Jaarverslag Platform VG Rijnmond 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Platform VG Rijnmond 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Platform VG Rijnmond 2012 Met dit jaarverslag legt het bestuur van de stichting Platform VG Rijnmond naar haar achterban en haar subsidiegever, de gemeente Rotterdam (GGD), inhoudelijke verantwoording af voor de activiteiten, die het platform in 2012 heeft uitgevoerd. Verantwoording aan de subsidiegever voor het op afgesproken wijze gebruiken van de subsidie wordt apart afgelegd mede aan de hand van de jaarrekening. Dit jaarverslag dient ook om het landelijk Platform VG en de bij dat platform aangesloten belangenorganisaties of netwerken te informeren over onze activiteiten. Inhoud: 1. Inleiding 2. Organisatie bureau 3. Bestuursvergaderingen 4. Activiteiten 5. Resultaat 1. Inleiding Op 28 maart 2008 is de stichting Platform VG Rijnmond opgericht als opvolger van Regionale Federatie van Ouderverenigingen Rijnmond (RFvO). Platform VG Rijnmond is een onafhankelijke stichting die zijn eigen beleid kan bepalen en uitvoeren. Door de naam Platform VG te gebruiken geven we aan dat we ons verbonden voelen met deze landelijke, ook zelfstandige organisatie, die formeel alleen op landelijk niveau een bundeling is van een aantal belangenorganisaties, belangenverenigingen of belangennetwerken. Er bestaat geen hiërarchische verhouding tussen het landelijk en de regionale platforms. De verbinding tussen regionale platforms en het landelijke platform is L!R!S. De voorzitter daarvan neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Aangesloten organisatie van Platform VG, maar heeft daarin dus een enigszins andere functie dan de andere deelnemers aan die Raad. Bijlage 1 bevat een overzicht van alle bij Platform VG aangesloten organisaties. Missie: Platform VG Rijnmond heeft als missie om voor mensen met een verstandelijke handicap 1 een beter bestaan te creëren en door middel van de collectieve belangenbehartiging de positie van mensen met een verstandelijke beperking versterken. Taak: Platform VG Rijnmond heeft als taak om op te treden als collectieve belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking ( en hun ouders en verwanten) in de regio Rijnmond. Deze collectieve belangenbehartiging heeft in principe betrekking op alle vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding van de groep mensen met een verstandelijke beperking, in alle leeftijdscategorieën, en hun ouders en verwanten. Platform VG doet niet aan individuele belangen behartiging, maar zal individuele mensen 1 In dit document gebruiken we de term verstandelijke handicap overeenkomstig de definitie die het Ministerie van VWS hanteert. De handicap levert in het dagelijks leven allerlei soorten beperkingen op. In de praktijk worden termen als handicap, beperking en ook ontwikkelingsstoornis of nog andere benamingen afwisselend gebruikt. Termen als zwakzinnig en geestelijk gestoord achten wij verouderd en in veel gevallen misplaatst. 1

2 die voor ondersteuning voor een individueel probleem wel doorverwijzen naar de instantie of belangenorganisatie waar men betrokken personen kan ondersteunen. 2. Organisatie bureau Samenstelling Bestuur: De heer K. Marges, voorzitter De heer J. van Boven, vice-voorzitter De heer J.F. van der Pijl, secretaris Mevrouw W. van der Linden-Hollierhoek, penningmeester Mevrouw O. Hacili, lid Mevrouw A. van Zoelen, lid Vanaf begin mei maakte het bestuur gebruik van management (bestuurlijke) ondersteuning van Jacqueline de Greef voor management (bestuurlijke) ondersteuning. Zij werkte in 2012 vanuit het Rotterdamse kantoor van Zorgbelang Zuid-Holland. Deze vorm van management ondersteuning is anders dan de inhoudelijke ondersteuning die Zorgbelang tot en met 2012 geacht werd te leveren. Voor deze verandering is gekozen, omdat de omvang van het inhoudelijke werk zo explosief was gegroeid dat het geringe aantal beschikbare Zorgbelang-uren ontoereikend was en geen toegevoegde waarde meer kon hebben. De reden van het explosief toenemen van de door Platform VG Rijnmond uit te voeren werkzaamheden (collectieve belangen behartiging) is met name de voorgenomen decentralisatie van AWBZ zorg naar de WMO en dus de gemeente Rotterdam. Niet alleen qua omvang is dit werk toegenomen, ook de vereiste kennis en ervaring om in een bijna permanent veranderende omgeving de collectieve belangen van mensen met een verstandelijke handicap te kunnen behartigen. Dit vereist heel veel meer uren werk dan geleverd kon worden op basis van de uren die gefinancierd kunnen worden op basis van de GGD en Provinciale subsidies. Alle werkzaamheden die direct met de belangenbehartiging te maken hebben, worden nu geheel uitgevoerd door het bestuur en in het bijzonder door de Rotterdamse leden van het bestuur, omdat de discussies over en voorbereidingen op de toekomstige zorgtaken van de gemeente zich met name in Rotterdam afspelen en nog niet of in mindere mate in de andere gemeentes in de regio. De vergaderlocatie was in 2012 het kantooradres van Zorgbelang Zuid-Holland op de Schiedamse Vest 154 ( 3e etage ) 3011 BH Rotterdam Omdat Zorgbelang aan het eind van 2012 is verhuisd naar Gouda moet Platform VG Rijnmond waarschijnlijk op zoek naar een nieuw kantoor- en vergaderadres in de regio. Onvermijdelijk komt daar ook bij aan de orde of we met een ondersteuning op afstand (Gouda) voort kunnen gaan, of dat op een andere manier de bestuurlijke ondersteuning uitgevoerd zou moeten worden. Voorlopig blijven we gebruik maken van de diensten van Zorgbelang Bestuursvergaderingen Het bestuur is vier maal als bestuur bijeengeweest t.w. op 5 maart, 7 mei, 10 september en 22 oktober. De geplande vergadering in december kon niet doorgaan. 2 Contactgegevens: Omdat ons kantooradres tijdelijk is opgeheven en onze bestuurlijke ondersteuning vanuit Gouda is gaan werken, kan voorlopig ook gebruik gemaakt worden van het adres en telefoonnummer van de Voorzitter van Platform VG Rijnmond : en

3 De belangrijkste onderwerpen waren: De decentralisatie van AWBZ zorg naar de WMO, dus de gemeenten. Het analyseren van de gevolgen van de decentralisatie voor de kwaliteit en veiligheid van de ex-awbz-zorg, straks WMO-zorg of hulp en ondersteuning Het overleg daarover als belangenorganisatie met de gemeente. Het werk in SPA22, dus het adviseren van het gemeentebestuur over voorgenomen beleid en het doen van onderzoek. Activiteiten in andere delen van de regio dan Rotterdam Deelname aan het werk van de WMO-adviesraad van Schiedam Verbreding basis en achterban, door met name ouders van allochtone verstandelijk gehandicapten. Aangekondigde fusie tussen de CG Raad en Platform VG Bespreking mogelijke activiteiten in andere delen van het werkveld Subsidieaanvraag 4. Activiteiten Deelname aan het advieswerk van SPA22 In 2012 heeft de voorzitter alle plenaire vergaderingen van SPA 22 bijgewoond en een actieve bijdrage geleverd aan de adviezen van SPA 22. Omdat de consulente de vergaderingen niet meer bijwoonde en dit geen taak werd van de bestuurlijke ondersteuning, ging de vicevoorzitter ook aan de vergaderingen deelnemen. Tevens nam hij, soms samen met de vicevoorzitter, deel aan vijf andere bijeenkomsten, zoals ad-hoc commissie vergaderingen over specifieke onderwerpen als voorbereiding van adviezen van SPA22. De vicevoorzitter werd in 2012 de afgevaardigde van ons platform in de Woonadviescommissie van SPA22 en nam vervolgens aan alle vergaderingen deel. Op 23 november nam de voorzitter deel aan de stedelijke conferentie Burgerkracht als basis van zelfredzame wijken. Op 25 november nam een delegatie van het bestuur deel aan de SPA22 netwerkbijeenkomst, waaraan ook een vertegenwoordiger van Per Saldo aan deelnam. Ook vond op uitnodiging overleg plaats met vertegenwoordigers van een politieke partij in een van de deelgemeenten over de betrokkenheid van de deelgemeente bij de decentralisatie van extramurale zorg in relatie tot de vernieuwing van het welzijnswerk. Overleg gemeente met belangenorganisaties De voorzitter nam ook deel aan het overleg tussen belangenorganisaties en de gemeente (ambtenaren en zo nu en dan een wethouder) dat eenmaal in de zes weken plaats vond. Het is begonnen als overleg over de aanbesteding van zorg en welzijn, maar veranderde geleidelijk aan in overleg over de decentralisatie van AWBZ zorg naar de WMO en alle onderwerpen die daar direct of indirect mee te maken hebben. Op enig moment kon een discussie plaats vinden over een eerste versie van een uitgangspunten notitie AWBZ- WMO, maar of de gemaakte opmerkingen en voorstellen tot aanpassing ook daadwerkelijk zijn overgenomen, kon niet meer vastgesteld worden, omdat het overleg over die notitie gestopt werd als gevolg van de regeringscrisis en het wachten op een nieuwe regering met nieuw regeerakkoord. Toen dat bekend werd was de conclusie dat het overleg helemaal opnieuw moest. Behalve dit collectieve overleg, voerden de voorzitter en vicevoorzitter ook enkele malen bilateraal overleg met de wethouders en ambtenaren om wat nadrukkelijker de specifieke zorgbehoeftes van mensen met een verstandelijke handicap onder de aandacht te kunnen brengen. Deze groep van zorgvragers behoort nog niet tot het werkterrein van de gemeente en zal daar pas echt toe behoren als de decentralisatie in de praktijk gerealiseerd wordt. Dat overleg blijkt zeker nodig te zijn, omdat een verstandelijke handicap gezien wordt als een zelfde soort handicap als een lichamelijke handicap, wat het niet is. De stelling dat wat goed is voor lichamelijk gehandicapten ook goed is voor mensen met een verstandelijke handicap, is maar zeer ten dele juist. Als het bijvoorbeeld gaat over zelfredzaamheid en eigen regie, dient bedacht te worden dat die twee sterk in de aandacht staande eigenschappen van 3

4 mensen, in het verstand hun oorsprong hebben. En juist daar zit het probleem bij mensen met een verstandelijke handicap. Ook dit jaar representeerde de voorzitter het platform tijdens een gesprek van SPA22 met de wethouder Zorg en tijdens een vergadering van de Gemeenteraadscommissie MVSP (met o.a. de WMO als beleids- en werkterrein) om beleidsvoornemens en adviezen van SPA22 nader te belichten vanuit het perspectief van de beperkingen die een verstandelijke handicap met zich mee brengt. Om de collectieve belangenbehartiging in een omgeving van veranderingen door o.a. de decentralisatie goed te kunnen uitvoeren moesten de ontwikkelingen ook op landelijk niveau op de voet gevolgd worden en moest deelgenomen worden aan allerlei landelijke bijeenkomsten, niet alleen van de landelijke belangenorganisaties. Deelnemen aan activiteiten van de eigen organisaties Bestuursleden namen weliswaar niet namens Platform VG Rijnmond, maar zeker ook in het belang van het Platform en de mensen met een verstandelijke beperking deel aan bijeenkomsten van hun eigen belangenvereniging, resp. KansPLus, Sien (voormalig PhiladelphiaSupport), Dit Koningskind en Per saldo Contact met zorginstellingen In 2012 hebben we direct contact gehad met vier zorginstellingen, die in onze regio actief zijn. Bij deze contacten ging het met name om de manier waarop de instelling met de decentralisatie omgaat. We begeleidde enkele bezoeken van lokale politici aan zorginstellingen om hen in staat te stellen zich vertrouwd te maken met de nieuwe doelgroep van de gemeente. Allochtonen/inwoners van niet-nederlandse oorsprong Het project gericht op inwoners van allochtone afkomst heeft zich beperkt tot een op zich zeer waardevolle bijeenkomst met plm. 40 deelnemers. De bijeenkomst was georganiseerd door Zorgbelang in het kader van het project. De voorzitter en vicevoorzitter, die daar aan deelnamen, concludeerden dat dit uiteindelijk de bijeenkomst was, die bij herhaling qua deelnemers tot een goede begeleiding zou kunnen uitgroeien. Het paste binnen het budget en de doelstelling van het project nog twee van deze vergaderingen dit jaar te laten organiseren door Zorgbelang. Daarvoor werd opnieuw de weg gevolgd van het opnieuw beschrijven van de activiteiten in een project vorm waarover weer opnieuw besluitvorming nodig was van het bestuur. Daar is het in 2012 niet meer van gekomen. Het bestuur betreurt dit omdat juist die zo goed bezochte vergadering aantoonde hoe groot de behoefte is aan voorlichting en ondersteuning. Het bestuur zal naar wegen zoeken om zonder alle kostbare bureaucratie van aparte projectbeschrijving toch tot voorlichtingsbijeenkomsten te komen in Jeugdzorg en wet werken naar vermogen Omdat de decentralisatie van de extramurale zorg slechts één van de drie decentralisaties is, volgt het bestuur ook de ontwikkelingen m.b.t. de decentralisatie van de jeugdzorg en de decentralisatie van taken naar de gemeenten, als gevolg van de invoering van de wet werken naar vermogen, maar heeft daar nog geen directe activiteiten voor ontplooid. Daar waar van belang, nemen vertegenwoordigers van het bestuur aan bijeenkomsten deel. Samenwerking met Platform VG Platform VG Rijnmond is een onafhankelijke collectieve belangenorganisatie voor de regio Rijnmond en is geen onderdeel van Platform VG. Dat landelijk platform heeft geen regionale of lokale afdelingen. Om de contacten tussen de onafhankelijke regionale platforms en het landelijk platform enigszins vorm te geven, is een aparte structuur opgezet, L!R!S, die per jaar enkele vergaderingen organiseert voor de regionale en lokale platforms waar een beleidsmedewerkster van Platform VG aan mee werkt en soms de 4

5 directeur aanwezig is om informatie te geven over actuele onderwerpen. Platform VG Rijnmond neemt deel aan die vergaderingen. De Voorzitter van L!R!S neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen van Platform VG. Dat is geen bestuur, maar een soort klankbord groep. Samenwerking met KansPlus en Sien De relatie met de regio-consulent van Sien moest worden beëindigd, omdat hij zijn dienstverband met Sien heeft beëindigd. Als gevolg van bezuinigingen bij Sien, was hij al eerder gedwongen minder uren te gaan werken. Inmiddels heeft hij een nieuwe baan bij een zorgaanbieder. Bij Sien heeft een reorganisatie plaats gevonden en heeft een van de regio consulenten een deel van het werk van de directeur van Sien als een soort meewerkend voorman over genomen. Dat is de consulent, die ook regelmatig uitgenodigd wordt om deel te nemen aan onze vergaderingen, wat hem tot nu toe nog niet is gelukt. Met KansPLus wisselden we regelmatig informatie over actuele ontwikkelingen en kon worden samengewerkt in het kader van de ondersteuning van collega collectieve belangenbehartigers in andere delen van Nederland. De tekst van onze analyse over de gevolgen van de decentralisatie van AWBZ zorg naar de WMO voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg na decentralisatie bedoeld voor onze achterban en cliënten- en verwantenraden kon worden aangevuld en herschreven tot een handreiking en kon, mede met ons logo er op, door KansPlus landelijk worden verspreid op kosten van KansPlus. De handreiking werd ook gebruikt voor verspreiding onder landelijke en lokale volksvertegenwoordigers en andere leden van verschillende politieke partijen. Via de websites van Platform VG Rijnmond en KansPlus is de handreiking ook te lezen en te downloaden. Daarnaast hebben Platform VG (landelijk) en de VCP (in het kader van het project Aandacht voor iedereen, in hun berichtgeving ook aandacht besteed aan de handreiking. De reacties uit het hele land (KansPLus) en de politiek zijn tot nu toe zeer waarderend. De handreiking blijkt een goed instrument te zijn om ambtenaren en politici duidelijk te maken, wat de gevolgen van de decentralisatie voor de kwaliteit en veiligheid van straks de WMO-zorg gaat betekenen. Samenwerking met andere lokale belangenorganisaties De samenwerking met andere lokale (met name Rotterdamse) belangenorganisaties, zoals de Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) vindt plaats tijdens en rond de bijeenkomsten van SPA22 en als daar aanleiding voor is, op ad hoc basis. Contacten met cliënten- en verwantenraden Behalve dat twee bestuursleden zelf ook actief zijn als lid van een cliëntenraad, hadden we ook in 2012 contact met cliënten- en verwantenraden van andere instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken hebben om hun positie van te versterken. Overigens hebben we ook goede contacten met bestuursleden van verschillende zorginstellingen, mede in het kader van de decentralisatie van extramurale zorg. Het bestuur is wel teleurgesteld in het niet slagen om vertegenwoordigers van clientenraden direct in het bestuur van ons platform te krijgen. In 2013 zal dat opnieuw worden geprobeerd, gebruik makend van de decentralisaties. Zorgkantoor Afgevaardigden van het bestuur hebben ook dit jaar de reguliere bijeenkomsten met het zorgkantoor bijgewoond over zorginkoop in de gehandicaptenzorg. Ook zit er een bestuurslid in de werkgroep zorgkantoren van Zorgbelang. Bovendien heeft de voorzitter Platform VG in zijn hoedanigheid als voorzitter van een cliëntenraad deelgenomen aan de bijeenkomst van het Zorgkantoor met leden van cliëntenraden van zorginstellingen in het werkgebied van het Zorgkantoor. Website en sociale media 5

6 Platform VG Rijnmond maakte in 2012 intensief gebruik van de in 2011 opgezette eigen website: De website werd gemaakt door een vrijwilliger, een bestuurslid van KansPlus Vlaardingen. De site wordt zeer regelmatig ververst en aangevuld met actuele berichtgeving over zowel ons eigen werk als andere relevante activiteiten. Deze website is wel opgenomen als link in de berichten van het Landelijk Platform VG. Behalve de website, maakt de voorzitter van ons platform zeer frequent gebruik van ons eigen Ook via Facebook en LinkedIn presenteert Platform VG Rijnmond zich via de voorzitter zeer frequent in allerlei discussies, die steeds meer aandacht gaan trekken en waardering uitlokken. De besloten discussiegroep die we als Platform VG Rijnmond zijn gestart op LinkedIn: gmp_ groeit qua deelnemers en bijdragen erg langzaam. Ook nu blijkt dat deelnemen aan allerlei activiteiten en discussies, zelfs al kan dat vanuit het eigen huis, bij mensen met een verstandelijke handicap zelf (vanzelfsprekend), maar ook bij hun belangenbehartigers niet echt tot de favoriete bezigheden behoort. Met name die besloten groep biedt de mogelijkheid om onderling vrijuit informatie en ervaringen uit te wisselen, zonder interventies van professionals en adviseurs, die zelf belang hebben bij en derhalve opvallend dikwijls voorstander zijn van zo ongeveer elke verandering, omdat dat hun inkomen voor adviezen over veranderingen oplevert. In de berichten die via de regionale structuur van Platform VG (L!R!S) worden verspreid, is een vaste verwijzing naar de discussiegroep opgenomen. Sociale media zijn een belangrijk communicatiemiddel, ook voor ons werk, en we willen zo goed mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die deze media bieden. Helaas blijven de landelijke en lokale belangenbehartigers van mensen met een verstandelijke handicap om overigens begrijpelijke redenen, nog achter bij het gebruik van de sociale media in vergelijking met veel andere belangenbehartigers in de samenleving. Verkiezingen Tweede Kamer Ook de laatst gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012, hebben we weer aangegrepen om duidelijk te maken, dat verstandelijk gehandicapten nog steeds niet dezelfde rechten hebben als niet verstandelijk gehandicapten. Tijdens het leven buiten het stemhokje is algemeen aanvaard dat verstandelijk gehandicapten bij bijna alles wat ze doen één of andere vorm van ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Of dat hun wettelijk vertegenwoordigers namens hen beslissingen nemen, die voor betrokkenen dikwijls veel verstrekkender gevolgen hebben dan het invullen van een stembiljet. Maar toch mag bij het uitbrengen van een stem de verstandelijk gehandicapten in het stemhokje niet begeleid en ondersteund worden, omdat, zo luidt het formele argument, de begeleider weleens zijn keuze aan de mensen met een verstandelijke handicap zou kunnen opdringen. Deze impliciete vooronderstelling, dat wettelijk vertegenwoordigers van verstandelijk gehandicapten misbruik van iemands handicap zal maken, vinden wij uiterst kwalijk en geen bijdrage aan het gevoel dat verstandelijk gehandicapten echt bij horen. Bovendien dwingt dit verbod de officiële en wettelijk vertegenwoordigers om te kiezen voor stemmen bij volmacht, waarbij, door redenerend in de gedachten die achter het verbod zit, de wettelijk vertegenwoordiger de volmacht namens de verstandelijk gehandicapten zou kunnen gaan misbruiken om in het stemhokje zijn eigen keuze te maken. De aanwezigheid van de verstandelijk gehandicapten bij het invullen van het stembiljet, zou nog een rem kunnen zijn op het misbruik van het recht om te stemmen. Bij stemmen bij volmacht is zelfs die druk op de gevolmachtigde er niet meer. Een pervers gevolg van onze bureaucratie en een signaal dat door onbekendheid van mensen die de regels en wetten maken, onvoldoende inzicht bestaat in wat een verstandelijke gehandicapten is en betekent. Het overleg met de gemeente had niet het gewenste resultaat omdat ook de gemeente aan wettelijke voorschriften is gebonden en die verbieden nog steeds dat meer mensen in een stemhokje mogen staat, dus ook niet de begeleider van een verstandelijk 6

7 handicap Wel had het overleg als resultaat dat er een extra mobiel stembureau werd ingezet om mensen met een verstandelijke handicap (en ouderen) die wel hun stem kunnen uitbrengen op drie (extra) plaatsen in zorginstellingen in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen. Omdat de betrokken wethouder en de voorzitter van Platform VG Rijnmond in aanwezigheid van Rijnmond TV en radio gesprekjes konden hebben met verstandelijk handicap, kon aan de deelname aan verkiezingen door deze mensen toch de nodige interessante publiciteit gegeven worden. 5. Resultaat Het resultaat van het werk van een collectieve belangenorganisatie is altijd moeilijk te meten of op andere manieren te kunnen vaststellen. Dat geldt nog meer voor belangenorganisaties van mensen met een verstandelijke handicap. Die mensen en ook hun ouders of andere familieleden zijn dikwijls al blij als er überhaupt aandacht aan ze wordt besteed. Dat blijkt o.a. uit de resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken die zorginstellingen moeten laten uitvoeren. Dat legt op de professionele en vrijwillige belangenbehartigers de verantwoordelijkheid om de taak die ze op zich hebben genomen zo goed en zo gewetensvol mogelijk uit te voeren en het belang van hun achterban, de verstandelijk gehandicapten in ons geval en niet dat van de overheid of instelling te behartigen. Het resultaat van het werk van Platform VG Rijnmond is niet af te lezen aan de hoeveelheid vergaderingen waar we actief of passief aan hebben deelgenomen of aan het aantal documenten dat we hebben geproduceerd. Als aantallen vergaderingen en documenten een maatstaf voor het resultaat zou zijn, zouden we zeer goed scoren. Een indicatie van het resultaat van het werk waar we ons in 2012 nadrukkelijk mee hebben bezig gehouden, beïnvloeding van het gemeentebeleid m.b.t. de decentralisatie van AWBZ-zorg naar de WMO, had de aangepaste tekst moeten zijn van de concept uitgangspunten notitie AWBZ-WMO, die de gemeente aan de gemeenteraad had willen presenteren. Dan hadden we kunnen zien wat het verschil tussen de oorspronkelijke notitie en de notitie die aan de gemeenteraad zou zijn aangeboden. Maar die notitie is er nooit meer gekomen, omdat de inhoud bleek te zijn achterhaald toen het regeerrakkoord werd gepresenteerd. Maar zelfs een volledig aan onze wensen aangepaste notitie, zou nog geen bewijs zijn dat we met ons werk succes hebben gehad voor de mensen waar we de belangen van behartigen. Dat blijkt pas op de langere termijn, als het beleid van het gemeentebestuur aanvaardbaar is en als dat in de praktijk ook goede resultaten oplevert voor mensen met een verstandelijke handicap. Toch meent het bestuur van Platform VG Rijnmond op basis van een aantal signalen te mogen vaststellen dat we er in ieder geval in geslaagd zijn de mensen met een verstandelijke handicap als nieuwe doelgroep van de gemeente, bij de gemeente op de kaart te hebben gezet. Het is moeilijk om ons te negeren. Het is ons ook gelukt om meer begrip te krijgen voor het feit dat een verstandelijk gehandicapte toch een andere zorgbehoefte heeft dan lichamelijk gehandicapten, alhoewel er nog veel te winnen is op dit terrein. Documenten die uit de boezem van het gemeente apparaat komen, bevatten nog steeds teksten die aangeven dat er nog veel zendingswerk nodig is, om bij al die mensen een goed beeld op het netvlies te krijgen van wat een verstandelijk handicap is en wat die handicap voor beperkingen bij hem of haar zelf en bij hun gezins- en familie leden oplevert. De vraag of we gezien de mogelijkheden onze missie naar behoren hebben geprobeerd te realiseren en of dat in voldoende mate is gebeurd, beantwoorden we zelf met nee. Die missie luidt: Platform VG Rijnmond heeft als missie om voor mensen met een verstandelijke beperking een beter bestaan te creëren en door middel van de collectieve 7

8 belangenbehartiging de positie van mensen met een verstandelijke beperking versterken. De formulering een beter bestaan te creëren houdt een relatief begrip en houdt een open eind in. Een beter bestaan creëren is een missie die nooit voltooid zal zijn. Over het verbeteren van de positie van mensen met een verstandelijke handicap kunnen we zeggen dat die missie voor de komende jaren ook niet voltooid zal zijn, maar we durven wel te stellen dat die positie slechter zou zijn geweest, als we ons werk niet hadden kunnen doen. KM

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT

ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT 2015 2018 17 december 2014 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap

Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Jaarverslag Inhoudsopgave: Voorwoord van de voorzitter Deel 1: jaarverslag blz. 1. Stichting VG-BelangenPlatform

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013/2014

JAARVERSLAG 2013/2014 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk! Samen staan we sterk! KansPlus is het Landelijke Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk. Zij heeft 8000 leden, 1000 vrijwilligers en 70 ledengroepen. Zij zet

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling.

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling. Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling. Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties. Naar het zich laat aanzien

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o.

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o. Jaarwerkplan 2008 KansPlus Afd. e.o. KansPlus afdeling e.o Jaarplan 2008 Inleiding Het bestuur van de afdeling en omstreken wil haar leden graag in de vorm van een jaarwerkplan 2008, inzicht geven in die

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Betreft: Concept uitgangspuntennotitie Begeleiding Awbz-Wmo, dd. 2 april 2012

Betreft: Concept uitgangspuntennotitie Begeleiding Awbz-Wmo, dd. 2 april 2012 collectieve belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Aan de leden van de Rotterdamse Gemeenteraadscommissie Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, sociale zaken en participatie.

Nadere informatie

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie (regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)?

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie (regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)? Hoe betrek ik cliëntenraden? Met de Participatiewet verandert ook de cliëntenparticipatie. Niet alleen is de wet bijgesteld, een aantal ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomstige invulling van

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij? Jaarverslag 2010 Wie zijn wij? Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 2 Voorwoord De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar volop ingezet voor de cliënten van de Stichting u kunt meer over onze werkzaamheden lezen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 15. Nieuws. Inhoud. 18 april 2013. Nieuws

AVI-nieuwsbrief 15. Nieuws. Inhoud. 18 april 2013. Nieuws AVI-nieuwsbrief 15 18 april 2013 Inhoud Nieuws Nieuws over decentralisaties a. Uitstelbrief Van Rijn b. Gehandicapten met zzp 3 en 4 mogen in instelling blijven c. Antwoorden op Kamervragen over overheveling

Nadere informatie

Concept Jaarplan 2016

Concept Jaarplan 2016 Concept Jaarplan 2016 21 september 2015 Inhoudsopgave Concept Jaarplan 2016... 0 1. Missie & Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 2. Capaciteit en middelen... 3 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging...

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo?

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? AVI-nieuwsbrief 30 27 mei 2014 Inhoud Opinie Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? Reacties op blog We kunnen het zelf toch veel beter? Zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd AVI-producten Nieuw! Handreiking

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten

Nadere informatie

Begeleiding Gemeente Tiel

Begeleiding Gemeente Tiel Begeleiding Gemeente Tiel Voortschrijdende notitie versie 05 3 juli 2013 definitief De kaders In het Platform Zelfredzaamheid van regio Rivierenland is op 18 maart 2013 het convenant ondertekend, waarin

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22

Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22 Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22 Rotterdam 10 maart 2008 Definitief, d.d. 10 maart 2008 1 Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22 Achtergrond

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Uitdagingen voor cliëntenparticipatie

Uitdagingen voor cliëntenparticipatie Uitdagingen voor cliëntenparticipatie Wat betekent Werken naar vermogen voor WSWcliëntenraden Branko Hagen/LCR/28-11-2011 Agenda Introductie LCR Wet werken naar vermogen Cliëntenparticipatie en Wwmv Vragen

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie