AFSTUDEERONDERZOEK. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSTUDEERONDERZOEK. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar"

Transcriptie

1 INSTITUUT THEO THIJSSEN AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTC-B-DGAFS02-13 OTF-B-DGAFS52-13 OTA-B-DVAFS12-13 OTC-B-VOAFS32-13

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Verantwoording Het afstudeeronderzoek Leerdoelen van de cursus Organisatie van de cursus... 5 Colleges... 5 Begeleiding... 5 Feedback... 6 Tijdpad Literatuur Studiebelasting Toetsing en Beoordeling... 7 Bijlage 1 Planformulier 1: Wat onderzoeken?... 9 Bijlage 2 Planformulier 2: Hoe onderzoeken? Bijlage 3 Opzet onderzoeksplan Bijlage 4 Beoordelingsformulier Onderzoeksplan Bijlage 5 Opzet onderzoeksverslag Bijlage 6 Beoordelingsformulier AFS02/AFS12/AFS32/AFS Bijlage 7 Beoordelingscriteria onderzoeksverslag

3 1. Inleiding De afstudeerfase van de opleiding Leerkracht Basisonderwijs aan het ITT (DAG en DAV) in Utrecht omvat 30 EC, onderverdeeld in drie componenten: 1. Planning en Verantwoording Eindstage 5 EC 2. Onderzoek 10 EC 3. Eindstage & Eindassessment 15 EC Deze handleiding betreft de tweede component van de afstudeerfase: Onderzoek. Een startbekwaam leerkracht basisonderwijs is in staat om zijn/haar eigen onderwijspraktijk kritisch te volgen en waar nodig zijn/haar handelen bij te stellen op basis van nieuwe inzichten. Daarom hebben we er voor gekozen om in onze opleiding praktijkonderzoek een plek te geven. Onder praktijkonderzoek verstaan we in het kader van dit afstuderen: het onderzoeken van de stagepraktijk met het oogmerk de mogelijkheden van het eigen handelen of de onderwijspraktijk te verkennen, te verbeteren, te innoveren en te komen tot een advies aan de school om deze verandering door de voeren. Met deze handleiding willen we je handvatten geven voor de uitvoering van dit onderzoek. 2. Verantwoording Met het voldoende afsluiten van deze onderwijseenheid toon je aan dat je op HBO-niveau functioneert. Dit HBO-niveau is vastgelegd in de Dublin-descriptoren, die op Europees niveau zijn vastgelegd. (http://www.nvao.net/page/downloads/dublin_descriptoren.pdf) Hieronder beschrijven we de indicatoren waarop binnen deze afstudeereenheid het accent ligt. De student: - signaleert en onderzoekt een verlegenheidssituatie (Harinck, 2011) in het onderwijs en vertaalt de resultaten hiervan naar een bijdrage aan het beroep (DD kennis & inzicht, oordeel); - formuleert naar aanleiding van een verlegenheidssituatie in het onderwijs een onderzoeksvraag, verzamelt en analyseert data en vertaalt de uitkomsten naar een bijdrage aan het beroep (DD kennis & inzicht, oordeel); - beoordeelt resultaten van recent (wetenschappelijk) onderzoek, in relatie tot de geformuleerde onderzoeksvraag op waarde, belang en toepasbaarheid voor het eigen onderzoek (DD toepassen kennis en inzicht); - interpreteert de gevonden onderzoeksresultaten met als doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op een afweging van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten (DD oordeelsvorming); - schrijft een onderzoeksverslag waarin voor vakgenoten duidelijk wordt wat de resultaten zijn van het onderzoek en wat de bijdrage ervan is voor de basisschool (DD communicatie); - presenteert het onderzoeksverslag aan de basisschool (DD communicatie); 3

4 - reflecteert op het eigen handelen in de uitvoering van het onderzoek, met als doel zijn eigen professionele ontwikkeling te bevorderen (DD leervaardigheden). 3. Het afstudeeronderzoek Het onderdeel AFS02/12/32/52 is het afstudeeronderzoek van de opleiding. Praktijkonderzoek is het systematisch onderzoeken van de eigen praktijksituatie door de direct betrokkenen, met de uitdrukkelijke bedoeling de kwaliteit van het handelen in die situatie te verbeteren vanuit een gefundeerd inzicht in die situatie. Als je dit vertaalt naar het afstudeeronderzoek betekent dit dat je met het onderzoek jouw inzicht in en greep op de dagelijkse beroepssituatie vergroot. Met het afstudeeronderzoek toon je aan dat je op basis van onderzoek een advies kunt uitbrengen aan de school en dus een bijdrage kunt leveren aan de schoolontwikkeling. Dit wordt gezien als een belangrijke HBO-kwalificatie. Je gaat eerst op zoek naar een geschikt onderwerp. Een onderwerp kan iets zijn wat je interesseert, of iets wat jij (of de school) wil uitproberen, maar kan ook een probleem zijn dat vraagt om nadere analyse of waarvoor een oplossing wordt gezocht. Je kunt bijvoorbeeld starten bij de schoolgids (visie), het schoolplan (meerjarenplan) en het activiteitenplan (jaarplan) van je stageschool en met een gesprek met de directeur en andere vertegenwoordigers van de school. Je zou kunnen onderzoeken in hoeverre het de school lukt om het onderwijsconcept en de door de school geformuleerde doelstellingen te realiseren: wat doet men daadwerkelijk om de voorgenomen plannen te realiseren? Zijn er knelpunten, is er een verlegenheidssituatie? Of je kunt op zoek gaan naar een verlegenheidssituatie op klassenniveau of zelfs (in overleg met de school) uitgaan van een eigen ontwikkelvraag, dat is dan meer een aanleiding voor je onderzoek. Je moet dan deze vraag veralgemeniseren tot een onderzoeksvraag waarop de antwoorden een bijdrage leveren aan een bijdrage aan het beroep. Kies bij voorkeur een onderwerp waar je interesse naar uitgaat. Op basis van de gevonden verlegenheidssituatie formuleer je een voorlopige vraagstelling: de onderzoeksvraag waarop je met het onderzoek een antwoord wilt vinden. Vervolgens vraag je aan twee teamleden van je stageschool feedback op je onderzoeksvraag. Op basis van die feedback stel je deze eventueel bij. Je medestudenten en je Onderzoeksbegeleider fungeren bij je onderzoek als een kritische vriend. Om het onderzoek te starten maak je een onderzoeksplan. Hierin verwoord je wat je wilt gaan onderzoeken en hoe je dat wilt gaan doen. De eerste vier hoofdstukken van het boek Basisprincipes praktijkonderzoek van Harinck (2011) geven je hiervoor structuur. De planformulieren 1 en 2 (bijlage 1 en 2 van deze handleiding) liggen aan de basis van dit onderzoeksplan. Deze planformulieren helpen je in het begin van het onderzoek je gedachten te ordenen. Met de antwoorden op de vragen in de planformulieren leg je de basis voor je onderzoeksplan. Voor een opzet van het onderzoeksplan, zie bijlage 3 van deze handleiding en bijlage 2 van Harinck (2011). Na goedkeuring van je onderzoeksplan kun je het onderzoek gaan uitvoeren. In hoofdstuk 7 van Harinck (2011) is in een stroomdiagram het hele basismodel praktijkonderzoek uitgewerkt, inclusief momenten waarop je feedback vraagt (zie p. 138, Harinck (2011)). Nadat je je gegevens hebt verzameld en geanalyseerd en je je conclusies hebt getrokken, schrijf je het onderzoeksverslag. De opzet hiervoor vind je in bijlage 4 van deze handleiding. Hoofdstuk 8 van Harinck (2011) geeft je hiervoor handvatten. Het onderzoeksverslag moet zo min mogelijk in de ik-vorm geschreven worden. Harinck schrijft hierover: Wat betreft stijl: houd het zakelijk, maar niet saai. Vermijd een te persoonlijk verslag, en dus ook een overdadig gebruik van de termen ik en mijn. Het incidenteel gebruikt van deze termen kan 4

5 verlevendigend werken. Al is de ervaring dat, als er één ik over de dam is, er binnen de kortste keren tien volgen. (Harinck, 2011, p 160). Op basis van je onderzoek geef je ten slotte een advies aan de school. Het is niet altijd mogelijk om op basis van de verkregen onderzoeksresultaten tot een advies over de oplossing van het probleem te komen dat de aanleiding voor het onderzoek vormde. Het is echter wel de bedoeling te begrijpen hoe het probleem in elkaar zit en hoe je zou kunnen handelen of welk vervolgonderzoek eventueel gewenst is. De schriftelijke neerslag van je onderzoek (incl. advies) is je eindverslag AFS02/12/32/52. Dit verslag bied je (met een toelichting erop) aan je stageschool aan. In je verslag beschrijf je op welke manier je dit gaat doen. 4. Leerdoelen van de cursus - Samenvatting : Studenten kunnen een samenvatting van hun onderzoek schrijven, waarin alle elementen van dit onderzoek opgenomen zijn. - Student kan in de inleiding de aanleiding van het onderzoek verwoorden en van daaruit de verlegenheidssituatie (dilemma), het doel van het onderzoek, de hypothese en voorlopige vraagstelling plus de verantwoording van het type onderzoek benoemen. - Theoretisch kader: de student schrijft een theoretische onderbouwing waarin hij zijn keuze voor de vraagstelling en de onderzoeksopzet verantwoordt vanuit bestudeerde actuele toonaangevende vakliteratuur (zie o.a. - Onderzoeksinstrumenten: de student verantwoordt de validiteit van zijn onderzoeksinstrumenten en legt de relatie tussen vraagstelling en het theoretisch kader - Resultaten: De student geeft zijn verkregen data op een objectieve overzichtelijke manier weer. Hij hanteert daarbij de opbouw: vraag, tabel /grafiek en toelichting - Conclusie: De student geeft een conclusie op grond van zijn gevonden data in relatie tot zijn theoretisch kader. Hij geeft antwoord op zijn vragen. - Discussie: De student reflecteert op zijn onderzoekswijze en geeft aan op welke manier verder onderzoek uitgevoerd kan worden, mits aan de orde. 5. Organisatie van de cursus Colleges Er worden twee algemene hoorcolleges gegeven over het onderzoek in week 1 en 4 van het afstudeersemester. Begeleiding In het rooster staan de begeleidingsmomenten gepland over de twee periodes van het afstudeersemester. Op deze momenten zul je met je leerteam overleggen en input krijgen van je onderzoeksbegeleider (in Utrecht is dit je SLB er). Leerteams en twinmates Als je praktijkonderzoek doet, is het belangrijk dat je geregeld reflecteert op de praktijk. Dat betekent dat niet alleen je eigen stageklas als referentiekader dient van je onderzoek, maar ook de praktijksituatie van een paar studiegenoten waar je nauw mee gaat samenwerken in deze periode. Het is daarom de bedoeling dat je een leerteam vormt met een aantal medestudenten (een halve SLB-groep). Heel praktisch kun je overleggen hoe je op zoek gaat naar geschikte literatuur. Kortom: samen leren! Bij dit samenwerkend leren vergroot je jouw kennis, vaardigheden en motivatie. De kwaliteit van onze kennis hangt samen met de kwaliteit van onze 5

6 communicatie en samenwerking (Marzano et al., 2010). Maak ook gebruik van bestaande netwerken of groepen op internet, zoals Kennisnet, Linkedin-groups en ScienceGuide. Binnen het leerteam vinden dus kritische discussies plaats over de op te zetten onderzoeken. Onder andere in de fase van het formuleren van de onderzoeksvragen zijn deze gesprekken van groot belang. Alle onderzoeksvragen van de leerteamleden worden door ieder lid van het leerteam voorzien van een schriftelijke kritische reflectie. Binnen het leerteam zoek je een twinmate. Met je twinmate ga je zij aan zij je onderzoek beginnen. Je twinmate raadpleeg je zeer regelmatig. Daar discussieer je mee. Je geeft elkaar feedback, je reikt elkaar ideeën aan en je pept elkaar zo nodig weer op bij een dipje. Als er onverhoopt iemand uit het leerteam uitvalt, zorgt het hele leerteam ervoor dat dit voor de twinmate van het uitgevallen teamlid wordt opgevangen. Bespreek met elkaar in de eerste bijeenkomst deze collegiale solidariteit. Feedback De student gedraagt zich gedurende de cursus als critical friend en geeft op een drietal afgesproken momenten schriftelijk feedback op het werk van zijn/haar twinmate uit het eigen leerteam. Deze feedback wordt aan de versies toegevoegd die aan de Onderzoeksbegeleider worden aangeboden met het verzoek om feedback. Als een leerteamlid onverwacht is uitgevallen, wordt deze feedback door een ander leerteamlid gegeven. Maak hierover met elkaar duidelijke afspraken. Nadat de student de feedback van zijn/haar twinmate heeft verwerkt kan de student op een drietal momenten om tussentijdse feedback van de onderzoeksbegeleider vragen. 1. Na het schrijven van fase 1 van het plan voor het onderzoek (zie bijlage 3 van deze handleiding) 2. Na het schrijven van fase 2 van het plan voor het onderzoek (zie bijlage 3 van deze handleiding) 3. Na het uitwerken van de conceptversie van het onderzoeksverslag. (zie bijlage 4 van deze handleiding) De onderzoeksbegeleider zal binnen twee weken het uitgewerkte onderdeel van feedback voorzien met uitzondering van de toetsweken (dan zal hij/zij binnen drie weken feedback geven). Er kan slechts in de aangegeven volgorde feedback worden gegeven! Pas nadat de feedback verwerkt is kan het volgende onderdeel worden aangeboden. De onderzoeksbegeleider kan niet vaker dan 1x per twee of drie weken feedback geven! Tussentijdse feedback aanvragen De student zorgt ervoor dat de onderdelen die door de onderzoeksbegeleider van feedback moeten worden voorzien, worden geüpload in winvision. Sla het bestand op onder de volgende naam: jjjj-mmddafs02 of jjjj-mm-ddafs12 of jjjj-mm-ddafs52 + eigen naam + onderdeel (dus: AFS02PietjePukOnderzoeksplan). Bestanden die niet op deze manier worden aangeboden kunnen helaas niet in behandeling worden genomen! Tijdpad De afstudeerfase is gepland in twee periodes. De voorgestelde planning is dat je in de eerste helft van de eerste periode het onderzoeksplan schrijft en laat beoordelen, daarna voer je je onderzoek uit en tenslotte schrijf je het onderzoeksverslag. Houd er rekening mee dat je pas het eindassessment mag doen, als AFS02/12/52 voldoende beoordeeld is. 6

7 6. Literatuur Verplicht: Schrijfwijzer ITT (is op sharepoint te vinden!) De cursushandleiding: Afstudeeronderzoek (AFS02/12/52-13). Harinck, F. (2011). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Aanbevolen: Soudijn, K. (2005). Onderzoeksverslagen schrijven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Marzano, R. J. (2010). Wat werkt in de klas: Research in actie. Vlissingen: Bazalt. Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge. De weblectures: Wat is onderzoek? wmv&mediatype=recordings Hoe doe je onderzoek? wmv&mediatype=recordings Bronnen gebruiken: wmv&mediatype=recordings Naast de verplichte literatuur ga je op zoek naar literatuur die past bij jouw praktijkonderzoek. 7. Studiebelasting De studielast van deze cursus bedraagt 280 uur. Globaal kun je deze tijd in drieën verdelen: Het maken van het onderzoeksplan Het uitvoeren van het onderzoek Het schrijven van het onderzoeksverslag 96 uur 100 uur 84 uur 8. Toetsing en Beoordeling Beoordeling Onderzoeksplan Nadat de onderzoeksbegeleider feedback heeft gegeven op fase twee van het onderzoeksplan, verwerkt de student deze feedback en levert hij/zij het onderzoeksplan in. Het verslag wordt beoordeeld door een toegewezen examinator die niet de begeleidende docent is geweest. De student zorgt dat het complete verslag wordt geüpload in winvision en vraagt de toegewezen examinator om een beoordeling. Het onderzoeksplan wordt beoordeeld met een beoordelingsformulier. Dat vind je in bijlage 5. Eindbeoordeling Onderzoeksverslag Het verslag wordt beoordeeld door twee toegewezen examinatoren die niet de begeleidende docenten zijn geweest. De student zorgt dat het complete verslag wordt geüpload in winvision en vraagt de toegewezen examinatoren om een beoordeling. 7

8 Mocht het verslag met een onvoldoende worden beoordeeld dan is er een herkansingsmoment in de volgende periode. Het verbeterde verslag kan dan kan dan wederom voor beoordeling aangeboden worden. Met de scriptiebarometer van de mindmanagement academy (http://www.mindmanagementacademy.nl/mm.php?ln=nl&pg=bq) kan de student een online indicatie krijgen van het gevraagde eindniveau. Het eindverslag wordt beoordeeld met een beoordelingsformulier. Dat vind je in bijlage 6. De bijbehorende beoordelingscriteria zijn opgenomen bijlage 7. Toets Toetsvorm Beoordeling Weging Beoordelaar Hoe inleveren Onderzoeksopzet summatief Voldaan/ 1% Examinator 1 In Winvision niet voldaan Onderzoeksverslag summatief Cijfer 99% Examinator 1 & Examinator 2 In Winvision 8

9 Bijlage 1 Planformulier 1: Wat onderzoeken? *Doorhalen wat niet van toepassing is 1. Verlegenheidssituatie Naam Opleiding: DAG A foort/ DAG Utrecht / DAV / VO* Studentnummer: SLB er: Datum: Aanleiding tot het onderzoek: 2. Praktijkvraag Aanscherping en inperking van de aanleiding. Het stuk van de aanleiding waarop je je gaat richten: 3. Doel Doel in: De beoogde opbrengst van je onderzoek. Bereikt als het onderzoek klaar is: Doel van: Waarom doe je dit onderzoek? Wat is het verdere perspectief? Dot doel ligt altijd in de toekomst en is vaak ook niet jouw verantwoordelijkheid. Het is het huiswerk dat je onderzoek voor de school genereert. 4. Onderzoeksvraag en deelvragen Onderzoeksvraag 1 (Geef hier ook een korte weergaven van de relevante literatuur waarop deze vraag is gebaseerd) Deelvragen (structurerend): 12. Literatuur a. Lijst met geraadpleegde literatuur volgens APA-regels (bijlage 11 Harinck) b. Gebruikte zoektermen: c. Hoe gezocht? In welke databases gezocht? 9

10 Bijlage 2 Planformulier 2: Hoe onderzoeken? Naam Opleiding: DAG / DAV / VO Studentnummer: SLB er: Datum: 1. Hoe ga je gegevens verzamelen? Kruis de gebruikte alternatieven aan: observatie bevragen (interviews, vragenlijsten) tests, toetsen schriftelijke bronnen, bestaande documenten anders, nl. 2. Welke instrumenten ga je gebruiken? Geef hieronder een korte beschrijving per instrument. Instrument Doel? Wat meet het instrument? 3a. Hoe vaak ga je gegevens verzamelen? Eenmalig (momentopname) Op meerdere momenten (ik wil verandering onderzoeken) Sommige gegevens eenmalig, andere op meerdere momenten 3b. Wat voor soort onderzoek is het, denk je en waarom denk je dat? Survey onderzoek Experiment (Meervoudige) gevalsstudie Actieonderzoek Ontwerpgericht onderzoek Evaluatieonderzoek Praktijkonderzoek (kies dit als de andere niet van toepassing zijn) 3c. Bij wie / wat ga je je gegevens verzamelen? (onderzoeksgroep) Personen Leraren (N = ) Andere schoolfunctionarissen (N = ) 10

11 Leerlingen (N = ) Ouders (N = ) Andere personen, nl...(n = ) Objecten Schoolplein De klas (inrichting) Het lesmateriaal Schoolmaaltijd Anders, nl... Documenten Leerlingvolgsysteem Schoolwerkplan Schoolnotulen en verslagen Schoolkrant Bestaande leerlingdocumenten (bijv. proefwerken, opstellen, werkstukken) Anders, nl Instrumenten Voeg je instrumenten als bijlage toe. Voeg ook een schema toe, waarin je laat zien hoe de instrumenten de onderzoeksvragen afdekken. 5. Communicatie a. Ga je de verzameling van gegevens van te voren overleggen op de te onderzoeken school? Nee / Ja b1. Zo ja, met welke geledingen? b2. Zo nee, wat is de reden dat er geen overleg gevoerd wordt? 11

12 Bijlage 3 Opzet onderzoeksplan Het onderzoeksplan wordt opgebouwd in twee fasen: Fase 1: een tekst van 2-3 pagina s met daarin: a. de context, b. de aanleiding c.q. het probleem voor het onderzoek (de verlegenheidssituatie), c. een kort verslag van een eerste oriëntatie op de verlegenheidssituatie in de vorm van enkele gesprekken op de school en kennisname van zeg tenminste drie verschillende literatuurbronnen d. een voorlopige vraagstelling. Fase 2: een tekst van 5-6 pagina s met daarin zeven paragraafjes: a. De verlegenheidssituatie, b. De praktijkvraag, c. De doelstelling, d. Waarom wil ik dat weten? e. Onderzoeksvraag met structurerende deelvragen, f. Hoe onderzoeken? (planformulier 2 in tekst omgezet) g. Literatuur 12

13 Bijlage 4 Beoordelingsformulier Onderzoeksplan Naam Examinator : Beoordeling: Datum: Naam Opleiding: DAG / DAV / VO Studentnummer: SLB er: Datum: Onderdeel Beoordeling V / NV Opmerkingen De verlegenheidssituatie De praktijkvraag De doelstelling Waarom wil ik dat weten? Onderzoeksvraag met structurerende deelvragen Hoe onderzoeken? Literatuur 13

14 Bijlage 5 Opzet onderzoeksverslag (op basis van hoofdstuk 8 Harinck; fig. 68) Titelblad Inhoudsopgave (niet facultatief) Samenvatting (max. 175 woorden) 1. Inleiding (1 A4) (met hierin: de context, aanleiding en ervaren probleemstelling, en ook een voorlopige vraagstelling voor het onderzoek) 2. Theoretisch kader & onderzoeksvraagstelling (3-5 A4) (met hierin de weerslag van het literatuuronderzoek, uitmondend in de definitieve (meer uitgewerkte) vraagstelling) 3. Opzet onderzoek (2-3 A4) 4. Resultaten (5 8 A4) 5. Conclusie (1 2 A4) Literatuurlijst (APA- norm) Bijlagen (waaronder de planformulieren 1 en 2) Maximum omvang 22 pagina s (exclusief titelblad en bijlagen) 14

15 Bijlage 6 Beoordelingsformulier AFS02/AFS12/AFS32/AFS52 Naam Opleiding: DAG-A/DAG-U / DAV / VO Studentnummer: SLB er: Datum: Naam Examinator 1: Aantal punten (max. 12) Voorgesteld cijfer: Datum: Naam Examinator 2: Aantal punten (max. 12) Voorgesteld cijfer: Datum: Indien onvoldoende: richtlijnen voor herkansing Eindcijfer AFS02/12. Dit is bij minder dan 1 punt verschil het gemiddelde van examinator 1 en 2. Wanneer het verschil groter is dan 1 punt en/of wanneer één van de examinatoren een onvoldoende heeft gegeven en de andere een voldoende, wordt een derde examinator ingeschakeld. Beoordeling verslag: Indien één van de onderdelen 0 punten oplevert kan er maximaal een 5 worden gehaald. 7 punten = punten = 7 10 punten = 8 11 punten = 9 12 punten =10 Voorwaardelijk aanwezig (Alle onderstaande voorwaarden moeten met ja beantwoord zijn) Het onderzoeksverslag bevat alle verplichte onderdelen Ja Nee Het onderzoeksverslag overschrijdt niet het maximum aantal pagina s Ja Nee Het taalgebruik is volgens de checklist goed geschreven (ITT Schrijfwijzer) Ja Nee De literatuurlijst is opgesteld volgens de APA-normen Ja Nee In het onderzoeksverslag is beschreven op welke manier de resultaten zijn gepresenteerd Ja Nee op de stageschool. Opmerkingen: (als één of meer van bovenstaande onderdelen niet in orde zijn, wordt het verslag met een 1 beoordeeld) Verplichte onderdelen van het onderzoeksverslag: 15

16 A. Samenvatting De samenvatting is niet langer dan 175 woorden (student voegt onder aan de samenvatting het aantal toe) en geeft weer wat de aanleiding en het doel is van het onderzoek en beschrijft de onderzoeksopzet. Daarnaast geeft het de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weer. B. Inleiding (onderzoeksvraag) De inleiding bevat: de aanleiding; de verlegenheidssituatie; het doel; de voorlopige onderzoeksvraag en de verantwoording voor de keuze van het type onderzoek. én De aanleiding is verantwoord vanuit de context en er is een relatie gelegd met een persoonlijke ontwikkelingsvraag. C. Theoretisch kader Het theoretisch kader wordt verantwoord vanuit verschillende actuele vakinhoudelijke en vakdidactische bronnen. De bronnen worden gerelateerd aan de verlegenheidssituatie. De bestudeerde literatuur is verwerkt tot een eigen tekst waarin verschillende standpunten van auteurs met elkaar worden vergeleken en waarbij de student komt tot een synthese die gebaseerd is op vakinhoudelijke bronnen. Aan het eind van het theoretische kader wordt de definitieve onderzoeksvraag geformuleerd: De onderzoeksvraag komt voort uit de verlegenheidssituatie en is toegespitst, concreet en afgebakend. Deelvragen komen logisch voort uit de onderzoeksvraag en helpen om het onderzoek te structureren. D. Onderzoeksopzet De keuze van de onderzoeksopzet is verantwoord. Daarnaast wordt de keuze van het onderzoeksinstrument logisch en systematisch verantwoord. De onderzoeksinstrumenten worden gekoppeld aan het theoretisch kader én er wordt verantwoord waarom deze geschikt zijn om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen (validiteit). Tenslotte: De onderzoeksopzet is uitvoerbaar en geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. E. Resultaten De uitkomsten van het onderzoek (de verkregen resultaten) worden op een objectieve en overzichtelijke manier in de lopende tekst met tabellen en grafieken weergegeven, toegelicht en geanalyseerd. Dit gebeurt volgens de opbouw: vraag, tabellen/grafieken en toelichting. In de tekst wordt verwezen naar bijlagen en andere bronmaterialen. De bijlagen worden aan het verslag toegevoegd. De bronmaterialen (audio en beeld) zijn digitaal beschikbaar. F. Conclusie & Discussie In de conclusie worden na een beschrijving en interpretatie van de onderzoeksresultaten de antwoorden gegeven op de onderzoeksvraag (-vragen). én In de discussie worden de kwaliteit en beperkingen van het onderzoek en de eventuele betekenis voor andere scholen kritisch besproken. Aantal punten: 0 2 Toelichting: Aantal punten: Toelichting: Aantal punten: Toelichting: Aantal punten: Toelichting: Aantal punten: Toelichting: Aantal punten: Toelichting: 16

17 Bijlage 7 Beoordelingscriteria onderzoeksverslag Onderdeel 0 punten 1 punten 2 punten Samenvatting In de samenvatting is de aanleiding, doel en/of onderzoeksopzet niet duidelijk en/of de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden niet of niet volledig weergegeven. De samenvatting is niet langer dan 175 woorden en geeft weer wat de aanleiding en het doel is van het onderzoek en de onderzoeksopzet. Daarnaast geeft het de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weer. Inleiding Een van de volgende onderdelen ontbreekt of is niet volledig: de aanleiding; de verlegenheidssituatie; het doel; de voorlopige onderzoeksvraag en de verantwoording voor het type onderzoek. De aanleiding is niet verantwoord vanuit de context, er is geen relatie gelegd met een persoonlijke ontwikkelingsvraag De inleiding bevat: de aanleiding; de verlegenheidssituatie; het doel; de voorlopige onderzoeksvraag en de verantwoording voor het type onderzoek. De aanleiding is verantwoord vanuit de context en er is een relatie gelegd met een persoonlijke ontwikkelingsvraag. De eisen voor een voldoende (1 punt) met onderstaande aanvulling. De verlegenheidssituatie heeft betrekking op een hoog complexe omgeving óf het onderzoek overstijgt het enkel toepassen van de theorie op de praktijk en laat creativiteit van de onderzoeker zien. Theoretisch kader Het theoretisch kader wordt niet verantwoord vanuit verschillende actuele bronnen. De bronnen worden niet gerelateerd aan de verlegenheidssituatie. De tekst bestaat uit een losse opsomming zonder duidelijk verband of vergelijking. De geformuleerde onderzoeksvraag komt niet voort uit de verlegenheidssituatie is te ruim en/of te vaag. De geformuleerde deelvragen helpen niet om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het theoretisch kader wordt verantwoord vanuit meerdere vakinhoudelijke bronnen die voldoende actueel zijn. (75% van de bronnen mag maximaal 15 jaar oud zijn) De bronnen worden gerelateerd aan de verlegenheidssituatie. De bestudeerde literatuur is verwerkt tot een eigen tekst waarin verschillende beweringen van auteurs met elkaar worden vergeleken en waarbij de student komt tot een conclusie of keuze die gebaseerd is op vakinhoudelijke bronnen. Aan het eind van het theoretische kader wordt de definitieve onderzoeksvraag geformuleerd: De onderzoeksvraag komt voort uit de verlegenheidssituatie en is toegespitst, concreet en afgebakend. Deelvragen komen logisch voort uit de onderzoeksvraag en helpen om het onderzoek te structureren. De eisen voor een voldoende (1 punt) met onderstaande aanvulling. Het theoretisch kader wordt verantwoord vanuit verschillende actuele vakinhoudelijke en wetenschappelijke bronnen. De bestudeerde literatuur is verwerkt tot een eigen tekst waarin verschillende beweringen van auteurs met elkaar worden vergeleken en waarbij de student komt tot een conclusie of keuze die gebaseerd is op wetenschappelijke bronnen. 17

18 Onderzoeksinstrument De keuze van de onderzoeksopzet en het onderzoeksinstrument wordt niet verantwoord. De onderzoeksinstrumenten staan los van het theoretisch kader. De student verantwoordt onvoldoende waarom deze instrumenten geschikt zijn om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen (validiteit). Een/of De onderzoeksopzet is niet realistisch om uit te voeren binnen de gestelde tijd en/of niet geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De keuze van de onderzoeksopzet wordt verantwoord. Daarnaast wordt de keuze van de onderzoeksinstrumenten systematisch verantwoord. én De onderzoeksinstrumenten worden gekoppeld aan het theoretisch kader en er wordt verantwoord waarom deze geschikt zijn om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen (validiteit). Tenslotte: De onderzoeksopzet is uitvoerbaar en geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De eisen voor een voldoende (1 punt) met onderstaande aanvulling. De student heeft verschillende dataverzamelingsmethoden gecombineerd in de onderzoeksopzet (triangulatie). Resultaten De uitkomsten van de onderzoeksvragen worden op een niet-objectieve en/of onoverzichtelijke manier weergegeven en de toelichting ontbreekt of is niet helder. In de tekst wordt niet verwezen naar bijlagen en andere bronmaterialen. De bijlagen zijn niet aan het verslag toegevoegd. en/of De bronmaterialen (audio en beeld) zijn niet digitaal beschikbaar. De uitkomsten van de onderzoeksvragen worden op een objectieve, overzichtelijke manier in de lopende tekst d.m.v. tabellen en grafieken, weergegeven, toegelicht en geanalyseerd. Dit gebeurt volgens de opbouw: vraag, tabellen/grafieken en toelichting. In de tekst wordt duidelijk verwezen naar bijlagen en andere bronmaterialen. De bijlagen worden aan het verslag toegevoegd. De bronmaterialen (audio en beeld) zijn digitaal beschikbaar. De eisen voor een voldoende (1 punt) met onderstaande aanvulling. De student presenteert vanuit de combinatie van verschillende dataverzamelingsmethoden de resultaten op een objectieve en overzichtelijke manier in een lopende tekst. Conclusie en discussie Het is niet duidelijk wat het onderzoek heeft opgeleverd voor de praktijkvraag en/of de antwoorden op de onderzoeksvragen zijn niet duidelijk. De conclusie staat los van de onderzoeksvraag. De conclusie volgt niet uit de resultaten De discussie is niet gerelateerd aan de theorie. Het is niet duidelijk waar de aanbevelingen op gebaseerd zijn. In de conclusie worden na een beschrijving en interpretatie van de onderzoeksresultaten antwoorden gegeven op de onderzoeksvraag (-vragen). Én Het antwoord op de onderzoeksvraag levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep. Én In de discussie worden de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek kritisch besproken. De eisen voor een voldoende (1 punt) met onderstaande aanvulling. In het verslag worden, op basis van conclusie en discussie, gefundeerde aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek ten behoeve van de eigen professionele ontwikkeling en/of de schoolontwikkeling. 18

19 19

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4)

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4) Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4) Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen. Dit product

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent? In periode 2 en 3 ga je voor het vak onderwijskunde een praktijkonderzoek uitvoeren. Dit praktijkonderzoek

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Student(en): Debby Aloserij 500618648 Patty Beenakker 500620935 Martine de Bruin 500618063 Sabine Giesen 500544626 Amy Groot 500622407 Adinda de Jong

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

Doel van de workshop. Gezamenlijk meer inzicht krijgen in de vraag:

Doel van de workshop. Gezamenlijk meer inzicht krijgen in de vraag: Kennis en onderzoek Theo Wubbels (hoogleraar, Universiteit Utrecht), Anje Ros (lector, Fontys Hogescholen) Diane Middelkoop (CvB, Asko scholengroep) Hester Edzes (Coördinator onderzoek ASKO) Doel van de

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands Taal op koers 29 oktober 2014 Cindy Poortman en Kim Schildkamp Uitdagingen in de onderwijspraktijk Voortijdige schooluitval Gebrek aan praktische

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Training Reflective Practitioner

Training Reflective Practitioner Training Reflective Practitioner Beschrijving van een training gericht op het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk op basis van kritische reflectie en onderzoeksmatig handelen Lectoraat beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

Overzicht van de beoordelingsmatrixen

Overzicht van de beoordelingsmatrixen Overzicht van de beoordelingsmatrixen In de start van het werkpakket 4, peer feedback van splannen werd al snel duidelijk dat er grote verschillen bestonden in de opleidingspraktijk van de 9 lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Competent in het begeleiden van onderzoek.

Competent in het begeleiden van onderzoek. Competent in het begeleiden van onderzoek. aanzet tot het beschrijven van competenties die nodig zijn om bachelor- en masterstudenten van de School of Education (Windesheim) te begeleiden bij het doen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie