Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen"

Transcriptie

1 Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF)

2 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren over de kwaliteitstoets logopedie ter voorbereiding op de toets, heeft de NVLF deze handreiking samengesteld. De handreiking is één van de instrumenten, naast onder andere de zelfcheck kwaliteitstoets, die de NVLF ontwikkeld heeft om leden op weg te helpen, zodat zij de toets met een positief resultaat kunnen afleggen. Deze handreiking richt zich op kwaliteitskringen maar kan ook gebruikt worden door individuele logopedisten, afdelingen logopedie of logopedie praktijken. Gebruik van de handreiking De kern van de handreiking staat in hoofdstuk 2: voorbereiding op de kwaliteitstoets. In hoofdstuk 3 tot en met 6 is achtergrondinformatie opgenomen over respectievelijk de achtergrond van de kwaliteitstoets, de inzet van de kwaliteitstoets, verloop van de kwaliteitstoets en de criteria kwaliteitstoets. Meer informatie Meer informatie over de kwaliteitstoets is te vinden: z Op > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets. z In de nieuwsbrieven van de NVLF en in de rubriek Nieuws op 2

3 Inhoud 1. Inleiding Voorbereiding op de kwaliteitstoets Er is behoefte aan algemene informatie over de kwaliteitstoets Er is behoefte aan informatie over de criteria kwaliteitstoets logopedie Er is behoefte aan informatie over het toepassen van ICF, het formuleren van een logopedische diagnose en opstellen van SMART-doelen leren Achtergrond over de kwaliteitstoets Doel kwaliteitstoets Achtergrond van de kwaliteitstoets Inzet van de kwaliteitstoets Vrijwillige toetsing Toetsing door een zorgverzekeraar Verloop van de toetsing Waar de toetsing plaatsvindt Selectie van de dossiers Privacy Verloop van de toetsing Kosten Criteria kwaliteitstoets Uitgangspunten Criteria kwaliteitstoets logopedie Normering...13 Bijlage 1 Processtappen ontwikkeling kwaliteitstoets logopedie Bijlage 2 Processtappen toetsing door auditbureau bij vrijwillige toetsing Bijlage 3 Processtappen toetsing door auditbureau bij aanvraag door zorgverzekeraar

4 2. Voorbereiding op de kwaliteitstoets Voorbereiden op de kwaliteitstoets kan op verschillende manieren. Dit hangt af van de voorkennis en ervaring van de logopedist. Voor het bespreken van het thema kwaliteitstoets in de kwaliteitskring is het van belang om samen met de kringleden het doel van de bijeenkomst te bepalen. Hebben leden behoefte aan algemene informatie over de toets? Of juist aan kennis op het gebied van de criteria kwaliteitstoets of het toepassen van kennis? Afhankelijk van het doel dat de kring kiest kan een kringbijeenkomst ingedeeld worden. Hieronder volgen een aantal suggesties. Er is behoefte aan: z algemene informatie over de kwaliteitstoets (2.1); z informatie over de criteria kwaliteitstoets logopedie (2.2); z informatie over het toepassen van ICF, het formuleren van een logopedische diagnose en opstellen van SMART-doelen leren (2.3). 2.1 Er is behoefte aan algemene informatie over de kwaliteitstoets Voorbeeld doel van de bijeenkomst Na de kringbijeenkomst kennen de leden van de kring de algemene informatie over de kwaliteitstoets die beschikbaar is op de website van de NVLF. Bijbehorende informatie / documenten z Dossier kwaliteitstoets ( > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets). z Handreiking kwaliteitstoets voor kwaliteitskringen hoofdstuk 3, 4, 5. Voorbereiding z Kringleden lezen de documenten in het dossier kwaliteitstoets. z Kringleden lezen de handreiking kwaliteitstoets voor kwaliteitskringen hoofdstuk 3, 4, 5. z Kringleden leveren hun de vragen aan die zij nog hebben na het lezen van de achtergrondinformatie bij bijvoorbeeld de kwaliteitskringbegeleider, voorzitter of ander kringlid. Tijdens de kringbijeenkomst z De aangeleverde vragen worden besproken en beantwoord tijdens de bijeenkomst. Na de kringbijeenkomst z Vragen waar geen antwoord op gegeven kan worden verder (laten) uitzoeken. Informatie per mail uitwisselen of op een volgende kringbijeenkomst bespreken. 4

5 2.2 Er is behoefte aan informatie over de criteria kwaliteitstoets logopedie Voorbeeld doel van de bijeenkomst Na de kringbijeenkomst kennen de leden van de kring de criteria kwaliteitstoets logopedie. Bijbehorende informatie / documenten z Zelfcheck kwaliteitstoets ( > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets). z Richtlijnen, logopedische standaarden eerstelijnszorg, stappen van het methodisch logopedisch handelen (www.ikbenlogopedist.nl > kwaliteit > kwaliteitsdocumenten). z Handreiking kwaliteitstoets voor kwaliteitskringen hoofdstuk 6. Voorbereiding z Kringleden vullen de zelfcheck kwaliteitstoets in. z Kringleden leveren hun knelpunten aan (waar scoor je een NC (= niet conform) en weet je niet hoe je dat kunt verbeteren) bij bijvoorbeeld de kwaliteitskringbegeleider, voorzitter of ander kringlid. z De kringleden zoeken voorafgaand aan de bijeenkomst informatie (bijvoorbeeld richtlijnen, logopedische standaarden, wet- en regelgeving) over de persoonlijk aangeleverde knelpunten. Tijdens de kringbijeenkomst z Aangeleverde knelpunten bespreken tijdens de bijeenkomst. z Bespreken met elkaar hoe de knelpunten verbeterd kunnen worden. Na de kringbijeenkomst z Knelpunten waar je niet uit komt met elkaar verder uitzoeken. Informatie per mail uitwisselen of op een volgende kringbijeenkomst bespreken. 2.3 Er is behoefte aan informatie over het toepassen van ICF, het formuleren van een logopedische diagnose en opstellen van SMART-doelen leren In het voorjaar van 2013 zijn de criteria kwaliteitstoets getest. Naar voren kwam onder andere dat het formuleren van de logopedische diagnose in termen van ICF en het formuleren van SMART-doelen een struikelblok was. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor logopedisten die zich aan het voorbereiden zijn op de kwaliteitstoets. De kennis en het toepassen van de kennis over de ICF kan het beste worden opgedaan tijdens een workshop of cursus. De NVLF biedt al geruime tijd scholing over de stappen van het methodisch handelen en het toepassen van ICF en de richtlijn verslaglegging. Tijdens de DTL-training en de themabijeenkomst Basisprincipes ICF komt de basis van de ICF aan bod. Meer verdieping vindt plaats tijdens de workshop Doelgericht en SMART. Indien één of meerdere kringleden hierover een cursus heeft gevolgd kunnen deze kringleden hun geleerde lessen uit deze workshop delen met de andere kringleden. Zie hiervoor > Cursus en congres. 5

6 Een andere mogelijkheid is om met elkaar te oefenen met het formuleren van een logopedische diagnose en van het formuleren van SMART-doelen. Hiervoor kan de kring de informatie gebruiken van het document Methodieken, instrumenten en werkvormen voor kwaliteitskringen. In paragraaf 1.2 staat een uitleg over het opstellen van SMART-doelen. Dit gaat over het opstellen van doelen voor een kringbijeenkomst. Zie > kwaliteit > kwaliteitskringen. Voor het oefenen met en discussiëren over SMART-behandeldoelen zijn er voorbeelden die logopedisten onderling delen via de NVLF website. Zie > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets. Voor het toepassen van de ICF kan gebruik worden gemaakt van de handreiking ICF voor kwaliteitskringen. Zie > kwaliteit > kwaliteitskringen. 6

7 3. Achtergrond over de kwaliteitstoets 3.1 Doel kwaliteitstoets Een kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk maakt. Dit gebeurt in een onafhankelijk onderzoek (ook wel audit genoemd) met vooraf vastgestelde criteria. Het doel van de kwaliteitstoets is om het methodisch logopedisch handelen en de praktijkvoering transparant te maken. De kwaliteitstoets is bedoeld voor logopedisten die een eerstelijnsovereenkomst hebben met een zorgverzekeraar. Dit kunnen logopedisten werkzaam in een eerstelijnspraktijk zijn maar ook logopedisten werkzaam in een instelling of school met een eerstelijnsovereenkomst. 3.2 Achtergrond van de kwaliteitstoets De NVLF heeft in 2012 besloten om de kwaliteitstoets te ontwikkelen. Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen de leden bij het reflecteren op het logopedisch handelen, het transparant maken van het handelen en bij de praktijkvoering. Door transparant te zijn laat je als logopedist zien wat je te bieden hebt en hoe je de logopedische zorg aanbiedt. Patiënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars vragen om transparante logopedische zorg. Dit beleid staat beschreven in het meerjarenbeleidplan Een andere reden om de kwaliteitstoets te ontwikkelen is omdat zorgverzekeraars de kwaliteit van de logopedische zorg willen toetsen. Zij willen zorgaanbieders kunnen contracteren op kwaliteitsaspecten. De kwaliteitstoets is door de NVLF ontwikkeld samen met een werkgroep die bestond uit 15 logopedisten (leden NVLF) en drie zorgverzekeraars (Achmea, CZ en Menzis). De werkgroep heeft de criteria kwaliteitstoets opgesteld en heeft advies gegeven over de invoering van de toets (implementatie). In 2013 is een deel van de werkgroep bij elkaar gekomen om advies te geven over de implementatie van de kwaliteitstoets. Bij deze werkgroep zijn ook twee auditbureaus (Health Care Auditing (HCA) en Kiwa) betrokken. In deze fase is een pilot uitgevoerd om de criteria kwaliteitstoets te toetsen op haalbaarheid. In het voorjaar van 2013 zijn de criteria kwaliteitstoets in een pilot getest. Het doel van de pilot was om de criteria te toetsten op haalbaarheid en normering. De pilot is uitgevoerd door auditoren van de auditbureaus HCA en Kiwa. De pilot werd uitgevoerd bij zes praktijken die werken met een eerstelijnsovereenkomst. Dit waren één solopraktijk, één middelgrote praktijk, twee grote praktijken en twee instellingen die eerstelijnszorg aanbieden verspreid over het land. De criteria kwaliteitstoets zijn na aanpassingen uit de pilot voorgelegd aan de commissies SEB (Sociaal Economische Belangen) en Vakinhoud en aan de Regionale Contractanten Vertegenwoordigers (RCV-ers). Het verenigingsbestuur heeft de criteria kwaliteitstoets in juli 2013 vastgesteld. De NVLF is eigenaar van de kwaliteitstoets. De processtappen van de ontwikkeling van de kwaliteitstoets zijn opgenomen in bijlage 1. 7

8 4. Inzet van de kwaliteitstoets De kwaliteitstoets logopedie kan door logopedisten zelf worden aangevraagd (vrijwillige toetsing) en de kwaliteitstoets kan worden aangevraagd door een zorgverzekeraar. In beide gevallen worden dezelfde criteria gebruikt en verloopt de toetsing op dezelfde wijze. 4.1 Vrijwillige toetsing Logopedisten kunnen bij de auditbureaus HCA 1 of Kiwa 2 de kwaliteitstoets logopedie aanvragen. Het auditbureau maakt met de logopedist afspraken over wanneer en waar toetsing plaats vindt. Meer hierover staat in hoofdstuk 5. Als de uitslag van de toets positief is, ontvangt de praktijk een certificaat van het auditbureau. Dit certificaat is twee jaar geldig. Als de uitslag van de toets negatief is, is het de keuze aan de praktijk of en hoe de onderdelen waarop negatief wordt gescoord, worden verbeterd. Logopedisten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van het scholingsaanbod van de NVLF en kunnen een nieuwe toets laten uitvoeren (na minimaal zes maanden). Achmea heeft in de overeenkomst van 2014 opgenomen dat, als de uitslag van de toets positief is bij het vrijwillig aanvragen van de toets, de praktijk een hoger tarief krijgt. Meer informatie hierover is na te lezen in de overeenkomst van Achmea. 4.2 Toetsing door een zorgverzekeraar Zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitstoets logopedie ook inzetten. Of en hoe zij het instrument gebruiken is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Dit staat in de overeenkomst met de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld welke criteria een zorgverzekeraar hanteert bij het selecteren van een praktijk voor een toets. Selectie kan plaatsvinden op basis van een afwijking (hoger of lager) op het behandelgemiddelde. Ook staat beschreven wie de kosten voor de toets betaalt en wat de vervolgstappen zijn bij een positieve en negatieve uitslag. Het is van belang om de overeenkomst van de zorgverzekeraars zorgvuldig te lezen. Indien een praktijk geselecteerd wordt door een zorgverzekeraar mag de praktijk kiezen door welke auditbureau (HCA of Kiwa) zij de toetsing laat uitvoeren. De uitslag van de toets wordt door het auditbureau kenbaar gemaakt aan de praktijk en aan de zorgverzekeraar. De consequenties van een negatieve uitslag van de toets zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en staan beschreven in de overeenkomst. Consequenties kunnen bijvoorbeeld zijn dat de logopedisten uit de praktijk verplicht scholing moeten volgen, dat de toets en een nieuwe toets betaald moeten worden door de praktijk

9 CZ en Menzis hebben aangegeven dat zij in 2014 het certificaat behaald door een praktijk vanwege vrijwillige toetsing niet accepteren. Volgens CZ is tijdens een vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets niet duidelijk of en zo ja, hoeveel dossiers van verzekerden van CZ worden getoetst. Om die reden houdt CZ zich aan de vooraf gestelde voorwaarden uit de overeenkomst en neemt in principe de uitslag van de vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets niet over. CZ bekijkt bij elke uit te voeren kwaliteitstoets de individuele situatie van de betreffende zorgaanbieder. Bij Menzis kan het resultaat van een vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets dienen ter onderbouwing van een verklaring van de geconstateerde afwijking(en) en zal door Menzis meegewogen worden. Het gewicht dat aan het resultaat van een vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets wordt toegekend, zal afhankelijk zijn van de omstandigheden en de mate van afwijking op de norm. Belangrijk om in het achterhoofd te houden deze situatie in de praktijk niet veel zal voorkomen, al kan het niet geheel worden uitgesloten. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat praktijken die de vrijwillige kwaliteitstoets aanvragen ook in de selectie vallen voor een verplichte kwaliteitstoets. Indien een praktijk door CZ of Menzis is geselecteerd voor de verplichte toetsing en deze positief heeft afgerond, dan kan de uitslag niet worden overgenomen door de overige zorgverzekeraars. Dit is juridisch niet mogelijk, omdat bij een toets bijvoorbeeld aangevraagd door CZ alleen de dossiers van CZ cliënten worden getoetst. Een andere zorgverzekeraar kan dit niet overnemen. Dit kan wel met het overnemen van het certificaat bij vrijwillig aanvragen, omdat dan van alle dossiers (ongeacht de zorgverzekeraar) een a-selectieve steekproef wordt genomen. 9

10 5. Verloop van de toetsing De twee onafhankelijke auditbureaus die de NVLF heeft geselecteerd om de toets uit te voeren, zijn HCA en Kiwa. De auditbureaus hebben auditoren in dienst. Auditoren zijn paramedici die een speciale opleiding gevolgd hebben. De auditoren volgen jaarlijks bij- en nascholing. Er zijn criteria opgesteld waaraan een logopedie auditor dient te voldoen. Dit is bijvoorbeeld een minimaal aantal jaar werkervaring, specifieke opleidingseisen, kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De kwaliteitstoets wordt afgenomen door twee auditoren. Tenminste één auditor is een logopedist. 5.1 Waar de toetsing plaatsvindt De toetsing vindt plaats op locatie, dus in de praktijk(en). Bij meerdere locaties vindt de toetsing plaats op zowel de hoofdlocatie als op de andere locaties. Bij meerdere locaties bepaalt het auditbureau op welke locaties de toetsing gaat plaatsvinden. Indien de organisatie over meerdere locaties beschikt, die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt de wortelformule toegepast. Voorbeeld: De organisatie bestaat uit drie locaties, de wortel van 3=1.73, hetgeen betekent dat er twee locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de toets uitgevoerd en op de grootste nevenvestiging wordt een quickscan uitgevoerd waarbij er extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal fte). Tevens wordt gekeken naar de criteria over de inrichtingseisen en privacywetgeving (3.9 en 3.10). 5.2 Selectie van de dossiers De dossiers worden a-selectief getrokken tijdens de toetsing door de auditoren. Er worden zowel dossiers getoetst van patiënten waarbij de behandeling is afgesloten (20%) als dossiers waarbij de behandeling nog niet is afgerond (80%). Bij de toetsing worden alleen patiëntgegevens van 2014 getoetst. Indien een patiënt in 2013 gestart is met de behandeling en de behandeling loopt door in 2014, dan worden uit dit dossier alleen de gegevens van 2014 getoetst. 5.3 Privacy De auditoren hebben een geheimhoudingsplicht waardoor de privacy gewaarborgd blijft bij dossiercontroles. Alleen de dossiers die a-selectief gekozen zijn worden bekeken door de auditoren. 10

11 5.4 Verloop van de toetsing In het reglement kwaliteitstoets logopedie worden de afspraken tussen het auditbureau en de logopedie praktijk vastgelegd. De stappen die gevolgd worden rondom de toetsing staan in een schema in bijlage 2 (bij vrijwillige toetsing) en bijlage 3 (bij toets aangevraagd door een zorgverzekeraar). 5.5 Kosten De kosten voor de kwaliteitstoets zijn als volgt: Kosten toets bij 5 dossiers (solopraktijk): 1120,-- exclusief BTW (21%) Kosten toets bij 10 dossiers ( 5 fte 3 ): 1330,-- exclusief BTW (21%) Kosten toets bij 15 dossiers (> 5 fte): 1540,-- exclusief BTW (21%) Locatiebezoek Per locatie, ( 5 fte) binnen 30 km hoofdlocatie: 220,- exclusief BTW (21%) Per locatie, ( > 5 fte) binnen 30 km hoofdlocatie: 330,- exclusief BTW (21%) Per locatie, ( 5 fte) buiten 30 km hoofdlocatie: 330,- exclusief BTW (21%) Per locatie, (> 5 fte) buiten 30 km hoofdlocatie 440,- exclusief BTW (21%) Dit zijn de kosten in fte is 40 uur. 11

12 6. Criteria kwaliteitstoets 6.1 Uitgangspunten De criteria kwaliteitstoets zijn gebaseerd op minimale wettelijke eisen en regelgeving en bestaande kwaliteitsinstrumenten. Bij het opstellen van de criteria is het uitgangspunt genomen om geen nieuwe eisen te stellen. De volgende wetten zijn gebruikt bij het samenstellen van de criteria: z Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) z Kwaliteitswet zorginstellingen z Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) z Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe deze wetten terugkomen in de criteria: z WGBO: bijvoorbeeld: worden de rechten van de patiënt aan de patiënt kenbaar gemaakt. z Kwaliteitswet zorginstellingen: bijvoorbeeld: is er een recent jaarverslag aanwezig. z WKCZ: bijvoorbeeld: heeft de praktijk een klachtenprocedure. z WBP: worden patiëntendossiers bewaard conform de privacywetgeving. Meer informatie over deze en andere wetgeving is vinden op > praktijkhouder > wet- en regelgeving of Tevens is gebruik gemaakt van bestaande kwaliteitsinstrumenten van de NVLF, zoals: z Richtlijn verslaglegging (NVLF, 2009) z Richtlijn verslaggeving (NVLF, 2010) z Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson (NVLF, 2008) z Logopedische standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerstelijn (NVLF, 2012) Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe deze kwaliteitsinstrumenten terugkomen in de criteria: z Richtlijn verslaglegging: bijvoorbeeld: is de contactreden / hulpvraag van de patiënt vastgelegd. z Richtlijn verslaggeving:bijvoorbeeld: is een eindevaluatie vastgelegd. z Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson: voorbeeld: is het gebruik van de richtlijn aantoonbaar in het logopedisch handelen. z Logopedische standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerstelijn: bijvoorbeeld: kan de praktijk aantonen dat de continuïteit van de logopedische zorg is gewaarborgd. Meer informatie over deze instrumenten en andere kwaliteitsdocumenten is vinden op nl > kwaliteit > kwaliteitsdocumenten. 12

13 6.2 Criteria kwaliteitstoets logopedie De criteria bestaan uit drie onderdelen: Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets Deel 2: NVLF richtlijn Deel 3: Organisatie van de praktijk A. Organisatie B. Privacy en veiligheid z Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets Het onderdeel methodisch logopedisch handelen is het grootste onderdeel van de kwaliteitstoets. Hiermee worden de stappen van het methodisch logopedisch handelen inzichtelijk gemaakt: aanmelding, (aanvullende) anamnese, (aanvullend) onderzoek, analyse, behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting. De vastgelegde gegevens geven inzicht in de gevolgde stappen van het methodisch handelen. De richtlijn verslaglegging (NVLF, 2009) is het belangrijkste uitgangspunt voor dit onderdeel. Er is alleen uitgegaan van de basisgegevens van de richtlijn. Dit zijn gegevens die u verplicht vastlegt vanwege wettelijke eisen of voor het machting- en declaratieverkeer. Niet opgenomen in de kwaliteitstoets zijn de plusgegevens. z Deel 2: NVLF richtlijnen In het onderdeel NVLF richtlijnen worden de zorginhoudelijke monodisciplinaire richtlijnen van de NVLF getoetst. Het gaat om de richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson. Getoetst wordt of er volgens deze zorginhoudelijke richtlijnen wordt gewerkt. Bij de richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson zijn vijf kernindicatoren ontwikkeld waarmee het goed handelen volgens de richtlijn gemeten kan worden. z Deel 3: Organisatie van de praktijk Het onderdeel Organisatie van de praktijk bestaat uit twee delen, namelijk Organisatie en Privacy en Veiligheid. Het doel is om te toetsen of voldaan is aan wet- en regelgeving over de organisatie van de praktijk. Wet- en regelgeving (zoals genoemd in deze paragraaf) en de logopedische standaarden eerstelijn zijn de belangrijkste basis voor dit onderdeel van de criteria. De volledige criteria kwaliteitstoets logopedie zijn te vinden op > documentatiecentrum > dossier kwaliteitstoets > zelfcheck kwaliteitstoets. 6.3 Normering z Bij een solopraktijk worden 5 dossiers getoetst. Bij een middel grote praktijk ( 5 fte 4 ) worden 10 dossier getoetst. Bij een grote praktijk (> 5 fte) worden 15 dossiers getoetst. z Bij het toetsen van de dossiers is sprake van een zogenaamde horizontale beoordeling. Dit betekent dat 4 1 fte is 40 uur. 13

14 bij de beoordeling van de 5 of 10 of 15 dossiers er per vraag van iedere rubriek wordt beoordeeld of de gestelde vraag met een C (= conform) kan worden beantwoord. Voorbeeld Bij een score van 80% betekent dit dat er in 1 van de 5, respectievelijk 2 van de 10 of 3 van de 15 te toetsten dossiers sprake mag zijn van een NC (= niet conform) op de gestelde vraag. z Bij dossiers waarbij er op onderdelen sprake is van een NVT (= niet van toepassing) score geldt dat deze score op geen enkele wijze wordt doorberekend (zowel positief als negatief) in de totaalscore. 14

15 Bijlage 1 Processtappen ontwikkeling kwaliteitstoets logopedie April 2012 Notitie ontwikkeling kwaliteitstoets Reactie commissie SEB en Vakinhoud Reactie RCV-ers/ROSV-ers Gesprekken KNGF en VvOCM Juni januari 2013 Ontwikkeling criteria kwaliteitstoets Werkgroep Kwaliteitstoets (leden NVLF en 3 zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis)) September januari 2013 Ontwikkeling implementatieplan Gesprekken auditbureaus (HCA, Kiwa) December januari 2013 Feedback criteria kwaliteitstoets Werkgroep Kwaliteitstoets, commissie SEB en Vakinhoud, RCV-ers/ROSV-ers 11 februari 2013 Vaststellen concept criteria kwaliteitstoets Verenigingsbestuur 18 februari 2013 Februari/maart 2013 Bespreken toetsbaarheid criteria kwaliteitstoets en normering in bijeenkomst auditoren en logopedisten. Aanpassingen criteria kwaliteitstoets Criteria kwaliteitstoets beschikbaar voor leden Maart/april 2013 Uitvoeren pilot om criteria kwaliteitstoets te testen 22 april 2013 Aanpassingen criteria kwaliteitstoets voorleggen aan werkgroep implementatie Juli 2013 Vaststellen definitieve criteria kwaliteitstoets door verenigingsbestuur Februari/december 2013 Implementeren criteria bij de leden 15

16 Bijlage 2 Processtappen toetsing door auditbureau bij vrijwillige toetsing Logopedie praktijk vraagt audit aan bij auditbureau via de website van het auditbureau Auditbureau neemt contact op met de praktijk en stuurt relevante documenten op. Praktijk stuurt ingevulde documenten retour naar het auditbureau. Auditbureau maakt met de praktijk een afspraak waar en wanneer de toetsing plaats vindt. Toetsing vindt plaats in de praktijk. De auditoren lopen samen met de praktijkeigenaar de criteria kwaliteitstoets door. De auditoren leggen de bevindingen vast in het rapport kwaliteitstoets. Auditbureau stuurt het rapport kwaliteitstoets naar de praktijk. Uitslag toets is positief Uitslag toets is negatief Praktijk ontvangt een certificaat van het auditbureau. Praktijk ontvangt geen certificaat. Bij aanvraag van een nieuwe toets (na minimaal zes maanden) begint het bovenstaande proces opnieuw. 16

17 Bijlage 3 Processtappen toetsing door auditbureau bij aanvraag door zorgverzekeraar Zorgverzekeraar maakt logopedie praktijk kenbaar dat de praktijk geselecteerd is voor de kwaliteitstoets logopedie. De praktijk kiest een auditbureau Auditbureau neemt contact op met de praktijk en stuurt relevante documenten op. Praktijk stuurt ingevulde documenten retour naar het auditbureau. Auditbureau maakt met de praktijk een afspraak waar en wanneer de toetsing plaats vindt. Toetsing vindt plaats in de praktijk. De auditoren lopen samen met de praktijkeigenaar de criteria kwaliteitstoets door. De auditoren leggen de bevindingen vast in het rapport kwaliteitstoets Auditbureau stuurt het rapport kwaliteitstoets naar de betreffende zorgverzekeraar. Uitslag toets is positief Uitslag toets is negatief De praktijk ontvangt van de betreffende zorgverzekeraar een brief waarin de uitslag van de toets als positief wordt bevestigd. De praktijk ontvangt van de betreffende zorgverzekeraar een brief waarin de uitslag van de toets als negatief wordt bevestigd. Consequenties kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Voorbeelden zijn: medewerkers van de praktijk dienen verplicht scholing te volgen, een nieuwe toets laten uitvoeren betaalt door de praktijk zelf. 17

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010.

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Kwaliteitscriteria 2010-2015 De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Versie: januari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015

Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Utrecht, juni 2010 Inleiding Voor u liggen de kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria zijn door, de bij het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Themarapportage Reisverzekering

Themarapportage Reisverzekering Themarapportage Reisverzekering juni 2015 Inhoud themarapportage Samenvatting 3 6. Onderzoeksresultaten Prestatiegebied B: 25 Het product is geschikt voor de klant 1. Inleiding 6 6.1 Inhoud beoordeling

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V.

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. Rapport Uitvoering AWBZ 2011 Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. December 2012 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2011 5 1.3 Samenvattend oordeeluitvoering 2011 6 1.3.1

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Vervolgonderzoek 2011/2012 Utrecht, mei 2012 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd

Nadere informatie