Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)"

Transcriptie

1 Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege ( ) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging 3. Model voor zelfevaluatie 4. Overzicht van de vijf ontwikkelingsfasen 5. Het INK-managementmodel 5.1. Uitwerking INK-model 5.2. De tien aandachtsgebieden 6. Verbeteringen en vernieuwingen 7. Indicatoren 1

2 1. Inleiding Het All Inn Kapperscollege, hierna afgekort AIK, is een Niet Bekostigde Instelling (NBI) voor beroepsonderwijs op het gebied van haarverzorging. Het AIK verzorgt de opleiding tot Junior Kapper (crebo 95120) en Kapper. (crebo 91880) Omdat het AIK een NBI is en haar plaats in de markt moet veroveren, vraagt dat van nature aandacht voor de kwaliteit van het te leveren product. Het product van AIK is beroepsonderwijs, gecombineerd met het aanbod en in stand houden van een kapperssalon als oefenplaats voor de deelnemers. Centraal kenmerk van het geven en/of verzorgen van onderwijs vormt het niet tastbare karakter van dergelijke activiteiten. Beoordeling van niet tastbare zaken op het punt van kwaliteit is echter geen sinecure. Bovendien laat de onderwijsklant zich als marktpartij niet vangen in een vastomlijnde beschrijving. Kortom het begrip kwaliteit kent een aantal verschijningsvormen en interpretaties. Reeds vanaf het begin van haar bestaan aan het begin van de jaren tachtig waakt het AIK over de kwaliteit van het door haar aangeboden onderwijs. Het in stand houden van een NBI voor het beroepsonderwijs vereist een voortdurende aandacht voor de ervaringen en beoordelingen van de deelnemers m.b.t. de uitvoering van de aangeboden onderwijstrajecten. Daarnaast is het onderhouden van een goede relatie met de branche is een voorwaarde om doelgericht en effectief te kunnen opereren. Het valt daarom toe te juichen, dat er met de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) een kader is geschapen, waarbinnen de mogelijkheid wordt geboden voortdurend en gestructureerd aandacht te schenken aan de door de branche geformuleerde beroepsprofielen. Bij de door haar verzorgde beroepsopleidingen maakt AIK gebruik van binnen de branche haarverzorging ontwikkelde kwalificatiedossiers als leidraad voor het vaststellen van doelgerichte onderwijsprogramma s die zijn weergegeven kerntaken en werkprocessen. Deze kwalificatiedossiers zijn in beginsel gebaseerd op de meest recente, uit branche- 2

3 onderzoek beschikbare, beroepsprofielen, terwijl tevens voortgaande ontwikkelingen zo direct mogelijk in de programmering van het onderwijsprogramma worden betrokken. Zoals gezegd, is het begrip kwaliteit van het onderwijs niet echt tastbaar. Zowel onderwijs als kwaliteit laten zich niet gemakkelijk in concrete en daardoor eenduidig te controleren specificaties vangen. AIK besteed daarom aandacht aan haar kwaliteitsprofiel om daarmee de kwaliteit en de beleving daarvan door deelnemers, ouders en klanten zo tastbaar mogelijk te maken. Een kwaliteitsprofiel is geen statisch gegeven, maar moet een dynamisch en toekomstgericht profiel zijn, dat door directie en medewerkers wordt begrepen en voortdurend geëvalueerd om een beter inzicht te krijgen in de processen op strategisch en tactisch niveau die in de organisatie plaatsvinden, teneinde er zorg voor te dragen dat de medewerkers (leerwerkmeesters en assistenten) op operationeel niveau ondersteund worden. Juist omdat het kwaliteitsprofiel van de school dynamisch is, ís het van belang, dat deze beschrijving van het stelsel uit meerdere onderdelen bestaat, waardoor het een zo praktisch mogelijk document wordt met begrijpbare informatie en data. Deze notitie is als volgt opgezet: Na het organogram van het AIK worden de kenmerken van de school, de missie, de visie, de managementomgeving en de kwaliteitsborging besproken. Gebruikmakend van het INK-managementmodel voor zelfevaluatie en de ontwikkelingsfasen van een organisatie worden verbeteringen en vernieuwingen beschreven. De notitie eindigt met de verplichtings-indicatoren en het Beleidsplan

4 Organogram All Inn Kapperscollege Directie Instructeurs en assistenten Docenten Stagebedrijven & Examencommissie Stagecoaches 4

5 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK De zorg voor kwaliteit binnen het AIK kent een aantal wezenlijke aspecten die hieronder stuk voor stuk behandeld worden. De basis wordt gevormd door de missie en visie van de instelling, vervolgens worden de karakteristieken van de kwaliteitszorg besproken, zoals de managementomgeving en de kwaliteitsborging. Om het stelsel te verbeteren en te vernieuwen wordt het INK-managementmodel ingezet. Het gebruik van het INK-model geeft zicht op de fase waarin het AIK als organisatie zich bevindt en de acties die ingezet worden om tot verbeteringen c.q. vernieuwingen te komen Missie De Missie van het AIK is het bieden van een kwalitatief goede opleiding tot kapper voor alle deelnemers. Onze leerlingenpopulatie bestaat uit jongen mensen die graag met hun handen werken en bereid zijn daar een opleiding van minimaal twee jaar voor te volgen. Het onderwijs wordt in een open en uitdagende omgeving gegeven en de leerwerkmeesters zijn zeer nauw betrokken bij hun leerlingen en doen er alles aan om ze tot en met het diploma te begeleiden, waarna de leerlingen hun plek vinden in de praktijk van het kappersvak Visie Het AIK heeft tot doel een Kappersopleiding aan te bieden die naar het idee van de medewerkers en deelnemers als excellent omschreven kan worden. Onze manier van werken qua techniek, didactiek en lesstof doet er toe en zal daarom de medewerkers van de opleiding en de deelnemers enthousiasmeren en inspireren om te groeien. Het gaat ons niet alleen om de techniek en de aangeboden leerstof, maar ook en vooral om de creativiteit van de deelnemers en hun enthousiasme te bevorderen en te ontwikkelen om voor de klant het best mogelijke product te leveren. Wij willen dat onze visie geen dode letter is, maar geleefd worden in onze organisatie. 2.3 Managementomgeving Van een onderwijsinstelling als het AIK, die haar bedrijf uitoefent in een open concurrentie, mag verwacht worden dat de leiding zich bewust is van het belang zich consistent, zowel qua gedrag als uitvoering, op de markt te manifesteren. Al eerder is de bijzondere positie van het AIK aangehaald: een niet bekostigde MBO-opleiding en een commerciële kapsalon die als twee-eenheid moeten opereren. Elke organisatie kent haar ontwikkelingslijnen en daardoor haar bestaansrecht. Hoe komt zo n bestaansrecht tot stand? Dat heeft te maken met een wijze van opereren die zich verstaat met het gevoel voor de markt. AIK vormt daarop geen uitzondering. 5

6 Op het eerste gezicht lijken activiteiten en handelingen als vanzelf plaats te vinden. Niets is minder waar, gelet op wat zich achter de schermen afspeelt. Een soepele presentatie vergt doordachte en aan de praktijk getoetste lijnen in diverse bedrijfsprocessen. Onmiskenbaar speelt een voortdurende beoordeling van de marktpositie een belangrijke rol. In samenhang hiermee oefent tevens de ontwikkeling van vaktechnische aspecten zijn invloed uit. Beide leidende factoren vormen de aanknopingspunten voor veranderingen. Niet alleen krachten van binnenuit vragen om een voortdurende alertheid van de leiding, ook invloeden van buitenaf vragen om reflectie op het eigen handelen en het optreden van de instelling. De klant heeft meer wensen en verlangens, die op hun beurt ook weer aan veranderingen onderhevig zijn. Vooral geldt dat voor een vakgebied als de haarverzorging. Bovendien beperkt dat proces van afstemming en wisselwerking met de klant zich niet meer voornamelijk tot de voorbereiding en aanvangsfase van in dit geval de opleiding, maar strekt dat zich meer en meer uit over alle fases die tijdens een onderwijsprogramma worden doorlopen. Kortom: Wil een opleidingsinstelling als het AIK haar in de loop der tijd verworven kwaliteitskenmerken daadwerkelijk behouden en bewaren, dan is het van belang dat de verantwoordelijke leiding een herkenbare structuur aanbrengt en vooral volgt in haar streven naar het leveren van een kwalitatief verantwoord onderwijsproduct. Daarmee wordt geluisterd naar de voorwaarden die een rol spelen bij behoud en versterking van haar marktpositie Kwaliteitsborging Het stelsel voor borging van de kwaliteit dat het AIK hanteert is gebaseerd op de volgende drieslag: I. Voorop staat dat gewaarborgd dient te zijn, dat het stelsel bevordert dat de diverse activiteiten, die binnen het functioneren van het AIK als opleidingsinstelling, worden uitgevoerd, zodanig worden beheerst en beheerd, dat wordt voldaan aan het verwachtingspatroon van de onderwijsdeelnemers. ll. Daarnaast dient het stelsel uit te stralen, dat er niet alleen naar gestreefd wordt de bestaande kwaliteit te handhaven, maar dat er ook de nodige aandacht wordt geschonken aan verbeteringen waar enerzijds de marktontwikkeling om vraagt of anderzijds de instelling zelf voor kiest in het licht van voortschrijdend inzicht en toenemende professionalisering. lll. Zeker op het terrein van immateriële zakelijke diensverlening als het opleiden van kandidaten voor een bepaalde persoonlijke beroepskwalificatie kent de doelstelling van een kwaliteitszorgstelsel nog een derde pijler. Medewerkers geven het aanzien van een instelling die bepaalde activiteiten verricht, zodanig vorm dat een gedegen uitvoering van het stelsel een voortdurende kwaliteitsbeleving niet kan missen. Daarom is in de ogen van het AIK de 6

7 doelstelling pas compleet als we steeds noodzaak kwaliteit te leveren voor ogen hebben en daarmee aandacht voor kwalitatief verantwoord optreden. 3. Model voor zelfevaluatie Het All Inn Kapperscollege wil de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het onderwijsproces niet alleen beschrijven, maar heeft zich ook tot doel gesteld de kwaliteit van de processen te verbeteren. Er is gekozen om daarvoor het INK-model te gebruiken. Het INK-model is in de eerste plaats een model voor zelfevaluatie. Het is bedoeld om de huidige positie van de organisatie in kaart te brengen en prioriteiten voor verbetering vast te stellen. Het INK-model is een bewerking van het model dat door de European Foundation for Quality Management is ontwikkeld: het EFQM-model. Dit model is een zelftoetsingsmodel om organisaties in staat te stellen hun eigen functioneren met betrekking tot de gehele bedrijfsvoering in het licht van Total Quality Management te beoordelen. Het model is gericht op het streven naar duurzame hoogwaardigheid ( sustainable excellence ), waarin kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. Als start is het van belang te bepalen in welke fase van ontwikkeling het AIK zich bevindt. 4. Overzicht van de vijf ontwikkelingsfasen Fase I. Activiteit georiënteerd. In een activiteit georiënteerde organisatie ligt de nadruk op de afzonderlijke activiteiten. De werkzaamheden van de organisatie worden bepaald door werkinstructies en huisregels of door individueel werkende professionals. Het resultaat van het proces staat centraal. Problemen worden opgelost nadat ze zijn ontstaan en op basis van klachten. De onderlinge afhankelijkheid tussen afdelingen, functies en onderdelen binnen de processen krijgt weinig aandacht. Fase II. Proces georiënteerd. In een proces georiënteerde organisatie staan het voortbrengingsproces en de beheersing daarvan centraal. Op basis van metingen en kennis van processen vinden verbeteringen plaats. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder geformuleerd. Fase III Systeem georiënteerd. Organisaties in deze fase richten zich op de totale organisatie, inclusief de ondersteunende processen, en de beheersing daarvan. Beheersing van processen staat in het teken van interne en externe klantgerichtheid. Samenwerking tussen disciplines is vanzelfsprekend. 7

8 Metingen in het gehele proces zijn gericht op het signaleren van trends en ontwikkelingen. Op basis van trends neemt de organisatie preventieve maatregelen. Fase IV. Keten georiënteerd. Organisaties in deze fase brengen beheersing van de totale organisatie in relatie met (toe)leveranciers, klanten en andere belanghebbende partijen en partners in de keten. Kennis, ervaringen en capaciteiten in de voortbrengingsketen worden maximaal benut door systematische principes van zelfreflectie toe te passen. In samenwerking met genoemde partijen wordt een win-win situatie voor de hele keten gerealiseerd. Fase V. Totale zorg voor kwaliteit. Organisaties zijn in deze fase erin geslaagd het proces van continue verbetering intern en extern te verankeren in alle lagen van de organisatie. Op een consequente manier wordt in alle lagen van de organisatie voortdurend gemeten of het gewenste resultaat bereikt is. Metingen in de hele keten zijn gebaseerd op voortdurende zelfreflectie en gericht op het signaleren van trends en ontwikkelingen. Daarbij kan de organisatie de vergelijking met excellente organisaties doorstaan. Op basis van trends neemt de organisatie maatregelen ter preventie en verbetering met aantoonbare positieve resultaten. De organisatie kan zich meten met de beste organisaties in de markt, nationaal en internationaal. Het lange termijn beleid is gebaseerd op een brede maatschappelijke visie. Als een organisatie deze fase bereikt heeft, is (al dan niet) formeel voldaan aan de ISOcriteria. Dit fasemodel laat een organisatieontwikkeling zien waar het AIK doorheen wil om uiteindelijk in fase 5 een excellente onderwijsorganisatie te worden. Op basis van de analyse van de directie van het AIK kan gesteld worden dat het AIK op dit moment in fase ll zit. Er is dus nog een wereld te winnen. 8

9 5. Het INK-managementmodel Management Medewerkers van medewerkers Managemen t Leiderscha p Strategie en beleid van processen Klanten en partners Bestuur en Management van middelen Maatschappij Organisatie Resultaat Verbeteren en vernieuwen 9

10 In het proces van continue verbetering doorloopt het AIK een stapsgewijze ontwikkeling. Het onderstaande fasenoverzicht geeft zicht op de 'volwassenheid' van de organisatie. De fasen vindt men terug in de beschrijving van de organisatiegebieden Uitwerking INK managementmodel In dit hoofdstuk wordt het INK-model uitgelegd en beschreven. In het tweede deel worden concrete maatregelen benoemd die moeten leiden tot vernieuwingen en verbeteringen. Het INK-managementmodel wordt door ons gebruikt om op grond van onze ambities en strategische doelen verbeteringen in gang te zetten. Wat zijn de lopende acties? Waar ligt de nadruk? Wat is nog niks gebeurd? 5.2. Tien aandachtsgebieden (zie het schema) De aandachtsgebieden zijn verdeeld in organisatiegebieden en resultaatgebieden. In eerste instantie zal afgegaan worden op de resultaten. Immers, activiteiten zijn erop gericht goede resultaten te behalen. Het resultaat zal wijzigen als maatregelen genomen worden in één of meer van de organisatiegebieden. Door de organisatie- en resultaatgebieden met elkaar te verbinden zal essentiële feedback verkregen worden. Organisatie en resultaat staan dus nauw met elkaar in verband. Op basis van het fasen model uit het vorige hoofdstuk gaan we uit van fase ll, waarin duidelijk wordt dat het AIK proces georiënteerd is; gericht op beheersing van voortbrengingsprocessen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn inmiddels geformuleerd. Aandachtsgebieden Organisatiegebieden 1. Leiderschap 2. Strategie en beleid 3. Management van medewerkers 4. Management van middelen 5. Management van processen 10

11 Resultaatgebieden Klanten en partners Medewerkers Maatschappij Bestuur en financiers 10. Verbeteren en vernieuwen Wij onderscheiden vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden + het aandachtsgebied verbeteren en vernieuwen. In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt vastgesteld wat feitelijk is gerealiseerd. Het tiende aandachtsgebied is de feedbackloop waarin centraal staat of en in hoeverre de organisatie leert van de ervaringen en behaalde prestaties en naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. Heel belangrijk is de samenhang tussen de negen aandachtsgebieden. (te onderscheiden in A. Organisatie en B. Resultaat) A. Organisatiegebieden 1. Leiderschap De manier waarop de leiding de organisatie op koers houdt en inspireert tot voortdurende verbetering. Door het definiëren van de bestaansredenen en de unieke kracht van de organisatie. Met een visie op de toekomstige ontwikkelingen die in dialoog met de stakeholders wordt gevormd. Leidinggevenden stemmen de interne organisatie hierop af en zijn zichtbaar 11

12 betrokken. Zij moeten een inspirerende en drijvende kracht zijn achter het continu verbeteren van een organisatie. 2. Strategie en beleid De manier waarop de organisatie haar missie en visie vertaalt naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden. De concretisering hiervan wordt gerealiseerd in beleid, plannen en budgetten. Voorts is de interne en externe oriëntatie die aan de strategie ten grondslag ligt van belang, evenals de manier van communiceren in en buiten de organisatie. Wat is de missie van de organisatie, wat zijn haar doelen en hoe denken we die te gaan bereiken? In dit gebied staat centraal hoe we door continu te verbeteren een excellente organisatie kunnen worden. 3. Management van medewerkers De manier waarop de organisatie in het licht van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers maximaal benut. Het management inspireert medewerkers en stelt hen in de gelegenheid zich maximaal te ontwikkelen en hun competenties te ontwikkelen. Medewerkers krijgen erkenning, respect en waardering voor hun inzet, de behaalde resultaten en hun bijdragen aan verbetering en vernieuwing van de organisatie. 4. Management van middelen De manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat de middelen die de realisatie van de strategie vergt beschikbaar zijn. Het gaat om de manier waarop middelen worden aangewend om de activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij gaat het om geld, kennis en technologie, materialen en diensten. Van belang is ook de wijze van samenwerking met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten. 5. Management van processen De manier waarop de organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en -waar nodig- verbetert of vernieuwt. 12

13 De effectiviteit voor interne en externe klanten is een belangrijke graadmeter voor succes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. Management van processen vraagt om evenwicht tussen enerzijds standaardisatie en regulering en anderzijds ruimte en handelingsvrijheid voor de professionele medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren. B. Resultaatgebieden 6. Klanten en partners De waardering door partners, klanten en leveranciers waarmee wordt samengewerkt, is van groot belang voor succesvol presteren van de organisatie. Is de klant (in ons geval de onderwijsdeelnemers en de klanten van de schoolsalon) met het door ons geleverde resultaat en is de klant tevens tevreden met de manier waarop het eindresultaat tot stand komt? Wat wordt er gedaan om de klanten tevreden te houden? 7. Medewerkers In dit aandachtsgebied komt naar voren in hoeverre de organisatie toegevoegde waarde levert voor haar medewerkers. In hoeverre zijn de medewerkers van onze school tevreden? Een belangrijk punt, want ontevreden medewerkers maken ontevreden klanten. Wat wordt er gedaan om het personeel tevreden te krijgen/te houden? 8. Maatschappij Elke organisatie levert niet alleen diensten aan (leden van) de maatschappij, maar maakt daar ook deel van uit. Het is daarom noodzakelijk dat de organisatie zich rekenschap geeft van haar medeverantwoordelijkheid voor de omgeving: het milieu, de maatschappij en de ontwikkelingen daarin. In dit aandachtsgebied wordt gevraagd wat de inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben opgeleverd. 9. Bestuur en financiers De continuïteit van de organisatie wordt uiteindelijk bepaald door degenen die zeggenschap hebben over de organisatie. Het gaat hier om zowel financiële als operationele resultaten. De organisatie moet zich afvragen in hoeverre zijn haar doelstellingen (financieel en operationeel) weet te realiseren. In hoeverre wordt voldaan aan de verwachtingen van financieel belanghebbenden? 13

14 10. Verbeteren en vernieuwen Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie gedaan. Inspiratie en ideeën komen onder andere voort uit de metingen in de resultaatgebieden, maar ook uit de oriëntatie op externe ontwikkelingen en eigen leerervaringen. In dit tweede deel van ons Kwaliteitszorgstelsel worden de negen aandachtgebieden beschreven. Sporen: A. Stand van zaken. Hoe staan we ervoor? B. Ontwikkelingen. Wat willen we bereiken? A. Stand van zaken B. Ontwikkelingen a. Organisatiegebied: Leiderschap a. Organisatiegebied: Leiderschap Tweehoofdige leiding sinds begin De aanwezigheid in de school en de salon van de directie is uitgebreid. Tussen beide directieleden is een takenpakket afgesproken. De directie neemt het initiatief in de ontwikkeling van het onderwijs en laat het niet (alleen) meer over aan medewerkers. De directie voert regelmatig overleg met de Inspectie over de wet- en regelgeving en over de kwaliteit van het onderwijs. b. Organisatiegebied: Strategie en beleid De Missie en Visie van het AIK zijn vastgesteld. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid en het schrijven en implementeren van plannen. Een overzicht: Het Kwaliteitszorgstelsel Het Stagebeleid Onderwijs- en examenregelingen Deelnemersstatuut Protocol Schorsing en Verwijdering Beleidsplan Vergoten van de betrokkenheid van de directie bij het onderwijsproces. Ontwikkelen van een concept m.b.t. leerwerkplaatsen. Verdere verbetering van de interne organisatie. Beslissingen over inrichting en onderhoud van het gebouw op basis van beschikbare middelen. De slechte beoordeling door de Inspectie moet van internet verdwijnen. Organisatie van het scholingsprogramma voor medewerkers b. Organisatiegebied: Strategie en beleid Voortzetting ontwikkeling roosters. Voortzetting ontwikkeling onderwijsprogramma. Ontwikkeling taak-functiebeschrijving leerwerkmeesters en assistenten Implementeren van het Stagebeleid Implementatie van de Kwazo Actualiseren van de OER s Actualiseren van het Deelnemersstatuut Registratie stages uitwerken Schoolgids regelmatig actualiseren Nieuwe rooster toepassen 14

15 Onderwijsovereenkomst Inschrijfformulier Schoolgids Diverse contracten Roosters Introductie Lespas Introductie theorievakken: Nederlands, Rekenen, L&B, SCCV en HAM Overstap van Visavi naar Stebb. Notatiesysteem ziekte, afwezigheid en ongeoorloofd schoolverzuim Oprichting leerlingenraad Schoolverklaring Uitschrijfverklaring Informatiepakket belangstellenden c. Organisatiegebied: Management van medewerkers Gestart met maandelijks werkoverleg Duidelijkheid over administratieve taken Scholingsprogramma c. Organisatiegebied: Management van medewerkers d. Organisatiegebied: Management van middelen Aanschaf methoden voor Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap Klussenlijst Inrichting leslokaal Opknappen schoolgebouw binnen en buiten Aanpassen leerlingenbijdrage middelen e. Organisatiegebied: Management van processen In dit gebied komen de maatregelen die op het gebied van strategie/beleid en management van medewerkers en middelen samen. Lessenreeks Lespas ontwikkelen Lessen Loopbaan en Burgerschap invoeren Tevredenheidsonderzoek uitvoeren Systeem functionerings- en beoordelingsgesprekken starten Taak-functiebeschrijvingen opstellen d. Organisatiegebied: Management van middelen Aanschaf beamer en scherm Uithangbord buitenzijde aanbrengen Klussenlijst afwerken Nieuwe leerlingen krijgen een set materialen bij aanvang cursus. Verder opknappen gebouw binnen en buiten e. Organisatiegebied: Management van processen f. Resultaatgebied: Klanten en partners De volgende beleidsmaatregelen zijn in voorbereiding: Tevredenheidsonderzoek onderwijsdeelnemers Opzet van een leerlingenraad In dit gebied komen de maatregelen die op het gebied van strategie/beleid en management van medewerkers en middelen samen. Wat in het cursusjaar gestart is, krijgt de komende jaren een voortzetting. f. Resultaatgebied: Klanten en partners Ontwikkeling vragenlijsten Inzet en uitwerking vragenlijsten Start leerlingenraad Iedere twee maanden de uitgifte van een Nieuwsbrief Ontwikkeling van een nieuwe 15

16 g. Resultaatgebied: Medewerkers Met een zekere regelmaat personeelsuitjes organiseren Werkoverleg uitbreiden met leerlingbesprekingen h. Resultaatgebied: Maatschappij Uitvoeren ARBO-wetgeving De school volgt de marktontwikkelingen op het gebied van milieuverantwoord ondernemen In het vak HAM worden deze vraagstukken met de leerlingen behandeld i. Resultaatgebied: Bestuur en financiers g. Resultaatgebied: Medewerkers Personeelsuitje georganiseerd Werkoverleg georganiseerd h. Resultaatgebied: Maatschappij 7. website Tevredenheidsonderzoek klanten schoolsalon Communicatie met deelnemers uitbreiden Op basis van de aanwezige kennis en informatie zal in de komende periode nieuw beleid geformuleerd en geïmplementeerd worden. i. Resultaatgebied: Bestuur en financiers Het AIK is een commerciële instelling en onderdeel van vof Jagtenberg. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een winstmarge. De resultaten van de schoolsalon worden dagelijks geregistreerd en maandelijks in een grafiek weergegeven. De analyse wordt gebruikt om samen met leerlingen het aanbod in de salon te verbeteren en eventueel over te gaan tot nadere instructies. Indicatoren Ter afsluiting van het Kwaliteitszorgstelsel een overzicht van de indicatoren die het AIK zichzelf gesteld heeft op de essentiële processen binnen de school Indicatoren primair proces Werving en Selectie Drie maanden voor aanvang schooljaar: documentatie voor inschrijving gereed. Geen inschrijving zonder substantieel intake gesprek. Het Onderwijs 75% van de ingeschreven deelnemers behaalt binnen de gestelde termijnen het gewenste diploma. Uitvalpercentage deelnemers tijdens de opleiding: streefcijfer maximaal 5%. Uitval percentage contacturen: streefcijfer 0%. Uitvoering beroepspraktijkvorming: ca. 90% conform de Praktijkovereenkomst. 16

17 Toetsing en Examinering 75% van de leerlingen komt zonder hindernissen door het afleggen van proeven van bekwaamheid. Samenstelling portfolio: 90% wordt bij de 1e beoordeling goedgekeurd. Proeve van bekwaamheid: 60% slaagt bij 1e afname Indicatoren secundair proces Werving en selectie medewerkers Vermijden van langdurige vacatures: binnen 3 maanden na ontstaan is de vacature ingevuld. Inzet leerwerkmeesters: 100% bevoegd c.q. bekwaam. (indien geen bevoegdheid geformuleerd) Personeelsbeleid Verloop leerwerkmeesters: 90% blijft meer dan 2 jaar aan AIK verbonden. Ziekteverzuim: maximaal 5% van de werktijd gedurende 1 jaar. Functioneren en beoordelen: tenminste 1x per jaar een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de directie. Onderwijsrandvoorwaarden Materialen en Leermiddelen worden gefaseerd verstrekt. Apparatuur: 100% beschikbaar bij aanvang onderwijsprogramma Huisvesting: 100% geschikt voor uitvoering van desbetreffende onderdelen van het onderwijsproces. Administratie Secretariaat: 35% bereikbaar gedurende structurele schooltijden. Doorloop diverse processen: 95% van de activiteiten verlopen zonder haperingen. 17

18 Relatie met het beroepenveld Gedurende het schooljaar tenminste 2x contact met stagebedrijven. Nascholingstraject opzetten afhankelijk van ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Documentatie en Registratie Dossiervorming betreffende individuele deelnemers onderhouden. Uitvoeren van de wettelijke voorgeschreven registraties. Hanteren van een leerlingvolgsysteem. Monitoren van voortschrijding van wettelijke ontwikkelingen en voorschriften. Klachten Informele klachten: direct c.q. binnen een dag afhandelen. Formele klachten: volgens vastgelegde procedure aanpakken en behandelen Bezwaar en beroep: binnen de vastgestelde termijnen reageren behandelen en afhandelen. 18

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals

Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals A. INK-filosofie Bron: www.ink.nl Wat zijn de kernpunten? Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals wat succesvol ondernemen is, zeker ook vanuit

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november 2006 1 Programma Workshop Inventariseren van vragen Toelichting

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

INK in de kern. informatiebrochure

INK in de kern. informatiebrochure INK in de kern informatiebrochure INK in de kern informatiebrochure 2 INK in de kern, informatiebrochure INK Inleiding Kijkt u met uw organisatie eens in de spiegel U kijkt u zelf recht in de ogen en stelt

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007

Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007 Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007 Reglement Specialisatie Koeriers- en Expresbedrijven, versie 1.1, augustus 2007 1 Reglement voor de toekenning van de Specialisatie

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Trefwoorden INK INK-managementmodel Managementmodel KLAAS TUITJER EN HAN VAN BUSSEL HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Het INK-managementmodel is ingrijpend vernieuwd. Na een ervaring met het toepassen

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake nadere voorschriften voor de contacturen (Regeling contacturen opleidingen educatie) Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Het INK-managementmodel toegelicht

Het INK-managementmodel toegelicht Het INK-managementmodel toegelicht Inleiding Het INK-managementmodel wordt zowel in het bedrijfsleven als in zorginstellingen en in het onderwijs gebruikt en komt overeen met het European Foundation for

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Reglement Specialisatie Distributievervoer Versie 1.2, augustus 2007

Reglement Specialisatie Distributievervoer Versie 1.2, augustus 2007 Reglement Specialisatie Distributievervoer Versie 1.2, augustus 2007 Reglement Specialisatie Distributievervoer, versie 1,2 augustus 2007 1 Reglement voor de toekenning van de Specialisatie Distributievervoer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN Passend HRM beleid Wanneer een organisa>e eenmaal gekozen heec om zich Waarden Bewust verder te ontwikkelen is het ook vanzelfsprekend dat zich dat op een gegeven moment vertaalt

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie