6212 Hollandse Kazerne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6212 Hollandse Kazerne"

Transcriptie

1 6212 Hollandse Kazerne Verslag gesprekstafels dd Team Naam Telefoon / gsm Fax of A V Stad Dendermonde Joris Velleman (projectopvolger Stad Dendermonde) be Niels Tas (schepen ruimtelijke ordening) Rik Rousseau e.be Burgemeester Piet Buyse Ontwerpteam Bob De Wispelaere Patrick Moyersoen Jochen Raman Julie Demol Ivo Lemmens Verslaggever Bob De Wispelaere 1. Documenten _agenda_gesprekstafels.pdf (in bijlage) - 1 groot plan per werktafel (stedelijke schaal, site-schaal en gebouwschaal) - Aanwezigheidslijst (in bijlage) - Aanvullende referenties door deelnemers gesprekstafels (in bijlage) 2. Goedkeuring verslag 3. Actie Overleg 3.1. presentatie - De werkwijze van de werktafels wordt kort toegelicht; Zie _agenda_gesprekstafels.pdf - De presentatie van het rapport fase 1 wordt in vogelvlucht hernomen ter situering van enkele vraagstukken binnen de werktafel-thema s.

2 3.2. Tafel A (gespreksbegeleider Patrick Moyersoen) - Thema 1: De kazernesite en Dendermonde (L) Samenvatting Sessie 1 & 2 De deelnemers aan de eerste tafel delen een grote passie voor hun stad en het erfgoed. Ze vinden het bewaren van de kazerne als erfgoed belangrijk en kijken vanuit dit perspectief naar het gebouw. De deelnemers aan de tweede tafel zijn deels ontwikkelaars en mensen die in het gemeenschapsleven in Dendermonde staan (culturele vereniging, Mina raad) Volgende standpunten komen naar voor: - De relatie met de DeBruynkaai is evident en moet worden uitgebouwd - Het gebouw en haar site liggen zeer dicht bij de grote markt, maar zijn slecht geconnecteerd en niet zichtbaar. Het versterken van de connecties met het stadscentrum, onder andere via Huis van Winckel en CC Belgica wordt breed gedeeld door de aanwezigen. - De omgeving van de kazerne is particulier met de aanwezigheid van scholen en de functies gelinkt met justitie. Een herbestemming kan hierop mogelijks inspelen, maar mogelijks wijzigt deze context, wat de kazerne niet kwetsbaar mag maken. - Verschillende deelnemers pleiten voor een voldoende zichtbaarheid vanaf de Noordlaan. Er wordt gesproken van toegangspoort van de stad. Hierbij rijst de vraag in hoeverre de scheidingsmuur belangrijk is in de identiteit van de site en (deels) kan worden geopend. - Éen deelnemer pleit sterk om de mogelijkheden van de gebouwen in functie van de energiehuishouding te onderzoeken, als een energiebastion. Hierbij wordt verwezen aan de thermische inertie van de massieve wanden of het gebouw in te zetten als waterreservoir voor waterkracht. - Het CC Belgica is een belangrijke culturele motor en moet een sterke aansluiting krijgen met de kazerne en het voorplein. De kazerne kan ook iets betekenen voor de jeugd in Dendermonde. (De massieve wanden vormen een zeer goede geluidsisolatie) - De aanwezigheid van het Ros Beiaard verankert de kazerne in de mentale map van menig Dendermonde-inwoner. De geheimzinnigheid die rond het peert heerst kan met enige scenografie prikkelend werken, zonder daarom het paard (volledig) te onthullen. - Tegenover de handelskern op de rechteroever van de Dender, stellen sommige aanwezigen dat de kazerne een tweede pool kan vormen in de stad. Hierbij pleiten zij voor grotere handelsoppervlakten op het gelijkvloers van de kazerne en bovenliggend wonen. Rond het Ros Beiaard kan een toeristische activiteit worden uitgebouwd. - Het parkeren: hierover uitéénlopende standpunten, waarbij de ene pleiten om toch parking te voorzien in functie van een commerciële invulling, terwijl anderen vinden dat dit elders kan gebeuren. - Er wordt gepleit om het dak snel te herstellen, zodat het gebouw geen verdere vochtschade oploopt en kan beginnen uitdrogen Tafel B (gespreksbegeleider Bob De Wispelaere) - Thema 2: Programmering van de Kazerne (L, M) Samenvatting Sessie 1 & 2 Strategie Er wordt gevreesd dat de Regie der Gebouwen duurder zal verkopen naargelang de potenties van de Kazernesite verder worden aangetoond en uitgewerkt. Er is consensus dat er vooral snel moet worden gehandeld, desnoods met een tijdelijk karakter, om het verdere verval van de Kazerne te voorkomen. Welke mogelijkheden zijn er om strategisch in de gegeven eigendomssituatie te handelen? Succesfactoren Eensgezindheid over een combinatie aan programma s, niet één programma Pagina 2

3 Wel nood aan een trekkersfunctie met financieel- en ontwikkelingspotentieel die enkele instandhoudingswerken en opstartkosten kan dekken, maar die ook de site mentaal op de kaart zet en een publiek op de site kan brengen. Een andere, bijkomende strategie om publiek op de site te brengen, is de site op zoveel mogelijk manier laten aanknopen met haar naastliggende functies en de fysieke aansluitingen hiermee zo goed mogelijk hierop afstemmen. Mogelijke trekkersfuncties: Residentieel Eerder onderzoek en marktconsultatie leek uit te wijzen dat de grote interesse hiervoor samenhangt met het aantal realiseerbare units. Dit wordt in twijfel getrokken. Men gelooft dat een kleiner aantal units ook een optie is, met dan wel een topsegment aan woonunits voor een exclusief publiek. De moeilijke bewoonbaarheid van het gebouw wordt in twijfel getrokken, huidige bewoners van een ander militair erfgoed (Fort Rozenbroek) in Dendermonde willen dit relativeren. BDW verduidelijkt dat het vooral gaat over de combinatie van de 30m lengte en de 6m smalle breedte die naar daglichttoetreding grote en bouwkundig complexe ingrepen vraagt (massieve gewelven zijn erg dik, tot 2-3 m). Gezien het statuut als beschermd erfgoed wordt de aanpasbaarheid van het gebouw wordt mee bepaald door erfgoeddienst. Men waarschuwt voor het wispelturige karakter van hun adviezen. BDW illustreert logica erfgoedadvies adhv bouwsteen residentieel: Bij een eerste ontwerpvoorstel werden twee grootschalige atria gemaakt om de gestelde daglichtproblematiek te verbeteren en maximaal # units te realiseren. Erfgoed oordeelde dat het opbreken van het merendeel van de langwerpige tubes het karakter van het gebouw te onomkeerbaar wijzigde. Als alternatief werden luxueuzere units per tube uitgewerkt waarbij de daglichtopening per twee tubes werd voorzien, daardoor bleef de ruimtelijke werking van het gewelf over de hele lengte intact. Hiervoor stond erfgoed meer open. Als conclusie gold dat erfgoed de intrinsieke ruimtelijk bepalende elementen van het gebouw wil vrijwaren, zij zich wel degelijk bewust zijn van de nood aan een gebruiksfunctie om dit gebouw te beschermen en dat zij algemeen het omkeerbare karakter van ingrepen belangrijk vinden. Ter illustratie van dit laatste: een uitbreiding op het dak was bespreekbaar gezien dit een omkeerbare ingreep is, voor zoverre dit op enkele belangrijke zichtlijnen was afgestemd. Conclusie residentieel: de korrelgrootte van deze functie in relatie tot andere functies is belangrijk, het profiel dat hieruit volgt (veel kleine en bescheiden units of minder en exclusievere units) en de mate waarin het residentiële profiel (exclusief of betaalbaarder) zich laat combineren met enkele publiekere aspecten van een mogelijke ontwikkeling Mogelijke trekkersfuncties: Retail (groothandel) Ook hier wees het voorafgaand marktonderzoek reeds uit dat dit een scenario is dat vanuit ontwikkelaars interesse teweegbrengt. De zoektocht zou dan zijn om de juiste speler te vinden die met een minimum aan aanpassingen een maximum aan meerwaarde uit de authentieke locatie haalt. Hier waren enkele opties denkbaar. Ook hier was de vraag of de korrelgrootte van dit programmaonderdeel toelaat dat andere functies zich hiermee combineren. De ratio buitenruimte-binnenruimte voor een groothandelszaak bedraagt 1-3, dus 1500 m² binnenruimte vraagt al snel 3000 m² buitenruimte als parking (er wordt verwezen naar een gemaakte oefening die uitging van 160 ppl). Deze functie wordt dus duidelijk begrensd in haar schaal om andere functies en gebruiken van de site mogelijk te houden; Conclusie groothandel: Interessant vanwege vrij snelle en relatief beperkte operatie die andere functies mee kan mogelijk maken. De synergie tussen deze functie en andere functies is minder evident. Ook hier wordt gesteld dat ondanks de schaalbeperking er toch een concrete interesse zou zijn voor een dergelijk scenario. Omgevingsaanleg en aansluitingen op omgeving Consensus over de nood en de potentie om de kazerne met zo veel mogelijk van zijn omliggende functies te verbinden. Vooral het Huis van Winckel met haar historisch waardevolle tuin is nu reeds, ondanks zijn minimale zichtbaarheid, op zomerdagen een toplocatie (tot 300 p). De opening in de zijbebouwing is erg willekeurig gebeurd, vooral afgestemd op de bestaande paviljoenen Rode Kruis. Nu deze met redelijke zekerheid zullen worden afgebroken, bestaan er nieuwe opties om de nodige aansluiting tussen CC Belgica, huis van Winckel en het oefenterrein van de Kazernesite te maken zie ook rapport fase 1 hierover bestaat algemene Pagina 3

4 consensus, ook bij Erfgoed. Deze aansluiting zal ook in belangrijke mate de inrichtingsmogelijkheden van het oefenterrein mede bepalen. De aanleg van het oefenterrein moet vooral een multi-inzetbaar karakter krijgen, dus boomaanplantingen ervaart men als minder evident, ook vanuit historisch oogpunt. De omgevingsaanleg en programmatie van de Kazerne dient ook rekening te houden met evenementen zoals bv Festival CitySounds, wat voorheen plaats vond in 8 tubes van de Kazerne, en waar in de laatste succesvolle edities tot 2500 personen werden geteld. Er is nog steeds nood aan evenementenzalen, de akoestische isolatie van dergelijke bestemming zal mee de verenigbaarheid met enkele andere opties bepalen (residentieel!) De link en de heraanleg aan de zijde van de school en aan de zijde van het Epicentrum worden als positief ervaren. De heraanleg van de Noordlaan wordt gezien als een terechte randvoorwaarde Tafel C (gespreksbegeleider Jochen Raman) Sessie 1: Thema 3: Strategieën voor gebouwcomponenten (S) Ros Beiaard en Katuit Vermijden dat deze weer moeten verhuizen (reeds eerdere verhuis uit Vismijn, ) 3 tubes wenselijk voor Katuit Programma-opties Multifunctionaliteit gewenst, mix van programma s Nood aan kunstenaarsateliers en verenigingsruimtes Rendabele mix van sociocultureel en kleineconomisch Residentiële functies eerder op de verdiepen gesitueerd Interesse vanuit retail en groothandel, bv AlbertHein, met inname van gelijkvloerse gaanderij Met negatieve ervaring Oud Vismijn scenario winkelcentrum gedoemd tot falen? Conclusie: sterk tegenstrijdige visies over welke functie slaagkansen heeft, afhankelijk van wie ernaar kijkt. Consensus over een programmamix met synergieën. Sessie 2: Thema 4: Het Proces als succesfactor Verval met waterinfiltratie als grootste oorzaak > Regie heeft hierin verantwoordelijkheid, hoe verdergaan? Stad zou tegen symbolisch bedrag opnieuw eigenaar moeten zijn om op korte termijn een (eventueel tijdelijke) dakreparatie uit te voeren zodat uitdroging van gebouw kan beginnen. (Droogtijd min 2 jaar?) De instandhoudingswerken zijn in belangrijke mate gesubsidieerd. Mogelijks zijn er creatieve wijzes om de droogtijd aan te vatten. Kan het gebouw en het dak als een energie-bastion worden ingezet? (zonnepanelen, collectoren, warmteopslag, ) Energieleveranciers aanspreken (bv EANDIS, Burgemeester Buysse is sinds 2012 voorzitter van bestuursraad van EANDIS). Kan een tijdelijke afdichting met doek onderzocht worden? PPS structuur is volgens sommigen zeker niet de goedkoopste oplossing, pleidooi om instandhouding in eigen (stads)beheer te doen. De kleine zijgebouwtjes kunnen een sneller ontwikkelingstraject kennen, en als pioniersontwikkeling het verdere proces aanjagen. Erfgoed kan slechts in detail reageren op concreet uitgewerkte scenario s, in het ontwerpend onderzoek wordt eerder speculatief gekeken naar de mogelijkheden. Hoe kan erfgoed de speelruimte voor ontwikkelaars verder verduidelijken zonder nu reeds uitgewerkte architectuurontwerpen te maken? 3.5. Vernoemde Referenties aan de gesprekstafels Pagina 4

5 Volgende nieuwe referentieprojecten werden aangehaald (zie ook referentiebeelden in bijlage 6212_gesprekstafels_Kazerne_bijkomende_referenties pdf): Het Arsenaal in Terneuzen Het Rozenbroekfort De Oude Vismijn, als voorbeeld van een minder geslaagde herontwikkeling Vestingsstad Naarden Pagina 5

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Eindrapport In opdracht van: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer

Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer Datum 8 maart 2013 Rento Zoutman en Annelies van der Horst Inleiding De gemeenteraad van Deventer neemt bij de voorjaarsnota een besluit over bezuinigingen

Nadere informatie

Toeristisch-recreatief marketingactieplan. Nieuwe Hollandse Waterlinie

Toeristisch-recreatief marketingactieplan. Nieuwe Hollandse Waterlinie Toeristisch-recreatief marketingactieplan Nieuwe Hollandse Waterlinie November 2002 1 Toeristisch-recreatief Marketingplan en Ontwikkelingsvisie NHW Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding.. 3 1.2

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Bijlagen. Studentnummer: 0788836

Bijlagen. Studentnummer: 0788836 Bijlagen Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Inleiding Dit boekje is een verzameling van alle bijlagen die horen bij het afstudeeronderzoek Flexibel wonen voor Oost-Europese

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? Nathalie Van Roy & Sara Vermeulen

EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? Nathalie Van Roy & Sara Vermeulen EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? Nathalie Van Roy & Sara Vermeulen EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? COLOFON

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar cel ruimtelijke planning Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 e-mail ruimtelijkeplanning@vl-brabant.be Ons kenmerk

Nadere informatie

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: 20.00-22.30 uur Aanwezig: ca. 80 personen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties 15-05-13

Verslag bijeenkomst proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties 15-05-13 Verslag bijeenkomst proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties 15-05-13 Hartelijk welkom door projectleider Vanessa Roelse. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was dit keer de ontvangende

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties van betrokken actoren

Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties van betrokken actoren Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties van betrokken actoren Richard van der Weerd Januari 2007 Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlageboek groep: Notulenboek

Bijlageboek groep: Notulenboek Bijlageboek groep: Notulenboek Alle besprekingen binnen het afstudeerproject Met alle betrokken deskundigen DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl

Nadere informatie

Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle

Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle Samenvatting opgaven en hoofdlijnen van beleid Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een nieuw detailhandelsbeleid 5 1.2 Doel detailhandelsbeleid 5 1.3 Opzet

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken Training Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken 1 Itineris Functionerings- en evaluatiegesprekken deel 1 Functionerings- en evaluatiegesprekken wat zijn ze? Visie rond functionerings- en evaluatiegesprekken

Nadere informatie

Huis- en Tuinboulevard Geleen

Huis- en Tuinboulevard Geleen Huis- en Tuinboulevard Geleen toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking rapport Gemeente Sittard - Geleen oktober 2013 Huis- en Tuinboulevard Geleen toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Nadere informatie

MuzyQ 2.0. Quick scan naar een haalbare exploitatie. Lingotto Eric-Jan de Rooij Frank Veen Jasper Stam

MuzyQ 2.0. Quick scan naar een haalbare exploitatie. Lingotto Eric-Jan de Rooij Frank Veen Jasper Stam MuzyQ 2.0 Quick scan naar een haalbare exploitatie Lingotto Eric-Jan de Rooij Frank Veen Jasper Stam Februari 2011 In opdracht van: Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam CONCEPT Quick Scan MuzyQ - februari

Nadere informatie