Specifiek interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifiek interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag."

Transcriptie

1 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 1 van 11 versie datum toelichting In regel 81 van de bijlage was in de tekst van kolom M (Status/opmerkingen) in de laatste regel het woordje niet vergeten Aanpassing in verband met veranderd interventiebeleid rondom onvoldoende invulling van studies naar de uitgroeimogelijkheden van Listeria monocytogenes zoals voorgeschreven in Verordening 2073/ Aanpassing in verband met het opstellen van aparte specifieke interventiebeleiden voor V&I ( dier ), diervoeder en dierlijke bijproducten. Tekortkomingen op V&I, diervoeder en dierlijke bijproducten zijn uit SPEC39 verwijderd. Ook tekortkoming met betrekking tot etikettering algemeen en GGO zijn uit SPEC39 verwijderd (staan in andere SPEC s). Aanpassing doorgevoerd voor interventie bij follow-up inspecties in het kader van Vo2073, sluit weer aan op algemeen interventiebeleid. Omdat SPEC39 nu alleen voor Industriële Productie en Vis van toepassing is, is ook de titel aangepast Aanpassing van onderstaande tekst op blz. 15 en de opgenomen tabel in bijlage I Aan het Overzicht specifieke interventies NVWA gemeenschappelijk interventiebeleid voedselveiligheid IB02-SPEC39, versie 8 bijlage I is op 6 maart 2015 in de module D2 aan de regels D2 12 D2 19 een regel toegevoegd voor de validatie van het zuiveringsproces levende tweekleppige weekdieren. 1 Onderwerp Het interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis (hierna genoemd interventiebeleid industrie) beschrijft binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid de interventiegrenzen voor specifieke overtredingen m.b.t. voedselveiligheid, hygiëne, bouwkundige zaken op die onderdelen van de wetgeving die gelden voor het gehele werkterrein industrie. Het interventiebeleid geeft per overtreding invulling van het algemeen interventiebeleid en is van toepassing op de volledige keten van bereiding van voedingsmiddelen, inclusief transport en distributie. Hieronder valt ook de visserij. Uitgangspunt is één en dezelfde benadering voor alle bedrijven, zowel erkende als geregistreerde. Alleen daar waar noodzakelijk is wordt onderscheid gemaakt of worden specifieke aanvullingen gedaan voor de specifieke sectoren binnen het werkterrein industrie: vlees en vleesproducten (excl. slachthuizen en uitsnijderijen) visserijproducten (vis, schaal- en schelpdieren en de producten ervan) zuivel respectievelijk ei en eiproducten (in voorbereiding) Sinds 1 oktober 2007 is specifiek interventiebeleid voedselveiligheid voor de ambachtelijke sector van kracht: IB02-SPEC37; Interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselvei-

2 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 2 van 11 ligheid geregistreerde bedrijven. Het interventiebeleid voedselveiligheid industrie is uitgebreider van opzet, maar in lijn met IB02-SPEC37. Specifiek interventiebeleid voedselveiligheid zuivel resp. ei en eiproducten is nog in voorbereiding: Er is een voorlopig interventiebeleid voedselveiligheid zuivel resp. ei en eiproducten opgesteld gebaseerd op de uitgangspunten van het algemeen interventiebeleid NVWA. Dit is met de toezichthoudende instanties COKZ en het CPE besproken. Verdere stroomlijning van het COKZ en het CPE interventiebeleid aan het VWA interventiebeleid zal plaatsvinden nadat ervaring opgedaan is met het vernieuwde VWA interventiebeleid in de praktijk. Op andere wetsovertredingen voedselveiligheid industrie dan in dit document beschreven, is het algemeen interventiebeleid VWA van toepassing. Voor het specifiek interventiebeleid met betrekking tot de chemische en microbiologische eisen, alsmede met betrekking tot etikettering van levensmiddelen wordt verwezen naar: IB02-SPEC42 interventiebeleid etikettering levensmiddelen IB02-SPEC44 interventiebeleid levensmiddelen microbiologie (laboratorium) IB02-SPEC43 interventiebeleid eet- en drinkwaren chemie (laboratorium) Voor het specifiek interventiebeleid met betrekking tot dier (slachthuizen en uitsnijderij), dierlijke bijproducten en diervoeders wordt verwezen naar: IB01-SPEC25 interventiebeleid vlees IB02-SPEC33 interventiebeleid dierlijke bijproducten IB02-SPEC35 interventiebeleid diervoeder

3 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 3 van 11 2 Wettelijke basis Op het werkterrein voedsel- en voederveiligheid, hygiëne, bouwkundige zaken, identificatie- en registratieverplichtingen gelden zowel Europese als Nationale regels. De belangrijkste regels zijn: Levensmiddelenbedrijven Vo (EG) nr. 178/ Vo (EG) nr. 852/ Vo (EG) nr. 853/ Vo (EG) nr. 2073/ Verordening (EEG) nr. 2406/96 5 Algemene Levensmiddelenverordening Hygiëneverordening m.b.t. levensmiddelen Hygiëneverordening m.b.t. dierlijke producten Verordening met Microbiologische Criteria voor levensmiddelen Visserijverordening Specifieke verordeningen met bepalingen voor contaminanten, additieven, residuen etc. Warenwet met onderliggende besluiten en regelingen in het bijzonder: - Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van levensmiddelen (BBL) 1 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 2 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 3 Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong 4 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 5 Verordening (EEG) nr. 2406/96 van de Raad 26 november 1996 houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten

4 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 4 van 11 3 Begrippen Definities Voor de definities wordt verwezen naar het algemeen interventiebeleid NVWA. Gebruikte afkortingen BBL Warenwet Besluit Bereiding en Behandeling Levensmiddelen BOA Bijzondere opsporingsambtenaren van de VWA CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CCP Critical Control Point (kritisch controlepunt) COKZ Centraal Orgaan Kwaliteit Zuivelproducten EL&I Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme HACCP Hazard Analysis and critical control points JZ Afdeling Juridische Zaken van de NVWA NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit OM Openbaar Ministerie (Justitie) PV Proces-verbaal RASFF Rapid alert system food and feed Retail Kleinhandel/detailhandel/supermarktorganisaties RlvS Richtlijn voor Strafvordering regelgeving Ministerie van EL&I RvB Rapport van bevindingen SW Schriftelijke waarschuwing VMC Verordening microbiologische criteria, Verordening (EG) Nr. 2073/2005 Vo Verordening (EG) Nr. (gevolgd door volgnummer/jaartal) VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4 Benodigdheden De apparatuur en/of hulpmiddelen die nodig zijn. 5 Werkwijze 5.1 Algemeen In het algemeen interventiebeleid NVWA zijn de kaders beschreven wanneer welke interventies worden ingezet. In hoofdstuk 3 van dat algemeen interventiebeleid is de te volgen werkwijze vastgelegd en in bijlage C van het dat algemeen interventiebeleid is de werkwijze schematisch weergegeven in een toezichtcirkel. Voor het interventiebeleid voedselveiligheid industrie wordt deze lijn ook gevolgd en zijn de soorten overtredingen zoveel mogelijk ingedeeld in de klasse-indeling: Klasse D (geringe overtreding) Klasse C (overtreding) Klasse B (ernstige overtreding) Klasse A (fraude).

5 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 5 van 11 De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd: risico gezondheid mens onveilige producten Overtreding klasse B (ernstige overtreding) mogelijk risico gezondheid mens mogelijk onveilige producten Overtreding klasse C (overtreding) geen risico voor gezondheid mens geen onveilige producten Overtreding klasse D (geringe overtreding) Er zijn verschillende soorten normen. Sommige hebben rechtstreeks betrekking op het (eind)product (bijv. contaminanten / GGO s / additieven / verboden materialen / ongewenste stoffen), andere zijn gericht op de wijze van productie of op de inrichting waar de productie plaatsvindt. In het interventiebeleid is de waardering van de overtreding gebaseerd op twee pijlers. Pijler 1: de ernst van de wetsovertreding Pijler 2: de omstandigheden Ad Pijler 1: de overtreding De eerste pijler is de ernst van de wetsovertreding. De belangrijkste wegingsfactor hier is het gezondheidsrisico voor de mens dat het gevolg is van de overtreding. Het gaat daarbij niet om de kans dat het risico zich zal verwezenlijken, maar om de aard (ernst) van het gevaar dat ontstaat als het risico zich verwezenlijkt. Om een meer algemene lijn neer te zetten voor de ernst van de overtreding is een veilig (eind)product het uitgangspunt. Dit kan dus zowel een eindproduct als een halffabrikaat of een grondstof zijn. De veiligheid heeft betrekking op volksgezondheid, zoals vastgelegd in artikel 14 van de Algemene levensmiddelenverordening. (Eind)productnormen De normen die rechtstreeks betrekking hebben op het (eind)product (bijvoorbeeld contaminanten / GGO s / additieven / verboden materialen / ongewenste stoffen), vallen in twee groepen uiteen. Enerzijds zijn er normen die de grens vormen tussen wel of geen risico voor de gezondheid van de mens. Overschrijding van zo n norm is een potentieel risico en daarmede een ernstige overtreding. Anderzijds zijn er ook normen die gebaseerd zijn op wat gangbaar dan wel realistisch haalbaar is bij een goede bedrijfsvoering (GMP), waarbij de norm strenger is dan de grens tussen wel of geen gevaar voor de gezondheid van de mens. Overschrijding van zo n norm is in het algemeen niet direct een potentieel risico en wordt daarom niet beschouwd als een ernstige overtreding, tenzij de overschrijding extreem is. Daarbij zijn drie mogelijkheden: 1. Onveilig product verhandelen (onveilig = schadelijk of ongeschikt) De wetgeving maakt bij onveilige producten onderscheid tussen schadelijke dan wel ongeschikte producten. Bij de beoordeling van de ernst van de overtreding moet hiermede rekening worden gehouden. Een schadelijk product verhandelen leidt altijd tot een overtre-

6 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 6 van 11 ding klasse B (ernstige overtreding), een ongeschikt product niet altijd. Onder schadelijk wordt verstaan een product met nadelige gevolgen op korte of lange termijn voor de mens. Onder ongeschikt wordt verstaan een product, dat verontreinigd is met vreemd materiaal of anderszins, of door verrotting, kwaliteitsverlies of bederf. Wanneer het product door het ongeschikt zijn weerzinwekkend is, is dit ook een overtreding klasse B (ernstige overtreding). 2. Productieproces: onvoldoende invulling basisvoorwaarden Als invulling van de basisvoorwaarden (zoals hygiëne, inrichting, opleiding, ongediertewering) zodanig is dat de norm in ernstige mate wordt overschreden, dan geldt dit als overtreding klasse B (ernstige overtreding). 3. Onvoldoende beheersing van de gevaren (HACCP) Indien het HACCP-systeem niet voldoet, onvoldoende is geïmplementeerd of onvoldoende wordt toegepast, waardoor aantoonbaar schadelijke producten zijn geproduceerd en/of verhandeld of waardoor het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid schadelijke producten zijn geproduceerd of verhandeld, dan wordt dit als een overtreding klasse B (ernstige overtreding) aangemerkt. In alle andere gevallen is er - behoudens bijzondere gevallen - sprake van een overtreding klasse C (overtreding) of overtreding klasse D (geringe overtreding). Incidenteel versus structureel (tijdens één inspectie) Bij de beoordeling wordt nagegaan of de wetsovertreding incidenteel dan wel structureel is. Dit is van belang om een wetsovertreding aan te merken als ernstige overtreding of niet. Vaststellen kan geschieden op basis van feitelijke waarneming, interview en/of documentencontrole. De volgende uitgangspunten kunnen daarvoor gehanteerd worden: Incidenteel: waarneming op dat moment, eenmalig voorkomend, geen aanwijzing dat het vaker voorkomt Structureel: Vastgesteld wordt dat de situatie geen incident is maar: - vaker voorkomt in de tijd (tijdens de betreffende inspectie vastgesteld) en/of - voorkomt op meerdere punten in het bedrijf en/of - fout is in de bedrijfsvoering. Een afwijking van de wettelijke norm kan door zijn structurele karakter ernstig zijn. Ad Pijler 2: de omstandigheden De tweede pijler wordt gevormd door omstandigheden die samenhangen met de verantwoordelijke voor de wetsovertreding. Hierbij valt te denken aan nalatigheid dan wel weigerachtigheid om een overtreding op te heffen, en recidive. Dit heeft geen invloed op de ernst van de wetsovertreding (klasse van de overtreding) maar eventueel wel op de te nemen interventie, de follow up na overtreding en de interventie bij recidive. Structureel ten gevolge van recidive

7 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 7 van 11 Het structurele karakter van een overtreding klasse C (overtreding) kan aangetoond worden wanneer er voor een derde keer sprake is van eenzelfde overtreding, die op zichzelf alleen tot een schriftelijke waarschuwing zou leiden. In dat geval is het verzamelen van verdere feiten en omstandigheden niet nodig ter onderbouwing van het structurele karakter van de overtreding en zal een Proces-verbaal (PV) of rapport van bevindingen (RvB) opgemaakt worden. Bij het voor de tweede maal constateren van een zelfde overtreding kan alleen een PV of RvB worden opgemaakt, indien er aanvullende feiten en omstandigheden geconstateerd worden. Deze feiten moeten door de inspecteur duidelijk omschreven worden, zodat deze aanvullende omschrijving in het PV of RvB opgenomen kan worden. 5.2 Basis interventies voedselveiligheid Basis In onderstaand schema is per categorie overtreding kort aangegeven welke interventies opgelegd worden. (Ernstige overtreding) - Klasse C (Overtreding) - Klasse D (Geringe overtreding) interventie (proces, product) - PV of RvB - schriftelijke waarschuwing (met schriftelijke afhandeling) - zo nodig verdere corrigerende interventie - mededeling ter plaatse (tijdens inspectie of via schriftelijke terugkoppeling in- Overtreding Interventies Follow-up Interventies bij herhaalde (dezelfde of soortgelijke) overtreding - Klasse B - corrigerende - altijd betaalde her- - corrigerende interventie inspectie op zo kort mogelijke termijn - altijd betaalde herbemonstering op zo kort mogelijke termijn - betaalde herinspectie < 4 maanden - betaalde herbemonstering < 4 maanden (indien geen schriftelijke afhandeling of bij controle) - beoordeling schriftelijke afhandeling waarna beoordeling wel/niet herinspectie (proces, product) - PV of RvB - 1e herhaling - zo nodig corrigerende interventie - schriftelijke waarschuwing tenzij aanvullende feiten / omstandigheden - 2e herhaling - zo nodig corrigerende interventie - reguliere inspectie - mededeling ter plaatse - beoordelen wel/niet opheffen overtreding klasse D (geringe overtreding) en vastleggen in systeem

8 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 8 van 11 Overtreding Interventies Follow-up Interventies bij herhaalde (dezelfde of soortgelijke) overtreding spectieresulta- ten) - Vastleggen van de inspectieresultaten in het systeem Bij het toepassen van het interventiebeleid voedselveiligheid industrie zullen de corrigerende interventies gebruikt (moeten) worden, zoals aangegeven in bijlage A van het algemeen interventiebeleid IB Rapport van bevindingen (RvB) of Proces-verbaal (PV) In de tabel van bijlage 1 wordt bij interventies op een aantal plaatsen aangegeven procesverbaal/rapport van bevindingen (PV/RvB). Dit moet als volgt gelezen worden. Een RvB wordt opgemaakt voor overtredingen van wetgeving die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van VWS valt. Voor overtredingen van wetgeving, die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van EZ valt wordt een PV opgemaakt. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste EU-regelgeving, de corresponderende Nederlandse regelgeving en bijbehorende sanctie PV of RvB. Daar waar mogelijk wordt zo veel mogelijk het bestuursrecht toegepast. Het strafrecht wordt toegepast voor die wetgeving waarvoor nog geen bestuursrecht in de wetgeving is opgenomen. Ook wordt het strafrecht toegepast in die gevallen als aangegeven in de uitgevaardigde richtlijnen voor strafvordering. Bij het vaststellen van het specifieke interventiebeleid is mede gebruik gemaakt van de door het College van procureurs-generaal uitgevaardigde Richtlijn voor Strafvordering Regelgeving Ministerie van LNV, (Stcrt. 2007, nr. 74), - kortweg de RlvS. Deze richtlijn strafvordering geeft uniforme regels voor het vervolgingsbeleid in geval van niet naleven van de betreffende regelgeving. Ook de NVWA, die (mede) belast is met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften, conformeert zich aan het bepaalde in de RlvS Interventiebeleid voedselveiligheid industrie In bijlage 1 zijn voor overtredingen gemeen de interventiegrenzen en de specifieke interventies opgenomen. Het is modulair opgebouwd: Module A: Interventiebeleid basisvoorwaarden Module B: Interventiebeleid HACCP / interne controles Module C: Interventiebeleid overige eisen Module D: Overig specifiek interventiebeleid per type bedrijf * Module D1: overige specifieke overtredingen vlees en vleesproducten * Module D2: overige specifieke overtredingen visserijproducten

9 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 9 van 11 6 Registratie en archivering Niet van toepassing. 7 Interventie Niet van toepassing. 8 Arbo, milieu en veiligheid Niet van toepassing. 9 Diversen 9.1 Relatie tussen interventiebeleid en onderhoud van erkenningen Een erkend bedrijf voldoet in principe aan de eisen die gesteld worden in de Verordeningen (EG) nr. 852/ 2004 en 853/ Deze voorwaarden zijn immers voor de verlening van de erkenning getoetst. In verband met het onderhoud van erkenningen vinden regelmatig controles plaats: goed scorende bedrijven worden 1x per jaar bezocht en slecht scorende bedrijven worden tot 4x per jaar gecontroleerd, eventueel gevolgd door het opstarten van de intrekkingsprocedure. De afweging voldoet of voldoet niet wordt gemaakt door de uitvoerder van de inspectie. 9.2 Bijlagen Bijlage 1: Interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis. Bijlage 2: Overzicht EU-regelgeving, corresponderende Nederlandse regelgeving en sanctie PV of RvB. Bijlage 1: Interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis Indeling van de tabel: werkblad 1 Indeling tabel werkblad 2 Interventiebeleid IP en vis Module A, B1 - B2, C, D1 - D2

10 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 10 van 11 Indeling werkbladen Module Omschrijving Regels Regels A Basisvoorwaarden Erkenning / registratie E1 - E2 1 Basisvoorwaarden niet uitgesplitst Basisvoorwaarden uitgesplitst Algemene eisen Zie 1 Algemene eisen apparatuur / uitrusting Zie 1 Afval et cetera 5-7 Watervoorziening 14 14a Persoonlijke hygiëne Zie 1 Bepalingen grondstoffen, verontreinigingen Ongediertebestrijding (onmiddellijke) Verpakking Verwerking, behandeling en verwijdering 33, Afvoer en vervoer Administratie Opleiding B1 HACCP / interne controles B2 VMC / Vo b C Overige eisen Traceerbaarheid (incl. recall) Temperatuur Overige eisen Etikettering; merken GGO D Module per type bedrijf D1 Vlees en vleesproducten D D1 43 Etikettering / registratie D D1 02 Temperatuureisen D D1 25 Overige eisen aan specifieke producten D D1 43 D2 Visserijproducten D D2 20 Vo 853/2004; Vo 178/2002; WW-regeling D D2 12 gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong V0 852/2004; Vo 853/2004; Vo 2377/90 D D2 20

11 code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. 11 van 11 Bijlage 2: Overzicht EU-regelgeving, corresponderende Nederlandse regelgeving en sanctie PV of RvB. Overtreding Vo 178/2002 Ten laste legging NL wetgeving verbodsbepaling VWS: artikel 2, tiende van toepassing zijnde basis verbodsbepaling (alle basisbepalingen; welke van toepassing is, is afhankelijk van het geval) VWS; artikelen 4, eerste lid, 5, eerste PV of RvB VWS: RvB lid Warenwetbesluit lid, onder a, en zesde lid, 6, onder a, bereiding en behande- 8, eerste lid, onder c, 12, 14, 16, ling van levensmiddelen tweede lid, van de Warenwet EZ: Wet dieren EZ: artikel 19 landbouwwet EZ: Vo 852/2004 VWS: artikel 2, eerste VWS: artikelen 4, eerste en tweede VWS: RvB lid Warenwetbesluit lid, 5, 6, 8, eerste lid, 9, 11, 12, 13, hygiëne van levensmid- onder a, 14 van de Warenwet delen EZ: Wet dieren EZ: artikel 19 landbouwwet EZ: Vo 853/2004 VWS: artikel 2, tweede VWS: artikelen 4, eerste en tweede VWS: RvB lid Warenwetbesluit lid, 5, 6, 8, eerste lid, 9, 11, 12, 13, hygiëne van levensmid- onder a, 14 van de Warenwet delen EZ: Wet dieren EZ: artikel 19 landbouwwet EZ: Vo 2073/2005 VWS: artikel 2, derde VWS: artikelen 4, eerste en tweede VWS: RvB lid Warenwetbesluit lid, 5, 6, 8, eerste lid, 9, 11, 12, 13, hygiëne van levensmid- onder a, 14 van de Warenwet delen Ez: Wet dieren EZ: artikel 19 landbouwwet EZ:

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009 Titel: INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN Opgesteld door: Werkgroep specifiek interventiebeleid import levensmiddelen, plantaardige diervoeders en non-food

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Interventies VWA bij afwijkingen en overtredingen van wet en regelgeving levensmiddelen: etikkettering levensmiddelen; juli 2008

Interventies VWA bij afwijkingen en overtredingen van wet en regelgeving levensmiddelen: etikkettering levensmiddelen; juli 2008 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code SPEC42 regel 1 Interventiebeleid : Overzicht specifieke interventies NVWA m.b.t. ; bijlage bij versie

Nadere informatie

Categorie indeling ovetreding nieuw. interventies

Categorie indeling ovetreding nieuw. interventies Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code SPEC42 regel 1 Interventiebeleid : Overzicht specifieke interventies NVWA m.b.t. ; bijlage bij versie

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. code IB02-SPEC 05 versie 2 ingangsdatum 27-07-2016 pag. 1 van 5 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 01-12-2013 Opstellen van het document. 2 27-07-2016 Bijlage 1 gewijzigd. Interventie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 25-04-2014 Versie 1 Specifiek interventiebeleid Dierenwelzijn primair bedrijf 2 01-10-2015

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Inleiding. 1 Inspectie voedselveiligheid

Inleiding. 1 Inspectie voedselveiligheid Inleiding De NVWA is verantwoordelijk voor het handhaven van regelgeving die tot doel heeft de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten te waarborgen. Zij signaleert eventuele risico s, wijst producenten

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

code IB02-SPEC31 versie 07 Inwerkingtreding: 1 juli 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC31 versie 07 Inwerkingtreding: 1 juli 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC31 versie 07 Inwerkingtreding: 1 juli 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Minister van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen informatieblad 69 / 29 juni 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht.

Nadere informatie

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers...

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers... code NVWA-IB02 versie 01 ingangsdatum 01-01-2014 pag. 1 van 14 Versie datum Toelichting 01 01-01-2014 De procedure Algemeen Interventiebeleid NVWA beschrijft het beleid dat de NVWA toepast om geconstateerde

Nadere informatie

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Hieronder wordt een nadere toelichting op de vragen van de inspectielijst, behorende bij het toezicht op HACCP in slachterijen/uitsnijderijen,

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige diervoeders

Melden en Traceren van onveilige diervoeders Melden en Traceren van onveilige diervoeders informatieblad 70 / 3 januari 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht. Daarmee

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Draaiboek incident / crisismanagement in MVO keten

Draaiboek incident / crisismanagement in MVO keten Draaiboek voor incident-/crisismanagement in MVO keten UITGANGSPUNT De primaire verantwoordelijkheid voor voedsel- en diervoederveiligheid ligt bij de individuele ondernemer, die moet voldoen aan alle

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 223 Besluit van 11 juni 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Ervaringen NVWA bij Recalls

Ervaringen NVWA bij Recalls Ervaringen NVWA bij Recalls Food Law Event, 20 juni 2017 Inleider : F.M.J. Henderikx Introductie spreker Frans Henderikx Senior inspecteur auditor NVWA Werkzaam bij divisie Consument & Veiligheid (Industrie)

Nadere informatie

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II . VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H010-1E September 2005 OT04H010-1E 15-12-2005 pagina 1 van 8 INHOUD SAMENVATTING...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DEEG 93 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: de Groep veterinaire deskundigen (volksgezondheid) aan: het Coreper/de Raad

Nadere informatie

code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11

code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11 versie datum toelichting 1 13-10-2009 Vervallen per 1 januari 2013 2 31-12-2013 Vanaf 1 januari 2013 is de Verordening (EG) nr. 1099/2009

Nadere informatie

INSPECTIELIJST. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

INSPECTIELIJST. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest INSPECTIELIST Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie veterinaire locatie uitsnijderij pluimvee/wild

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27392 31 mei 2016 Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 0.1 04-02-2014 Nieuw document 0.2 15-08-2014 Gewijzigde wetgeving 1152/2009 en 91/2013 worden vervangen door de 884/2014 en

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

Presentatie NVWA Food seminar 6 april 2016

Presentatie NVWA Food seminar 6 april 2016 Presentatie NVWA Food seminar 6 april 2016 Voor vragen over Food gerelateerde onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten! 073 7 200 200 Handhaving Food en Recall Food Seminar

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV2 2014-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 3 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE INSPECTIERESULTATEN Herman Diricks 30 juni 2015 Gedelegeerd bestuurder 1 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 2015 : website + Feiten en Cijfers 2 Het FAVV ten DIENSTE van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6 code PA-40 versie 8 ingangsdatum 04-06-2013 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 7 20-09-2011 Splitsen van het overdracht deel van de PM keuring en het toezicht op de bedrijfskeurders. Dit voorschrift

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 0 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie) PB 07 FAQ (G-026) REV 0 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 4 2016-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 13/05/2016 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 2 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM code PRDALG-01 versie 03 ingangsdatum 31-12-2015 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 01 06-07-2013 Eerste versie 02 01-10-2013 - Eerste versie omgezet naar juiste lay-out - Inhoudelijk niets gewijzigd.

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015.

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Inzake de handhavingstaken door de Douane voor niet-veterinaire diervoeders,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 991 Voedselveiligheid Nr. 347 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 3 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen

Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit November 2008 Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail:

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 473 Besluit van 6 november 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Verpakte waters en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten Wij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11459 24 april 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2014, kenmerk 356349-119274-WJZ,

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ),

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), CONTROLEREGLEMENT EIEREN EN PLUIMVEEVLEE S 2012 Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet,

Nadere informatie

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013 KB tot wijziging van het KB van 13 maart 2011 houdende de verplichte keuring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 125 Besluit van 15 maart 2003, houdende regels met betrekking tot voedingssupplementen (Warenwetbesluit voedingssupplementen) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: )

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: ) TOELICHTING (behorende bij Vo. Gemedicineerde voeders 2003; versie: 12-02-03) Overeenkomstig het overgangsrecht van de laatste wijziging (1999) van de Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel XIV onderdeel

Nadere informatie