RV Aanbesteding Huis van Sport. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2010,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RV Aanbesteding Huis van Sport. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2010,"

Transcriptie

1 RV Aanbesteding Huis van Sport Amendement: A090166/1 Onderwerp: 400m ijsbaan harde eis de aanleg van een ijshal met een 400 meter ijsbaan in het optioneel pakket is opgenomen; de gemeente Leiden 4 miljoen euro heeft gereserveerd voor de aanleg van een 400 meter ijsbaan; het rapport Op welk ijs schaatst Leiden in 2010? en het rapport Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden allebei aantonen dat een 400 meter ijsbaan in Leiden exploitabel is; het Huis van de Sport een goede locatie is om een 400 meter ijsbaan te realiseren; de regio mee zal moeten betalen aan de ijsbaan; het gewenst is om de ijshal op te nemen in het basisprogramma; BESLUIT: om in RV onder besluitpunt 3.c. bij het optioneel pakket punt iii te verwijderen en toe te voegen onder het basisprogramma een nieuw punt, te weten: vii. een ijshal met een 400 meter ijsbaan; Louk Rademaker (SP) Dit amendement is verworpen met dien verstande dat de fractie van SP voor heeft gestemd.

2 RV Aanbesteding Huis van de Sport Amendement: A090166/2 Onderwerp: Beheer en exploitatie in het huidige raadsvoorstel staat dat (onder besluitpunt 5.a.) o de geselecteerde marktpartij de volledige eindverantwoordelijkheid draagt voor het correct naleven van de aan de exploitatie en het beheer van het sportpark c.a. te stelen voorwaarden ; hierbij vooruitgelopen wordt op de eventuele verzelfstandiging van het Sportbedrijf Leiden; de raad heeft besloten om in het kader van Regie op Maat voor de verzelfstandiging van het Sportbedrijf Leiden nog vier scenario s uit te werken en dan pas te beslissen of verzelfstandiging al dan niet verstandig is; er geen impliciete besluiten genomen moeten worden; het Huis van de Sport ook door moet kunnen gaan als de raad besluit om het Sportbedrijf niet te verzelfstandigen; BESLUIT: om in RV het besluitpunt 5. te schrappen en te vervangen door: 5. Bij de nog te voeren discussie over de verzelfstandiging van het Sportbedrijf een besluit te nemen over de exploitatie en het beheer van de toekomstige sportaccomodatie in het Huis van de Sport. Louk Rademaker (SP) Dit amendement is verworpen met dien verstande dat de fractie van SP voor heeft gestemd.

3 RV Aanbesteding Huis van de Sport Motie: M090166/1 Onderwerp: Bouwenveloppe er geen ruimtelijke kaders zijn gesteld aan de omvang van het woningbouwprogramma en de ruimtelijke invulling van het sportgerelateerde commerciële programma; aan de toekomstige inschrijvers geen helderheid vooraf wordt gegeven over de grondkosten voor het woningbouwprogramma en de sportgerelateerde commerciële voorzieningen; de toekomstige inschrijvers geen helderheid hebben over de hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding; ruimtelijke kaders voor het woningbouw- en het commerciële programma noodzakelijk zijn omdat er in de verdere aanbestedingsprocedure geen zelfstandige belangenafweging over dit programma zal plaatsvinden; ruimtelijke kaders ook noodzakelijk zijn voor het behoud van draagvlak in de buurt voor het Huis van de Sport; inzicht in de grondkosten en de beschikbaarheidsvergoeding van belang is voor de inschrijvers om een goede eerste inschrijving te komen; verzoekt het college: voor het gedeelte van het gebied waar het woningbouw- en het sportgerelateerde commerciële programma wordt gerealiseerd alsnog een bouwenveloppe op te stellen, en deze door de raad te laten vaststellen en aan het ambitiedocument toe te voegen vóórdat tot de eerste inschrijving wordt overgegaan; aan het ambitiedocument toe te voegen: 1. een duidelijke spelregel m.b.t. grondkosten en grondeigendom, 2. de hoogte van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding; en gaat over tot de orde van de dag, Janine Clement (CU) Deze motie is verworpen met dien verstande dat de fracties van CU en SP voor hebben gestemd.

4 RV Uitvoeringsplan Atelierbeleid Ruimte voor Kunst (vh Atelierbrief) Amendement: A100018/1 Onderwerp: Uitvoeringsplan Atelierbeleid Ruimte voor Kunst zowel in de Nota Ateliers in Leiden (2002) als de Atelierbrief Ruimte voor Kunst (2009) is verwoord, dat de Kaasmarktschool na de renovatie van Haagweg 4 zal worden afgestoten; ook in het Uitvoeringsplan Atelierbeleid Ruimte voor Kunst staat vermeld dat deze school als atelierruimte wordt afgestoten; voorts het college in de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving van 11 februari heeft verwoord, dat de Kaasmarktschool na de renovatie van Haagweg 4 beschikbaar blijft voor tijdelijke ateliers; de beschikbaarheid van 12 (+4) goedkope tijdelijke ateliers in de Kaasmarktschool negatieve effecten kan hebben op de verhuur van nieuwe ateliers in Haagweg 4 en doorstroming in de Leidse kunstsector; BESLUIT: besluitpunt 2.b.iii toe te voegen: Na de renovatie van Haagweg 4 wordt de Kaasmarktschool gesloten voor zowel permanente als tijdelijke ateliers. Arend-Jan Sleijster (VVD) Paul Laudy (VVD) Piet Peper (LL) Dit amendement is verworpen met dien verstande dat de fracties van VVD en LL voor hebben gestemd.

5 RV Evaluatie topsportbeleid aanstellen topsportcoordinator Motie: M100020/1 Onderwerp: topsportcoördinator en loonschaal gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie Onderwijs en Samenleving, de topsportcoördinator is ingedeeld in schaal 12, trede 11; er nog geen complete functie-omschrijving is; het gebruikelijk is om eerst een functie te omschrijven en daarna de gepaste salariëring daaraan toe te kennen; er verschillende gedachten en verwachtingen zijn bij topsportverenigingen en -sporters over wat de topsportcoördinator precies zal gaan doen; verzoekt het college: eerst in nauwe samenwerking met Leidse topsporters en topsportverenigingen tot een functie-omschrijving te komen, en vervolgens de loonschaal te bepalen, met een maximum van schaal 12, trede 11; En gaat over tot de orde van de dag. Eva de Bakker (SP) Aad van der Luit (D66) Deze motie is verworpen met dien verstande dat de fracties van D66, SLO en SP voor hebben gestemd.

6 Interpellatie Morspoort Motie: M1 Onderwerp: Transvaal het bestemmingsplan Transvaal nog niet onherroepelijk is geworden, het college van plan is voor het definitief worden van het bestemmingsplan al tot gunning van de bouw van de Morspoortgarage over te gaan; het niet wenselijk is om te gunnen voor het onherroepelijk worden van het bestemmingplan, omdat de gemeente dan nodeloos (financiële) risico s loopt; voorts het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam momenteel in opdracht van de Leidse raad werkt aan een contra-expertise; verzoekt het college: pas het werk te gunnen als het bestemmingsplan definitief is geworden; Paul van Meenen (D66) Julian van der Kraats (SP) Pieter Kos (GL) Deze motie is verworpen met dien verstande dat de fracties van D66, GL, SLO, SP en LL voor hebben gestemd.

7 Interpellatie Morspoort Motie: M2 Onderwerp: wethouder Witteman zich weinig moeite heeft getroost om de raad volledig te informeren over de plannen voor een Morspoortgarage, zelfs nadat daar kritiek op was gekomen vanuit de raad; er meer informatie te geven was dan bij het besluit beschikbaar was voor de raad; de wethouder bij zijn uitleg van deze situatie op geen enkele wijze heeft aangegeven spijt te hebben van het gebeuren, dan wel er iets van te hebben geleerd; Spreekt haar treurnis uit over deze gang van zaken, Julian van der Kraats (SP) Deze motie is verworpen met dien verstande dat de fracties van D66, CU en SP voor hebben gestemd.

8 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Motie: M1 Onderwerp: Afwachten verkiezingsreces de gemeente bevoegd is de Vrijplaats Koppenhinksteeg te ontruimen vanaf 20 februari; zaterdag 20 februari in het verkiezingsreces ligt; het een goede democratische gewoonte is geen onomkeerbare stappen te zetten gedurende het verkiezingsreces; roept het college op om: niet over te gaan tot ontruiming van de Koppenhinksteeg tijdens het verkiezingsreces; Louk Rademaker (SP) Pieter Kos (GL) Daan Sloos (LL) De motie is middels een hoofdelijke stemming verworpen met 24 stemmen tegen en 12 stemmen voor. Tegen stemden: Van Dijk (CDA), Van der Luit (D66), Van Meenen (D66), Van Laar (PvdA), Zevenbergen (VVD), Broeyer (PvdA), Boogaard (CDA), Van den Berg (PvdA), Hermans (VVD), Dickhof (PvdA), Jansen (PvdA), Laudy (VVD), Boddé (VVD), Holla (PvdA), Keereweer (PvdA), Sleijster (VVD), Flippo (CDA), Van Dongen (PvdA), El Houari (PvdA), Clement (CU), Van Gruting (VVD), Terpstra (CU), Bonestroo (CDA) en Van Sandick (CDA). Voor stemden: Kos (GL), Theeuwen (SP), De Bakker (SP), Rademaker (SP), Van Gelderen (SP), Dirks (SP), Van der Kraats (SP), Peper (LL), Boer (SLO), Sloos (LL), Van Egdom (GL) en Kagie (GL).

RV Vaststellen bestemmingsplan Zuidelijke Schil. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2009,

RV Vaststellen bestemmingsplan Zuidelijke Schil. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2009, RV 09.0026 Vaststellen bestemmingsplan Zuidelijke Schil Amendement: A090026/3 Onderwerp: Lorentzhof beperking bestemming ten behoefte van nieuwbouw voor Ipse /de Bruggen er nieuwe wooneenheden zullen worden

Nadere informatie

RV Welstandsnota Leiden. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2010,

RV Welstandsnota Leiden. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2010, RV 09.0122 Welstandsnota Leiden Motie: M090122/1 Onderwerp: instellen architectuurprijs de herziene welstandsnota tot doel heeft om het merendeel van de kleine bouwplannen sneller en transparanter af te

Nadere informatie

RV De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 17 juni, 18 juni en 19 juni 2008,

RV De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 17 juni, 18 juni en 19 juni 2008, RV 08.0051 Amendement: 1. Onderwerp: Teruggave teveel geheven OZB De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 17 juni, 18 juni en 19 juni 2008, constaterende dat: De jaarrekening 2007 een groot overschot

Nadere informatie

RV Ligplaatsenplan Bedrijfsvoertuigen De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 26 mei 2009,

RV Ligplaatsenplan Bedrijfsvoertuigen De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 26 mei 2009, RV 09.0030 Ligplaatsenplan Bedrijfsvoertuigen 2009 Amendement: A090030/1 Onderwerp: Ligplaatsen Blauwpoortsbrug het college heeft voorgesteld om drie extra ligplaatsen te creëren aan het Kort Galgewater

Nadere informatie

Afwezig (m.b.v.v): mevrouw Van den Berg (PvdA), de heer Hendriks (LL), de heer Van der Luit (D66) en mevrouw Van Sandick (CDA)

Afwezig (m.b.v.v): mevrouw Van den Berg (PvdA), de heer Hendriks (LL), de heer Van der Luit (D66) en mevrouw Van Sandick (CDA) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op dinsdag 20 januari 2009 VOORZITTER: de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 35 raadsleden:

Nadere informatie

Afwezig zijn: de heer H.J.J. Lenferink, de heer Rademaker (SP) en de heer Theeuwen (SP).

Afwezig zijn: de heer H.J.J. Lenferink, de heer Rademaker (SP) en de heer Theeuwen (SP). GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op 15 april 2010. VOORZITTER: mevrouw Van Gruting, voorzitter GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 37 raadsleden: mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering 13/18 september 2012 MOTIES AANVAARD

Raadsvergadering 13/18 september 2012 MOTIES AANVAARD Raadsvergadering 13/18 september 2012 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M120036/1 PvdD Bestemmingsplan Haagwegkwartier Veilig spelen voor de deur! M1 VOD SP Onderzoek naar RWO 3.0 agenda tot 2025

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

Raadsvergadering 24 mei 2012 MOTIES AANVAARD

Raadsvergadering 24 mei 2012 MOTIES AANVAARD Raadsvergadering 24 mei 2012 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M120037/1 GL Discussiebijeenkomst vrijwilligerswerk agenda tot 2025 M120037/2 PvdA Notitie Vrijwilligerswerk; Hoe SMARTer hoe beter

Nadere informatie

RV (Wijziging planologisch beleid Oostvlietpolder) De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 september 2010,

RV (Wijziging planologisch beleid Oostvlietpolder) De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 september 2010, RV 10.0080 (Wijziging planologisch beleid Oostvlietpolder) Onderwerp: Rijksbufferzone een raadsmeerderheid er voor kiest om de Oostvlietpolder duurzaam groen te houden: het gebied in de Oostvlietpolder

Nadere informatie

RV Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010,

RV Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010, RV 10.0126 Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg Amendement: A100126/2 Onderwerp: toevoegen alternatieven De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010, constaterende

Nadere informatie

RV Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2008,

RV Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2008, RV 08.0080 Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Amendement: 1 Onderwerp: eigen bijdrage scootmobiels - de rechtbank van Arnhem heeft geoordeeld het vaststellen van de eigen bijdrage de bevoegdheid

Nadere informatie

RV Amendement 1. Onderwerp: aanpassing Huisvestingsverordening 1998 op onderdeel splitsingsvergunning

RV Amendement 1. Onderwerp: aanpassing Huisvestingsverordening 1998 op onderdeel splitsingsvergunning RV 07.0128 Amendement 1 Onderwerp: aanpassing Huisvestingsverordening 1998 op onderdeel splitsingsvergunning constaterende dat, - de splitsingsvergunning komt te vervallen voor appartementen en blokwoningen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van dinsdag 20 januari 2009 in het stadhuis te Leiden om uur

Verslag van de vergadering van dinsdag 20 januari 2009 in het stadhuis te Leiden om uur GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 1 Verslag van de vergadering van dinsdag in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink (voorzitter) mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig

Nadere informatie

RV Uitvoeringsbesluit Sportpark Boshuizerkade. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 september 2010,

RV Uitvoeringsbesluit Sportpark Boshuizerkade. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 september 2010, RV 10.0076 Uitvoeringsbesluit Sportpark Boshuizerkade Motie: 2 Onderwerp: inrichtingsontwerp sportaccommodatie GOL Sport constaterende dat het bestuur van GOL Sport tijdens de inspraakronde bij het onderhavige

Nadere informatie

Raadsvergadering 1 december 2011 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN. indiener A110110/3 SP Dekking uit uitvoeringsprogramma Binnenstad

Raadsvergadering 1 december 2011 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN. indiener A110110/3 SP Dekking uit uitvoeringsprogramma Binnenstad Raadsvergadering 1 december 2011 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A110104/1 D66 Geen woningbouw in weidevogelgebied. A110110/1 PvdA 3 Oktober haring en wittebrood A110110/2 PvdA Huis van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van dinsdag 31 maart 2009 in het stadhuis te Leiden om uur

Verslag van de vergadering van dinsdag 31 maart 2009 in het stadhuis te Leiden om uur GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 91 Verslag van de vergadering van dinsdag in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink (voorzitter) mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig

Nadere informatie

Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD

Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M110113/1 VVD Redelijke tarieven binnenhavengelden M110127/1 D66 Extra s voor 65-plussers M110127/2 D66 Ziektekosten minima M110130/1

Nadere informatie

RV Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 4 december 2007,

RV Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 4 december 2007, RV 07.000132 Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. Kennis genomen hebbende van: - RV07.0132 Verordeningen gemeentegaranties 2007 en Beleidskader gemeentegaranties

Nadere informatie

RV (Jaarstukken 2010) De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 juni 2011,

RV (Jaarstukken 2010) De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 juni 2011, Motie: M110043/1 Onderwerp: dienstverlening minima er al sinds januari 2011 problemen zijn met het systeem dat de uitkeringen verzorgt; deze problemen eerst door het college als kinderziekten werden neergezet;

Nadere informatie

RV t/m en Belastingverordeningen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 december 2010,

RV t/m en Belastingverordeningen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 december 2010, RV 10.0137 t/m 10.0143 en 10.0148 Belastingverordeningen Motie: M100137/1 Onderwerp: uitvoering aanslagen De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 december 2010, constaterende dat:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van dinsdag 4 september 2007 in het stadhuis te Leiden om uur

Verslag van de vergadering van dinsdag 4 september 2007 in het stadhuis te Leiden om uur GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 203 Verslag van de vergadering van dinsdag in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts

Nadere informatie

De wethouder Witteman (PvdA) en gemeentesecretaris Van den Wijngaart.

De wethouder Witteman (PvdA) en gemeentesecretaris Van den Wijngaart. GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op 18 maart 2010. VOORZITTER: de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 38 raadsleden: mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 maart 2012 MOTIES AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 15 maart 2012 MOTIES AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 15 maart 2012 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M110136/1 PvdD plastic draagtassen M110136/5 SLO Duurzame energie opwekking M110136/5 SP Kunst en cultuur in de wijk Motie VOD SP

Nadere informatie

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011,

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011, Amendement: A110019/1 Onderwerp: Toekomst corporatiewoningen Zeeheldenbuurt - in het raadsvoorstel voorgesteld wordt om formeel kennis te nemen van het voornemen van Portaal om de corporatiewoningen in

Nadere informatie

RV Collegestandpunt RijnGouwelijn nav advies Cie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden

RV Collegestandpunt RijnGouwelijn nav advies Cie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden Amendement: A100116/1 Onderwerp: Variantenonderzoek zonder tunnelvisie RV 10.0116, besluitpunt 1 voorstelt om onder dankzegging aan de commissie de aanbevelingen op hoofdlijnen te onderschrijven; het rapport

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw Van Gruting (VVD), de heer Hendriks (LL), mevrouw R. van Gelderen (SP), de heer P. Kos (GL), mevrouw M. van den Berg (PvdA)

Afwezig: mevrouw Van Gruting (VVD), de heer Hendriks (LL), mevrouw R. van Gelderen (SP), de heer P. Kos (GL), mevrouw M. van den Berg (PvdA) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op dinsdag 23 september 2008. VOORZITTER: de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 34 raadsleden:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0055 Rv. nr.: 12.0055 B en W-besluit d.d.: 15-05-2012 B en W-besluit nr.: 12.0509 Naam programma: Alle programma's. Onderwerp: 1ste Bestuursrapportage 2012. Aanleiding: De Bestuursrapportage

Nadere informatie

Gemeenteraad van Leiden

Gemeenteraad van Leiden Gemeenteraad van Leiden Verslag van de extra vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving, gehouden op dinsdag 20 december 2007 in het stadhuis te Leiden. Vastgesteld d.d. 4 maart 2008 Aanwezig:

Nadere informatie

RV Kaderbesluit locatie Dieperhout. Motie: M110034/2 Onderwerp: Hergebruik cultuurhistorisch erfgoed

RV Kaderbesluit locatie Dieperhout. Motie: M110034/2 Onderwerp: Hergebruik cultuurhistorisch erfgoed RV 11.0034 Kaderbesluit locatie Dieperhout Motie: M110034/2 Onderwerp: Hergebruik cultuurhistorisch erfgoed De Raad van de gemeente Leiden, op 8 september 2011 in vergadering bijeen: constaterende dat:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN LEIDEN november 2006

GEMEENTERAAD VAN LEIDEN november 2006 GEMEENTERAAD VAN LEIDEN 55 23 november 2006 de vergadering van dinsdag 23 november 2006 in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Verslag van Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink mevrouw E.H.T.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W-Aanbiedingsformulier nr. 09.1060 d.d. 6 oktober 2009 Onderwerp Wijze van afdoen motie 2 Subsidie IJshal (RV 06.0021), Ingediend door F. van As (CU) BESLUITEN 1 In te stemmen met de bijgevoegde concept

Nadere informatie

Gemeenteraad van Leiden

Gemeenteraad van Leiden Gemeenteraad van Leiden Concept-verslag van de extra vergadering van de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving, gehouden op dinsdag 15 mei 2007 in de Kapelzaal van het stadhuis te Leiden Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

RV Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg - Lammenschans. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2011,

RV Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg - Lammenschans. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2011, RV 10.0161 Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg - Lammenschans Motie: M100161/2 Onderwerp: parkeren in plaats van haven er in het plan geen rekening is gehouden met de nog in te voeren Blauwe parkeerzone

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

ERRATUM 2007. Nr. : 07.0015 Dnst. : C&E

ERRATUM 2007. Nr. : 07.0015 Dnst. : C&E ERRATUM 2007. Nr. : 07.0015 Dnst. : C&E Collegebesluit 11/07.0140 Voorstellen met betrekking tot de gewijzigde besluiten in het Projectvoorstel renovatie Haagweg 4 (B&W nr. 05.0807). Leiden, 3 april 2007.

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie)

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie) Tweede Kamer, 30e vergadering, donderdag 27 november 2014 Stemmingen o o o Stemmingen moties Veiligheid en Justitie Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie Stemmingen Begroting Veiligheid en

Nadere informatie

Verplaatsingsplan volkstuinen Oostvlietpolder BESLUITEN

Verplaatsingsplan volkstuinen Oostvlietpolder BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Verplaatsingsplan volkstuinen Oostvlietpolder In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.0977/06 11 2001 Dienst : BoWo

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om 16.00 uur in het stadhuis. "24. Renovatie en Ontwikkeling Goffertbad 203/2004 Raadsvoorstel d.d. 20

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

B&W-aanbiedingsformulier

B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0225 d.d. 16-2-2010 B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening moties raadsperiode 2006-2010 BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen waarin

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Raadhuisdein 1 De districtschef politie Haarlemmermeer;

Raadhuisdein 1 De districtschef politie Haarlemmermeer; De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 2130 AG Hoofddorp De gemeentesecretaris; Bezoekadres: De groepsmanagers; Raadhuisdein 1 De districtschef

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 16 december 2010 in het stadhuis te Leiden om uur

Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 16 december 2010 in het stadhuis te Leiden om uur Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 16 december 2010 in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Lijst openbare besluiten B&W 16 november 2010

Lijst openbare besluiten B&W 16 november 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op 16 november vergaderd. Besluiten Datum: 9-11-2010 Onderwerp: B&W.nr. 10.1120 Ontwerp Tijdelijk Verkeersbesluit "blauwe zone Diamantplein".

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 6, Verkoop Groot Bijstervelt spreken in: 1. de heer Willian van Kronenburg, voorzitter van de Stichting CBOGBO;

M.b.t. agendapunt 6, Verkoop Groot Bijstervelt spreken in: 1. de heer Willian van Kronenburg, voorzitter van de Stichting CBOGBO; Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 30 juni 2015 17:00-19:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

RV Gelet op, de beraadslaging in de commissie Ruimte en Grond van 18 november 2004,

RV Gelet op, de beraadslaging in de commissie Ruimte en Grond van 18 november 2004, MOTIES RV 04.0129 Motie 1. Onderwerp: Programma van Eisen De Leeuwenhoek. Hoofdlijnen voor een stedelijk kenniscluster (groenzones) De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 22 december 2004 Gelet op,

Nadere informatie

B en W.nr , d.d. 15 mei 2012

B en W.nr , d.d. 15 mei 2012 B en W.nr. 12.0453, d.d. 15 mei 2012 Onderwerp Afdoening van de moties Vreemd aan de orde van de dag M1/Lokale omroep en motie M100113/33, inzake de positie van Sleutelstad als communicatiemiddel/gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de krijgsmacht,

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de krijgsmacht, Stemmingen moties Toekomst van de krijgsmacht Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de krijgsmacht, te weten: de motie-jasper van Dijk over afzien van

Nadere informatie

3. Mededelingen Mevrouw Van Dongen (PvdA) en de heer Köroğlu (D66) hebben zich afgemeld.

3. Mededelingen Mevrouw Van Dongen (PvdA) en de heer Köroğlu (D66) hebben zich afgemeld. GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op 31 mei 2012. VOORZITTER: de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 37 raadsleden: mevrouw

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Lijst in te dienen moties bij RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages. Mí30í00 PvdA Eén in plaats van twee garages

Lijst in te dienen moties bij RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages. Mí30í00 PvdA Eén in plaats van twee garages Raadsvergadering 28 november 20í3 Lijst in te dienen moties bij RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages. I rto Ondenrerp indiener M130í00 D66 Bomen Mí30100 D66 Geïntegreerde nadeelcompensatieregeling

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Wie is wie? In de Leidse Regio

Wie is wie? In de Leidse Regio Wie is wie? In de Leidse Regio Gemeenteraad Leiden Zetelverdeling: D66 PvdA VVD SP CDA GroenLinks Stadspartij Leiden Ontzet Leefbaar Leiden ChristenUnie Partij voor de Dieren 10 zetels 6 zetels 6 zetels

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0773, d.d. 7 juli 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragenvan de raadsleden mevr E. de Bakker en dhr. L. Rademakers(SP) in zake de Hooglandse Kerkgracht 4 (ingekomen

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Gehoord: - de discussie in de commissie Ruimte en Grond van 1 december jl.

Gehoord: - de discussie in de commissie Ruimte en Grond van 1 december jl. RV 05.0112 Amendement 1. Pasteurstraat Gehoord: - de discussie in de commissie Ruimte en Grond van 1 december jl. Gezien: - het op verzoek van GroenLinks ontwikkelde plan van Swieten om de voormalige Keurmeesterwoningen

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL VOORBLAD

RAADSVOORSTEL VOORBLAD verzameling 2015 afd./team DIR f l ļ. ť 2,- i ť5 teamleider M. van Beek telefoon (0174) 673 061 bestuurder A.W. Meijer MaartenvanBeek@geme ientewestland.nl documentnr. 1 5-000221 0 VOORBLAD O N D E R W

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 20 januari 2011 in het stadhuis te Leiden om uur

Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 20 januari 2011 in het stadhuis te Leiden om uur Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 20 januari 2011 in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig

Nadere informatie

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's Bergen (Lb) LeObaarheid maak je samen -KERN Kernen En Regionaal Natuurlijk progressieve ombinatie Bergen Afdeling Bergen Lb Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's De gemeenteraad van Bergen,

Nadere informatie

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 14 juni 2017 Betreffende wetsvoorstel: 34674

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0893, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden L. Rademaker (SP), D. Sloos (Leefbaar Leiden), J. Boer (Stadspartij Leiden Ontzet)

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 31 maart 2016, voortgezet op 7 april 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op dinsdag 15 mei 2007 (aanvang uur)

GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op dinsdag 15 mei 2007 (aanvang uur) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op dinsdag 15 mei 2007 (aanvang 20.00 uur) VOORZITTER: de heer H.J.J. Lenferink GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 38

Nadere informatie

Gemeenteraad van Leiden

Gemeenteraad van Leiden Gemeenteraad van Leiden Ongewijzigd vastgesteld verslag van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid, gehouden op woensdag 4 juni 2008 in het stadhuis te Leiden. Verslag vastgesteld

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders. Motie terugdringen van overlast, schade en gevaar door vuurwerk

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders. Motie terugdringen van overlast, schade en gevaar door vuurwerk Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie n.a.v. motie namens de fracties van GL, PvdA en CDA over het terugdringen van overlast, schade

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 30 september 2010 in het stadhuis te Leiden om uur

Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 30 september 2010 in het stadhuis te Leiden om uur Verslag van de openbare vergadering van de raad op donderdag 30 september 2010 in het stadhuis te Leiden om 20.00 uur Voorzitter: Griffier: de heer H.J.J. Lenferink mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming Uitslag Status van afhandeling. M-I Proefboringen naar schaliegas 17v en 6t Aangehouden/ Aangenomen

Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming Uitslag Status van afhandeling. M-I Proefboringen naar schaliegas 17v en 6t Aangehouden/ Aangenomen OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 16 oktober 2014 Raadsvergadering Door Onderwerp

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Gemeenteraad van Leiden

Gemeenteraad van Leiden Gemeenteraad van Leiden Gewijzigd vastgesteld verslag van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid, gehouden op dinsdag 12 mei 2009 in het stadhuis te Leiden. Verslag vastgesteld in

Nadere informatie

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Beantwoording vragen VVD-fractie over Stedelijk Museum De Lakenhal (ingekomen 18 okt. 2006) BESLUITEN

Beantwoording vragen VVD-fractie over Stedelijk Museum De Lakenhal (ingekomen 18 okt. 2006) BESLUITEN B&W- nr.: 06.1483 d.d. 12-12-2006 Onderwerp Beantwoording vragen VVD-fractie over Stedelijk Museum De Lakenhal (ingekomen 18 okt. 2006) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg. 1. de beantwoording

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Nr. 017.091.0006 Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Afwezige leden: A.E.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie