code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 1 van 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum 23-05-2016 pag. 1 van 11"

Transcriptie

1 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 1 van 11 versie datum toelichting Vervallen per 1 januari Vanaf 1 januari 2013 is de Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden van kracht. Deze verordening stelt uitgebreide eisen aan het proces van en rond het doden van productiedieren Procedure is herzien omdat sinds 1 juli 2014 het doden van gehouden dieren onder de Wet dieren valt door het van kracht worden van het Besluit en de Regeling houders van dieren. Documentcode is gewijzigd in IB02-SPEC72 (was IB01-SPEC21) Procedure is op het onderdeel Interventies algemeen aangepast. 1 ONDERWERP Dit specifieke interventiebeleid beschrijft binnen de kaders van het algemene interventiebeleid NVWA 1 de interventies voor overtredingen m.b.t. het doden en daarmee verband houdende activiteiten 2 van gehouden dieren. Binnen het toepassingsgebied valt het: slachten van productiedieren in slachthuizen; doden van productiedieren in slachthuizen om andere reden/met andere bestemming dan humane consumptie; slachten van productiedieren buiten het slachthuis; doden van productiedieren buiten het slachthuis om andere reden/met andere bestemming dan humane consumptie; doden van gehouden dieren, niet zijnde productiedieren (bijvoorbeeld gezelschapsdieren). 1 NVWA-IB02 Algemeen interventiebeleid NVWA, versie 1 ingangsdatum Activiteiten zoals het behandelen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen en verbloeden van dieren die worden verricht in de context van het doden van dieren op de locatie waar de dieren worden gedood (zie art 2b van Vo (EG) 1099/2009).

2 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 2 van 11 2 WETTELIJKE BASIS Met betrekking tot het doden van (gehouden) dieren en daarmee samenhangende activiteiten gelden zowel Europese als Nationale regels. Deze regels vormen de basis voor dit specifiek interventiebeleid. In bijlage 1 zijn enkele relevante passages uit wettelijke voorschriften weergegeven die betrekking hebben op door de bevoegde autoriteit te nemen maatregelen bij niet naleven. Voor het doden en daarmee samenhangende activiteiten van productiedieren 3 gelden de eisen van Vo (EG) 1099/2009 en van het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 5. Bij het doden van gehouden dieren, niet zijnde productiedieren 4, moet worden voldaan aan 3 van hoofdstuk 1 van het Besluit houders van dieren. 2.1 Europese wettelijke basis Vo (EG) nr. 1099/2009 Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden RL nr. 93/119/EG Richtlijn inzake de bescherming van dieren bij slachten of doden* Vo (EG) nr. 178/2002 Algemene levensmiddelen verordening Vo (EG) nr. 853/2004 Hygiëneverordening m.b.t. dierlijke producten Vo (EG) nr. 854/2004 Verordening m.b.t. toezicht op dierlijke producten Vo (EG) nr. 882/2004 Verordening inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake ( ) dierenwelzijn Toelichting*: Met het van kracht worden van Vo (EG) 1099/2009 is RL (EG) 93/119 grotendeels vervallen. Maar omdat de Verordening overgangsbepalingen bevat, zie artikel 29, blijven een aantal in artikel 28 lid 1 genoemde punten uit Bijlagen A en C van de Richtlijn van toepassing tot uiterlijk 8 december Nationale wettelijke basis Wet dieren Besluit houders van dieren Regeling houders van dieren Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren Algemene wet bestuursrecht 3 Voor zover het gaat om gewervelde dieren, met uitzondering van amfibieën en reptielen (Vo 1099/2009 art 2c) 4 Voor zover het gaat om zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels (Besluit houders van dieren art 1.11)

3 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 3 van 11 3 BEGRIPPEN 3.1 Omschrijvingen en definities GEHOUDEN DIEREN: dieren die zich in de beschikkingsmacht van de mens bevinden, hetgeen met zich meebrengt dat de mens verantwoordelijkheid voor deze dieren draagt, zie de Nota van toelichting bij het Besluit houders van dieren. Nota bene: Het is in Nederland verboden om dieren te houden die niet behoren tot bepaalde aangewezen diersoorten; dit verbod is vooralsnog uitsluitend van toepassing op zoogdieren: zie Wet dieren artikel 2.2 lid 1 Regeling houders van dieren, hoofdstuk 2 + bijlagen 1 en 2; Besluit houders van dieren artikel 1.4 lid 2. PRODUCTIEDIEREN: dieren 5 die gefokt of gehouden worden voor de productie van levensmiddelen, wol, huiden, pelzen of andere producten, zie Vo (EG) nr. 1099/2009 artikel 1. Nota bene: In Nederland is het aantal diersoorten/-categorieën dat gebruikt mag worden met het oog op productie beperkt: zie Wet dieren artikel 2.3 Besluit houders van dieren, artikel 2.1 bijlage II. Voor definities wordt verwezen naar het algemeen interventiebeleid NVWA en naar: Definities Vo (EG) 1099/2009 (artikel 2) Definities Hygiënepakket: Vo (EG) 178/2002; 853/2004; 854/2004; 882/2004 Definities Wet dieren, Besluit en Regeling houders van dieren 3.2 Gebruikte afkortingen BB Bestuurlijke boete BOA NVWA L&N LOB LOD OM PV RvB SW V&I Buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA Divisie Landbouw en Natuur Last onder bestuursdwang Last onder dwangsom Openbaar Ministerie (Justitie) Proces-verbaal Rapport van Bevindingen Schriftelijke Waarschuwing NVWA Divisie Veterinair en Import 4 BENODIGDHEDEN Hiervoor wordt verwezen naar de NVWA voorschriften. 5 Definitie dier : elk gewerveld dier, met uitzondering van amfibieën en reptielen (Vo 1099/2009 art 2c).

4 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 4 van 11 5 WERKWIJZE 5.1 Inleiding Het toezicht op dit domein is binnen de NVWA verdeeld over de Divisies V&I en L&N. Op slachthuizen wordt systematisch toezicht gehouden op het doden door uitvoeringsteams van V&I. De frequentie van dit toezicht varieert, afhankelijk van aantal en soort slachtdieren, en van of er al dan niet onbedwelmd (ritueel) wordt geslacht. Op verzamelcentra wordt systematisch toezicht gehouden door V&I. Ook hier is de frequentie van het toezicht afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf, maar gemiddeld is de frequentie lager dan in slachthuizen. Op (voor export) geregistreerde broederijen wordt systematisch toezicht gehouden door V&I. Inspecties van overige broederijen en/of naar aanleiding van een melding worden verricht door L&N. Op primaire bedrijven waar productiedieren worden gehouden, worden inspecties uitgevoerd door L&N; dit kan op basis van een steekproef, een project of naar aanleiding van een klacht of melding. Meldingen, binnengekomen over houders van dieren die gehouden dieren mogelijk onjuist hebben gedood, worden onderzocht door L&N. Een sector waarbij specifieke eisen aan het doden gesteld worden is de nertsenhouderij. L&N houdt er toezicht op het doden. In het algemeen interventiebeleid NVWA is een lijn uitgezet ten aanzien van de te nemen interventies. Er wordt een klasse indeling gehanteerd voor proportionele handhaving. In dit interventiebeleid zijn interventies bij het doden van gehouden dieren beschreven. De Wet dieren, het Besluit en de Regeling houders van dieren en het Besluit en de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren zijn van toepassing voor het bestuursrechtelijke traject. Alle overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd zijn ingedeeld in Boetecategorie 2 (1500 euro) Bij een ernstige overtreding wordt het boetebedrag verdubbeld, bij een geringe overtreding gehalveerd. Ook kunnen andere interventies opgelegd worden. Zie onder 5.3. Doelstelling van het nemen van elke interventie is: het stoppen of doen opheffen van de overtreding én; het ontmoedigen van herhaling van de overtreding.

5 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 5 van Bepalen wijze van interveniëren Belangrijk voor het bepalen van de wijze van interveniëren zijn: 1. de ernst van de overtreding; 2. de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan; 3. de voortduring of de recidive (herhaling) van de overtreding. Ad 1. Ernst De ernst van de overtreding wordt in de eerste plaats bepaald door de gevolgen voor betrokken dier(en); hierbij wordt gelet op: de mate van vermijdbare pijn, spanning of lijden (verder: lijden) dat het dier is aangedaan; het aantal dieren dat vermijdbaar lijden is aangedaan. Bij het aantal dieren is tevens belangrijk om uit te maken of de overtreding een incident betreft of dat er een structureel probleem is. Dat kan op basis van eigen waarnemingen in het proces zelf, maar ook op basis van verhoren of documentencontrole. In bepaalde gevallen is er (nog) geen lijden als gevolg van de overtreding vastgesteld, maar is niet gewaarborgd dat dieren vermijdbaar lijden wordt bespaard: er bestaat een (gering tot ernstig) risico dat dieren lijden wordt aangedaan. Bijvoorbeeld: verplichte controles op bedwelming worden niet uitgevoerd, bedwelmingsapparatuur is niet onderhouden of gekalibreerd, inrichting of apparatuur voldoet niet aan de eisen. Daarnaast kunnen er gevolgen of risico s voor politiek of beleidsbelang zijn, of leidt de overtreding tot ondermijning van het gezag van de NVWA. Ad 2. Omstandigheden Om te kunnen bepalen in hoeverre de overtreding verwijtbaar is, wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan. Ad 3. Voortduring of recidive Uitgangspunt is dat voor overtredingen, waar dat mogelijk is, het bestuursrechtelijke traject wordt gevolgd. Als een overtreder binnen een periode van 5 jaar opnieuw (of nog steeds) dezelfde overtreding begaat, en de bestuurlijke boete voor die eerdere overtreding is onherroepelijk, wordt het boetebedrag verhoogd met het bedrag van de eerder opgelegde bestuurlijke boete. 5.3 Interventies Algemeen De wettelijke basis van dit interventiebeleid is te vinden in EU-verordeningen en nationale wetgeving. In bijlage 1 staan enkele relevante teksten over de acties die de bevoegde autoriteit dient te ondernemen als niet-naleving is vastgesteld.

6 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 6 van 11 In veel gevallen van overtredingen in relatie tot het doden van dieren wordt bestuursrechtelijk opgetreden. Op basis van een Rapport van bevindingen volgt een interventie. Het RvB wordt opgemaakt door de inspecteur die de overtreding heeft geconstateerd. Hij bepaalt in welke gevallen een Rapport van bevindingen wordt opgemaakt, met in achtneming van het algemene en specifieke interventiebeleid. Hij weegt zijn waarnemingen aan de hand van de overwegingen opgenomen in paragraaf 5.2. Als er een Rapport van bevindingen wordt geschreven moet er een herinspectie worden ingepland. Hierna volgen de verschillende interventies Corrigerende interventies Corrigerende interventies worden ingezet om voortduring of herhaling van de overtreding te ontmoedigen en te voorkomen. Naast een corrigerende interventie kan altijd een sanctionerende interventie worden ingezet. Mogelijke corrigerende interventies zijn: 1. Stoppen/doen opheffen overtreding Als een overtreding op heterdaad wordt geconstateerd, grijpt de toezichthouder in met het doel de overtreding onmiddellijk te stoppen. Een ingreep kan bijvoorbeeld inhouden het sommeren om met een bepaalde handeling te stoppen. Als de overtreding inhoudt het gebruiken van apparatuur of een onderbrengvoorziening die niet aan de eisen voldoet, kan geëist worden dat deze per onmiddellijk niet meer wordt gebruikt. Dit tot de gebreken zijn opgelost. Van bedrijfsexploitanten kan verlangd worden dat ze hun standaardwerkwijzen of monitoringsprocedures aanpassen en, indien nodig, ook dat ze hun productie vertragen of stopzetten. Nota Bene Een dergelijke ingreep is vaak een besluit in juridische zin en moet altijd schriftelijk vastgelegd worden, samen met de geconstateerde feiten en de gemaakte afspraken. Zie verder onder Mondelinge waarschuwing In alle gevallen dat een overtreding wordt geconstateerd (op heterdaad of achteraf), wordt de bedrijfsexploitant daarvan in kennis gesteld. Daarbij wordt, met name na een 1 e constatering, nalevingshulp geboden; dit houdt in dat informatie en uitleg wordt gegeven over de geldende wettelijke voorschriften. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de situatie wordt rechtgezet en hoe herhaling wordt voorkomen. Dit wordt samengevat onder het begrip mondelinge waarschuwing, maar let wel, deze moet wel altijd schriftelijk vastgelegd worden. 3. Schriftelijke waarschuwing (SW) In een SW wordt melding gemaakt van de geconstateerde feiten, de wetsartikelen die

7 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 7 van 11 overtreden zijn en de eventuele termijn van opheffen van de overtreding. Ook wordt de exploitant ingelicht over de overige handhavinginstrumenten die de NVWA juridisch kan toepassen om de naleving te bevorderen of de overtreding op te heffen. 4. Last onder dwangsom (LOD) De LOD is gericht op herstel en wordt gebruikt om te voorkomen dat een overtreding voortduurt of wordt herhaald. De hoogte van de dwangsom wordt per situatie en per geval bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat de dwangsom voldoende hoog moet zijn om het gedrag van de betrokkene te beïnvloeden. Waar mogelijk wordt daarom de hoogte van de dwangsom gerelateerd aan het financiële voordeel dat de betrokkene heeft gehad door de niet naleving. Het daadwerkelijk verbeuren (het invorderen) van de dwangsom wordt voorafgegaan door meerdere stappen, zoals het voornemen tot het opleggen van een LOD (vooraankondiging LOD) gevolgd door het opleggen van de LOD. 5. Last onder bestuursdwang (LOB) Deze interventie is gericht op herstel. Als niet wordt voldaan aan de LOB dan zal de omissie worden opgeheven door de NVWA. Dit op kosten van de betrokkene. 6. Schorsen erkenning Het schorsen van de erkenning wordt ingezet als corrigerende interventie. Dit gebeurt als blijkt dat eerder opgelegde maatregelen niet het beoogde effect hebben gehad en de NVWA daardoor niet langer vertrouwen heeft in het handelen van de betrokken exploitant. Deze wordt door de schorsing gedwongen tot het tijdelijk stoppen met (een deel van) de werkzaamheden die onder de erkenning vallen. De schorsing kan worden opgeheven als, naar het oordeel van de NVWA, uit de beschreven werkwijzen voldoende overtuigend naar voren komt hoe herhaling van de eerder geconstateerde overtredingen in de toekomst voorkomen gaat worden. Na het opheffen van de schorsing wordt uiteraard ook de uitvoering van de beschreven werkwijzen in de praktijk beoordeeld. In het geval dat een schorsing is ingezet wegens het niet voldoen van inrichting of apparatuur, moet de schorsingstijd gebruikt worden om deze aan te passen of te vervangen. Als de NVWA heeft vastgesteld dat na aanpassing of vervanging wordt voldaan aan de eisen, kan de schorsing worden opgeheven. Na afloop van de schorsing van de erkenning kan het bedrijf nog gedurende een bepaalde periode onder verscherpt toezicht worden gesteld (zie onder 5.3.4). 7. Intrekken erkenning In het geval geen verbetering is opgetreden en nog steeds ernstige overtredingen worden

8 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 8 van 11 geconstateerd, kan van een slachthuis of verzamelcentrum de erkenning worden ingetrokken. Bijvoorbeeld als bestuurlijke boetes of het schorsen van de erkenning niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Om weer een erkenning te verkrijgen moet de betrokken exploitant opnieuw een aanvraagprocedure doorlopen. Pas als het bedrijf aan alle wettelijke eisen voldoet wordt opnieuw een erkenning verleend. Tot dat moment liggen de activiteiten die onder de erkenning vallen stil Sanctionerende interventies Sanctionerende interventies zijn bestraffend en afschrikwekkend bedoeld. Ze kunnen naast een corrigerende interventie worden ingezet voor dezelfde overtreding. Dit kan omdat ze een verschillend doel dienen (bestraffing overtreder versus opheffing/preventie overtreding). Mogelijke sanctionerende interventies zijn: 1. Bestuurlijke boete (BB) De BB is een door de minister/staatssecretaris opgelegde boete op grond van bestuursrecht. 2. Strafrechtelijk In bepaalde gevallen wordt direct strafrecht toegepast, bijvoorbeeld als er buiten een erkend slachthuis sprake is van het onbedwelmd doden van een dier. In andere gevallen kan ervoor gekozen worden om van bestuursrecht over te stappen naar strafrecht. Het strafrechtelijk proces start met het aanzeggen en opmaken van een Proces-verbaal (PV) door een BOA. Een PV wordt ingediend bij het OM, waar bepaald wordt of tot vervolging zal worden overgegaan Overige maatregelen 1. Betaalde herinspectie In slachthuizen waar geen permanent NVWA toezicht is wordt een extra inspectie uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken zijn nagekomen. Deze herinspectie wordt in rekening gebracht bij het bedrijf. In slachthuizen waar permanent toezicht is, wordt een extra inspecteur ingezet. Deze inspectie wordt in rekening gebracht. Ook in broederijen en verzamelcentra worden betaalde herinspecties uitgevoerd. 2. Verscherpt toezicht Als bij meerdere herinspecties is gebleken dat overtredingen zich blijven herhalen, kan besloten worden om de herinspecties een meer structureel karakter te geven; het betref-

9 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 9 van 11 fende bedrijf wordt dan onder verscherpt (betaald) toezicht gesteld. Voor bedrijven waar niet-permanent toezicht is, houdt dat in dat de frequentie en/of de duur van de inspecties wordt verhoogd. Voor bedrijven met permanent toezicht (slachthuizen) kan een extra inspecteur worden ingezet gedurende (een deel van) de slachtdag. Het verscherpte toezicht wordt voor een beperkte periode opgelegd. In deze periode moet blijken dat de overtredingen zijn/worden opgeheven en als dat het geval is kan, na afloop van de periode, de frequentie en duur van het toezicht weer worden verlaagd. Als dat niet het geval is, wordt na afloop van de periode de erkenning geschorst. Zie punt 6 onder Schorsen of intrekken getuigschrift van vakbekwaamheid Deze maatregel kan op grond van Vo (EG) 1099/2009 artikel 22, lid 1 onder c genomen worden. 4. Overig Andere maatregelen kunnen worden genomen als dat noodzakelijk of passend wordt geacht (op grond van Vo (EG) 882/2004 artikel 54, lid 2 onder a en h). Bijvoorbeeld een slachthuis wordt verboden om een bepaalde diercategorie zoals kalveren aan te voeren, omdat het aanwezige fixatietoestel niet passend is voor deze dieren. 6 REGISTRATIE EN ARCHIVERING (M)SPIN 7 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Hiervoor wordt verwezen naar de NVWA werkvoorschriften dierenwelzijn. 8 ARBO, MILIEU EN VEILIGHEID Hiervoor wordt verwezen naar de NVWA werkvoorschriften. 9 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Relevante wettelijke teksten m.b.t. acties bij niet-naleving BIJLAGE 2: Excel overzicht overtredingen in ontwikkeling (wordt later toegevoegd)

10 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 10 van 11 BIJLAGE 1 RELEVANTE WETTELIJKE TEKSTEN m.b.t. ACTIES BIJ NIET-NALEVING Verordening (EG) nr. 854/2004 Artikel 5 lid 3 Na de ( ) bedoelde controles neemt de officiële dierenarts passende maatregelen als bedoeld in bijlage I, sectie II, met name wat betreft: a. de mededeling van de keuringsresultaten; c. de beslissingen met betrekking tot levende dieren. Bijlage I, sectie II Hoofdstuk I Mededelingen van de keuringsresultaten 2a. Wanneer bij de inspectie ( ) inbreuken op het dierenwelzijn worden vastgesteld, stelt de dierenarts de exploitant van het levensmiddelenbedrijf daarvan in kennis. Hoofdstuk IV Beslissingen m.b.t. het dierenwelzijn 1. Als tijdens het slachten of doden de voorschriften inzake dierenbescherming niet worden nageleefd, moet de officiële dierenarts nagaan of de exploitant van het levensmiddelenbedrijf onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen neemt om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen; 2. De officiële dierenarts volgt een evenredige en geleidelijke aanpak voor de handhaving, van het geven van instructies tot het vertragen of stilleggen van de productie, afhankelijk van de aard en ernst van het probleem; 3. Zo nodig, stelt de officiële dierenarts andere bevoegde autoriteiten van problemen in verband met welzijn op de hoogte. Verordening (EG) nr. 882/2004 Artikel 54 Actie in geval van niet-naleving Lid 1 Wanneer de bevoegde autoriteit een geval van niet-naleving constateert, treft zij maatregelen om ervoor te zorgen dat de exploitant de situatie rechtzet. In haar besluit over die maatregelen houdt de bevoegde autoriteit rekening met de aard van de niet-naleving en met de desbetreffende antecedenten van de exploitant. Lid 2 Indien nodig, behelzen deze maatregelen het volgende: a. de invoering van ( ) of andere noodzakelijk geachte maatregelen om ( ) de naleving van de desbetreffende wetgeving en van de voorschriften inzake ( ) dierenwelzijn te garanderen; e. schorsing of sluiting van het bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, voor een bepaalde periode; f. schorsing of intrekking van de erkenning van de inrichting; h. een andere maatregel die de bevoegde autoriteit passend acht. Lid 3 De bevoegde autoriteit verschaft de exploitant, dan wel diens vertegenwoordiger: a. een schriftelijke kennisgeving van haar besluit met betrekking tot de overeenkomstig lid 1 te nemen maatregelen en de redenen daarvoor, en b. informatie over de rechtsmiddelen die voor hem openstaan en over de terzake geldende procedures en termijnen. Lid 5 Alle uit hoofde van dit artikel gemaakte kosten worden gedragen door de verantwoordelijke exploitant van het levensmiddelen- of diervoederbedrijf.

11 code IB02-SPEC72 Versie 4 Ingangsdatum pag. 11 van 11 Verordening (EG) nr. 1099/2009 Artikel 22 Niet-naleving Lid 1 Voor de toepassing van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 882/2004 kan de bevoegde autoriteit met name: a. van de bedrijfsexploitanten verlangen dat zij hun standaardwerkwijzen aanpassen en meer in het bijzonder hun productie vertragen dan wel stopzetten; b. van de bedrijfsexploitanten verlangen dat zij de frequentie van de in artikel 5 bedoelde controles verhogen en de in artikel 16 bedoelde monitoringsprocedures wijzigen; c. de uit hoofde van deze verordening afgegeven getuigschriften van vakbekwaamheid schorsen of intrekken voor personen die blijk geven van onvoldoende vaardigheiden, kennis of besef met betrekking tot de taken waarvoor het getuigschrift van vakbekwaamheid was afgegeven. Besluit houders van dieren Artikel 5.7 Lid 1 Het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming, als bedoeld in artikel 2.10, vierde lid, van de wet geschiedt overeenkomstig de door de op grond van artikel 8.1, eerste lid, van de wet aangewezen ambtenaren of andere personen in het belang van de bescherming van het te doden dier gegeven aanwijzingen; Lid 2 De in het eerste lid bedoelde aanwijzingen kunnen betrekking hebben op: de gang van zaken rond het slachtproces, daaronder mede verstaan de wijze waarop en de volgorde waarin dieren worden aangeboden voor de doding; het aantal personen dat betrokken dient te zijn bij fixeren, doden en verbloeden van het dier; het staken van het dodingsproces indien onvoldoende is gegarandeerd dat daarbij wordt voldaan aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 en van deze paragraaf. Wet dieren Artikel 8.5 Onze minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen. Algemene wet bestuursrecht Artikel 5:32 Lid 1 Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. Lid 2 Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 25-04-2014 Versie 1 Specifiek interventiebeleid Dierenwelzijn primair bedrijf 2 01-10-2015

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers...

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers... code NVWA-IB02 versie 01 ingangsdatum 01-01-2014 pag. 1 van 14 Versie datum Toelichting 01 01-01-2014 De procedure Algemeen Interventiebeleid NVWA beschrijft het beleid dat de NVWA toepast om geconstateerde

Nadere informatie

code IB02-SPEC31 versie 07 Inwerkingtreding: 1 juli 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC31 versie 07 Inwerkingtreding: 1 juli 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC31 versie 07 Inwerkingtreding: 1 juli 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Minister van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse

Nadere informatie

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. code IB02-SPEC 05 versie 2 ingangsdatum 27-07-2016 pag. 1 van 5 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 01-12-2013 Opstellen van het document. 2 27-07-2016 Bijlage 1 gewijzigd. Interventie

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 991 Voedselveiligheid Nr. 347 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2012, no.w15.12.0399/iv);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2012, no.w15.12.0399/iv); Beslui t van 12 november 2012, nr. 12.002291, tot wijz ig ing van het Beslui t doden van dieren en het Beslui t r i tuee l slachten in verband met de uitvoer ing van Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID: REGELING HANDEL LEVENDE DIEREN EN LEVENDE PRODUCTEN, ONDERDEEL EXPORT

INTERVENTIEBELEID: REGELING HANDEL LEVENDE DIEREN EN LEVENDE PRODUCTEN, ONDERDEEL EXPORT code IB02-SPEC80 versie 04 ingangsdatum 01-03-2014 pag. 1 van 10 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 01 Maart 2013 Nieuw document 01 Juni 2013 Lay out aanpassing 02 Oktober 2013 Aanpassing

Nadere informatie

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag.

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag. code RA-81 versie 04 ingangsdatum 01-05-2017 pag. 1 van 7 versie datum toelichting 02 07-12-2011 Update werkvoorschrift 03 24-02-2015 Revisie werkvoorschrift 04 01-05-2017 Update werkvoorschrift 1 ONDERWERP

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Datum 12 april 2013 Betreft Handhaving regelgeving voedselveiligheid (n.a.v. toezegging AO voedselfraude d.d. 14 maart 2013)

Datum 12 april 2013 Betreft Handhaving regelgeving voedselveiligheid (n.a.v. toezegging AO voedselfraude d.d. 14 maart 2013) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Wetgeving en Juridische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6 code PA-40 versie 8 ingangsdatum 04-06-2013 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 7 20-09-2011 Splitsen van het overdracht deel van de PM keuring en het toezicht op de bedrijfskeurders. Dit voorschrift

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Tabellenboek Naleefmonitor grote roodvlees slachterijen

Tabellenboek Naleefmonitor grote roodvlees slachterijen Publicatie datum: 1812017 Introductie De NVWA heeft het toezicht op aangescherpt. Deze naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer bij grote, waar 90% van de totale productie in Nederland wordt

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 11 februari 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 26 februari 2014 Inwerkingtreding

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ),

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), CONTROLEREGLEMENT EIEREN EN PLUIMVEEVLEE S 2012 Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet,

Nadere informatie

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM code PRDALG-01 versie 03 ingangsdatum 31-12-2015 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 01 06-07-2013 Eerste versie 02 01-10-2013 - Eerste versie omgezet naar juiste lay-out - Inhoudelijk niets gewijzigd.

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6 code VKI-03 versie 5 ingangsdatum 15-04-2016 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 4 15-01-2013 Enkele kleine wijzigingen 5 21-03-2016 Format gewijzigd. Opnemen beoordeling VKI op afstand bij pluimvee,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1)

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juli 2008 2070826230 DL. 2008/2218 2 oktober 2008

Nadere informatie

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag)

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) RIS117862e_05- JUL-2004 Bijlage 5 Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) 1. Seksinrichtingen a. Exploitatie van een seksinrichting zonder de daarvoor

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009 Titel: INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN Opgesteld door: Werkgroep specifiek interventiebeleid import levensmiddelen, plantaardige diervoeders en non-food

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam. Nr. 400 30 november 2015 Beleidsregels Bestuurlijke boete Wet lokaal spoor 2015 Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Toepassing Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 september 2013, nr. ILT-2013/26537, tot wijziging van de Beleidsregel handhaving (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren (Tekst geldend op: 03-09-2003) Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties Dierenwelzijn Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen inzetten

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

Bijlage 4 PROTOCOL T.B.V DE HANDHAVING DOOR DE NVWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN

Bijlage 4 PROTOCOL T.B.V DE HANDHAVING DOOR DE NVWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN Algemene maatregelen: De export kan alleen plaatsvinden indien de DOM-(Document/Overeenstemming/Materiaal)-controle volledig in orde is. Bij omissies kan er niet gecertificeerd worden. Indien er niet voldoende

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Heerlijk Helder Handhaven?

Heerlijk Helder Handhaven? Heerlijk Helder Handhaven? Vandaag Wie zijn we? Waarom zitten we hier? 2 1. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen handhaven op basis van het Brzo? 3 1. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen handhaven op

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II . VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H010-1E September 2005 OT04H010-1E 15-12-2005 pagina 1 van 8 INHOUD SAMENVATTING...

Nadere informatie

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3 500 GS Utrecht ROC van Amsterdam T.a.v.

Nadere informatie

code BIPVS-11 versie 05 ingangsdatum pag. 1 van 21

code BIPVS-11 versie 05 ingangsdatum pag. 1 van 21 code BIPVS-11 versie 05 ingangsdatum 08-08-2016 pag. 1 van 21 Versie Goedkeuring datum 05 08-08-2016 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Tekstwijzigingen anders dan correctie van leestekens en spelfouten

Nadere informatie

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 15315 23 februari 2015 Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 2 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 2 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 2 1.3 ESCALATIELADDER BIJTINCIDENTEN... 3 1.4

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit R. Nieuwenhuijs Divisie Consument & Veiligheid inspecteur-generaal & plv. inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2 1 Wat valt daar allemaal onder? 3 Zwijndrecht Laboratorium mechanische

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 7 april 2014) mede namens de minister van Veiligheid en Justitie

Antwoord van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 7 april 2014) mede namens de minister van Veiligheid en Justitie AH 1642 2014Z02733 van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 7 april 2014) mede namens de minister van Veiligheid en Justitie Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr.

Nadere informatie