(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur"

Transcriptie

1 (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent dit dat deze asielzoekers recht hebben op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW indien zij behoeftig zijn. Ze zijn immers legaal in het land en hebben geen toewijzing aan een opvangstructuur (artikelen 1, 57 en 57ter OCMW-wet). Wat zijn niet toegewezen asielzoekers? Wanneer Fedasil de asielzoeker de dag dat hij zijn asielaanvraag indient geen opvangplaats 1 kan toewijzen, wordt er officieel een beslissing van niet-toewijzing aan de asielzoeker betekend. Het kan daarbij gaan over een nieuwe pas aangekomen asielzoeker, over een meervoudige (tweede, derde, enz.) asielaanvrager of over een vreemdeling die al in België verbleef en die nu een asielaanvraag indient. Wettelijke basis: De opvangwet maakt het niet toewijzen aan een opvangstructuur in bijzondere omstandigheden mogelijk. Volgens Fedasil is de verzadiging van het opvangnetwerk een bijzondere omstandigheid die het niet toewijzen van de asielzoeker toelaat (artikel 11, laatste lid Opvangwet en voorbereidende werken). Deze niet-toewijzing is in principe definitief. Deze asielzoekers zullen dus nooit in de materiële opvang terechtkomen als asielzoekers. Niet toegewezen asielzoekers verblijven legaal en hebben, indien zij behoeftig zijn, recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun gelijk aan het leefloon) door het bevoegde OCMW (zie verder). Artikel 57ter OCMW-wet sluit immers alleen aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers uit van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Opgelet: Ook al lijken de situaties op elkaar (en gelden deels dezelfde regels), niet verwarren met asielzoekers waarvan de code 207 opvangstructuur werd opgeheven of met het rechtstreeks toewijzen van een nieuwe asielzoeker aan een LOI (in plaats van eerst aan een collectieve opvangstructuur toe te wijzen). Meer informatie op (zie verder onderaan deze tekst). Bevoegd OCMW De asielzoeker kiest vrij waar hij gaat wonen. Het spreidingsplan is niet van toepassing. De maatregelen in verband met het verplichte huisvestingsaanbod voor aan een OCMW toegewezen asielzoekers (die dus een code 207 OCMW hebben) en de daaraan gekoppelde sancties bij de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie zijn evenmin van toepassing. Volgens de omzendbrief van 3 december 2008 van de POD Maatschappelijke Integratie is het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats (codes 001/020) in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister bevoegd voor de maatschappelijke dienstverlening aan een asielzoeker die geen toewijzing aan een opvangstructuur heeft (artikel 2, 5 wet 2 april 1965). Een nieuw aangekomen asielzoeker wordt bij het indienen van zijn asielaanvraag ingeschreven voor zijn hoofdverblijfplaats op het door hem opgegeven adres 2. Bijgevolg is het OCMW van die gemeente bevoegd voor de hulpvragen van deze asielzoeker. Heel wat asielzoekers kunnen op dat moment geen adres opgeven. In dat geval wordt de asielzoeker voor zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de DVZ in Brussel ingeschreven. Bijgevolg is het OCMW van Brussel bevoegd voor alle asielzoekers die geen adres kunnen opgeven. Het OCMW 1 Met opvangplaats bedoelen we zowel een gewone opvangplaats in een collectieve of individuele opvangstructuur zoals de opvangcentra en de LOI als een noodopvangplaats of een plaats in een hotel. 2 De gemeente wordt via het Rijksregister op de hoogte gebracht van deze inschrijving en moet dan de woonstcontrole doen. Dit systeem veroorzaakt wel eens moeilijkheden. Bijvoorbeeld indien het adres een LOI blijkt te zijn, indien de asielzoeker er niet ingeschreven mag worden (bijvoorbeeld wegens overbewoning) of indien de asielzoeker er helemaal niet woont en de personen die op dat adres wonen geen enkele band met de asielzoeker hebben.

2 van Brussel heeft reeds laten weten dat zij niet zullen ingaan op hulpvragen die door niet toegewezen asielzoekers worden ingediend bij gebrek aan middelen. Het is nog onduidelijk of en hoe het OCMW van Brussel reageert wanneer een ander OCMW een hulpvraag van een niet toegewezen asielzoeker overmaakt via de procedure bevoegdheidsconflicten. Wanneer het gaat over een meervoudige asielaanvrager of een vreemdelingen die hier al verbleef, is er vaak nog een vroegere inschrijving voor zijn hoofdverblijf in het wachtregister staat. Bijvoorbeeld het adres van het LOI waar de asielzoeker vroeger verbleef of het adres waar de vreemdeling ooit gewoond heeft. In dat geval is het OCMW van die gemeente bevoegd. Check dus steeds wat er precies in het wachtregister staat! Het bevoegde OCMW is voor alle steunverlening bevoegd: financiële steun, medische kosten, huurwaarborg, begeleiding bij het vinden van huisvesting, enz. Pas na de inschrijving op een nieuw adres, wordt het OCMW van de nieuwe woonplaats bevoegd. Huisvesting, huurwaarborg en installatiepremie (huisvestingskosten) Hoe kunnen de OCMW s voor deze asielzoekers die plots op de stoep staan huisvesting vinden? Huisvesting die in feite onmiddellijk aangeboden zou moeten kunnen worden als we deze groep niet in de daklozenopvang terecht willen laten komen (waar er ook niet altijd plaats is en waar de vraag gesteld wordt of dakloze asielzoekers tot de doelgroep behoren). Dat is een haast onmogelijke opdracht. In die gevallen kan een OCMW niet altijd de gepaste maatschappelijke dienstverlening bieden. In de praktijk zullen heel wat onder hen ofwel op straat belanden (in parken, op stations enz.) ofwel bij familie of vrienden opgevangen worden. Uit de praktijk blijkt dat een aantal van deze niet toegewezen asielzoekers erin slaagt om een (aanbod van) huurovereenkomst te bemachtigen, meestal onder de opschortende voorwaarde dat de huurwaarborg en/of de eerste huur binnen een bepaalde termijn betaald worden, en zich vervolgens tot het OCMW wenden met de vraag om die huurwaarborg en/of die eerste huur te betalen. De bijzondere bevoegdheidsregel voorzien in artikel 2, 8 van de wet van 2 april 1965 voor de toekenning van een huurwaarborg geldt niet want de hulpvraag wordt niet gesteld bij het verlaten van een opvangstructuur. Voor de toekenning van de huurwaarborg is bijgevolg het OCMW bevoegd dat ook bevoegd is voor de toekenning van de financiële steun dus het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wachtregister op het moment van de hulpvraag. Deze vreemdelingen zijn asielzoekers op het moment dat zij bij het OCMW aankloppen. Voor het toekennen van een installatiepremie (huisvestingskosten) geldt bijgevolg ook artikel 5 van het MB 30 januari 1995 (en dus niet artikel 57bis OCMW-wet). Het bevoegde OCMW is het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wachtregister op het moment van de hulpvraag. Verder is er enkel recht op tenlasteneming door de POD MI van een installatiepremie (huisvestingskosten) indien de begunstigde asielzoeker zich vestigt in de gemeente van het bevoegde OCMW (vestigingsvoorwaarde), indien de asielzoeker voor de eerste keer dienstverlening van een OCMW ontvangt en indien de asielzoeker zich voor de eerste keer in een woning installeert waarbij deze installatie niet mag plaatsgrijpen voor het begin van de periode van maatschappelijke dienstverlening. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, kan het best zijn dat de menselijke waardigheid (artikel 1 OCMW-wet) vereist dat het OCMW maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een bedrag te besteden aan de inrichting van de woning toekent maar dan zal de POD Maatschappelijke Integratie dat bedrag niet ten laste nemen. Dat betekent dat er ofwel geen installatiepremie wordt toegekend ofwel dat ook deze kost ten laste van de OCMW s zal vallen. Vraag: Wat betekent de vestigingsvoorwaarde in de praktijk? Een strikte toepassing van deze vestigingsvoorwaarde zou betekenen dat deze installatiepremie niet vaak toegekend zal worden. In heel wat gevallen zal de niet toegewezen asielzoeker zich immers in een andere gemeente vestigen dan deze waar hij voor zijn hoofdverblijfplaats ingeschreven staat. Dat is bijzonder jammer omdat deze installatiepremie ook voor het regelen van de huurwaarborg gebruikt kan worden (dit in tegenstelling

3 tot de installatiepremies voorzien in de RMI-wet en de OCMW-wet). Er is echter ook een pragmatische toepassing. Wanneer een ander OCMW, bijvoorbeeld dat waar de asielzoeker zijn hulpvraag indient en waar de woning ligt die de asielzoeker eventueel kan huren, het dossier meteen van in het begin naar zich toetrekt en zelf de steunverlening opstart, verklaart dat OCMW zich in feite bevoegd voor de hulpvraag. Indien het eigenlijke bevoegde OCMW (dus dat van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wachtregister op de dag van de hulpvraag) daarmee instemt, wordt het andere OCMW als het bevoegde OCMW beschouwd en vestigt de asielzoeker zich wel in de gemeente van het bevoegde OCMW. Bijgevolg kan de installatiepremie met terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie toegekend worden indien ook de andere toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. Deze piste is dus zeker het overwegen waard. Let wel op: indien er dubbele steunverlening is, wordt alleen het wettelijk bevoegde OCMW (dus dat van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wachtregister op de dag van de hulpvraag) terugbetaald dus zeker afspraken maken. Wat kan een OCMW doen? a) Als de asielzoeker niet in de eigen gemeente ingeschreven staat en geen perspectief heeft op huisvesting in de eigen gemeente OCMW s die met een hulpvraag van een niet toegewezen asielzoeker geconfronteerd worden, moeten de hulpvraag registreren, zich onbevoegd verklaren en de hulpvraag aan het bevoegde OCMW (dus het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wachtregister) overmaken. Voor pas aangekomen asielzoekers kan dat het OCMW van Brussel zijn dat geen hulp zal aanbieden. Het is nog niet duidelijk of het OCMW van Brussel in dat geval een bevoegdheidsconflict zal uitlokken, zich bevoegd zal verklaren maar ten gronde zal weigeren of niet zal reageren. Intussen wordt het OCMW met de concrete situatie geconfronteerd. Elk OCMW zal moeten beslissen wat het wil en kan doen voor deze hulpvragers. Mogelijkheden zijn: - treinticket naar de gemeente van het bevoegde OCMW; - in contact brengen met advocaat of hulporganisatie (bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Vlaanderen) zodat er een beroep bij de arbeidsrechtbank kan worden ingediend tegen de niet toewijzing; - noodhulp toekennen zoals voedselpakketten, sanitaire pakketten, beperkt zakgeld, ; - als de asielzoeker bij familie of vrienden in de gemeente opgevangen wordt die zelf behoeftig zijn, ondersteuning bieden in welke vorm dan ook (hulp in natura, beperkt zakgeld, ); - tijdelijke opvang zoeken in daklozenopvang; - tijdelijke opvang in eigen crisiswoning of andere huisvesting, eventueel hotel in zeer precaire situaties, aanbieden; - Niet bevoegde OCMW s die de asielzoekers die zich bij hen aanbieden toch zouden willen helpen, kunnen dat doen met terugbetaling (binnen de wettelijke grenzen) van de toegekende financiële steun door de POD MI. De POD MI doet geen voorafgaande controle van de bevoegdheid van het OCMW tenzij bij dubbele steunverlening. En aangezien het OCMW van Brussel dat vaak bevoegd zal zijn de dossiers niet zal opnemen Voor alle zekerheid wel best contact opnemen met het eigenlijk bevoegde OCMW. b) Als de asielzoeker niet in de eigen gemeente ingeschreven staat maar perspectief heeft op huisvesting in de eigen gemeente In principe kan het OCMW waar de hulpvraag wordt ingediend de hulpvraag overmaken aan het OCMW van de plaats waar de asielzoeker ingeschreven staat voor zijn hoofdverblijfplaats. Dat OCMW is bevoegd voor alle vormen van hulpverlening. Als dat Brussel is, zal dit niet tot een concrete oplossing leiden. Als dat een ander OCMW is, raadt de VVSG aan om contact op te nemen en afspraken te maken over de steunverlening. Indien

4 het OCMW van de plaats waar de woning ligt de hulpvraag naar zich toe trekt, heeft dat immers een aantal voordelen. Immers, het OCMW van de plaats van inschrijving is bevoegd maar die bevoegdheid stopt zodra de asielzoeker in de gemeente waar de woning ligt ingeschreven wordt. Intussen is er een periode van afstand tussen bevoegd OCMW en werkelijke verblijfplaats van de asielzoeker. Dat is steeds te vermijden. Indien het OCMW van de plaats waar de woning ligt het dossier meteen naar zich toetrekt, dan moet er maar één OCMW een sociaal onderzoek doen en is er geen afstand tussen bevoegd OCMW en werkelijke verblijfplaats van de hulpvrager. En dat OCMW wordt sowieso binnen afzienbare tijd bevoegd. Bovendien kan het OCMW van de plaats van inschrijving de eventueel toegekende installatiepremie niet terugvorderen van de POD Maatschappelijke Integratie aangezien de vestigingsvoorwaarde niet vervuld is. De asielzoeker gaat immers in de gemeente wonen waar de woning ligt. Dat is jammer omdat die installatiepremie ook voor de huurwaarborg gebruikt kan worden. Indien het OCMW van de plaats waar de woning ligt het dossier meteen naar zich toetrekt, kan de installatiepremie wel van de POD Maatschappelijke Integratie teruggevorderd worden (indien ook de andere toekenningsvoorwaarden vervuld zijn zie ook hierboven: Vraag: Wat betekent de vestigingsvoorwaarde in de praktijk?). c) Als de asielzoeker in de eigen gemeente ingeschreven staat In dat geval is het OCMW waar de hulpvraag wordt ingediend bevoegd (plaats van inschrijving) om maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. Grootste probleem zal het vinden van tijdelijke opvang en huisvesting zijn. d) Is het zinvol om de niet toegewezen asielzoeker naar de arbeidsrechter te verwijzen om een veroordeling van Fedasil te verkrijgen? Het standpunt van Fedasil inzake het al dan niet opvangen van niet toegewezen asielzoekers waarvoor Fedasil een veroordeling door de arbeidsrechter heeft gekregen, is een paar keer gewijzigd. Aanvankelijk werden de niet toegewezen asielzoekers die bij de arbeidsrechter een veroordeling van Fedasil afdwongen toch opgevangen door Fedasil (en kregen ze dus een code 207 opvangstructuur). Vervolgens zat het opvangnetwerk zodanig vol dat dit bij gebrek aan opvangplaatsen niet langer mogelijk was. Fedasil moest bijgevolg noodgedwongen de dwangsommen betalen waarmee een dergelijke veroordeling gepaard gaat. Dat bedrag begint echter danig op te lopen. Daarom heeft Fedasil beslist om het aantal niet toegewezen asielzoekers waarvoor Fedasil veroordeeld werd en waarvoor Fedasil dwangsommen betaalt geleidelijk af te bouwen. Fedasil zal de advocaat van de niet toegewezen asielzoeker per brief meedelen dat de asielzoeker opgeroepen wordt om zich op de dispatching aan te bieden om alsnog een opvangplaats te krijgen. Indien de asielzoeker niet komt opdagen, zal Fedasil te betaling van de dwangsom stopzetten. Het afbouwen gebeurt volgens de chronologische lijst van de opgelopen veroordelingen waarbij Fedasil dwangsommen betaalt en in functie van de opvangplaatsen die beschikbaar zijn. OCMW s die maatschappelijke dienstverlening zouden toekennen aan niet toegewezen asielzoekers waarvoor Fedasil dwangsommen betaalt moeten dus het wachtregister dus goed in de gaten houden. Zodra er een toewijzing van een opvangplaats is, wordt de toegekende steun immers niet meer ten laste genomen. Met andere woorden, op middellange tot langere termijn kan dit een oplossing zijn maar niet om de acute noodsituatie op te lossen. Besluit Het meteen in aanmerking (kunnen) komen voor maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) door het OCMW moet zoveel mogelijk vermeden worden. Niet alleen plaatst dit OCMW s en asielzoekers in een bijzonder moeilijke positie voor wat de noodzakelijke hulpverlening betreft, dit belichaamt ook de mislukking van de in juni 2007 gemaakte keuze voor materiële opvang tijdens de hele duur van de asielprocedure en zal zeker en vast voor een aanzuigeffect zorgen, hetgeen we nu juist absoluut moeten vermijden om de overbezetting te kunnen oplossen.

5 Aangezien het vaak om al dan niet pas aangekomen bijzonder kwetsbare asielzoekers gaat, roept de VVSG de OCMW s op om, in afwachting van de door de federale regering beloofde bijkomende opvangplaatsen, elkeen naar beste vermogen toch enige hulp te voorzien voor deze asielzoekers. Meer informatie over de eerder door Fedasil genomen maatregelen vindt u op onder sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang in: - Informatieve Nota Maatregelen Fedasil Overbezetting Opvangnetwerk Asielzoekers - Informatieve Nota Spreidingsplan en Overbezetting Opvangnetwerk Asielzoekers - Nota impact opheffen code 207 OS - Overbezetting opvangnetwerk asielzoekers: beslissing Ministerraad en vrijwillige opheffing code 207 opvangstructuur Zie ook de omzendbrief van 3 december 2008 van de POD MI betreffende Gevolgen op het recht op maatschappelijke integratie bij een OCMW van een asielzoeker van wie de verplichte plaats van inschrijving (code 207) bij een opvangcentrum of bij een LOI werd opgeheven, Fabienne Crauwels 10 december 2009

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur versie van 19 november 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht

Nadere informatie

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding Einde van het recht op materiële opvang, verlengd recht op materiële opvang en de overstap naar OCMW-dienstverlening: vragen en opmerkingen bij de instructies van Fedasil van 13 juli 2012 Nota VVSG van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers?

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Overzicht van de wijzigingen aan de Opvangwet door de wet houdende diverse bepalingen De wijzigingen aangebracht op 11 januari 2010 staan in het blauw.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april 2010 staan in het blauw. De wijzigingen aangebracht op 17 mei

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Nieuwe versie van 14 juni 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april, 17 mei, 31 mei en 8 juni 2010

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Opvang van illegale families met kinderen

Opvang van illegale families met kinderen Opvang van illegale families met kinderen Juli 2010 Illegale families met kinderen hebben in België het recht om opgevangen te worden in een federale opvangstructuur. Sinds het voorjaar van 2009 wordt

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten)

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 03-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is steun in natura? 4) Wie heeft recht op steun in natura? 5) Aan

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Opening van een opvangstructuur voor asielzoekers

Opening van een opvangstructuur voor asielzoekers Opening van een opvangstructuur voor asielzoekers De individuele opvang in een lokaal opvanginitiatief De opening van een lokaal opvanginitiatief Financiering van de lokale opvanginitiatieven De opening

Nadere informatie

HET SPREIDINGSPLAN, WAT IS DAT PRECIES?

HET SPREIDINGSPLAN, WAT IS DAT PRECIES? HET SPREIDINGSPLAN, WAT IS DAT PRECIES? In een persbericht van 27 november 2015 meldde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat de federale regering een plan goedgekeurd heeft betreffende

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een installatiepremie en hoeveel bedraagt deze momenteel? 4) Wie heeft recht op een installatiepremie?

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november Vragen naar: Bernard Note E-mail: bernard.note@mi-is.be Tel : 02/509.81.62 I Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

De wet over de opvang van asielzoekers

De wet over de opvang van asielzoekers De wet over de opvang van asielzoekers Een evaluatie maart 2009 foto: Marcel Van Coile Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Doelstellingen en principes van de Opvangwet 6 3. Stand van zaken uitvoering van de

Nadere informatie

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017 AFDELING OCMW S Uw ref.: Onze ref.: Contactpersonen.: (UVCW) Jean-Marc ROMBEAUX 081.24.06.54 (VVSG) Piet VAN SCHUYLENBERGH 02.211.55.27 (Brulocalis)Marie WASTCHENKO 02.238.51.56 Bijlage(n): Aan de heer

Nadere informatie

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk Datum: 08/12/2011 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: Definitief Herkomst: CAW overleg (RvB CAW Federatie) Doel: Beleidssignaal De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden November 2015 Inhoudstafel 1. Asielaanvragen en beschermingsgraad op 30/11/2015... 3 a. Aantal asielaanvragen... 3 b. Beschermingsgraad...

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Wie betaalt de ziekenhuisrekening?

Wie betaalt de ziekenhuisrekening? Wie betaalt de ziekenhuisrekening? Over het bevoegd OCMW bij ziekenhuisopname en de regeling van onderstandsdomicilie 1. Inleiding De Wet van 2 april 1965 bepaalt welk OCMW bevoegd is en wie de kosten

Nadere informatie

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN. Winter 2011-2012

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN. Winter 2011-2012 KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN Winter 20112012 INHOUD 1) Doel en opzet SOS Opvang 2) Dagbegeleiding 3) Nachtopvang 4) Enkele evaluatiepunten 5) In 2012 geen crisis in de asielopvang? 2 Ontstaanscontext SOS

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF Maart 2013 Helpdesk Asielrecht Achtergrondnota OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF De helpdesk asielrecht van Vluchtelingenwerk krijgt veel juridische vragen van advocaten

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

FOCUS nr.2 STRIJD TEGEN DAK- EN THUISLOOSHEID

FOCUS nr.2 STRIJD TEGEN DAK- EN THUISLOOSHEID FOCUS nr.2 STRIJD TEGEN DAK- EN THUISLOOSHEID 1. INLEIDING De Europa 2020 strategie heeft als een van de doelstelling om tegen 2020 het aantal personen die leven in armoede of met sociale uitsluiting worden

Nadere informatie

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voorschotten op sociale uitkeringen Versie nr. 1 Laatste update: 07-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een voorschot op sociale uitkeringen? 4) Wat is het verschil tussen een voorschot op sociale uitkeringen

Nadere informatie

Financiële maatschappelijke steun equivalent aan het leefloon

Financiële maatschappelijke steun equivalent aan het leefloon Financiële maatschappelijke steun equivalent aan het leefloon Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is financiële maatschappelijke steun equivalent

Nadere informatie

Praktische nota voor de advocatuur. Rechtsmiddelen voor asielzoekers zonder toewijzing van een verplichte opvangplaats

Praktische nota voor de advocatuur. Rechtsmiddelen voor asielzoekers zonder toewijzing van een verplichte opvangplaats Praktische nota voor de advocatuur Rechtsmiddelen voor asielzoekers zonder toewijzing van een verplichte opvangplaats (versie 27 mei 2011) Dit document is bestemd voor advocaten die geconfronteerd worden

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Wat is het spreidingsplan? Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.: 2013/ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 FEBRUARI 2013 7e KAMER OCMW - opvang asielzoekers W.12.1.2007 tegensprekelijk prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

De Arbeidsrechtbank te Brussel zetelend in kortgeding, zegt hierover dat Fedasil in deze zaak prima facie geen overmacht aantoont.

De Arbeidsrechtbank te Brussel zetelend in kortgeding, zegt hierover dat Fedasil in deze zaak prima facie geen overmacht aantoont. TUSSENTIJDS VERSLAG 3 DE KWARTAAL 2009 Inleiding Sinds eind april 2009 weigert het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) systematisch opvang aan minderjarigen in staat van behoefte

Nadere informatie

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016 Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan Februari 2016 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor organisatie van materiële

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Laatste wijziging: 21-09-2015

Laatste wijziging: 21-09-2015 Laatste wijziging: 21-09-2015 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een huurwaarborg? 4) Waaruit bestaat de steun van OCMW s bij de samenstelling van een huurwaarborg? 5) Wie kan beroep

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen.

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. 6Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. Of je nu illegaal of legaal in België verblijft, wanneer je feitelijk

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

JURIDISCHE DIENST. 1. een nieuwe bevoeqdheidsreqelinq. Federate Overheidsdienst Sociale Zekerheid

JURIDISCHE DIENST. 1. een nieuwe bevoeqdheidsreqelinq. Federate Overheidsdienst Sociale Zekerheid POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie, Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn e-mail: petra.romelart@minsoc.fed.be JURIDISCHE DIENST Aan de dames en heren voorzitters

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN

GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN 1. Asielzoekers 1.1. Ontvankelijkheidsfase Bijlage 25bis of 26bis met een lopend, opschortend beroep bij het CGVS Bijlage 25 of 26 (Let op: zonder Immatriculatie-Attest)

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

ons kenmerk KS/2016/PM/118 In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot asielzoekers, vindt u hierbij de antwoorden op u vragen.

ons kenmerk KS/2016/PM/118 In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot asielzoekers, vindt u hierbij de antwoorden op u vragen. OCMW Antwerpen GR Mevrouw Anke Van dermeersch Gemeenteraadslid Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 1. uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2016

Ronde van Vlaanderen 2016 Ronde van Vlaanderen 2016 1 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Ronde van Vlaanderen Vluchtelingencrisis in de lokale context Vluchtelingencrisis in de lokale context 1. Enkele cijfers 2. Spreidingsplan

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Menen Noorderlaan 1 8930 Menen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Menen/W65B-RMID-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Praktische nota voor de advocatuur

Praktische nota voor de advocatuur Praktische nota voor de advocatuur Rechtsmiddelen voor asielzoekers zonder toewijzing van een verplichte opvangplaats (versie 28 november 2011) Dit document is bestemd voor advocaten die aangesteld worden

Nadere informatie

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS i.s.m. Aide Aux Personnes Déplacées, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaïek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom,

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6. Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.2004 1. Inleiding... 1 2. Quel trajet d accompagnement est visé par

Nadere informatie

RVB 2014_15 DIRECTIECOMITE AFDELING OCMW s

RVB 2014_15 DIRECTIECOMITE AFDELING OCMW s RVB 2014_15 DIRECTIECOMITE AFDELING OCMW s VERGADERING VAN 21 FEBRUARI 2014 - VERSLAG NR. 2 Aanwezig: De heer R. CODDENS, voorzitter. Mevr. en de hh. G. ABRAHAMS, J. ANCIAUX, J. ASSELMAN, J. BAL, M. BOYDENS,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 MAART 2012 7e KAMER OCMW - opvang asielzoekers W.12.1.2007 tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 02/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Recht op maatschappelijke integratie (RMI)

Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Versie nr. 1 Laatste update: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat houdt het recht op maatschappelijke integratie precies in? 3) Waarom wordt deze steun

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. De vluchtelingencrisis in de lokale context Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. De vluchtelingencrisis in de lokale context Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge VVSG #TREFDAGSOCIAAL De vluchtelingencrisis in de lokale context Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge De vluchtelingencrisis in de lokale context 1. De vluchtelingencrisis in cijfers 2. Spreidingsplan

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden Versie nr: 1 Laatste wijziging: 07-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de bijzondere hulp toegekend door OCMW

Nadere informatie

Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 12 December 2009

Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 12 December 2009 Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 12 December 2009 Voor u ligt een nieuwe Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen. Deze nieuwsbrief bundelt relevante actualiteit - nieuwe wetgeving, beleidsmaatregelen,

Nadere informatie