AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar"

Transcriptie

1 INSTITUUT THEO THIJSSEN AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar Osiriscodes: DAG/DAV ITT- UTRECHT/AMERSFOORT OTR4-AFS02-14 VO ITT-UTRECHT OTC-B-VOAFS

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Verantwoording Het afstudeeronderzoek Leerdoelen, kern- en deeltaken en kennisbasis Aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek Organisatie van de cursus Literatuur Studiebelasting Toetsing en Beoordeling Literatuurlijst

3 1. Inleiding De afstudeerstage van de opleiding Leerkracht Basisonderwijs aan het ITT (DAG en DAV) in Utrecht en Amersfoort omvat 30 EC, onderverdeeld in drie componenten: 1. Planning en Verantwoording Eindstage 5 EC 2. Onderzoek 10 EC 3. Eindstage & Eindassessment 15 EC Deze handleiding betreft de tweede component van de afstudeerfase: het Onderzoek. Een startbekwaam leerkracht basisonderwijs is in staat om zijn/haar eigen onderwijspraktijk kritisch te volgen en waar nodig zijn/haar handelen bij te stellen op basis van nieuwe inzichten. Daarom is er voor gekozen om in onze opleiding praktijkonderzoek een plek te geven. Onder praktijkonderzoek verstaan we in het kader van dit afstuderen: het onderzoeken van de stagepraktijk met het oogmerk de mogelijkheden van het eigen handelen of de onderwijspraktijk te verkennen, te verbeteren, te innoveren. Dit wordt het afstudeeronderzoek genoemd. Met deze handleiding willen we je handvatten geven voor de uitvoering van dit onderzoek. 2. Verantwoording Met het voldoende afsluiten van deze onderwijseenheid toon je aan dat je op HBO-niveau functioneert. Dit HBO-niveau is vastgelegd in de Dublin-descriptoren, die op Europees niveau zijn vastgelegd ( Hieronder beschrijven we de indicatoren waarop binnen deze afstudeereenheid het accent ligt. De student: - signaleert en onderzoekt een verlegenheidssituatie (Harinck, 2013) in het onderwijs en vertaalt de resultaten hiervan naar een bijdrage aan het beroep (DD kennis & inzicht, oordeel); - formuleert naar aanleiding van een verlegenheidssituatie in het onderwijs een onderzoeksvraag, verzamelt en analyseert data en vertaalt de uitkomsten naar een bijdrage aan het beroep (DD kennis & inzicht, oordeel); - beoordeelt resultaten van recent (wetenschappelijk) onderzoek, in relatie tot de geformuleerde onderzoeksvraag op waarde, belang en toepasbaarheid voor het eigen onderzoek (DD toepassen kennis en inzicht); - analyseert de verkregen data (DD toepassen kennis en inzicht) - interpreteert de gevonden onderzoeksresultaten met als doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op een afweging van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten (DD oordeelsvorming); - schrijft een onderzoeksverslag waarin voor vakgenoten duidelijk wordt wat de resultaten zijn van het onderzoek en wat de bijdrage ervan is voor de basisschool (DD communicatie); - presenteert het onderzoeksverslag aan de basisschool (DD communicatie); - reflecteert op het eigen handelen in de uitvoering van het onderzoek, met als doel zijn eigen professionele ontwikkeling te bevorderen (DD leervaardigheden). 3

4 3. Het afstudeeronderzoek Het onderdeel AFS02/32 is het afstudeeronderzoek van de opleiding. Dit afstudeeronderzoek is een praktijkonderzoek. In het kader van het afstudeeronderzoek wordt hier onder verstaan, het systematisch onderzoeken van de eigen praktijksituatie door de direct betrokkenen, met de uitdrukkelijke bedoeling de kwaliteit van het handelen in die situatie te verbeteren vanuit een gefundeerd inzicht in die situatie. Als je dit vertaalt naar het afstudeeronderzoek betekent dit dat je met het onderzoek jouw inzicht in, en greep op de dagelijkse beroepssituatie vergroot. Met het afstudeeronderzoek toon je aan dat je zelfstandig de onderzoekscyclus kan doorlopen. Dit wordt gezien als een belangrijke HBO-kwalificatie. Je gaat eerst op zoek naar de verlegenheidssituatie. Dit kan een probleem zijn waar de school tegen aanloopt, of iets wat jij (of de school) wil uitproberen, maar kan ook één van de door jou gekozen professionele leerdoelen zijn, gericht op het verwerven van startbekwaamheid of het verbeteren van het pedagogisch klimaat. In het eerste hoorcollege zullen een aantal mogelijke onderwerpen besproken worden. Als het onderwerp vastgesteld is ga je in overleg met de school de verlegenheidssituatie formuleren of je formuleert de verlegenheidssituatie met betrekking tot het door jou gekozen professionele leerdoel of het verbeteren van het pedagogisch klimaat. Wanneer je het onderwerp vastgesteld hebt, begin je met te lezen wat er al over het onderwerp van je keuze geschreven is. Aan literatuur kun je houvast ontlenen bij het uitwerken van de probleemstelling, het kiezen en meten van begrippen en variabelen, en het interpreteren van uitkomsten (Stokking, 2015, p. 9). Op basis van de gevonden verlegenheidssituatie formuleer je een voorlopige vraagstelling: de onderzoeksvraag waarop je met het onderzoek een antwoord wilt vinden. Op de HUbl afstudeersite (07 Bijlagen) is het document Probleemstelling te vinden. Dit document biedt een verheldering rondom de termen probleemstelling, doelstelling, context en vraagstelling. Als je de onderzoeksvraag geformuleerd hebt, vraag je aan de praktijkbegeleider van je stageschool en je twinmate* feedback op je onderzoeksvraag. Op basis van die feedback stel je de onderzoeksvraag eventueel bij. En dan? De eerste stap is het aanmaken van een logboek waarin je het proces van het onderzoek doen gaat bijhouden en zo alle beslissingen die je gedurende dat traject hebt genomen inzichtelijk maakt. Op de HUbl afstudeersite (07 Bijlagen) is in het document Logboek nog aanvullende informatie hierover te vinden. Voor je met het verzamelen van data start, maak je een opzet (zie Hubl afstudeersite , 03 Onderzoeksopzet). Hierin verwoord je wat je wil gaan onderzoeken en hoe je dat wil gaan doen. De eerste vier hoofdstukken van het boek Basisprincipes praktijkonderzoek van Harinck (2013) geven je hiervoor structuur. De planformulier A en B (HUbl Afstudeersite , 07 Bijlagen) liggen aan de basis van de opzet (fase 1). Het doel van het maken van een onderzoeksopzet is om je te helpen je onderzoek van te voren te structureren en mogelijke problemen die bij het onderzoek kunnen spelen, vooraf te identificeren, zodat je bij de uitvoering van het onderzoek niet voor verrassingen komt te staan. In hoofdstuk 8.4 van Harinck (2013) is in een stroomdiagram het hele basismodel praktijkonderzoek uitgewerkt, inclusief momenten waarop je feedback vraagt (zie p. 195, Harinck, 2013). Fase 1; De tekst die je in deze eerste fase schrijft wordt niet door de onderzoeksbegeleider van feedback voorzien maar is onderwerp van gesprek in een groepsbijeenkomst met je leerteam en onderzoeksbegeleider. Je oefent jezelf, bij het schrijven van de tekst van fase 1, in het zakelijk formuleren met betrekking tot je onderzoeksonderwerp. De bespreking in je onderzoeksgroep/leerteam dient om je plannen aan zoveel mogelijk kritische vragen van medestudenten en je onderzoeksbegeleider te onderwerpen. Je medestudenten en je 4

5 onderzoeksbegeleider fungeren bij je onderzoek namelijk als een critical friend (Deketelaere & Kelchtermans, 1996). Op grond van deze bespreking werk je je onderzoeksopzet uit (fase2). Fase 2 resulteert in de onderzoeksopzet deze bestaat uit de volgende onderdelen van het onderzoeksverslag, zie figuur 1. De inleiding (onderdeel B), het theoretisch kader (onderdeel C) en het onderzoek (onderdeel D) inclusief, titelblad, inhoudsopgave en literatuurlijst. Als je de onderdelen hebt uitgewerkt vraag je, via winvision, eerst feedback aan je twinmate. Na verwerking hiervan wordt feedback gevraagd aan je onderzoeksbegeleider. Na het verwerken van deze feedback vraag je om een beoordeling van de onderdelen B, C en D (= de onderzoeksopzet ) bij de aan jou toegewezen examinator 1 en examinator 2 van AFS02 (32). De onderzoeksopzet wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier 1516 (zie de toetssite op HUbl). Als beoordeling wordt slechts voldaan / niet voldaan ingevoerd. Let op: Als de onderzoeksopzet met een voldaan is beoordeeld blijven de behaalde punten voor de onderdelen B, C en D staan voor de eindbeoordeling onderzoeksverslag en kunnen niet aangepast worden! Het is niet de bedoeling om contact op te nemen met een van de examinatoren, voor feedback en vragen neem je contact op met je onderzoeksbegeleider. Zodra de onderzoeksopzet (onderdeel B, C en D) met een voldaan is beoordeeld kun je het onderzoek gaan uitvoeren. Nadat je je gegevens hebt verzameld en geanalyseerd en je je conclusies hebt getrokken, schrijf je de onderdelen A, E en F van het verslag. Voeg ten slotte alle delen samen (zie figuur 1) tot je onderzoeksverslag en lever dit in via winvision: Titelblad Inhoudsopgave (niet facultatief) A. Samenvatting (max. 200 woorden) B. Inleiding (450 woorden) (met hierin: de context, aanleiding en ervaren probleemstelling, en ook een voorlopige vraagstelling voor het onderzoek) C. Theoretisch kader & onderzoeksvraagstelling ( woorden) (met hierin de weerslag van het literatuuronderzoek, uitmondend in de definitieve (meer uitgewerkte) vraagstelling) D. Onderzoek ( woorden) E. Resultaten ( woorden) F. Conclusie en discussie ( woorden) Literatuurlijst (conform APA richtlijnen) Bijlagen (waaronder de planformulieren 1 en 2*) (*op basis Harinck, 2013, fig. 66, p.201) Maximum omvang 8000 woorden met een marge van 5%. Exclusief titelblad en bijlagen. Figuur 1: Verplichte onderdelen onderzoeksverslag Hoofdstuk 8 van Harinck (2013) geeft je handvatten voor de uitwerking van je verslag. Het onderzoeksverslag moet zo min mogelijk in de ik-vorm geschreven worden. Harinck schrijft hierover: 5

6 Wat betreft stijl: houd het zakelijk, maar niet saai. Vermijd een te persoonlijk verslag, en dus ook een overdadig gebruik van de termen ik en mijn. Het incidenteel gebruikt van deze termen kan verlevendigend werken. Al is de ervaring dat, als er één ik over de dam is, er binnen de kortste keren tien volgen (Harinck, 2010, p. 160). Afhankelijk van de gekozen verlegenheidssituatie ga je nu op basis van de onderzoeksresultaten een advies, met betrekking tot de verlegenheidssituatie, aan de school geven óf trek je conclusies met betrekking tot je eigen professionele ontwikkeling. Het is niet altijd mogelijk om op basis van de verkregen onderzoeksresultaten tot een advies over de oplossing van het probleem te komen dat de aanleiding voor het onderzoek vormde. Het is echter wel de bedoeling te begrijpen hoe het probleem in elkaar zit en hoe je zou kunnen handelen of welk vervolgonderzoek eventueel gewenst is. De schriftelijke neerslag van je onderzoek (incl. advies) is je eindverslag AFS02/32. Dit verslag bied je (met een toelichting erop) aan je stageschool aan. In je verslag beschrijf je op welke manier je het onderzoek gaat doen of hebt gedaan. 4. Leerdoelen, kern- en deeltaken en kennisbasis Leerdoelen: De student: 1. signaleert en onderzoekt een verlegenheidssituatie (Harinck, 2013) in het onderwijs en vertaalt de resultaten hiervan naar een bijdrage aan het beroep (DD kennis & inzicht, oordeel*); 2. formuleert naar aanleiding van een verlegenheidssituatie in het onderwijs een onderzoeksvraag, verzamelt en analyseert data en vertaalt de uitkomsten naar een bijdrage aan het beroep (DD kennis & inzicht, oordeel*); 3. beoordeelt resultaten van recent (wetenschappelijk) onderzoek, in relatie tot de geformuleerde onderzoeksvraag op waarde, belang en toepasbaarheid voor het eigen onderzoek (DD toepassen kennis en inzicht*); 4. interpreteert de gevonden onderzoeksresultaten met als doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op een afweging van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten (DD oordeelsvorming*); 5. schrijft een onderzoeksverslag waarin voor vakgenoten duidelijk wordt wat de resultaten zijn van het onderzoek en wat de bijdrage ervan is voor de basisschool (DD communicatie*); 6. presenteert de uitkomsten aan het team of teamlid dat de opdrachtgever is vanuit de basisschool (DD communicatie*); 7. reflecteert op het eigen handelen in de uitvoering van het onderzoek, met als doel zijn eigen professionele ontwikkeling te bevorderen (DD leervaardigheden*). * DD; Dublin descriptoren (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. (2004). Dublin descriptoren. Gevonden op 18 maart 2015, op ) Kern en deeltaken: 4.1 Vanuit een open houding professioneel communiceren met volwassenen, zowel individueel als groepsgewijs Communicatievaardigheden gericht inzetten, zoals een actieve luisterhouding In dialoog treden met anderen Een presentatie verzorgen in een team. 6

7 5.1 Actief omgaan met informatie en blijven ontwikkelen van eigen kennis, mede op basis van bestaand en eigen onderzoek, en deze kennis gebruiken bij visie ontwikkelen, keuzen maken en zich verantwoorden Een onderzoekscyclus doorlopen Structureren en effectief gebruiken van informatie Onderzoeksuitkomsten analyseren op relevantie Onderzoek doen naar een verlegenheidssituatie op een school Kennis uit eigen onderzoek delen binnen de school. 5.2 Leren van feedback en reflectie, zowel individueel als gezamenlijk Relaties leggen tussen praktijk, theorie Voorstellen ontwikkelen en deze inbrengen Deelnemen aan processen van collectief leren in de school. Kennisbasis (Generiek) Meijerink: C. Kwaliteit en innovatie C.1 Professionele ontwikkeling 2. Praktijkgericht onderzoek 5. Aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek Onderzoeksinstrumenten (Harinck, 2013, hoofdstuk 6) o Al bijvoegen bij de onderzoeksopzet o Instrumenten moeten voortkomen uit of (in het geval van een zelf ontwikkeld instrument) gekoppeld zijn aan de theorie o Bij voorkeur gebruik je een bestaand instrument o Per instrument aangeven welk doel het inzetten beoogt o Bij een interview moet het bronmateriaal en de transcriptie beschikbaar zijn in Winvision o Bij enquêtes moeten de ingevulde formulieren digitaal beschikbaar zijn in Winvision o Bij observaties moeten de ingevulde observatieformulieren digitaal beschikbaar zijn in Winvision Validiteit en betrouwbaarheid al in onderzoeksopzet verantwoorden (Harinck, 2013, hoofdstuk 5.4) Verhouding theoretisch kader en praktijkonderzoek o o o In de inleiding vermeld je de theorievragen. Deze zijn o.a. bedoeld om te verhelderen wat met bepaalde begrippen bedoeld wordt. Daarnaast zijn het de vragen naar wat er vanuit eerder onderzoek bekend is over het onderwerp van onderzoek. Deze theorievragen zijn de basis voor het theoretisch kader! Als je bijvoorbeeld wilt onderzoeken wat op jouw stageschool kan worden gedaan om de resultaten op het gebied van begrijpend lezen te verhogen, dan moet je eerst onderzoeken wat vanuit de theorie gezegd wordt over wat werkt in het begrijpendleesonderwijs. Vanuit het antwoord op die vraag, formuleer je een voorlopige onderzoeksvraag (bijvoorbeeld wat in jouw stageklas het effect is van een bepaalde lesvorm op de resultaten van het begrijpend lezen). Aan het einde van het theoretisch kader zijn de theorievragen beantwoord en formuleer je de (bijgestelde) onderzoeksvraag en de praktijkvragen die je nodig hebt om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Theoretische onderzoeksvragen die je hebt gesteld aan het einde van de inleiding werk je uit in het theoretisch kader. 7

8 o Praktijkvragen werk je uit in het vervolg van het onderzoeksverslag: de manier waarop je de onderzoeksvraag gaat beantwoorden beschrijf je in het hoofdstuk Onderzoeksmethode. De verzamelde data beschrijf je in het hoofdstuk Onderzoeksresultaten en de antwoorden die je kunt geven op basis van de analyse van de verzamelde data beschrijf je in het hoofdstuk Conclusie. Analyse van data (Harinck, 2013, hoofdstuk 7) o In de onderzoeksopzet moet je aangeven op welke wijze de data geanalyseerd zullen gaan worden. o In het onderzoeksverslag is de uitwerking van de analyse toegevoegd als bijlage. Logboek (zie ook document Logboek op de Hubl afstudeersite (07 Bijlagen) inzichtelijk maken o hoeveel tijd er besteed is aan de diverse onderdelen van het onderzoek; o op welke manier / op welke gronden beslissingen genomen zijn; o hoe de onderzoeksinstrumenten zijn ontwikkeld; o welke keuzes zijn gemaakt. 6. Organisatie van de cursus Colleges Er worden twee algemene hoorcolleges gegeven over het onderzoek in het eerste gedeelte van het afstudeersemester. Begeleiding In het rooster staan de begeleidingsmomenten gepland gedurende de twee periodes van het afstudeersemester. Op deze momenten zul je met je leerteam overleggen en input krijgen van je onderzoeksbegeleider. Leerteams en twinmates Als je praktijkonderzoek doet, is het belangrijk dat je regelmatig reflecteert op de praktijk. Dat betekent dat niet alleen je eigen stageklas als referentiekader dient van je onderzoek, maar ook de praktijksituatie van een paar studiegenoten waar je nauw mee gaat samenwerken in deze periode. Het is daarom de bedoeling dat je een leerteam vormt met een aantal medestudenten (een halve SLB-groep). Heel praktisch kun je overleggen hoe je op zoek gaat naar geschikte literatuur. Kortom: samen leren! Bij dit samenwerkend leren vergroot je jouw kennis, vaardigheden en motivatie. De kwaliteit van onze kennis hangt samen met de kwaliteit van onze communicatie en samenwerking (Marzano, 2010). Maak ook gebruik van bestaande netwerken of groepen op internet, zoals Kennisnet, Linkedin-groups en ScienceGuide. Binnen het leerteam vinden dus kritische discussies plaats over de op te zetten onderzoeken. Onder andere in de fase van het formuleren van de onderzoeksvragen zijn deze gesprekken van groot belang. Alle onderzoeksvragen van de leerteamleden worden door ieder lid van het leerteam voorzien van een schriftelijke kritische reflectie. Binnen het leerteam zoek je een twinmate. Met je twinmate ga je zij aan zij je onderzoek beginnen. Je twinmate raadpleeg je zeer regelmatig. Daar discussieer je mee. Je geeft elkaar feedback, je reikt elkaar ideeën aan en je pept elkaar zo nodig weer op bij een dipje. Als er onverhoopt iemand van het leerteam uitvalt, zorgt het hele leerteam ervoor dat dit voor de twinmate van het uitgevallen teamlid wordt opgevangen. Bespreek met elkaar in de eerste bijeenkomst deze collegiale solidariteit. 8

9 Feedback Je gedraagt je gedurende de cursus als critical friend (Deketelaere & Kelchtermans, 1996) en zorgt dat je op een drietal afgesproken momenten schriftelijk feedback op het werk van jouw twinmate uit het eigen leerteam geeft. Deze feedback wordt aan de versie toegevoegd die aan de onderzoeksbegeleider wordt aangeboden met het verzoek om feedback. Als een leerteamlid onverwacht is uitgevallen, wordt deze feedback door een ander leerteamlid gegeven. Maak hierover met elkaar duidelijke afspraken. Als er geen twinmate beschikbaar is omdat je er voor gekozen hebt om het onderzoek docent onafhankelijk af te ronden dan kies je uit je omgeving een twinmate dit is iemand die in staat is om je feedback te geven. Bijvoorbeeld iemand uit het onderwijs of iemand met ervaring in het doen van onderzoek Je kan op een tweetal momenten tussentijdse feedback van de onderzoeksbegeleider vragen: 1. Nadat je de feedback van jouw twinmate hebt verwerkt in de onderzoeksopzet, dit zijn de onderdelen B, C en D van het onderzoeksverslag (zie het beoordelingsformulier op de Hubl toetssite ). 2. Nadat je de feedback van jouw twinmate hebt verwerkt in het onderzoeksverslag, dit zijn de onderdelen A, E, F en G van het onderzoeksverslag. ( zie het beoordelingsformulier op de Hubl toetssite ). De onderzoeksbegeleider zal binnen twee weken het uitgewerkte onderdeel van feedback voorzien met uitzondering van de toetsweken (dan zal hij/zij binnen drie weken feedback geven). Er kan slechts in de aangegeven volgorde feedback worden gegeven! Pas nadat de feedback verwerkt is kan het volgende onderdeel worden aangeboden. De onderzoeksbegeleider kan niet vaker dan 1x per twee of drie weken feedback geven! Nadat je de feedback van de onderzoeksbegeleider verwerkt hebt kan het te beoordelen plan of verslag, aan de examinator aangeboden worden. Je zorgt ervoor dat de onderdelen die door de onderzoeksbegeleider van feedback moeten worden voorzien, op correcte wijze worden geüpload in Winvision. Bestanden die niet via Winvision worden aangeboden kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Feedback van derden Het is zeker aan te bevelen om gedurende het schrijven ook feedback aan anderen te vragen. Bijvoorbeeld je praktijkbegeleider of een andere collega op je praktijkschool die mogelijk ervaring heeft met onderzoek doen of meer van het onderwerp weet! Tijdpad De afstudeerfase is gepland in twee periodes. De voorgestelde planning is dat je in de eerste helft van de eerste periode de onderzoeksopzet schrijft en laat beoordelen, daarna voer je je onderzoek uit en tenslotte schrijf je het onderzoeksverslag. Examinatoren hebben drie weken de tijd om een onderzoeksverslag te beoordelen. Houd hier in je planning rekening hiermee. 7. Literatuur Verplicht: Schrijfwijzer ITT (te raadplegen via de afstudeersite op sharepoint) De cursushandleiding: Afstudeeronderzoek (AFS02/32). Harinck, F. (2013). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 9

10 Voor APA-richtlijnen zie de website van de bibliotheek van de HU: Aanbevolen: Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge. Marzano, R. J. (2010). Wat werkt in de klas: Research in actie. Vlissingen: Bazalt. Soudijn, K. (2005). Onderzoeksverslagen schrijven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Stokking, K. (2015). Bouwstenen voor onderzoek in onderwijs en opleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Naast de verplichte literatuur ga je op zoek naar literatuur die past bij jouw praktijkonderzoek. 8. Studiebelasting De studielast van deze cursus bedraagt 280 uur. Globaal kun je deze tijd in drieën verdelen: Het uitwerken van de onderzoeksopzet Het uitvoeren van het onderzoek Het schrijven van het onderzoeksverslag 96 uur 100 uur 84 uur 9. Toetsing en Beoordeling De beoordeling wordt uitgevoerd door twee examinatoren. Zodra je weet wanneer je verslag gereed is voor beoordeling vraag je de namen van je twee examinatoren aan. De beoordeling bestaat uit twee onderdelen: Eindbeoordeling Onderzoeksopzet: Wordt beoordeeld met v(voldaan), nv(niet voldaan) De onderzoeksopzet bestaat uit de volgende onderdelen (zie het beoordelingsformulier op de Hubl toetssite ); Inleiding (B) Theoretisch kader (C) Onderzoek D) Nadat de onderzoeksbegeleider feedback heeft gegeven op de onderzoeksopzet, verwerkt de student deze feedback en levert hij/zij de onderzoeksopzet in bij de toegewezen examinatoren 1 en 2. Het verslag wordt beoordeeld door examinatoren die niet de begeleidende docent zijn geweest. De student zorgt dat het complete verslag wordt geüpload in Winvision en vraagt de toegewezen examinatoren om een eindbeoordeling. In het hoorcollege over Winvision wordt uitgelegd hoe dit moet. De onderzoeksopzet wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier, Dit formulier is te vinden op de Toetssite van ITT ( ). Als beoordeling wordt slechts voldaan / niet voldaan ingevoerd. Let op: Als de onderzoeksopzet met een voldaan is beoordeeld blijven de behaalde punten voor de onderdelen B, C en D staan voor de eindbeoordeling onderzoeksverslag en kunnen niet aangepast worden! Het is niet de bedoeling om contact op te nemen met een van de examinatoren, voor feedback en vragen neem je contact op met je onderzoeksbegeleider 10

11 Eindbeoordeling Onderzoeksverslag Wordt beoordeeld met een cijfer. Het onderzoeksverslag bestaat uit alle genoemde onderdelen van het beoordelingsformulier (te raadplegen via de Hubl toetssite De eerder behaalde punten voor de onderdelen B, C en D tellen mee voor de eindbeoordeling (en worden niet opnieuw beoordeeld!). De examinatoren beoordelen voor de eindbeoordeling onderzoeksverslag de onderdelen (zie de Toetssite van ITT); Samenvatting (A) Resultaten (E) Conclusie en discussie (F) Consistentie (G) Bonuspunten (H) De behaalde punten worden samengevoegd met de eerder behaalde punten van de onderdelen B, C en D en vormen zo het eindcijfer. Het verslag wordt beoordeeld door twee toegewezen examinatoren die ook de opzet hebben beoordeeld. Nadat de onderzoeksbegeleider feedback heeft gegeven op de onderdelen A, E, F, G en H verwerkt de student deze feedback en levert hij/zij het volledige onderzoeksverslag in bij de toegewezen examinatoren 1 en 2. De student zorgt dat het complete verslag wordt geüpload in Winvision en vraagt de toegewezen examinatoren om een eindbeoordeling. Mocht het verslag met een onvoldoende worden beoordeeld dan is het mogelijk je direct weer in te schrijven voor een herkansing. Het verbeterde verslag kan dan wederom als een eindbeoordeling aangeboden worden. In het hoorcollege over Winvision zal aandacht worden besteed aan het inleveren van een herkansing via Winvision. Het eindverslag wordt beoordeeld op het beoordelingsformulier aan de hand van de beoordelinsgcriteria. Het beoordelingsformulier en de bijbehorende criteria zijn te vinden op de Toetssite op Hubl ( ). Houd voor het plannen van je afstuderen rekening met de nakijktijd die examinatoren nodig hebben! Toets Onderzoeks opzet Onderzoeks verslag Onderdelen die beoordeeld worden (zie de Hubl toetssite ) - Inleiding (B) - Theoretisch kader (C) - Onderzoek D) - Samenvatting (A) - Resultaten (E) - Conclusie en discussie (F) - Consistentie (G) - Bonuspunten (H) Toetsvorm Beoordeling Weging Beoordelaar Hoe inleveren summatief summatief Voldaan/ niet voldaan (op grond van de beoordeling van de onderdelen B,C,D) Cijfer (is het totale cijfer voor de onderdelen A tot en met H) 1% Examinator 1 & Examinator 2 99% Examinator 1 & Examinator 2 In Winvision In Winvision 11

12 10. Literatuurlijst (bronnen waar naar wordt verwezen in dit document) Deketelaere, A., & Kelchtermans, G. (1996). Collaborative Curriculum Development: an encounter of different professional knowledge systems. Teachers and Teaching: theory and practice, 2(1), doi: / Harinck, F. (2013). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Stokking, K. (2015). Bouwstenen voor onderzoek in onderwijs en opleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 12

AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2016-2017 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTO4-AFST2-16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

AFSTUDEERONDERZOEK. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

AFSTUDEERONDERZOEK. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTC-B-DGAFS02-13 OTF-B-DGAFS52-13 OTA-B-DVAFS12-13

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT/ DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4-AFS01-14 OTC-B-VOAFS31-14

Nadere informatie

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2016-2017 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTO4-AFST1-16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree voor het bepalen van het eindniveau van associate-,bachelor- en masteronderzoek binnen de School of Education Erica de Bruïne Marjon Bruggink Eduard Groen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Helmond, 4april 2017 Yvette Thielen Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Begeleiding Monique van der Heijden Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is Waar ik steeds tegen aanloop is Wat ik eens zou willen uitproberen is.. Ik weet niet wat ik aan moet met.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is Waar ik steeds tegen aanloop is Wat ik eens zou willen uitproberen is.. Ik weet niet wat ik aan moet met.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN

TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN Doelen De student kan levensbeschouwelijk denken over gewone dingen van het leven. De student wordt zich bewust van zijn eigen levensbeschouwing en kan

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld 1 Wat is werkplekleren? Werkpleklerenstaat voor leren op en via de leeromgeving

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Stappenplan Ontdekken van de Wereld

Stappenplan Ontdekken van de Wereld Stappenplan 2.1.2 Ontdekken van de Wereld In dit document lees je wat het beroepsproduct bij de onderwijseenheid Ontdekken van de Wereld inhoudt en volgens welke stappen je er aan kunt werken. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Onderzoekende houding Samenwerking Academische Opleidingsschool De Sprankel en Viaa Kenniskring Vormend onderwijs. Werkplaats Onderzoekende houding

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment

Beoordelingsprocedure Eindassessment Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2015-2016 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen Wijzigingen t.o.v. versie 2014-2015

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 Welkom Samen opleiden van studenten vraagt een nauwe samenwerking tussen de

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Eindassessment. DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar

Eindassessment. DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Eindassessment DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4- AFS03-14 OTR4- AFS03-14 OTR4- AFS03-14

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie