Ondernemers en ondernemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemers en ondernemingen"

Transcriptie

1 Ondernemers en ondernemingen Ondernemers - algemeen De BV, wel of niet iets voor u? De rechtsvorm waarin uw onderneming gedreven wordt, is uitermate bepalend voor de belastingdruk op de winst en de liquiditeit. Zo is een IB-ondernemer maximaal 44,72% inkomstenbelasting verschuldigd over de winst. Wel kan gebruik gemaakt worden van verschillende ondernemersaftrekken. Ondernemers in de BV zijn 20%-25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over de winst na vennootschapsbelasting is in de toekomst nog 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) verschuldigd. De gecombineerde belastingdruk bedraagt dan 40% tot 43,75%. Wel dient een (gebruikelijk) loon in aanmerking genomen te worden dat maximaal belast is tegen 52%. Wat de belastingdruk in uw situatie is, hangt dus af van de hoogte van het loon en de winst. Bent u IBondernemer en maakt u meer dan winst, dan kan het profijtelijk zijn om te beoordelen of uw onderneming in de BV omgezet moet worden. Andersom kan het voor dga s met vennootschappen die structureel minder winst genereren de moeite waard zijn om terug te keren naar de inkomstenbelasting. Man-vrouwmaatschap; belasting besparen door winst te delen Hebt u een echtgenoot of partner? Dan kan het voordelig zijn om samen de onderneming te gaan drijven. De winst wordt dan verdeeld over u en uw echtgenoot/partner waardoor u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten. Let op privéopnames bij ondernemen samen met familie in een personenvennootschap Onderneemt u samen met uw partner of kind in een personenvennootschap (VOF of maatschap)? Ja? Let dan op de privéopnames. Ons hoogste rechtscollege heeft dit jaar een arrest gewezen over een situatie waarin ouders samen met hun zoon in een maatschap hun onderneming dreven, waarbij de privéopnames van de zoon zo hoog waren opgelopen dat hij deze niet meer kon terugbetalen. De medematen, de ouders, leden daardoor verlies. Het verlies was bij de ouders echter niet aftrekbaar omdat zij om persoonlijke redenen het risico hadden aanvaard dat de zoon het geld niet zou terugbetalen. Voorkom deze pijnlijke situaties. Hou er rekening mee dat betaalde bedragen niet aftrekbaar zijn als de garantie/borg wordt aangesproken. Wilt u dit voorkomen of het risico beperken? Beperk dan per vennootschap de aansprakelijkheid tot het bedrag waarvoor zij zelfstandig garant zou (kunnen) staan, respectievelijk het bedrag dat zij zelfstandig had kunnen lenen. In de praktijk zal deze oplossing niet altijd mogelijk zijn. De bank zal dan geen krediet willen verstrekken. Ondersteun uw ondernemende kind; schenken, lenen, borg staan of toch maar samen ondernemen Onderneemt uw kind en wilt u hem of haar financieel helpen, dan bestaan daarvoor veel mogelijkheden. Zo kunt u geld schenken, geld lenen of borg gaan staan voor een lening van uw kind. Geld lenen of borg staan heeft als risico dat een eventueel verlies mogelijk niet aftrekbaar is op grond van de zogenoemde onzakelijke leningenleer. Dit blijkt ook weer uit diverse rechtelijke uitspraken Dat is zuur, want het geld is echt weg. Een andere optie is in dat geval om bijvoorbeeld commandiet te worden in een commanditaire vennootschap samen met de (BV) van uw kind. Of om aandeelhouder te worden in de BV van uw kind. Verliezen zijn dan wel onder voorwaarden aftrekbaar. U deelt uw verlies dan met de fiscus. Maak gebruik van de investeringsaftrekken Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 58%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Zorg wel dat u tijdig de formaliteiten regelt, want dat luistert erg nauw bij deze regelingen. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming.

2 Voorkom desinvesteringsbijtelling De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht (drempel 2.300). Deze vervreemding wordt een desinvestering genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties dat gelijk te stellen is met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Als er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde hebben, kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren. Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering Bij het bepalen van de fiscale winst zijn er verschillende methoden om voorraden te waarderen. Een van de toegelaten systemen is het ijzeren voorraadsysteem. Dit waarderingssysteem houdt kort gezegd in dat een voor de onderneming normale voorraad tegen de historische kostprijs gewaardeerd mag blijven. Dit heeft tot gevolg dat prijsstijgingen buiten de winst blijven. Inflatie heeft dan geen vat op uw onderneming meer. Voorkom verdamping van verliezen Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Uw adviseur kent verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen. Maak gebruik van specifieke regelingen voor de startende ondernemer Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt onder andere een: soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te kunnen benutten; verhoogde zelfstandigenaftrek; verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk; willekeurige afschrijving; lager gebruikelijk loon (start-ups).

3 Ondernemingen - vennootschapsbelasting BV of toch maar een andere rechtsvorm De meest gebruikte rechtspersoon in het bedrijfsleven is de BV. Dat is vaak een goede keuze en een vertrouwde rechtsvorm. Onbekend maakt echter onbemind. Vanuit juridisch en fiscaal perspectief is het soms flexibeler om gebruik te maken van een NV, een coöperatie of andere rechtsvorm. De coöperatie is een flexibel alternatief voor grote samenwerkingsverbanden. Het in- en uitstappen is eenvoudig en de leden-lichamen kunnen ongeacht de omvang van hun belang in principe de deelnemingsvrijstelling benutten. Omzetten van de BV in een Stichting kan prettig zijn om een vermogen meer zelfstandig te laten fungeren. Van Stichting naar BV kan ook en daar gelden de omgekeerde argumenten. Een zogenoemde Europese vennootschap is aantrekkelijk als u in veel Europese landen onderneemt of aandeelhouders hebt. Vele (vooral Duitse en Franse) beursvennootschappen zijn u voorgegaan. Ook een buitenlandse rechtspersoon kan voordeel opleveren, zeker als u op termijn van plan bent om naar het buitenland te verhuizen. Naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen blijven namelijk altijd fiscaal verbonden met Nederland (zogenoemde oprichtingsfictie); een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon heeft geen last van deze oprichtingsficties. Wel dient u rekening te houden met de spelregels die verbonden zijn aan deze buitenlandse rechtsvormen. Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Met ingang van 1 oktober 2012 bestaat de Flex-BV. Als u gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmogelijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winstrechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende stemrechten), laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen door een fiscalist. Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox en de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling) en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. In het Belastingplan 2017 is de S&O-afdrachtvermindering nog aantrekkelijker gemaakt en zijn de regels voor de Innovatiebox aangescherpt. Om gebruik te maken van de Innovatiebox is voortaan altijd een S&O-verklaring noodzakelijk. Voor grote belastingplichtigen (belastingplichtigen die deel uitmaken van een concern met een netto-omzet van 250 miljoen in 5 jaar of 37,5 miljoen innovatieboxvoordeel in vijf jaar) is aanvullend ook nog vereist dat er een octrooi (patent, kwekersrecht, medicijnvergunning, etc.) is (aangevraagd) of dat sprake is van programmatuur. Dit extra toegangsticket voor de Innovatiebox levert de nodige aanvullende complexiteit op in de regeling. Daarnaast mogen minder voordelen aan de Innovatiebox worden toegerekend als sprake is van uitbestede R&D-werkzaamheden. Bestaande afspraken moeten opnieuw worden bekeken. De nieuwe regels nopen tot een visie op het wel of niet aanvragen van patenten, etc. Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal In beginsel komen zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag van niet in aftrek. Bij aanwezigheid van één of meer werknemers wordt dit niet-aftrekbare bedrag vervangen door, kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale loonsom van meer dan wordt het niet-aftrekbare bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer gemengde kosten in aftrek worden gebracht.

4 Lage rente; herzie de rente op de rekening-courant De spaarrente is op dit moment zeer laag. Dat is voor spaarders niet prettig. Voor dga s kan ditwel een voordeel opleveren. De spaarrente mag namelijk als uitgangspunt worden genomen voor de rente op de rekening-courant voor vennootschappen die het uitlenen van geld niet als hoofd bedrijfsactiviteit hebben. Dit heeft de Hoge Raad al bijna 20 jaar geleden beslist. Afhankelijk van het risico dient de spaarrente te worden verhoogd met een risicoopslag. De spaarrente blijft echter het uitgangspunt. Hoe lager de spaarrente, hoe lager de rente op de rekeningcourant kan zijn. Beoordeel of in uw situatie de rente moet worden aangepast. Benut uw houdsterverliezen Als een vennootschap in een jaar fiscaal verlies lijdt, kan dit normaal gesproken worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar en de toekomstige winsten in de negen volgende jaren. De houdsterverliesregeling beperkt deze verliesverrekeningsmogelijkheden voor houdster- en financieringsmaatschappijen. Met de nodige planning zijn uw houdsterverliezen echter alsnog te benutten. Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverrekening. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de dochtermaatschappij mogelijk in de fiscale eenheid verrekenen. Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekenmogelijkheden. Zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige belastingschulden worden vermeden. Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel opleveren van maar liefst In 2018 en de jaren daarna zal het tariefsopstapje fors worden uitgebreid. Het voordeel van het verbreken van de fiscale eenheid levert dan nog meer op. Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aangegaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) voordelig zijn om de fiscale eenheid nog hetzelfde boekjaar weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan.

5 Ondernemingen en btw 40 Vraag tijdig uw in 2016 betaalde btw in andere EU-lidstaten terug Nederlandse ondernemers die recht op aftrek van btw hebben kunnen de btw die in een ander EU-land betaald is terugvragen. Dit gebeurt via het elektronische portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Uw verzoek wordt na indiening door de Nederlandse Belastingdienst doorgestuurd naar het betreffende land van teruggaaf. De deadline voor het indienen van een dergelijk verzoek met betrekking tot het jaar 2016 is 30 september Vraag teruggave btw voor oninbare vorderingen Als u over 2016 debiteuren heeft die (gedeeltelijk) niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Het is belangrijk dat dit verzoek tijdig wordt ingediend. Mogelijk wordt deze regeling overigens per 1 januari 2017 versoepeld. Een voorstel daartoe ligt al klaar. 43 Let op uw bouwterrein en de btw-gevolgen Aankoop van braakliggende grond van een btw-ondernemer is vanaf 2017 al snel belast met 21% btw (in plaats van 6% overdrachtsbelasting). Hebt u braakliggende grond en overweegt u deze te verkopen, of heeft u een grondpositie in het oog die u wilt verkrijgen? 44 Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonderlijke maten (of vennoten). Als de maten goederen aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de maatschap diensten verlenen (zoals licenties), is het mogelijk dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richtlijnen aan de hand waarvan btw-heffing kan worden voorkomen. Hierbij is ook aangegeven hoe kan worden omgegaan met de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht. 46 Stel toepassing van de KOR veilig Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Voor de berekening van de KOR mag u echter de verschuldigde btw over deze buitenlandse verwervingen niet meenemen, waardoor u de KOR misloopt. Als u op dit moment de KOR nog niet toepast, maar wel voldoet aan de voorwaarden, kunt u vóór 1 januari 2017 een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. 47 Beoordeel of het verstandig is investeringen uit te stellen of te vervroegen Maakt u gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR) en bent u van plan investeringen te doen om uw onderneming uit te breiden? Houd er dan rekening mee dat het aftrekken van btw onder de KOR mogelijk ongunstig is of wanneer u ontheven bent van administratieve verplichtingen zelfs helemaal niet mogelijk is. Als door de uitbreiding van uw onderneming de KOR niet meer van toepassing is, kan het verstandig zijn de investeringen zoveel mogelijk uit te stellen tot na dat moment. Andersom geldt dat het voordelig kan zijn investeringen nog te doen voordat uw onderneming kleiner wordt en daarmee in de toekomst onder de KOR gaat vallen. 48 Betaal nooit contant bij het tanken Let er op dat u altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard op naam van de onderneming betaalt als u tankt met uw auto van de zaak. Bij een contante betaling kan de Belastingdienst niet nagaan door wie de betaling gedaan is, alleen de kassabon is daarvoor niet voldoende. In dat geval kan de Belastingdienst de aftrek van btw weigeren. Voor medewerkers met een auto van de zaak gelden dezelfde regels.

6 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw De leden van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde omzetbelasting, wanneer de fiscale eenheid bij beschikking is vastgelegd. Heeft uw holding-bv de aandelen in een werk-bv verkocht? Dan is de kans groot dat daarmee de fiscale eenheid verbroken wordt. De verbreking moet u schriftelijk melden aan de bevoegde inspecteur om de aansprakelijkheid te beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de holding-bv aansprakelijk gesteld blijven worden voor de btw van de vroegere werk-bv, ook voor btw die ontstaan is in de periode na verkoop van de aandelen. Let op de tenaamstelling van facturen Btw komt alleen voor aftrek in aanmerking als u in het bezit bent van een factuur die voldoet aan de factuurvereisten. Eén van de vereisten is dat de factuur gericht moet zijn aan de onderneming. Als werknemers bijvoorbeeld zelf een mobiele telefoonabonnement afsluiten of literatuur aanschaffen en deze kosten declareren bij hun werkgever, zal dit gebeuren op basis van een factuur die aan de werknemer gericht is. De onderneming kan de btw dan niet in aftrek brengen. Als deze kosten direct door de werkgever betaald worden (de werkgever schaft een mobiele telefoonabonnement en literatuur aan in dit voorbeeld), zullen de facturen van de leveranciers wel op naam van de werkgever (moeten) staan en kan de onderneming de btw wel in aftrek brengen. Maak gebruik van de mogelijkheid om de btw op de aanschaf van zonnepanelen terug te vragen Gaat u zonnepanelen aanschaffen en stroom leveren aan uw energieleverancier? Dan kwalificeert u als ondernemer voor de btw. Als u zich tijdig bij de Belastingdienst aanmeldt als ondernemer kunt u de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen. Over de stroom die u levert aan uw energieleverancier bent u vervolgens btw verschuldigd. Omdat het vaak lastig is te bepalen hoeveel energie u precies terug levert, heeft de Belastingdienst onder voorwaarden forfaitaire bedragen vastgesteld waar gebruik gemaakt van kan worden. U kunt mogelijk voor de jaren na de aanschaf en installatie van de zonnepanelen ontheven worden van administratieve verplichtingen, zoals het indienen van btw-aangiften. Vraag uw adviseur naar de details. Let op de wijzigingen in de kwalificatie van diensten met betrekking tot onroerende zaken Vanaf 1 januari 2017 zijn nieuwe Europese regels van kracht voor diensten met betrekking tot onroerende zaken. Voor bepaalde specifieke diensten zoals de bewaking van een onroerende zaak geldt dat deze belast zullen zijn daar waar de onroerende zaak zich bevindt. Met de komst van de nieuwe regels verwachten we dat een dienst sneller zal kwalificeren als betrekking hebbende op een onroerende zaak. In grensoverschrijdende situaties (pand in het ene land, dienstverrichter uit een ander land) kan dit gevolgen hebben op in welk land btw verschuldigd is. Dit heeft zowel gevolgen voor de dienstverrichter als de ontvanger van de diensten.

7 Ondernemingen en formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Als u in de laatste vijf jaar teveel btw op aangifte heeft voldaan, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als u te weinig btw op aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. Een verzoek werkt maximaal vijf jaar terug. Daarom is het van belang nog vóór het einde van het jaar te bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn. Een verzoek om ambtshalve teruggaaf of vermindering over het jaar 2011 moet de inspecteur dus uiterlijk 31 december 2016 ontvangen hebben. De ambtshalve regeling geldt ook voor andere belastingen. Ook daarvoor is het dus zinvol om nog voor het einde van het jaar te kijken of u nog geld terug kunt halen over de afgelopen vijf jaar. Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op dient daarom pas in 2017 te worden vernietigd. Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf De berekening van belastingrente vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2017 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag over 2016 in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft. Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2016, krijgt u pas belastingrente vergoed, indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2016 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen. Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Zodra u weet dat u btw moet suppleren moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete. Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren De Belastingdienst controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en dit nog niet is betaald door een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag opleggen. Ondernemers met een btw-schuld hoger dan kunnen volgens beleid rekenen op een boekenonderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar de schuldvraag voor het betalingsverzuim en de vraag of is voldaan aan de suppletieverplichting.

8 DGA en Personeel Nog ruimte in de werkkostenregeling of juist niet? Moet u volgend jaar bijbetalen omdat u dit jaar meer vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel hebt gegeven dan u aan vrije ruimte heeft? Of houdt u ruimte over? Resterende vrije ruimte kunt u niet overhevelen naar Wel zou u bepaalde vergoedingen of verstrekkingen naar voren kunnen halen. Of juist later geven. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), wees er op tijd bij De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is zoals ongetwijfeld bekend per 1 mei 2016 afgeschaft. Werkt u met zzp ers dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch nog (enige) zekerheid te hebben of u loonheffingen moet inhouden en afdragen. Door gebruik te maken van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten of bijvoorbeeld door op andere wijze afspraken te maken met de Belastingdienst. Wacht echter niet te lang. Op 1 mei 2017 loopt de overgangstermijn, waarin de Belastingdienst terughoudend is met boetes en naheffingen, af. Kijk naar uw premiebeschikking Bij de premieheffing werknemersverzekeringen kan het nodige mis gaan. Denk hierbij aan een onjuiste sectorindeling of een te hoge premie omdat het UWV fouten heeft gemaakt bij de berekening. Laat de beschikking die u eind van het jaar altijd krijgt daarom bij ook maar de geringste twijfel controleren door onze experts. Het kan u niet alleen volgend jaar, maar ook de komende jaren mogelijk veel geld schelen. Commissaris wel of niet verlonen? Volgend jaar vervalt de fictieve dienstbetrekking van commissarissen. Dat lijkt leuk, maar dat is niet altijd het geval. Het risico bestaat namelijk dat een commissaris uiteindelijk netto minder overhoudt omdat hij zelf de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet moet gaan betalen. Dat valt te voorkomen door te kiezen voor opting in. Maar dan moet wel tijdig een aanvraag daarvoor zijn ingediend. Dga: beëindig uw pensioenregeling in 2016 Met Prinsjesdag is het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd. Naar alle waarschijnlijkheid kan vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd. Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op (dus u hebt de pensioenregeling niet premievrij gemaakt)? Zorg er dan voor dat voor het einde van het jaar de pensioenregeling premievrij wordt gemaakt. Vanaf 2017 mag u namelijk het pensioen niet verder opbouwen in uw eigen onderneming. Dga: Haal uw verzekerde deel van het pensioen naar uw BV terug Hebt u een deel van uw pensioen verzekerd? Als dga hebt u altijd het recht dit over te dragen aan uw BV (overigens niet in de situatie dat u verzekerd bent bij een beroepspensioenfonds). Naar alle waarschijnlijkheid is dit niet meer mogelijk vanaf 1 januari Als u dit dus wilt doen, moet dat nog in Of het raadzaam is dit te doen is niet op voorhand te zeggen.

9 Eigen woning Betaal uw rente vooruit In 2017 kunt u een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren, als u rente vooruitbetaalt. Het toptarief voor de aftrek van de hypotheekrente daalt wederom met 0,5% in Dit kan er toe leiden dat de aftrek in 2016 u meer oplevert. Er kan maximaal zes maanden rente vooruit worden betaald mits uw leningsvoorwaarden dit toestaan. Neem een hypotheek bij de eigen BV Hebt u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als daarvoor genoeg financiële ruimte is. U kunt bijvoorbeeld uw boetevrije aflossing dit jaar en nog eens begin volgend jaar herfinancieren. Een hypotheek bij de eigen BV kan u vele (tien)duizenden euro s opleveren. Lenen aan de kinderen voor de eigen woning Sparen levert op dit moment weinig op. Geld uitlenen aan de kinderen voor de aankoop of verbouwing van hun woning, kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Voor beide partijen. U hebt een aantrekkelijk rendement. Uw kinderen een goedkope(re) hypotheek. Uw adviseur kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de spelregels. Gaat u verbouwen? Regel het nu nog Als u wilt gaan verbouwen kunt u de verplichtingen nog in 2016 aangaan. Dit bespaart u belastingheffing in box 3 per 1 januari Verkoop uw woning na 1 januari Gaat u uw woning verkopen, maar hebt u nog geen nieuwe woning? Overweeg dan om de woning na 1 januari te verkopen. Hiermee voorkomt u het feit, dat u op 1 januari een fors vermogen in box 3 hebt. Maak gebruik van de verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoogde schenkvrijstelling van Deze vrijstelling wordt extra verhoogd tot maximaal (2016), wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (dus niet voor een tweede woning) van het kind of wordt aangewend voor een dure studie of opleiding van het kind. U kunt overwegen om dit jaar gebruik te maken van de vrijstelling van Vanaf 1 januari 2017 wordt de vrijstelling voor de eigen woning echter verhoogd naar Wanneer u dit jaar gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling van , dan mag deze slechts in 2017 of 2018 worden aangevuld tot maximaal circa Mocht u pas na 2016 voor het eerst gebruik maken van de vrijstelling voor de eigen woning, dan geldt deze beperking in tijd niet. Bovendien mag u de schenking dan verspreid over 3 jaren doen. Let wel; ook voor de nieuwe regeling geldt dat het kind tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Voor de toepassing van de schenkvrijstellingen ten behoeve van de eigen woning is (sinds 2012) geen notariële schenkingsakte meer vereist. Aangezien de schenking onder de voorwaarde moet zijn gedaan dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning, is het raadzaam om de schenking wel schriftelijk vast te leggen. Wanneer de schenking wordt aangewend voor een dure studie of opleiding geldt wel de verplichting van een notariële schenkingsakte. Overigens moet wel een aangifte schenkbelasting worden ingediend waarin een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling wordt gedaan. Hebt u voor 1 januari 2010 reeds gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan is actie vereist! Voor het geval reeds vóór 1 januari 2017 een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, komt er heel ingewikkeld overgangsrecht. Hierbij is het van belang in welk jaar voor het eerst een beroep op deze eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan.

10 Sparen en beleggen Verlaag de grondslag in box 3 De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 januari De te betalen belasting kan worden verminderd als deze grondslag voor 1 januari 2017 wordt verlaagd. Deze grondslag bestaat uit de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. U kunt deze grondslag verminderen door een aankoop en tevens betaling te doen van een goed dat niet tot de bezittingen behoort of waarvoor een vrijstelling geldt. Hierbij kunt u denken aan de aanschaf van een auto (gebruiksgoederen) of het doen van een groene belegging. Een belastingschuld wordt in beginsel niet gerekend tot de schulden van de rendementsgrondslag van box 3. De grondslag in box 3 kunt u ook verlagen door een belastingschuld voor het einde van 2016 te voldoen. Dit kan alleen als de belastingschuld vast staat. Als dat niet het geval is overweeg dan uw belastingschuld over te dragen aan een ander (uiteraard geeft u dan het bedrag van de te betalen belasting mee). Op grond van een arrest uit 2016 is het verdedigbaar dat dan uw box 3-vermogen is verminderd. Beter is het echter om tijdig de zaken te regelen. Sparen in de VBI of in de NV of BV In privé sparen levert tegen de tegenwoordige lage rentestand weinig op. Bij een spaarrente van bijvoorbeeld 0,5% is de belastingdruk in box 3 ruim meer dan 100%! Door uw geld onder te brengen in een BV of NV of een open fonds voor gemene rekening, kunt u de belastingdruk verlagen tot 25%. Zet u bijvoorbeeld een VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) nog vóór 1 januari 2017 op, dan bespaart u éénmaal de heffing in box 3. Op 1 januari 2017 behoort het ingebrachte spaargeld dan immers niet meer tot de rendementsgrondslag in box 3. Let echter wel op dat waarschijnlijk vanaf 2017 in de wet zal staan dat uw vermogen ten minste achttien maanden in de VBI moet blijven, tenzij er zakelijke overwegingen zijn om het geld weer uit de VBI te halen. VBI of liever toch maar niet Hebt u een VBI en maakt u verlies, dan kunt u het VBI-regime met terugwerkende kracht tot het begin van het boekjaar afschudden door een verboden handeling te verrichten. Bijvoorbeeld geld lenen van de VBI door de dga. De vordering die de VBI krijgt, vormt geen kwalificerend financieel instrument. Ook kan bijvoorbeeld Nederlands vastgoed worden gekocht. Ook dat is geen kwalificerend financieel instrument. Het voordeel is dat dan geen fictief rendement wordt berekend en de verliezen in latere jaren te verrekenen zijn. Let wel op. Als u het VBI-regime eenmaal heeft afgeschud, dan kunt u in een later jaar niet zomaar weer opnieuw opteren voor het VBI-regime. Op grond van het Belastingplan 2017 is namelijk voorgesteld dat dan eerst de aanmerkelijk belangclaim moet worden afgerekend. Voorwaar geen aantrekkelijk vooruitzicht. Uitlenen aan uw BV U kunt ook geld lenen aan uw BV. Hierdoor gaat het uitgeleende bedrag van box 3 naar box 1. Echter, op grond van een wettelijke bepaling moet dit bedrag ten minste een half jaar worden uitgeleend aan de BV. De rente die u ontvangt is dan wel belast tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief van maximaal 52%. Stel dat u over een periode van een half jaar een rente ontvangt van 1% dan is de belastingdruk hiervan maximaal 52% dus nog altijd lager dan 120%.

11 Fiscale tips Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van (2016) en de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van in 2016). Deze verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden verhoogd wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (zie hiervoor) of studie/opleiding. In verband met voorgestelde wijzigingen voor de eigenwoningschenking vanaf 2017 raden wij u aan om vooraf de mogelijkheden met uw adviseur te bespreken. Voor kleinkinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van (2016). Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig - vóór hun 40e een grote vrijgestelde schenking te doen? U kunt die vergissing herstellen als uw schoonzoon of -dochter jonger is dan 40 jaar Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht Wanneer u besluit om te schenken, kunt u kiezen voor één van de vele vormen van schenken met behoud van macht, zoals gecertificeerd schenken of schenken onder bewind. Maak gebruik van de uitsluitingsclausule Door het opnemen van een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat de schenking via het huwelijksvermogensregime bij de schoonfamilie van uw (klein)zoon en/of (klein)dochter terecht komt. Overweeg een herroepelijke schenking Door bij de schenking te bedingen dat deze herroepelijk is, kunt u ervoor zorgen dat de schenking kan worden teruggedraaid. Zo kan worden voorkomen dat u financieel afhankelijk wordt van uw (klein)kind. Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking Bij een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid) kunt u het geschonken bedrag schuldig blijven. U krijgt een schuld aan uw kind(eren) welke in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt? Vanaf 1 januari 2010 is jaarlijks schenkbelasting verschuldigd over het verschil tussen 6% en de (niet) bedongen rente. Bekijk of er mogelijkheden zijn om deze nadelige fiscale gevolgen te beperken. Hebt u in het verleden vermogen met uw kinderen gesplitst (ouders het vruchtgebruik/kind eren de bloot eigendom) aangekocht? Als gevolg van één van de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de structuur niet meer de beoogde fiscale gevolgen (besparing erfbelasting). Bekijk of er nog iets kan worden gedaan om dit nadeel te beperken. Hebt u in het verleden onroerende zaken aan uw (klein)kinderen overgedragen onder het voorbehoud van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning? Door het intrekken van een resolutie per 1 januari 2010, heeft de structuur niet meer de beoogde gevolgen (besparing erfbelasting). In overleg met uw adviseur kan bekeken worden of er nog iets kan worden gedaan om dit nadeel te beperken.

Fiscale eindejaarstips 2015

Fiscale eindejaarstips 2015 Fiscale eindejaarstips 2015 Bij de presentatie van het belastingplan 2016 was het al duidelijk: de voorgenomen belastingherziening komt er voorlopig nog niet. Dit neemt niet weg dat dit in Den Haag nog

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8 1. Ondernemer en onderneming RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 8 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner Als uw partner meewerkt in uw onderneming,

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016 PAG 2 BV OF EENMANSZAAK? PAG 3 OVERWEEG TE STOPPEN MET VERDERE PENSIOENOPBOUW PAG 4 VOORKOM VERLIESVERDAMPING PAG 5 NEEM EEN HYPOTHEEK BIJ UW EIGEN BV PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK E-BOOK VOORBEREIDEN JAARREKENING EN AANDACHTSPUNTEN - EDITIE 2016 INLEIDING Beste lezer, Voor u ligt alweer de vierde editie van het E-Book Voorbereiden Jaarrekening. In dit geheel ge-update E-Book zijn

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs TIPS EINDEJAAR 2017 accountants & belastingadviseurs WWW.EUREGIOHR.NL TIP 1 NIEUWE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 67

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 Nieuwsbrief november 2016 Het jaar 2016 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Belastingwijzigingen 2017: veel geschreeuw maar weinig wol?

Belastingwijzigingen 2017: veel geschreeuw maar weinig wol? UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Belastingwijzigingen 2017: veel geschreeuw maar weinig wol? mr. Bas Opmeer Programma 2 Box 3 heffing wijzigt, wat kunt u doen? Veranderingen eigen woningregeling en schenkbelasting,

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting!

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting! Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. Daarom is nu in een wetsvoorstel vastgelegd wanneer

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016

LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016 Fiscale eindejaarstips 2016 December 2016 Het einde van het jaar 2016 komt weer in zicht en nu de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 heeft aangenomen wordt het fiscale landschap voor 2017 duidelijker.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie