RECHT OP MATERIËLE OPVANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHT OP MATERIËLE OPVANG"

Transcriptie

1 RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? - Artikelen 6 en 7 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (hierna de Opvangwet), B.S. 7 mei 2007 Asielzoekers hebben tijdens de hele duur van hun asielprocedure recht op materiële opvang en worden bijgevolg niet meer doorverwezen naar een OCMW aan de hand van het spreidingsplan met het oog op de toekenning van maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) door het OCMW van de verplichte plaats van inschrijving (code 207 OCMW). Na 1 juni 2007 kunnen er trouwens geen asielzoekers meer ontvankelijk verklaard worden. Opmerking: Voor asielzoekers die op 1 juni 2007 al ontvankelijk verklaard waren en al financiële steun van het OCMW van code 207 kregen, verandert alleen het vervolg van de asielprocedure. Zij behouden hun recht op financiële steun door het OCMW van de code 207, ten allerlaatste tot de Raad van State het ingediende beroep afwijst. Zij worden dus niet naar de materiële opvang gestuurd. Zij behouden ook hun recht op een arbeidskaart C en op ziekteverzekering zoals voordien. Voor meer informatie over de Opvangwet verwijzen we naar de andere teksten beschikbaar op en het losbladig handboek Lokale besturen en Vreemdelingen, uitgegeven door Politeia VVSG. 1.1 asielzoekers Volgens de opvangwet hebben asielzoekers tijdens de hele asielprocedure recht op materiële opvang (artikel 6 Opvangwet). Met andere woorden vanaf het indienen van hun asielaanvraag, tijdens de behandeling van de asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tot en met het afwijzen van het ingediende beroep door de Raad van State met inbegrip van de beroepstermijnen om een beroep in te dienen bij de RVV of de Raad van State. Daartoe wordt de asielzoeker een opvangstructuur toegewezen (code 207 opvangstructuur). Indien de asielzoeker niet in deze opvangstructuur verblijft (de zogenaamde no show s), behoudt hij zijn recht op medische begeleiding ofwel via het LOI indien de toegewezen opvangstructuur een LOI is ofwel via de Cel medische kosten van Fedasil. In bijzondere situaties kan er beslist worden om geen code 207 opvangstructuur toe te kennen of om de reeds toegekende code 207 opvangstructuur op te heffen. In die situaties heeft de asielzoeker recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) van het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats. Voor meer informatie over het toewijzen van een verplichte plaats van inschrijving (code 207) verwijzen wij u naar de tekst Het toewijzen, wijzigen en opheffen van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) op Voor een beknopte beschrijving van de Opvangwet verwijzen wij u naar de tekst De opvangwet toegelicht voor OCMW s en Informatieve nota Fedasil opvangwet asielzoekers op wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

2 1.2 Familieleden van een asielzoeker Familieleden van een asielzoeker hebben ook recht op materiële opvang. De familie moet gesticht zijn in het land van herkomst en de familieleden moeten in België zijn omwille van de asielaanvraag. De in aanmerking komende familieleden zijn: 1) de echtgenoot of de niet gehuwde partner waarmee er een stabiele relatie is en 2) de minderjarige ongehuwde kinderen ten laste, ook adoptiekinderen, en zowel binnen het huwelijk als buiten het huwelijk geboren kinderen (art. 2, 5 Opvangwet). Er is geen definitie van een stabiele relatie. De Opvangwet heeft het in de definitie van familieleden over de familie van een asielzoeker. Dezelfde definitie geldt evenwel ook wanneer het gaat over het recht op materiële opvang van een andere begunstigde van de opvang dan een asielzoeker. Bij het toewijzen van de opvangstructuur en het wijzigen van die toewijzing wordt een ruimere invulling van het begrip familie gehanteerd (zie de tekst Het toewijzen, wijzigen en opheffen van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) op 1.3 Minderjarige vreemdelingen die samen met hun ouders illegaal in België verbijven De opvangwet vermeld dat ook de minderjarige kinderen die samen met hun ouders illegaal in België verblijven, recht hebben op materiële opvang. Dit is een bevestiging van wat er in artikel 57, 2, 2 OCMW-wet staat. Aan deze regeling wijzigt niets. Alle bestaande formulieren blijven van toepassing. 1.4 verlengd recht op materiële opvang In een aantal situaties wordt het recht op materiële opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die in een opvangstructuur verblijven, verlengd (artikel 7 Opvangwet): a) medische overmacht: De uitgeprocedeerde asielzoeker kan geen gevolg geven aan het hem betekende uitwijzingsbevel omwille van gestaafde medische redenen. Het voorleggen van een naar behoren ingevuld medisch attest is vereist. Dat attest kan worden afgegeven door de arts van de opvangstructuur maar ook door een arts die niet verbonden is met de opvangstructuur. De uitgeprocedeerde asielzoeker moet ook een aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf omwille van die medische overmacht indienen (artikel 9ter Vreemdelingenwet). Zwangerschappen vallen niet onder medische overmacht maar onder overmacht zonder meer (zie b)). Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter Vreemdelingenwet. b) overmacht: De uitgeprocedeerde asielzoeker kan geen gevolg geven aan het hem betekende uitwijzingsbevel omwille van door de autoriteiten bevestigde overmacht. Deze overmacht kan zich op verschillende wijzen manifesteren. 1) De uitgeprocedeerde asielzoeker heeft een verlenging van zijn uitwijzingsbevel aangevraagd bij de DVZ, bijvoorbeeld omwille van het kunnen beëindigen van het schooljaar. Hij moet het indienen van deze aanvraag bewijzen. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande de aanvraag tot verlenging van het uitwijzingsbevel. 2) De uitgeprocedeerde asielzoeker kan niet terugkeren omdat de overheid van het herkomstland weigert de nodige documenten af te leveren. De betrokken asielzoeker wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

3 moet verklaren dat de autoriteiten van het herkomstland weigeren om de nodige documenten af te leveren en Fedasil moet deze verklaring valideren. Bovendien moet de betrokkene bewijzen dat hij omwille van die overmacht ook ofwel een aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet ofwel een aavraag tot verlenging van zijn uitwijzingsbevel heeft ingediend bij de DVZ. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande aangaande de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet of de aanvraag tot verlenging van het uitwijzingsbevel. 3) De uitgeprocedeerde asielzoeker kan niet terugkeren naar zijn herkomstland omdat hij in België gevraagd heeft om erkend te worden als staatloze of erkend werd als staatloze. De overmacht wordt geacht te bestaan vanaf het indienen van de vraag bij de rechtbank van eerste aanleg, tijdens de eventuele beroepsprocedure bij het hof van beroep en tot ofwel de definitieve afwijzing van de aanvraag door de rechterlijke macht ofwel de definitieve beslissing van de DVZ over de aanvraag om op basis van de toekenning van het statuut van staatloze door de rechtbank een verblijfsrecht te krijgen (aan te vragen via regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet). De betrokkene moet het indienen van zijn aanvraag bij de rechtbank van eerste aanleg bewijzen. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van het definitieve vonnis waarmee het statuut van staatloze geweigerd wordt. Het vonnis is definitief wanneer er geen beroep meer mogelijk is of wanneer de termijn om in hoger beroep te gaan verstreken is en er geen beroep werd ingediend. Indien de rechtbank de betrokkene erkend als staatloze blijft het recht op materiële opvang behouden in afwachting van de beslissing van de DVZ over de aanvraag tot toekenning van een verblijfsrecht. 4) De uitgeprocedeerde zwangere asielzoekster vanaf de zevende maand van de zwangerschap. Zij moet een verlenging van het haar betekende uitwijzingsbevel vragen bij de DVZ en daarvan het bewijs voorleggen. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met de dag na het verstrijken van de tweede maand na de bevalling. 5) De uitgeprocedeerde asielzoeker die de ouder is van een Belgisch kind verkeert ook in een overmachtssituatie. De ouder moet het bewijs voorleggen van het indienen van een aanvraag tot regularisatie van het verblijf op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet. 6) De uitgeprocedeerde asielzoeker is in het bezit van een niet-terugleidingsclausule of een gelijkaardige beslissing, afgegeven door het CGVS op basis van ofwel het vroegere artikel 63/5, vierde lid Vreemdelingenwet ofwel artikel 57/6, eerste lid, 1 Vreemdelingenwet. De betrokken asielzoeker moet bewijzen dat hij bij de gemeente van zijn verblijfplaats een aanvraag heeft ingediend om deze niet-terugleidingsclausule (of de gelijkaardige beslissing) om te zetten in de toekenning van subsidiaire bescherming. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande aanvraag tot omzetting. Niet elke overmacht komt dus in aanmerking. Deze situaties staan niet in de opvangwet zelf. Het is dus niet uitgesloten dat ook andere situaties (op termijn) in aanmerking zouden komen. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

4 c) familiale eenheid: De uitgeprocedeerde asielzoeker heeft nog een familielid dat wel nog recht heeft op materiële opvang. Volgende familieleden komen in aanmerking: - de echtgenoot en/of de niet gehuwde partner waarmee de betrokken asielzoeker of een andere begunstigde van de opvang een duurzame relatie heeft, hun minderjarige en meerderjarige kinderen voor zover ze ongehuwd en ten laste zijn en hun ouders. Er is geen definitie van duurzame relatie. Voor het ontstaan van het verlengd recht op materiële opvang komen er meer familieleden in aanmerking dan deze opgesomd in de definitie van familielid voorzien in artikel 2, 5 Opvangwet. Er komen echter minder familieleden in aanmerking voor het ontstaan van het verlengd recht op opvang dan voor de toepassing van de regel dat aan familieleden eenzelfde code 207 opvangstructuur moet worden toegekend. - de persoon die de voogdij of het ouderlijk gezag uitoefent. De familieband mag met alle middelen van het recht aangetoond worden. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot er geen enkel familielid meer recht heeft op materiële opvang. d) vrijwillige terugkeer: De uitgeprocedeerde asielzoeker die een verbintenis tot vrijwillige terugkeer ondertekend heeft, behoudt zijn recht op materiële opvang. Het recht op materiële opvang blijft behouden tot het effectief vertrek tenzij het eventuele uitstel aan het gedrag van de uitgeprocedeerde asielzoeker te wijten is. Met het invoeren van het verlengd recht op materiële opvang wordt de rechtspraak van het Arbitragehof en het Hof van Cassatie eindelijk opgenomen in wetgeving. Beide rechtscolleges hebben al geoordeeld dat de beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot dringende medische hulp in toepassing van artikel 57, 2 OCMW-wet (en bij uitbreiding het beëindigen van het recht op materiële opvang) niet kan wanneer de vreemdeling omwille van (medische) redenen buiten zijn wil niet kan terugkeren. Deze rechtspraak heeft geleid tot ontelbare veroordelingen door de arbeidsrechtbanken van het OCMW tot verdere steunverlening. Toch heeft de federale overheid deze situatie nooit in de wetgeving geregeld. Nu is dat dus gebeurd voor het recht op materiële opvang. Nog niet voor het recht op financiële steun (bijv. aan een afgewezen gezinshereniger in een overmachtsituatie kan nog geen door de POD Maatschappelijke Integratie ten laste genomen financiële steun toegekend worden tenzij na veroordeling door de arbeidsrechter). De uitgeprocedeerde asielzoeker kan zich enkel op dit verlengd recht op materiële opvang beroepen indien hij nog in de opvangstructuur verblijft op het ogenblik dat de noodzaak om dit verlengd recht in te roepen zich voordoet. Indien de asielzoeker in het ziekenhuis verblijft op basis van een betalingsverbintenis van de opvangstructuur, kan hij indien nodig ook een beroep doen op het verlengd recht op opvang. Ook moeten alle aan het verlengd verblijf in de materiële opvang gestelde voorwaarden vervuld zijn de dag voordat de uitgeprocedeerde asielzoeker in principe de materiële opvang zou moeten verlaten. 1.5 recht op materiële opvang bij meervoudige asielaanvragen - Instructies van 9 november 2007 ter attentie van de verantwoordelijken van de opvangstructuren voor asielzoekers betreffende de toekenning van de materiële hulp bij indiening van een tweede asielaanvraag, Omwille van de gewijzigde asielprocedure hebben heel wat asielzoekers beslist om na 1 juni 2007 een nieuwe asielaanvraag in te dienen, bijvoorbeeld met het oog op de toekenning van subsidiaire bescherming. Wat gebeurt er dan wanneer deze asielzoekers op basis van hun eerste / hun vorige asielaanvraag nog financiële steun ontvangen van het bevoegde OCMW omdat hun beroep bij de Raad van State nog hangende is? wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

5 In principe hebben deze asielzoekers recht op materiële opvang in een opvangstructuur. Er wordt hen een code 207 opvangstructuur toegekend bij het indienen van hun tweede / hun nieuwe asielaanvraag. De oude code 207 OCMW wordt opgeheven. Indien de DVZ vervolgens beslist om de tweede / de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen, kan de betrokkene verder in de opvangstructuur blijven indien zijn beroep bij de Raad van State nog hangende is. Hij kan dus niet opnieuw de overstap maken naar maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële steun. In bijzondere omstandigheden kan er evenwel worden afgezien van de toewijzing van de code 207 opvangstructuur bij het indienen van de tweede / de nieuwe asielaanvraag. In dat geval blijft de code 207 OCMW behouden voor de verdere duur van de behandeling van alle lopende asielaanvragen van deze asielzoeker. Zijn onder meer bijzonder omstandigheden: - eenheid van gezin: een familielid met recht op maatschappelijke dienstverlening van een OCMW; - medische problemen die rechtvaardigen dat de betrokkene verder maatschappelijke dienstverlening geniet; - verzadiging van het opvangnetwerk; Dit kan alleen na uitdrukkelijke instructie van Fedasil. - andere omstandigheden gestaafd door objectieve elementen die het verder zetten van de maatschappelijke dienstverlening rechtvaardigen; Bijvoorbeeld het belang van een minderjarige, al dan niet begeleid, en de continuïteit van de schoolplicht, een zichtbare of door objectieve elementen gestaafde kwestbaarheid zoals vermeld in artikel 36 Opvangwet. - Indien het OCMW dat de maatschappelijke dienstverlening toekent uitdrukkelijk vraagt om op basis van artikel 11, laatste lid Opvangwet geen code 207 opvangstructuur toe te kennen, wordt de aanwezigheid van bijzonder omstandigheden vermoed. Indien er dergelijke bijzondere omstandigheden voorhanden zijn, kan aan de Dispatching gevraagd worden om in toepassing van artikel 11, laatste lid Opvangwet geen code 207 opvangstructuur toe te kennen bij het indienen van de meervoudige asielaanvraag (voor meer info: Het toewijzen, wijzigen en opheffen van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) op Die vraag kan gesteld worden door de begunstigde van de opvang, zijn advocaat, zijn voogd of het betrokken OCMW. Dit moet gebeuren aan de hand van een gemotiveerd verzoekschrift gericht aan de Dispatching. 2. Einde van het recht op materiële opvang - Instructies van 9 november 2007 ter attentie van de verantwoordelijken van de opvangstructuren voor asielzoekers betreffende het einde van de materiële hulp en de praktische modaliteiten om het vertrek uit een opvangstructuur te organiseren, Instructies van 9 november 2007 ter attentie van de verantwoordelijken van de opvangstructuren voor asielzoekers betreffende de toekenning van materiële hulp bij indiening van een tweede asielaanvraag, Wanneer de asielprocedure afgesloten is, maar er bijvoorbeeld nog een regularisatieaanvraag loopt, hoe zit het dan met het recht op materiële opvang? Wie mag blijven en wie moet vertrekken? In het verleden beslisten de opvangcentra en de LOI in grote mate zelf. Dat veroorzaakte onzekerheid. Want wat als Fedasil niet akkoord gaat? Fedasil heeft daarom instructies opgesteld. Wanneer deze instructies gevolgd worden, is de betoelaging van de opvangplaats gegarandeerd. De instructie van 9 november 2007 vervangt de richtlijnen van 9 juni De nieuwe instructies zijn vanaf 9 november 2007 onmiddellijk van toepassing op alle personen die in de opvangstructuren verblijven. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

6 Vreemdelingen die op basis van de richtlijnen nog mochten blijven maar dit recht in toepassing van de instructies verliezen, moeten de opvangstructuur verlaten binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf 9 november Hierop zijn twee uitzonderingen. Vreemdelingen die onder de oude asielprocedure een beroep bij de Raad van State indienden dat nog hangende is en vreemdelingen die een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9, derde lid Vreemdelingenwet (dat intussen werd opgeheven) indienden waarover de DVZ nog geen uitspraak heeft gedaan (beide worden niet meer vermeld in de nieuwe instructies), kunnen op basis van de oude richtlijnen in de opvangstructuur verblijven tot de Raad van State hun beroep afwijst of tot de DVZ hun aanvraag afwijst. Op dat moment moet hun situatie opnieuw bekeken worden in functie van de nieuwe instructies 2.1 algemene bepalingen Wanneer er sprake is van de betekening in deze instructies, dan gaat het over de datum waarop de betrokkene geacht wordt kennis te hebben kunnen nemen bvan de inhoud van de beslissing die hem betekend wordt. Concreet is dat de dag waarop: - ofwel het aangetekend schrijven wordt aangeboden op de gekozen woonplaats van de betrokkene en dat zonder rekening te houden met de dag waarop de betrokkene effectief vaststelt dat er voor hem een aangetekend schrijven is toegekomen of de dag waarop het dat schrijven effectief op de post gaat afhalen; - ofwel de beslissing persoonlijk aan de betrokkene overhandigd wordt tegen ontvangstbewijs. In beide gevallen begint de termijn om in beroep te gaan bij de RVV te lopen de dag na deze dag van de betekening. Indien de dag van vertrek valt op een feestdag of tijdens het weekend, kan het effectieve vertrek uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag. Het LOI is niet altijd op de hoogte van de gebeurtenissen die het einde van het recht op materiële opvang bepalen. De beslissingen worden eerst aan de asielzoeker bezorgd. Het LOI krijgt de informatie (gele fiche) pas een stuk later. Het LOI kan zich wel informeren via het wachtregister, maar de gegevens in het wachtregister zijn niet altijd actueel en het OCMW vindt in het wachtregister ook niet alle relevante informatie terug. Bij twijfel of onduidelijkheid neemt het LOI contact op met de regioverantwoordelijke van Fedasil. 2.2 einde aan het recht op opvang tijdens de asielprocedure Wanneer de DVZ oordeelt dat België niet bevoegd is om de asielaanvraag te behandelen (Dublinoverdracht aan de bevoegde Europese lidstaat), ontvangt de asielzoeker een bijlage 26quater (uitwijzingsbevel) samen met een bijlage 10 of 10ter (doorlaatbewijs en specifieke Dublinbijlage). De asielzoeker moet de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 26quater. Deze termijn begint uiteraard pas te lopen vanaf de betekening van de bijlage 26quater. Indien de DVZ beslist om de meervoudige asielaanvraag niet in overweging te nemen, ontvangt de asielzoeker een bijlage 13quater (uitwijzingsbevel). De asielzoeker moet de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 13quater. Deze termijn begint ook pas te lopen vanaf de betekening van de bijlage 13quater. Deze beslissingen van de DVZ worden in het wachtregister vermeld. De asielzoeker kan een annulatieberoep indienen bij de RVV tegen het hem betekende uitwijzingsbevel (bijlage 26quater of 13quater). Dat beroep bij de RVV is niet automatisch schorsend. De schorsing kan wel gevraagd worden door de asielzoeker. Indien de RVV beslist om het uitwijzingsbevel te schorsen, kan de asielzoeker in de opvangstructuur blijven, of, indien hij de opvang reeds verlaten had (wat meestal het geval zal zijn), kan de asielzoeker zich opnieuw aanmelden bij wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

7 de Dispatching en in een opvangstructuur verblijven tot er uitspraak is gedaan over zijn annulatieberoep. Omwille van de gewijzigde asielprocedure hebben heel wat asielzoekers beslist om na 1 juni 2007 een nieuwe asielaanvraag in te dienen, bijvoorbeeld met het oog op de toekenning van subsidiaire bescherming. Wat gebeurt er dan wanneer deze asielzoekers op basis van hun eerste / hun vorige asielaanvraag nog financiële steun ontvangen van het bevoegde OCMW omdat hun beroep bij de Raad van State nog hangende is? In principe hebben deze asielzoekers recht op materiële opvang in een opvangstructuur. Er wordt een code 207 opvangstructuur toegewezen bij het indienen van hun tweede / hun nieuwe asielaanvraag. De oude code 207 OCMW wordt opgeheven. Indien de DVZ vervolgens beslist om de tweede / de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen, kan de betrokkene verder in de opvangstructuur blijven indien zijn beroep bij de Raad van State nog hangende is. Hij kan dus niet opnieuw de overstap maken naar financiële steun. In bijzondere omstandigheden kan er evenwel worden afgezien van de toewijzing van de code 207 opvangstructuur. In dat geval blijft de code 207 OCMW behouden voor de verdere duur van de behandeling van alle lopende asielaanvragen van deze asielzoeker. Wanneer het CGVS de asielaanvraag afwijst (geen erkenning en geen subsidiaire bescherming) en de termijn om in beroep te gaan bij de RVV (15 dagen vanaf de betekening van de CGVS-beslissing) verstrijkt zonder dat er een beroep werd ingediend, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten: - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt voor de beroepstermijn bij de RVV verstrijkt, de dag na het verstrijken van de beroepstermijn; - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt nadat de beroepstermijn bij de RVV verstrijkt, de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 13quinquies. Als de asielzoeker een beroep bij de RVV indient, mag hij uiteraard wel verder in de opvangstructuur blijven. Het beroep moet effectief ingediend zijn. Een intentieverklaring van een advocaat is niet genoeg. Wanneer de RVV de asielaanvraag afwijst (geen erkenning en geen subsidiaire bescherming) en de termijn om in beroep te gaan bij de Raad van State (30 dagen vanaf de betekening van de RVV-beslissing) verstrijkt zonder dat er een beroep werd ingediend, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten: - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt voor de beroepstermijn bij de Raad van State verstrijkt, de dag na het verstrijken van de beroepstermijn; - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt nadat de beroepstermijn bij de Raad van State verstrijkt, de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 13quinquies. Als de asielzoeker een beroep bij de Raad van State indient, mag hij uiteraard wel verder in de opvangstructuur blijven. Het beroep moet effectief ingediend zijn. Een intentieverklaring van een advocaat is niet genoeg. Hetzelfde geldt wanneer het in de praktijk gaat over de hernieuwing van de uitvoeringstermijn op een reeds betekende bijlage 13quinquies of bijlage 13. Als de Raad van State het beroep tegen de beslissing van de RVV ontoelaatbaar verklaart (filterprocedure), moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van een termijn van vijf dagen vanaf de betekening van die beschikking van ontoelaatbaarheid van de Raad van State. Indien op dat moment de termijn vermeld op de bijlage 13quinquies betekend na de negatieve RVV-beslissing waartegen het beroep bij de Raad van State werd ingediend, nog niet verstreken is, mag de asielzoeker in de opvangstructuur blijven tot die termijn verstreken is. De dag nadien moet hij de opvangstructuur verlaten. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

8 Als de Raad van State het beroep tegen de beslissing van de RVV verwerpt (beslissing ten gronde), moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van een termijn van vijf dagen vanaf de betekening van het verwerpingsarrest van de Raad van State. Als de Raad van State het beroep inwilligt, dan gaat het dossier terug naar de RVV en behoudt de asielzoeker zijn recht op materiële opvang. Indien de asielzoeker een onderdaan van een Europese lidstaat is of een onderdaan van een land waarmee de Europese Unie een toetredingsverdrag heeft gesloten en het CGVS beslist om de asielaanvraag niet in overweging te nemen, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van een termijn van 5 dagen vanaf de betekening van de CGVS-beslissing. In deze situatie wordt er geen rekening gehouden met het al dan niet betekend uitwijzingsbevel en het al dan niet verstrijken van de daarop vermelde uitvoeringstermijn. 2.3 einde aan het verlengd recht op opvang In bepaalde situaties hebben ook uitgeprocedeerde asielzoekers nog verder recht op materiële opvang. Deze situaties worden beschreven onder punt 1.4. verlengd recht op opvang. Daar zijn we ook ingegaan ook op het eindpunt van het recht op materiële opvang in deze situaties. We komen daar hier niet verder op terug. Wanneer de asielzoeker (of andere vreemdeling die nog in het LOI verbleef) geen recht meer heeft op materiële opvang, moet hij het LOI verlaten. Wanneer de asielzoeker niet vrijwillig vertrekt, moet het OCMW de uithuiszetting bij de vrederechter aanvragen. Het OCMW mag de betrokkenen niet zelf onder dwang uit de woning zetten. 2.4 Wat als de asielzoeker het LOI niet vrijwillig verlaat? Volgens de weliswaar beperkte bij de VVSG bekende rechtspraak van vrederechters gaat het in die situatie om een bezetting zonder recht op titel. De vrederechters oordelen vervolgens dat de ex-asielzoeker het LOI binnen een bepaalde termijn moet verlaten en daarna door het OCMW kan worden uitgedreven. Natuurlijk is het aangewezen om een uithuiszetting zoveel als mogelijk te vermijden, maar soms is het de enige overblijvende oplossing. Het gebeurt dat de vrederechter zich onbevoegd verklaart. Volgens de VVSG is dat geen terechte interpretatie van de vrederechter. Een beroep tegen een dergelijke beslissing van de vrederechter valt bijgevolg te overwegen. Het gebeurt ook dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg. Een mogelijke oplossing voor deze discussie zou kunnen zijn om uitdrukkelijk in de Opvangwet te bepalen dat de bewoning van een LOI-woning een bezetting zonder recht of titel is en in de memorie van toelichting verduidelijken dat de vrederechter bevoegd is voor de vraag naar uithuiszetting. Dat hoeft in principe niet in het Gerechtelijk Wetboek te gebeuren aangezien die bepalingen volgens de VVSG duidelijk zij maar de bestaande problemen in de praktijk vragen misschien ook in dat Wetboek enige verduidelijking. Tijdens de lopende procedure tot uithuiszetting bij de vrederechter blijft de opvangplaats aan 60% betoelaagd. Wanneer de vrederechter de uithuiszetting zou weigeren, dan wordt de opvangplaats terug aan 100% betoelaagd. Wanneer een LOI een LOI-bewoner die het LOI niet vrijwillig wil verlaten verder in het LOI laat verblijven zonder de procedure tot uithuiszetting op te starten, wordt de opvangplaats niet meer betoelaagd door Fedasil. 2.5 De overdracht naar het OCMW Wanneer de begunstigde van de opvang erkend wordt, subsidiaire bescherming toegekend krijgt, geregulariseerd wordt enz., verwerft hij een verblijfsrecht dat hem recht geeft op ofwel maatschappelijke integratie (leefloon) ofwel op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun). Bij het einde van de materiële opvang moet bijgevolg steeds een overdracht gebeuren aan het bevoegde OCMW voor het realiseren van deze hulpverlening. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

9 De opvangwet zegt dat deze overdracht bij koninklijk besluit geregeld moet worden en dat de continuïteit van de opvang daarbij gewaarborgd moet worden. Dit koninklijk besluit is nog in ontwikkeling. Vanzelfsprekend is dit een belangrijk koninklijk besluit voor de OCMW s Overdracht na toekenning van het statuut subsidiaire bescherming of erkenning als vluchteling of regularisatie Wanneer de asielzoeker geregulariseerd wordt of subsidiaire bescherming toegekend krijgt, ontstaat voor hem een recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats. Indien de asielzoeker erkend wordt als vluchteling, ontstaat voor hem een recht op maatschappelijke integratie door het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats. Wanneer de vreemdeling in een toegewezen opvangstructuur verblijft, is bijgevolg in eerste instantie het OCMW van de plaats waar de betrokkene in de opvangstructuur verblijft bevoegd om de overstap van materiële opvang naar OCMWdienstverlening te regelen. Een verblijf in een opvangstructuur betekent immers dat daar de gewoonlijke verblijfplaats gelegen is. Blijft de betrokkene in dezelfde gemeente na het verlaten van de opvangstructuur, dan blijft dat OCMW bevoegd. Verhuist de betrokkene naar een andere gemeente, dan wordt na de verhuis het OCMW van de nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. De overdracht aan het bevoegde OCMW is niet altijd gemakkelijk. Het is en blijft bijzonder moeilijk om een geschikte betaalbare woning in goede staat te vinden op de huisvestingsmarkt. Het OCMW en de betrokkene hebben dus vaak nood aan een overgangsverblijf in de opvangstructuur. Bovendien wil de betrokkene ook niet altijd in de gemeente van het LOI blijven. In dat geval is het nog moeilijker om een goede woning te vinden. Met Fedasil werd daarom afgesproken dat in deze situaties een verlenging van het verblijf in het LOI mogelijk is. Vanaf de beslissing inzake het verblijfsrecht (erkenning, regularisatie, subsidiaire bescherming) kan de asielzoeker nog 6 weken in het LOI blijven. De toestemming van de regiomedewerkers is nodig maar deze wordt in de regel gegeven. Indien de asielzoeker na 6 weken nog niet kan worden overgedragen, moet het LOI contact opnemen met de regiomedewerkers van Fedasil. Indien de coördinator van regiomedewerker ermee instemt (schriftelijk akkoord nodig), kan de asielzoeker nogmaals 6 weken in het LOI verblijven. Indien de asielzoeker na het verstrijken van deze tweede termijn van 6 weken nog steeds niet kan worden overgedragen, moet het akkoord van de directeur netwerkbeheer van Fedasil gevraagd worden voor het verder verblijf in het LOI. Dit kan alleen toegestaan worden in uitzonderlijke omstandigheden. Tijdens deze uitstapregeling wordt de opvangplaats aan 100% betoelaagd de asielzoeker krijgt subsidiaire bescherming Indien de asielzoeker subsidiaire bescherming krijgt, zijn er twee mogelijkheden. a) de asielzoeker gaat niet in beroep tegen de toekenning van de subsidiaire bescherming De asielzoeker aanvaardt de toekenning van de subsidiaire bescherming en gaat niet in beroep tegen de beslissing waarbij hem subsidiaire bescherming wordt toegekend. In dat geval wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister en wordt hem een BIVR voor één jaar afgeleverd. Zodra de termijn om in beroep te gaan tegen de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming verstreken is, wordt het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats bevoegd (art. 2, 5 wet van 2 april 1965). Op dat moment wordt de toekenning van de subsidaire bescherming ook definitief en kan de betrokkene zijn recht op maatschappelijke dienstverlening uitoefenen. In de praktijk zijn sommige OCMW s ervan overtuigd dat er na de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming pas iets verandert in de situatie van de betrokkene wanneer bij effectief ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en een BIVR heeft gekregen. Dat klopt niet. De administratieve afhandeling van de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming, meer bepaald het inschrijven in het vreemdelingenregister en het afleveren van wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

10 het BIVR, is niet relevant om te bepalen wanneer de bevoegdheid wijzigt en het recht op maatschappelijke dienstverlening ingaat. (De beroepstermijn bedraagt 15 dagen vanaf de betekening van de beslissing van het CGVS en 30 dagen vanaf de betekening van de beslissing van de RVV.) Indien de asielzoeker al financiële steun kreeg, kan het dossier na het verstrijken van de beroepstermijn overgedragen worden aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats (tenzij één van de uitzonderingsregels voorzien in de wet van 2 april 1965 van toepassing zou zijn). Indien de asielzoeker nog materiële opvang genoot in de hem toegewezen opvangstructuur, kan hij deze opvangstructuur verlaten. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kan de asielzoeker meteen ergens terecht en verlaat hij de opvangstructuur op eigen initiatief. In dat geval wordt het OCMW van die nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Ofwel kan de asielzoeker nergens terecht. In dat geval kan hij de opvangstructuur pas verlaten als hij nieuwe huisvesting heeft gevonden. Dat betekent concreet dat de vraag naar hulpverlening voor het betalen van de huurwaarborg en een eerste huur zich zal stellen tijdens het verblijf in de opvangstructuur. De gemeente waar de opvangstructuur ligt, is bijgevolg de gewoonlijke verblijfplaats. Voor de ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning, de betaling van een huurwaarborg, een eerste huur, een financiële steun en andere mogelijke hulpvragen naar aanleiding van het verlaten van de opvangstructuur is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dus het OCMW van de gemeente waar de opvangstructuur ligt. Dit betekent niet dat de opvangstructuur niet ook een opdracht heeft om de betrokkene bij te staan bij het verlaten van de opvangstructuur. In de praktijk wordt dergelijke begeleiding niet in gelijke mate aangeboden door elke opvangstructuur. Het is dan ook aan te raden om contact op te nemen met de opvangstructuur wanneer een dergelijk hulpvraag wordt ingediend. Zodra de asielzoeker de opvangstructuur verlaten heeft, wordt het OCMW van zijn nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dat OCMW is ook bevoegd voor de toekenning van de installatiepremie aangezien de betrokkene zijn hoedanigheid van dakloze pas verliest nadat hij de opvangstructuur verlaten heeft. b) de asielzoeker gaat in beroep tegen de toekenning van de subsidiaire bescherming Wanneer de asielzoeker de toekenning van de subsidiaire bescherming niet aanvaardt, kan hij in beroep gaan tegen de beslissing waarbij hem subsidiaire bescherming wordt toegekend. Indien het gaat om het schorsend beroep bij de RVV tegen de toekenningsbeslissing van het CGVS, wordt de beslissing tot toekenning van de subsidiaire bescherming geschorst en blijft de asielzoekers in zijn vorige situatie. Hij wordt niet in het vreemdelingenregister ingeschreven en krijgt geen BIVR. Hij heeft verder recht op ofwel financiële steun van het toegewezen OCMW ofwel op materiële opvang in de hem toegewezen opvangstructuur. Indien het gaat om het niet schorsend beroep bij de Raad van State tegen de toekenningsbeslissing van de RVV, wordt de subsidiaire bescherming wel toegekend. De betrokkene wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven en krijgt een BIVR. Dit leidt tot het schrappen van de code 207 in het wachtregister. Het OCMW van de gewoonlijk verblijfplaats wordt dus bevoegd. Dat betekent evenwel niet dat het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats ook maatschappelijke dienstverlening zal moeten toekennen. Zolang het beroep bij de Raad van State hangende is, behoudt de betrokkene zijn recht op materiële opvang volgens de opvangwet. Hij heeft alleen geen code 207 opvangstructuur meer die hem verbindt aan een bepaalde opvangstructuur. Bij gebrek aan code 207 kan artikel 57ter OCMW-wet weliswaar niet meer ingeroepen worden. Evenwel bepaalt artikel 1 OCMW-wet dat alleen behoeftigen recht hebben op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW. Personen die nog recht hebben op materiële opvang, kunnen in principe menswaardig leven door hun recht op materiële opvang uit te oefenen. De Opvangwet bepaalt immers uitdrukkelijk dat de materiële opvang de menselijke waardigheid waarborgt. Zijn vreemdelingen die recht hebben op materiële opvang dan misschien niet behoeftig in de zin van de OCMW-wet? Met andere woorden, primeert het recht op materiële opvang op het recht op maatschappelijke dienstverlening? Is maatschappelijke dienstverlening door het OCMW de meest residuaire hulpverlening van allemaal? Dit is (nog niet) duidelijk geregeld. De Opvangwet bepaalt dat er nog een uitvoeringsbesluit moet komen wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

11 om de overgang tussen materiële opvang en maatschappelijke dienstverlening te regelen. In afwachting van dat uitvoeringsbesluit werd deze vraag voorgelegd aan de federale overheid. Tot het uitvoeringsbesluit er is of tot er een duidelijke stellingname van de federale overheid voorhande is, lijkt het voorzichtigheidshalve aangewezen om het standpunt in te nemen dat de materiële opvang primeert in de hierboven beschreven situatie. Het is immers de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om asielzoekers tijdens de hele asielprocedure met inbegrip van de fase bij de Raad van State materiële opvang te bieden. Daarenboven wil de overheid beroepen bij de Raad van State ontmoedigen. Voor de volledigheid stippen we aan dat dit niet geldt als de asielzoeker al maatschappelijke dienstverlening ontving. Het geldt enkel als de asielzoeker op het moment van de toekenning van de subsidiaire bescherming en het indienen van het beroep bij de Raad van State in een opvangstructuur verblijft. De vraag welk recht primeert bij mogelijke samenloop tussen het recht op materiële opvang en het recht op maatschappelijke dienstverlening dringt zich ook op in een aantal andere situaties. Bijvoorbeeld bij de asielzoeker in procedure waarvan de code 207 opvangstructuur wordt opgeheven omwille van bijzondere omstandigheden. Hiermee heeft de wetgever volgens de VVSG uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien om in uitzonderlijke situaties aan asielzoekers in procedure toch maatschappelijke dienstverlening door een OCMW toe te kennen. In deze situaties, een legaal verblijvende behoeftige asielzoeker zonder code 207 opvangstructuur, primeert bijgevolg het recht op maatschappelijke dienstverlening van de betrokkene op zijn recht op materiële opvang dat behouden blijft omwille van het feit van de hangende asielprocedure (art. 6 Opvangwet) de asielzoeker wordt erkend Volgens artikel 2, 5 van de wet van 2 april 1965 duidt de code 207 niet langer het territoriaal bevoegde OCMW wanneer de asielprocedure afgesloten wordt ofwel omdat de Raad van State het beroep afwijst ofwel omdat er een beroepstermijn verstrijkt zonder dat er een beroep wordt ingediend. In de praktijk wordt de datum van de betekening van de erkenningsbeslissing meestal beschouwd als het ogenblik waarop de erkenning definitief wordt. Groot voordeel van deze keuze is dat de kennisgeving van de betekening van de erkenningsbeslissing in het wachtregister wordt vermeld en de OCMW s daarmee een duidelijk vaststelbaar aanknopingspunt hebben. Nochtans heeft de minister van Binnenlandse Zaken het recht om binnen de 15 dagen in beroep te gaan tegen de erkenning. Dit recht is het spiegelbeeld van het recht van de asielzoeker om tegen de niet-erkenning in beroep te gaan. Strikt gesproken is de erkenning op het moment van de betekening van de erkenningsbeslissing dus nog niet definitief. In de praktijk speelt deze beroepstermijn van 15 dagen echter geen rol. Ten eerste maakt de minister van Binnenlandse Zaken zo goed als nooit gebruik van zijn beroepsrecht. Ten tweede wordt de beslissing definitief met terugwerkende kracht als er geen beroep wordt ingediend door de minister van binnenlandse zaken. Alleen in het zeer uitzonderlijke geval waarin de minister in beroep gaat, kan er hier een probleem zijn. Aangezien dat zo zelden gebeurt, houdt de praktijk er geen rekening mee. Bovendien zou rekening houden met de beroepstermijn van 15 dagen leiden tot allerlei problemen in verband met het berekenen van de termijn (Wanneer gaan de 15 dagen in?, Wat met weekend en feestdagen?, enz.). Zodra het OCMW van code 207 weet dat de asielzoeker erkend is, kan dat OCMW het dossier ofwel overdragen aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats ofwel omzetten in een dossier maatschappelijke integratie wanneer de asielzoeker in de eigen gemeente verblijft. In de praktijk zijn sommige OCMW s ervan overtuigd dat er na de beslissing tot erkenning pas iets verandert in de situatie van de betrokkene wanneer bij effectief ingeschreven wordt in het bevolkings- of vreemdelingenregister en een identiteitskaart voor vreemdelingen of een BIVR heeft gekregen. Dat klopt niet. De administratieve afhandeling van de beslissing tot erkenning, meer bepaald het inschrijven in de registers en het afleveren van de verblijfsdocumenten, is niet relevant om te bepalen wanneer de bevoegdheid wijzigt en het recht op maatschappelijke integratie ingaat. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

12 de asielzoeker wordt geregulariseerd De asielzoeker wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en er wordt hem een BIVR voor één jaar afgeleverd. Vanaf de betekening van de regularisatiebeslissing kan de betrokkene zijn recht op maatschappelijke dienstverlening uitoefenen. In de praktijk zijn sommige OCMW s ervan overtuigd dat er na de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming pas iets verandert in de situatie van de betrokkene wanneer bij effectief ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en een BIVR heeft gekregen. Dat klopt niet. De administratieve afhandeling van de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming, meer bepaald het inschrijven in het vreemdelingenregister en het afleveren van het BIVR, is niet relevant om te bepalen wanneer de bevoegdheid wijzigt en het recht op maatschappelijke dienstverlening ingaat. Zodra de termijn om in beroep te gaan tegen de laatste beslissing inzake de asielprocedure verstreken is, wordt het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats bevoegd (art. 2, 5 wet van 2 april 1965). Indien de asielzoeker al financiële steun kreeg, kan het dossier na het verstrijken van de beroepstermijn overgedragen worden aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats (tenzij één van de uitzonderingsregels voorzien in de wet van 2 april 1965 van toepassing zou zijn). Indien de asielzoeker nog materiële opvang genoot in de hem toegewezen opvangstructuur, kan hij deze opvangstructuur verlaten. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kan de asielzoeker meteen ergens terecht en verlaat hij de opvangstructuur op eigen initiatief. In dat geval wordt het OCMW van die nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Ofwel kan de asielzoeker nergens terecht. In dat geval kan hij de opvangstructuur pas verlaten als hij nieuwe huisvesting heeft gevonden. Dat betekent concreet dat de vraag naar hulpverlening voor het betalen van de huurwaarborg en een eerste huur zich zal stellen tijdens het verblijf in de opvangstructuur. De gemeente waar de opvangstructuur ligt, is bijgevolg de gewoonlijke verblijfplaats. Voor de ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning, de betaling van een huurwaarborg, een eerste huur, een financiële steun en andere mogelijke hulpvragen naar aanleiding van het verlaten van de opvangstructuur is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dus het OCMW van de gemeente waar de opvangstructuur ligt. Dit betekent niet dat de opvangstructuur niet ook een opdracht heeft om de betrokkene bij te staan bij het verlaten van de opvangstructuur. In de praktijk wordt dergelijke begeleiding niet in gelijke mate aangeboden door elke opvangstructuur. Het is dan ook aan te raden om contact op te nemen met de opvangstructuur wanneer een dergelijk hulpvraag wordt ingediend. Zodra de asielzoeker de opvangstructuur verlaten heeft, wordt het OCMW van zijn nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dat OCMW is ook bevoegd voor de toekenning van de installatiepremie aangezien de betrokkene zijn hoedanigheid van dakloze pas verliest nadat hij de opvangstructuur verlaten heeft Overdracht na ontvankelijkheidsverklaring Wanneer de asielzoeker ontvankelijk verklaard wordt, heeft hij recht op maatschappelijke dienstverlening (in de praktijk financiële steun) van het OCMW waaraan hij in toepassing van het spreidingsplan wordt toegewezen. Dat toegewezen OCMW moet de asielzoekers een betaalbare en aangepaste woning aanbieden. Dat is een moeilijke opdracht. Het aanbod aan betaalbare woningen van goede kwaliteit is erg beperkt. Het toegewezen OCMW heeft dus enige tijd nodig om een goed huisvestingsaanbod te doen. We gaan hier niet verder op in aangezien er na 1 juni 2007 geen ontvankelijkheidsverklaringen meer mogelijk zijn. Fabienne Crauwels 14 november 2007 wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun >> Fedasil >> Dienst Voorbereiding opvangbeleid >> mei 2010 Thema s: (klik op de titel om rechtstreeks bij een thema

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur versie van 19 november 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht

Nadere informatie

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding Einde van het recht op materiële opvang, verlengd recht op materiële opvang en de overstap naar OCMW-dienstverlening: vragen en opmerkingen bij de instructies van Fedasil van 13 juli 2012 Nota VVSG van

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Nieuwe versie van 14 juni 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april, 17 mei, 31 mei en 8 juni 2010

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april 2010 staan in het blauw. De wijzigingen aangebracht op 17 mei

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers?

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Overzicht van de wijzigingen aan de Opvangwet door de wet houdende diverse bepalingen De wijzigingen aangebracht op 11 januari 2010 staan in het blauw.

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

HET TOEWIJZEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE

HET TOEWIJZEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE HET TOEWIJZEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING (CODE 207) In deze nota gaan we in op de mogelijke toewijzing aan een opvangstructuur versus een OCMW, de criteria die de Dispatching

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S

DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S Een eerste informatieve bespreking van de opvangwet voor asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen

Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen Opdeling procedure in 1. Eerste informatie over het begeleidingstraject 1. Basis informatie over de materiële hulp en het begeleidingstraject Op het moment

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 8 juli 2010. Zie ook de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen? Klik hier

Nadere informatie

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ)

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader een 9ter-aanvraag Medisch probleem Nationaliteit Partijen Aids Niger OCMW Ottignies LLN t. Moussa Abdida Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Beslissing

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 16. EU-burgers (burgers van de oude lidstaten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG FEBRUARI 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Opvang van illegale families met kinderen

Opvang van illegale families met kinderen Opvang van illegale families met kinderen Juli 2010 Illegale families met kinderen hebben in België het recht om opgevangen te worden in een federale opvangstructuur. Sinds het voorjaar van 2009 wordt

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november Vragen naar: Bernard Note E-mail: bernard.note@mi-is.be Tel : 02/509.81.62 I Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij < verwijderd > met betrekking

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Omzendbrief van 6 januari 2000 inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie