BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING van dinsdag 14 februari 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING van dinsdag 14 februari 2017"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING van dinsdag 14 februari 2017 Voorstelnr. Inhoud Besluit Aanwezig: Berg, van der, W. Biesheuvel, A. Boersma-Zandbergen, W. Dagniaux, M.G. Dekker-Groen, A.M. Dijk-Hessing, van, Y. Doorn-van Bijlevelt, van, J.C.W. Dubbink, J. Groot, de, H. Hoeve, ten, A.A.F. Hofstee, M.G.H.M. Jimmink, D.J.P. Jong, de, J.N. Laat, de P.A.M. Loon, van A.E. Luling, van E. Meij, van der, F.G.J. Noteborn-Hendriks, E.M.H. Ooms, P. Pelleboer, R.M. Smith-Visser, J. Speksnijder, R.J. Steehouwer, P. Stiekema, E.G.J. Vis, R.C.P. Visser, E.J. Vliet, van, E.W.O. Zandbergen, G. Zandbergen, W. Afwezig: - 1. Opening gemeente Houten 2. Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld Voor het ordevoorstel van de fractie HA! om agendapunt 4 van de agenda te halen is geen meerderheid Benoeming nieuw commissielid De heer de Pagter legt de belofte af. DEBATRAAD Nieuwbouw voormalige school Wegwijzer en voormalige sporthal Den Oord De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 dienen een amendement in Pagina 1 van 5

2 stellen, met dien verstande dat in de Startnotitie op pagina 2 aan punt b. Programma wordt toegevoegd: Na de zin eindigend met..wmo-geschikt. De kwaliteit van de woningen moet Houtense ouderen met een grotere woning ertoe bijdragen zich hier te vestigen, zodat een gezinswoning vrijkomt en de doorstroming maximaal wordt bevorderd. Na de zin eindigend met..ontmoeten. De functie ontmoeten moet gestalte krijgen in een ruimte, waar ook de bewoners uit de buurt gebruik van kunnen maken. Van de opdracht te komen tot 100% seniorenwoningen kan worden afgeweken ten behoeve van een woonexperiment zoals meergeneratie-wonen, mits dit niet het aantal seniorenwoningen te zeer verminderd en het binnen gestelde financiële kaders blijft. En punt c. Aantallen wordt gewijzigd als volgt: Uitgaande van de taakstelling in de door de unaniem Woonvisie dient op deze locatie een maximale bijdrage geleverd te worden aan de tekorten aan woningen voor ouderen. Het maximaal aantal woningen, waarvoor de locatie zich leent, zal in het ontwikkelingstraject samen met belanghebbenden nader worden verkend. Hierbij spelen de fysieke mogelijkheden van de locatie een rol, maar zal ook gezocht moeten worden naar zoveel mogelijk draagvlak. En punt f. Parkeren wordt gewijzigd als volgt: Benodigde parkeerplaatsen allemaal binnen het plangebied aanleggen. Er is voldoende ruimte in het plangebied om parkeerplaatsen aan te leggen volgens de Parkeernormen van Houten voor het te realiseren aantal woningen. De fractie van de PvdA dient een amendement in nr stellen, met dien verstande dat in de Startnotitie op pagina 5 onder Financiën na de zin Gezien de bijzonder aantrekkelijke ligging en de relatief lage boekwaarde is een positief saldo van de grondexploitatie zeker realiseerbaar de volgende zin wordt toegevoegd: De mogelijke opbrengsten zullen echter niet leidend zijn bij de invulling van de locatie. De fracties van PvdA en GL dienen een amendement in nr stellen, met dien verstande dat de in de Startnotitie op pagina 1 onder Aanleiding en probleemstelling opgenomen zin, waar staat: Door voor 50% huurwoningen te kiezen wordt er voor sociale huur en de vrije sector doorstroming bewerkstelligd dat weer bijdraagt aan het halen van de doelen in de woonvisie. Wordt gewijzigd in: Door voor 50% sociale huurwoningen te kiezen wordt er voor sociale huur en de vrije sector doorstroming bewerkstelligd dat weer bijdraagt aan het halen van de doelen in de woonvisie. De fracties van PvdA, D66 en GL dienen een amendement in nr stellen, met dien verstande dat in de Startnotitie op pagina 2 onder Parkeren de volgende zin wordt toegevoegd: Omdat sprake is van seniorenwoningen kan eventueel van een lagere parkeernorm worden uitgegaan, echter niet lager dan 1,0 van het aantal woningen. De fracties van SGP, HA! en ITH dienen een amendement in nr Besluit, beslispunt 2 als volgt te formuleren: 2. de startnotitie voor Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord vast te stellen met dien verstande dat: Pagina 2 van 5

3 de tekst op pagina 2, c. Aantallen: Het minimum aantal woningen is 60, het maximale aantal is 70 woningen Binnen deze bandbreedte zijn woningen in de vorm van appartementen van verschillende grootte in het plangebied mogelijk. wordt gewijzigd in: Het minimum aantal woningen is 35, het maximale aantal is 45 woningen, met dien verstande dat niet hoger wordt gebouwd dan drie bouwlagen en het definitieve aantal woningen ruimte laat voor voldoende groen en een goede verkeersafwikkeling. Binnen deze bandbreedte zijn woningen van verschillende grootte en vorm in het plangebied mogelijk. De fracties van ITH, SGP en HA! dienen een motie in nr inhoudende het verzoek aan de om: De besluitvorming over het svoorstel Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord aan te houden in afwachting van een aangepast voorstel van het college en het college op te dragen opnieuw met de omwonenden in overleg te treden om op basis daarvan met een aangepast voorstel te komen dat kan rekenen op draagvlak onder omwonenden. De fracties van CU en GL dienen een amendement in nr beslispunt 2 als volgt te formuleren: 2. de startnotitie voor Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord vast te stellen met dien verstande dat: - de keuze voor 100% seniorenwoningen wordt gewijzigd in een keuze voor minimaal 50% seniorenwoningen, waarbij de tekst van de startnotitie conform wordt aangepast; - de tekst onder c. Aantallen: Het minimum aantal woningen is 60, het maximale aantal is 70 woningen. Binnen deze bandbreedte zijn woningen in de vorm van appartementen van verschillende grootte in het plangebied mogelijk. wordt gewijzigd in: Het minimum aantal woningen is 45. De woningen zijn passend bij het karakter van de wijk en wensen van omwonenden Programma Sociale Kracht (22.30 uur) De fractie van de VVD dient een amendement in nr Beslispunt 2 te wijzigen in: a. De bestemmingsreserve Transities in Samenhang gedurende 2017 t/m 2020 voor maximaal 1 miljoen te reserveren als innovatiereserve. b. Het restant mee te nemen in het voorstel zoals bedoeld in motie Verlaging lokale lasten d.d. 8 november De fractie van de VVD dient een amendement in nr Beslispunt 2b te wijzigen in: b. Egalisatiereserve voor het sociaal domein (50% met een maximum van 1 miljoen). De fracties van SGP en GL dienen een amendement in nr Rol van de Raad op pagina 34 van het programma Sociale Kracht te schrappen. Toe te voegen aan beslispunten: 3. De commissie Bestuurlijke vernieuwing werkt in samenwerking met de klankbordgroep Sociaal Domein een voorstel uit hoe de Raad te betrekken bij verdere vorming van programma Sociale Kracht. Het voorstel wordt uiterlijk in mei 2017 gepresenteerd Pagina 3 van 5

4 Lokaal actieplan Houtense Werktafel (Meedoen naar Vermogen in Houten) De fracties van D66 en CU dienen een motie in De oproep aan het college om in de komende weken te onderzoeken of aanmelden van de gemeente Houten als één van de deelnemende gemeenten in het kader van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, past bij de uitvoering van motie 16GRO128 en ten goede te komt aan de doelstelling, uitwerking en uitvoering van De Houtense Werktafel en de Raad hierover uiterlijk 14/3 te informeren. De fracties van CU, GL, FdL, HA! en ITH dienen een motie in De oproep aan het college om na publicatie van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, de gemeente Houten aan te melden als een van de deelnemende gemeenten, in samenwerking met de initiatiefnemers van BiBiH Visie communicatie en participatie Aangehouden In verband met de tijd wordt dit agendapunt aangehouden. BESLUITVORMENDE RAAD 8. Heropening uur Nieuwbouw voormalige school Wegwijzer en voormalige sporthal Den Oord - Stemverklaringen: HA! en CU Amendement nr wordt ingetrokken Amendement Stemverklaringen: CU, SGP, FdL, GL Amendement nr Amendement nr Stemverklaring: SGP Amendement nr Motie nr Stemverklaring: CU, FdL Amendement nr Programma Sociale Kracht Amendement Aangenomen. Tegen (11): FdL, HA!, CU, ITH en SGP. Voor (18): overige Aangenomen: Voor (18): CDA, PvdA, GL, VVD, D66. Tegen (11): overige Aangenomen: Voor (21): overige. Tegen (8): ITH, SGP, HA! Aangenomen: Voor (16): CDA, PvdA, GL, CU, D66. Tegen (13): overige Verworpen: Voor (8): ITH, SGP, HA!. Tegen (21): overige. Verworpen: Voor (11): ITH, SGP, HA!, CU, FdL. Tegen (18): overige. Verworpen: Voor (4): CU, GL. Tegen (25): overige. Met algemene stemmen Verworpen: Voor (4): VVD. Tegen (25): overige Pagina 4 van 5

5 Amendement Amendement Stemverklaring: CU Lokaal actieplan Houtense Werktafel (Meedoen naar Vermogen in Houten) Motie nr Stemverklaring: dhr. Steehouwer, VVD Verworpen: Voor (4): VVD. Tegen (25): overige Verworpen: Voor (8): SGP, ITH, GL. Tegen (21): overige Met algemene stemmen Verworpen: Voor (12): D66, PvdA, CU, HA!. Tegen (17): overige Motie nr Verworpen: Voor (12): ITH, FdL. Lid - Stemverklaring: PvdA, VVD, HA!, GL, CDA Steehouwer, GL, CU, HA!. Tegen (17): overige Visie communicatie en participatie Aangehouden Aanleg 6e hockeyveld sportcomplex de Meerpaal Met algemene stemmen 14. Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Met algemene stemmen Kadernota 2018 Veiligheidsregio Utrecht Met algemene stemmen Ontwerp kadernota 2018 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Met algemene stemmen Maandelijkse begrotingswijziging februari 2017 Met algemene stemmen LTM Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties Met algemene stemmen RCV Vaststellen verslag van de vergadering van de van Met algemene stemmen LIST Vaststellen doorlopende lijst van Met algemene stemmen 21. Sluiting uur Pagina 5 van 5

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 8 maart 2018 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 8 maart 2018 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten VERSLAG Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 8 maart 218 om 2. uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten Inhoudsopgave - RCV18.3 e S ã 5 s Inhoudsopgave -... 1

Nadere informatie

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 14 februari 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 14 februari 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 14 februari 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Tabel aan-

Nadere informatie

Startnotitie (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 14 februari 2017)

Startnotitie (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 14 februari 2017) Startnotitie (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 14 februari 2017) Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord Versie: 2.0 Datum: 2 januari 2017 Aanleiding en probleemstelling De door de raad vastgestelde Woonvisie

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 27 juni 2017 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 27 juni 2017 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 27 juni 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Tabel aan- en

Nadere informatie

De omschreven kaders voor de locatie Wegwijzer-Den Oord uit het Programma Ruimte 2.0 uit 2015 waren (ook grafisch weergegeven in het spinnenweb ):

De omschreven kaders voor de locatie Wegwijzer-Den Oord uit het Programma Ruimte 2.0 uit 2015 waren (ook grafisch weergegeven in het spinnenweb ): Startnotitie Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord Versie: 2.0 Datum: 2 januari 2017 Aanleiding en probleemstelling De door de raad vastgestelde Woonvisie 2016-2025 geeft aan dat er in de komende jaren vooral

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Voorzitter: Dhr. J.Th. Hoekema Wethouders: De heren Beers, Nieuwenhuizen en Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. G.J. de Graaf Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 10 januari 2017

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 10 januari 2017 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-001 Houten, 10 januari 2017 Onderwerp: Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord Beslispunten: 1. kennis te nemen van de reacties op de concept-uitgangspunten voor de

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Nr. 017.091.0006 Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Afwezige leden: A.E.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

12.1. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28 november 2017

12.1. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28 november 2017 12.1. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28 november 2017 Inhoudsopgave 12.1. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28 november 2017... 2 Raadsverslag reguliere raad

Nadere informatie

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 28 november 2017 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 28 november 2017 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 28 november 2017 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Tabel aan-

Nadere informatie

14.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van10 maart 2015

14.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van10 maart 2015 14.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van10 maart 2015 Inhoudsopgave 14.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van10 maart 2015... 2 Raadsverslag reguliere raad van 10-03-2015...

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Voorzitter: Dhr. drs. J. Th. Hoekema Wethouders: Dhr. Beers, dhr. Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. drs. G.J. de Graaf Aanwezig: Mw.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

12.0. Vaststellen verslag raadsvergadering van

12.0. Vaststellen verslag raadsvergadering van 12.0. Vaststellen verslag raadsvergadering van 16-12-2014 Inhoudsopgave 12.0. Vaststellen verslag raadsvergadering van 16-12-2014... 2 Raadsverslag reguliere raad van 16-12-2014... 3 12.0. Vaststellen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016 Raadsvergadering : 24 februari 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/005 Onderwerp : raadsvergadering van 27 januari 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de heer

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 29 november 2018 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 25 oktober en 8 november

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering : 21 mei 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2014/ Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 23 april 2014

Besluitenlijst. Raadsvergadering : 21 mei 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2014/ Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 23 april 2014 Raadsvergadering : 21 mei 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2014/ Onderwerp : raadsvergadering van 23 april 2014 Aanwezig: Voorzitter De heer A. Aalberts Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de heer R.M. Koster,

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

11.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 11 oktober 2016

11.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 11 oktober 2016 11.. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 11 oktober 216 Inhoudsopgave 11.. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 11 oktober 216... 2 Raadsverslag reguliere raad van

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 december 2017

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 december 2017 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 december 2017 Voorzitter: Dhr. drs. J. Th. Hoekema Wethouders: Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen, dhr. Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. drs. G.J. de

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018 Aanwezig: mw. Bette van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Blad (ChristenUnie) dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD), dhr. Van de Braak (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Hamerstukken: Hamerstukken zijn de agendapunten 4 Ingekomen stukken en 5 Vaststelling besluitenlijst 26 april 2018.

Hamerstukken: Hamerstukken zijn de agendapunten 4 Ingekomen stukken en 5 Vaststelling besluitenlijst 26 april 2018. Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 24 mei 2018 Plaats : Raadzaal Aanvangstijd : 19.00 uur Aanwezig : CDA: mevrouw E.G.E.M. Berendsen en de heren H. Evers, C.J. Jansen, J. Klein Lenderink, W.J.G.

Nadere informatie

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld. Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 31 maart 2016, vervolgd op 7 april 2016 in het gemeentehuis te Hoornaar. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

26.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 19 mei 2015

26.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 19 mei 2015 26.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 19 mei 2015 Inhoudsopgave 26.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 19 mei 2015... 2 Raadsverslag reguliere raad van 19-05-2015...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst. gemeente Renswoude. Gemeenteraad. Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: Aanwezig voorzitter: P. Doornenbal-van der Vlist

Besluitenlijst. gemeente Renswoude. Gemeenteraad. Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: Aanwezig voorzitter: P. Doornenbal-van der Vlist Besluitenlijst Gemeenteraad gemeente Renswoude Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: 175826 Aanwezig voorzitter: griffier: de leden: tevens aanwezig: P. Doornenbal-van der Vlist de heer M.H.T. Jansen

Nadere informatie

12.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 30 oktober 2014

12.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 30 oktober 2014 12.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 30 oktober 2014 Inhoudsopgave 12.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 30 oktober 2014... 2 Raadsverslag reguliere raad

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari 2017 Voorzitter: Wethouders: Dhr. Cornelisse Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-065 Houten, 2 oktober 2014 Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 januari 2015 de heer W. van Zanen uit Amsterdam aanstellen

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 13 oktober 2015 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 13 oktober 2015 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 13 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten Inhoudsopgave RCV15.011 Inhoudsopgave RCV15.011...

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018 Voorzitter Aanwezig CDA PvdA FNP VVD GBTL GroenLinks ChristenUnie D66 Semplonius Afwezig : mw. M.A. Berndsen-Jansen : mw. G.W. Stegenga

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Aanwezig: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette van de Nadort (ChristenUnie),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019 Voorzitter: Wethouders: Ambtenaren: Griffier: Aanwezig: Afwezig: RAAD 1. Opening 2. 2A. Vaststelling agenda Besluit toelating Mw. G.N.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. BESL.01326 *BESL.01326* Besluitenlijst raadsvergadering van 29 oktober 2015. De heer E. Leusink, raadslid namens de fractie van de ChristenUnie, is afwezig. De heer Kamp van de VVD-fractie is vanaf 19.30

Nadere informatie

25.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 9 juni 2015

25.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 9 juni 2015 25.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 9 juni 2015 Inhoudsopgave 25.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 9 juni 2015... 2 Raadsverslag reguliere raad van 09-06-2015...

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

1-41. Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 4 juli 2017 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

1-41. Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 4 juli 2017 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten 1-41 V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 4 juli 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Tabel aan-

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Datum 19-06-2019 Tijd 16:00 - enlijst Gemeenteraad Locatie Voorzitter Aanwezigen Afwezig Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk Marleen Blankenburgh-in t Anker, Teunis den Boon,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 10 december 2015

Besluitenlijst raad 10 december 2015 Besluitenlijst raad 10 december 2015 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen De heer Metz (fractie ZVV) heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 2 Vaststelling van de agenda De

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Van 7 juli 2015 Besluiten- c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016 Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 1. Opening en vaststelling De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. agenda 2. Nota financieel risicomanagement Amendement (aangenomen) VVD over

Nadere informatie

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Aanwezig: J. Nielen (CDA), M. Sahinturk (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 6 april 2017 in de raadzaal van het stadhuis

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 6 april 2017 in de raadzaal van het stadhuis (Xo^ydsimni ^ Besluitenlijst Gemeente IJsselstein Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 6 april 2017 in de raadzaal van het stadhuis Plaats:

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal Voorzitter : M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 31 maart 2016, voortgezet op 7 april 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD Datum vergadering: woensdag 17 januari 2018 Locatie vergadering: Tijdstip: Voorzitter: Secretaris: Raadzaal, Stadhuis Vianen 19.30 uur A.F. Bonthuis, wnd. burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 1 juni 2017.

Besluitenlijst raad 1 juni 2017. Besluitenlijst raad 1 juni 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Er zijn geen afmeldingen voor deze vergadering (21) 2 Vaststelling van de agenda De heer Kesting (CU) verzoekt

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

Besluit in de Raad. Tijd Onderwerp met toelichting Behandeling/besluit Opmerkingen

Besluit in de Raad. Tijd Onderwerp met toelichting Behandeling/besluit Opmerkingen Datum: 31 oktober 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Behandeling/besluit Opmerkingen 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014,

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014, T ' Betreft: Reactienota op raadsprogramma Samen Vooruit Agendapunt 5 Raadsvergadering: 25 november 2014 De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014, overwegende dat:

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth

Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth Pagina 1 van 5. GEMEENTE NUTH gem.reg.nr. Z.12042 INT.12774 Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth Vergadering d.d. 05 november 2015 Begrotingsvergadering Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra (VVD), mevrouw V.M.E. Kerremans

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 april 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent

Nadere informatie

College: wethouders J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott Hilverdink, A.A. Vader.

College: wethouders J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott Hilverdink, A.A. Vader. BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN VAN 21 DECEMBER 2017 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS 1. OPENING EN MEDEDELING Aanwezig: A.R.B. van den Tillaar (voorzitter/

Nadere informatie

Kort verslag. Na deze wijziging worden de notulen zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

Kort verslag. Na deze wijziging worden de notulen zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. Kort verslag Datum raadsvergadering: donderdag 15 december 2016 0 Vragenuur De vragen van de fractie Trots Haarlem over Politieauto explosie Spaarndam worden beantwoord door burgemeester Wienen. De vragen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie