Kwaliteitsjaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2011 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 13 juni 2012 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0

2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD PRAKTIJKPROFIEL Algemene gegevens Structuur van de praktijk Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties KWALITEITSBELEID Kwaliteit ten aanzien van cliënten Uniformiteit Overleg intern Overleg extern Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteitsregister Scholing/cursussen Beroepsvereniging/vakliteratuur Kwaliteit ten aanzien van praktijkvoering Beroepscode voor logopedisten Bereikbaarheid/openingstijden Wachtlijst/wachttijd Voorlichting Wet bescherming persoonsgegevens Klachtenbehandeling Cliëntenenquête Kwaliteit ten aanzien van maatschappij Gegeven trainingen / scholing KWALITEITSBELEIDSPLAN Visie Doelstellingen

3 1. VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich in het jaar 2011 in de praktijk hebben voorgedaan en hoe wij in 2011 vorm hebben gegeven aan de door ons geboden zorg.. De logopedie heeft als belangrijkste doel mensen (weer) te laten functioneren in hun specifieke omgeving op het niveau dat zij zelf kunnen en willen handhaven. Een meer specifieke doelstelling is het voorkomen, verminderen, opheffen en/of compenseren van klachten als gevolg van ziekten of aandoeningen en de daarmee gepaard gaande stoornissen, beperkingen en/of participatieproblemen, die verband houden met spraak, taal, stem, slikken en het gehoor. De uitoefening van de praktijk vindt plaats binnen de regels van de vigerende wetgeving, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook beroepsgebonden afspraken, zoals het beroepsprofiel en de beroepscode zijn van toepassing. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het kwaliteitsbeleid van de vereniging wordt in onze praktijk gevolgd: zo worden de richtlijnen voor logopedie toegepast bij de behandeling van cliënten en er worden activiteiten ondernomen om te voldoen aan de eisen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook wordt deelgenomen aan kwaliteitskringen. 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Zomerdijk 11 Postcode 3402 MJ Plaats IJsselstein Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de praktijk Juridische structuur Rechtspersonen eenmanspraktijk Organisatorische structuur Fte Aantal medewerkers Praktijkhouders 1 Medewerkers 2 Stagiaires 1 Totaal 4 Aangezien er één behandelruimte is, werken de logopedisten beurtelings. In elk geval is er op elke werkdag een logopedist aanwezig. Door gewijzigde werkzaamheden, is er op zaterdag helaas geen logopedist meer beschikbaar. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten De praktijk profileert zich in de behandeling van stemproblemen, naast andere logopedische stoornissen. Specialisaties Behandeling jonge kinderen (met spraak-/taalontwikkelingsachterstand) 1 Behandeling van stemproblemen 1 Behandeling van afwijkende mondgewoonten 2 Aantal medewerkers 2

4 In 2011 werden in onze praktijk de volgende type zorg gegeven: Type zorg hoorstoornis (1100 t/m 1600) 4 stemstoornis (2100 t/m 2400) 45 taalontwikkelingsstoornis (3100) 45 articulatiestoornis ( ) 48 dysartrie (5200) 1 nasaliteit (6100 t/m 6300) 1 stotteren (7100) 6 afwijkende mondgewoonten (8100 t/m 8300) 45 overige stoornissen (9100 t/m 9400) 1 Totaal 163 Individuele behandelingen In vergelijking met vorig jaar blijken de groepen stotteren en afwijkende mondgewoonten te zijn toegenomen. Voor de overige groepen zijn de aantallen niet noemenswaardig gewijzigd. Aanmeldingen, waarvan duidelijk is, dat voor de benodigde behandeling de specifieke kennis niet in de praktijk aanwezig is, worden als volgt doorverwezen: Aanmelding gevestigd stotteren prelogopedie dyslexie ernstige contactstoornis verstandelijke handicap Groepstherapie voor ouders met kinderen met taalproblemen (Hanencursus: Praten doe je met z n tweeën) Doorverwijzing naar G. de Jong, A. Schuddeboom D. Derksen, I. Noteborn R. Ferwerda I. Noteborn A. Portier Jessica Donker en een collega Andersom werden cliënten met stemproblemen, waarvan sommigen tevens problemen ondervinden bij het zingen, door collega s naar onze praktijk verwezen Behandelvormen / logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden voornamelijk individuele behandelingen plaats; incidenteel is er sprake van een behandeling met 2 cliënten als het gaat om bv. broers/zussen. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. Incidenteel vinden observaties plaats op de werkplek van cliënten, waaraan advisering verbonden kan worden m.b.t. aanpassing van de werkplek en/of omgaan met de klacht binnen de werkplek Cliënten Samenstelling cliëntenpopulatie In 2011 werden er in totaal 185 cliënten behandeld. Dit is 40 meer dan in 2010! Er werden 48,1 % cliënten van het mannelijk geslacht en 51,9 % cliënten van het vrouwelijk geslacht behandeld. In 2010 waren de percentages nagenoeg gelijk, maar de verhouding man - vrouw precies andersom. De leeftijdsopbouw van de populatie was als volgt: 18 personen tussen de 0-3 jaar 45 " " 4-6 jaar 38 " " 7-11 jaar 38 " " jaar 26 " " jaar 12 " " jaar 3 " " jaar 5 " " 75 jaar en ouder In vergelijking met vorig jaar blijken de leeftijdsgroepen vanaf 61 gehalveerd te zijn. De groei is vooral gaan zitten in de groepen kinderen van

5 Verwijzers In 2011 werd verwezen door: huisarts 59,0% consultatiebureau arts 05,5% jeugdarts 00,5% KNO arts 13,7% neuroloog 00,5% orthodontist 14,8% RIAGG 01,1% tandarts 04,9% Het aantal verwijzingen via de het consultatiebureau is toegenomen met 4,1 %, mogelijk mede te wijten aan het feit dat er meer contact is geweest tussen de (betrekkelijk nieuwe) consultatiebureau-arts en de logopediepraktijk. Ook was er nog steeds een lichte toename 1,6 % van de verwijzingen via de orthodontist Werkgebieden Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Benschop. 2.4 Samenwerkingsrelaties Op enkele basisscholen is er regelmatig contact met leerkracht, RT en interne begeleiding. Door met twee andere disciplines, t.w. oefentherapeuten Cesar en pedagogen de praktijk op dezelfde verdieping te hebben, is er, voor zover van toepassing, makkelijk overleg mogelijk over bepaalde cliënten. Daarnaast vindt uiteraard voor zover van toepassing telefonisch overleg plaats met KNO-artsen, fysiotherapeuten, huisartsen, leerkrachten, tandartsen en orthodontisten of andere verwijzers. 3 KWALITEITSBELEID 3.1 Kwaliteit ten aanzien van cliënten Uniformiteit Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen wordt er in de praktijk gewerkt met uniforme dossiervoering. Registratie van zorginhoudelijke gegevens bevordert het gebruik van uniforme terminologie in de diagnosticering, formulering van behandeldoelen en vastlegging van het behaalde resultaat. Voor de verslaglegging aan verwijzers maken wij gebruik van door de beroepsvereniging ontwikkelde formats (onderzoeksverslag, tussenevaluatie, eindverslag) en daarnaast zijn voor bepaalde doelgroepen eigen formats ontwikkeld, bv. voor de doelgroep Afwijkende mondgewoonten, verwezen door een orthodontist. Ook schrijft de Onderzoeks- en Adviescommissie van het REC een eigen format voor Overleg intern Cliëntbespreking Binnen de cliëntbespreking gaat het hier om intern overleg over de individuele cliënt met als doel de behandeling te verbeteren/optimaliseren. In 2011 vond in de praktijk een overleg plaats over de individuele cliënt, indien een collega hieraan behoefte had. Ook waren cliëntbesprekingen een onvermijdelijk deel van het intercollegiaal overleg met alle logopedisten in de praktijk. Intercollegiaal overleg Een intercollegiaal overleg is een werkmethode om in teamverband te overleggen over de dagelijkse praktijk en samen te leren. Er werd bijvoorbeeld verslag gedaan over een gevolgde cursus of werd besproken hoe de praktijkvoering beter en efficiënter kon worden gedaan Overleg extern Cliëntbespreking Binnen de cliëntbespreking gaat het hier om extern overleg over de individuele cliënt met als doel de behandeling te verbeteren/optimaliseren. Voorbeelden van dit overleg zijn: overleg met verwijzers, andere disciplines, ouders, ambulant begeleiders of leerkrachten over één cliënt. Dit vond plaats als dit nodig was, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk of tijdens een Groot (interdisciplinair) Overleg dat een paar maal per jaar plaats vindt bij kinderen met een zgn. rugzakje. Contact verstevigen binnen de 1 e lijn in IJsselstein: Deelname aan eerste-lijns café : (hernieuwde) kennismaking, inhoudelijke workshops, betrekking hebbend op communicatie binnen de 1 e lijn in IJsselstein, zoals het nieuwe Verwijskompas, beveiligd digitaal communiceren via bv. Zorgmail of kijken naar de eigen communicatiestijl. 4

6 Kwaliteitskring De praktijkhouder neemt deel aan een kwaliteitskring. Een kwaliteitskring is een intercollegiaal overleg voor logopedisten. De kwaliteitskring waar de praktijkhouder aan deelneemt, bestaat uit 15 logopedisten werkzaam in de eerste lijn in de regio. De kwaliteitskring kwam in 2011 zesmaal bij elkaar. De inhoud van de bijeenkomsten wordt intern teruggekoppeld aan de overige medewerkers, voor zover zinvol. Tijdens de bijeenkomsten van de kwaliteitskring zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Onderwerpen Presentatie TinyEye door Elisa Gielen en Paul Jenkins; workshop online logopedie Presentatie kringlid over RT opleiding Samen opzetten nieuwe behandelovereenkomst/spelregels logopedie Presentatie Mondcircus door Ilze Meezen; uitleg over het ontstaan en de principes van het Mondcircus-programma. Demonstratie van de materialen en het gebruik van het programma Evaluatie ieders sterke punten en leerpunten in het werken als (vrijgevestigd) logopedist Onderwerpen komend schooljaar in het kader van "efficiëntie" bepalen DTL: hoe ermee om te gaan, ervaringen Contracten zorgverzekeraars onderling verdeeld en samengevat Doelstelling cliënten In 2011 zijn de volgende doelstellingen al dan niet gerealiseerd ten aanzien van cliënten: Doelstellingen Thema: cliënten Resultaat Consequent na afronden van de behandeling de cliënt Dit gebeurt na vrijwel alle afgeronde behandelingen. de link naar de website sturen waar de cliëntenenquête staat. Er wordt een cursus ontwikkeld en uitgevoerd ter Vanwege het nalaten van contact, vanuit de organiserende preventie stemproblemen bij ouderen (65+) instantie, is de cursus wel opgezet, maar niet uitgevoerd. Er wordt een workshop ontwikkeld en uitgevoerd ter Vanwege het nalaten van contact, vanuit de organiserende preventie stemproblemen bij beroepssprekers instantie, is de cursus wel opgezet, maar niet uitgevoerd. Implementeren van een aangepaste behandelovereenkomst. 3.2 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In 2011 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd ten aanzien van het personeelsbeleid: Doelstelling Ten eerste trachten de stabiliteit in de praktijk proberen te behouden wat betreft de behandelende logopedisten. Ze starten dan ook met een contract voor een heel schooljaar. Verder is geprobeerd het werken in de praktijk zo aantrekkelijk mogelijk te houden door regelmatig nascholing en overleg te blijven aanbieden en af en toe iets informeels organiseren. Daarnaast wordt zorg besteed aan de samenwerking en begeleiding, o.m. door in elk geval 1x per jaar een functioneringsgesprek met elke werknemer te houden en de werkplek zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk maken. De werknemers worden gestimuleerd om actief mee te denken bij aanschaf van materiaal en aanbrengen van wijzigingen om het werken zo prettig mogelijk te maken. Elke werknemer heeft een eigen laatje voor post en materiaal Elke werknemer heeft een eigen communicatiedocument op PC staan waarin zij elke vraag en opmerking kwijt kan. Hier wordt de eerstvolgende werkdag van de werkgever weer op gereageerd. Medewerkers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij inhoudelijke onderdelen van de kwaliteitskring, m.n. presentatie over een programma, materiaal of behandeltype. Medewerkers zijn DTL-proof. Resultaat Er is naast het formele deel ook geïnvesteerd om ook af en toe een gezellig informeel contact te hebben met alle teamleden in de vorm van theedrinken met gebak, een borrel of een etentje. Dit is iedereen goed bevallen. Het blijft echter moeilijk om personeel te behouden. Er is een zeer gering aanbod aan logopedisten in de regio van de praktijk. Vaak zijn het net afgestudeerde logopedisten die reageren op een vacature en deze zijn over het algemeen nog druk zich te ontwikkelen op werkgebied en op persoonlijk vlak. Ook hechten ze vaak aan werken in een wat groter team en zijn er maar weinig die het geen probleem vinden dat er geen collega ter plekke is als ze aan het werk zijn. Met één behandelruimte kan dat echter niet anders. Veel zijn er dan ook al vertrokken door huwelijk, samenwonen, kinderen krijgen of toch liever een andere werksetting met een groter team. Ook in 2011 is een collega vertrokken om plaats te maken voor een nieuwe medewerker. Werknemers geven aan dat het communicatiedocument goed werkt. Alles is leesbaar en terug te vinden, i.t.t. handgeschreven briefjes. Dit is in 2011 gebeurd bij de presentatie van Mondcircus. 5

7 3.2.2 Kwaliteitsregister In onze praktijk wordt ernaar gestreefd dat alle logopedisten geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor 1 medewerker is een nieuwe registratie aangevraagd eind Dit is soms niet haalbaar door bv. een tijdelijke aanstelling Scholing/cursussen De praktijkhouder volgt en geeft jaarlijks nascholing. De praktijkmedewerkers worden gestimuleerd om zich na te scholen door hen te attenderen op interessante cursussen en symposia en door ze financieel te ondersteunen om zich te kunnen nascholen. In 2011 is de volgende na- en bijscholing gevolgd door de medewerkers van de praktijk: Scholing/cursus/studie Logopedie en tandheelkunde, symposium Agora 2011 Gezond=Beter; symposium voor 1 e - lijnszorgverleners regio Utrecht Cursus DTL Workshops gebruik myoscanner Cursusmiddag Myofunctionele therapie presentaties afstudeerprojecten HU, opleiding logopedie Alumnidag HU, inhoud o.m. Positionering in de Logopedie; Adem- en ontgspanningstherapie, Motiverende gespreksvoering; Primaire Progressieve Afasie Workshop Jacob Lieberman, Laryngeale manipulatie NVLF jaarcongres Aantal medewerkers N. Buijze, N. Buijze E. van Caspel Beroepsvereniging/vakliteratuur In onze praktijk was 1 logopedist lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Relevante landelijkeen regionale vergaderingen/studiedagen worden door minimaal één van de in onze praktijk werkzame logopedisten bezocht. Via het lidmaatschap bij de NVLF kunnen de praktijkmedewerkers beschikken over het maandelijkse tijdschrift Logopedie en Foniatrie. Er zijn andere inhoudelijke naslagwerken aanwezig in de praktijk over de meest behandelde logopedische stoormissen. Tevens is het mogelijk om op internet inhoudelijke informatie op te vragen. 3.3 Kwaliteit ten aanzien van praktijkvoering Beroepscode voor logopedisten Binnen de praktijk wordt door alle logopedisten de beroepscode voor logopedisten nageleefd. Het College van Toezicht heeft de bijzondere taak om op de naleving van de beroepscode toe te zien Bereikbaarheid/openingstijden De praktijk ligt centraal in IJsselstein en ligt boven een grote sportschool die bij vrijwel alle IJsselsteiners bekend is. De praktijk is per trap en per lift bereikbaar. De tramhalte ligt op 5 minuten loopafstand. Wij waren van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Als we niet aanwezig zijn of niet gestoord kunnen worden tijdens een behandeling, dan zijn wij bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder. Het streven is om berichten op het antwoordapparaat en dezelfde dag te beantwoorden. Sinds begin 2010 heeft de praktijk tevens een website We krijgen in toenemende mate aanmeldingen via de site en merken dat men vaak al via de website met de praktijk heeft kennisgemaakt. Ook wordt de site regelmatig gebruikt voor het contactformulier, of om informatie over de praktijk of over logopedie in het algemeen op te zoeken Wachtlijst/wachttijd De wachttijd bedroeg maximaal 0 tot 2 weken. Bij de aanwezigheid van een te lange wachtlijst wordt de cliënt in principe gewezen op de mogelijkheid zich bij een collega in een straal van 5km aan te melden. Naam en telefoonnummer van betreffende collega worden verstrekt. In realiteit was dit echter niet nodig. Aanmeldingen met acute aandoeningen (ernstige stemproblemen, afasie, ernstige eet- en drinkproblemen en beginnend stotterende kinderen waarbij de omgeving zich ernstig zorgen maakt) werden in 2011 per direct geplaatst Voorlichting Informatiebrochures In onze wachtkamer zijn informatiebrochures aanwezig over de meeste logopedische problemen. Daarnaast zijn er boekjes en artikelen over diverse logopedische onderwerpen aanwezig. Tevens worden er uitgebreidere 6

8 informatiebrochures verstrekt, die aansluiten bij de klacht van de cliënt. Een aantal brochures zijn aanwezig in het Turks, Marokkaans en Engels. Voorlichting In 2011 werden door vanuit de praktijk de cursussen/ workshops voorbereid, preventie stemproblemen bij ouderen 65+ en workshop beroepssprekers. Helaas heeft de organiserende instantie niet meer van zich laten en was er geen contact meer mee te krijgen. Datum Thema oktober 2011 Week van de opvoeding: ophangen van poster in de wachtruimte met 10 opvoedtips en ouders hierop wijzen Profileren van de logopedische praktijk Activiteit Sinds begin 2010 heeft de praktijk een website De site wordt regelmatig bijgehouden en aangevuld, waar nodig. Elke medewerker heeft een eigen mailaccount. Advertentie in Spelen met Vuur en in de Zwembadkrant. In de laatste ook een kennisgeving van DTL. Resultaat Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het aanmeldingsformulier op de website, dit jaar 30! Ook wordt de site regelmatig gebruikt voor het contactformulier of om informatie over de praktijk of over logopedie in het algemeen op te zoeken. Verder profileren van de praktijk is gedaan door informatie op de website logopediepraktijk.nl actueel te houden. Ook heeft het regelmatig overleg op enkele scholen voor meer naamsbekendheid en interesse in logopedie gezorgd. Door goede verslaggeving met visuele weergave van de stemontwikkeling is bij de KNO-afdeling binnen het nabijgelegen ziekenhuis meer naamsbekendheid van de praktijk ontstaan omtrent de behandeling van stemproblemen in onze praktijk Wet bescherming persoonsgegevens In 2011 gebruikten wij een geautomatiseerde dossiervoering. De patiëntendossiers worden 15 jaar bewaard. Van digitale gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt. De patiëntendossiers en/of back-up gegevens worden op een veilige plek bewaard Klachtenbehandeling Het klachtrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Onze praktijk hanteert de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De cliënten worden via een affiche in de wachtruimte over de klachtenregeling geïnformeerd. De informatie met betrekking tot de klachtenregeling is te vinden in de wachtkamer en/of op de website. Er was een enkele klacht over een factuur of een aspect uit een behandeling. Deze zijn in een persoonlijk gesprek afgehandeld. Tevens waren er 2 klachten over wisselingen in personeel; hiervoor is begrip getoond en e.e.a. nader toegelicht, maar de verandering van logopedist was uiteraard niet te verhelpen. De wisseling heeft er eenmaal voor gezorgd dat een ouder daarna voor een andere praktijk koos, omdat deze in feite dichterbij huis was Cliëntenenquête Om onze praktijk te evalueren wordt de cliënten de gelegenheid geboden om een enquête in te vullen. Deze leverde de volgende resultaten op: Opmerking/aanbeveling Af en toe maakt een cliënt een opmerking over de wachtruimte: niet zo gezellig, gehorig gebouw, wel leuk dat er allerlei disciplines zijn gehuisvest in eenzelfde gebouw. Af en toe maakt een cliënt een opmerking over de inhoud van de behandeling: liever met ander materiaal gewerkt of een andere aanpak. Over het geheel genomen is men positief t.a.v het contact, de wachttijd, de praktijkruimte en de behandeling. Eén cliënt schrijft: Ik stel het op prijs deze enquete te hebben kunnen maken Maatregel/Actie Een beperking van de wachtruimte blijft de openheid: iedereen die in het grote bedrijfspand aanwezig is, kan in de wachtruimte komen. Het is onmogelijk om steeds zicht te houden op de ruimte. Het komt dan ook regelmatig voor dat gezinnen of kinderen veel rommel achterlaten of dat kinderen materiaal onnodig ruw behandelen. Dit beperkt de mogelijkheden in de aanschaf van mooi wachtkamermateriaal. Wel voorziet de ruimte in een grote keus aan tijdschriften, stripboeken, kinderboeken, foldermateriaal en ander (informatief) leesmateriaal. De logopedisten zorgen meermalen per dag vooreen opgeruimde wachtruimte. Soms is deze opmerking terecht en wordt hiermee rekening gehouden bij volgende behandelingen. Soms hangt het meer samen met onvrede dat de klacht niet (voldoende) was verdwenen. Dit had in betreffende gevallen echter mogelijk (ook) te maken met de wil te willen veranderen en minder met de inhoud van de behandeling. 7

9 In vergelijking met 2010 is het aantal opmerkingen en/of aanbevelingen heel licht toegenomen. Dit kan er echter ook mee samenhangen dat de enquête nu zowel via als via de site ingevuld kan worden, waardoor de kans op reacties groter is. Behaalde doelen t.a.v. praktijkvoering Doelstellingen Thema: praktijkvoering PR rond DTL wordt uitgevoerd in de regio De CELF (een moderne taaltest) wordt aangeschaft De myometer wordt aangeschaft (meet kracht van tong-, lip- en kauwspieren) Oriëntatie op een nieuwe administratiesoftware Profileren van de praktijk door advertentie, actueel houden van de website Minimaal één medewerker neemt deel aan het jaarlijkse 1 e lijnscafé IJsselstein. Resultaat Er is een advertentie geplaatst in een h-a-h-blad en een brief gestuurd naar de huisartsen m.b.t. DTL 3.4 Kwaliteit ten aanzien van maatschappij Gegeven trainingen / scholing Training/scholing In 2011 werd weer de cursus Automatische fonetografie aangeboden maar vanwege te weinig aanmeldingen is deze doorgeschoven naar 2012 Doelgroep logopedisten, zangers, zangdocenten 4 KWALITEITSBELEIDSPLAN 4.1 Visie De visie van de Logopediepraktijk Zomerdijk is: Een zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg te leveren aan degenen die zich aanmelden voor logopedische begeleiding. Door een heldere terugkoppeling naar de verwijzer en door andere (para)medici en de cliënten attent te maken op de diverse behandelgebieden van de logopedie, proberen wij te laten zien bij welke klachten logopedische hulp een oplossing kan zijn. Een manier om anderen attent te maken, is bekendheid geven aan de speciale dagen die landelijk en/of internationaal worden georganiseerd zoals De dag van het stotteren, De werelddag van de stem, Kind en taal. Samenwerking met anderen is belangrijk, gelet op de algehele ontwikkeling van het kind. Als er verdenkingen zijn van een bredere problematiek, moet de logopedist kunnen doorverwijzen. Samenwerking tussen medewerkers is van groot belang voor de cliënten en voor de maatschappelijke functie van de praktijk als geheel. 4.2 Doelstellingen De algemene doelstellingen van Logopediepraktijk Zomerdijk zijn: De praktijk profileert zich door middel van speciale deskundigheid op het gebied van de (zang)stem. De praktijk beoogt zorgvuldig te zijn in het nakomen van de afspraken die gemaakt worden met cliënten, verwijzers en derden. De praktijk onderhoudt nauwe contacten met diegenen die bij de zorg van de patiënten betrokken zijn. De praktijk verzorgt scholing op het gebied van preventie stemproblemen en op het gebied van signaleren van logopedische stoornissen bij kinderen in peuter- en kleuterleeftijd. De doelstellingen van 2011 voor 2012 zijn: Doelstellingen Thema: medewerkers Medewerkers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij inhoudelijke onderdelen van de kwaliteitskring, m.n. presentatie over een programma, materiaal of behandeltype. Medewerkers worden actief betrokken bij het realiseren van een prettige werkomgeving. Minimaal één medewerker neemt deel aan het jaarlijkse 1 e lijnscafé IJsselstein. 8

10 Doelstellingen Thema: cliënten Consequent na afronden van de behandeling de cliënt de link naar de website sturen waar de cliëntenenquête staat. Doelstellingen Thema: praktijkvoering Netwerk wordt onderhouden via praktijkopeningen of -verhuizingen, PR rond DTL, 1 e lijnscafé IJsselstein, LinkedIn groepen, e.d. Brief sturen naar huisartsen met meer informatie m.b.t. DTL Nieuw taal- en articulatiemateriaal wordt aangeschaft (Logo-Art, Een jas die verrast e.a.) Starten met nieuwe administratiesoftware Profileren van de praktijk door het realiseren van een praktijkfolder en nieuwe visitekaartjes, actueel houden van de website en gegevens op logopediepraktijk.nl Implementatie Zorgmail 9

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 T.E. Schröder,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009 Beleidsplan 2014 Praktijk AGB code: 0500009 Zoetermeer, mei 2015 BELEIDSPLAN 2014 1. INLEIDING... 2 2. Praktijkprofiel... 3 2.1 Adres/bereikbaarheid... 3 2.1.Werkgebied... 3 2.1.Behandelvormen/logopedische

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer Kwaliteitsjaarverslag 2014 Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer THERAPEUTICUM AURUM Eerstelijns antroposofisch gezondheidscentrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Huisartsenmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

Informatiegids. Een jaar na opening. Groote Wielenlaan 85 t/m 103, 5247 JA Rosmalen, 073-5223081

Informatiegids. Een jaar na opening. Groote Wielenlaan 85 t/m 103, 5247 JA Rosmalen, 073-5223081 Een jaar na opening Informatiegids Huisartsenpraktijk Apotheek Tandheelkunde Fysiotherapie Cesar-therapie Logopedie Ergotherapie Podotherapie ZwangerFit Verloskundigen Huid- en lasertherapie Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2010 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Praktijk voor Tandheelkunde Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Praktijk voor Tandheelkunde Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Naam tandartspraktijk : Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah-Shub Functie : Praktijkmanager Adres tandartspraktijk

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H. Hofhuis, M. Plas, E. van den Ende, Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010.

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Kwaliteitscriteria 2010-2015 De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Versie: januari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2014

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2014 Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2014 Eindredactie: Susanne Schuurman Renate Scheffer Mei 2015 samengesteld Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gezondheidscentrum Levinas.

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie