INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET"

Transcriptie

1 INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

2 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet tijdens controles te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen. De procedure beschrijft de methode of de werkwijze waarmee de toezichthouder Drank- en Horecawet de uiteindelijk toe te passen interventie vaststelt, gekoppeld aan de ernst van overtredingen en de risico s die hieraan verbonden zijn. 2. DEFINITIES EN WETTELIJKE BASIS 2.1 Definities overtreding Overtredingen zijn ingedeeld in drie categorieën naar ernst van de overtreding, respectievelijk: ernstige overtreding, overtreding, geringe overtreding. Ernstige overtreding Een ernstige overtreding is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen met een zodanig karakter, dat er: Een ernstig risico bestaat voor de gezondheid of veiligheid van de mens, en/of; Een ernstig risico is, dat snel ingrijpen van de overheid vereist, met inbegrip van risico s waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen, waardoor direct of op lange termijn ernstig letsel / ernstige gezondheidsschade wordt veroorzaakt. Overtreding Een overtreding is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen met een zodanig karakter, dat er weliswaar geen sprake is van een ernstige overtreding, maar dat de handeling of gedraging dusdanig ongewenst is dat herhaling van de overtreding moet worden voorkomen, mede ter voorkoming van het ontstaan van een ernstige overtreding. Geringe overtreding Handelingen of gedragingen, die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en normen, maar welke niet - ook niet bij herhaalde handeling of gedrag - leiden tot een (ernstige) overtreding. Herhaalde overtreding Het tijdens een (her)controle opnieuw vaststellen van een zelfde of soortgelijke overtreding, waarvoor tegen de ondernemer in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar, reeds een interventie werd toegepast. 2.2 Gebruikte begrippen Boeterapport (BR) Het rapport waarin overtredingen worden vastgelegd. Overtredingen van de Drank- en Horecawet worden over het algemeen niet strafrechtelijk, maar bestuursrechtelijk afgehandeld. De bevoegde toezichthoudende ambtenaren kunnen een boeterapport opmaken, indien de betreffende regelgeving daarin voorziet. Handhaven Het toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften en het opsporen van overtredingen van wettelijke voorschriften.

3 Hercontrole Een hercontrole is een controle die volgt op een officiële eerdere controle waarbij een overtreding is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om binnen een na de eerste controle aangegeven termijn middels een volgende controle na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen of om de omvang van een probleem vast te stellen. Inbeslagname Het door de opsporingsambtenaar onder zich nemen of gaan houden van daarvoor vatbare voorwerpen ten behoeve van de strafvordering. Toezichthouder Drank- en Horecawet Medewerker die controles uitvoert/toezicht uitoefent. Controle Het beoordelen van (bedrijfs)processen en/of zaken om vast te stellen of deze voldoen aan de gestelde wettelijke voorschriften. Controleresultaten De bevindingen van een uitgevoerde controle. Interventie Elk instrument dat de gemeente Kaag en Braassem gebruikt om naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen. Interventiebeleid Het beleid dat de gemeente Kaag en Braassem toepast om geconstateerde overtredingen te doen opheffen en in de toekomst te voorkomen, rekening houdend met de ernst van de overtreding, houding en gedrag van de ondernemer en de risico s die verbonden zijn met het proces en het product waarmee de desbetreffende ondernemer zich bezighoudt. Interventiegrens De interventiegrens is de grens waarop een overtreding is ingedeeld naar ernst van de overtreding. Is hetzelfde als de status in de controlemethodiek. Mededeling Een mededeling (mondeling of per brief) aan een ondernemer met daarin een door de gemeente Kaag en Braassem geconstateerde tekortkoming waarvoor geen interventie wordt genomen. Melding/klacht Informatie die voor de gemeente Kaag en Braassem relevant kan zijn in relatie tot het toezicht. Mondelinge waarschuwing Een mondelinge mededeling aan de ondernemer van een geconstateerde overtreding, zijnde geen geringe of ernstige overtreding. Een mondelinge waarschuwing wordt altijd door middel van een schriftelijke waarschuwing bevestigd. Nalevingshulp Het verstrekken van informatie en geven van ondersteuning aan de ondernemer om deze te helpen met het begrijpen en naleven van de regels. Het geven van uitleg over wettelijke voorschriften waarvan de handhaving aan de gemeente Kaag en Braassem is opgedragen. Informatieverstrekking is gericht op de bevordering van de naleving van de wettelijke voorschriften.

4 Ondernemer De natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming exploiteert of beheert. Proces-verbaal (PV) Een proces-verbaal is een door de Opsporingsambtenaar of Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) ondertekend verslag van een handeling, bevinding of proces. Uitsluitend door de minister van Justitie aangewezen Buitengewoon Opsporingsambtenaren zijn bevoegd om overtredingen strafrechtelijk op te sporen (artikel 142, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 17, van de Wet op de economische delicten) en de daaraan verbonden maatregel, het opmaken van proces-verbaal, te nemen. Recidive Er is sprake van recidive wanneer er reeds wegens een soortgelijk feit een onherroepelijke boete of straf is opgelegd. Sanctionerende interventie Een interventie die beoogt bestraffend en afschrikwekkend te werken. Mogelijke sanctionerende interventies zijn: Bestuurlijke boete (bestuursrecht); Straf opgelegd door de strafrechter; dit wordt gestart door middel van een procesverbaal, dat bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingediend 1. Schriftelijke waarschuwing (SW) Een brief aan de ondernemer van een geconstateerde overtreding, of ernstige overtreding. Een mondelinge waarschuwing wordt altijd schriftelijk bevestigd. Een waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In de brief wordt vastgelegd: de overtreding + het wetsartikel, nalevingshulp, de eventuele termijn van opheffen van de overtreding en de verplichte schriftelijke melding door de ondernemer van het opheffen van de overtreding. Toezicht Een activiteit als omschreven in Hoofdstuk 5, Afdeling 5.2 Toezicht op naleving van de Algemene wet bestuursrecht. Toezicht bestaat uit het verzamelen van informatie, het nemen en onderzoeken van monsters en het beoordelen van de verzamelde informatie en de resultaten van monsteronderzoek, en op grond daarvan vaststellen of er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift en eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Toezicht wordt uitgevoerd op die plaatsen waar en waarvoor de aan de gemeente Kaag en Braassem opgedragen wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Toezicht wordt uitgevoerd door toezichthouders die daartoe door de burgemeester zijn aangewezen. Toezichtcirkel met bijlage De toezichtcirkel van de toezichthouder Drank- en Horecawet is een cyclische weergave van het voorbereiden van het toezicht tot en met de voortgang bewaken en plannen in 8 stappen inclusief de kennis en vaardigheden die de toezichthouder Drank- en Horecawet hiervoor nodig heeft. In de bijlage is de door de gemeente Kaag en Braassem aan de toezichthouder Drank- en Horecawet opgedragen werkwijze om op een correcte wijze beslissingen te nemen bij de toepassing van het door de gemeente Kaag en Braassem vastgestelde interventiebeleid opgenomen. Doel van deze werkwijze is te bewerkstelligen dat de toezichthouder Drank- en Horecawet bij het constateren van overtredingen de juiste afwegingen in de juiste volgorde maakt. 1 De meeste zaken worden door een OM transactie afgedaan.

5 Voorgeschiedenis De controlegeschiedenis van de ondernemer. 2.3 Wettelijke Basis De wettelijke basis voor het interventiebeleid is: de Drank- en Horecawet. 3. WERKWIJZE 3.1 Uitgangspunten: Het interventiebeleid is er op gericht overtredingen op te heffen en herhaling te voorkomen. Het interventiebeleid is er tevens op gericht risicovolle situaties op te heffen; Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste interventie wordt rekening gehouden met: a) De mogelijke gevolgen van die overtreding, en; b) De omstandigheden waaronder die overtreding is begaan, en; c) Het gedrag van de overtreder. Het gaat hier om gedragingen die nagelaten worden of worden gedaan om naleving van het wettelijk voorschrift mogelijk te maken, en; d) De voorgeschiedenis, en; e) Het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel: De interventie dient te worden toegepast die het minst ingrijpend is en het best passend is om het gestelde doel te bereiken. Dit betekent dat bij een overtreding niet standaard één bepaalde interventie mogelijk is maar bepaald dient te worden welke interventie in de specifieke situatie de beste is; daarbij wordt corrigerend opgetreden en eventueel ook sanctionerend; De toezichthouder Drank- en Horecawet gaat uit van vertrouwen in zijn contacten met de ondernemer; In principe wordt het bestuursrecht toegepast tenzij wettelijke bepalingen aangeven dat het Strafrecht moet worden toegepast of bestuursrechtelijke handhaving niet mogelijk is. Indien dit het geval is wordt uiteraard het Strafrecht toegepast. 3.2 Werkwijze toezichthouder Drank- en Horecawet De toezichthouder Drank- en Horecawet heeft de taak om bij (een) geconstateerde overtreding(en) de ernst van de overtreding(en) te beoordelen in het licht van de totale bedrijfsvoering in de gecontroleerde onderneming. Deze beoordeling doet de toezichthouder Drank- en Horecawet op basis van zijn technisch inhoudelijke kennis, zijn kennis van de op bedoeld feit van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en zijn kennis van het interventiebeleid. De volgende werkwijze, opgenomen in de bijlage Toezichtcirkel, dient door de toezichthouder Drank- en Horecawet gevolgd te worden als algemene lijn ter beoordeling van overtredingen/afwijkingen tijdens controle en bij monsters. Tijdens de controle bepaalt de toezichthouder Drank- en Horecawet de relevante wettelijke voorschriften. Zowel op het gebied van basis als systeemeisen. Hiertoe worden relevante wettelijke voorschriften doorzien/doorgrond en opgedeeld in bestanddelen. Dit gebeurt op basis van de letterlijke tekst van de wet (stap 1). De toezichthouder Drank- en Horecawet verzamelt op basis van zijn kennis van zaken relevante feiten en omstandigheden en onderscheid feiten en omstandigheden. (stap 2). Feiten zijn daden, handelingen e.d. die werkelijk plaatsgevonden hebben. Omstandigheden zijn bijzonderheden die verband houden met de vastgestelde feiten. Hij vraagt door bij open norm situaties ; is het voorschrift bekend bij de gecontroleerde, past deze het toe, wordt er controle op uitgeoefend en wordt ter registratie bijgehouden. Wordt het doel van het voorschrift bereikt.

6 De toezichthouder Drank- en Horecawet beoordeelt de tekortkomingen en bepaalt of er wel of geen overtreding is van de wettelijke voorschriften. Indien het geen overtreding is, dan zijn de verzamelde feiten overeenkomstig het wettelijk voorschrift. Indien het wel een overtreding is, destilleert de toezichthouder Drank- en Horecawet de beboetbare/strafbare feiten (stap 3). Als er een overtreding is van de wettelijke voorschriften, bepaalt de toezichthouder Drank- en Horecawet de status van de overtreding op basis van de ernst van deze overtreding; hij maakt op basis van het interventiebeleid en het specifiek interventiebeleid de afweging of het een geringe overtreding, een overtreding of een ernstige overtreding betreft. Hij maakt daarbij gebruik van de definities van overtredingen uit het algemene interventiebeleid, de beschrijving van de overtredingen met bijbehorende interventiegrenzen in het specifiek interventiebeleid en of het een incidentele of structurele afwijking betreft; waar nodig stemt de toezichthouder Drank- en Horecawet af met zijn collega of leidinggevende (stap 4). De toezichthouder Drank- en Horecawet hanteert het interventiebeleid dat van toepassing is en stelt vast welke corrigerende en/of sanctionerende interventie(s) de meest geschikte is op basis van zijn oordeel over: de status van de overtreding, de verwijtbaarheid, recidive/onwil, economisch voordeel en de voorgeschiedenis; De toezichthouder Drank- en Horecawet kan op basis van zijn risicobeoordeling een besluit nemen. Indien op basis van de verzamelde omstandigheden er redenen zijn om af te wijken van het vastgestelde interventiebeleid kan de toezichthouder Dranken Horecawet - zo nodig in overleg met de leidinggevende - gemotiveerd en beargumenteerd afwijken van dat vastgestelde interventiebeleid. De toezichthouder Drank- en Horecawet past die interventie(s) toe die nodig is(zijn) en maakt afspraken over de termijn van opheffen van de overtreding (stap 5) De toezichthouder Drank- en Horecawet bepaalt de overige stappen, welke bestaan uit: het bieden van nalevingshulp om de betreffende overtreding te doen opheffen of om herhaling van de overtreding te voorkomen, het afspreken van een termijn voor de hercontrole of herbemonstering (stap 6); De toezichthouder Drank- en Horecawet registreert de controle (stap 7); De toezichthouder Drank- en Horecawet bewaakt de termijn en neemt de noodzakelijke vervolgstappen zoals in het gehanteerde interventiebeleid is beschreven (stap 8). Bovenstaande is schematisch weergegeven in bijlage 2.

7 3.3 Interventiebeleid De uitwerking van de interventiegrenzen zijn per artikel van de Drank- en Horecawet opgenomen in de tabel in bijlage 1. De volgende uitgangspunten gelden voor de keuze van interventies op basis van de ernst van de overtredingen: Bij ernstige overtreding: Er wordt een boeterapport/proces-verbaal opgemaakt en zonodig een afdoende corrigerende interventie om de gevolgen van de ernstige overtreding te doen opheffen en het daadwerkelijke risico weg te nemen (bijvoorbeeld inbeslagname). Er wordt passende nalevingshulp geboden. Er wordt een hercontrole uitgevoerd. Indien bij hercontrole dezelfde of soortgelijke overtreding wordt vastgesteld, wordt op dezelfde wijze gehandeld. Daarnaast kan bij herhaling van ernstige overtredingen worden gekozen voor overgang naar het strafrecht of mogelijkheid tot aanvragen van intrekken van de vergunning door de gemeente. Bij overtreding: Er wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven. Zo nodig wordt nog een verdere corrigerende interventie opgelegd om de gevolgen van de overtreding te doen opheffen en het daadwerkelijke risico weg te nemen. Er wordt passende nalevingshulp geboden. Er wordt een hercontrole uitgevoerd. Indien bij een hercontrole dezelfde of soortgelijke overtreding wordt vastgesteld, wordt een boeterapport opgemaakt. Daarnaast wordt nalevingshulp geboden; Bij geringe overtreding: Er wordt alleen ter plekke een mededeling gedaan, die schriftelijk wordt vastgelegd in het controlerapport; er wordt nalevingshulp geboden. Er wordt geen hercontrole uitgevoerd; Bij een overtreding of een ernstige overtreding maakt de toezichthouder Drank- en Horecawet een afspraak over het opheffen van de overtreding. Er wordt een hercontrole uitgevoerd. Bij ernstige overtredinge zal de hercontroletermijn zo kort mogelijk zijn. Op evenementen zal, indien mogelijk, tijdens het evenement (zelfde dag, volgende dag), anders tijdens de volgende editie van het evenement een hercontrole worden uitgevoerd. Het bovenstaand maatregelbeleid wordt niet gevolgd indien de burgemeester een traject voor bestuurlijke handhaving heeft aangekondigd, namelijk: bij voornemen tot intrekken van vergunning (ex art 31) -> geen maatregel op artikel waarvoor de intrekking geldt; Bij de bepaling van de interventie op basis van de ernst van de overtreding (status van de overtreding), dienen de omstandigheden te worden meegewogen. De omstandigheden kunnen leiden tot een andere interventie dan de hierboven beschreven algemene uitgangspunten. In onderstaand schema is per type overtreding schematisch aangegeven welke interventies opgelegd worden.

8 Overtreding Interventies Follow Up Interventies bij herhaalde (dezelfde of soortgelijke) overtreding Ernstige BR of PV hercontrole corrigerende interventie overtreding Corrigerende interventie BR of PV nalevingshulp verzoek intrekken DHW vergunning nalevingshulp Overtreding schriftelijke waarschuwing hercontrole zo nodig afdoende corigerende interventie zo nodig corrigerende interventie (binnen 3 maanden) schriftelijke waarschuwing of sanctionerende interventie (BR of PV) nalevingshulp Geringe mededeling ter plaatse geen actie mededeling ter plaatse Overtreding nalevingshulp nalevingshulp 4. VERANTWOORDELIJKHEDEN De medewerker van de gemeente Kaag en Brassem met een BOA bevoegdheid is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de procedure. 5. DIVERSEN Bijlage 1: Stappenplan overtredingen Drank- en horecawet Bijlage 2: Toezichtscirkel van de toezichthouder Drank- en Horecawet met Bijlage (gemeente Kaag en Braassem controlemethodiek)

9 Toezichtscirkel van de toezichthouder 7.-Voortgang bewaken - Plannen 1. Voorbereiden toezicht 2. Waarnemen (feiten en omstandigheden) 6. - Rapporteren - Dossier opbouwen Algemene organisatiekennis en gedragsvaardigheden Vakspecifieke expertise Wet en regelgeving Bevoegdheden Kwaliteitssysteem Algemeen en specifiek Interventiebeleid 3. Oordeelsvorming en vaststellen naleving 5. Afspraken maken 4. Interveniëren (corrigeren betrokkene en nemen maatregelen)

10 activiteiten Bijlage toezichtcirkel aspecten Doorzie/ doorgrond (wet)teksten en deel op in bestanddelen STAP 1 Bepaal relevante wettelijke voorschriften (basis-/systeemeisen) Obv letterlijke tekst van de wet - Verzamel relevante feiten en omstandigheden - Is het voorschrift bekend bij gecontroleerde -Past deze het toe -Wordt er controle op uitgeoefend -Wordt er registratie bijgehouden -Wordt het doel van het voorschrift bereikt -Onderscheid feiten en omstandigheden STAP 2 Verzamel relevante feiten/omstandigheden -feiten: daden, handelingen hebben werkelijk plaatsgevonden -omstandigheden: bijzonderen die verband houden met vastgesteld feit STAP 3 Overtred- GEEN FEITEN OVEREENKOMSTIG WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN WEL Destilleer beboetbare strafbare feiten -Weeg feiten obv deskundigheid -Stel ernst vast STAP 4 Bepaal status overtreding Bij de statusbepaling van een overtreding wordt bezien: -de overschrijding van de norm -het risico -betreft het een incidentele of structurele afwijking -Weeg de omstandigheden -Bepaal de juiste interventie(s) Obv interventiebeleid STAP 5 Bepaal interventie (s) (corrigerend/ Sanctionerend) Op basis van: -Status overtreding -Verwijtbaarheid -Recidive/onwil -Economisch voordeel -Voorgeschiedenis Op basis van risicobeoordeling: -publiekswaarschuwing -Geef passende nalevingshulp -Spreek herinspectie af -Geef bij SW de mogelijkheid aan voor STAP 6 Overige stappen STAP 7 Registreer inspectie -Nalevingshulp -Herinspectie -Herbemonstering STAP 8 Plan herinspectie

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers...

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers... code NVWA-IB02 versie 01 ingangsdatum 01-01-2014 pag. 1 van 14 Versie datum Toelichting 01 01-01-2014 De procedure Algemeen Interventiebeleid NVWA beschrijft het beleid dat de NVWA toepast om geconstateerde

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 25-04-2014 Versie 1 Specifiek interventiebeleid Dierenwelzijn primair bedrijf 2 01-10-2015

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie:

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie: Titel: TOEZICHT LEEFTIJDSGRENZEN DRANK- EN HORECAWET Opgesteld door: Inhoudelijk beoordeeld door: Goedgekeurd door documenteigenaar: d.d. Vervallen verklaard door: d.d. Ongeregistreerde kopie. Een actuele

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Toezichts- en Handhavingsstrategie Dranken Horecawet

Gemeente Hof van Twente. Toezichts- en Handhavingsstrategie Dranken Horecawet Gemeente Hof van Twente Toezichts- en Handhavingsstrategie Dranken Horecawet Samenspel in naleving Vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2013. Voorwoord

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11

code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11 versie datum toelichting 1 13-10-2009 Vervallen per 1 januari 2013 2 31-12-2013 Vanaf 1 januari 2013 is de Verordening (EG) nr. 1099/2009

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) in Drenthe

Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) in Drenthe Bijlage 1 Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) in Drenthe Voor de toepassing van de BSBm in Drenthe is een toetsingskader gemaakt waarin de kaders vermeld staan die gelden voor

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

b) er overtredingen van wetgeving in de gezondheidszorg zijn die zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd;

b) er overtredingen van wetgeving in de gezondheidszorg zijn die zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd; Protocol tussen het Functioneel Parket, de FIOD, de Inspectie SZW, de NZa en de IGZ betreffende de behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie ten behoeve daarvan,

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 2 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 2 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 2 1.3 ESCALATIELADDER BIJTINCIDENTEN... 3 1.4

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013.

Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013. Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, een

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT Beleidsregels handhaving horeca en alcohol Toezicht en handhaving 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding... 3 1.1 Onderwerp... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Opzet... 3 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Controle- en sanctiebeleid Groene en Blauwe Diensten

Controle- en sanctiebeleid Groene en Blauwe Diensten Controle- en sanctiebeleid Groene en Blauwe Diensten December 2014 1 Doel Het doel van Groene en Blauwe Diensten is duurzaam langjarig beheer van waardevolle landschapselementen, eventueel voorafgegaan

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21333 22 oktober 2012 Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar 1 Inleiding De uitvoering en de handhaving van

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53078 5 oktober 2016 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000211992,

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65892 27 december 2016 Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Aan de marktmeesters van Stadsbeheer is opgedragen toezicht te houden op de naleving van deze bepalingen en de regels te handhaven.

Aan de marktmeesters van Stadsbeheer is opgedragen toezicht te houden op de naleving van deze bepalingen en de regels te handhaven. In de Marktverordening Rotterdam 2008 en in het Marktreglement Rotterdam 2008 zijn bepalingen opgenomen om de organisatie, het beheer en het verloop van de Rotterdamse warenmarkten in goede banen te leiden.

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft.

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft. Collegebesluit en besluit burgemeester d.d. 8 maart 2016 Volgnr. /Corsa registratienummer: BW16.0250 Inleiding Agressieve honden en vooral honden die (ernstige) bijtincidenten veroorzaken zijn in vrijwel

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen

Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen Het college van burgemeester en wethouders ziet op grond van artikel 61 van de Wet Kinderopvang (hierna: Wko) toe op de naleving van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

Datum 29 januari 2010 Onderwerp WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt'

Datum 29 januari 2010 Onderwerp WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt' > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl Onderwerp WODC-onderzoek

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie