RECHT OP MATERIËLE OPVANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHT OP MATERIËLE OPVANG"

Transcriptie

1 RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? - Artikelen 6 en 7 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (hierna de Opvangwet), B.S. 7 mei 2007 Asielzoekers hebben tijdens de hele duur van hun asielprocedure recht op materiële opvang en worden bijgevolg niet meer doorverwezen naar een OCMW aan de hand van het spreidingsplan met het oog op de toekenning van maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) door het OCMW van de verplichte plaats van inschrijving (code 207 OCMW). Na 1 juni 2007 kunnen er trouwens geen asielzoekers meer ontvankelijk verklaard worden. Opmerking: Voor asielzoekers die op 1 juni 2007 al ontvankelijk verklaard waren en al financiële steun van het OCMW van code 207 kregen, verandert alleen het vervolg van de asielprocedure. Zij behouden hun recht op financiële steun door het OCMW van de code 207, ten allerlaatste tot de Raad van State het ingediende beroep afwijst. Zij worden dus niet naar de materiële opvang gestuurd. Zij behouden ook hun recht op een arbeidskaart C en op ziekteverzekering zoals voordien. Voor meer informatie over de Opvangwet verwijzen we naar de andere teksten beschikbaar op en het losbladig handboek Lokale besturen en Vreemdelingen, uitgegeven door Politeia VVSG. 1.1 asielzoekers Volgens de opvangwet hebben asielzoekers tijdens de hele asielprocedure recht op materiële opvang (artikel 6 Opvangwet). Met andere woorden vanaf het indienen van hun asielaanvraag, tijdens de behandeling van de asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tot en met het afwijzen van het ingediende beroep door de Raad van State met inbegrip van de beroepstermijnen om een beroep in te dienen bij de RVV of de Raad van State. Daartoe wordt de asielzoeker een opvangstructuur toegewezen (code 207 opvangstructuur). Indien de asielzoeker niet in deze opvangstructuur verblijft (de zogenaamde no show s), behoudt hij zijn recht op medische begeleiding ofwel via het LOI indien de toegewezen opvangstructuur een LOI is ofwel via de Cel medische kosten van Fedasil. In bijzondere situaties kan er beslist worden om geen code 207 opvangstructuur toe te kennen of om de reeds toegekende code 207 opvangstructuur op te heffen. In die situaties heeft de asielzoeker recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) van het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats. Voor meer informatie over het toewijzen van een verplichte plaats van inschrijving (code 207) verwijzen wij u naar de tekst Het toewijzen, wijzigen en opheffen van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) op Voor een beknopte beschrijving van de Opvangwet verwijzen wij u naar de tekst De opvangwet toegelicht voor OCMW s en Informatieve nota Fedasil opvangwet asielzoekers op wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

2 1.2 Familieleden van een asielzoeker Familieleden van een asielzoeker hebben ook recht op materiële opvang. De familie moet gesticht zijn in het land van herkomst en de familieleden moeten in België zijn omwille van de asielaanvraag. De in aanmerking komende familieleden zijn: 1) de echtgenoot of de niet gehuwde partner waarmee er een stabiele relatie is en 2) de minderjarige ongehuwde kinderen ten laste, ook adoptiekinderen, en zowel binnen het huwelijk als buiten het huwelijk geboren kinderen (art. 2, 5 Opvangwet). Er is geen definitie van een stabiele relatie. De Opvangwet heeft het in de definitie van familieleden over de familie van een asielzoeker. Dezelfde definitie geldt evenwel ook wanneer het gaat over het recht op materiële opvang van een andere begunstigde van de opvang dan een asielzoeker. Bij het toewijzen van de opvangstructuur en het wijzigen van die toewijzing wordt een ruimere invulling van het begrip familie gehanteerd (zie de tekst Het toewijzen, wijzigen en opheffen van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) op Minderjarige vreemdelingen die samen met hun ouders illegaal in België verbijven De opvangwet vermeld dat ook de minderjarige kinderen die samen met hun ouders illegaal in België verblijven, recht hebben op materiële opvang. Dit is een bevestiging van wat er in artikel 57, 2, 2 OCMW-wet staat. Aan deze regeling wijzigt niets. Alle bestaande formulieren blijven van toepassing. 1.4 verlengd recht op materiële opvang In een aantal situaties wordt het recht op materiële opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die in een opvangstructuur verblijven, verlengd (artikel 7 Opvangwet): a) medische overmacht: De uitgeprocedeerde asielzoeker kan geen gevolg geven aan het hem betekende uitwijzingsbevel omwille van gestaafde medische redenen. Het voorleggen van een naar behoren ingevuld medisch attest is vereist. Dat attest kan worden afgegeven door de arts van de opvangstructuur maar ook door een arts die niet verbonden is met de opvangstructuur. De uitgeprocedeerde asielzoeker moet ook een aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf omwille van die medische overmacht indienen (artikel 9ter Vreemdelingenwet). Zwangerschappen vallen niet onder medische overmacht maar onder overmacht zonder meer (zie b)). Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter Vreemdelingenwet. b) overmacht: De uitgeprocedeerde asielzoeker kan geen gevolg geven aan het hem betekende uitwijzingsbevel omwille van door de autoriteiten bevestigde overmacht. Deze overmacht kan zich op verschillende wijzen manifesteren. 1) De uitgeprocedeerde asielzoeker heeft een verlenging van zijn uitwijzingsbevel aangevraagd bij de DVZ, bijvoorbeeld omwille van het kunnen beëindigen van het schooljaar. Hij moet het indienen van deze aanvraag bewijzen. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande de aanvraag tot verlenging van het uitwijzingsbevel. 2) De uitgeprocedeerde asielzoeker kan niet terugkeren omdat de overheid van het herkomstland weigert de nodige documenten af te leveren. De betrokken asielzoeker wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

3 moet verklaren dat de autoriteiten van het herkomstland weigeren om de nodige documenten af te leveren en Fedasil moet deze verklaring valideren. Bovendien moet de betrokkene bewijzen dat hij omwille van die overmacht ook ofwel een aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet ofwel een aavraag tot verlenging van zijn uitwijzingsbevel heeft ingediend bij de DVZ. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande aangaande de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet of de aanvraag tot verlenging van het uitwijzingsbevel. 3) De uitgeprocedeerde asielzoeker kan niet terugkeren naar zijn herkomstland omdat hij in België gevraagd heeft om erkend te worden als staatloze of erkend werd als staatloze. De overmacht wordt geacht te bestaan vanaf het indienen van de vraag bij de rechtbank van eerste aanleg, tijdens de eventuele beroepsprocedure bij het hof van beroep en tot ofwel de definitieve afwijzing van de aanvraag door de rechterlijke macht ofwel de definitieve beslissing van de DVZ over de aanvraag om op basis van de toekenning van het statuut van staatloze door de rechtbank een verblijfsrecht te krijgen (aan te vragen via regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet). De betrokkene moet het indienen van zijn aanvraag bij de rechtbank van eerste aanleg bewijzen. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van het definitieve vonnis waarmee het statuut van staatloze geweigerd wordt. Het vonnis is definitief wanneer er geen beroep meer mogelijk is of wanneer de termijn om in hoger beroep te gaan verstreken is en er geen beroep werd ingediend. Indien de rechtbank de betrokkene erkend als staatloze blijft het recht op materiële opvang behouden in afwachting van de beslissing van de DVZ over de aanvraag tot toekenning van een verblijfsrecht. 4) De uitgeprocedeerde zwangere asielzoekster vanaf de zevende maand van de zwangerschap. Zij moet een verlenging van het haar betekende uitwijzingsbevel vragen bij de DVZ en daarvan het bewijs voorleggen. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met de dag na het verstrijken van de tweede maand na de bevalling. 5) De uitgeprocedeerde asielzoeker die de ouder is van een Belgisch kind verkeert ook in een overmachtssituatie. De ouder moet het bewijs voorleggen van het indienen van een aanvraag tot regularisatie van het verblijf op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet. 6) De uitgeprocedeerde asielzoeker is in het bezit van een niet-terugleidingsclausule of een gelijkaardige beslissing, afgegeven door het CGVS op basis van ofwel het vroegere artikel 63/5, vierde lid Vreemdelingenwet ofwel artikel 57/6, eerste lid, 1 Vreemdelingenwet. De betrokken asielzoeker moet bewijzen dat hij bij de gemeente van zijn verblijfplaats een aanvraag heeft ingediend om deze niet-terugleidingsclausule (of de gelijkaardige beslissing) om te zetten in de toekenning van subsidiaire bescherming. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot en met 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de negatieve beslissing van de DVZ aangaande aanvraag tot omzetting. Niet elke overmacht komt dus in aanmerking. Deze situaties staan niet in de opvangwet zelf. Het is dus niet uitgesloten dat ook andere situaties (op termijn) in aanmerking zouden komen. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

4 c) familiale eenheid: De uitgeprocedeerde asielzoeker heeft nog een familielid dat wel nog recht heeft op materiële opvang. Volgende familieleden komen in aanmerking: - de echtgenoot en/of de niet gehuwde partner waarmee de betrokken asielzoeker of een andere begunstigde van de opvang een duurzame relatie heeft, hun minderjarige en meerderjarige kinderen voor zover ze ongehuwd en ten laste zijn en hun ouders. Er is geen definitie van duurzame relatie. Voor het ontstaan van het verlengd recht op materiële opvang komen er meer familieleden in aanmerking dan deze opgesomd in de definitie van familielid voorzien in artikel 2, 5 Opvangwet. Er komen echter minder familieleden in aanmerking voor het ontstaan van het verlengd recht op opvang dan voor de toepassing van de regel dat aan familieleden eenzelfde code 207 opvangstructuur moet worden toegekend. - de persoon die de voogdij of het ouderlijk gezag uitoefent. De familieband mag met alle middelen van het recht aangetoond worden. Het verlengd recht op opvang blijft behouden tot er geen enkel familielid meer recht heeft op materiële opvang. d) vrijwillige terugkeer: De uitgeprocedeerde asielzoeker die een verbintenis tot vrijwillige terugkeer ondertekend heeft, behoudt zijn recht op materiële opvang. Het recht op materiële opvang blijft behouden tot het effectief vertrek tenzij het eventuele uitstel aan het gedrag van de uitgeprocedeerde asielzoeker te wijten is. Met het invoeren van het verlengd recht op materiële opvang wordt de rechtspraak van het Arbitragehof en het Hof van Cassatie eindelijk opgenomen in wetgeving. Beide rechtscolleges hebben al geoordeeld dat de beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot dringende medische hulp in toepassing van artikel 57, 2 OCMW-wet (en bij uitbreiding het beëindigen van het recht op materiële opvang) niet kan wanneer de vreemdeling omwille van (medische) redenen buiten zijn wil niet kan terugkeren. Deze rechtspraak heeft geleid tot ontelbare veroordelingen door de arbeidsrechtbanken van het OCMW tot verdere steunverlening. Toch heeft de federale overheid deze situatie nooit in de wetgeving geregeld. Nu is dat dus gebeurd voor het recht op materiële opvang. Nog niet voor het recht op financiële steun (bijv. aan een afgewezen gezinshereniger in een overmachtsituatie kan nog geen door de POD Maatschappelijke Integratie ten laste genomen financiële steun toegekend worden tenzij na veroordeling door de arbeidsrechter). De uitgeprocedeerde asielzoeker kan zich enkel op dit verlengd recht op materiële opvang beroepen indien hij nog in de opvangstructuur verblijft op het ogenblik dat de noodzaak om dit verlengd recht in te roepen zich voordoet. Indien de asielzoeker in het ziekenhuis verblijft op basis van een betalingsverbintenis van de opvangstructuur, kan hij indien nodig ook een beroep doen op het verlengd recht op opvang. Ook moeten alle aan het verlengd verblijf in de materiële opvang gestelde voorwaarden vervuld zijn de dag voordat de uitgeprocedeerde asielzoeker in principe de materiële opvang zou moeten verlaten. 1.5 recht op materiële opvang bij meervoudige asielaanvragen - Instructies van 9 november 2007 ter attentie van de verantwoordelijken van de opvangstructuren voor asielzoekers betreffende de toekenning van de materiële hulp bij indiening van een tweede asielaanvraag, Omwille van de gewijzigde asielprocedure hebben heel wat asielzoekers beslist om na 1 juni 2007 een nieuwe asielaanvraag in te dienen, bijvoorbeeld met het oog op de toekenning van subsidiaire bescherming. Wat gebeurt er dan wanneer deze asielzoekers op basis van hun eerste / hun vorige asielaanvraag nog financiële steun ontvangen van het bevoegde OCMW omdat hun beroep bij de Raad van State nog hangende is? wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

5 In principe hebben deze asielzoekers recht op materiële opvang in een opvangstructuur. Er wordt hen een code 207 opvangstructuur toegekend bij het indienen van hun tweede / hun nieuwe asielaanvraag. De oude code 207 OCMW wordt opgeheven. Indien de DVZ vervolgens beslist om de tweede / de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen, kan de betrokkene verder in de opvangstructuur blijven indien zijn beroep bij de Raad van State nog hangende is. Hij kan dus niet opnieuw de overstap maken naar maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële steun. In bijzondere omstandigheden kan er evenwel worden afgezien van de toewijzing van de code 207 opvangstructuur bij het indienen van de tweede / de nieuwe asielaanvraag. In dat geval blijft de code 207 OCMW behouden voor de verdere duur van de behandeling van alle lopende asielaanvragen van deze asielzoeker. Zijn onder meer bijzonder omstandigheden: - eenheid van gezin: een familielid met recht op maatschappelijke dienstverlening van een OCMW; - medische problemen die rechtvaardigen dat de betrokkene verder maatschappelijke dienstverlening geniet; - verzadiging van het opvangnetwerk; Dit kan alleen na uitdrukkelijke instructie van Fedasil. - andere omstandigheden gestaafd door objectieve elementen die het verder zetten van de maatschappelijke dienstverlening rechtvaardigen; Bijvoorbeeld het belang van een minderjarige, al dan niet begeleid, en de continuïteit van de schoolplicht, een zichtbare of door objectieve elementen gestaafde kwestbaarheid zoals vermeld in artikel 36 Opvangwet. - Indien het OCMW dat de maatschappelijke dienstverlening toekent uitdrukkelijk vraagt om op basis van artikel 11, laatste lid Opvangwet geen code 207 opvangstructuur toe te kennen, wordt de aanwezigheid van bijzonder omstandigheden vermoed. Indien er dergelijke bijzondere omstandigheden voorhanden zijn, kan aan de Dispatching gevraagd worden om in toepassing van artikel 11, laatste lid Opvangwet geen code 207 opvangstructuur toe te kennen bij het indienen van de meervoudige asielaanvraag (voor meer info: Het toewijzen, wijzigen en opheffen van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) op Die vraag kan gesteld worden door de begunstigde van de opvang, zijn advocaat, zijn voogd of het betrokken OCMW. Dit moet gebeuren aan de hand van een gemotiveerd verzoekschrift gericht aan de Dispatching. 2. Einde van het recht op materiële opvang - Instructies van 9 november 2007 ter attentie van de verantwoordelijken van de opvangstructuren voor asielzoekers betreffende het einde van de materiële hulp en de praktische modaliteiten om het vertrek uit een opvangstructuur te organiseren, Instructies van 9 november 2007 ter attentie van de verantwoordelijken van de opvangstructuren voor asielzoekers betreffende de toekenning van materiële hulp bij indiening van een tweede asielaanvraag, Wanneer de asielprocedure afgesloten is, maar er bijvoorbeeld nog een regularisatieaanvraag loopt, hoe zit het dan met het recht op materiële opvang? Wie mag blijven en wie moet vertrekken? In het verleden beslisten de opvangcentra en de LOI in grote mate zelf. Dat veroorzaakte onzekerheid. Want wat als Fedasil niet akkoord gaat? Fedasil heeft daarom instructies opgesteld. Wanneer deze instructies gevolgd worden, is de betoelaging van de opvangplaats gegarandeerd. De instructie van 9 november 2007 vervangt de richtlijnen van 9 juni De nieuwe instructies zijn vanaf 9 november 2007 onmiddellijk van toepassing op alle personen die in de opvangstructuren verblijven. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

6 Vreemdelingen die op basis van de richtlijnen nog mochten blijven maar dit recht in toepassing van de instructies verliezen, moeten de opvangstructuur verlaten binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf 9 november Hierop zijn twee uitzonderingen. Vreemdelingen die onder de oude asielprocedure een beroep bij de Raad van State indienden dat nog hangende is en vreemdelingen die een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9, derde lid Vreemdelingenwet (dat intussen werd opgeheven) indienden waarover de DVZ nog geen uitspraak heeft gedaan (beide worden niet meer vermeld in de nieuwe instructies), kunnen op basis van de oude richtlijnen in de opvangstructuur verblijven tot de Raad van State hun beroep afwijst of tot de DVZ hun aanvraag afwijst. Op dat moment moet hun situatie opnieuw bekeken worden in functie van de nieuwe instructies 2.1 algemene bepalingen Wanneer er sprake is van de betekening in deze instructies, dan gaat het over de datum waarop de betrokkene geacht wordt kennis te hebben kunnen nemen bvan de inhoud van de beslissing die hem betekend wordt. Concreet is dat de dag waarop: - ofwel het aangetekend schrijven wordt aangeboden op de gekozen woonplaats van de betrokkene en dat zonder rekening te houden met de dag waarop de betrokkene effectief vaststelt dat er voor hem een aangetekend schrijven is toegekomen of de dag waarop het dat schrijven effectief op de post gaat afhalen; - ofwel de beslissing persoonlijk aan de betrokkene overhandigd wordt tegen ontvangstbewijs. In beide gevallen begint de termijn om in beroep te gaan bij de RVV te lopen de dag na deze dag van de betekening. Indien de dag van vertrek valt op een feestdag of tijdens het weekend, kan het effectieve vertrek uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag. Het LOI is niet altijd op de hoogte van de gebeurtenissen die het einde van het recht op materiële opvang bepalen. De beslissingen worden eerst aan de asielzoeker bezorgd. Het LOI krijgt de informatie (gele fiche) pas een stuk later. Het LOI kan zich wel informeren via het wachtregister, maar de gegevens in het wachtregister zijn niet altijd actueel en het OCMW vindt in het wachtregister ook niet alle relevante informatie terug. Bij twijfel of onduidelijkheid neemt het LOI contact op met de regioverantwoordelijke van Fedasil. 2.2 einde aan het recht op opvang tijdens de asielprocedure Wanneer de DVZ oordeelt dat België niet bevoegd is om de asielaanvraag te behandelen (Dublinoverdracht aan de bevoegde Europese lidstaat), ontvangt de asielzoeker een bijlage 26quater (uitwijzingsbevel) samen met een bijlage 10 of 10ter (doorlaatbewijs en specifieke Dublinbijlage). De asielzoeker moet de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 26quater. Deze termijn begint uiteraard pas te lopen vanaf de betekening van de bijlage 26quater. Indien de DVZ beslist om de meervoudige asielaanvraag niet in overweging te nemen, ontvangt de asielzoeker een bijlage 13quater (uitwijzingsbevel). De asielzoeker moet de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 13quater. Deze termijn begint ook pas te lopen vanaf de betekening van de bijlage 13quater. Deze beslissingen van de DVZ worden in het wachtregister vermeld. De asielzoeker kan een annulatieberoep indienen bij de RVV tegen het hem betekende uitwijzingsbevel (bijlage 26quater of 13quater). Dat beroep bij de RVV is niet automatisch schorsend. De schorsing kan wel gevraagd worden door de asielzoeker. Indien de RVV beslist om het uitwijzingsbevel te schorsen, kan de asielzoeker in de opvangstructuur blijven, of, indien hij de opvang reeds verlaten had (wat meestal het geval zal zijn), kan de asielzoeker zich opnieuw aanmelden bij wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

7 de Dispatching en in een opvangstructuur verblijven tot er uitspraak is gedaan over zijn annulatieberoep. Omwille van de gewijzigde asielprocedure hebben heel wat asielzoekers beslist om na 1 juni 2007 een nieuwe asielaanvraag in te dienen, bijvoorbeeld met het oog op de toekenning van subsidiaire bescherming. Wat gebeurt er dan wanneer deze asielzoekers op basis van hun eerste / hun vorige asielaanvraag nog financiële steun ontvangen van het bevoegde OCMW omdat hun beroep bij de Raad van State nog hangende is? In principe hebben deze asielzoekers recht op materiële opvang in een opvangstructuur. Er wordt een code 207 opvangstructuur toegewezen bij het indienen van hun tweede / hun nieuwe asielaanvraag. De oude code 207 OCMW wordt opgeheven. Indien de DVZ vervolgens beslist om de tweede / de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen, kan de betrokkene verder in de opvangstructuur blijven indien zijn beroep bij de Raad van State nog hangende is. Hij kan dus niet opnieuw de overstap maken naar financiële steun. In bijzondere omstandigheden kan er evenwel worden afgezien van de toewijzing van de code 207 opvangstructuur. In dat geval blijft de code 207 OCMW behouden voor de verdere duur van de behandeling van alle lopende asielaanvragen van deze asielzoeker. Wanneer het CGVS de asielaanvraag afwijst (geen erkenning en geen subsidiaire bescherming) en de termijn om in beroep te gaan bij de RVV (15 dagen vanaf de betekening van de CGVS-beslissing) verstrijkt zonder dat er een beroep werd ingediend, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten: - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt voor de beroepstermijn bij de RVV verstrijkt, de dag na het verstrijken van de beroepstermijn; - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt nadat de beroepstermijn bij de RVV verstrijkt, de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 13quinquies. Als de asielzoeker een beroep bij de RVV indient, mag hij uiteraard wel verder in de opvangstructuur blijven. Het beroep moet effectief ingediend zijn. Een intentieverklaring van een advocaat is niet genoeg. Wanneer de RVV de asielaanvraag afwijst (geen erkenning en geen subsidiaire bescherming) en de termijn om in beroep te gaan bij de Raad van State (30 dagen vanaf de betekening van de RVV-beslissing) verstrijkt zonder dat er een beroep werd ingediend, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten: - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt voor de beroepstermijn bij de Raad van State verstrijkt, de dag na het verstrijken van de beroepstermijn; - ofwel, indien de termijn vermeld op de bijlage 13 quinquies (uitwijzingsbevel) verstrijkt nadat de beroepstermijn bij de Raad van State verstrijkt, de dag na het verstrijken van de termijn vermeld op de bijlage 13quinquies. Als de asielzoeker een beroep bij de Raad van State indient, mag hij uiteraard wel verder in de opvangstructuur blijven. Het beroep moet effectief ingediend zijn. Een intentieverklaring van een advocaat is niet genoeg. Hetzelfde geldt wanneer het in de praktijk gaat over de hernieuwing van de uitvoeringstermijn op een reeds betekende bijlage 13quinquies of bijlage 13. Als de Raad van State het beroep tegen de beslissing van de RVV ontoelaatbaar verklaart (filterprocedure), moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van een termijn van vijf dagen vanaf de betekening van die beschikking van ontoelaatbaarheid van de Raad van State. Indien op dat moment de termijn vermeld op de bijlage 13quinquies betekend na de negatieve RVV-beslissing waartegen het beroep bij de Raad van State werd ingediend, nog niet verstreken is, mag de asielzoeker in de opvangstructuur blijven tot die termijn verstreken is. De dag nadien moet hij de opvangstructuur verlaten. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

8 Als de Raad van State het beroep tegen de beslissing van de RVV verwerpt (beslissing ten gronde), moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van een termijn van vijf dagen vanaf de betekening van het verwerpingsarrest van de Raad van State. Als de Raad van State het beroep inwilligt, dan gaat het dossier terug naar de RVV en behoudt de asielzoeker zijn recht op materiële opvang. Indien de asielzoeker een onderdaan van een Europese lidstaat is of een onderdaan van een land waarmee de Europese Unie een toetredingsverdrag heeft gesloten en het CGVS beslist om de asielaanvraag niet in overweging te nemen, moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten de dag na het verstrijken van een termijn van 5 dagen vanaf de betekening van de CGVS-beslissing. In deze situatie wordt er geen rekening gehouden met het al dan niet betekend uitwijzingsbevel en het al dan niet verstrijken van de daarop vermelde uitvoeringstermijn. 2.3 einde aan het verlengd recht op opvang In bepaalde situaties hebben ook uitgeprocedeerde asielzoekers nog verder recht op materiële opvang. Deze situaties worden beschreven onder punt 1.4. verlengd recht op opvang. Daar zijn we ook ingegaan ook op het eindpunt van het recht op materiële opvang in deze situaties. We komen daar hier niet verder op terug. Wanneer de asielzoeker (of andere vreemdeling die nog in het LOI verbleef) geen recht meer heeft op materiële opvang, moet hij het LOI verlaten. Wanneer de asielzoeker niet vrijwillig vertrekt, moet het OCMW de uithuiszetting bij de vrederechter aanvragen. Het OCMW mag de betrokkenen niet zelf onder dwang uit de woning zetten. 2.4 Wat als de asielzoeker het LOI niet vrijwillig verlaat? Volgens de weliswaar beperkte bij de VVSG bekende rechtspraak van vrederechters gaat het in die situatie om een bezetting zonder recht op titel. De vrederechters oordelen vervolgens dat de ex-asielzoeker het LOI binnen een bepaalde termijn moet verlaten en daarna door het OCMW kan worden uitgedreven. Natuurlijk is het aangewezen om een uithuiszetting zoveel als mogelijk te vermijden, maar soms is het de enige overblijvende oplossing. Het gebeurt dat de vrederechter zich onbevoegd verklaart. Volgens de VVSG is dat geen terechte interpretatie van de vrederechter. Een beroep tegen een dergelijke beslissing van de vrederechter valt bijgevolg te overwegen. Het gebeurt ook dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg. Een mogelijke oplossing voor deze discussie zou kunnen zijn om uitdrukkelijk in de Opvangwet te bepalen dat de bewoning van een LOI-woning een bezetting zonder recht of titel is en in de memorie van toelichting verduidelijken dat de vrederechter bevoegd is voor de vraag naar uithuiszetting. Dat hoeft in principe niet in het Gerechtelijk Wetboek te gebeuren aangezien die bepalingen volgens de VVSG duidelijk zij maar de bestaande problemen in de praktijk vragen misschien ook in dat Wetboek enige verduidelijking. Tijdens de lopende procedure tot uithuiszetting bij de vrederechter blijft de opvangplaats aan 60% betoelaagd. Wanneer de vrederechter de uithuiszetting zou weigeren, dan wordt de opvangplaats terug aan 100% betoelaagd. Wanneer een LOI een LOI-bewoner die het LOI niet vrijwillig wil verlaten verder in het LOI laat verblijven zonder de procedure tot uithuiszetting op te starten, wordt de opvangplaats niet meer betoelaagd door Fedasil. 2.5 De overdracht naar het OCMW Wanneer de begunstigde van de opvang erkend wordt, subsidiaire bescherming toegekend krijgt, geregulariseerd wordt enz., verwerft hij een verblijfsrecht dat hem recht geeft op ofwel maatschappelijke integratie (leefloon) ofwel op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun). Bij het einde van de materiële opvang moet bijgevolg steeds een overdracht gebeuren aan het bevoegde OCMW voor het realiseren van deze hulpverlening. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

9 De opvangwet zegt dat deze overdracht bij koninklijk besluit geregeld moet worden en dat de continuïteit van de opvang daarbij gewaarborgd moet worden. Dit koninklijk besluit is nog in ontwikkeling. Vanzelfsprekend is dit een belangrijk koninklijk besluit voor de OCMW s Overdracht na toekenning van het statuut subsidiaire bescherming of erkenning als vluchteling of regularisatie Wanneer de asielzoeker geregulariseerd wordt of subsidiaire bescherming toegekend krijgt, ontstaat voor hem een recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats. Indien de asielzoeker erkend wordt als vluchteling, ontstaat voor hem een recht op maatschappelijke integratie door het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats. Wanneer de vreemdeling in een toegewezen opvangstructuur verblijft, is bijgevolg in eerste instantie het OCMW van de plaats waar de betrokkene in de opvangstructuur verblijft bevoegd om de overstap van materiële opvang naar OCMWdienstverlening te regelen. Een verblijf in een opvangstructuur betekent immers dat daar de gewoonlijke verblijfplaats gelegen is. Blijft de betrokkene in dezelfde gemeente na het verlaten van de opvangstructuur, dan blijft dat OCMW bevoegd. Verhuist de betrokkene naar een andere gemeente, dan wordt na de verhuis het OCMW van de nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. De overdracht aan het bevoegde OCMW is niet altijd gemakkelijk. Het is en blijft bijzonder moeilijk om een geschikte betaalbare woning in goede staat te vinden op de huisvestingsmarkt. Het OCMW en de betrokkene hebben dus vaak nood aan een overgangsverblijf in de opvangstructuur. Bovendien wil de betrokkene ook niet altijd in de gemeente van het LOI blijven. In dat geval is het nog moeilijker om een goede woning te vinden. Met Fedasil werd daarom afgesproken dat in deze situaties een verlenging van het verblijf in het LOI mogelijk is. Vanaf de beslissing inzake het verblijfsrecht (erkenning, regularisatie, subsidiaire bescherming) kan de asielzoeker nog 6 weken in het LOI blijven. De toestemming van de regiomedewerkers is nodig maar deze wordt in de regel gegeven. Indien de asielzoeker na 6 weken nog niet kan worden overgedragen, moet het LOI contact opnemen met de regiomedewerkers van Fedasil. Indien de coördinator van regiomedewerker ermee instemt (schriftelijk akkoord nodig), kan de asielzoeker nogmaals 6 weken in het LOI verblijven. Indien de asielzoeker na het verstrijken van deze tweede termijn van 6 weken nog steeds niet kan worden overgedragen, moet het akkoord van de directeur netwerkbeheer van Fedasil gevraagd worden voor het verder verblijf in het LOI. Dit kan alleen toegestaan worden in uitzonderlijke omstandigheden. Tijdens deze uitstapregeling wordt de opvangplaats aan 100% betoelaagd de asielzoeker krijgt subsidiaire bescherming Indien de asielzoeker subsidiaire bescherming krijgt, zijn er twee mogelijkheden. a) de asielzoeker gaat niet in beroep tegen de toekenning van de subsidiaire bescherming De asielzoeker aanvaardt de toekenning van de subsidiaire bescherming en gaat niet in beroep tegen de beslissing waarbij hem subsidiaire bescherming wordt toegekend. In dat geval wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister en wordt hem een BIVR voor één jaar afgeleverd. Zodra de termijn om in beroep te gaan tegen de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming verstreken is, wordt het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats bevoegd (art. 2, 5 wet van 2 april 1965). Op dat moment wordt de toekenning van de subsidaire bescherming ook definitief en kan de betrokkene zijn recht op maatschappelijke dienstverlening uitoefenen. In de praktijk zijn sommige OCMW s ervan overtuigd dat er na de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming pas iets verandert in de situatie van de betrokkene wanneer bij effectief ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en een BIVR heeft gekregen. Dat klopt niet. De administratieve afhandeling van de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming, meer bepaald het inschrijven in het vreemdelingenregister en het afleveren van wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

10 het BIVR, is niet relevant om te bepalen wanneer de bevoegdheid wijzigt en het recht op maatschappelijke dienstverlening ingaat. (De beroepstermijn bedraagt 15 dagen vanaf de betekening van de beslissing van het CGVS en 30 dagen vanaf de betekening van de beslissing van de RVV.) Indien de asielzoeker al financiële steun kreeg, kan het dossier na het verstrijken van de beroepstermijn overgedragen worden aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats (tenzij één van de uitzonderingsregels voorzien in de wet van 2 april 1965 van toepassing zou zijn). Indien de asielzoeker nog materiële opvang genoot in de hem toegewezen opvangstructuur, kan hij deze opvangstructuur verlaten. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kan de asielzoeker meteen ergens terecht en verlaat hij de opvangstructuur op eigen initiatief. In dat geval wordt het OCMW van die nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Ofwel kan de asielzoeker nergens terecht. In dat geval kan hij de opvangstructuur pas verlaten als hij nieuwe huisvesting heeft gevonden. Dat betekent concreet dat de vraag naar hulpverlening voor het betalen van de huurwaarborg en een eerste huur zich zal stellen tijdens het verblijf in de opvangstructuur. De gemeente waar de opvangstructuur ligt, is bijgevolg de gewoonlijke verblijfplaats. Voor de ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning, de betaling van een huurwaarborg, een eerste huur, een financiële steun en andere mogelijke hulpvragen naar aanleiding van het verlaten van de opvangstructuur is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dus het OCMW van de gemeente waar de opvangstructuur ligt. Dit betekent niet dat de opvangstructuur niet ook een opdracht heeft om de betrokkene bij te staan bij het verlaten van de opvangstructuur. In de praktijk wordt dergelijke begeleiding niet in gelijke mate aangeboden door elke opvangstructuur. Het is dan ook aan te raden om contact op te nemen met de opvangstructuur wanneer een dergelijk hulpvraag wordt ingediend. Zodra de asielzoeker de opvangstructuur verlaten heeft, wordt het OCMW van zijn nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dat OCMW is ook bevoegd voor de toekenning van de installatiepremie aangezien de betrokkene zijn hoedanigheid van dakloze pas verliest nadat hij de opvangstructuur verlaten heeft. b) de asielzoeker gaat in beroep tegen de toekenning van de subsidiaire bescherming Wanneer de asielzoeker de toekenning van de subsidiaire bescherming niet aanvaardt, kan hij in beroep gaan tegen de beslissing waarbij hem subsidiaire bescherming wordt toegekend. Indien het gaat om het schorsend beroep bij de RVV tegen de toekenningsbeslissing van het CGVS, wordt de beslissing tot toekenning van de subsidiaire bescherming geschorst en blijft de asielzoekers in zijn vorige situatie. Hij wordt niet in het vreemdelingenregister ingeschreven en krijgt geen BIVR. Hij heeft verder recht op ofwel financiële steun van het toegewezen OCMW ofwel op materiële opvang in de hem toegewezen opvangstructuur. Indien het gaat om het niet schorsend beroep bij de Raad van State tegen de toekenningsbeslissing van de RVV, wordt de subsidiaire bescherming wel toegekend. De betrokkene wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven en krijgt een BIVR. Dit leidt tot het schrappen van de code 207 in het wachtregister. Het OCMW van de gewoonlijk verblijfplaats wordt dus bevoegd. Dat betekent evenwel niet dat het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats ook maatschappelijke dienstverlening zal moeten toekennen. Zolang het beroep bij de Raad van State hangende is, behoudt de betrokkene zijn recht op materiële opvang volgens de opvangwet. Hij heeft alleen geen code 207 opvangstructuur meer die hem verbindt aan een bepaalde opvangstructuur. Bij gebrek aan code 207 kan artikel 57ter OCMW-wet weliswaar niet meer ingeroepen worden. Evenwel bepaalt artikel 1 OCMW-wet dat alleen behoeftigen recht hebben op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW. Personen die nog recht hebben op materiële opvang, kunnen in principe menswaardig leven door hun recht op materiële opvang uit te oefenen. De Opvangwet bepaalt immers uitdrukkelijk dat de materiële opvang de menselijke waardigheid waarborgt. Zijn vreemdelingen die recht hebben op materiële opvang dan misschien niet behoeftig in de zin van de OCMW-wet? Met andere woorden, primeert het recht op materiële opvang op het recht op maatschappelijke dienstverlening? Is maatschappelijke dienstverlening door het OCMW de meest residuaire hulpverlening van allemaal? Dit is (nog niet) duidelijk geregeld. De Opvangwet bepaalt dat er nog een uitvoeringsbesluit moet komen wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

11 om de overgang tussen materiële opvang en maatschappelijke dienstverlening te regelen. In afwachting van dat uitvoeringsbesluit werd deze vraag voorgelegd aan de federale overheid. Tot het uitvoeringsbesluit er is of tot er een duidelijke stellingname van de federale overheid voorhande is, lijkt het voorzichtigheidshalve aangewezen om het standpunt in te nemen dat de materiële opvang primeert in de hierboven beschreven situatie. Het is immers de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om asielzoekers tijdens de hele asielprocedure met inbegrip van de fase bij de Raad van State materiële opvang te bieden. Daarenboven wil de overheid beroepen bij de Raad van State ontmoedigen. Voor de volledigheid stippen we aan dat dit niet geldt als de asielzoeker al maatschappelijke dienstverlening ontving. Het geldt enkel als de asielzoeker op het moment van de toekenning van de subsidiaire bescherming en het indienen van het beroep bij de Raad van State in een opvangstructuur verblijft. De vraag welk recht primeert bij mogelijke samenloop tussen het recht op materiële opvang en het recht op maatschappelijke dienstverlening dringt zich ook op in een aantal andere situaties. Bijvoorbeeld bij de asielzoeker in procedure waarvan de code 207 opvangstructuur wordt opgeheven omwille van bijzondere omstandigheden. Hiermee heeft de wetgever volgens de VVSG uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien om in uitzonderlijke situaties aan asielzoekers in procedure toch maatschappelijke dienstverlening door een OCMW toe te kennen. In deze situaties, een legaal verblijvende behoeftige asielzoeker zonder code 207 opvangstructuur, primeert bijgevolg het recht op maatschappelijke dienstverlening van de betrokkene op zijn recht op materiële opvang dat behouden blijft omwille van het feit van de hangende asielprocedure (art. 6 Opvangwet) de asielzoeker wordt erkend Volgens artikel 2, 5 van de wet van 2 april 1965 duidt de code 207 niet langer het territoriaal bevoegde OCMW wanneer de asielprocedure afgesloten wordt ofwel omdat de Raad van State het beroep afwijst ofwel omdat er een beroepstermijn verstrijkt zonder dat er een beroep wordt ingediend. In de praktijk wordt de datum van de betekening van de erkenningsbeslissing meestal beschouwd als het ogenblik waarop de erkenning definitief wordt. Groot voordeel van deze keuze is dat de kennisgeving van de betekening van de erkenningsbeslissing in het wachtregister wordt vermeld en de OCMW s daarmee een duidelijk vaststelbaar aanknopingspunt hebben. Nochtans heeft de minister van Binnenlandse Zaken het recht om binnen de 15 dagen in beroep te gaan tegen de erkenning. Dit recht is het spiegelbeeld van het recht van de asielzoeker om tegen de niet-erkenning in beroep te gaan. Strikt gesproken is de erkenning op het moment van de betekening van de erkenningsbeslissing dus nog niet definitief. In de praktijk speelt deze beroepstermijn van 15 dagen echter geen rol. Ten eerste maakt de minister van Binnenlandse Zaken zo goed als nooit gebruik van zijn beroepsrecht. Ten tweede wordt de beslissing definitief met terugwerkende kracht als er geen beroep wordt ingediend door de minister van binnenlandse zaken. Alleen in het zeer uitzonderlijke geval waarin de minister in beroep gaat, kan er hier een probleem zijn. Aangezien dat zo zelden gebeurt, houdt de praktijk er geen rekening mee. Bovendien zou rekening houden met de beroepstermijn van 15 dagen leiden tot allerlei problemen in verband met het berekenen van de termijn (Wanneer gaan de 15 dagen in?, Wat met weekend en feestdagen?, enz.). Zodra het OCMW van code 207 weet dat de asielzoeker erkend is, kan dat OCMW het dossier ofwel overdragen aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats ofwel omzetten in een dossier maatschappelijke integratie wanneer de asielzoeker in de eigen gemeente verblijft. In de praktijk zijn sommige OCMW s ervan overtuigd dat er na de beslissing tot erkenning pas iets verandert in de situatie van de betrokkene wanneer bij effectief ingeschreven wordt in het bevolkings- of vreemdelingenregister en een identiteitskaart voor vreemdelingen of een BIVR heeft gekregen. Dat klopt niet. De administratieve afhandeling van de beslissing tot erkenning, meer bepaald het inschrijven in de registers en het afleveren van de verblijfsdocumenten, is niet relevant om te bepalen wanneer de bevoegdheid wijzigt en het recht op maatschappelijke integratie ingaat. wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

12 de asielzoeker wordt geregulariseerd De asielzoeker wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en er wordt hem een BIVR voor één jaar afgeleverd. Vanaf de betekening van de regularisatiebeslissing kan de betrokkene zijn recht op maatschappelijke dienstverlening uitoefenen. In de praktijk zijn sommige OCMW s ervan overtuigd dat er na de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming pas iets verandert in de situatie van de betrokkene wanneer bij effectief ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en een BIVR heeft gekregen. Dat klopt niet. De administratieve afhandeling van de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming, meer bepaald het inschrijven in het vreemdelingenregister en het afleveren van het BIVR, is niet relevant om te bepalen wanneer de bevoegdheid wijzigt en het recht op maatschappelijke dienstverlening ingaat. Zodra de termijn om in beroep te gaan tegen de laatste beslissing inzake de asielprocedure verstreken is, wordt het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats bevoegd (art. 2, 5 wet van 2 april 1965). Indien de asielzoeker al financiële steun kreeg, kan het dossier na het verstrijken van de beroepstermijn overgedragen worden aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats (tenzij één van de uitzonderingsregels voorzien in de wet van 2 april 1965 van toepassing zou zijn). Indien de asielzoeker nog materiële opvang genoot in de hem toegewezen opvangstructuur, kan hij deze opvangstructuur verlaten. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kan de asielzoeker meteen ergens terecht en verlaat hij de opvangstructuur op eigen initiatief. In dat geval wordt het OCMW van die nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Ofwel kan de asielzoeker nergens terecht. In dat geval kan hij de opvangstructuur pas verlaten als hij nieuwe huisvesting heeft gevonden. Dat betekent concreet dat de vraag naar hulpverlening voor het betalen van de huurwaarborg en een eerste huur zich zal stellen tijdens het verblijf in de opvangstructuur. De gemeente waar de opvangstructuur ligt, is bijgevolg de gewoonlijke verblijfplaats. Voor de ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning, de betaling van een huurwaarborg, een eerste huur, een financiële steun en andere mogelijke hulpvragen naar aanleiding van het verlaten van de opvangstructuur is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dus het OCMW van de gemeente waar de opvangstructuur ligt. Dit betekent niet dat de opvangstructuur niet ook een opdracht heeft om de betrokkene bij te staan bij het verlaten van de opvangstructuur. In de praktijk wordt dergelijke begeleiding niet in gelijke mate aangeboden door elke opvangstructuur. Het is dan ook aan te raden om contact op te nemen met de opvangstructuur wanneer een dergelijk hulpvraag wordt ingediend. Zodra de asielzoeker de opvangstructuur verlaten heeft, wordt het OCMW van zijn nieuwe gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dat OCMW is ook bevoegd voor de toekenning van de installatiepremie aangezien de betrokkene zijn hoedanigheid van dakloze pas verliest nadat hij de opvangstructuur verlaten heeft Overdracht na ontvankelijkheidsverklaring Wanneer de asielzoeker ontvankelijk verklaard wordt, heeft hij recht op maatschappelijke dienstverlening (in de praktijk financiële steun) van het OCMW waaraan hij in toepassing van het spreidingsplan wordt toegewezen. Dat toegewezen OCMW moet de asielzoekers een betaalbare en aangepaste woning aanbieden. Dat is een moeilijke opdracht. Het aanbod aan betaalbare woningen van goede kwaliteit is erg beperkt. Het toegewezen OCMW heeft dus enige tijd nodig om een goed huisvestingsaanbod te doen. We gaan hier niet verder op in aangezien er na 1 juni 2007 geen ontvankelijkheidsverklaringen meer mogelijk zijn. Fabienne Crauwels 14 november 2007 wie heeft recht op materiële opvang - S - 29 januari /12

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Opvang van illegale families met kinderen

Opvang van illegale families met kinderen Opvang van illegale families met kinderen Juli 2010 Illegale families met kinderen hebben in België het recht om opgevangen te worden in een federale opvangstructuur. Sinds het voorjaar van 2009 wordt

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Omzendbrief van 6 januari 2000 inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING WETSVOORSTEL tot verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan toegestaan worden op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland moet aangevraagd worden (Ingediend door de heer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be

Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be Vreemdelingenrecht Tekst opgesteld naar aanleiding van de les vreemdelingenrecht voor personen die de opleiding volgen voor gerechtstolken en vertalers aan de Lessius Hogeschool. Januari 2013 Dirk Torfs

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

De wet over de opvang van asielzoekers

De wet over de opvang van asielzoekers De wet over de opvang van asielzoekers Een evaluatie maart 2009 foto: Marcel Van Coile Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Doelstellingen en principes van de Opvangwet 6 3. Stand van zaken uitvoering van de

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Veel voorkomende bewijzen van wettig

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6. Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.2004 1. Inleiding... 1 2. Quel trajet d accompagnement est visé par

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen Dit programma wordt gefinancierd door het Fonds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2014/2015 Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 02/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Doc 356 (19/08/2009) 14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Inhoudstafel Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene...2 I. Het bekomen van

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS INLEIDING Het is niet altijd even eenvoudig om te weten volgens welke regeling de medische kosten van niet-eu-burgers, ook derdelanders genoemd,

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden November 2015 Inhoudstafel 1. Asielaanvragen en beschermingsgraad op 30/11/2015... 3 a. Aantal asielaanvragen... 3 b. Beschermingsgraad...

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016 Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan Februari 2016 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor organisatie van materiële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015 Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai 21 december 2015 Sprekers Rudy Coddens OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding Evert Jan Witteveen Directeur Opvangregio

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie