Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers?"

Transcriptie

1 Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Overzicht van de wijzigingen aan de Opvangwet door de wet houdende diverse bepalingen De wijzigingen aangebracht op 11 januari 2010 staan in het blauw. De wijzigingen aangebracht op 18 januari 2010 staan in het groen. De wijzigingen aangebracht op 11 februari 2010 staan in het oranje. Inleiding De overbezetting van het opvangnetwerk voor asielzoekers heeft de federale overheid ertoe aangezet om de Opvangwet 1 aan te passen. Het personeel toepassingsgebied van de Opvangwet wordt beperkt, er komt een bijkomende wettelijke basis voor de toepassing van het spreidingsplan en het einde van het recht op materiële opvang wanneer de asielaanvraag wordt afgewezen, wordt nu in de wet zelf geregeld. Daarnaast zijn er nog een paar minder belangrijke aanpassingen. Tegelijkertijd werden ook een aantal technische verbeteringen aan de Opvangwet aangebracht. Deze wijzigingen aan de Opvangwet werden doorgevoerd door de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 (Belgisch Staatsblad 31 december 2009). De wijzigingen zijn in werking getreden op de 10 de dag na publicatie dus op 10 januari Fedasil zal de nieuwe regels verder uitwerken in instructies. De nieuwe regels zullen pas effectief toegepast worden na het versturen van deze instructies. Een algemene nota van Fedasil over de wijzigingen aan de opvangwet is ter beschikking op (sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang) In bijlage onderaan deze nota vindt u de relevante artikelen uit de wet houdende diverse bepalingen. In deze nota leest u meer over: A. Beperking personeel toepassingsgebied van de Opvangwet 1. Meervoudige asielaanvragen vanaf de derde asielaanvraag 2. Verwerven van een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden tijdens de asielprocedure 3. Beperking van verlengd recht op materiële opvang na einde asielprocedure B. Bijkomende wettelijke basis voor de toepassing van het spreidingsplan C. Verduidelijking einde recht materiële opvang bij einde asielprocedure D. Andere wijzigingen 1. Kamers controleren 2. Ordemaatregelen 3. Nieuwe sanctie: de tijdelijke uitsluiting A. Beperking personeel toepassingsgebied van de Opvangwet Door de beperking van het personeel toepassingsgebied van de Opvangwet worden een aantal categorieën van vreemdelingen uitgesloten van materiële opvang. Deze vreemdelingen hebben dan ofwel recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW (financiële steun in de praktijk) ofwel alleen nog recht op medische begeleiding zoals bepaald in de Opvangwet. 1 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Belgisch Staatsblad 7 mei 2007 ADS 11 januari /11

2 1. Meervoudige asielaanvragen vanaf de derde asielaanvraag Fedasil kan beslissen om een asielzoeker vanaf het indienen van een derde asielaanvraag uit te sluiten van het recht op materiële opvang (artikel 4 Opvangwet). Daartoe moet Fedasil een individueel gemotiveerde beslissing nemen. De uitsluiting is dus geen automatisme. Tijdens de periode van uitsluiting, behoudt de asielzoeker zijn recht op medische begeleiding zoals bepaald in de Opvangwet. De cel centralisatie medische kosten van Fedasil moet gecontacteerd worden voor het ten laste nemen van medische kosten van deze van de opvang uitgesloten meervoudige asielaanvragers. Concreet krijgen deze asielzoekers een code 207 WSP no show 2. Zij hebben bijgevolg geen recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW (artikel 57ter OCMW-wet). Indien de DVZ beslist om de derde (vierde, vijfde, enz.) asielaanvraag over te maken aan het CGVS voor verdere behandeling, herneemt het recht op materiële opvang van de betrokken asielzoeker. De DVZ zal de asielzoeker formeel per brief op de hoogte brengen van deze beslissing zodat de asielzoeker weet dat hij zijn recht op opvang terug kan uitoefenen. De DVZ heeft in principe een termijn van 10 dagen om die beslissing te nemen. Er staat geen sanctie op het niet naleven van die termijn. In de praktijk kan het dus langer duren vooraleer er duidelijk komt voor de betrokken asielzoeker. 2. Verwerven van een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden tijdens de asielprocedure Wanneer een asielzoeker een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden verwerft, eindigt het recht op materiële opvang en moet de asielzoeker de opvangstructuur verlaten binnen de door Fedasil bepaalde termijn (artikelen 6 en 8 Opvangwet). Concreet gaat het over: - Asielzoekers die subsidiaire bescherming krijgen en daartegen in beroep gaan bij de Raad van State. - Asielzoekers die een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden krijgen in toepassing van een andere verblijfsprocedure. Bijvoorbeeld na regularisatie of gezinshereniging. Opgelet! Asielzoekers waarvan de regularisatieaanvraag om medische redenen (9ter) ontvankelijk werd verklaard vallen volgens Fedasil ook onder deze groep. De VVSG is het daarmee niet eens. Deze asielzoekers worden weliswaar in het vreemdelingenregister ingeschreven en hebben een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) maar dat betekent niet dat zij een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben. Ten eerste betekent een attest van immatriculatie model A dat er een toelating tot verblijf is toegekend hetgeen niet gelijk te stellen is met een verblijfsrecht. Ten tweede wordt de toelating tot verblijf voor een beperkte duur toegekend. Tijdens het eerste jaar is zij slechts 3 maanden geldig (verlengbaar) en na het eerste jaar nog maar één maand (verlengbaar). Er is bijgevolg discussie mogelijk over deze interpretatie van Fedasil. Het is afwachten wat de arbeidsrechtbanken zullen beslissen bij eventuele beroepen van bewoners tegen een gedwongen vertrek op basis van deze regel. Een LOI dat geconfronteerd wordt met een bewoner die moet vertrekken, kan de bewoner op de hoogte brengen van deze juridische discussie alsook over zijn recht om naar de arbeidsrechtbank te stappen. Ingeval het eventuele beroep enkel tegen het LOI/OCMW wordt ingediend, doet het OCMW er goed aan om Fedasil in het geding te betrekken zodat de arbeidsrechter Fedasil tot het verlenen van opvang kan veroordelen. Dat kan bovendien praktische problemen met zich meebrengen. Stel dat een bewoner die het LOI moet verlaten omdat zijn 9ter-aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, weigert te vertrekken 2 No show s zijn asielzoekers die toegewezen worden aan een opvangstructuur maar ervoor kiezen om niet in die opvangstructuur te verblijven. Zij hebben dan alleen recht op medische begeleiding. Concreet worden de medische kosten gedragen door Fedasil of door het LOI waaraan zij werden toegewezen. Om deze no show s te onderscheiden van gewone toegewezen asielzoekers die wel in de hen toegewezen opvangstructuur verblijven, krijgen zij een zogenaamde code 207 met vermelding no show. ADS 18 januari /11

3 en naar de arbeidsrechter stapt. Moet het LOI dan meteen de uithuiszetting aanvragen of wordt best het vonnis van de rechtbank afgewacht? Moet de LOI-plaats geschorst worden of niet? De VVSG heeft deze vragen aan Fedasil voorgelegd. Volgens Fedasil moet de LOI-plaats in dit geval geschorst worden zodra de vertrektermijn van 2 maanden verstreken is. Deze asielzoekers moeten immers gelijk gesteld worden met bewoners die het LOI moeten verlaten omdat zij een verblijfsrecht gekregen hebben (erkenning, subsidiaire bescherming, regularisatie). Zie de Inlichtingen betreffende de opvang van asielzoekers in lokale opvanginitiatieven (LOI) van Fedasil van 12 januari 2010 (te vinden op (sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang) onder Bedragen 2010 LOI-subsidie, leefgeld in de LOI en subsidietabel ). Deze 2 groepen vreemdelingen combineren 2 statuten. Enerzijds asielzoeker met recht op materiële opvang en anderzijds vreemdeling met een tijdelijk verblijfsrecht van meer dan 3 maanden (ingeschreven in het vreemdelingenregister) met recht op maatschappelijke dienstverlening. Zolang het beroep bij de Raad van State hangende is, is de subsidiair beschermde vreemdeling immers ook nog steeds asielzoeker. En het verwerven van een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden maakt ook niet automatisch een einde aan de lopende asielprocedure. De wetgever heeft een einde willen stellen aan dit dubbel recht en de bijbehorende keuzemogelijkheid voor de betrokkene. Deze vreemdelingen hebben nu enkel nog recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW en moeten de opvangstructuur verlaten. Het koninklijk besluit dat in uitvoering van artikel 43 Opvangwet de overstap van materiële opvang naar maatschappelijke dienstverlening door het OCMW moet regelen, is er nog niet. In afwachting daarvan blijven de instructies van Fedasil gelden. Momenteel: 2 maanden bij vertrek uit een opvangstructuur met inbegrip van de LOI 3. Indien deze vreemdelingen hun verblijfsrecht zouden verliezen terwijl de asielprocedure nog hangende is, herneemt in principe het recht op materiële opvang. Toch zullen deze vreemdelingen tijdens de verdere duur van hun asielprocedure verder maatschappelijke dienstverlening van het OCMW ontvangen. Een terugkeer naar materiële opvang is immers moeilijk omdat deze vreemdelingen geruime tijd zelfstandig geleefd hebben en juridische verbintenissen (bijvoorbeeld een huurovereenkomst) zijn aangegaan die niet zomaar beëindigd kunnen worden. 3. Beperking van verlengd recht op materiële opvang na einde asielprocedure De mogelijkheid om na het einde van de asielprocedure nog verder in de materiële opvang te blijven, wordt beperkt (artikel 7 Opvangwet). Er worden 7 situaties opgesomd. Alleen in het eerste geval is de verlenging automatisch. In de andere 6 gevallen moet Fedasil een gemotiveerde beslissing nemen. Zolang die beslissing niet betekend werd aan de bewoner die een aanvraag tot verlengd verblijf in de materiële opvang indiende, mag die bewoner verder in de materiële opvang blijven. De algemene voorwaarde dat de bewoner in een opvangstructuur moet verblijven om dit recht te kunnen uitoefenen, blijft behouden. No show s 4 zijn dus uitgesloten. 1) Familie/voogdij/ouderlijk gezag Wie: Bewoners die nog een familielid of een persoon hebben die over hen het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent en die recht op materiële opvang heeft. Het verlengd recht op materiële opvang blijft behouden zolang er zo n familielid of zo n persoon is. 3 Aanvankelijk kregen de LOI-bewoners slechts 6 weken de tijd om hun vertrek te organiseren. In de instructies van 12 januari 2010 van Fedasil betreffende inlichtingen betreffende de opvang van asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief (LOI) (inforum of onder sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang) wordt die termijn opgetrokken tot 2 maanden.. 4 Zie voetnoot 1. ADS 18 januari /11

4 2) Beëindigen schooljaar Wie: Bewoners die om het schooljaar te kunnen afmaken een verlenging van het hen betekende uitwijzingsbevel gevraagd hebben. Dit kan ten vroegste 3 maanden voor het einde van het schooljaar worden ingeroepen dus ten vroegste vanaf de maand april. Het verlengd recht op materiële opvang blijft behouden tot het einde van de verlenging van het uitwijzingsbevel of tot de DVZ de aanvraag tot verlenging weigert. 3) Zwangerschap Wie: Zwangere vrouwen ten vroegste vanaf de zevende maand van de zwangerschap en ten laatste tot de afloop van de tweede maand na de bevalling. 4) Onmogelijke terugkeer Wie: Bewoners die een verlenging van het hen betekende uitwijzingsbevel gevraagd hebben omdat zij onmogelijk kunnen terugkeren. Het verlengd recht op materiële opvang blijft behouden tot het einde van de verlenging van het uitwijzingsbevel of tot de DVZ de aanvraag tot verlenging weigert. 5) Ouder van een Belgisch kind Wie: Ouders van een Belgisch kind die een aanvraagt tot regularisatie op grond van artikel 9bis VW hebben ingediend. Het verlengd recht op materiële opvang blijft behouden tot de DVZ over de regularisatieaanvraag beslist heeft. 6) Vrijwillige terugkeer Wie: Bewoners die intekenen voor een vrijwillige vertrek Zij behouden hun recht op materiële opvang tot het effectief vertrek of tot zij een vertrek onmogelijke hebben gemaakt door hun eigen gedrag. 7) Gestaafde medische redenen (indienen 9ter) Wie: Bewoners die een medisch getuigschrift kunnen voorleggen en die een regularisatie om medische redenen aangevraagd hebben (artikel 9ter VW). Het bewijs daarvan moet worden voorgelegd. Uit het medisch getuigschrift moet bovendien blijken dat de medische situatie het verlaten van de opvangstructuur onmogelijk maakt (en dus niet het verlaten van het grondgebied). De controle op het bestaan van de medische overmacht wordt opgevoerd. Fedasil kan bij twijfel over het medisch getuigschrift een bijkomend medisch advies vragen. Fedasil zal ook op geregelde tijdstippen controleren of de medische overmacht nog bestaat. Het verlengd recht op materiële opvang blijft behouden tot ofwel de betekening van de beslissing van de DVZ waarbij de aanvraag tot regularisatie om medische redenen ontvankelijk 5 verklaard wordt ofwel tot Fedasil bij een periodieke controle vaststelt dat er geen medische overmacht meer is.!! M.a.w. bewoners die een ontvankelijk verklaarde 9ter hebben en die geen asielzoeker meer zijn (asielprocedure(s) afgesloten door arrest Raad van State) moeten de opvangstructuur verlaten omdat zij geen recht meer hebben op het verlengd recht op opvang (zie ook 2) Verwerven van een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden tijdens de asielprocedure waar toegelicht wordt waarom bewoners die een ontvankelijke 9ter hebben en die wel nog asielzoeker zijn de opvangstructuur moeten verlaten). Asielzoekers die in een opvangstructuur verblijven en die ofwel in een andere EU-lidstaat hun asielprocedure moeten doorlopen (zogenaamde Dublingevallen) ofwel asielzoekers zijn waarvan de meervoudi- 5 Om verwarring te vermijden: indien de aanvraag tot medische regularisatie onontvankelijk verklaard wordt, moet de betrokkene de opvangstructuur ook verlaten aangezien het beroep tegen deze beslissing van de DVZ niet schorsend is. Dat was voor de wijzigingen ook reeds het geval. ADS 18 januari /11

5 ge asielaanvraag door de DVZ niet in overweging werd genomen, worden uitgesloten van het verlengd recht op materiële opvang. Ten slotte wordt bepaald dat Fedasil in bijzondere omstandigheden die verband houden met de menselijke waardigheid van de hierboven opgesomde voorwaarden kan afwijken. B. Bijkomende wettelijke basis voor de toepassing van het spreidingsplan Er wordt een bijkomende wettelijke basis voor de toepassing van het spreidingsplan ingevoerd: Artikel 11, 4: In uitzonderlijke omstandigheden, verbonden aan de beschikbare opvangplaatsen in de opvangstructuren, kan het Agentschap, na een beslissing van de Ministerraad op basis van een door het Agentschap opgesteld rapport, gedurende een periode die het bepaalt, ofwel de verplichte plaats van inschrijving van een asielzoeker wijzigen voor zover deze een opvangstructuur beoogt om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen, ofwel in laatste instantie, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als verplichte plaats van inschrijving toewijzen aan een asielzoeker. Zowel de wijziging als de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van onderhavige paragraaf gebeurt op basis van een evenwichtige verdeling tussen de gemeenten op grond van criteria bepaald overeenkomstig de modaliteiten voorzien in 3, tweede lid, 2, van dit artikel. In tegenstelling tot de reeds bestaande wettelijke basis voor de toepassing van het spreidingsplan (artikel 11, 1, tweede en derde lid Opvangwet) vergt deze bijkomende wettelijke basis geen voorafgaande evaluatie van de behandelingsduur van de asielaanvragen en evenmin een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Voor de toepassing van het spreidingsplan op basis van deze basis volstaat een rapport van Fedasil dat aantoont dat er overbezetting is en een gewone beslissing van de ministerraad. Het toepassen van het spreidingsplan kan enkel gedurende een telkens opnieuw te bepalen periode. Verder laat deze bepaling zowel het toewijzen aan een OCMW van een asielzoeker die in een opvangstructuur verblijft als het toewijzen van een pas aangekomen asielzoeker toe. Uiteraard is het rechtstreeks toewijzen van een pas aangekomen asielzoeker aan een OCMW absoluut geen goede oplossing. Deze asielzoekers zijn immers helemaal niet voorbereid op een zelfstandig leven en de OCMW s kunnen hen onmogelijk begeleiden zoals de opvangstructuren dat kunnen. Voor de VVSG kan deze optie dan ook alleen als allerlaatste oplossing bij ernstige overmacht overwogen worden. Het is voorlopig nog onduidelijk of de federale regering begin 2010 meteen gebruik zal maken van deze mogelijkheid om het spreidingsplan opnieuw toe te passen. De staatssecretaris heeft verklaard dat het spreidingsplan in het kader van de nieuwe asielprocedure voorlopig niet wordt toegepast. We verwijzen naar het antwoord van de staatssecretaris in de Kamer op een vraag over het spreidingsplan (zie op pagina 38: Dat antwoord zegt natuurlijk weinig over de toekomst. Indien er onvoldoende bijkomende opvangplaatsen geopend kunnen worden om de hotelopvang af te bouwen en om het niet toewijzen van asielzoekers te vermijden, verwacht de VVSG dat de federale overheid het spreidingsplan zal activeren. Uit de Nota van Fedasil van 19 januari 2010 betreffende de wijzigingen aan de opvangwet van 12 januari 2007 door middel van de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 blijkt alvast dat Fedasil momenteel een rapport aan het voorbereiden is. Het is dan aan de ministerraad om de uiteindelijke beslissing te nemen. Volgende vraag is dan wat voor spreidingsplan dat zal zijn. In de Opvangwet is er enkel sprake van een evenwichtige verdeling en een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Het is m.a.w. mogelijk dat de criteria waarop het spreidingsplan steunt, aangepast worden. Of dat ook werkelijk zal gebeuren is een andere vraag. Het aanpassen van de criteria is volgens de VVSG een moeilijke oefening die heel wat overleg zal vragen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de criteria voor een eventuele toepassing begin 2010 al aangepast zouden zijn. Volgens de VVSG is het belangrijkste trouwens niet een aanpassing van de criteria. De huidige criteria zijn voor de VVSG aanvaardbaar op voorwaarde dat ADS 18 januari /11

6 er een transparante en correcte berekening gebeurt. De resultaten van spreidingsplan nummer 42 blijven dan ook onaanvaardbaar. C. Verduidelijking einde recht materiële opvang bij einde asielprocedure De Opvangwet bepaalt nu duidelijk wanneer het recht op materiële opvang eindigt bij het einde van de asielprocedure door een negatieve beslissing van de asielinstanties 6 (artikel 6 Opvangwet). Het recht op materiële opvang eindigt: - ofwel na 5 dagen na de datum waarop de negatieve beslissing definitief is geworden (dus niet meer vatbaar is voor beroep) op voorwaarde dat het laatste uitwijzingsbevel op dat moment ook betekend en verstreken is; - ofwel de dag volgend op de dag waarop het laatste uitwijzingsbevel verstrijkt op voorwaarde dat de negatieve beslissing op dat moment al minstens 5 dagen geleden definitief geworden is. Het is de meest gunstige termijn voor de asielzoeker die telt. D. Andere wijzigingen 1) Kamers controleren De verantwoordelijke van een opvangstructuur (of de door hem/haar aangeduide personen) krijgt het recht om een woning of kamer te betreden om controles te doen zonder de voorafgaande toestemming van de bewoner. Die controle mag enkel met het oog op het garanderen van: - de preventie inzake veiligheid en brandbestrijding, - het behoud van de hygiëne en - het toezicht op de naleving van de bepalingen van het huishoudelijk reglement die de bescherming en de vrijheden van de andere bewoners en de personeelsleden verzekeren. Het controleren van een woning of een kamer mag geen beledigend karakter hebben en moet verlopen met respect voor de bezittingen van de bewoner. De concrete modaliteiten moeten nog verder in een koninklijk besluit uitgewerkt worden. Dat besluit zal het aantal (beperkt!) personen dat de controle mag doen en regels over de frequentie van de controles bepalen. 2) Ordemaatregelen Er komt geen limitatieve opsomming van de mogelijke ordemaatregelen. Enkel de procedureregels en de personen bevoegd om een ordemaatregel op te leggen zullen nog bij besluit bepaald worden. 3) Nieuwe sanctie: de tijdelijke uitsluiting Ingeval van een zeer ernstige inbreuk op het huishoudelijk reglement die bovendien het personeel of de andere bewoners in gevaar brengt of ernstige risico s inhoudt voor de veiligheid of de naleving van de openbare orde in de opvangstructuur kan de betrokken bewoner voor maximum één maand van de materiële opvang worden uitgesloten. De betrokken bewoner moet op voorhand gehoord worden. De tijdelijke uitsluiting kan net als alle andere sancties worden opgelegd door de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur maar moet binnen de 3 werkdagen bevestigd worden door de directeur-generaal van Fedasil. Als de directeur-generaal de tijdelijke uitsluiting niet bevestigt binnen die termijn, wordt de tijdelijke uitsluiting automatisch opgeheven. 6 Bij een positieve beslissing (erkenning of toekenning subsidiaire bescherming) gaat het over de overdracht aan een OCMW voor de toekenning van maatschappelijke dienstverlening. Daarbij komt uiteraard ook een einde aan het recht op materiële opvang maar die situaties worden hier niet bedoeld. ADS 18 januari /11

7 Bij een tijdelijke uitsluiting blijft het recht op medische begeleiding zoals bepaald in de Opvangwet behouden. De uitgesloten bewoner krijgt geen recht op maatschappelijk dienstverlening door het OCMW. Opmerking: Een aantal geplande wijzigingen aan de Opvangwet werden niet weerhouden in deze wet houdende diverse bepalingen. Reden is dat de Raad van State de dringende behandeling geweigerd heeft. Die wijzingen kunnen we dus nog verwachten in de loop van Het gaat dan onder andere over de bepalingen in verband met de toegang tot de arbeidsmarkt en de combinatie tussen materiële opvang en een inkomen uit werk. Fabienne Crauwels 11 februari 2010 ADS 18 januari /11

8 Bijlage: Uittreksel uit de Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS 31 december 2009) TITEL 11 Maatschappelijke Integratie HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Art Artikel 11, 1, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1971 en 27 december 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : «De in voormeld artikel 4 bedoelde kosten kunnen slechts worden terugbetaald indien het bestaan en de omvang van de nood aan maatschappelijke dienstverlening door middel van een voorafgaand sociaal onderzoek werd vastgesteld.» HOOFDSTUK 2 - Uniek jaarverslag - Elektronische procedure Art Voor de betrekkingen tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de Staat, dient de procedure betreffende de toekenning en het gebruik van de subsidies, die gereglementeerd wordt in de in paragraaf 2 opgesomde materies, vanaf 1 januari 2009, elektronisch te geschieden. Het uniek jaarverslag waarvan de modaliteiten door de bevoegde minister bepaald worden zal het voorwerp zijn van een elektronische procedure. Het dient op straffe van verval van het recht op de subsidie, ten laatste op 31 maart van ieder jaar dat volgt op de toekenning van de toelage naar de Staat te zijn opgestuurd. 2. De materies die in paragraaf 1 worden beoogd, zijn de volgende : 1 de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen; 2 de begeleidinsgopdracht en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering; 3 de verhoogde Staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling; 4 de toekenning van een subsidie aan verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn die participeren in het pilootproject «Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s»; 5 de toelage in de personeelskosten in het kader van het recht op maatschappelijke integratie. 3. De Koning kan de materies uitbreiden waarin het gebruik van de elektronische procedure verplicht wordt. 4. Het gebruik van de in de paragraaf 1 bepaalde elektronische procedure, zowel door het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn als door de Staat, wordt geauthentificeerd door een geavanceerde elektronische handtekening, gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. HOOFDSTUK 3 - Wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie Art In artikel 29, 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, worden de woorden «2262bis, 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door de woorden «2277 van het Burgerlijk Wetboek». HOOFDSTUK 4 - Wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen Art Artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën, van vreemdelingen wordt aangevuld met twee leden, luidende : «In afwijking van de voorgaande alinea kan het Agentschap beslissen dat de asielzoeker die een derde asielaanvraag indient geen beroep kan doen op artikel 6, 1, van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, zolang het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken niet is doorgestuurd naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met toepassing van artikel 51/10 van ADS 18 januari /11

9 wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en dit middels een individueel gemotiveerde beslissing. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe asielaanvraag. Het recht op medische begeleiding zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van deze wet blijft echter gewaarborgd voor de asielzoekers bedoeld in de voorgaande alinea.» Art In artikel 6, 1, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 de woorden «Het recht op materiële hulp geldt», worden vervangen door de woorden : «Onverminderd de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de huidige wet, geldt het»; 2 tussen het huidige tweede en derde lid, wordt volgende lid ingevoegd : «In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, eindigt de materiële hulp : 1 na een termijn van vijf dagen die volgt op de datum waarop een beslissing van een van de organen, bedoeld in het eerste lid, definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, als op dat moment de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is; 2 de dag volgend op de dag waarop de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstrijkt als op de datum waarop een beslissing van de organen bedoeld in het eerste lid definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, de uitvoeringstermijn om het grondgebied te verlaten nog niet verstreken is maar ten vroegste na een termijn van vijf dagen te rekenen vanaf de bovengenoemde beslissing.»; 3 de paragraaf wordt aangevuld met volgend lid : «Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure of de procedure voor de Raad van State nog lopende is.» Art Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «Art Het recht op de materiële hulp wordt verlengd wanneer van de vreemdeling die verblijft in een opvangstructuur de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, en hij een familielid heeft of een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent op grond van de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, die binnen het toepassingsveld van deze wet valt. 2. Het recht op de materiële hulp kan verlengd worden, op met redenen omklede beslissing van het Agentschap, wanneer de vreemdeling die verblijft in een opvangstructuur zich in één van volgende situaties bevindt en hiertoe een aanvraag indient : 1 de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, die geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend en die, met het oog op het beëindigen van het schooljaar, een aanvraag tot uitstel van zijn bevel om het grondgebied te verlaten heeft ingediend bij de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie, en dit ten vroegste drie maanden voor het einde van het schooljaar. De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer het uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten afgelopen is of wanneer dit uitstel wordt geweigerd; 2 de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten en die geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar werd betekend omwille van een zwangerschap. De verlenging van het recht op de materiële hulp geldt ten vroegste vanaf de zevende maand van de zwangerschap en eindigt ten laatste na afloop van de tweede maand na de bevalling; 3 de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, die een aanvraag heeft ingediend bij de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie tot uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten omwille van een onmogelijkheid om redenen onafhankelijk van zijn wil, om terug te keren naar zijn land van herkomst. De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer het uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten afgelopen is ofwel wanneer dit uitstel wordt geweigerd; 4 de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn ADS 18 januari /11

10 afgesloten, die geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend, en die ouder is van een Belgisch kind en een aanvraag tot machtiging tot verblijf heeft ingediend bij de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie op grond van artikel 9bis van voornoemde wet van 15 december De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie zich hebben uitgesproken over de aanvraag tot machtiging tot verblijf; 5 de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten en die een verbintenis tot vrijwillige terugkeer heeft ondertekend, en dit tot zijn vertrek, tenzij dit vertrek uitgesteld wordt door zijn eigen gedrag; 6 de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief afgesloten zijn, aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten betekend werd, en die om gestaafde medische redenen en steunend op een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van artikel 9ter van voornoemde wet van 15 december 1980, zich in de onmogelijkheid bevindt om de opvangstructuur waar hij verblijft, te verlaten. In de in het eerste lid, 6, beoogde hypothese moet de vreemdeling met een getuigschrift van een geneesheer dat ter ondersteuning van zijn aanvraag werd ingediend, staven dat hij zich bevindt in deze situatie van medische onmogelijkheid om de opvangstructuur te verlaten. Als het dit vereist acht, vraagt het Agentschap bijkomend medisch advies. Het Agentschap voert periodiek een controle uit van het voortbestaan van het motief van medische onmogelijkheid om de opvangstructuur te verlaten. De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer deze controle aantoont dat de medische onmogelijkheid niet langer bestaat, en, in ieder geval, op het ogenblik van de betekening van de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging tot verblijf. De in huidige paragraaf beoogde aanvragen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingediend alvorens de in artikel 6, 1, derde lid, beoogde termijn verstrijkt. Zolang het Agentschap de in het eerste lid beoogde met redenen omklede beslissing niet betekend heeft aan de vreemdeling, die op basis van huidige paragraaf een aanvraag indiende, wordt het recht op de materiële hulp voorlopig verlengd. Om aanspraak te kunnen maken op huidige paragraaf, mag de asielprocedure van de vreemdeling niet het voorwerp hebben uitgemaakt noch van een beslissing die een andere Staat dan de Belgische aanwijst als verantwoordelijke voor de behandeling van de asielaanvraag in toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, noch van een beslissing om de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen in toepassing van artikel 51/8 van dezelfde wet. 3. In bijzondere omstandigheden betreffende het respect voor de menselijke waardigheid kan het Agentschap afwijken van de voorwaarden die door huidige bepaling gesteld worden.» Art Artikel 8, 1, van dezelfde wet, wordt aangevuld met de woorden : «of wanneer de begunstigde van de opvang een machtiging tot verblijf heeft verkregen van meer dan drie maanden, overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.» Art Artikel 9 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende woorden : «, onverminderd de toepassing van artikel 11, 3, laatste lid, of van artikel 13.» Art In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in paragraaf 1, tweede lid, worden na de woorden «Een nieuwe plaats van inschrijving», de woorden «, overeenstemmend met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,» ingevoegd; 2 paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden «, behalve in de hypothesen voorzien in artikel 6, 1, vijfde lid.»; 3 het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : «4. In uitzonderlijke omstandigheden, verbonden aan de beschikbare opvangplaatsen in de opvangstructuren, kan het Agentschap, na een beslissing van de Ministerraad op basis van een door het Agentschap opgesteld rapport, gedurende een periode die het bepaalt, ofwel de verplichte plaats van inschrijving van een asielzoeker wijzigen voor zover deze een opvangstructuur beoogt om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen, ofwel in laatste instantie, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als verplichte plaats van inschrijving toewijzen aan een asielzoeker. Zowel de wijziging als de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van onder- ADS 18 januari /11

11 havige paragraaf gebeurt op basis van een evenwichtige verdeling tussen de gemeenten op grond van criteria bepaald overeenkomstig de modaliteiten voorzien in paragraaf 3, tweede lid, 2, van dit artikel.» Art Artikel 19 van dezelfde wet, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 wordt, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : «2. In het kader van de uitvoering van de opdracht bedoeld in paragraaf 1, bepaalt de Koning de concrete nadere regels die de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur of de hiertoe door hen aangeduide personen moeten toelaten om de kamers te controleren van de begunstigden die er verblijven. Een dergelijke controle mag enkel worden uitgevoerd ten einde de preventie inzake veiligheid en brandbestrijding, het behoud van de hygiëne en het toezicht op de naleving van de bepalingen van het huishoudelijke reglement bedoeld in paragraaf 1 die de bescherming van de rechten en de vrijheden van de andere begunstigden van de opvangstructuur en zijn personeelsleden verzekeren, te garanderen. Een dergelijke controle mag in geen geval een beledigend karakter hebben voor de betrokken begunstigde van de opvang en moet verlopen met respect voor de goederen die hij bezit. In de toepassing van de bevoegdheid die het eerste lid Hem toekent, voorziet de Koning de strikte beperking van het aantal personen dat de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur kan aanduiden om de controle uit te voeren en preciseert hij duidelijk en limitatief de nadere regels van de controles, ondermeer voor wat betreft de frequentie. Ten uitzonderlijke titel, kan de controle van de kamers van de begunstigden van de opvang buiten de door de Koning vastgelegde frequentiemodaliteiten worden georganiseerd, maar enkel wanneer ze wordt verantwoord door specifieke eisen van preventie inzake veiligheid, brandbestrijding, hygiëne of bij ernstige tekortkoming op het huishoudelijke reglement.» Art In artikel 44, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden «legt de ordemaatregelen vast die ten aanzien van een bewoner genomen kunnen worden en» opgeheven. Art In artikel 45 van dezelfde wet, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1 het tweede lid wordt aangevuld met een 7, luidende : «7 de tijdelijke uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangstructuur, voor een maximale duur van een maand.»; 2 het derde lid wordt aangevuld met volgende zin : «De in het tweede lid, 7, bedoelde sanctie, moet worden bevestigd door de Directeur-generaal van het Agentschap, binnen een termijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de sanctie genomen door de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur. Bij gebrek aan bevestiging binnen die termijn, wordt de sanctie van tijdelijke uitsluiting automatisch opgeheven.»; 3 vooraan in het zesde lid worden de woorden «Onder voorbehoud van de in lid 2, 7, bedoelde sanctie» ingevoegd; 4 het zesde lid wordt aangevuld met volgende zin : «De in het tweede lid, 7, bedoelde sanctie heeft voor de betrokken persoon de onmogelijkheid tot gevolg om van enige andere vorm van opvang te genieten behalve de toegang tot de medische begeleiding, zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de wet.»; 5 tussen het huidige zesde lid en het zevende lid, dat het negende lid wordt, worden twee leden ingevoegd, luidende : «De in het tweede lid, 7, bedoelde sanctie mag enkel uitgesproken worden bij zeer ernstige inbreuk op het huishoudelijk reglement van de opvangstructuur, die het personeel of de andere bewoners van de opvangstructuur in gevaar brengt of die duidelijke risico's inhoudt voor de veiligheid of de naleving van de openbare orde in de opvangstructuur. De door de sanctie tijdelijke uitsluiting geviseerde persoon dient voorafgaand aan het nemen van deze sanctie te worden gehoord.» (Nummer parlementaire stukken 2299) ADS 18 januari /11

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur versie van 19 november 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april 2010 staan in het blauw. De wijzigingen aangebracht op 17 mei

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Nieuwe versie van 14 juni 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april, 17 mei, 31 mei en 8 juni 2010

Nadere informatie

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding Einde van het recht op materiële opvang, verlengd recht op materiële opvang en de overstap naar OCMW-dienstverlening: vragen en opmerkingen bij de instructies van Fedasil van 13 juli 2012 Nota VVSG van

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun >> Fedasil >> Dienst Voorbereiding opvangbeleid >> mei 2010 Thema s: (klik op de titel om rechtstreeks bij een thema

Nadere informatie

RECHT OP MATERIËLE OPVANG

RECHT OP MATERIËLE OPVANG RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? -

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Boek I. Definities, algemene beginselen en toepassingsgebied

Boek I. Definities, algemene beginselen en toepassingsgebied Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.), err., B.S., 7 juni 2007) Boek I. Definities, algemene

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING WETSVOORSTEL tot verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan toegestaan worden op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland moet aangevraagd worden (Ingediend door de heer

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid

Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid voorstel FAM 7/5/2008 Uitgangspunten Het Forum Asiel en Migraties lanceerde reeds op 29/3/2007 haar eigen voorstellen voor regularisatie en voor het invullen

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2279

ECLI:NL:RVS:2016:2279 ECLI:NL:RVS:2016:2279 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201602806/1/V3 Eerste

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen

Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen Opdeling procedure in 1. Eerste informatie over het begeleidingstraject 1. Basis informatie over de materiële hulp en het begeleidingstraject Op het moment

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Omzendbrief van 6 januari 2000 inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2010 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S

DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S Een eerste informatieve bespreking van de opvangwet voor asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie