Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Sinds april 2006 gebruikt de gemeente de Notitie Bouwlawaai voor de regulering van bouw- en slooplawaai (GB06-089). Nieuwe landelijke regelgeving maakt het noodzakelijk de notitie aan te passen en opnieuw vast te stellen. De bestaande notitie is gebaseerd op de gemeentelijke bouwverordening en de APV. Met ingang van 1 april 2012 is een deel van de bestaande regels op het gebied van bouw- en slooplawaai uit de gemeentelijke bouwverordening overgenomen in landelijke regelgeving: Het Bouwbesluit De landelijke regels beperken zich alleen tot voorschriften voor de dagperiode. Het beleid uit 2006 en het nu voorliggende beleid maakt het mogelijk ook bouw- en sloopwerkzaamheden in de avond en nacht uit te voeren. Ter besluitvorming door het college 1. De oude Notitie Bouwlawaai (GB06-089) in te trekken. 2. De Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden vast te stellen als nadere invulling van de APV artikel en het Bouwbesluit 2012, artikel 8.4 Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. ML30, Boudewijn Overes, 9714 Datum ambtelijk voorstel 16 april 2012 Registratienummer Leidinggevende L. van Wersch, ML30 Paraaf akkoord Datum Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur P. Steijn Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 24 april 2012 nummer: 4.1 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Voorstel aan het College.docVoorstel aan het College.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In de gemeente Nijmegen worden jaarlijks een groot aantal bouw- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden er werkzaamheden aan infrastructuur uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt het geluid van deze werkzaamheden niet direct als ernstige overlast ervaren. Anders is dit als de werkzaamheden tijdens de avond- of nachtperiode plaatsvinden. Op grond van de gemeentelijke Notitie Bouwlawaai uit 2006 (GB06-089) kunnen we onder voorwaarden een ontheffing afgeven voor werkzaamheden in de avond- en nachtperiode. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op de gemeentelijke Bouwverordening en de APV. Met ingang van 1 april 2012 zijn de voorschriften met betrekking tot geluidhinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden opgenomen in het Bouwbesluit. Het is van belang de beleidsregels op het gebied van bouw- en slooplawaai aan te passen en af te stemmen op deze gewijzigde regelgeving. Het Bouwbesluit 2012 reguleert alleen bouw- en sloopwerkzaamheden gedurende de dagperiode op werkdagen. Buiten deze perioden zijn volgens het Bouwbesluit bouw- en sloopwerkzaamheden alleen met ontheffing van B&W mogelijk. De Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden voorzien in beleidsregels voor het al of niet verlenen van deze ontheffing. 2 Juridische aspecten Artikel 8.4, lid 1 Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor bouw- en slooplawaai op werkdagen tijdens de dagperiode (van uur). Bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen bepaalde dagwaarden, en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingduur in dagen dat die dagwaarde is bereikt, niet worden overschreden. Op grond van artikel 8.4, lid 2 Bouwbesluit 2012 kunnen B&W ontheffing verlenen van het eerste lid. Er kan dus ontheffing verleend worden voor bouw- en sloopwerkzaamheden in de avond- en nachtperiode en voor werkzaamheden gedurende de dagperiode op zaterdag, zondag en feestdagen. Artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (Verbod geluidhinder) heeft ook betrekking op werkzaamheden niet zijnde bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals werkzaamheden aan infrastructuur. B&W kunnen van dit verbod ontheffing verlenen. Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid. De volgende notities zijn in ogenschouw genomen: - Circulaire Bouwlawaai, Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne 1981, - Circulaire Bouwlawaai jaar later, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, - Circulaire Industrielawaai, Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne 1979, - Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998, - Circulaire bouwlawaai van , - Besluit Mobiel Breken. 3 Doelstelling Het aanpassen van de beleidsregels in de Notitie Bouwlawaai aan de gewijzigde landelijke regelgeving. Ons doel daarbij is om de geluidhinder van bouw- en slooplawaai en van

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 werkzaamheden aan infrastructuur beter beheersbaar te maken, waar mogelijk te verminderen en daarmee de leefbaarheid in de stad te verbeteren. 4 Argumenten - Het aansluiten met ons lokale beleid op de gewijzigde landelijke regelgeving. - Efficiency bevorderen bij afhandeling van ontheffingsverzoeken. - De aanpak is niet extra beperkend voor werkzaamheden overdag, waarvoor het Bouwbesluit en het Besluit Mobiel Breken al voorschriften leveren. 5 Klimaat Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het klimaat. 6 Financiën Dit besluit leidt niet tot extra kosten. Voor het besluit op een ontheffingsverzoek ontvangt de gemeente leges. 7 Communicatie - Openbaar besluit. - De intrekking van de huidige Beleidsregels Notitie Bouwlawaai uit 2006 (GB06-089) en vaststelling van de nu voorliggende Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden zullen worden bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad. 8 Uitvoering en evaluatie Uitvoering gebeurt door de afdeling Milieu en de afdeling Omgevingskwaliteit. De mogelijkheid voor een digitale aanvraag via een webformulier zal worden onderzocht. Een verzoek tot afwijken van de standaard voorschriften wordt volgens een vastgestelde procedure afgehandeld. 9 Risico Er zijn geen risico s aan dit voorstel verbonden. Bijlage: Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden

4 Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Nadere invulling van: Algemene plaatselijke verordening, artikel Bouwbesluit 2012, artikel 8.4 Nijmegen, april 2012 Gemeente Nijmegen Afdeling Milieu / Bureau Geluid en Lucht Afdeling Omgevingskwaliteit / Bureau advies en omgevingsrecht

5 2

6 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk I 5 Hoofdstuk II 7 Artikelsgewijze toelichting Bijlage 1 Definitie werkzaamheden 3

7 Inleiding In de gemeente Nijmegen worden jaarlijks een groot aantal bouw- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt het geluid van deze werkzaamheden niet direct als ernstige overlast ervaren. Dit komt omdat het vaak om kortdurende werkzaamheden in de dagperiode ( :00 uur) gaat. Het ook aanwezige omgevingsgeluid zal het geluid vanwege werkzaamheden grotendeels maskeren. Anders is dit als de werkzaamheden tijdens de avond- of nachtperiode plaatsvinden. Lawaaiige bouw- en sloopwerkzaamheden in deze perioden kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden waardoor het woon- en leefklimaat in meer of mindere mate wordt geschaad. De laatste jaren is het aantal bouw- en sloopwerkzaamheden in de avond- en nachtelijke uren sterk toegenomen. Het is wenselijk in de vorm van beleidsregels vast te leggen of dergelijke werkzaamheden op die momenten zijn toegestaan en zo ja, hoe lang en met welke geluidsniveaus dit dan aanvaardbaar is. In het Bouwbesluit 2012, dat met ingang van 1 april 2012 van kracht is, zijn voorschriften ten aanzien van bouw- en slooplawaai opgenomen. Het is noodzakelijk de Beleidsregels af te stemmen op deze landelijke voorschriften. Ook is het noodzakelijk het ontheffingsbeleid ingevolge artikel APV daarop af te stemmen. Het bestaande gemeentelijk beleid is zoveel mogelijk gehandhaafd. Bureau Geluid en Lucht van de afdeling Milieu heeft, in samenwerking met de afdeling Omgevingskwaliteit Bureau advies en omgevingsrecht, deze beleidsregels opgesteld. De Notitie Bouwlawaai is voor het eerst in 2006 vastgesteld naar aanleiding van vragen uit de Raadscommissie ( ) en de toezegging ( ) om de handhaving voor bouwlawaai beter te organiseren. 4

8 Hoofdstuk I Juridisch kader Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. In Artikel 8.4 Bouwbesluit 2012 staan voorschriften om de hinder te beperken. Deze voorschriften hebben echter alleen betrekking op bouw- en sloopwerkzaamheden die worden uitgevoerd op werkdagen tussen uur en uur (de dagperiode). Op grond van artikel 8.4, lid 2 Bouwbesluit 2012 kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen voor bouw- en sloopwerkzaamheden in de avond- en nachtperiode. Ook voor werkzaamheden op zaterdag, zondag en feestdagen kan ontheffing worden verleend. Artikel van de Algemene plaatselijke verordening bevat ook voorschriften om geluidhinder te beperken. Denk hierbij aan werkzaamheden aan wegen, kanalen, rivieren, spoorwegen en degelijke. Op grond van dit artikel is het verboden om geluidhinder te veroorzaken. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van dit verbod. Het verbod geldt niet voor hindersoorten waarvoor Burgemeester en Wethouders nadere regels hebben gesteld. Het verbod van artikel APV geldt ook niet als de beperking van geluidsoverlast is geregeld in Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wegenverkeerswet, de Zondagswet, het Wetboek van Strafrecht, de Luchtvaartweg of het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels van toepassing is. De Woningwet (en het Bouwbesluit) worden hier niet genoemd. Echter omdat er in een hogere regeling een specifieke vorm van geluidhinder is geregeld (namelijk bouw- en slooplawaai) prevaleert de hogere regeling. Artikel APV is ook niet van toepassing voor bouw- en slooplawaai waarvoor een omgevingsvergunning is verleend (of vereist). Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen Burgemeester en Wethouders beleidsregels vaststellen en daarmee ontheffingsverzoeken consequent en consistent beoordelen. Dit is in het belang van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid en voorkomt willekeur. De volgende publicaties zijn in ogenschouw genomen: - Circulaire Industrielawaai, ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne Circulaire Bouwlawaai 1981, ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne - Circulaire Bouwlawaai jaar later, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer - Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

9 - Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - Circulaire Bouwlawaai 2010, Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Bouwbesluit 2012, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Beoogde effecten De geluidhinder van bouw- en slooplawaai in de avond- en nachtperiode beter beheersbaar maken, zo nodig verminderen en daarmee de leefbaarheid in de stad verbeteren. Overlastgevende, lawaaiige werkzaamheden zoveel mogelijk overdag laten plaatsvinden. Een eenvoudiger, eenduidiger en meer samenhangende aanpak voor geluidhinder realiseren. Versterken van milieuvriendelijk gedrag van aannemers. Duidelijkheid creëren voor alle betrokkenen. Samenwerking tussen alle betrokken partijen optimaliseren. Aansluiten op landelijke regelgeving en bouw- en slooplawaai gedurende de avond- en nachtperiode reguleren. Aanpak In het beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende etmaalperioden (dag-avond-nacht). Per etmaalperiode zijn toegestane geluidniveaus vastgesteld. Daarbij wordt ook aangegeven hoeveel avonden of nachten deze geluidniveaus mogen aanhouden. De geluidniveaus gelden op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, op een hoogte waar de hinder kan worden ondervonden. De geluidsniveaus gelden alleen voor geluidsgevoelige bestemmingen die ook daadwerkelijke worden gebruikt. Alle metingen en berekeningen moeten plaatsvinden conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI 1999). Tot slot is een artikelsgewijze toelichting opgenomen. 6

10 Hoofdstuk II Afdeling 1 definities artikel 1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder: db(a): Eenheid voor geluid (de decibel), gecorrigeerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor (de A-correctie). Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: (LAr,LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, HMRI Maximaal geluidsniveau: (LAmax) maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand Fast, als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, HMRI Etmaalperioden: Van 07:00 tot19:00 uur: dagperiode, van 19:00 tot 23:00 uur: avondperiode, van 23:00 tot 07:00 uur: nachtperiode. Locatie: Omschrijving van een gebied, doorgaans door middel van een (nabij gelegen) adres, inclusief de directe aangrenzende omgeving van de locatie. Grenswaarde: De ontheffingswaarde voor geluid tot waar de ontheffing geldt. Maximale blootstellingduur: Het maximaal aantal aaneengesloten dag-, avond en nachtperioden. Ontvanger: De positie (in plaats en hoogte) waarvoor de geluidbelasting wordt bepaald en/of beoordeeld. 7

11 Afdeling 2 De normstelling artikel 2 Ontheffingsregime avondperiode (19:00-23:00 uur) Maximale blootstellings Duur V IV III II I 30 avonden 15 avonden >60-65 db(a) >70-75dB(A) 5 avonden >65-70 db(a) >75-80dB(A) 1 avond >70 db(a) >80 db(a) niet mogelijk artikel 3 Ontheffingsregime nachtperiode (23:00-07:00 uur) Ontheffingsregime LAr,LT in db(a) 55 db(a) >55-60 db(a) LAmax in db(a) 65 db(a) >65-70dB(A) Ontheffingsregime X IX VIII VII VI LAr,LT in db(a) 50 db(a) >50 - >55 - >60 - >65 db(a) 55 db(a) 60 db(a) 65 db(a) LAmax in db(a) 60 db(a) >60-65 db(a) >65-70 db(a) >70-75 db(a) >75 db(a) Maximale blootstellings Duur artikel 4 15 nachten 5 Nachten 1 nacht 4 uur in 1 nacht niet mogelijk Een ontheffing is mogelijk tot de grenswaarden uit artikel 2 en artikel 3. artikel 5 Op alle metingen en berekeningen is de HMRI1999 van toepassing. artikel 6 De grenswaarden uit artikel 2 en artikel 3 gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidgevoelige terreinen. artikel 7 Een ontheffing is per etmaalperiode gebaseerd op één ontheffingsregime. artikel 8 De periode tussen twee ontheffingen is gelijk aan het aantal avonden of nachten waarvoor de eerste ontheffing is verleend, met een minimum van 5 avonden en 5 nachten. 8

12 artikel 9 Na goedkeuring van de Portefeuillehouder kan worden afgeweken van het gestelde in artikel 2 en artikel 3. artikel 10 Een akoestisch onderzoek is niet vereist indien voldaan kan worden aan de grenswaarden uit artikel 2, ontheffingsregime II. artikel 11 Op zon- en feestdagen geldt voor de avond- en nachtperiode een 5 db strengere geluidnorm. 9

13 Afdeling 3 het verzoek om ontheffing artikel 12 Een verzoek om ontheffing wordt schriftelijk of als webformulier ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. artikel 13 Een aanvraag om ontheffing moet minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden die geluidhinder kunnen veroorzaken worden ingediend. artikel 14 In de aanvraag moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en woonplaats van de verzoeker om ontheffing evenals het elektronische adres van de verzoeker, indien het verzoek met een elektronisch formulier wordt ingediend; Het adres, de kadastrale aanduiding of een omschrijving van de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden; Een situatietekening (incl. schaalbalk, noordpijl) van de locatie van het project waarop ook aangegeven de eerstelijns bebouwing rondom de locatie van het project; Een omschrijving van de aard, omvang en duur van de werkzaamheden. De planning van de werkzaamheden uitgesplitst naar etmaalperiode; De datum/data van de werkzaamheden. De begin- en eindtijd (per dag en dagperiode) van de werkzaamheden. Akoestisch onderzoek: Geluidbronnen. Geluidgevoelige bestemmingen. LAr,LT en LAmax berekeningen per etmaalperiode. Berekeningen volgens HMRI1999. De naam en het mobiel telefoonnummer van de contactpersoon(en) tijdens de werkzaamheden. artikel 15 Als een verzoek wordt gedaan op artikel 9 van deze beleidsregels, dan moet de aanvrager zijn verzoek onderbouwen. In het verzoek moet aangeven worden waarom het noodzakelijk is om af te wijken van de grenswaarden. De verzoeker moet daarbij ingaan op de risico s van extra hinder en de wijze waarop dit zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Ook moeten compenserende maatregelen worden aangeboden. 10

14 Afdeling 4 Overgangs- en slotbepalingen artikel 16 Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels Geluidhinder als gevolg van werkzaamheden

15 Artikelsgewijze toelichting artikel 1 Geen toelichting. artikel 2 en artikel 3 Conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.4) mogen op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur, bij het uitvoeren van werkzaamheden de onderstaande dagwaarden (LAeq) en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet worden overschreden. Dagwaarde 60dB(A) >60dB(A) >65dB(A) >70dB(A) >75-80dB(A) Maximale blootstellings Duur Onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen Deze beleidsregels voorzien in grenswaarden voor de avond- en nachtperiode. Voor lawaai gedurende de avond- en nachtperiode gelden strengere grenswaarden dan voor de dagperiode. Ook is de maximale blootstellingsduur per grenswaarde beperkt ten opzichte van de dagperiode. Er is hiervoor altijd een ontheffing nodig. artikel 4 Zonder ontheffing zijn lawaaiige werkzaamheden gedurende de avond- en nachtperiode niet toegestaan. Zonder ontheffing kan niet worden afgeweken van de grenswaarden uit het Bouwbesluit. artikel 5 In afwijking van de HMRI1999 wordt geen rekening gehouden met een toeslag voor impulsgeluid. Impulsgeluiden worden beoordeeld als maximaal geluidsniveau (LAmax). In de ontheffing wordt aangegeven waar de normstelling geldt. Afhankelijk van de omvang en soort werkzaamheden worden geluidnomen opgelegd: bij een geluidgevoelige bestemming. Op korte afstand van de werkzaamheden. Bij handhaving door, of in opdracht van, de gemeente wordt gebruik gemaakt van een gecalibreerde integrerende geluidmeter, klasse I. artikel 6 Geen toelichting. 12

16 artikel 7 Een ontheffingsregime is een combinatie van een grenswaarden (LAr,LT en LAmax) én een maximale blootstellingsduur. Ten behoeve van adequate handhaving wordt in één ontheffing per etmaalperiode maximaal één ontheffingsregime opgenomen. artikel 8 Geen toelichting. artikel 9 Geen toelichting. artikel 10 Deze uitzondering maakt het mogelijk om kortdurende werkzaamheden die gestart worden in de dag, maar kunnen uitlopen in de avond (bijvoorbeeld vlinderen van een betonvloer), zonder veel administratieve lasten te kunnen ontheffen. artikel 11 Het Bouwbesluit stelt alleen grenswaarden voor werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Buiten deze dagen en periode is altijd een ontheffing noodzakelijk. Op de overige dagen (zater-, zon- en feestdag) is dus ook tussen 07:00 uur en 19:00 uur een ontheffing noodzakelijk. Indien de werkzaamheden beperkt blijven tot de dagperiode, en voldaan kan worden aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit artikel 8.4 lid 1, kan de ontheffingaanvraag zonder akoestisch onderzoek worden ingediend. artikel 12 Geen toelichting. artikel 13 Alleen indien de aanvraag zich beperkt tot de grenswaarden uit artikel 2, ontheffingsregime II, kan het een verzoek om ontheffing tot minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden die geluidhinder kunnen veroorzaken worden ingediend. artikel 14 Geen toelichting. artikel 15 Het akoestisch onderzoek moet voorzien zijn van aanvullende argumenten waaruit blijkt dat in redelijkheid al het mogelijke is gedaan de geluidemissie tot het minimum te beperken. Hierbij hebben maatregelen aan de bron de voorkeur boven maatregelen in de overdracht of bij de ontvanger. artikel 16 Geen toelichting. 13

17 Bijlage 1 Werkzaamheden: Niet limitatieve lijst Onderhoud / nieuwbouw werkzaamheden aan infrastructuur Hijs werkzaamheden Grond/puin verzet Sloop werkzaamheden Vlinderen van vloeren Aggregaten en/of pompinstallaties Bronbemalinginstallaties Heien *Voor mobiel breken is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 2004 van toepassing, 14

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Nadere invulling van: Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.1.1 Bouwbesluit 2012, artikel 8.4 Nijmegen, 24 april 2012 Gemeente Nijmegen Afdeling

Nadere informatie

Hi 01 Handhaafinstructie geluidhinder veroorzaakt door bouw- sloop- en renovatiewerkzaamheden

Hi 01 Handhaafinstructie geluidhinder veroorzaakt door bouw- sloop- en renovatiewerkzaamheden Hi 01 Handhaafinstructie geluidhinder veroorzaakt door bouw- sloop- en renovatiewerkzaamheden (inclusief beleidsregels ontheffingen Werken buiten reguliere werktijden) Vastgesteld B & W 10-02-2015 Hiermee

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Beleidsregel geluidshinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en overige tijdelijke werkzaamheden gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel geluidshinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en overige tijdelijke werkzaamheden gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel geluidshinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en overige tijdelijke werkzaamheden gemeente Leeuwarden 2014 7 januari 2014 Gemeente Leeuwarden 1. Regelgeving Bouwlawaai en overige tijdelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen.

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. Openbaar Onderwerp Aanwijzen hondenuitlaatplaatsen Tunnelweg en Leliestraat Programma Programmanummer Openbare Ruimte 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het kader van het hondenpoepbeleid,

Nadere informatie

Boskalis Nederland Infra B.V. Mevrouw A. Neven Postbus AD NUTH

Boskalis Nederland Infra B.V. Mevrouw A. Neven Postbus AD NUTH Boskalis Nederland Infra B.V. Mevrouw A. Neven Postbus 22194 6360 AD NUTH Afdeling Vergunningen Behandeld de heer mr. E.H.J. Eussen Zaaknummer 2017-204520 Telefoon +31 6 47 11 28 47 Ons kenmerk 2017/66026

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN Datum: 15 augustus 2007 Locatie: Malden INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND... 4 2.1 Wat willen we bereiken?... 4 2.2 Argumenten en

Nadere informatie

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124)

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg. BW-nummer Openbaar Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Bij de woningbouw en de inrichting van de

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Actualisatie Mandaatregister MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Het Mandaatregister MGR regio Rijk

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met het collegevoorstel 12.0000.323 is de lokale

Nadere informatie

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen.

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Winkeltijdenwet / Koopzondagen 2012 Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Jaarlijks dient op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BOUW- EN SLOOPGELUID DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

BELEIDSREGEL BOUW- EN SLOOPGELUID DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, c DSO/2016.332 RIS297432 BELEIDSREGEL BOUW- EN SLOOPGELUID DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het achtergrondgeluidsniveau in veel gebieden van Den

Nadere informatie

ONTWERP. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

ONTWERP. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ONTWERP MAATWERVOORSCHRIFT WET MILIUEBEHEER Zaaknummer 608873 Betreffende eendenhouderij De Hollander, t Noorden 4 te Smilde Kadastraal bekend Smilde, sectie H nummer 2201 Besluit algemene regels voor

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontheffing nachtwinkels Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder HMF Bruls en B van Hees Samenvatting De heer Karabetyan uit Nijmegen en de heren Sürvereki uit

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH Afdeling Vergunningen Behandeld de heer J.J.H.L. Segers Zaaknummer 2016-0036 Telefoon +31 6 55 41 89 33 Ons kenmerk 2016/15834 Fax +31 43 389

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Arcadis Nederland B.V. de heer drs. A.M. Gemmeke Postbus AR APELDOORN

Arcadis Nederland B.V. de heer drs. A.M. Gemmeke Postbus AR APELDOORN Arcadis Nederland B.V. de heer drs. A.M. Gemmeke Postbus 673 7300 AR APELDOORN Onderwerp: Aanvraag d.d. 28 maart 2014 ontheffing Bouwbesluit 2012 t.b.v. bouwwerkzaamheden FrieslandCampina te Borculo Geachte

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Provinciaal inpassingsplan Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Wanssum regels Provincie Limburg 3 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: bestaand kavel gronden behorend bij een ten tijde

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bouwlawaai (ontheffing geluidhinder)

Aanvraagformulier Bouwlawaai (ontheffing geluidhinder) Aanvraagformulier Bouwlawaai (ontheffing geluidhinder) Gegevens van opdrachtgever van het bouw-, sloop of onderhoudsproject Naam organisatie Voorletters en achternaam BSN nummer / KvK nummer Functie (bijv.

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit Datum : Nummer beschikking : Gegevens inrichting Naam inrichting : C.V.V. Be Fair Adres : Toernooiweg 101 Postcode

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Betreft: Ontheffing werktijden bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012

Betreft: Ontheffing werktijden bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012 Omgevingsdienst NZKG Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam IXAS Gaasperdammerweg B.V. T.a.v. Vergunningmanagement Paalbergweg 2 1105 AG Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam info@odnzkg.nl www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Geluidssaneringsprojecten Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Gemeente Nijmegen voert al bijna 30 jaar

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel Algemene Plaatselijke Verordening

Aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel Algemene Plaatselijke Verordening Openbaar Onderwerp Aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel 5.8.3. Algemene Plaatselijke Verordening Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Een aantal terreinen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2115819/3396575 op de op 18 februari 2013 ingekomen aanvraag van Martens beton BV aan het Innovatiepark 15 te Oosterhout

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 22 december 214 van J.P. Havens Graanhandel N.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het veranderen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidieregeling Maatregelen Overvalpreventie.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidieregeling Maatregelen Overvalpreventie. Openbaar Onderwerp Subsidieregeling Maatregelen Overvalpreventie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Met het vaststellen van deze subsidieregeling

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01273 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Bouwlawaai juridisch belicht

Bouwlawaai juridisch belicht Bouwlawaai juridisch belicht NSG-Themamiddag bouwlawaai 10 maart 2009 mr. drs. M.G. Alderlieste Opbouw presentatie Waarom aandacht voor bouwlawaai? Probleemstelling onderzoek Kenmerken bouwplaats Regelgeving

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Dhr. A. de Vries 020 551 3485 (R.F. Veldhuijsen) r.veldhuijsen@dmb.amsterdam.nl. 23 februari 2009

Beleidsnotitie. Dhr. A. de Vries 020 551 3485 (R.F. Veldhuijsen) r.veldhuijsen@dmb.amsterdam.nl. 23 februari 2009 Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 624 06 36 www.dmb.amsterdam.nl Beleidsnotitie Van Doorkiesnummer E-mail Datum Betreft Dhr. A. de Vries

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Balkons en geluid De Zevenster

Onderwerp Balkons en geluid De Zevenster College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas T.a.v. de heer P. van der Meer Postbus 100 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Datum 3 april 2012 Uw kenmerk Afdeling ROM en Duurzaamheid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Auto Recycling Oldenzaal B.V. Activiteiten van de inrichting : Opslag en verwerking van autowrakken Locatie : Loweg 25, Oldenzaal

Nadere informatie

Bouwlawaai; hoe ermee om te gaan in de praktijk

Bouwlawaai; hoe ermee om te gaan in de praktijk Bouwlawaai; hoe ermee om te gaan in de praktijk Auteur: ing. W. van der Maarl, Peutz bv - april 2013 Inleiding In Nederland is er in toenemende mate aandacht voor (bouw)lawaai. Met het van kracht worden

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. (ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. Locatie: Schaappad 3 te Weiwerd Groningen, maart 2012 Nr. 2012-11624 Zaaknummer:

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING. Daamen Milieu en Grondwerken BV

Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING. Daamen Milieu en Grondwerken BV Omgevingsdienst Regio Nijmegen D162416505 D162416505 Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit Daamen Milieu en Grondwerken BV 4

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

Herziening van de Geluidnota Enschede (Ontwerp, 2017)

Herziening van de Geluidnota Enschede (Ontwerp, 2017) Herziening van de Geluidnota Enschede 2009-2012 (Ontwerp, 2017) Versie 15 maart 2017 Afdeling Strategie en Beleid / Bestemmen en Vergunnen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding en doel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregel Bouw- en slooplawaai december Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland.

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregel Bouw- en slooplawaai december Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 173127 12 december 2016 Beleidsregel Bouw- en slooplawaai 2016 Beleidsregel Bouw- en slooplawaai 2016 Opdrachtgever: gemeente Zwartewaterland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen.

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van de

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie