vanaf de aanvraag (datum bijlage 19) beschikt om te beslissen. Bij uitblijven van een beslissing binnen de 5 maanden wordt het verblijfsrecht erkend. Tijdens deze periodes van drie maanden of 5 maanden blijft het EU-familielid in het bezit van zijn bijlage 19 of bijlage 20 zonder uitwijzingsbevel en heeft hij verder recht op maatschappelijke dienstverlening. Inschrijving: wachtregister of vreemdelingenregister na positieve woonstcontrole c) Wanneer de gemeente of de DVZ het niet-duurzame verblijfsrecht erkent, of bij uitblijven van een tijdige beslissing van de DVZ, ontvangt het EU-familielid een verklaring van inschrijving (bijlage 8 of elektronische E kaart). De bijlage 8 is voor onbepaalde duur geldig. De E kaart is 5 jaar geldig (tenzij het verblijf voor een kortere duur wordt aangevraagd). EU-burgers in het bezit van een verklaring van inschrijving hebben recht op maatschappelijke integratie. Inschrijving: wachtregister of vreemdelingenregister na positieve woonstcontrole recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 3/18

4 Let op: De bijlage 19, de bijlage 20 zonder uitwijzingsbevel alsook de bijlage 8 of de elektronische E kaart gaan gepaard met een inschrijving in het wacht- of vreemdelingenregister. Bij het indienen van zijn aanvraag wordt het EU-familielid in het wachtregister ingeschreven zonder voorafgaande woonstcontrole. Na een positieve woonstcontrole door de gemeente wordt hij in het vreemdelingenregister ingeschreven. De al dan niet positieve woonstcontrole bepaalt de inschrijving in wacht- of vreemdeligenregister. Niet de stand van de procedure en de bijbehorende verblijfskaart. Het is bijgevolg mogelijk dat een EU-familielid binnen de week na zijn aanvraag alle nodige documenten bij de gemeente indient en een bijlage 8 of elektronische E kaart heeft met vermelding van het door hem opgegeven adres terwijl hij nog in het wachtregister ingeschreven staat omdat de woonstcontrole op dat opgegeven adres negatief was of nog niet uitgevoerd kon worden. d) Na een ononderbroken niet-duurzaam verblijf van in principe 3 jaar (of 5 jaar voor studenten) heeft het EU-familielid een duurzaam verblijfsrecht. Hij kan dit laten erkennen door een aanvraag in te dienen om het duurzaam verblijfsrecht te laten attesteren (bijlage 22). De DVZ moet binnen de 5 maanden vanaf de aanvraag (datum afgifte bijlage 22) beslissen. Indien de DVZ het duurzaam verblijfsrecht erkent of bij uitblijven van een tijdige beslissing, ontvangt het EU-familielid een document ter staving van duurzaam verblijf (bijlage 8bis of de elektronische E+kaart). De bijlage 8bis is voor onbepaalde duur geldig. De E+kaart is 5 jaar geldig EU-familieleden in het bezit van een document ter staving van duurzaam verblijf hebben recht op maatschappelijke integratie. Inschrijving: De EU-burger wordt in het bevolkingsregister ingeschreven De gezinshereniging wordt niet toegestaan a) Wanneer het EU-familielid bij het indienen van zijn aanvraag zijn EU-burgerschap niet kan bewijzen (zie a): hij kan de vereiste documenten niet voorleggen en de DVZ weigert zijn EU-burgerschap te aanvaarden), levert de gemeente een bijlage 19quinquies af. Deze EU-familieleden hebben geen recht op maatschappelijke dienstverlening. Zij worden ook niet ingeschreven in één van de registers. Tegen een 19quinquies kan er alleen een niet-schorsend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna RVV) ingediend worden. Dat heeft bijgevolg geen impact op het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening. b) Indien het EU-familielid niet alle nodige documenten binnen de 3 maanden indient, kan er in feite geen beslissing genomen worden over de erkenning van een niet-duurzaam verblijfsrecht. De gemeente levert dan een bijlage 20 zonder uitwijzingsbevel af. Het EU-familielid krijgt dan nog één maand de tijd om de nodige documenten in te dienen. Er wijzigt bijgevolg niets aan de situatie van het EU-familielid. Hij behoudt zijn recht op maatschappelijke dienstverlening zoals tijdens de initiële periode van 3 maanden en blijft ingeschreven in wacht- of vreemdelingenregister na postieve woonstcontrole. c) Wanneer het EU-familielid na 3 maanden (verlengbaar met één maand) niet alle nodige documenten heeft ingediend (beslissing genomen door de gemeente) of wanneer de DVZ oordeelt dat de ingediende documenten niet bewijzen dat de voorwaarden vervuld zijn, weigert de gemeente resp. de DVZ het niet-duurzame verblijfsrecht en volgt er een negatieve beslissing met de betekening van een uitwijzingsbevel (bijlage 20 met uitwijzingsbevel). Het EU-familielid behoudt zijn recht op maatschappelijke dienstverlening zolang de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren nog niet verstreken is. Hij blijft ook ingeschreven in het wacht- of vreemdelingenregister. Wanneer de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren, verstreken is, verblijft het EU-familielid illegaal in het land en is er enkel nog recht op dringende medische hulp. Indien het EU-familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt hij een bijlage 35 en behoudt hij zijn recht op maatschappelijke dienstverlening voor de geldigheidsduur van de bijlage 35. d) Wanneer het niet-duurzame verblijfsrecht beëindigd wordt, wordt de bijlage 8 of E kaart ingetrokken en wordt een uitwijzingsbevel betekend (bijlage 21). In dat geval behoudt het EU-familielid zijn recht op maatschappelijke integratie tot de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren verstreken is. Daarna verblijft het EU-familielid illegaal in het land en heeft hij enkel nog recht op dringende medi recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 4/18

5 sche hulp. Indien het EU-familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt hij een bijlage 35 en heeft hij recht op maatschappelijke integratie voor de geldigheidsduur vande bijlage 35. Door het schorsend beroep komt het EU-familielid weer terecht in de situatie van voor de beslissing waartegen hij zijn schorsend beroep heeft ingediend. e) Indien de aanvraag om het duurzame verblijfsrecht te laten attesteren onontvankelijk verklaard wordt, ontvangt het EU-familielid een beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om duurzaam verblijf (bijlage 23). Het EU-familielid behoudt echter zijn niet-duurzaam verblijfsrecht en heeft bijgevolg verder recht op maatschappelijke integratie. Hij blijft ook ingeschreven in het vreemdelingenregister. Beslissingen inzake het duurzaam verblijfsrecht hebben niet automatisch gevolgen voor het reeds toegekende nietduurzame verblijsrecht. Het EU-familielid kan een schorsend beroep bij de RVV indienen tegen deze beslissing (bijlage 35). Zijn recht op maatschappelijke integratie behoudt hij ook zonder beroep in te dienen aangezien hij zijn niet-duurzaam verblijfsrecht van meer dan 3 maanden nog heeft. f) Wanneer de DVZ het duurzaam verblijfsrecht niet erkent, ontvangt het EU-familielid een beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf (bijlage 24). Het weigeren van het duurzaam verblijf gaat niet automatisch gepaard met het intrekken van het niet-duurzame verblijfsrecht. Indien het EU-familielid zijn niet-duurzaam verblijfsrecht behoudt, behoudt hij ook zijn recht op maatschappelijke integratie en blijft hij ook ingeschreven in het vreemdelingenregister. Het EU-familielid kan een schorsend beroep bij de RVV indienen tegen deze beslissing (bijlage 35). Zijn recht op maatschappelijke integratie behoudt hij ook zonder beroep in te dienen aangezien hij zijn niet-duurzaam verblijfsrecht van meer dan 3 maanden nog heeft. g) Wanneer alleen het duurzame verblijfsrecht beëindigd wordt, wordt de bijlage 8bis of de E+kaart ingetrokken maar wordt er geen bijlage 21 betekend. In dat geval behoudt het EU-familielid zijn nietduurzaam verblijfsrecht (bijlage 8 of E kaart) en heeft hij bijgevolg verder recht op maatschappelijke integratie. Hij blijft ook ingeschreven in het vreemdelingenregister. h) Indien zowel het niet-duurzame als het duurzame verblijfsrecht ingetrokken worden door de betekening van een uitwijzingsbevel (bijlage 21) of een KB tot uitzetting dat genomen kan worden na advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen (behalve bij fraude), verblijft het EU-familielid illegaal in het land en heeft hij enkel nog recht op dringende medische hulpverlening van zodra de termijn vermeld op de bijlage 21 of in het KB tot uitzetting verstreken is. Indien het EU-familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt hij een bijlage 35. Hij heeft verder recht op maatschappelijke integratie. Door het schorsend beroep komt het EU-familielid weer terecht in de situatie van voor de beslissing waartegen hij zijn schorsend beroep heeft ingediend Gezinshereniging van een niet-eu-familielid met een EU-burger of Belg De gezinshereniging wordt toegestaan a) Wanneer een niet-eu-familielid (hierna familielid) een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden indient, ontvangt het familielid een aanvraag tot een verblijfskaart (bijlage 19ter). Het familielid moet daartoe de bloed- of aanverwantschap met de EU-burger bewijzen. Het bewijs van de eigen identiteit en nationaliteit is niet vereist voor de afgifte van de bijlage 19ter. Anders dan bij EUburgers gaat deze aanvraag niet gepaard met een inschrijving in het wachtregister. Het familielid in bezit van een bijlage 19ter heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Inschrijving: geen! recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 5/18

6 b) Het familielid dat al een bijlage 19ter had ontvangen, ontvangt na een positieve woonstcontrole een attest van immatriculatie model A (oranje kaart). Dit attest is 5 maanden geldig vanaf de aanvraag (datum afgifte bijlage 19ter). Het familie wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Het familielid heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. c) Het familielid beschikt over een termijn van 3 maanden (niet verlengbaar!) vanaf de aanvraag om de nodige bewijsdocumenten voor te leggen. Binnen deze termijn van 3 maanden moet het familielid ook de eigen identiteit en nationaliteit bewijzen. Tijdens deze drie maanden behoudt het familielid de bijlage 19ter of het attest van immatriculatie model A (afhankelijk van de woonstcontrole) en heeft het familielid verder recht op maatschappelijke dienstverlening. d) Wanneer het familielid de nodige bewijsdocumenten binnen de 3 maanden indient, wordt de aanvraag overgemaakt aan de DVZ. De DVZ moet binnen de 5 maanden vanaf de aanvraag (datum afleveren bijlage 19ter) een beslissing nemen. Indien de DVZ het verblijfsrecht erkent of bij uitblijven van een tijdige beslissing, ontvangt het familielid een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie (bijlage 9 of elektronische F-kaart). Het familielid heeft dan recht op maatschappelijke integratie ook al blijft het in het vreemdelingenregister ingeschreven. Er is immers een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden. Het recht op maatschappelijke integratie van een familielid van een EU-burger hangt m.a.w. niet af van het register waarin het familie wordt ingeschreven. e) Na een ononderbroken niet-duurzaam verblijf (vestiging) van in principe 3 jaar (of 5 jaar voor studenten) met de EU-burger of Belg die het familielid kwam vervoegen, heeft het familielid een duurzaam verblijfsrecht. Het familielid moet dit laten erkennen door een aanvraag in te dienen voor een duurzame verblijfskaart (bijlage 22). De DVZ heeft 5 maanden vanaf de aanvraag (datum bijlage 22) om te beslissen. Indien de DVZ het duurzaam verblijfsrecht erkent of bij uitblijven van een tijdige beslissing, ontvangt het familielid een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 9bis of elektronische F+kaart). Het familielid wordt dan in het bevolkingsregister ingeschreven. Familieleden in het bezit van een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie hebben recht op maatschappelijke integratie. Inschrijving: bevolkingsregister De gezinshereniging wordt niet toegestaan a) Wanneer het familielid de bloed- of aanverwantschap met de EU-burger niet kan bewijzen, levert de gemeente meteen een bijlage 19quinquies af. Het familielid heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening en wordt ook niet ingeschreven in één van de registers. Tegen een 19quinquies kan er alleen een niet-schorsend beroep bij de RVV ingediend worden. Dat heeft bijgevolg geen impact op het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening. b) Wanneer het familielid na 3 maanden niet alle nodige documenten indient of wanneer de woonstcontrole negatief is, erkent de gemeente het niet-duurzaam verblijfsrecht niet en levert zij een uitwijzingsbevel af (bijlage 20). Het familielid behoudt zijn recht op maatschappelijke dienstverlening zolang de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren nog niet verstreken is. Wanneer de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren, verstreken is, verblijft het familielid illegaal in het land en is er enkel nog recht op dringende medische hulp. Indien het familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt het familielid een bijlage 35 en behoudt het familielid zijn recht op maatschappelijke dienstverlening recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 6/18

7 c) Wanneer de DVZ oordeelt dat de ingediende documenten niet bewijzen dat de voorwaarden vervuld zijn, erkent de DVZ het niet-duurzaam verblijfsrecht niet en volgt een negatieve beslissing, in principe, met een uitwijzingsbevel (bijlage 20). Het familielid behoudt zijn recht op maatschappelijke dienstverlening zolang de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren nog niet verstreken is. Wanneer de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren, verstreken is, verblijft het familielid illegaal in het land en is er enkel nog recht op dringende medische hulp. Indien het familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt het familielid een bijlage 35 en behoudt het familielid zijn recht op maatschappelijke dienstverlening. d) Wanneer het niet-duurzame verblijfsrecht beëindigd wordt, wordt de bijlage 9 of F kaart ingetrokken en wordt een uitwijzingsbevel betekend (bijlage 21). In dat geval behoudt het familielid zijn recht op maatschappelijke integratie tot de termijn om het uitwijzingsbevel uit te voeren verstreken is. Daarna verblijft het familielid illegaal in het land en heeft het familielid enkel nog recht op dringende medische hulp. Indien het familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt het familielid een bijlage 35 en heeft het familielid recht op maatschappelijke integratie voor de geldigheidsduur van de bijlage 35. Door het schorsend beroep komt het familielid weer terecht in de situatie van voor de beslissing waartegen het schorsend beroep werd ingediend. e) Indien de aanvraag om het duurzame verblijfsrecht te laten attesteren onontvankelijk verklaard wordt, ontvangt het familielid een beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om duurzaam verblijf (bijlage 23). Het familielid behoudt in de regel het niet-duurzaam verblijfsrecht en heeft bijgevolg verder recht op maatschappelijke integratie. Beslissingen inzake het duurzaam verblijfsrecht hebben niet automatisch gevolgen voor het reeds toegekende niet-duurzame verblijsrecht. Het familielid kan een schorsend beroep bij de RVV indienen tegen deze beslissing (bijlage 35). Het recht op maatschappelijke integratie blijft echter ook zonder beroep in te dienen behouden aangezien het familielid zijn niet-duurzaam verblijfsrecht van meer dan 3 maanden nog heeft. f) Wanneer de DVZ het duurzaam verblijfsrecht niet erkent, ontvangt het familielid een beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf (bijlage 24). Het weigeren van het duurzaam verblijf gaat niet automatisch gepaard met het intrekken van het niet-duurzame verblijfsrecht. Indien het familielid zijn niet-duurzaam verblijfsrecht behoudt, behoudt hij ook zijn recht op maatschappelijke integratie. Het familielid kan een schorsend beroep bij de RVV indienen tegen deze beslissing (bijlage 35). Het recht op maatschappelijke integratie blijft echter ook zonder beroep in te dienen behouden aangezien het familielid zijn niet-duurzaam verblijfsrecht van meer dan 3 maanden nog heeft. g) Wanneer alleen het duurzame verblijfsrecht beëindigd wordt, wordt de bijlage 9bis of de F+kaart ingetrokken maar wordt er geen bijlage 21 betekend. In dat geval behoudt het familielid zijn nietduurzaam verblijfsrecht (bijlage 9 of F kaart) en bijgevolg zijn recht op maatschappelijke integratie. h) Indien zowel het niet-duurzame als het duurzame verblijfsrecht ingetrokken wordt door de betekening van een uitwijzingsbevel (bijlage 21) of een KB tot uitzetting dat genomen kan worden na advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen (behalve bij fraude), verblijft het familielid illegaal in het land en heeft het familielid enkel nog recht op dringende medische hulpverlening. Indien het familielid een schorsend beroep bij de RVV indient, ontvangt het familielid een bijlage 35. Het familielid heeft recht op maatschappelijke integratie. Door het schorsend beroep komt het familielid weer terecht in de situatie van voor de beslissing waartegen hij zijn schorsend beroep heeft ingediend recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 7/18

8 2.3. Wat wanneer de hulpvrager een bijlage 15 heeft? Er stellen zich nog een aantal vragen in verband met het recht op maatschappelijke integratie voor EUburgers en hun familieleden wanneer zij in het bezit zijn van een bijlage Een familielid van een EU-burger kan zijn aanvraag ook in het buitenland indienen. In dat geval wordt de verblijfsprocedure doorlopen terwijl het familielid nog in het buitenland verblijft. Indien het verblijfsrecht wordt erkend, ontvangt het familielid een visum type D (met nationale vermelding B20). Na aankomst in België moet het familielid zich bij de gemeente aanmelden. De gemeente levert dan een bijlage 15 af (maximaal 45 dagen geldig). Ook al wordt het familielid op dat ogenblik niet in het vreemdelingenregister ingeschreven, toch geldt de bijlage 15 als inschrijving in het vreemdelingenregister. Na de woonstcontrole ontvangt het familielid een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 9 of elektronische F kaart) en wordt het familielid effectief in het vreemdelingenregister ingeschreven. Vraag is of de periode van maximaal 45 dagen gedekt door de bijlage 15 gelijk gesteld kan worden met het hebben van een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden. In feite werd het verblijfsrecht van meer dan 3 maanden al in het buitenland erkend. Dus logischerwijs zou het antwoord positief moeten zijn: er is een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden en bijgevolg recht op maatschappelijke integratie. Aanvankelijk bestond hierover heel wat onduidelijkheid. De vraag werd voorgelegd aan de DVZ die zegt dat er uitzonderlijk toch nog iets kan misgaan nadat het familielid in België is aangekomen. Het verwerven van het verblijfsrecht van meer dan 3 maanden door het familielid is dus niet absoluut zeker. Daarom heeft de POD Maatschappelijke Integratie beslist dat er ingeval van een bijlage 15 en een visum type D met nationale vermedling B20 een recht op maatschappelijke dienstverlening is. Om de terugbetaling van de POD Maatschappelijke Integratie veilig te stellen, moet er een kopie van de bijlage 15 alsook van het visum type D met nationale vermelding B20 aan de POD bezorgd worden. Anders kan de POD Maatschappelijke Integratie niet met zekerheid bepalen dat het familielid van de EU-burger zich effectief in deze situatie bevindt. - Wanneer een familielid van een EU-burger een duurzaam verblijfsrecht aanvraagt en de verblijfskaart vervalt alvorens de DVZ heeft kunnen antwoorden, ontvangt het familielid een bijlage 15 die de resterende tijd van het onderzoek door de DVZ moet dekken. Aangezien het familielid in dat geval al over een niet-duurzaam verblijfsrecht beschikt, is het logisch dat het recht op maatschappelijke integratie ook behouden blijft. Immers, zelfs indien de DVZ de aanvraag om een duurzaam verblijfsrecht zou weigeren, gaat het niet-duurzame verblijfsrecht niet automatisch verloren. Opmerking: Ook in de module veelgestelde vragen op vindt u een antwoord op een vragen omtrent de bijlage 15. De gegeven antwoorden zijn ons niet helemaal duidelijk. Volgens de antwoorden ontvangt een familielid van een EU-burger dat een ontvankelijke aanvraag tot duurzaam verblijfsrecht heeft ingediend een bijlage 15 wanneer zijn verblijfskaart de vervaldatum bereikt heeft. Is dat niet het geval, dan volgt er geen bijlage 15. Vervolgens wordt gezegd dat het familielid een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden heeft en bijgevolg recht heeft op maatschappelijke integratie. De DVZ neemt ofwel een beslissing binnen de termijn van 5 maanden en die beslissing kan zijn: aanvraag onontvankelijk, ongegrond of gegrond. De beslissing dat de aanvraag ontvankelijk is, is dus niet voorzien. We vermoeden dat deze antwoorden verwijzen naar de hier net boven besproken situatie waarbij de bijlage 9 of F kaart ofwel vervalt en er een bijlage 15 wordt afgeleverd in afwachting van een antwoord en die bijlage 15 dus het nietduurzame verblijfsrecht bevat en het recht op maatschappelijke integratie behouden blijft ofwel niet vervalt en dan is er verder recht op maatschappelijk integratie op basis van de bijlage 9 of F kaart recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 8/18

9 2.4. Gezinshereniging met Roemenen en Bulgaren Roemenen en Bulgaren hebben in tegenstelling tot de andere EU-burgers nog geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt als werknemer. Enkel in heel uitzonderlijke situaties kunnen zij een reguliere arbeidskaart B krijgen. Een reguliere arbeidskaart B, d.w.z. met onderzoek van de arbeidsmarkt, hetgaan haast nooit een positief resultaat oplevert. Daarnaast kunnen ze ook in een knelpuntberoep werken. Ook dan moeten zij een arbeidskaart B aanvragen maar in dat geval moet er geen onderzoek van de arbeidsmarkt gebeuren en kan de arbeidskaart B wel toegekend worden. Deze beperking moet ten laatste eind 2011 opgeheven worden. Zolang die beperking op de toegang tot de arbeidsmarkt nog van toepassing is, verloopt de verblijfsrechtelijke procedure van Roemenen en Bulgaren die als werknemer naar België komen en ook de gezinshereniging die met hen kan gebeuren, anders dan bij de andere EU-burgers. Voor het verblijfsrecht verwijzen we naar Wat de gezinshereniging met een Roemeen of een Bulgaar die als arbeidsmigrant naar België gekomen is, zetten we kort de verschillende situaties op een rijtje. De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente. De gemeente levert een bijlage 22bis af. In deze fase is er geen recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien het bewijs van de bloed- en/of aanverwantschap geleverd wordt en er een nationale identiteitskaart of reispas kan worden voorgelegd, levert de gemeente een attest van immatriculatie model B (paarse kaart) af indien de gezinsleden EU-burgers zijn en een attest van immatriculmatie model A (oranje kaart) indien de gezinsleden derdelanders zijn. Deze attesten zijn 5 maanden. Tijdens deze periode gedekt door een attest van immatriculatie, verblijft het familielid legaal en kan er maatschappelijke dienstverlening worden toegekend. De DVZ neemt een beslissing binnen de 6 maanden. Indien de beslissing positief is of bij uitblijven van een tijdige beslissing door de DVZ, ontvangt het familielid een BIVR of een elektronische A kaart. De geldigheidsduur wordt bepaald door de duur van het verblijfsrecht van de Roemeen of Bulgaar die het recht op gezinshereniging geopend heeft. Er is recht op maatschappelijke integratie. We verwijzen naar voor het EU-familielid en voor niet-eu-familielid voor het verloop van de procedure indien de gezinshereniging niet wordt toegestaan. Indien de beslissing negatief is, kan er een schorsend beroep bij de RVV worden ingediend. Er wordt dan een bijlage 35 afgeleverd en er is recht op maatschappelijke dienstverlening. 3. Gezinshereniging met een vreemdeling derdelander 3.1. Gezinshereniging met een derdelander met verblijfsrecht van onbepaalde duur Er zijn twee mogelijkheden om de aanvraag in te dienen. Ofwel vanuit het herkomstland. Ofwel tijdens een legaal of illegaal verblijf in België De gezinshereniging wordt toegestaan a) Wanneer de aanvraag wordt ingediend terwijl het familielid nog in het herkomstland verblijft en de DVZ staat de gezinshereniging toe, wordt een visum type D afgeleverd. Met dat visum kan het familielid naar België komen. Bij aankomst moet het familielid zich binnen de 8 werkdagen aanmelden bij de gemeente. Het familielid krijgt onmiddellijk een BIVR of elektronische A kaart voor één jaar en wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Indien de gemeente niet meteen een BIVR of elektronische A kaart kan afleveren, krijgt het familielid tijdelijk een bijlage 15. Er is recht op maatschappelijke dienstverlening recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 9/18

10 b.1.) Wanneer de aanvraag wordt ingediend terwijl het familielid al legaal in België verblijft, onderzoekt de gemeente eerst de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag ontvankelijk is (alle documenten worden voorgelegd alsook een bewijs van legaal verblijf 2 ), krijgt het familielid een bijlage 15bis en een attest van immatriculatie model A (oranje kaart). Dit attest is 9 maanden (twee keer verlengbaar met 3 maanden) geldig. Gedurende deze termijn onderzoekt de DVZ de aanvraag ten gronde. Het familielid wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Het familielid heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. b.2.) Wanneer de aanvraag wordt ingediend terwijl het familielid al illegaal in België verblijft, onderzoekt de DVZ de ontvankelijkheid van de aanvraag. Het familielid moet de nodige documenten, het bewijs van zijn identiteit en het bewijs van de uitzonderlijke omstandigheden die toelaten dat de aanvraag in België wordt ingediend (en niet in het herkomstland) bij de gemeente indienen. De gemeente doet vervolgens een woonstcontrole. Indien de woonstcontrole positief is, maakt de gemeente de aanvraag over aan de DVZ die nagaat of de aanvraag ontvankelijk is. Het familielid krijgt een bijlage 4 als bewijs van het indienen van de aanvraag. Het familielid kan geen rechten putten nuit de bijlage 4. Indien de DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaart, krijgt het familielid een bijlage 15bis en een attest van immatriculatie model A (oranje kaart). Dit attest is 9 maanden (twee keer verlengbaar met 3 maanden) geldig. Gedurende deze termijn onderzoekt de DVZ de aanvraag ten gronde. Het familielid wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Het familielid heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. c) De gemeente maakt de ontvankelijke aanvraag over aan de DVZ (b.1.) of de DVZ onderzoekt de ontvankelijk verklaarde aanvraag verder (b.2.). De DVZ moet een beslissing ten gronde nemen tijdens de geldigheidsduur van het attest van immatriculatie (9 maanden). In complexe dossiers kan dit attest twee keer met 3 maanden verlengd worden. De DVZ beschikt bijgevolg over maximaal 15 maanden om te beslissing. In afwachting van de beslissing van de DVZ behoudt het familielid zijn attest van immatriculatie model A en zijn recht op maatschappelijke dienstverlening. d) Indien de DVZ een positieve beslissing neemt of bij uitblijven van een beslissing binnen de termijn (maximaal 15 maanden), krijgt het familielid een BIVR of elektronische A kaart voor één jaar. Het familielid heeft verder recht op maatschappelijke dienstverlening en blijft in het vreemdelingenregister ingeschreven. e) Na een tijdelijk verblijf van in principe 3 jaar kan het familielid een verblijfsrecht van onbepaalde duur krijgen. Het familielid krijgt dan een BIVR van onbepaalde duur of een elektronische B kaart en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien de persoon met wie de betrokkene zich herenigt al een gevestigde vreemdeling is en dus een elektronische C kaart heeft, kan de betrokkene ook onmiddellijk een elektronische C kaart krijgen en ingeschreven worden in het bevolkingsregister. In dat geval is er recht op maatschappelijke integratie. of bevolkingsregister 2 Zoals gezegd is het indienen van een aanvraag tot gezinshereniging ook mogelijk België maar dan moet de aanvrager eerst uitzonderlijke omstandigheden bewijzen die verhinderen dat hij/zij terugkeert naar het herkomstland om van daaruit de aanvraag te doen. Deze beslissing neemt de DVZ recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 10/18

11 De gezinshereniging wordt niet toegestaan a) Indien de gemeente of de DVZ de ingediende aanvraag onontvankelijk verklaart, krijgt het familielid een bijlage 15ter (eventueel met een bijlage 13). Er is alleen een niet schorsend beroep bij de RVV mogelijk. Het familielid wordt niet ingeschreven en heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening (tenzij eventueel dringende medische hulp). Inschrijving: geen b) Indien de DVZ de ingediende aanvraag afwijst, wordt er geen verblijfsrecht toegekend. Het familielid krijgt een bijlage 14. Tegen deze beslissing kan een schorsend beroep bij de RVV worden ingediend. Het familielid krijgt dan een bijlage 35 en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien het familielid niet in beroep gaat, eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening bij het verstrijken dan de termijn van de bijlage 14. Inschrijving: geen/vreemdelingenregister c) Indien de DVZ het toegekende tijdelijke verblijfsrecht beëindigt, krijgt het familielid een bijlage 14ter. Tegen deze beslissing kan een schorsend beroep bij de RVV worden ingediend. Het familielid krijgt dan een bijlage 35 en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien het familielid niet in beroep gaat, eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening bij het verstrijken dan de termijn van de bijlage 14ter. d) Indien de RVV het beroep inwilligt, moet de DVZ een nieuwe beslissing nemen. Die kan positief of negatief zijn. e) Indien de RVV het beroep afwijst, krijgt het familielid een nieuwe termijn op zijn bijlage 14ter. En eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening bij het verstrijken dan de termijn van de bijlage 14ter Gezinshereniging tussen een derdelander met verblijfsrecht van bepaalde duur Er zijn twee mogelijkheden om de aanvraag in te dienen. Ofwel vanuit het herkomstland. Ofwel tijdens een legaal of illegaal verblijf in België De gezinshereniging wordt toegestaan a) Wanneer de aanvraag wordt ingediend terwijl het familielid nog in het herkomstland verblijft en de DVZ staat de gezinshereniging toe, wordt een visum type D afgeleverd. Met dat visum kan het familielid naar België komen. Bij aankomst moet het familielid zich binnen de 8 werkdagen aanmelden bij de gemeente. Het familielid krijgt onmiddellijk een BIVR of elektronische A kaart met dezelfde geldigheidsduur als het verblijfsrecht van de persoon die hier al is. Verder wordt het familielid in het vreemdelingenregister ingeschreven. Indien de gemeente niet meteen een BIVR of elektronische A kaart kan afleveren, krijgt het familielid tijdelijk een bijlage 15. Er is recht op maatschappelijke dienstverlening. b.1.) Wanneer de aanvraag wordt ingediend terwijl het familielid al legaal in België verblijft, onderzoekt de gemeente eerst of de aanvraag inn overweging kan worden genomen. Indien de aanvraag in overweging wordt genomen (alle documenten moeten worden voorgelegd alsook een recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 11/18

12 bewijs van legaal verblijf 3 en de woonstcontrole moet positief zijn), krijgt het familielid een bijlage 41 en een attest van immatriculatie model A (oranje kaart). Dit attest heeft dezelfde geldigheidsduur als het verblijfsrecht van de persoon die hier al is maar met een maximum van 9 maanden. Gedurende deze terlijn onderzoekt de DVZ de aanvraag ten gronde. Het familielid wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Het familielid heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. b.2.) Wanneer de aanvraag wordt ingediend terwijl het familielid al illegaal in België verblijft, onderzoekt de DVZ de ontvankelijkheid van de aanvraag. Het familielid moet de nodige documenten, het bewijs van zijn identiteit en het bewijs van de uitzonderlijke omstandigheden die toelaten dat de aanvraag in België wordt ingediend (en niet in het herkomstland) bij de gemeente indienen. De gemeente doet vervolgens een woonstcontrole. Indien de woonstcontrole positief is, maakt de gemeente de aanvraag over aan de DVZ die nagaat of de aanvraag ontvankelijk is. Het familielid krijgt een bijlage 3 als bewijs van het indienen van de aanvraag. Het familielid kan geen rechten putten uit de bijlage 3. Indien de DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaart, krijgt het familielid een bijlage 41 en een attest van immatriculatie model A (oranje kaart). Dit attest is 9 maanden geldig. Gedurende deze terlijn onderzoekt de DVZ de aanvraag ten gronde. Het familielid wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Het familielid heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. c) De gemeente maakt de in overweging genomen aanvraag over aan de DVZ (b.1.) of de DVZ onderzoekt de ontvankelijk verklaarde aanvraag verder (b.2.). De DVZ moet een beslissing ten gronde nemen tijdens de geldigheidsduur van het attest van immatriculatie (9 maanden). In complexe dossiers kan dit attest twee keer met 3 maanden verlengd worden. De DVZ beschikt biijgevolg over maximaal 15 maanden om te beslissing. In afwachting van de beslissing van de DVZ behoudt het familielid zijn attest van immatriculatie model A en zijn recht op maatschappelijke dienstverlening. d) Indien de DVZ een positieve beslissing neemt of bij uitblijven van een beslissing binnen de termijn (maximaal 15 maanden), krijgt het familielid een BIVR of elektronische A kaart voor dezelfde duur als het verblijfsrecht van de persoon die hier al is. Het familielid heeft verder recht op maatschappelijke dienstverlening en blijft in het vreemdelingenregister ingeschreven. e) Een familielid van een vreemdeling die een verblijfsrecht van bepaalde duur heeft, kan enkel een verblijfsrecht vann onbepaalde duur krijgen indien de persoon die hier al is ook een verblijfsrecht van onbepaalde duur heeft gekregen. In dat geval kan het familielid na een tijdelijk verblijf van in principe 3 jaar een verblijfsrecht van onbepaalde duur krijgen. Het familielid krijgt dan een BIVR van onbepaalde duur of een elektronische B kaart en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening De gezinshereniging wordt niet toegestaan a) Indien de gemeente de ingediende aanvraag niet in overweging neemt, krijgt het familielid een bijlage 40 (de aanvraag werd tijdens een legaal verblijf ingediend) of een bijlage 2 (de aanvraag werd tijdens een illegaal verblijf ingediend). Er is alleen een niet schorsend beroep bij de RVV mogelijk. Het 3 Zoals gezegd is het indienen van een aanvraag tot gezinshereniging ook mogelijk vanuit een illegaal verblijf in België maar dan moet de aanvrager eerst uitzonderlijke omstandigheden bewijzen die verhinderen dat hij/zij terugkeert naar het herkomstland om van daaruit de aanvraag te doen. Deze beslissing neemt de DVZ recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 12/18

13 familielid wordt niet ingeschreven en heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening (tenzij eventueel dringende medische hulp). Inschrijving: geen b) Indien de DVZ de aanvraag onontvankelijk verklaart (de aanvraag werd tijdens een illegaal verblijf ingediend), krijgt het famillielid een bijlage 13. Het familielid heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening (tenzij eventueel dringende medische hulp). Inschrijving: geen c) Indien de DVZ de ingediende aanvraag afwijst, wordt er geen verblijfsrecht toegekend. Het familielid krijgt een bijlage 13. Tegen deze beslissing kan een schorsend beroep bij de RVV worden ingediend. Het familielid krijgt dan een bijlage 35 en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien het familielid niet in beroep gaat, eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening bij het verstrijken dan de termijn van de bijlage 13. Inschrijving: geen/vreemdelingenregister d) Indien de DVZ het toegekende tijdelijke verblijfsrecht beëindigt, krijgt het familielid een bijlage 13. Tegen deze beslissing kan een schorsend beroep bij de RVV worden ingediend. Het familielid krijgt dan een bijlage 35 en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien het familielid niet in beroep gaat, eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening bij het verstrijken dan de termijn van de bijlage 13. e) Indien de RVV het beroep inwilligt, moet de DVZ een nieuwe beslissing nemen. Die kan positief of negatief zijn. f) Indien de RVV het beroep afwijst, krijgt het familielid een nieuwe termijn op zijn bijlage 13. En eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening bij het verstrijken dan de termijn van de bijlage Veelgestelde vragen 4.1. Kan maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie geweigerd worden omdat de verblijfsvoorwaarden niet (meer) vervuld zijn? De wetgeving waardoor het OCMW gebonden is (RMI-wet en OCMW-wet) en de verblijfswetgeving staan los van elkaar. Meer zelfs, de verschillende wetgevingen zijn niet op elkaar afgestemd waardoor vreemde of zelfs tegenstrijdige situaties mogelijk zijn. Wanneer de verblijfswetgeving bepaalde voorwaarden stelt bij het toekennen of het verlengen van een verblijfsrecht, bijvoorbeeld inzake het hebben van bestaansmiddelen om niet ten laste van de staat te komen, dan moet het OCMW in het kader van zijn informatieplicht cliënten erop wijzen dat het uitoefenen van hun recht op OCMW-dienstverlening een risico inhoudt. Maar indien de hulpvrager de in de OCMW-wetgeving gestelde voorwaarden vervult en ondanks het hem uitgelegde risico zijn rechten wil uitoefenen, kan het OCMW dat niet weigeren omwille van het verblijfsrecht. M.a.w. iemand waarvan de wetgever eist dat die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien om een verblijfsrecht te hebben of te behouden, is niet per definitie uitgesloten van het recht op OCMWdienstverlening en het eventuele recht daarop zal pas stoppen als het verblijfsrecht afgenomen is. In de procedures gezinshereniging vinden we verschillende voorwaarden terug die te maken hebben met het ten laste zijn van de persoon die het recht op gezinshereniging opent of met het hebben van voldoende bestaansmiddelen. Die voorwaarden kunnen van toepassing zijn bij het toekennen van het verblijfsrecht maar ook bij het verdere behoud ervan en dan zowel bij de controle van de voorwaarden naar aanleiding van een verlenging van een tijdelijk verblijfsrecht als bij een tussentijdse controle door de DVZ. Het al dan niet controleren van deze voorwaarden alsook de beoordeling van het naleven ervan komt alleen toe aan de DVZ. De OCMW s mogen zich niet in de plaats van de DVZ stellen en recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 13/18

14 OCMW-dienstverlening weigeren omdat de hulpvrager de in de procedure gezinshereniging gestelde voorwaarden niet langer vervuld. Het OCMW heeft een algemene informatieplicht en moet de hulpvrager naar beste vermogen informeren over het risico dat hij/zij loopt om het gevraagde verblijfsrecht niet te krijgen of te verliezen wanneer het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening wordt uitgeoefend. Maar de beslissing om het risico al dan niet te nemen, wordt door de hulpvrager genomen. Het OCMW kan de toekenning van maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening alleen weigeren indien de in de RMI-wet of OCMW-wet gestelde voorwaarden niet vervuld zijn Kunnen/moeten de lokale besturen informatie doorgeven aan de DVZ? Als er voorwaarden opgelegd worden, stelt zich de vraag naar de controle door de verblijfsrechtelijke instanties. M.a.w. hoe kan de DVZ nagaan of iemand de door de wet opgelegde voorwaarden nog vervult? De DVZ zit centraal in Brussel en kan niet overal ter plaatse gaan kijken. De DVZ vraagt bijgevolg medewerking van instanties die wel ter plaatse zijn en/of rechtstreeks contact hebben met de betrokkenen zoals bijvoorbeeld de lokale besturen. Maar kunnen of mogen die de DVZ helpen en informatie doorgeven? Kan het OCMW informatie doorgeven aan de DVZ? Wat met het beroepsgeheim van de OCMW s? OCMW s zijn gebonden door het strafrechtelijk gesanctioneerde beroepsgeheim (art. 458 Strafwetboek en artikelen 36 en 50 OCMW-wet). OCMW s en hun personeelsleden mogen bijgevolg geen geheimen van hun cliënten meedelen aan derden. Ook niet als de derde een andere overheidsinstantie is. Het feit dat iemand een beroep doet op OCMW-dienstverlening is een geheim omdat de cliënt verwacht dat het OCMW dat feit vertrouwelijk behandelt. Zolang er geen duidelijke wettelijke regeling is voor het meedelen van informatie over cliënten in het kader van de controle van de verblijfsvoorwaarden, is de VVSG dan ook van mening dat OCMW s geen informatie over hun individuele cliënten kunnen meedelen aan de DVZ en evenmin aan de gemeente, de (lokale) politie of andere mogelijke betrokken instanties. Zeer uitzonderlijk en onder beperkende voorwaarden kan informatie gedeeld worden in het kader van het gedeeld beroepsgeheim. D.w.z. dat de derden waarmee op individuele basis informatie gedeeld wordt, op zijn minst ook door het beroepsgeheim gebonden moeten zijn en die informatie met dezelfde doelstelling als het OCMW moeten gebruiken. Ook moet de cliënt op de hoogte zijn en zijn toestemming gegeven hebben. Informatie delen met de gemeente met het oog op het doorgeven daarvan aan de DVZ kan niet. Wanneer het OCMW (en/of de gemeente) de informatie niet doorgeeft, kan de DVZ de betrokkene vragen om zelf een attest aan het OCMW te vragen (zie verder 6)) Kan de gemeente informatie doorgeven aan de DVZ? En het beroepsgeheim van de gemeenten? Hier liggen de kaarten minder duidelijk. Het OCMW zou in eerste instantie geen informatie over individuele cliënten aan de gemeente mogen geven. Toch zeker niet met de bedoeling om deze informatie aan de DVZ door te geven. Maar wat als dat toch gebeurt? Moet de gemeente die informatie dan overmaken aan de DVZ? Er is geen afdwingbare bepaling die de gemeenten ertoe verplicht om in die mate spontaan mee te werken met de DVZ bij het uitvoeren van diens controleopdracht. De DVZ vraagt de gemeenten weliswaar om informatie door te geven (omzendbrief van 23 mei 2008 van de DVZ). Een omzendbrief volstaat alvast niet om het beroepsgeheim dat ook kan spelen bij gemeenten aan de kant te schuiven. De omzendbrief voorziet ook geen sanctie of zo wanneer de gemeente geen informatie doorgeeft. Verder is er nog het Koninklijk Besluit van 14 juli 1986 (BS 7 augustus 1986) dat de gemeenten een erg algemene opdracht geeft i.v.m. het doorgeven van informatie aan de DVZ. Deze opdracht wordt echter ook niet strafrechtelijk gesanctioneerd recht op ocmw dienstverlening in het kader van gezinshereniging vs2 - F - 14/18

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 8 juli 2010. Zie ook de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen? Klik hier

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen

Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen de gewijzigde reglementering sedert 1 juni 2008 Dienst Rechtsbescherming Foyer 24 november 2008 Overzicht Doel van de hervormingen Binnenkomst Kort verblijf Lang

Nadere informatie

23/05/2008. Burgers van de Unie en hun familieleden. A. Inleiding

23/05/2008. Burgers van de Unie en hun familieleden. A. Inleiding 23/05/2008 Burgers van de Unie en hun familieleden A. Inleiding B. Binnenkomst en kort verblijf C. Niet-duurzaam verblijf van meer dan drie maanden 1. Burger van de Unie 2. Familieleden die zelf geen burger

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 16. EU-burgers (burgers van de oude lidstaten

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

RECHT OP MATERIËLE OPVANG

RECHT OP MATERIËLE OPVANG RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? -

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Veel voorkomende bewijzen van wettig

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

Langdurig ingezetene. een woordje uitleg bij het nieuwe L.I.-statuut. Dienst Rechtsbescherming Foyer november 2008

Langdurig ingezetene. een woordje uitleg bij het nieuwe L.I.-statuut. Dienst Rechtsbescherming Foyer november 2008 Langdurig ingezetene een woordje uitleg bij het nieuwe L.I.-statuut Dienst Rechtsbescherming Foyer november 2008 Statuut L.I.: een lange weg Europese Richtlijn 2003/109 RL heeft rechtstreekse werking in

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Doc 356 (19/08/2009) 14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Inhoudstafel Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene...2 I. Het bekomen van

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2010 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten

Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten Informatieve fiches met steun van Medimmigrant (rue) gaucheret (straat) 164 1030 Bruxelles/Brussel T 02/274.14.33-34 info@medimmigrant.be www.medimmigrant.be

Nadere informatie

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer;

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer; Datum : 05/02/1996 BS : 27/02/1996 Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun >> Fedasil >> Dienst Voorbereiding opvangbeleid >> mei 2010 Thema s: (klik op de titel om rechtstreeks bij een thema

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Versie 30 juni 2016 Betreft: Invoering administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 2 maart 2015 Beste bezoeker, Ten gevolge van de beslissing van

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Code DAVINCI (KBI) Identiteitsbewijzen

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Administratieve Controle Omzendbrief VI nr 2010/153 van 30 maart 2010 3991/218 Bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in de hoedanigheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

ARBEIDS- KAART. Informatiebrochure

ARBEIDS- KAART. Informatiebrochure ARBEIDS- KAART Informatiebrochure 1 De regelgeving over arbeidskaarten is heel complex. De informatie hieronder is absoluut niet volledig maar geeft je de belangrijkste zaken mee. Bovendien wordt deze

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 25 maart

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen?

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen? K.B. 500 euro Surf ook naar http://trinicom.miis.be/(s(fuqgcyfn0d2va345xuvefvmg))/direct.aspx?t=nl&cl=0 voor de faq van de POD MI over K.B. 500 euro. 1 Cumulmogelijkheden - ESF federaal - Art.60 7 OCMW-wet

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF Maandelijkse statistieken Maart 2015 1. Input (nieuwe binnenkomende aanvragen) Tabel 1. Aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter attentie van de Dienst Verkiezingen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie