NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur"

Transcriptie

1 NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder bepaalde voorwaarden de opheffing van hun toewijzing aan een opvangstructuur kunnen vragen. a) Wie komt in aanmerking? Asielzoekers die: - hun asielaanvraag indienden na 1 juni 2007 en die wachten op een beslissing van het CGVS of de RVV en die nog niet bij de Raad van State zitten; - tussen 22 mei en 22 september ononderbroken opgevangen werden; - voor 16 december 2009 de aanvraag tot opheffing indienen en - een ondertekende huurovereenkomst kunnen voorleggen. De minderjarige niet begeleide asielzoekers worden uitgesloten alsook de families waarbij niet iedereen recht kan openen op financiële steun door het OCMW. Dit laatste om te vermijden dat een gezin van meerdere personen moet overleven met een financiële steun categorie samenwonende. De asielzoeker heeft vanaf de betekening van de beslissing tot opheffing van de code 207 OS 2 maanden de tijd om de opvangstructuur te verlaten. We kunnen onmogelijk precies bepalen hoeveel asielzoekers een beroep op deze instructie zullen kunnen/willen doen. b) De asielzoeker moet in principe zelf huisvesting vinden Eén van de opmerkingen van de VVSG ten aanzien van de instructie is dat er niet voldoende duidelijk in staat dat de asielzoeker zelf zijn huisvesting moet vinden. In de instructie van 16 oktober 2009 staat: - enerzijds dat Fedasil met deze instructie een beroep wil doen op de zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de asielzoekers die opgevangen worden om zelf in te staan voor het vinden van huisvesting en verder nog dat de bewoner zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar zoektocht naar huisvesting en er op eigen kracht in dient te slagen om een huurovereenkomst te bekomen ; - anderzijds wordt er ook aan de opvangstructuren gevraagd om die zoektocht naar huisvesting te faciliteren, om de contacten te vergemakkelijken met de OCMW s die belast zijn met hun steunverlening en om de daartoe noodzakelijke transportkosten te betalen. Er blijft bijgevolg onduidelijkheid bestaan over de precieze verwachtingen ten aanzien van de asielzoeker en ten aanzien van de opvangstructuren en OCMW s. Volgens de VVSG is het de bedoeling om asielzoekers naar de OCMW s te laten doorstromen voor de toekenning van financiële steun en het opnemen van de begeleiding (waarin de OCMW s ook al eigen middelen moeten investeren want de POD MI neemt niet de totale kostprijs ten laste maar maximaal de aan de asielzoeker uitgekeerde steun en de medische kosten binnen de wettelijke grenzen) en daarbij te vermijden dat de OCMW s en bij uitbreiding de LOI geconfronteerd worden met de vraag naar begeleiding bij het zoeken naar huisvesting, het regelen van de huurwaarborg en dergelijke meer. Volgens de VVSG zou de vrijwillige opheffing enkel mogen gebeuren indien er een ondertekende huurovereenkomst is en indien de huurwaarborg geregeld is. Men zou kunnen veronderstellen dat een ondertekende huurovereenkomst betekent dat de huurwaarborg ook geregeld is maar uit de praktijk blijkt dat een aantal asielzoekers zich toch met hun hulpvraag voor het regelen van de huurwaarborg tot S 10 december /6

2 een OCMW of LOI wenden. Uiteraard mag een OCMW of LOI steeds beslissen om toch dergelijke hulpverlening aan te bieden maar die zou niet verondersteld mogen worden. c) Bevoegd OCMW Asielzoekers die de hen toegewezen opvangstructuur kunnen verlaten zonder code 207 opvangstructuur en zonder code 207 OCMW hebben recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) van het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wachtregister op het moment van de hulpvraag. Voor de huurwaarborg geldt een bijzonder bevoegdheidsregel indien de hulpvraag voor het vertrek uit de opvangstructuur gesteld wordt. 1. de asielzoeker verblijft nog in de opvangstructuur in afwachting van zijn verhuis, de code 207 opvangstructuur werd opgeheven huurwaarborg: het OCMW van de plaats waar de woning ligt, is bevoegd want de hulpvraag wordt gesteld bij het verlaten van de opvangstructuur dus voor het effectief vertrek van de asielzoeker (art 2, 8 wet 2 april 1965). Indien de woning niet bepaalbaar is, kan deze bijzondere bevoegdheidsregel niet toegepast worden en is het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister (codes 001 en 020) op het moment van de hulpvraag bevoegd. financiële steun inclusief eerste huur: het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister op het moment van de hulpvraag is bevoegd (art 2, 5 wet 2 april 1965). Aangezien de asielzoekers ingeschreven staan op het adres van de opvangstructuur, zal het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt bevoegd zijn. Pas na de verhuis, de woonstcontrole en de inschrijving in de nieuwe gemeente, zal het OCMW van die gemeente bevoegd worden. Installatiepremie: het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister op het moment van de hulpvraag is bevoegd (art 2, 5 wet 2 april 1965). Zie d) voor meer informatie over de tenlasteneming door de POD MI. 2. de asielzoeker heeft de opvangstructuur verlaten, de code 207 opvangstructuur werd opgeheven huurwaarborg: het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister op het moment van de hulpvraag is bevoegd (art 2, 5 wet 2 april 1965). De bijzondere bevoegdheidsregel voor huurwaarborgen is niet van toepassing omdat de hulpvraag niet gesteld wordt bij het verlaten van de opvangstructuur. financiële steun inclusief eerste huur: het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister op het moment van de hulpvraag is bevoegd (art 2, 5 wet 2 april 1965). Aangezien de asielzoekers ingeschreven staan op het adres van de opvangstructuur, zal het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt bevoegd zijn. Pas na de verhuis, de woonstcontrole en de inschrijving in de nieuwe gemeente, zal het OCMW van die gemeente bevoegd worden. Installatiepremie: het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister op het moment van de hulpvraag is bevoegd (art 2, 5 wet 2 april 1965). Zie d) voor meer informatie over de tenlasteneming door de POD MI. 3. de asielzoeker heeft de opvangstructuur verlaten, de code 207 opvangstructuur werd nog niet opgeheven De asielzoeker heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening (art 57ter OCMW-wet). Vraag: kan een OCMW dienstverlening toekennen wanneer de asielzoeker nog in de opvangstructuur verblijft? Antwoord: Zolang de asielzoeker in de opvangstructuur verblijft, krijgt hij materiële opvang die zijn menselijke waardigheid garandeert en is hij niet behoeftig. Een OCMW kan bijgevolg geen financiële steun uitbetalen zolang de asielzoeker in de opvangstructuur verblijft. Een OCMW kan echter wel de hulpvraag in ontvangst nemen en behandelen. Het OCMW kan vervolgens vrijwillige opheffing code 207 os vs4 S 10 december /6

3 een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening nemen waarbij het werkelijk starten van de hulpverlening afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat de materiële opvang beëindigd wordt. Zo kan de steunverlening meteen opgestart worden (of kan eventueel een voorschot gegeven worden) zodra de asielzoeker verhuist. De asielzoeker kan dan de noodzakelijk eerste aankopen doen zoals wat voeding, toiletgerief en dergelijke meer en komt niet zonder enig inkomen terecht in zijn nieuwe woning. Ook de beslissing tot toekennen van een huurwaarborg kan genomen worden terwijl de asielzoeker nog in de opvangstructuur verblijft. Dat is ook de visie van de POD MI. Doelstelling is een vertrek haalbaar te maken. Een OCMW kan nog steeds autonoom zijn beslissing over de toekenning zelf nemen maar het feit dat de asielzoeker nog in de opvang verblijft, blokkeert de voortgang van zo n dossier niet. Vraag: Kunnen de OCMW s onderling pragmatische afspraken maken? Dat kan en is in een aantal situaties ook aan te raden. (In de omzendbrief van 3 december 2009 betreffende het gevolg voor het recht op maatschappelijke integratie van de opheffing van code 207 opvangstructuur op vrijwillige basis wordt bevestigd en zelfs aangeraden dat OCMW s afspraken kunnen maken.) Wanneer een OCMW geconfronteerd wordt met een hulpvraag voor het regelen van een huurwaarborg, moet er een sociaal onderzoek gebeuren. Ook het OCMW dat bevoegd is voor de andere vormen van steunverlening (financiële steun, eerste huur, enz.) moet een sociaal onderzoek doen. Wanneer dat OCMW het dossier overdraagt aan het OCMW van de plaats waar de woning ligt (na de inschrijving in het wachtregister op dat adres), moet dat OCMW opnieuw een sociaal onderzoek doen en de voorwaarden voor zijn steunverlening bepalen. Het is dan ook het overwegen waard of het niet beter zou zijn dat het OCMW van de plaats waar de woning ligt het dossier meteen naar zich toe trekt en niet alleen de huurwaarborg opneemt maar de hele steunverlening. Dat bespaart beide OCMW s één sociaal onderzoek en heeft als voordeel voor het OCMW van de plaats waar de woning ligt dat het van in het begin de voorwaarden van de steunverlening kan bepalen en eventueel met het bijeen sparen van de huurwaarborg kan beginnen. De toegekende installatiepremie wordt nu ook door de POD MI ten laste genomen (zie d)). d) Tenlasteneming installatiepremie (huisvestingskosten) Het ten laste nemen van een installatiepremie toegekend aan een asielzoeker door de POD MI wordt geregeld in artikel 5 van het MB 30 januari 1995 (en dus niet artikel 57bis OCMWwet). Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, kan het best zijn dat de menselijke waardigheid (artikel 1 OCMW-wet) vereist dat het OCMW maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een bedrag te besteden aan de inrichting van de woning toekent maar dan zal de POD MI dat bedrag niet ten laste nemen. Dat betekent dat er ofwel geen installatiepremie wordt toegekend ofwel dat ook deze kost ten laste van de OCMW s zal vallen. Er is enkel recht op tenlasteneming door de POD MI: - indien de asielzoeker voor de eerste keer dienstverlening van een OCMW ontvangt; - indien de asielzoeker zich voor de eerste keer in een woning installeert waarbij deze installatie niet mag plaatsgrijpen voor het begin van de periode van maatschappelijke dienstverlening en - indien de asielzoeker zich vestigt in de gemeente van het bevoegde OCMW (vestigingsvoorwaarde). Wat deze laatste voorwaarde (de vestigingsvoorwaarde) betreft, is er een wijziging doorgevoerd aan artikel 5 van het MB van 30 januari De volgende alinea werd toegevoegd: In afwijking van het voorgaande lid is de voorwaarde dat de huisvesting plaatsvindt in de gemeente van het steunverlenend (lees bevoegd) OCMW niet van toepassing op asielzoekers die een opvangstructuur verlaten en waarvoor Fedasil op vrijwillige basis de verplichte plaats van inschrijving in een opvangstructuur (lees code 207 opvangstructuur) heeft opgeheven. De vestigingsvoorwaarde is bijgevolg afgeschaft voor asielzoekers waarvan de toewijzing (code 207) aan een opvangstructuur op vrijwillige basis is opgeheven (dus in toepassing van de instructie van Fedasil van 16 oktober 2009). Dat betekent concreet dat voor deze specifieke groep asielzoekers zowel het OCMW van de plaats van inschrijving voor de vrijwillige opheffing code 207 os vs4 S 10 december /6

4 hoofdverblijfplaats in het wachtregister (in principe het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt) als het OCMW van de plaats waar de woning ligt, de installatiepremie kunnen toekennen, kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de betaling van de huurwaarborg en het bedrag van de POD MI kunnen terugvorderen binnen de wettelijke grenzen. Uiteraard enkel indien ook de twee andere voorwaarden vervuld zijn. Het moet dus bijkomend gaan om de eerste huisvesting en de eerste steunverlening. Dat laatste betekent dat alleen het OCMW dat de steunverlening start, de installatiepremie kan toekennen en terugvorderen bij de POD MI. M.a.w. indien het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt (en dat bevoegd is tot de inschrijving in de gemeente waar de woning ligt) de steunverlening opstart maar geen installatiepremie toekent, kan het OCMW van de plaats waar de woning ligt (en dat bevoegd wordt na de inschrijving in de eigen gemeente) dat niet alsnog doen want dan heeft de asielzoeker zich gevestigd in de woning voor de start van de maatschappelijke dienstverlening. Het is dus belangrijk om de aanvraag tot tenlasteneming van de installatiepremie voor asielzoekers gelijktijdig met de eerste aanvraag tot tenlasteneming van de financiële steun te doen. Deze beperkte afschaffing van de vestigingsvoorwaarde wordt met terugwerkende kracht ingevoegd en is van toepassing sinds 22 september OCMW s die sindsdien op eigen middelen een bedrag voor de installatie toegekend hebben en/of de huurwaarborg ten laste genomen hebben voor een asielzoeker waarvan de code 207 opvangstructuur op vrijwillige basis werd opgeheven, kunnen dus alsnog de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie vragen indien ook de andere voorwaarden vervuld zijn. (ministerieel besluit van 2 december 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995, BS 9 december 2009, inforumnummer en omzendbrief van 3 december 2009 betreffende het gevolg voor het recht op maatschappelijke dienstverlening van de opheffing van de code 207 opvangstructuur op vrijwillige basis, BS 9 december 2009, inforumnummer , beide te vinden op onder specifieke informatie voor de OCMW s<integratie<recht op maatschappelijke hulp) e) Huurovereenkomst en huurwaarborg In de instructie wordt wel een getekende huurovereenkomst gevraagd maar over de huurwaarborg wordt niets gezegd. De VVSG stelt de vraag wie de echtheid van de huurovereenkomst en de kwaliteit van de woning zal nagaan. De controle die Fedasil doet, is een puur formele controle. Het voorleggen van een ondertekende huurovereenkomst volstaat. Wij stellen ons verder ook vragen bij ondertekende huurovereenkomsten zonder geregelde huurwaarborg en zonder enige waarborg van een OCMW dat die huurwaarborg betaald zal worden. Alle hulpverleners getuigen van de moeilijkheden die zij hebben om voor hun cliënten betaalbare huisvesting te vinden, dat eigenaars niet met een bankwaarborg of een OCMWwaarborg willen verhuren, dat er cash geëist wordt en dergelijke meer. De kans bestaat dan ook dat er ofwel geen huisvesting is ofwel dat het over huisjesmelkerij gaat ofwel dat de huurovereenkomst alsnog afspringt omdat de huurwaarborg niet (tijdig) geplaatst kan worden. Het indienen van de aanvraag tot opheffing gebeurt op vrijwillige basis. De opvangstructuren moeten de asielzoekers die in aanmerking komen goed informeren over de gevolgen van een mogelijke opheffing. De VVSG raadt de opvangstructuren aan om asielzoekers die een ondertekende huurovereenkomst voorleggen maar hun huurwaarborg nog niet geregeld hebben en daartoe een hulpvraag bij het OCMW willen indienen, goed te informeren over de problemen die zich kunnen stellen wanneer het niet lukt om de huurwaarborg tijdig geregeld te krijgen via het OCMW. De opvangstructuur kan de asielzoeker ook voorstellen om het indienen van de aanvraag tot opheffing nog even uit te stellen tot hij zijn huurwaarborg geregeld heeft, eventueel met een OCMW-waarborg, of tot er meer duidelijkheid over bestaat. Het behandelen van deze aanvragen door Fedasil gaat immers vlot vrijwillige opheffing code 207 os vs4 S 10 december /6

5 VRAAG: De asielzoeker heeft een ondertekende huurovereenkomst. De huurwaarborg is nog niet geregeld. De code 207 OS is opgeheven. De asielzoeker vraagt aan het LOI of OCMW om de huurwaarborg ten laste te nemen? De hulpvraag i.v.m. de huurwaarborg wordt gesteld voor het vertrek uit de opvangstructuur. Het OCMW van de plaats waar de woning ligt, is bevoegd (art. 2, 8 wet 2 april 1965). Indien dat OCMW de huurwaarborg wil regelen, kan de asielzoeker effectief vertrekken. Voor de steunverlening waarop de asielzoeker vanaf zijn vertrek uit de opvangstructuur recht heeft, is het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats (codes 001 en 020) in het wachtregister op het moment van de hulpvraag bevoegd. M.a.w. het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt, is bevoegd voor het betalen van de financiële steun tot de asielzoeker op zijn nieuwe adres is ingeschreven. Dat OCMW kan geen steun toekennen wanneer de asielzoeker nog in de opvangstructuur verblijft want dan is de asielzoeker niet behoeftig. Maar dat OCMW kan de hulpvraag wel al in ontvangst nemen en behandelen zodat de steunverlening na de verhuis onmiddellijk gestart kan worden. Soms is het OCMW van de plaats waar de woning ligt ertoe bereid om ook de steunverlening van bij de verhuis op te nemen. Zo heeft dat OCMW het dossier meteen helemaal in handen, kan het eventuele bijeen sparen van de huurwaarborg gestart worden en is er maar één OCMW bevoegd. Indien het OCMW van de plaats waar de woning ligt de huurwaarborg niet wil regelen, komt de vraag meestal terug bij het OCMW waar de opvangstructuur ligt. Zeker als dat het eigen LOI is. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel is dat OCMW bereid om de huurwaarborg te regelen. Nadeel is dat de bevoegdheid van dit OCMW voor de steunverlening stopt zodra de asielzoeker in zijn nieuwe gemeente ingeschreven is waardoor het bijeen sparen van de huurwaarborg een verloren zaak wordt. Dat brengt dus een kost mee voor dit OCMW. Sommige OCMW s gaan evenwel toch in op deze vraag wanneer de woning geschikt is voor de asielzoeker (en zijn gezin) en de huurprijs redelijk is. Soms is het ook mogelijk om de huurwaarborg te laten overnemen door het OCMW dat bevoegd wordt nadat de inschrijving gebeurd is. Ofwel is dat OCMW niet bereid om de huurwaarborg te regelen. Meestal zal de huurovereenkomst dan afspringen en kan de asielzoeker niet vertrekken. Het LOI moet dan de intrekking van de opheffing van de code 207 opvangstructuur aanvragen bij Fedasil. Indien de asielzoeker verder naar huisvesting wil zoeken, zal Fedasil die intrekking pas doen op het einde van de vertrektermijn van 2 maanden. Dat om opeenvolgende intrekkingen en opheffingen te vermijden. Indien de asielzoeker het opgeeft en niet verder wil zoeken, wordt dat bijgevolg best doorgeven bij de aanvraag tot intrekking. Opgelet: De installatiepremie voor asielzoekers kan gebruikt worden voor de betaling van de huurwaarborg en kan zowel door het OCMW van de plaats van inschrijving als door het OCMW van de plaats waar de woning ligt van de POD MI teruggevorderd worden. Conclusie: De VVSG beseft dat de kans op niet toewijzingen van asielzoekers stijgt wanneer er onvoldoende asielzoekers uitstromen in toepassing van deze instructie. Zeker omdat de hotelopvang ook meer en meer onder druk komt te staan. Een alternatief zoals het plaatsen van containers of tenten stuit ook op problemen (o.a. het vinden van een geschikt terrein, de trage procedure openbare aanbesteding die Fedasil moet volgen, enz.) waardoor er pas tegen half 2010 voldoende resultaat te verwachten is. Het komt er met andere worden op neer dat er niet voor iedereen plaats is/zal zijn en dat er gekozen moet worden wie er op straat komt te staan. Een beroep doen op de zelfredzaamheid van asielzoekers is in die context zeker legitiem maar de VVSG is van oordeel dat er ook dan voldoende waarborgen voor de betrokken asielzoekers moeten zijn. Indien het bevoegde OCMW wel bereid is om de huurwaarborg te regelen voor de asielzoekers die een ondertekende huurovereenkomst hebben voor een woning op hun grondgebied is dat uiteraard ook een goede oplossing. Maar niet alle OCMW s zullen dat kunnen of willen doen. Uiteindelijk wordt er voortdurend een beroep gedaan op de OCMW s om de kastanjes uit het vuur te halen terwijl er op onze vragen geen antwoord komt. Meer informatie over de eerder door Fedasil genomen maatregelen vindt u op onder sociaalbeleid<vreemdelingen<materiëleopvang in: - Informatieve Nota Maatregelen Fedasil Overbezetting Opvangnetwerk Asielzoekers - Informatieve Nota Spreidingsplan en Overbezetting Opvangnetwerk Asielzoekers vrijwillige opheffing code 207 os vs4 S 10 december /6

6 - Nota impact opheffen code 207 OS Zie ook de omzendbrief van 3 december 2008 van de POD MI betreffende Gevolgen op het recht op maatschappelijke integratie bij een OCMW van een asielzoeker van wie de verplichte plaats van inschrijving (code 207) bij een opvangcentrum of bij een LOI werd opgeheven, Fabienne Crauwels 15 december vrijwillige opheffing code 207 os vs4 S 10 december /6

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

RECHT OP MATERIËLE OPVANG

RECHT OP MATERIËLE OPVANG RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? -

Nadere informatie

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur

Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur Instructies Fedasil 6 april 2010 verlengd recht op opvang en verlaten opvangstructuur versie van 19 november 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding

Nota VVSG van 17 augustus Inhoudstafel. Inleiding Einde van het recht op materiële opvang, verlengd recht op materiële opvang en de overstap naar OCMW-dienstverlening: vragen en opmerkingen bij de instructies van Fedasil van 13 juli 2012 Nota VVSG van

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers?

Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Wat verandert in 2010 aan de opvang van asielzoekers? Overzicht van de wijzigingen aan de Opvangwet door de wet houdende diverse bepalingen De wijzigingen aangebracht op 11 januari 2010 staan in het blauw.

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Nieuwe versie van 14 juni 2010 Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april, 17 mei, 31 mei en 8 juni 2010

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun >> Fedasil >> Dienst Voorbereiding opvangbeleid >> mei 2010 Thema s: (klik op de titel om rechtstreeks bij een thema

Nadere informatie

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet

Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Instructies Fedasil gewijzigde Opvangwet Bespreking van de Instructies van Fedasil van 6 april 2010 1 De wijzigingen aangebracht op 13 april 2010 staan in het blauw. De wijzigingen aangebracht op 17 mei

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2010 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voorschotten op sociale uitkeringen Versie nr. 1 Laatste update: 07-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een voorschot op sociale uitkeringen? 4) Wat is het verschil tussen een voorschot op sociale uitkeringen

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten)

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 03-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is steun in natura? 4) Wie heeft recht op steun in natura? 5) Aan

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

Info infomoment verhuurders

Info infomoment verhuurders Info infomoment verhuurders 1. Missie en visie 2. Diensten OCMW 3. Zoektocht woonst 4. Cliche s 5. Wat kan je verwachten van het OCMW? 6. Misverstanden over het OCMW 7. Verhuren aan het OCMW 8. Praktische

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen . Studiedag SOS HUISVESTING 8 MEI 2009 Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen Nathalie Debast VVSG-Stafmedewerker Armoede, Energie en Wonen . Deel 1 DOORGANGSWONINGEN

Nadere informatie

DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S

DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S DE OPVANGWET TOEGELICHT VOOR OCMW S Een eerste informatieve bespreking van de opvangwet voor asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

HET TOEWIJZEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE

HET TOEWIJZEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE HET TOEWIJZEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING (CODE 207) In deze nota gaan we in op de mogelijke toewijzing aan een opvangstructuur versus een OCMW, de criteria die de Dispatching

Nadere informatie

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017 AFDELING OCMW S Uw ref.: Onze ref.: Contactpersonen.: (UVCW) Jean-Marc ROMBEAUX 081.24.06.54 (VVSG) Piet VAN SCHUYLENBERGH 02.211.55.27 (Brulocalis)Marie WASTCHENKO 02.238.51.56 Bijlage(n): Aan de heer

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 16. EU-burgers (burgers van de oude lidstaten

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 8 juli 2010. Zie ook de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen? Klik hier

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een installatiepremie en hoeveel bedraagt deze momenteel? 4) Wie heeft recht op een installatiepremie?

Nadere informatie

Opening van een opvangstructuur voor asielzoekers

Opening van een opvangstructuur voor asielzoekers Opening van een opvangstructuur voor asielzoekers De individuele opvang in een lokaal opvanginitiatief De opening van een lokaal opvanginitiatief Financiering van de lokale opvanginitiatieven De opening

Nadere informatie

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen 51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen Sur ma Route Cachet vzw, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, Sociaal Huis Mechelen Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord: 18 jaar, en wat nu? Naar een betere afstemming

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 25 maart

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden Versie nr: 1 Laatste wijziging: 07-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de bijzondere hulp toegekend door OCMW

Nadere informatie

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Wat is het spreidingsplan? Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

JURIDISCHE DIENST. 1. een nieuwe bevoeqdheidsreqelinq. Federate Overheidsdienst Sociale Zekerheid

JURIDISCHE DIENST. 1. een nieuwe bevoeqdheidsreqelinq. Federate Overheidsdienst Sociale Zekerheid POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie, Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn e-mail: petra.romelart@minsoc.fed.be JURIDISCHE DIENST Aan de dames en heren voorzitters

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november Vragen naar: Bernard Note E-mail: bernard.note@mi-is.be Tel : 02/509.81.62 I Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Nadere informatie

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen.

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. 6Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. Of je nu illegaal of legaal in België verblijft, wanneer je feitelijk

Nadere informatie

Laatste wijziging: 21-09-2015

Laatste wijziging: 21-09-2015 Laatste wijziging: 21-09-2015 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een huurwaarborg? 4) Waaruit bestaat de steun van OCMW s bij de samenstelling van een huurwaarborg? 5) Wie kan beroep

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - oktober 2016

MAANDRAPPORT - oktober 2016 MAANDRAPPORT - oktober 216 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind oktober 216 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 28 77 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve

Nadere informatie

Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Vragen naar: Bernard Note E-mail : bernard.note@mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst ons kenmerk datum Studiedienst

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand De inhoud van de beleidsregel De beleidsregel overbruggingsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand geeft aan in welke situatie een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen?

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen? K.B. 500 euro Surf ook naar http://trinicom.miis.be/(s(fuqgcyfn0d2va345xuvefvmg))/direct.aspx?t=nl&cl=0 voor de faq van de POD MI over K.B. 500 euro. 1 Cumulmogelijkheden - ESF federaal - Art.60 7 OCMW-wet

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 03-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is een huurwaarborg? 4) Waaruit bestaat de steun van OCMW s bij de samenstelling van een huurwaarborg?

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Bijlage(n) Terugbetalingen wet 65 TC/TW65/KGK/OB/HL03bis 11/02/2005

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Bijlage(n) Terugbetalingen wet 65 TC/TW65/KGK/OB/HL03bis 11/02/2005 Vragen naar: Kurt Gesquiere E-mail: kurt.gesquiere@mi-is.be Tel : 02/508.86.66 Fax : 02/508.86.70 Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, van het OCMW Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen

Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen Procedure begeleidingstraject - nieuwe aanvragen Opdeling procedure in 1. Eerste informatie over het begeleidingstraject 1. Basis informatie over de materiële hulp en het begeleidingstraject Op het moment

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN

GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN 1. Asielzoekers 1.1. Ontvankelijkheidsfase Bijlage 25bis of 26bis met een lopend, opschortend beroep bij het CGVS Bijlage 25 of 26 (Let op: zonder Immatriculatie-Attest)

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Evaluatieverslag betreffende de aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's

Evaluatieverslag betreffende de aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's - Evaluatieverslag betreffende de aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's 2011 - Hebben meegewerkt aan dit verslag: Bernard Note Thuy Phan 1 Inhoudstafel INLEIDING... 4 I. STATISTIEKEN...

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie