PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN"

Transcriptie

1 Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004

2 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu haar beleid gepresenteerd met betrekking tot de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Permanente bewoning van een recreatiewoning is onrechtmatig wanr dit op grond van het bestemmingsplan verboden is. In Noord-Holland liggen ongeveer recreatiewoningen; voor het grootste deel in de regio s Kop van Noord-Holland en Texel en Westfriesland. Het is niet exact bekend hoeveel recreatiewoningen permanent bewoond worden. Uit een landelijke inventarisatie is een percentage van 11 % permanente bewoning gebleken. Op basis hiervan zou het in onze provincie gaan om ongeveer 1600 woningen. De minister heeft zowel aan de gemeenten als aan de provincies gevraagd om vóór 31 december 2004 duidelijkheid te geven over de wijze waarop zij de problematiek van het onrechtmatig bewonen van deze recreatiewoningen willen aanpakken. In grote lijnen zijn er drie opties voor de aanpak van het permanent bewonen van recreatiewoningen: Het herzien van bestemmingsplannen waarbij aan de recreatiewoningen een bestemming woondoeleinden wordt gegeven; Het tijdelijk accepteren van de permanente bewoning door het verlenen van persoonsgebonden beschikkingen; Het actief handhaven voor alle overige situaties van onrechtmatige bewoning; Wij zijn als provincie vooral betrokken bij de eerste optie omdat wij de bestemmingsplanwijzigingen moeten toetsen aan ons ruimtelijk beleid. De minister heeft aangegeven dat er in bepaalde, nog nader uit te werken, gevallen medewerking verleend kan worden aan het omzetten van de recreatiebestemming in een bestemming woondoeleinden. In deze beleidsnotitie geven wij daarom aan wanr en onder welke voorwaarden wij mee willen werken aan het legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen door de bestemming verblijfsrecreatie te wijzigen in de bestemming wonen. Deze beleidsregels zijn opgenomen in paragraaf 3

3 2. Het planologisch beleidskader Rijkskader Het legaliseren van permanente bewoning van een recreatiewoning door het wijzigen van de bestemming is volgens het rijk in beginsel alleen toelaatbaar als: De recreatiewoning al vóór 31 oktober 2003 permanent bewoond was. Na die datum kon het een ieder bekend zijn dat permanent bewonen niet was toegestaan en de overheid dit verbod ook ging handhaven De recreatiewoning voldoet aan de bouwtechnische eisen voor woningen uit het Bouwbesluit De recreatiewoning voldoet aan de relevante milieuwetgeving De recreatiewoning niet staat in de kwetsbare gebieden zoals in de Nota Ruimte is aangegeven: de ecologische hoofdstructuur, Vogel-en Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden, De recreatiewoning niet staat in de door de provincies nader te bepalen delen van de Nationale Landschappen. Provinciaal Beleidskader Permanente bewoning van recreatiewoningen zal tot gevolg hebben dat er elders in het buitengebied een extra vraag naar recreatiewoningen ontstaat. Dit kan op den duur leiden tot een ongewenste verstening van het landelijk gebied. Natuurgebieden en recreatiegebieden moeten in principe voor iedereen openbaar toegankelijk zijn. In deze optiek past het niet om op grote schaal over te gaan tot het vrijgeven van recreatiewoningen voor permanente bewoning. Aan de andere zijde is er de praktijk dat de overheid -en dan met name de gemeenten- soms al lange tijd niet is opgetreden tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen. Veel gemeenten hebben het permanent bewonen geruime tijd passief dan wel actief gedoogd. Wij menen dat hierdoor bij de bewoners zekere verwachtingen zijn gewekt waardoor het in veel gevallen niet meer wenselijk en ook niet meer mogelijk is om over te gaan tot handhaving van het bestemmingsplan. De huidige scheefgegroeide situatie moet echter waar mogelijk opgelost worden en nieuwe permanent bewoning dient voorkómen te worden. Net als het rijk vinden wij, dat een bestemmingswijziging in gebieden waar geen bijzondere natuurlijke en landschappelijke waarden aanwezig zijn kan bijdragen aan het oplossen van de problematiek van het permanent bewonen. Het gaat hier in grote lijnen om gebieden waar volgens de streekplannen Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid recreatiewoningen en ook gewone woningen gebouwd zouden mogen worden. In de volgende paragraaf werken wij dit nader uit. Dit provinciaal beleid wordt opgenomen in onze Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid en vormt dan -aanvullend op de streekplannen- een toetsingskader voor het beoordelen van gemeentelijke plannen.

4 3. Beleidsregels voor het wijzigen van de bestemming Indien gemeentebesturen de bestemming van permanent bewoonde recreatiewoningen willen wijzigen in de bestemming woondoeleinden, toetsen wij dit voornemen aan de hand van de volgende regels: Bestemmingswijziging naar wonen voor permanent bewoonde recreatiewoningen is in beginsel alleen mogelijk: - binnen de niet kwetsbare gebieden zoals aangegeven op het bijgaande kaartje, - binnen de rode contouren van het streekplan Noord-Holland Zuid dan wel binnen de bebouwde kommen van het streekplangebied Noord-Holland Noord Een bestemmingswijziging wordt slechts goedgekeurd indien de permanente bewoning reeds vóór is begonnen. Een bestemmingswijziging kan slechts worden goedgekeurd indien de woning voldoet aan de bouwtechnische eisen voor woningen uit het Bouwbesluit en als aangetoond is dat aan alle relevante milieuregelgeving kan worden voldaan. Een bestemmingswijziging naar wonen voor recreatiewoningen die niet permanent bewoond zijn, is alleen mogelijk voor recreatiewoningen binnen de rode contouren van het streekplan Noord-Holland Zuid dan wel binnen de bebouwde kommen van het streekplangebied Noord-Holland Noord In andere gevallen zal het gemeentebestuur een persoonsgebonden beschikking moeten afgeven of actief moeten handhaven om nieuwe probleemsituaties te voorkómen. Het verband tussen handhaving, persoonsgebonden beschikkingen en bestemmingswijzigingen kan toegelicht worden aan de hand van het volgende stroomschema:

5 Stroomschema beoordeling legalisering permanente bewoning van recreatiewoningen Is de permanente bewoning ontstaan na ? handhaven Is er een handhavingstraject ingezet? handhaven Voldoet de woning aan het bouwbesluit en aan de relevante milieuregelgeving? Handhaven of persoonsgebonden beschikking Ligt de woning in de op de kaart aangegeven kwetsbare gebieden? Handhaven of persoonsgebonden beschikking Vanuit provinciaal beleid geen bezwaar tegen legalisering. Heeft de gemeente bezwaar tegen legalisering? Handhaven of persoonsgebonden beschikking Wijziging bestemming in woondoeleinden of recreatiewoning, permanent wonen toegestaan Bestemmingsplan opstellen

6 4. Toelichting op de beleidsregels en het stroomschema Permanente bewoning ná 31 oktober 2003? De minister van VROM heeft in oktober 2003 aan de Tweede Kamer haar beleidsvoornemen om het permanent bewonen van recreatiewoningen niet langer toe te staan of te gedogen, bekend gemaakt. Vanaf die tijd kan het dus een ieder bekend zijn dat het in een bestemmingsplan opgenomen verbod tot het permanent bewonen van recreatiewoningen daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Deze peildatum wordt door alle provincies gebruikt. Ingezet handhavingstraject? Indien er in individuele gevallen in het kader van een handhavingstraject reeds gerechtelijke uitspraken zijn over het al dan niet toestaan van permanent wonen zullen deze uiteraard in acht genomen moeten worden. Handhaving De handhaving van een bestemmingsplan waarin permanent bewonen van recreatiewoningen is verboden, is een zaak van het gemeentebestuur. De provincie heeft hierin geen formele rol. De provincies zullen echter in overleg met VROM, IPO en VNG nog bepalen of en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het handhavingsbeleid. De bewijsvoering voor permanent wonen kan lastig rond te krijgen zijn. Om nieuwe probleemsituaties te voorkómen voeren enkele gemeenten daarom het beleid om recreatieparken enkele maanden per ar te sluiten of een verhuurplicht in te stellen. Suggesties voor handhaving en het voorkómen van nieuwe probleemsituaties zijn voorts te vinden op de site dossier recreatiewoningen. Persoonsgebonden beschikking Mocht een bestemmingswijziging niet in ons beleid passen, of mocht de gemeente daartoe niet bereid zijn, dan bestaat de mogelijkheid om voor bestaande situaties persoonsgebonden beschikkingen af te geven aan de hoofdbewoner en zijn of haar partner. Deze beschikking geldt voor de desbetreffende recreatiewoning, is niet overdraagbaar en vervalt op het moment dat de bewoner verhuist of overlijdt. Wij adviseren om terughoudend om te gaan met het afgeven van persoonsgebonden beschikkingen omdat het hier in feite gaat om uitgestelde handhaving. Voldoen aan bouwbesluit en milieuregelgeving Een recreatiewoning mag alleen omgezet worden in een gewone woning, als deze woning voldoet aan het bouwbesluit of met eenvoudige maatregelen kan gaan voldoen aan dit bouwbesluit. Voorts zal aangetoond moeten worden dat de woning voldoet aan de relevante milieuregelgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bepalingen van de Wet geluidhinder en de regels met betrekking tot stankhinder en externe veiligheid. Ligt de recreatiewoning in een kwetsbaar gebied? Conform het rijksbeleid zoals opgenomen in de Nota Ruimte willen wij bestemmingswijzigingen voor het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen in beginsel alleen toestaan buiten de zogenoemde kwetsbare gebieden. Dit zijn de Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden, Nationale Landschappen en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Dit zijn de met groene kleur aangegeven gebieden op het bijgaande kaartje. Wij vinden het belang dat deze gebieden voor iedereen vrij toegankelijk zijn om te recreëren. De grenzen van de kwetsbare gebieden zijn niet exact af te lezen van het kaartje; bij twijfel kunnen echter altijd de onderliggende kaartlagen (bijvoorbeeld van de PEHS) ingezien worden.

7 Als niet-kwetsbaar gebied beschouwen wij de overige, in gele kleur aangegeven, gebieden én alle gebieden binnen de rode contouren van het streekplan Noord-Holland Zuid en stedelijke gebieden gelegen binnen de bebouwde kommen van het streekplan Noord-Holland Noord. In kwetsbare gebieden zijn bestemmingswijzigingen ten behoeve van permanente bewoning in beginsel niet toegestaan. Met de term in beginsel bedoelen wij dat er ook in de kwetsbare gebieden uitzonderlijke situaties kunnen zijn waarin het evident onredelijk zou zijn om permanent wonen niet toe te staan (hardheidsclausule). Wij denken aan situaties waarover reeds bestuurlijke afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld Kinselmeer) of permanent bewoonde recreatiewoningen op agrarische bouwpercelen of kleinschalige bedrijfsterreinen. Het gaat hier uitdrukkelijk om maatwerk in bijzondere situaties. Provincie heeft geen bezwaar, maar de uiteindelijke afweging blijft bij het gemeentebestuur In de niet kwetsbare gebieden hebben wij geen bezwaar tegen het wijzigen van de bestemming om permanent wonen toe te laten. Wij benadrukken echter, dat het hier niet gaat om een plicht tot het wijzigen van de bestemming, maar om een aan de gemeentebesturen geboden mogelijkheid. De uiteindelijke afweging om daadwerkelijk tot wijzigen van de bestemming over te gaan, blijft bij het gemeentebestuur. Er kunnen locale omstandigheden zijn ( bijvoorbeeld de kosten van aanleg van verlichting, infrastructuur en afvalverwijdering of bestuurlijke afspraken) die een bestemmingswijziging ongewenst maken. Bestemming woondoeleinden of recreatiewoning, permanent wonen toegestaan? De bestemming van een recreatiewoning, waar permanent wonen gezien het voorgaande beleid wenselijk en mogelijk is, kan gewijzigd worden in de bestemming woondoeleinden. Een ander mogelijkheid is om aan deze woningen de bestemming recreatiewoning, permanent wonen toegestaan te geven. Het voordeel van deze bestemming is dat dan niet vergunningvrij bij de woning aanbouwen of bijgebouwen opgericht kunnen worden. 5. Procedurele aspecten en gevoerd overleg PM

8 Titel:Nota PS-cie. ROV, agendapunt 7b. (concept-beleidsnota permanent bewonen recreatiewoningen) Datum: Nummer:7b

: permanent bewonen van recreatiewoningen

: permanent bewonen van recreatiewoningen Nota PS-commissie Vergaderdatum : 29 april 2005 Commissie voor : ruimtelijke ordening Agendapunt nr. : Commissienr. : Onderwerp : permanent bewonen van recreatiewoningen Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN

BELEIDSNOTA PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTA PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN 02 FEBRUARI 2005 Inhoudsopgave blz. 1 Status blz. 2 1. Inleiding blz. 3 2. Begrippenkader blz. 3 3. Rijksbeleid blz. 3 4. Gemeentelijke uitwerking rijksbeleidskader

Nadere informatie

Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen

Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen VROM-Inspectie Regio Zuid-West Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen Weena 723 Postbus 29036 3001 GA Rotterdam www.vrom.nl Eindrapport, januari 2005 Samenvatting Het verzoek van de minister van

Nadere informatie

Nota van beantwoording inzake zienswijzen op de op 26 oktober 2004 voorlopig vastgestelde Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen

Nota van beantwoording inzake zienswijzen op de op 26 oktober 2004 voorlopig vastgestelde Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen Nota van beantwoording inzake zienswijzen op de op 26 oktober 2004 voorlopig vastgestelde Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen Gedeputeerde staten van Utrecht, 22 maart 2005 1 nr Indiener

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsnota. Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen. gemeente Aalten.

Beleidsnota. Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen. gemeente Aalten. Beleidsnota Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen gemeente Aalten. 1. Inleiding De onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen is reeds sinds vele jaren een discussiepunt binnen de Nederlandse politiek.

Nadere informatie

Permanente bewoning vakantiehuisjes

Permanente bewoning vakantiehuisjes r gemeente ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Iedere recreant is welkom. Maar wonen in een vakantiehuisje in Ermelo mag niet! a i H 0 2 Gemeente Ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Inhoud

Nadere informatie

NOTITIE PERMANENTE BEWONING RECREATIEVERBLIJVEN vastgesteld bij Collegebesluit d.d. 4 januari 2005 en bij Raadsbesluit d.d.

NOTITIE PERMANENTE BEWONING RECREATIEVERBLIJVEN vastgesteld bij Collegebesluit d.d. 4 januari 2005 en bij Raadsbesluit d.d. NOTITIE PERMANENTE BEWONING RECREATIEVERBLIJVEN 2005 vastgesteld bij Collegebesluit d.d. 4 januari 2005 en bij Raadsbesluit d.d. 27 januari 2005 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 SAMENVATTING 5 7 3 BELEIDSVOORSTELLEN

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 'facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie' januari 2010

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 'facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie' januari 2010 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 'facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie' januari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Indieners van zienswijzen...

Nadere informatie

Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen. 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009

Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen. 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009 Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009 1. Inleiding Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden

Nadere informatie

De keuzen van de gemeenteraad worden in dit overgangsbeleid voor (woon)schepen, kort gezegd overgangsbeleid, verder uitgewerkt.

De keuzen van de gemeenteraad worden in dit overgangsbeleid voor (woon)schepen, kort gezegd overgangsbeleid, verder uitgewerkt. 1. Inleiding In april 2003 is de Kadernota Handhaving (Handhavingsplan gemeente Aalsmeer 2003/2004) vastgesteld door de gemeenteraad. In de Kadernota wordt aangegeven op welke wijze inhoud moet worden

Nadere informatie

Permanente bewoning van recreatieverblijven. Beleidsnotitie. Afdeling VROM Recreatie September 2008 DECOS nummer: alg 08/5716

Permanente bewoning van recreatieverblijven. Beleidsnotitie. Afdeling VROM Recreatie September 2008 DECOS nummer: alg 08/5716 Permanente bewoning van recreatieverblijven Beleidsnotitie Afdeling VROM Recreatie September 2008 DECOS nummer: alg 08/5716 Inhoudsopgave A. UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding pagina 4 1.1. Achtergrond pagina

Nadere informatie

PARTIËLE HERVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RECREATIEGEBIED DE VLIETLANDEN

PARTIËLE HERVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RECREATIEGEBIED DE VLIETLANDEN PARTIËLE HERVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RECREATIEGEBIED DE VLIETLANDEN Partiële hervaststelling bestemmingsplan Recreatiegebied De Vlietlanden Code 114102 / 01-02-11 GEMEENTE MEDEMBLIK 114102 / 01-02-11

Nadere informatie

LEGALISATIE VAN BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN DOOR MIDDEL VAN EEN DUBBELBESTEMMING

LEGALISATIE VAN BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN DOOR MIDDEL VAN EEN DUBBELBESTEMMING Dubbelbestemming Er zijn maar weinig gemeenten die er iets voor voelen om de permanente bewoning van recreatiewoningen daadwerkelijk te legaliseren. En dát terwijl minister Dekker van VROM in november

Nadere informatie

Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven Baarle-Nassau

Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven Baarle-Nassau Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven Baarle-Nassau Gemeentelijk beleid voor de bestrijding van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven Door het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De leden van de commissie Ruimte College van burgemeester en wethouders. Nota van Uitgangspunten Verblijfsrecreatieterreinen

De leden van de commissie Ruimte College van burgemeester en wethouders. Nota van Uitgangspunten Verblijfsrecreatieterreinen Memo Aan Van Doorkiesnummer - Datum 30 juni 2014 Afschriften aan - De leden van de commissie Ruimte College van burgemeester en wethouders Betreft Nota van Uitgangspunten Verblijfsrecreatieterreinen De

Nadere informatie

Beleidsregels. oude onrechtmatige bewoning. recreatiewoningen

Beleidsregels. oude onrechtmatige bewoning. recreatiewoningen Beleidsregels oude onrechtmatige bewoning recreatiewoningen 1 Deze beleidsregels zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 4 december 2012 en gepubliceerd in de Nieuwe Dockumer

Nadere informatie

(RAADS)ONDERZOEK VAN DE GEMEENTE NOORDENVELD

(RAADS)ONDERZOEK VAN DE GEMEENTE NOORDENVELD (RAADS)ONDERZOEK VAN DE GEMEENTE NOORDENVELD RECREATIEWONINGEN TIP POSTMAATSEWEG / LANGELOËRWEG 14 februari 2014 Versie : Definitief Versie: Definitief Pagina 2 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. Bolderweg

Nadere informatie

Permanente bewoning op recreatieterreinen in Peel en Maas

Permanente bewoning op recreatieterreinen in Peel en Maas Permanente bewoning op recreatieterreinen in Peel en Maas Informatiefolder voor makelaars, notarissen, hypotheekverstrekkers en potentiële kopers/huurders Uitgave juni 2015 Permanente bewoning op recreatieterreinen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN MEPPEN, TOENAKKERS

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN MEPPEN, TOENAKKERS NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN MEPPEN, TOENAKKERS ------------------------------------------------------------------------ Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan lag

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels ter nadere invulling van artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (persoonlijke omgevingsvergunning voor

Beleidsregels ter nadere invulling van artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (persoonlijke omgevingsvergunning voor Beleidsregels ter nadere invulling van artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (persoonlijke omgevingsvergunning voor permanente bewoning van een recreatiewoning) Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen. Afdeling Veiligheid & Handhaving

Beleidsnotitie. Onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen. Afdeling Veiligheid & Handhaving Beleidsnotitie Onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen Afdeling Veiligheid & Handhaving 14 september 2010 INHOUDSOPGAVE I Waarom deze beleidsnotitie? 2 II Overzicht van recreatiewoningen

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 12

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 12 e m ~~ ~t ~Y\ ~~ ~çj ~f ~ ~i,4 ~~ IS ~j ~~~ _3 çt er ~ Û ' ~ ~i t~ r _ ~ r'e_~ ~ ~d s persbericht nee openbaar ja referendabel nee ontwerp uitg. brief toegevoegd nee ontwerp raadsvoorstel toegevoegd nee

Nadere informatie

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen)

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) GEMEENTEBLAD Nr. 53720 29 september Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) Dit

Nadere informatie

BELEIDSNOTA (SEMI) PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN. Gemeente Dinkelland Mei 2011

BELEIDSNOTA (SEMI) PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN. Gemeente Dinkelland Mei 2011 BELEIDSNOTA (SEMI) PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Gemeente Dinkelland Mei 2011 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. (SEMI)-PERMANENTE BEWONING IN DE GEMEENTE DINKELLAND 7 3. BELEIDSKADER 9 3.1

Nadere informatie

Nota aanpak bewoning recreatieverblijven 2004

Nota aanpak bewoning recreatieverblijven 2004 Nota aanpak bewoning recreatieverblijven 2004 Korte samenvatting / leeswijzer 1. Inleiding 2. Het beleid tot nu toe (voorgeschiedenis) 3. Redenen waarom bewoning van recreatieverblijven wordt tegengegaan

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/014

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/014 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Beleidsregels oude onrechtmatige bewoning recreatiewoningen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200203 Lbr. 12/014

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Mantelzorgbeleid

Hellendoorn. Aan de raad. Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De fractie van de PvdA/Groen Links heeft gevraagd te onderzoeken of we met een regeling kunnen gedogen dat ouderen tijdelijk mogen wonen in bijvoorbeeld

Nadere informatie

BELEIDSNOTA AFHANKELIJK WONEN (mantelzorg) gemeente Boxtel

BELEIDSNOTA AFHANKELIJK WONEN (mantelzorg) gemeente Boxtel BELEIDSNOTA AFHANKELIJK WONEN (mantelzorg) gemeente Boxtel Datum van vaststelling Burgemeester en wethouders : 19 februari 2008 Gemeenteraad : 2 juni 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Provinciaal beleid

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer Interne postcode 360 der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Telefoon

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer Interne postcode 360 der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Telefoon Directoraat-Generaal Ruimte Directie Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders Cluster Water & Groene Ruimte Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Interne postcode

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Beleidsnotitie Noodwoningen 2012

Beleidsnotitie Noodwoningen 2012 Nr. 12074248 Casenr. 2012-09402 Beleidsnotitie Noodwoningen 2012 Naam : Ir. N.C. Weijers Afdeling: Ontwikkeling Datum : 29-10-2012 pagina 2 van 13 pagina 3 van 13 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1

Nadere informatie

Permanente bewoning van zomerwoningen in Enschede

Permanente bewoning van zomerwoningen in Enschede Permanente bewoning van zomerwoningen in Enschede Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Cluster Bouwen en Milieu Afdeling Beleid, Bestuur en Projecten 10 mei 2007 Permanente bewoning

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2016W2136

bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2016W2136 bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2016W2136 Aanleiding Aan de Westenengseweg 5 in Harskamp is een kleinschalig agrarisch bedrijf gevestigd. Een voormalige schuur naast de woning is

Nadere informatie

Voorstel: Huidige beleid inzake permanente bewoning van recreatiewoningen voortzetten.

Voorstel: Huidige beleid inzake permanente bewoning van recreatiewoningen voortzetten. RAADSVOORSTEL status: COMMISSIE Agendapunt: 9 Onderwerp: Permanente bewoning van recreatiewoningen Commissie: 3-9-2007, nr. 9 Raadsvoorstel: 14-8-2007, nr. 754 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma:

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Nota bedrijfswoningen op verblijfsrecreatieterreinen

Nota bedrijfswoningen op verblijfsrecreatieterreinen Nota bedrijfswoningen op verblijfsrecreatieterreinen Opzet 1. Inleiding Op 18 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Steenwijkerland vastgesteld. Bij de behandeling

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Beleidsnotitie permanente bewoning recreatiewoningen

Beleidsnotitie permanente bewoning recreatiewoningen Beleidsnotitie permanente bewoning recreatiewoningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

BELEIDSREGELS OMGEVINGSVERGUNNING/ GEDOOGBESCHIKKING PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN

BELEIDSREGELS OMGEVINGSVERGUNNING/ GEDOOGBESCHIKKING PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN BELEIDSREGELS OMGEVINGSVERGUNNING/ GEDOOGBESCHIKKING PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN Inleiding Op grond van de voorschriften uit de vigerende bestemmingsplannen is in recreatiewoningen uitsluitend

Nadere informatie

6.3 Handhaving in het plangebied

6.3 Handhaving in het plangebied 6.3 Handhaving in het plangebied Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn alle bestaande functies in het plangebied geïnventariseerd. Gebleken is dat in het gebied functies voorkomen die strijdig

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

Vaststelling beleidsnotitie permanente bewoning van recreatieverblijven gemeente Leiden BESLUITEN

Vaststelling beleidsnotitie permanente bewoning van recreatieverblijven gemeente Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie ABA B&W- nr.: 05.0781 d.d. 21-06-2005 Onderwerp Vaststelling beleidsnotitie permanente bewoning van recreatieverblijven gemeente Leiden BESLUITEN 1. De beleidsnotitie

Nadere informatie

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Aanleiding Op 11 november 2008 is door de toenmalige gemeente Bodegraven beleid vastgesteld voor kamerbewoning. De aanleiding hiervoor

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Park Bronsbergen 2014 2019. 'Verlenen en gedogen met beleid'

Park Bronsbergen 2014 2019. 'Verlenen en gedogen met beleid' Park Bronsbergen 2014 2019 'Verlenen en gedogen met beleid' Versie: 21 november 2013 Inhoud 1 Voorgeschiedenis... 4 2 Doel notitie... 4 3 Opzet notitie... 4 4 Samenwerking gemeente en VvE Bronsbergen...

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ONRECHTMATIGE BEWONING RECREATIEWONINGEN

BELEIDSNOTA ONRECHTMATIGE BEWONING RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTA ONRECHTMATIGE BEWONING RECREATIEWONINGEN besluit voorontwerp B&W 24 april 2012 Akkoord raad Vastgesteld 31 mei 2012 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pag. 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Aanleiding pag.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 30940 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Uw kenmerk 07-VROM-B-036

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING afdeling Milieu & Bouwen i.s.m. afdeling Ontwikkeling & Grondzaken 29 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE GEMEENTE OLDEBROEK BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING IN DE GEMEENTE OLDEBROEK 27 oktober 2009 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - 2 - 3 1. Aanleiding Bij het opstellen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

In deze brief geef ik u mijn reactie op de toezeggingen gedaan door mij tijdens het Algemeen Overleg over recreatiewoningen op 17 oktober 2007.

In deze brief geef ik u mijn reactie op de toezeggingen gedaan door mij tijdens het Algemeen Overleg over recreatiewoningen op 17 oktober 2007. Directoraat-Generaal Ruimte Directie Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders Rijnstraat 8 Postbus 20951 De Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 EZ Den Haag der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN. Opdrachtgever D. Riemens Seydlitzweg RS Hoek. ZLTO Advies Bram Verhage 10 oktober 2013

WIJZIGINGSPLAN. Opdrachtgever D. Riemens Seydlitzweg RS Hoek. ZLTO Advies Bram Verhage 10 oktober 2013 WIJZIGINGSPLAN Nieuwe Economische Drager als vervolgfunctie op het bouwvlak Seydlitzweg 5 te Hoek Opdrachtgever D. Riemens Seydlitzweg 5 4542 RS Hoek ZLTO Advies Bram Verhage 10 oktober 2013 Kantoor Goes

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte O N T W E R P

Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte O N T W E R P Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte O N T W E R P Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels + bijlagen Verbeelding 28 januari 2016 Projectnummer 129.00.01.00.00 T o e l

Nadere informatie

bestemmingsplan Parapluplan recreatieverblijven Gemeente Kaag en Braassem 12 mei 2009 projectnummer SR080076

bestemmingsplan Parapluplan recreatieverblijven Gemeente Kaag en Braassem 12 mei 2009 projectnummer SR080076 bestemmingsplan Parapluplan recreatieverblijven Gemeente Kaag en Braassem 12 mei 2009 projectnummer SR080076 Buro SRO t Goylaan 11 3525 AA Utrecht 030-2699198 www.buro-sro.nl Projectnummer: SR080068 Opdrachtgever:

Nadere informatie

KORTE NOTITIE HUISVESTING TERUGTREDENDE BOER

KORTE NOTITIE HUISVESTING TERUGTREDENDE BOER KORTE NOTITIE HUISVESTING TERUGTREDENDE BOER Inleiding Huisvesting van de terugtredende boer heeft landelijk al veel stof doen opwaaien. In feite is er sprake van een worsteling tussen het sociaal menselijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren)

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren) Bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening, wijziging 2017-4 (Kulsdom 3 Geesteren) www.ruimtelijkeplannen.nl Identificatienummer: NL.IMRO.18590000WPBGB20170014 Bestemmingsplan Buitengebied, integrale

Nadere informatie

permanente bewoning recreatiewoningen

permanente bewoning recreatiewoningen permanente bewoning recreatiewoningen Bent u van plan in een vakantiehuisje. stacaravan of chalet te gaan wonen? Of bent u eigenaar van een recreatiewoning? Lees dan eerst deze folder. De gemeente is actief

Nadere informatie

Beleid paardenbakken (buitenmaneges)

Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Inleiding Met name in het buitengebied van de gemeente bevinden zich een aantal paardenbakken. Aangezien het ongewenst is dat paardenbakken op elke willekeurige locatie

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen gemeente Schagen

Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen gemeente Schagen Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen gemeente Schagen Gedoogbeschikking/omgevingsvergunning Op grond van de voorschriften uit de vigerende bestemmingsplannen is in recreatiewoningen uitsluitend

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS

NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS Gemeente Vianen Afdeling VROM december 2001-1 - 1. Inleiding Met enige regelmaat wordt het gemeentebestuur verzocht medewerking te verlenen aan het gedeeltelijk gebruiken

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Beleidsregels wonen met mantelzorg Gemeente Emmen 2013

Beleidsregels wonen met mantelzorg Gemeente Emmen 2013 Beleidsregels wonen met mantelzorg Gemeente Emmen 2013 1. Achtergronden 1.1. Initiatiefvoorstel Het CDA heeft op 15 juni 2012 een initiatiefvoorstel ingediend over kangoeroewonen/mantelzorgwonen. De strekking

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 1.1 Aanleiding 2 1.2 Categorieën 2 1.3 Geen beleidswijziging 2. 2. Het probleem 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 1.1 Aanleiding 2 1.2 Categorieën 2 1.3 Geen beleidswijziging 2. 2. Het probleem 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Categorieën 2 1.3 Geen beleidswijziging 2 2. Het probleem 3 2.1 Gemeente Helden 3 2.2 Definitie 3 2.3 Bevolkingsregister 4 2.4 Bewijslast 4 2.5 Wie wonen

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG HOOFDDORP Gemeente Haarlemmermeer an 00

Nadere informatie

Beleidsnotitie paardenbakken

Beleidsnotitie paardenbakken Beleidsnotitie paardenbakken 1. Inleiding Er worden steeds meer verzoeken of bouwaanvragen ingediend voor de bouw van paardenbakken. In de thans geldende bestemmingsplannen is daar geen of geen duidelijke

Nadere informatie

Beleidsnota permanente bewoning recreatiewoningen

Beleidsnota permanente bewoning recreatiewoningen Beleidsnota permanente bewoning recreatiewoningen Beleidsregels voor handhaving, vergunningverlening en gedogen van permanente bewoning van recreatiewoningen Opdrachtgever : gemeenteraad Versienummer:

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 36/2013 Datum : 8 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2012 Aanleiding Vraag tijdens

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan Wissel Schaveren Correctieve Herziening Anonieme versie Gemeente Epe Zienswijzen nota bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie Zienswijzen nota. 2013-00607 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Project recreatieterreinen

Veel gestelde vragen Project recreatieterreinen Veel gestelde vragen Project recreatieterreinen Vragen over brandveiligheid 1. Waarom wil de gemeente op dit moment maatregelen nemen ter verbetering van de brandveiligheid? Net als in een gewone woonwijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening voor een bedrijfswoning.

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening voor een bedrijfswoning. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening voor een bedrijfswoning. Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 27 januari 2009

Nadere informatie