Kwaliteitsjaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw JH Zoetermeer AGB code: M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 T.E. Schröder, M.E. Staal

2 KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING PRAKTIJKPROFIEL Algemene gegevens Organisatievorm / personele bezetting Adres / bereikbaarheid Werkgebied Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen Cliëntgegevens Samenstelling cliëntenpopulatie Overzicht aandoeningen Samenwerking met andere disciplines Verantwoordelijkheden KWALITEIT Productdimensie Overlegstructuren Extern overleg Intern overleg Deskundigheidsbevordering Registratie Scholing Vakliteratuur Procesdimensie Overlegstructuren t.b.v.cliënten Verslaglegging behandeling Implementatie/ Overdracht van nieuwe behandelmethodes Gebruikersdimensie Voorlichting Voorlichting aan de individuele cliënt Workshops, voorlichtingsavonden Klachtenbehandeling Wet bescherming persoonsgegevens Wachtlijst/ Wachttijd Doorverwijzing specifieke cliëntencategorieën Bereikbaarheid / Openingstijden Cliënten enquête Maatschappijdimensie Registratie basisregister / beroepscode EVALUATIE KWALITEITSBELEIDSPLAN KWALITEITSBELEIDSPLAN BIJLAGE I... Aantal cliënten per ICIDH BIJLAGE II... Cliëntenenquête

3 1. INLEIDING In dit kwaliteitsjaarverslag wordt beschreven hoe wij in 2012 vorm hebben gegeven aan de door ons geboden zorg. De visie van de Praktijk voor Logopedie is: Kwalitatief goede zorg bieden aan mensen met klachten c.q. problemen op logopedisch gebied. De doelstellingen van de Praktijk voor Logopedie voor 2013 zijn: - De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. - De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. - De logopedisten binnen de praktijk blijven werken aan de samenwerking met de andere disciplines van de Kinderpraktijk. - Een product blijven leveren aan de cliënt dat voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. - Controleren of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen die de verzekeraar stelt door middel van audits en indien nodig aanpassingen uitvoeren binnen de praktijk. - Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. - De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2012 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. Het aanpassen van de Cliëntenenquête gebeurt naar aanleiding van de verkregen informatie. - De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. - Kinderen met een logopedische stoornis worden tijdig naar de praktijk verwezen. - Het aanschaffen van en leren werken met een nieuw computersysteem dat, zoals de zorgverzekeraars stellen, audit-proof is. - Logopedie in de particuliere praktijk op een positieve manier op de kaart zetten. - Het openen van een dependance van de praktijk in de wijk Oosterheem, waar veel patiënten wonen. Ondertekening praktijkhouders T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle M.E. Staal 2

4 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens Organisatievorm / personele bezetting Juridisch gezien vormt onze praktijk een maatschap, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer Fte Aantal medewerkers Praktijkhouders 3 4 Medewerkers 0 Waarnemers 0 Stagiaires 0 Ondersteunend 0 personeel Totaal 3 4 In 2012 heeft 1 tweedejaarsstudent 280 uur (20 weken gedurende 14 uur per week) meegelopen en een eerstejaarsstudent gedurende 10 uur Adres / bereikbaarheid Onze praktijk ligt in Zoetermeer, Orfeoschouw 50, 2726 JH en is een maatschap. Per 1 mei 2013 zal een dependance van de praktijk geopend worden op het adres Oosterheemplein 231 F, 2721 NC Zoetermeer. Wij zijn dagelijks geopend van uur tot uur. Wij zijn altijd bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder op telefoonnummer Alle binnenkomende telefoongesprekken worden, als er op dat moment niet behandeld wordt, direct opgenomen. Cliënten die een bericht hebben achtergelaten op het antwoordapparaat worden dezelfde dag nog teruggebeld. Tevens zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via Werkgebied Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Zoetermeer. Ook in 2012 was merkbaar dat er nog steeds cliënten buiten Zoetermeer onze praktijk bezoeken. Dit heeft te maken met de kwaliteit die wij nastreven en de tijd die wij in PR steken Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden individuele en/of groepsbehandelingen plaats. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. In onze praktijk zijn de volgende verbijzonderingen aanwezig: Spraakafzien, behandeling van dove kinderen met en zonder CI, sensorische informatieverwerking, behandeling van eet- en drinkproblemen, stembehandeling bij transsexualiteit, en logopedische problemen bij kinderen met NLD, ADHD en ADD en autisme. 2.2 Cliëntgegevens In deze paragraaf worden de cliëntgegevens naar geslacht en leeftijdsopbouw beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van alle voorkomende stoornissen in onze praktijk Samenstelling cliëntenpopulatie In 2012 werden er in totaal 523 cliënten behandeld. 3

5 Er werden 59 % cliënten van het mannelijk geslacht en 41 % cliënten van het vrouwelijk geslacht behandeld. In vergelijking met 2011 is het aantal behandelde cliënten in 2012 duidelijk toegenomen, namelijk van 470 naar 523. Dit is te verklaren door de verhuizing naar de Orfeoschouw. Op deze locatie is een extra behandelkamer en alle maten zijn een dag in de week extra gaan werken. 4

6 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m t/m 1920 t/m t/m t/m /ouder Uit bovenstaande tabellen blijkt dat in 2012 de meeste cliënten vallen in de leeftijdsgroep van 7 tot en met 11 jaar. Opmerkelijk is de toename van cliënten van 7-11 jaar en de afname van cliënten in de leeftijdsgroep van 0-3 jaar. De afname is zo groot dat het nodig is deze afname apart te analyseren Overzicht aandoeningen Van het totaal aantal gestelde diagnoses betrof het aantal per stoornisgroep: hoorstoornis (1100 t/m 1600) stemstoornis (2100 t/m 2400) taalontwikkelingsstoornis (3100) afasie (3200) 6 3 lees/schrijfstoornis (4100 t/m 4300) 0 0 articulatiestoornis ( ) dysarthrie (5200) 3 4 nasaliteit (6100 t/m 6300) 0 0 stotteren (7100) broddelen (7200) 0 3 stoornis in spreektempo + ( ) 1 4 Afwijkende mondgewoonten (8100 t/m 8300) Overige stoornissen (9100 t/m 9400) 1 1 In vergelijking met vorig jaar blijkt de groep taalstoornissen in omvang te zijn toegenomen. De groep stemstoornissen blijkt in vergelijking met 2010 te zijn toegenomen. In bijlage I is het aantal patiënten per hoofd- en substoornis vermeld. 5

7 2.3 Samenwerking met andere disciplines Wij werken veelvuldig samen met de volgende disciplines: kinderarts, KNO-arts, huisarts, orthodontie, diëtetiek, fysiotherapie, osteopathie, orthopedagogie en psychologie. Alle maten doen vanaf 2010 mee aan een multidisciplinair overleg in Zoetermeer. Dit overleg vindt twee keer per maand plaats en het doel van dit overleg is, indien nodig, de multidisciplinaire benadering van een cliënt in de leeftijd van 0 tot 18 jaar te maximaliseren. 2.4 Verantwoordelijkheden Alle logopedisten in onze praktijk zijn verantwoordelijk voor de logopedische zorg aan hun eigen cliënten. Contact met verwijzers over cliënten wordt door de betrokken logopedist onderhouden. De praktijkhouders zijn verantwoordelijk voor management en organisatorische zaken. De financiële administratie wordt door de praktijkhouders verzorgd. Een accountantskantoor verzorgt de jaarcijfers en zijn in begin 2013 in aanwezigheid van alle maten met de accountant besproken. 3. KWALITEIT De kwaliteitsparagraaf van dit verslag is onderverdeeld in vier dimensies van kwaliteit: product -, proces -, gebruikers -, en maatschappijdimensie. De dimensies hebben betrekking op aspecten van de organisatie. 3.1 Productdimensie De productdimensie betreft de criteria van de logopedische zorg en de resultaten van deze zorg. Aspecten die hieronder worden verstaan zijn deskundigheid zoals overleg en scholing Overlegstructuren Extern overleg Kwaliteitskring Alle 4 praktijkmedewerkers nemen deel aan een kwaliteitskring. Een kwaliteitskring is een intercollegiaal overleg voor logopedisten. De kwaliteitskring waar de praktijkmedewerkers aan deelnemen, bestaat uit 14 logopedisten werkzaam in eigen praktijken. De kwaliteitskring kwam in het maal, gedurende 3 uur bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten van de kwaliteitskring(en) zijn de volgende kwaliteitsinstrumenten/ agendapunten aan de orde gekomen: Vakinhoudelijke verdieping; transparanter maken van de beroepsgroep en profilering van de praktijken; kwaliteitsverbetering van elke individuele praktijk en als kring; op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen van de NVLF en de zorgverzekeraars en het up-to-date houden van de KVLZ website. De testen CELF-NL en CELF-NL Pre-school zijn besproken. Er zijn presentaties gehouden over: COMVoor, Sensomotorische observatie volgens Els Rengenhart en de werkgroep ICF. Er zijn voorbereidingen getroffen de open dag op de Dag van de logopedie op 6 maart De doelstellingen van de KVLZ zijn behaald. 6

8 Lidmaatschap beroepsvereniging In onze praktijk zijn alle logopedisten lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Relevante landelijke- en regionale vergaderingen / studiedagen worden door minimaal één van de in onze praktijk werkzame logopedisten bezocht. Vakinhoudelijke werkgroepen In 2012 zijn door de logopedisten geen vakinhoudelijke werkgroepen bezocht Intern overleg In 2012 vond maandelijks in de praktijk een overleg plaats over inhoudelijke thema s. Er wordt maandelijks overlegd over huishoudelijke zaken, casuïstiek, behandelmethodes, financiën, behandel- en testmateriaal etc Deskundigheidsbevordering Registratie In onze praktijk zijn alle logopedisten geregistreerd in het basisregister. In 2012 heeft 1 van de maten haar herregistratie behaald. 3 logopedisten staan nu geregistreerd in het kwaliteitsregister. De in onze praktijk werkzame logopedisten streven er naar geregistreerd te blijven in het kwaliteitsregister, wat betekent dat aan de minimale na- en bijscholingseisen en werkomvang wordt voldaan Scholing In 2012 is de volgende scholing gevolgd door praktijkmedewerkers: - Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) - Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) - Coachend naar gedragsverandering - Workshop OMFT mondtrainers Tevens heeft 1 logopedist deelgenomen aan de beoordeling van de eindgesprekken 4- jaarslogopedie studenten Vakliteratuur Het maandelijkse tijdschrift Logopedie en Foniatrie is aanwezig. Er zijn andere inhoudelijke naslagwerken aanwezig. Tevens is het mogelijk om op internet inhoudelijke informatie op te vragen. 3.2 Procesdimensie Aspecten behorende bij de dimensie proces zijn onder andere: efficiëntie, effectiviteit, zelfwerkzaamheid en creativiteit Overlegstructuren t.b.v. cliënten Er vindt dagelijks zowel intern als extern overleg plaats tussen logopedisten in de praktijk, leerkrachten, intern begeleiders en verwijzers met als doel de behandeling te optimaliseren. Indien nodig vindt dit overleg ook buiten de praktijk plaats. Ook vindt er dagelijks overleg plaats met de disciplines van de Kinderpraktijk. 7

9 3.2.2 Verslaglegging behandeling Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen wordt er in de praktijk gewerkt met uitgebreide dossiervoering, zowel op papier als in de computer. Voor de verslaglegging aan verwijzers maken wij gebruik van door de beroepsvereniging ontwikkelde formats Implementatie / overdracht van nieuwe behandelmethodes Zoals in paragraaf (scholing) is omschreven volgen alle in onze praktijk werkzame logopedisten na- en bijscholing. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis binnen de praktijk wordt overgedragen en tevens wordt geïmplementeerd in de geboden zorg. Intern overleg en kennis uit scholing in 2012 heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Voor de te openen dependance in mei 2013 zijn de Schlichting Test voor Taalproductie-II en Taalbegrip, de CELF-test en de TAK-toetsen aangeschaft. 3.3 Gebruikersdimensie Omschrijving van de gebruikersdimensie is de mate waarin product en proces zijn afgestemd op de gerechtvaardigde wensen en verwachtingen van cliënten. We verstaan hieronder voorlichting, keuzevrijheid, bereikbaarheid, servicegerichtheid Voorlichting Voorlichting aan de individuele cliënt Informatiebrochures In onze wachtkamer zijn informatiebrochures aanwezig op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Daarnaast worden er, indien nodig, uitgebreidere informatiebrochures verstrekt, die aansluiten bij de klacht van de cliënt. Dit laatste gebeurt echter als aanvulling op de mondeling verstrekte informatie die afgestemd is op de individuele patiënt. Profileren van de logopedische praktijk De naamsbekendheid van de Praktijk is goed. Dit zorgt voor voldoende patiënten-aanbod. Ook zijn de maten zeer actief in het bezoeken van scholen. Daarnaast is de Praktijk te vinden via Internet, de Gouden Gids, het telefoonboek, de website van de Kring Logopedisten Zoetermeer, de website van de praktijk en de website van de NVLF Workshops, voorlichtingsavonden Voorlichtingsavonden Voorlichting geven over de logopedische werkzaamheden aan de verschillende disciplines van de Kinderpraktijk, speltherapeuten en voorlichting op scholen aan leerkrachten, IB-ers en RT-ers Klachtenbehandeling Het klachtrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Onze praktijk hanteert de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De cliënten worden standaard over de klachtenregeling geïnformeerd. De folder met betrekking tot de klachtenregeling ligt in de wachtkamer ter inzage. In 2012 hebben wij geen schriftelijke klachten van cliënten ontvangen. 8

10 3.3.3 Wet bescherming persoonsgegevens In 2012 gebruikten wij een geautomatiseerde en papieren dossiervoering. Beide dossiers worden 15 jaar bewaard. Zowel de administratieve gegevens nodig voor de declaratie naar de zorgverzekeraar als belangrijke zorginhoudelijke gegevens worden geregistreerd. Van digitale gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt Wachtlijst / wachttijd De wachttijd bedroeg maximaal 4-8 weken afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt. Het streven van de praktijk was een wachttijd van 4 weken en normaliter leverde dit in 2012 geen problemen op. Echter, bij cliënten die moeilijker te plaatsen waren bedroeg de wachttijd ongeveer 8 weken. Bij de aanwezigheid van een wachtlijst werd de cliënt steeds gewezen op de mogelijkheid zich bij meerdere collega s binnen Zoetermeer aan te melden. De naam en het telefoonnummer van de betreffende collega s werden verstrekt. Acute aandoeningen werden in 2012 per direct geplaatst Doorverwijzing specifieke cliëntencategorieën In 2012 zijn er enkele doorverwijzingen gedaan naar stottercentra. Er zijn verder geen andere doorverwijzingen geweest, aangezien er voldoende kennis en ervaring in de praktijk aanwezig is Bereikbaarheid / Openingstijden Wij zijn dagelijks geopend van uur tot uur. Wij zijn altijd bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder op telefoonnummer Alle binnenkomende telefoongesprekken worden, als er op dat moment niet behandeld wordt, direct opgenomen. Cliënten die een bericht hebben achtergelaten op het antwoordapparaat worden dezelfde dag nog teruggebeld. Tevens zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via Cliëntenenquête Om onze praktijk te evalueren werd in het verslagjaar een enquête onder de cliënten gehouden. De gegevens van 59 enquêtes zijn verwerkt in onderstaande grafiek slecht redelijk neutraal voldoende goed zeer goed nvt niets ingevuld

11 Uit de enquête blijkt dat de patiënten het op prijs stellen dat we tijdens de behandeling de telefoon niet opnemen, maar dat ze wel vinden dat we niet altijd goed te bereiken zijn. Dit blijft voor onze praktijk een aandachtspunt, maar de praktijk is niet bereid de bereikbaarheid te verbeteren ten koste van de behandeling. Het feit dat de praktijk via te bereiken is maakt een positief verschil. Een aantal oudere patiënten hebben in 2012 aangegeven dat ze de wachtruimte te onrustig vinden. Daarentegen vinden de meeste ouderen de röring juist gezellig. 3.4 Maatschappijdimensie Met maatschappijdimensie wordt bedoeld de mate waarin product en proces voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de belanghebbenden. Aspecten van de dimensie maatschappij zijn onder andere gezondheidseffecten en het kwaliteitsregister Registratie basisregister / beroepscode In onze praktijk zijn 3 logopedisten geregistreerd in het kwaliteitsregister en 1 logopedist in het basisregister. Zij onderschrijven de landelijke beroepscode. 4. EVALUATIE KWALITEITSBELEIDSPLAN 2012 De doelstellingen van de Praktijk voor Logopedie voor 2012 waren: De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. Door middel van de juiste selectie van na- en bijscholing complete up-to-date zorg bieden aan alle patiënten. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met andere disciplines. In 2012 behaalt iedere logopedist binnen de praktijk minimaal 20 SBU s voor na- en bijscholing in een voor de logopedist en praktijk relevant onderwerp. De aandachtspunten uit de Patiëntenenquête worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. Door het bundelen van de kennis van alle aanwezige disciplines van de Kinderpraktijk en Gezondheidscentrum snel het maximale resultaat uit de logopedische behandeling halen. Het verhuizen van de Praktijk voor Logopedie naar een nieuwe vestiging. Productdimensie De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. Door middel van de juiste selectie van na- en bijscholing complete up-to-date zorg bieden aan alle patiënten. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met andere disciplines. De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. Iedere logopedist binnen de praktijk volgt per jaar minimaal 20 SBU's na- en bijscholing in een voor de logopedist en praktijk relevant onderwerp. Evaluatie: 1 logopediste heeft in 2012 minimaal 20 SBU s gehaald met na- bijscholing. De overig logopedisten hadden in 2011 meer dan 20 SBU s gehaald en/of staan op de wachtlijst voor een cursus in

12 Procesdimensie Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. Na ieder herhalingsonderzoek wordt bij 100 % van de kinderen in de praktijk met de ouders een gesprek gevoerd, waarin de vorderingen / verdere therapieplanning en verwachtingen van de ouders en de logopedist worden besproken Evaluatie: Dit doel is behaald maar blijft een speerpunt van de praktijk. Gebruikersdimensie De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2011 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. De cliënt voelt zich ook prettig in de wachtkamer, doordat ze minder last hebben van de rooklucht van de buren. Op de Cliëntenenquête 2012 scoort ook de wachtkamer voldoende, doordat de buren worden aangesproken op hun rookgedrag en in overleg naar een oplossing wordt gezocht. Evaluatie: Door de verhuizing naar een nieuw pand aan de Orfeoschouw zijn deze problemen met de wachtkamer opgelost. Uit de enquête 2012 blijkt wel dat er een nieuw doel voor 2013 is, namelijk de wachtkamer geschikt houden voor volwassenen. Het verbeteren van de vraagstelling in de Cliëntenenquête. Evaluatie De enquête is aangepast. Hij blijkt echter voor allochtone mensen toch nog lastig te begrijpen. De begrijpelijkheid verbeteren is een doel voor Op verzoek van de cliënten de schaal zeer goed toevoegen in de Cliëntenenquête, zodat een genuanceerdere evaluatie kan plaatsvinden. Evaluatie Dit is gebeurd en de patiënten reageren hier positief op. De wachttijd verkort tot 4 weken. Door de goede naam van de praktijk is er altijd een wachtlijst. De eisen die gesteld worden door cliënten, werkgevers en scholen leggen druk op bepaalde behandeluren. Door uitleg en het aanbieden van alternatieven wordt de wachttijd verkort. Evaluatie: De wachttijd is verkort tot 4 weken, bij cliënten die moeilijker te plaatsen waren bedroeg de wachttijd ongeveer 8 weken. Dit blijft een doel voor De verwachting voor 2013 is dat de wachttijd korter zal zijn dan 4 weken doordat de dependance geopend (mei 2013) is en er een logopediste in loondienst zal gaan werken. Locatie praktijk verhuizen naar Orfeoschouw 51, 2726 JH te Zoetermeer zonder dat de patiënten daar hinder van ondervinden. Al het materiaal is uitgezocht en het oude materiaal is weggegooid. Nieuwe meubels zijn besteld voor de nieuwe locatie. Oude meubels zijn geschonken aan de Kringloopwinkel of aan patiënten. Alle activiteiten die verband hielden met het verhuizen hebben in de avonduren plaatsgevonden en in het weekend van 10 en 11 maart 2012 is er verhuisd. Maandag 12 maart werden de patiënten behandeld op de nieuw locatie. Maatschappijdimensie De praktijk levert gegevens over het 4 e kwartaal aan de LLR. Op 31 december 2012 zijn van alle patiënten die op dat moment in behandeling zijn, de zorginhoudelijke gegevens ingevoerd in LIS, opdat een LLR bestand kan worden gegenereerd. 11

13 Evaluatie: Dit doel is niet behaald. Dit wordt als nieuw doel meegenomen voor het jaar KWALITEITSBELEIDSPLAN 2013 De doelstellingen van de Praktijk voor Logopedie voor 2013 zijn: - De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. - De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. - De logopedisten binnen de praktijk blijven werken aan de samenwerking met de andere disciplines van de Kinderpraktijk. - Een product blijven leveren aan de cliënt dat voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. - Controleren of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen die de verzekeraar stelt door middel van audits en indien nodig aanpassingen uitvoeren binnen de praktijk. - Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. - De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2012 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. Het aanpassen van de Cliëntenenquête gebeurt naar aanleiding van de verkregen informatie. - De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. - Kinderen met een logopedische stoornis worden tijdig naar de praktijk verwezen. - Het aanschaffen en leren werken met een nieuw computersysteem die, zoals de zorgverzekeraars stellen, audit-proof is. - Logopedie in de particuliere praktijk op een positieve manier op de kaart zetten. - Het openen van een dependance van de praktijk in de wijk Oosterheem, waar veel patiënten wonen. Productdimensie De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. Door middel van de juiste selectie van na- en bijscholing complete up-to-date zorg bieden aan alle patiënten. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met andere disciplines. De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. Iedere logopedist binnen de praktijk volgt per jaar minimaal 20 SBU's na- en bijscholing in een voor de logopedist en praktijk relevant onderwerp. Het bezoeken van vakinhoudelijke werkgroepen door een of meerder logopedisten uit de maatschap. De logopedistes binnen de praktijk blijven werken aan de samenwerking met de andere disciplines van de Kinderpraktijk. Door de intensievere samenwerking met andere disciplines kan snellere diagnostiek en behandeling plaatsvinden. Een product blijven leveren aan de cliënt dat voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. 12

14 Controleren of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen die de verzekeraar stelt door middel van audits en indien nodig aanpassingen uitvoeren binnen de praktijk. Procesdimensie Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. Na ieder herhalingsonderzoek wordt bij 100 % van de kinderen in de praktijk met de ouders een gesprek gevoerd, waarin de vorderingen / verdere therapieplanning en verwachtingen van de ouders en de logopedist worden besproken. Ouders, indien mogelijk, tijdens de logopedische behandeling betrekken bij het oefenen, zodat ze thuis de oefening kunnen oefenen. Gebruikersdimensie De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2012 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. Het aanpassen van de Cliëntenenquête gebeurt naar aanleiding van de verkregen informatie. De oudere cliënt voelt zich ook prettig in de wachtkamer. Op de Cliëntenenquête 2012 scoort ook de wachtkamer voldoende Het verbeteren van de vraagstelling in de Cliëntenenquête of de enquête laten vertalen zodat ook allochtone cliënten hem kunnen invullen. De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. Door de goede naam van de praktijk is er altijd een wachtlijst. De eisen die gesteld worden door cliënten, werkgevers en scholen leggen druk op bepaalde behandeluren. Door uitleg, uitbreiding en het aanbieden van alternatieven wordt de wachttijd verkort. Door het aannemen van een logopedist in loondienst en het openen van een dependance in Oosterheem wordt de wachtlijst voor cliënten verkort. Kinderen met een logopedische stoornis worden tijdig naar de praktijk verwezen. In 2013 is bij minimaal twee instanties een presentatie gehouden over de normale en afwijkende spraak- en taalontwikkeling of andere logopedische stoornissen. Maatschappijdimensie Het aanschaffen van en leren werken met een nieuw computersysteem dat, zoals de zorgverzekeraars stellen, audit-proof is. Voldoen aan alle gestelde eisen aan het computersysteem volgens de regels van de zorgverzekeraars. Logopedie in de particuliere praktijk op een positieve manier op de kaart zetten. Het organiseren van een Open dag van de Logopedie, om meer mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van de logopedie in de vrije vestiging. Het openen van een dependance van de praktijk in een de wijk Oosterheem, waar veel patiënten wonen. De bereikbaarheid van de praktijk vergroten voor de patiënten aangezien de reistijd naar de praktijk wordt verkort. 13

15 Bijlage I: Aantal cliënten per ICIDH code 2012 Praktijk voor Logopedie LogoBase V-Praktijk Overzicht Overzicht - Aantal Patiënten per ICIDH 2012 ICIDH HoofdGroep Groep Omschrijving AantalPatienten Stoornis in de gehoorfunctie Stoornis in de auditieve functies Auditieve discriminatie Auditieve analyse Stoornis in de stemproductie Hyperkinetisch stemgebruik Hypokinetisch stemgebruik Dyskinetisch stemgebruik Andere stoornis in de stemproductie Stoornis in de stemkwaliteit Foutieve spreekademing Taalontwikkelingsstoornis Taalvorm (fonologie, morfologie, syntaxis) Receptief Produktief Taalinhoud semantiek Produktief Taalgebruik pragmatiek Produktief Afasie van Broca Niet classeerbaar Articulatiestoornis Fonetische articulatiestoornis Fonologische articulatiestoornis Algemene articulatiestoornis Dysartrie Cerebellaire dysartrie Stotteren Broddelen Inadequaat spreektempo 3 14

16 Andere stoornis in de vloeiendheid en het 7400 ritme van het spreken Afwijkend mondgedrag Duim- en vingerzuigen en ander zuiggedrag Habitueel mondademen Afwijkend slikken Ander afwijkend mondgewoonten Slikstoornis Stoornis in de (senso-)motoriek Andere stoornis (van belang bij logopedisch 9400 handelen)

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009 Beleidsplan 2014 Praktijk AGB code: 0500009 Zoetermeer, mei 2015 BELEIDSPLAN 2014 1. INLEIDING... 2 2. Praktijkprofiel... 3 2.1 Adres/bereikbaarheid... 3 2.1.Werkgebied... 3 2.1.Behandelvormen/logopedische

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015

Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Utrecht, juni 2010 Inleiding Voor u liggen de kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria zijn door, de bij het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Projectverslag Logopedie

Projectverslag Logopedie Projectverslag Logopedie Taal als startpunt voor verdere ontwikkeling Freda Kingma Januari 10 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Beginsituatie 5 2.1 Personele bezetting 5 2.2 Inzet van logopedie op de

Nadere informatie

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2010 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Hulpmix geëvalueerd. Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Hulpmix geëvalueerd. Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond Hulpmix geëvalueerd Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond augustus 2009 mevr. dr. Inez E. Berends mevr. drs. Minke Verdonk Colofon Amsterdam, augustus 2009

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie