Kwaliteitsjaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2011 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 13 juni 2012 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0

2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD PRAKTIJKPROFIEL Algemene gegevens Structuur van de praktijk Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties KWALITEITSBELEID Kwaliteit ten aanzien van cliënten Uniformiteit Overleg intern Overleg extern Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteitsregister Scholing/cursussen Beroepsvereniging/vakliteratuur Kwaliteit ten aanzien van praktijkvoering Beroepscode voor logopedisten Bereikbaarheid/openingstijden Wachtlijst/wachttijd Voorlichting Wet bescherming persoonsgegevens Klachtenbehandeling Cliëntenenquête Kwaliteit ten aanzien van maatschappij Gegeven trainingen / scholing KWALITEITSBELEIDSPLAN Visie Doelstellingen

3 1. VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich in het jaar 2011 in de praktijk hebben voorgedaan en hoe wij in 2011 vorm hebben gegeven aan de door ons geboden zorg.. De logopedie heeft als belangrijkste doel mensen (weer) te laten functioneren in hun specifieke omgeving op het niveau dat zij zelf kunnen en willen handhaven. Een meer specifieke doelstelling is het voorkomen, verminderen, opheffen en/of compenseren van klachten als gevolg van ziekten of aandoeningen en de daarmee gepaard gaande stoornissen, beperkingen en/of participatieproblemen, die verband houden met spraak, taal, stem, slikken en het gehoor. De uitoefening van de praktijk vindt plaats binnen de regels van de vigerende wetgeving, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook beroepsgebonden afspraken, zoals het beroepsprofiel en de beroepscode zijn van toepassing. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het kwaliteitsbeleid van de vereniging wordt in onze praktijk gevolgd: zo worden de richtlijnen voor logopedie toegepast bij de behandeling van cliënten en er worden activiteiten ondernomen om te voldoen aan de eisen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook wordt deelgenomen aan kwaliteitskringen. 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Zomerdijk 11 Postcode 3402 MJ Plaats IJsselstein Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de praktijk Juridische structuur Rechtspersonen eenmanspraktijk Organisatorische structuur Fte Aantal medewerkers Praktijkhouders 1 Medewerkers 2 Stagiaires 1 Totaal 4 Aangezien er één behandelruimte is, werken de logopedisten beurtelings. In elk geval is er op elke werkdag een logopedist aanwezig. Door gewijzigde werkzaamheden, is er op zaterdag helaas geen logopedist meer beschikbaar. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten De praktijk profileert zich in de behandeling van stemproblemen, naast andere logopedische stoornissen. Specialisaties Behandeling jonge kinderen (met spraak-/taalontwikkelingsachterstand) 1 Behandeling van stemproblemen 1 Behandeling van afwijkende mondgewoonten 2 Aantal medewerkers 2

4 In 2011 werden in onze praktijk de volgende type zorg gegeven: Type zorg hoorstoornis (1100 t/m 1600) 4 stemstoornis (2100 t/m 2400) 45 taalontwikkelingsstoornis (3100) 45 articulatiestoornis ( ) 48 dysartrie (5200) 1 nasaliteit (6100 t/m 6300) 1 stotteren (7100) 6 afwijkende mondgewoonten (8100 t/m 8300) 45 overige stoornissen (9100 t/m 9400) 1 Totaal 163 Individuele behandelingen In vergelijking met vorig jaar blijken de groepen stotteren en afwijkende mondgewoonten te zijn toegenomen. Voor de overige groepen zijn de aantallen niet noemenswaardig gewijzigd. Aanmeldingen, waarvan duidelijk is, dat voor de benodigde behandeling de specifieke kennis niet in de praktijk aanwezig is, worden als volgt doorverwezen: Aanmelding gevestigd stotteren prelogopedie dyslexie ernstige contactstoornis verstandelijke handicap Groepstherapie voor ouders met kinderen met taalproblemen (Hanencursus: Praten doe je met z n tweeën) Doorverwijzing naar G. de Jong, A. Schuddeboom D. Derksen, I. Noteborn R. Ferwerda I. Noteborn A. Portier Jessica Donker en een collega Andersom werden cliënten met stemproblemen, waarvan sommigen tevens problemen ondervinden bij het zingen, door collega s naar onze praktijk verwezen Behandelvormen / logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden voornamelijk individuele behandelingen plaats; incidenteel is er sprake van een behandeling met 2 cliënten als het gaat om bv. broers/zussen. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. Incidenteel vinden observaties plaats op de werkplek van cliënten, waaraan advisering verbonden kan worden m.b.t. aanpassing van de werkplek en/of omgaan met de klacht binnen de werkplek Cliënten Samenstelling cliëntenpopulatie In 2011 werden er in totaal 185 cliënten behandeld. Dit is 40 meer dan in 2010! Er werden 48,1 % cliënten van het mannelijk geslacht en 51,9 % cliënten van het vrouwelijk geslacht behandeld. In 2010 waren de percentages nagenoeg gelijk, maar de verhouding man - vrouw precies andersom. De leeftijdsopbouw van de populatie was als volgt: 18 personen tussen de 0-3 jaar 45 " " 4-6 jaar 38 " " 7-11 jaar 38 " " jaar 26 " " jaar 12 " " jaar 3 " " jaar 5 " " 75 jaar en ouder In vergelijking met vorig jaar blijken de leeftijdsgroepen vanaf 61 gehalveerd te zijn. De groei is vooral gaan zitten in de groepen kinderen van

5 Verwijzers In 2011 werd verwezen door: huisarts 59,0% consultatiebureau arts 05,5% jeugdarts 00,5% KNO arts 13,7% neuroloog 00,5% orthodontist 14,8% RIAGG 01,1% tandarts 04,9% Het aantal verwijzingen via de het consultatiebureau is toegenomen met 4,1 %, mogelijk mede te wijten aan het feit dat er meer contact is geweest tussen de (betrekkelijk nieuwe) consultatiebureau-arts en de logopediepraktijk. Ook was er nog steeds een lichte toename 1,6 % van de verwijzingen via de orthodontist Werkgebieden Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Benschop. 2.4 Samenwerkingsrelaties Op enkele basisscholen is er regelmatig contact met leerkracht, RT en interne begeleiding. Door met twee andere disciplines, t.w. oefentherapeuten Cesar en pedagogen de praktijk op dezelfde verdieping te hebben, is er, voor zover van toepassing, makkelijk overleg mogelijk over bepaalde cliënten. Daarnaast vindt uiteraard voor zover van toepassing telefonisch overleg plaats met KNO-artsen, fysiotherapeuten, huisartsen, leerkrachten, tandartsen en orthodontisten of andere verwijzers. 3 KWALITEITSBELEID 3.1 Kwaliteit ten aanzien van cliënten Uniformiteit Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen wordt er in de praktijk gewerkt met uniforme dossiervoering. Registratie van zorginhoudelijke gegevens bevordert het gebruik van uniforme terminologie in de diagnosticering, formulering van behandeldoelen en vastlegging van het behaalde resultaat. Voor de verslaglegging aan verwijzers maken wij gebruik van door de beroepsvereniging ontwikkelde formats (onderzoeksverslag, tussenevaluatie, eindverslag) en daarnaast zijn voor bepaalde doelgroepen eigen formats ontwikkeld, bv. voor de doelgroep Afwijkende mondgewoonten, verwezen door een orthodontist. Ook schrijft de Onderzoeks- en Adviescommissie van het REC een eigen format voor Overleg intern Cliëntbespreking Binnen de cliëntbespreking gaat het hier om intern overleg over de individuele cliënt met als doel de behandeling te verbeteren/optimaliseren. In 2011 vond in de praktijk een overleg plaats over de individuele cliënt, indien een collega hieraan behoefte had. Ook waren cliëntbesprekingen een onvermijdelijk deel van het intercollegiaal overleg met alle logopedisten in de praktijk. Intercollegiaal overleg Een intercollegiaal overleg is een werkmethode om in teamverband te overleggen over de dagelijkse praktijk en samen te leren. Er werd bijvoorbeeld verslag gedaan over een gevolgde cursus of werd besproken hoe de praktijkvoering beter en efficiënter kon worden gedaan Overleg extern Cliëntbespreking Binnen de cliëntbespreking gaat het hier om extern overleg over de individuele cliënt met als doel de behandeling te verbeteren/optimaliseren. Voorbeelden van dit overleg zijn: overleg met verwijzers, andere disciplines, ouders, ambulant begeleiders of leerkrachten over één cliënt. Dit vond plaats als dit nodig was, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk of tijdens een Groot (interdisciplinair) Overleg dat een paar maal per jaar plaats vindt bij kinderen met een zgn. rugzakje. Contact verstevigen binnen de 1 e lijn in IJsselstein: Deelname aan eerste-lijns café : (hernieuwde) kennismaking, inhoudelijke workshops, betrekking hebbend op communicatie binnen de 1 e lijn in IJsselstein, zoals het nieuwe Verwijskompas, beveiligd digitaal communiceren via bv. Zorgmail of kijken naar de eigen communicatiestijl. 4

6 Kwaliteitskring De praktijkhouder neemt deel aan een kwaliteitskring. Een kwaliteitskring is een intercollegiaal overleg voor logopedisten. De kwaliteitskring waar de praktijkhouder aan deelneemt, bestaat uit 15 logopedisten werkzaam in de eerste lijn in de regio. De kwaliteitskring kwam in 2011 zesmaal bij elkaar. De inhoud van de bijeenkomsten wordt intern teruggekoppeld aan de overige medewerkers, voor zover zinvol. Tijdens de bijeenkomsten van de kwaliteitskring zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Onderwerpen Presentatie TinyEye door Elisa Gielen en Paul Jenkins; workshop online logopedie Presentatie kringlid over RT opleiding Samen opzetten nieuwe behandelovereenkomst/spelregels logopedie Presentatie Mondcircus door Ilze Meezen; uitleg over het ontstaan en de principes van het Mondcircus-programma. Demonstratie van de materialen en het gebruik van het programma Evaluatie ieders sterke punten en leerpunten in het werken als (vrijgevestigd) logopedist Onderwerpen komend schooljaar in het kader van "efficiëntie" bepalen DTL: hoe ermee om te gaan, ervaringen Contracten zorgverzekeraars onderling verdeeld en samengevat Doelstelling cliënten In 2011 zijn de volgende doelstellingen al dan niet gerealiseerd ten aanzien van cliënten: Doelstellingen Thema: cliënten Resultaat Consequent na afronden van de behandeling de cliënt Dit gebeurt na vrijwel alle afgeronde behandelingen. de link naar de website sturen waar de cliëntenenquête staat. Er wordt een cursus ontwikkeld en uitgevoerd ter Vanwege het nalaten van contact, vanuit de organiserende preventie stemproblemen bij ouderen (65+) instantie, is de cursus wel opgezet, maar niet uitgevoerd. Er wordt een workshop ontwikkeld en uitgevoerd ter Vanwege het nalaten van contact, vanuit de organiserende preventie stemproblemen bij beroepssprekers instantie, is de cursus wel opgezet, maar niet uitgevoerd. Implementeren van een aangepaste behandelovereenkomst. 3.2 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In 2011 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd ten aanzien van het personeelsbeleid: Doelstelling Ten eerste trachten de stabiliteit in de praktijk proberen te behouden wat betreft de behandelende logopedisten. Ze starten dan ook met een contract voor een heel schooljaar. Verder is geprobeerd het werken in de praktijk zo aantrekkelijk mogelijk te houden door regelmatig nascholing en overleg te blijven aanbieden en af en toe iets informeels organiseren. Daarnaast wordt zorg besteed aan de samenwerking en begeleiding, o.m. door in elk geval 1x per jaar een functioneringsgesprek met elke werknemer te houden en de werkplek zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk maken. De werknemers worden gestimuleerd om actief mee te denken bij aanschaf van materiaal en aanbrengen van wijzigingen om het werken zo prettig mogelijk te maken. Elke werknemer heeft een eigen laatje voor post en materiaal Elke werknemer heeft een eigen communicatiedocument op PC staan waarin zij elke vraag en opmerking kwijt kan. Hier wordt de eerstvolgende werkdag van de werkgever weer op gereageerd. Medewerkers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij inhoudelijke onderdelen van de kwaliteitskring, m.n. presentatie over een programma, materiaal of behandeltype. Medewerkers zijn DTL-proof. Resultaat Er is naast het formele deel ook geïnvesteerd om ook af en toe een gezellig informeel contact te hebben met alle teamleden in de vorm van theedrinken met gebak, een borrel of een etentje. Dit is iedereen goed bevallen. Het blijft echter moeilijk om personeel te behouden. Er is een zeer gering aanbod aan logopedisten in de regio van de praktijk. Vaak zijn het net afgestudeerde logopedisten die reageren op een vacature en deze zijn over het algemeen nog druk zich te ontwikkelen op werkgebied en op persoonlijk vlak. Ook hechten ze vaak aan werken in een wat groter team en zijn er maar weinig die het geen probleem vinden dat er geen collega ter plekke is als ze aan het werk zijn. Met één behandelruimte kan dat echter niet anders. Veel zijn er dan ook al vertrokken door huwelijk, samenwonen, kinderen krijgen of toch liever een andere werksetting met een groter team. Ook in 2011 is een collega vertrokken om plaats te maken voor een nieuwe medewerker. Werknemers geven aan dat het communicatiedocument goed werkt. Alles is leesbaar en terug te vinden, i.t.t. handgeschreven briefjes. Dit is in 2011 gebeurd bij de presentatie van Mondcircus. 5

7 3.2.2 Kwaliteitsregister In onze praktijk wordt ernaar gestreefd dat alle logopedisten geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor 1 medewerker is een nieuwe registratie aangevraagd eind Dit is soms niet haalbaar door bv. een tijdelijke aanstelling Scholing/cursussen De praktijkhouder volgt en geeft jaarlijks nascholing. De praktijkmedewerkers worden gestimuleerd om zich na te scholen door hen te attenderen op interessante cursussen en symposia en door ze financieel te ondersteunen om zich te kunnen nascholen. In 2011 is de volgende na- en bijscholing gevolgd door de medewerkers van de praktijk: Scholing/cursus/studie Logopedie en tandheelkunde, symposium Agora 2011 Gezond=Beter; symposium voor 1 e - lijnszorgverleners regio Utrecht Cursus DTL Workshops gebruik myoscanner Cursusmiddag Myofunctionele therapie presentaties afstudeerprojecten HU, opleiding logopedie Alumnidag HU, inhoud o.m. Positionering in de Logopedie; Adem- en ontgspanningstherapie, Motiverende gespreksvoering; Primaire Progressieve Afasie Workshop Jacob Lieberman, Laryngeale manipulatie NVLF jaarcongres Aantal medewerkers N. Buijze, N. Buijze E. van Caspel Beroepsvereniging/vakliteratuur In onze praktijk was 1 logopedist lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Relevante landelijkeen regionale vergaderingen/studiedagen worden door minimaal één van de in onze praktijk werkzame logopedisten bezocht. Via het lidmaatschap bij de NVLF kunnen de praktijkmedewerkers beschikken over het maandelijkse tijdschrift Logopedie en Foniatrie. Er zijn andere inhoudelijke naslagwerken aanwezig in de praktijk over de meest behandelde logopedische stoormissen. Tevens is het mogelijk om op internet inhoudelijke informatie op te vragen. 3.3 Kwaliteit ten aanzien van praktijkvoering Beroepscode voor logopedisten Binnen de praktijk wordt door alle logopedisten de beroepscode voor logopedisten nageleefd. Het College van Toezicht heeft de bijzondere taak om op de naleving van de beroepscode toe te zien Bereikbaarheid/openingstijden De praktijk ligt centraal in IJsselstein en ligt boven een grote sportschool die bij vrijwel alle IJsselsteiners bekend is. De praktijk is per trap en per lift bereikbaar. De tramhalte ligt op 5 minuten loopafstand. Wij waren van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Als we niet aanwezig zijn of niet gestoord kunnen worden tijdens een behandeling, dan zijn wij bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder. Het streven is om berichten op het antwoordapparaat en dezelfde dag te beantwoorden. Sinds begin 2010 heeft de praktijk tevens een website We krijgen in toenemende mate aanmeldingen via de site en merken dat men vaak al via de website met de praktijk heeft kennisgemaakt. Ook wordt de site regelmatig gebruikt voor het contactformulier, of om informatie over de praktijk of over logopedie in het algemeen op te zoeken Wachtlijst/wachttijd De wachttijd bedroeg maximaal 0 tot 2 weken. Bij de aanwezigheid van een te lange wachtlijst wordt de cliënt in principe gewezen op de mogelijkheid zich bij een collega in een straal van 5km aan te melden. Naam en telefoonnummer van betreffende collega worden verstrekt. In realiteit was dit echter niet nodig. Aanmeldingen met acute aandoeningen (ernstige stemproblemen, afasie, ernstige eet- en drinkproblemen en beginnend stotterende kinderen waarbij de omgeving zich ernstig zorgen maakt) werden in 2011 per direct geplaatst Voorlichting Informatiebrochures In onze wachtkamer zijn informatiebrochures aanwezig over de meeste logopedische problemen. Daarnaast zijn er boekjes en artikelen over diverse logopedische onderwerpen aanwezig. Tevens worden er uitgebreidere 6

8 informatiebrochures verstrekt, die aansluiten bij de klacht van de cliënt. Een aantal brochures zijn aanwezig in het Turks, Marokkaans en Engels. Voorlichting In 2011 werden door vanuit de praktijk de cursussen/ workshops voorbereid, preventie stemproblemen bij ouderen 65+ en workshop beroepssprekers. Helaas heeft de organiserende instantie niet meer van zich laten en was er geen contact meer mee te krijgen. Datum Thema oktober 2011 Week van de opvoeding: ophangen van poster in de wachtruimte met 10 opvoedtips en ouders hierop wijzen Profileren van de logopedische praktijk Activiteit Sinds begin 2010 heeft de praktijk een website De site wordt regelmatig bijgehouden en aangevuld, waar nodig. Elke medewerker heeft een eigen mailaccount. Advertentie in Spelen met Vuur en in de Zwembadkrant. In de laatste ook een kennisgeving van DTL. Resultaat Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het aanmeldingsformulier op de website, dit jaar 30! Ook wordt de site regelmatig gebruikt voor het contactformulier of om informatie over de praktijk of over logopedie in het algemeen op te zoeken. Verder profileren van de praktijk is gedaan door informatie op de website logopediepraktijk.nl actueel te houden. Ook heeft het regelmatig overleg op enkele scholen voor meer naamsbekendheid en interesse in logopedie gezorgd. Door goede verslaggeving met visuele weergave van de stemontwikkeling is bij de KNO-afdeling binnen het nabijgelegen ziekenhuis meer naamsbekendheid van de praktijk ontstaan omtrent de behandeling van stemproblemen in onze praktijk Wet bescherming persoonsgegevens In 2011 gebruikten wij een geautomatiseerde dossiervoering. De patiëntendossiers worden 15 jaar bewaard. Van digitale gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt. De patiëntendossiers en/of back-up gegevens worden op een veilige plek bewaard Klachtenbehandeling Het klachtrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Onze praktijk hanteert de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De cliënten worden via een affiche in de wachtruimte over de klachtenregeling geïnformeerd. De informatie met betrekking tot de klachtenregeling is te vinden in de wachtkamer en/of op de website. Er was een enkele klacht over een factuur of een aspect uit een behandeling. Deze zijn in een persoonlijk gesprek afgehandeld. Tevens waren er 2 klachten over wisselingen in personeel; hiervoor is begrip getoond en e.e.a. nader toegelicht, maar de verandering van logopedist was uiteraard niet te verhelpen. De wisseling heeft er eenmaal voor gezorgd dat een ouder daarna voor een andere praktijk koos, omdat deze in feite dichterbij huis was Cliëntenenquête Om onze praktijk te evalueren wordt de cliënten de gelegenheid geboden om een enquête in te vullen. Deze leverde de volgende resultaten op: Opmerking/aanbeveling Af en toe maakt een cliënt een opmerking over de wachtruimte: niet zo gezellig, gehorig gebouw, wel leuk dat er allerlei disciplines zijn gehuisvest in eenzelfde gebouw. Af en toe maakt een cliënt een opmerking over de inhoud van de behandeling: liever met ander materiaal gewerkt of een andere aanpak. Over het geheel genomen is men positief t.a.v het contact, de wachttijd, de praktijkruimte en de behandeling. Eén cliënt schrijft: Ik stel het op prijs deze enquete te hebben kunnen maken Maatregel/Actie Een beperking van de wachtruimte blijft de openheid: iedereen die in het grote bedrijfspand aanwezig is, kan in de wachtruimte komen. Het is onmogelijk om steeds zicht te houden op de ruimte. Het komt dan ook regelmatig voor dat gezinnen of kinderen veel rommel achterlaten of dat kinderen materiaal onnodig ruw behandelen. Dit beperkt de mogelijkheden in de aanschaf van mooi wachtkamermateriaal. Wel voorziet de ruimte in een grote keus aan tijdschriften, stripboeken, kinderboeken, foldermateriaal en ander (informatief) leesmateriaal. De logopedisten zorgen meermalen per dag vooreen opgeruimde wachtruimte. Soms is deze opmerking terecht en wordt hiermee rekening gehouden bij volgende behandelingen. Soms hangt het meer samen met onvrede dat de klacht niet (voldoende) was verdwenen. Dit had in betreffende gevallen echter mogelijk (ook) te maken met de wil te willen veranderen en minder met de inhoud van de behandeling. 7

9 In vergelijking met 2010 is het aantal opmerkingen en/of aanbevelingen heel licht toegenomen. Dit kan er echter ook mee samenhangen dat de enquête nu zowel via als via de site ingevuld kan worden, waardoor de kans op reacties groter is. Behaalde doelen t.a.v. praktijkvoering Doelstellingen Thema: praktijkvoering PR rond DTL wordt uitgevoerd in de regio De CELF (een moderne taaltest) wordt aangeschaft De myometer wordt aangeschaft (meet kracht van tong-, lip- en kauwspieren) Oriëntatie op een nieuwe administratiesoftware Profileren van de praktijk door advertentie, actueel houden van de website Minimaal één medewerker neemt deel aan het jaarlijkse 1 e lijnscafé IJsselstein. Resultaat Er is een advertentie geplaatst in een h-a-h-blad en een brief gestuurd naar de huisartsen m.b.t. DTL 3.4 Kwaliteit ten aanzien van maatschappij Gegeven trainingen / scholing Training/scholing In 2011 werd weer de cursus Automatische fonetografie aangeboden maar vanwege te weinig aanmeldingen is deze doorgeschoven naar 2012 Doelgroep logopedisten, zangers, zangdocenten 4 KWALITEITSBELEIDSPLAN 4.1 Visie De visie van de Logopediepraktijk Zomerdijk is: Een zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg te leveren aan degenen die zich aanmelden voor logopedische begeleiding. Door een heldere terugkoppeling naar de verwijzer en door andere (para)medici en de cliënten attent te maken op de diverse behandelgebieden van de logopedie, proberen wij te laten zien bij welke klachten logopedische hulp een oplossing kan zijn. Een manier om anderen attent te maken, is bekendheid geven aan de speciale dagen die landelijk en/of internationaal worden georganiseerd zoals De dag van het stotteren, De werelddag van de stem, Kind en taal. Samenwerking met anderen is belangrijk, gelet op de algehele ontwikkeling van het kind. Als er verdenkingen zijn van een bredere problematiek, moet de logopedist kunnen doorverwijzen. Samenwerking tussen medewerkers is van groot belang voor de cliënten en voor de maatschappelijke functie van de praktijk als geheel. 4.2 Doelstellingen De algemene doelstellingen van Logopediepraktijk Zomerdijk zijn: De praktijk profileert zich door middel van speciale deskundigheid op het gebied van de (zang)stem. De praktijk beoogt zorgvuldig te zijn in het nakomen van de afspraken die gemaakt worden met cliënten, verwijzers en derden. De praktijk onderhoudt nauwe contacten met diegenen die bij de zorg van de patiënten betrokken zijn. De praktijk verzorgt scholing op het gebied van preventie stemproblemen en op het gebied van signaleren van logopedische stoornissen bij kinderen in peuter- en kleuterleeftijd. De doelstellingen van 2011 voor 2012 zijn: Doelstellingen Thema: medewerkers Medewerkers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij inhoudelijke onderdelen van de kwaliteitskring, m.n. presentatie over een programma, materiaal of behandeltype. Medewerkers worden actief betrokken bij het realiseren van een prettige werkomgeving. Minimaal één medewerker neemt deel aan het jaarlijkse 1 e lijnscafé IJsselstein. 8

10 Doelstellingen Thema: cliënten Consequent na afronden van de behandeling de cliënt de link naar de website sturen waar de cliëntenenquête staat. Doelstellingen Thema: praktijkvoering Netwerk wordt onderhouden via praktijkopeningen of -verhuizingen, PR rond DTL, 1 e lijnscafé IJsselstein, LinkedIn groepen, e.d. Brief sturen naar huisartsen met meer informatie m.b.t. DTL Nieuw taal- en articulatiemateriaal wordt aangeschaft (Logo-Art, Een jas die verrast e.a.) Starten met nieuwe administratiesoftware Profileren van de praktijk door het realiseren van een praktijkfolder en nieuwe visitekaartjes, actueel houden van de website en gegevens op logopediepraktijk.nl Implementatie Zorgmail 9

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2012 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 30 mei 2013 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2013 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 12 mei 2014 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...3 2. PRAKTIJKPROFIEL

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward 1 Kwaliteitsjaarverslag 2009 Logopediepraktijk Bolsward 2009 Esther van Rems-Dijkstra Bolsward, 28-12-2009 geschreven door: Esther van Rems-Dijkstra 2 KWALITEITSJAARVERSLAG

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2014 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 1 juni 2015 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...3 2. PRAKTIJKPROFIEL.3

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2016

Kwaliteitsjaarverslag 2016 Kwaliteitsjaarverslag 2016 Wormerveer, 2017 Praktijkhouders: M. Helmerhorst I.Thie geschreven door M. Helmerhorst 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsverslag 2013 Hoofdlocatie Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Dependance Praktijk voor Logopedie de Leyens -Oosterheem Oosterheemplein 231 F 2721 NC Zoetermeer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 BELEIDSPLAN 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 C.E. VAN MARLE en M.E.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gevestigd in Molenhoek en Venlo Venlo, 2016-05-03 Geschreven door: Nicole Körber-Thelosen VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Kwaliteitsjaarverslag 2011 Praktijk voor Logopedie Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Praktijkcode: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2012 M. van Velsen, C.E.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 T.E. Schröder,

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2012 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING... 4 2. PRAKTIJKPROFIEL... 5 2.1 Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Nunspeet, 31 januari geschreven door: Danielle te Kaat

Kwaliteitsjaarverslag Nunspeet, 31 januari geschreven door: Danielle te Kaat Nunspeet, 31 januari 2016 geschreven door: Danielle te Kaat 1 KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1 Organisatievorm / personele bezetting 2.1.2 Adres / bereikbaarheid

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Hoofdlocatie Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Dependance Praktijk voor Logopedie de Leyens -Oosterheem Oosterheemplein

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gevestigd in Molenhoek en Venlo Venlo, -01-02 Geschreven door: Nicole Körber-Thelosen VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven in

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2011 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 1. INLEIDING... 2 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 1 2010 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2 Kwaliteitsjaarverslag 1. INLEIDING... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 5 2.1

Nadere informatie

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL Er is een ontwikkeling gaande dat steeds meer logopedisten door scholen worden gevraagd om de logopedische behandeling niet meer vanuit de praktijk, maar binnen de schoolmuren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009 Beleidsplan 2014 Praktijk AGB code: 0500009 Zoetermeer, mei 2015 BELEIDSPLAN 2014 1. INLEIDING... 2 2. Praktijkprofiel... 3 2.1 Adres/bereikbaarheid... 3 2.1.Werkgebied... 3 2.1.Behandelvormen/logopedische

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2016

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Connect logopedie. Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed.

Connect logopedie. Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed. Connect logopedie Hartelijk welkom bij Connect logopedie! Connect betekent verbinden. De verbinding tussen u en anderen bestaat in de basis door goede communicatie. Als u en/of uw naasten behoefte hebben

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

LOGOPEDIEPRAKTIJK FRIJNS-VAN PUTTEN. www.mijnlogopedist.nl. Dijkgravenlaan 73, 2352 RN Leiderdorp. www.mijnlogopedist.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK FRIJNS-VAN PUTTEN. www.mijnlogopedist.nl. Dijkgravenlaan 73, 2352 RN Leiderdorp. www.mijnlogopedist.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK FRIJNS-VAN PUTTEN Een begrip in Leiderdorp sinds 1991, 2352 RN Leiderdorp Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie Over de praktijk Praktijk Logopediepraktijk Frijns-van

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2017

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk-Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk-Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Geschreven door: Eliska Heukels, i.s.m. Miriam Helsper en Annette Vos Websites: www.logopediepraktijkodijk.nl www.ontspannenspreken.nl Datum verslaglegging: juni 2013 0

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Vragen en verwachtingen vooraf? Proces

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Middelharnis, 13 mei 2015 geschreven door K. Aalbers 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van de praktijk... 5 2.3

Nadere informatie

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Gegevens in deze publicatie

Nadere informatie

1 Jaarverslag Logopedie I. Kloosterboer

1 Jaarverslag Logopedie I. Kloosterboer Jaarverslag Logopedie - I. Kloosterboer Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag logopedie over het schooljaar -. De gemeentelijke taak met betrekking tot schoollogopedie kenmerkt zich door een logopedische

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Kwaliteitsjaarverslag 2015 Middelharnis, 03 mei 2016 geschreven door K. Aalbers 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4,5 2.2 Structuur van de praktijk... 6

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Formats voor verslagen

Formats voor verslagen Bijlage 4 Formats voor verslagen Onderzoeksverslag Verslag van het logopedisch onderzoek van..., door..., d.d.... Personalia Inleiding Aanmelding, verwijzing, klacht en vraagverheldering Intakegesprek

Nadere informatie

Praktijkafspraken. Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil

Praktijkafspraken. Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil Praktijkafspraken Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil Correspondentie adres Admiraalvlinderlaan 4 4105 TH Culemborg t: 06 29 27 40 24 e: info@logopediekinderpraktijk.nl

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen. De RICHTLIJN CAROLINE NOUWELS. VERSLAG Netwerkdag 'Taal in samenhang'

DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen. De RICHTLIJN CAROLINE NOUWELS. VERSLAG Netwerkdag 'Taal in samenhang' Jaargang 89 # 1 februari 2017 CAROLINE NOUWELS De RICHTLIJN DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen KENNIS Autonoom communiceren of niet? INTERVIEW Maak kennis met het NVLF-bestuur VERSLAG Netwerkdag

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Reglement praktijkvoering

Reglement praktijkvoering Reglement praktijkvoering Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Reglement Praktijkvoering A. Organisatie van de praktijk Herkenbaarheid De kunstzinnig

Nadere informatie

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd:

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd: Het logopedisch patiëntendossier: Welke gegevens mogen/moeten er wel of niet in? Deze vraag is onderdeel van een groter geheel; namelijk dossiervoering in het algemeen. Er zijn verschillende wettelijke

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen De Klinisch Linguïst Specialist in Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen Copyright Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) April 2000 Secretariaat: Vereniging voor Klinische Linguïstiek

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Vooraf vragenlijst voor gevisiteerde therapeut

Vooraf vragenlijst voor gevisiteerde therapeut Vooraf vragenlijst voor gevisiteerde therapeut We verzoeken je alle velden in te vullen. Let op: onvolledig ingevulde vragen lijsten worden niet in behandeling genomen. 1. ALGEMENE PRAKTIJK- & THERAPEUT

Nadere informatie

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici Landelijke uitvraag Zichtbare Mondzorg 2012 Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici mei 2012 A B C D E F G H Algemene praktijkinformatie Bereikbaarheid Informatie over de behandeling Zorgverleners

Nadere informatie

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject.

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject. Dagbehandeling PAAZ 2 U bent aangemeld voor psychiatrische dagbehandeling op de PAAZ van CWZ. In deze folder vindt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de behandelmogelijkheden. Heeft u na het

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Sportspecifieke krachttraining Begeleiding bij zwangerschap Revalidatie Beweegprogramma s

fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Sportspecifieke krachttraining Begeleiding bij zwangerschap Revalidatie Beweegprogramma s praktijkinformatie fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Sportspecifieke krachttraining Begeleiding bij zwangerschap Revalidatie Beweegprogramma s www.fysioderooy.nl Algemeen Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Logopedie. Communiceren op maat

Advies- en behandelcentrum. Logopedie. Communiceren op maat Advies- en behandelcentrum Logopedie Communiceren op maat Wat is logopedie? Logopedie binnen het Advies- en behan del centrum houdt zich bezig met advisering, onderzoek en behandeling van stoornissen en

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Manon van Munnen ( kinderoefentherapeut Cesar, vanaf 1-9-2011 in onze praktijk) Sonja Bergwerff heeft de praktijk per 1-8-2014 verlaten.

Manon van Munnen ( kinderoefentherapeut Cesar, vanaf 1-9-2011 in onze praktijk) Sonja Bergwerff heeft de praktijk per 1-8-2014 verlaten. v.l.n.r. Alstje den Ouden-Kloosterboer ( kinderoefentherapeut Cesar) Lucy Vismans ( oefentherapeut Cesar) Manon van Munnen ( kinderoefentherapeut Cesar, vanaf 1-9-2011 in onze praktijk) Sonja Bergwerff

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Op pagina 3 staat het overzicht en alleen de 5 jarige kleuters zijn gescreend.

Op pagina 3 staat het overzicht en alleen de 5 jarige kleuters zijn gescreend. Aan de gemeente Krimpen a/d IJssel Tav Dhr W. Fassaert, Raadhuisplein 2 2922 AD Krimpen aan den IJssel 12 februari 2014 Geachte heer Fassaert, Hierbij de gegevens van de schoollogopedische screening 5

Nadere informatie

KNGF PRIVACYREGLEMENT

KNGF PRIVACYREGLEMENT KNGF PRIVACYREGLEMENT Doelstelling privacy reglement Het bestuur van het KNGF vindt dat een vereniging met duizenden leden een tastbare waarborg aan zijn leden moet bieden dat zorgvuldig met hun gegevens

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Josef Bruers Praktijkorganisatie Anno Nu 12 december 2015 Programma Waarom patiënttevredenheid meten? Veel gebruikt middel: de patiëntenenquête Meer

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv). NADERE REGEL Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Nadere informatie

PLASSEN EN POEPEN. Vocht, Eten, Toiletgedrag, MOEILIJK!!

PLASSEN EN POEPEN. Vocht, Eten, Toiletgedrag, MOEILIJK!! Werkwijze lesprogramma Stap 1 Benader een basisschool in de buurt. Maak hierbij eventueel gebruik van de briefopzet in de bijlage van dit document. Gespreksonderwerp is: Is er behoefte aan informatie en

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

1 Jaarverslag Logopedie I.Kloosterboer

1 Jaarverslag Logopedie I.Kloosterboer Jaarverslag Logopedie -5 I.Kloosterboer Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte Zwolsestraat 8 AC Raalte Raalte, november 5 Geacht college, voor u ligt het jaarverslag logopedie over het schooljaar

Nadere informatie

Agenda. Maart 2014 NR.7. Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014

Agenda. Maart 2014 NR.7. Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014 Maart 2014 NR.7 Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014 8-3 Alfy Kool gr. 3 22-3 Lynn Akkerman gr. 4 10-3 Nienke Sunter gr. 2 25-3 Kevin Stoute gr. 3 11-3 Jeanet Hendriks gr. 6 26-3 Roan de Lange gr. 8 17-3

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT H15.013-00 Inleiding In overleg met uw behandelend (tand-)arts bent u, uw kind of een familielid, verwezen naar het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets (Versie 1.0 okt 2013) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2014 Vrijwillige toets Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 LOGOPEDIEPRAKTIJK ODIJK-BUNNIK. Praktijkhoudster: Miriam Helsper

JAARVERSLAG 2014 LOGOPEDIEPRAKTIJK ODIJK-BUNNIK. Praktijkhoudster: Miriam Helsper JAARVERSLAG 2014 LOGOPEDIEPRAKTIJK ODIJK-BUNNIK Praktijkhoudster: Miriam Helsper Geschreven door: Websites: Mail: Annette Vos en Eliska Heukels i.s.m. Miriam Helsper en Bernthe Guldie www.logopediepraktijkodijk.nl

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling. Gastouderbureau Boelie. Versie : 1.1 nl Datum : 01 maart 2013 Auteur : Joris Verduin Status : Final

Interne Klachtenregeling. Gastouderbureau Boelie. Versie : 1.1 nl Datum : 01 maart 2013 Auteur : Joris Verduin Status : Final Interne Klachtenregeling Gastouderbureau Boelie Versie : 1.1 nl Datum : 01 maart 2013 Auteur : Joris Verduin Status : Final 1 Inhoud Inhoud 2 1 Introductie 3 2 Uitganspunten 4 3 Begripsomschrijvingen 5

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici Toegelicht voor logopedisten april 2003 Inhoud 1. Achtergronden 2 2. De criteria (2000-2005) voor registratie in het Kwaliteitsregister 2.1 Werkomvang 2 2 2.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Informatie voor bezoekers

Informatie voor bezoekers Informatie voor bezoekers Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek Een specialistische afdeling van Arkin Heinzestraat 2 1071 SK Amsterdam Telefoon 020 5901666 Welkom op het CBT Jellinek Het CBT Jellinek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 LOGOPEDIEPRAKTIJK ODIJK-BUNNIK. Praktijkhoudster: Miriam Helsper

JAARVERSLAG 2015 LOGOPEDIEPRAKTIJK ODIJK-BUNNIK. Praktijkhoudster: Miriam Helsper JAARVERSLAG 2015 LOGOPEDIEPRAKTIJK ODIJK-BUNNIK Praktijkhoudster: Miriam Helsper Geschreven door: Websites: Mail: Annette Vos i.s.m. Miriam Helsper www.logopediepraktijkodijk.nl www.ontspannenspreken.nl

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave: Hoofdstuk: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6. Tweede Fase 8 7. Klachtenregistratie 9 Klachtenformulier

Nadere informatie

Ambulante mondzorg in het verpleeghuis in praktische zin. 6 maart 2015

Ambulante mondzorg in het verpleeghuis in praktische zin. 6 maart 2015 Ambulante mondzorg in het verpleeghuis in praktische zin. 6 maart 2015 1 Inhoud presentatie: Geriatrische patiënt; Doel geriatrische tandheelkunde; Waar en wanneer ging het mis, wat te doen?; Nog een taak;

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden van een geschikte aanpak of hulp voor uw kind, zodat uw kind

Nadere informatie

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Deze vragenlijst wordt universeel toegepast voor alle soorten paramedische zorg. Een aantal vragen is uitsluitend voor een

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Wat kan Ergotherapie bieden?

Wat kan Ergotherapie bieden? Wat kan Ergotherapie bieden? Een productboek en een adviesrapport ter profilering van de vakgroep Ergotherapie. Advies rapport Eelco Beer Karin van Panhuis Jeanie Koop-van Rijn (seniorbegeleider) Juni

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Antwoord: Eigenlijk maak je het einddoel op dezelfde manier meetbaar als bij kinderen uit de vrije vestiging.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA)

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA) DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA) Donderdag 13 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de sectie logopedie van de afdeling Revalidatie op 13

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie