Kwaliteitsjaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw JH Zoetermeer AGB code: M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 T.E. Schröder, M.E. Staal

2 KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING PRAKTIJKPROFIEL Algemene gegevens Organisatievorm / personele bezetting Adres / bereikbaarheid Werkgebied Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen Cliëntgegevens Samenstelling cliëntenpopulatie Overzicht aandoeningen Samenwerking met andere disciplines Verantwoordelijkheden KWALITEIT Productdimensie Overlegstructuren Extern overleg Intern overleg Deskundigheidsbevordering Registratie Scholing Vakliteratuur Procesdimensie Overlegstructuren t.b.v.cliënten Verslaglegging behandeling Implementatie/ Overdracht van nieuwe behandelmethodes Gebruikersdimensie Voorlichting Voorlichting aan de individuele cliënt Workshops, voorlichtingsavonden Klachtenbehandeling Wet bescherming persoonsgegevens Wachtlijst/ Wachttijd Doorverwijzing specifieke cliëntencategorieën Bereikbaarheid / Openingstijden Cliënten enquête Maatschappijdimensie Registratie basisregister / beroepscode EVALUATIE KWALITEITSBELEIDSPLAN KWALITEITSBELEIDSPLAN BIJLAGE I... Aantal cliënten per ICIDH BIJLAGE II... Cliëntenenquête

3 1. INLEIDING In dit kwaliteitsjaarverslag wordt beschreven hoe wij in 2012 vorm hebben gegeven aan de door ons geboden zorg. De visie van de Praktijk voor Logopedie is: Kwalitatief goede zorg bieden aan mensen met klachten c.q. problemen op logopedisch gebied. De doelstellingen van de Praktijk voor Logopedie voor 2013 zijn: - De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. - De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. - De logopedisten binnen de praktijk blijven werken aan de samenwerking met de andere disciplines van de Kinderpraktijk. - Een product blijven leveren aan de cliënt dat voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. - Controleren of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen die de verzekeraar stelt door middel van audits en indien nodig aanpassingen uitvoeren binnen de praktijk. - Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. - De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2012 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. Het aanpassen van de Cliëntenenquête gebeurt naar aanleiding van de verkregen informatie. - De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. - Kinderen met een logopedische stoornis worden tijdig naar de praktijk verwezen. - Het aanschaffen van en leren werken met een nieuw computersysteem dat, zoals de zorgverzekeraars stellen, audit-proof is. - Logopedie in de particuliere praktijk op een positieve manier op de kaart zetten. - Het openen van een dependance van de praktijk in de wijk Oosterheem, waar veel patiënten wonen. Ondertekening praktijkhouders T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle M.E. Staal 2

4 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens Organisatievorm / personele bezetting Juridisch gezien vormt onze praktijk een maatschap, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer Fte Aantal medewerkers Praktijkhouders 3 4 Medewerkers 0 Waarnemers 0 Stagiaires 0 Ondersteunend 0 personeel Totaal 3 4 In 2012 heeft 1 tweedejaarsstudent 280 uur (20 weken gedurende 14 uur per week) meegelopen en een eerstejaarsstudent gedurende 10 uur Adres / bereikbaarheid Onze praktijk ligt in Zoetermeer, Orfeoschouw 50, 2726 JH en is een maatschap. Per 1 mei 2013 zal een dependance van de praktijk geopend worden op het adres Oosterheemplein 231 F, 2721 NC Zoetermeer. Wij zijn dagelijks geopend van uur tot uur. Wij zijn altijd bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder op telefoonnummer Alle binnenkomende telefoongesprekken worden, als er op dat moment niet behandeld wordt, direct opgenomen. Cliënten die een bericht hebben achtergelaten op het antwoordapparaat worden dezelfde dag nog teruggebeld. Tevens zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via Werkgebied Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Zoetermeer. Ook in 2012 was merkbaar dat er nog steeds cliënten buiten Zoetermeer onze praktijk bezoeken. Dit heeft te maken met de kwaliteit die wij nastreven en de tijd die wij in PR steken Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden individuele en/of groepsbehandelingen plaats. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. In onze praktijk zijn de volgende verbijzonderingen aanwezig: Spraakafzien, behandeling van dove kinderen met en zonder CI, sensorische informatieverwerking, behandeling van eet- en drinkproblemen, stembehandeling bij transsexualiteit, en logopedische problemen bij kinderen met NLD, ADHD en ADD en autisme. 2.2 Cliëntgegevens In deze paragraaf worden de cliëntgegevens naar geslacht en leeftijdsopbouw beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van alle voorkomende stoornissen in onze praktijk Samenstelling cliëntenpopulatie In 2012 werden er in totaal 523 cliënten behandeld. 3

5 Er werden 59 % cliënten van het mannelijk geslacht en 41 % cliënten van het vrouwelijk geslacht behandeld. In vergelijking met 2011 is het aantal behandelde cliënten in 2012 duidelijk toegenomen, namelijk van 470 naar 523. Dit is te verklaren door de verhuizing naar de Orfeoschouw. Op deze locatie is een extra behandelkamer en alle maten zijn een dag in de week extra gaan werken. 4

6 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m t/m 1920 t/m t/m t/m /ouder Uit bovenstaande tabellen blijkt dat in 2012 de meeste cliënten vallen in de leeftijdsgroep van 7 tot en met 11 jaar. Opmerkelijk is de toename van cliënten van 7-11 jaar en de afname van cliënten in de leeftijdsgroep van 0-3 jaar. De afname is zo groot dat het nodig is deze afname apart te analyseren Overzicht aandoeningen Van het totaal aantal gestelde diagnoses betrof het aantal per stoornisgroep: hoorstoornis (1100 t/m 1600) stemstoornis (2100 t/m 2400) taalontwikkelingsstoornis (3100) afasie (3200) 6 3 lees/schrijfstoornis (4100 t/m 4300) 0 0 articulatiestoornis ( ) dysarthrie (5200) 3 4 nasaliteit (6100 t/m 6300) 0 0 stotteren (7100) broddelen (7200) 0 3 stoornis in spreektempo + ( ) 1 4 Afwijkende mondgewoonten (8100 t/m 8300) Overige stoornissen (9100 t/m 9400) 1 1 In vergelijking met vorig jaar blijkt de groep taalstoornissen in omvang te zijn toegenomen. De groep stemstoornissen blijkt in vergelijking met 2010 te zijn toegenomen. In bijlage I is het aantal patiënten per hoofd- en substoornis vermeld. 5

7 2.3 Samenwerking met andere disciplines Wij werken veelvuldig samen met de volgende disciplines: kinderarts, KNO-arts, huisarts, orthodontie, diëtetiek, fysiotherapie, osteopathie, orthopedagogie en psychologie. Alle maten doen vanaf 2010 mee aan een multidisciplinair overleg in Zoetermeer. Dit overleg vindt twee keer per maand plaats en het doel van dit overleg is, indien nodig, de multidisciplinaire benadering van een cliënt in de leeftijd van 0 tot 18 jaar te maximaliseren. 2.4 Verantwoordelijkheden Alle logopedisten in onze praktijk zijn verantwoordelijk voor de logopedische zorg aan hun eigen cliënten. Contact met verwijzers over cliënten wordt door de betrokken logopedist onderhouden. De praktijkhouders zijn verantwoordelijk voor management en organisatorische zaken. De financiële administratie wordt door de praktijkhouders verzorgd. Een accountantskantoor verzorgt de jaarcijfers en zijn in begin 2013 in aanwezigheid van alle maten met de accountant besproken. 3. KWALITEIT De kwaliteitsparagraaf van dit verslag is onderverdeeld in vier dimensies van kwaliteit: product -, proces -, gebruikers -, en maatschappijdimensie. De dimensies hebben betrekking op aspecten van de organisatie. 3.1 Productdimensie De productdimensie betreft de criteria van de logopedische zorg en de resultaten van deze zorg. Aspecten die hieronder worden verstaan zijn deskundigheid zoals overleg en scholing Overlegstructuren Extern overleg Kwaliteitskring Alle 4 praktijkmedewerkers nemen deel aan een kwaliteitskring. Een kwaliteitskring is een intercollegiaal overleg voor logopedisten. De kwaliteitskring waar de praktijkmedewerkers aan deelnemen, bestaat uit 14 logopedisten werkzaam in eigen praktijken. De kwaliteitskring kwam in het maal, gedurende 3 uur bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten van de kwaliteitskring(en) zijn de volgende kwaliteitsinstrumenten/ agendapunten aan de orde gekomen: Vakinhoudelijke verdieping; transparanter maken van de beroepsgroep en profilering van de praktijken; kwaliteitsverbetering van elke individuele praktijk en als kring; op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen van de NVLF en de zorgverzekeraars en het up-to-date houden van de KVLZ website. De testen CELF-NL en CELF-NL Pre-school zijn besproken. Er zijn presentaties gehouden over: COMVoor, Sensomotorische observatie volgens Els Rengenhart en de werkgroep ICF. Er zijn voorbereidingen getroffen de open dag op de Dag van de logopedie op 6 maart De doelstellingen van de KVLZ zijn behaald. 6

8 Lidmaatschap beroepsvereniging In onze praktijk zijn alle logopedisten lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Relevante landelijke- en regionale vergaderingen / studiedagen worden door minimaal één van de in onze praktijk werkzame logopedisten bezocht. Vakinhoudelijke werkgroepen In 2012 zijn door de logopedisten geen vakinhoudelijke werkgroepen bezocht Intern overleg In 2012 vond maandelijks in de praktijk een overleg plaats over inhoudelijke thema s. Er wordt maandelijks overlegd over huishoudelijke zaken, casuïstiek, behandelmethodes, financiën, behandel- en testmateriaal etc Deskundigheidsbevordering Registratie In onze praktijk zijn alle logopedisten geregistreerd in het basisregister. In 2012 heeft 1 van de maten haar herregistratie behaald. 3 logopedisten staan nu geregistreerd in het kwaliteitsregister. De in onze praktijk werkzame logopedisten streven er naar geregistreerd te blijven in het kwaliteitsregister, wat betekent dat aan de minimale na- en bijscholingseisen en werkomvang wordt voldaan Scholing In 2012 is de volgende scholing gevolgd door praktijkmedewerkers: - Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) - Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) - Coachend naar gedragsverandering - Workshop OMFT mondtrainers Tevens heeft 1 logopedist deelgenomen aan de beoordeling van de eindgesprekken 4- jaarslogopedie studenten Vakliteratuur Het maandelijkse tijdschrift Logopedie en Foniatrie is aanwezig. Er zijn andere inhoudelijke naslagwerken aanwezig. Tevens is het mogelijk om op internet inhoudelijke informatie op te vragen. 3.2 Procesdimensie Aspecten behorende bij de dimensie proces zijn onder andere: efficiëntie, effectiviteit, zelfwerkzaamheid en creativiteit Overlegstructuren t.b.v. cliënten Er vindt dagelijks zowel intern als extern overleg plaats tussen logopedisten in de praktijk, leerkrachten, intern begeleiders en verwijzers met als doel de behandeling te optimaliseren. Indien nodig vindt dit overleg ook buiten de praktijk plaats. Ook vindt er dagelijks overleg plaats met de disciplines van de Kinderpraktijk. 7

9 3.2.2 Verslaglegging behandeling Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen wordt er in de praktijk gewerkt met uitgebreide dossiervoering, zowel op papier als in de computer. Voor de verslaglegging aan verwijzers maken wij gebruik van door de beroepsvereniging ontwikkelde formats Implementatie / overdracht van nieuwe behandelmethodes Zoals in paragraaf (scholing) is omschreven volgen alle in onze praktijk werkzame logopedisten na- en bijscholing. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis binnen de praktijk wordt overgedragen en tevens wordt geïmplementeerd in de geboden zorg. Intern overleg en kennis uit scholing in 2012 heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Voor de te openen dependance in mei 2013 zijn de Schlichting Test voor Taalproductie-II en Taalbegrip, de CELF-test en de TAK-toetsen aangeschaft. 3.3 Gebruikersdimensie Omschrijving van de gebruikersdimensie is de mate waarin product en proces zijn afgestemd op de gerechtvaardigde wensen en verwachtingen van cliënten. We verstaan hieronder voorlichting, keuzevrijheid, bereikbaarheid, servicegerichtheid Voorlichting Voorlichting aan de individuele cliënt Informatiebrochures In onze wachtkamer zijn informatiebrochures aanwezig op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Daarnaast worden er, indien nodig, uitgebreidere informatiebrochures verstrekt, die aansluiten bij de klacht van de cliënt. Dit laatste gebeurt echter als aanvulling op de mondeling verstrekte informatie die afgestemd is op de individuele patiënt. Profileren van de logopedische praktijk De naamsbekendheid van de Praktijk is goed. Dit zorgt voor voldoende patiënten-aanbod. Ook zijn de maten zeer actief in het bezoeken van scholen. Daarnaast is de Praktijk te vinden via Internet, de Gouden Gids, het telefoonboek, de website van de Kring Logopedisten Zoetermeer, de website van de praktijk en de website van de NVLF Workshops, voorlichtingsavonden Voorlichtingsavonden Voorlichting geven over de logopedische werkzaamheden aan de verschillende disciplines van de Kinderpraktijk, speltherapeuten en voorlichting op scholen aan leerkrachten, IB-ers en RT-ers Klachtenbehandeling Het klachtrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Onze praktijk hanteert de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De cliënten worden standaard over de klachtenregeling geïnformeerd. De folder met betrekking tot de klachtenregeling ligt in de wachtkamer ter inzage. In 2012 hebben wij geen schriftelijke klachten van cliënten ontvangen. 8

10 3.3.3 Wet bescherming persoonsgegevens In 2012 gebruikten wij een geautomatiseerde en papieren dossiervoering. Beide dossiers worden 15 jaar bewaard. Zowel de administratieve gegevens nodig voor de declaratie naar de zorgverzekeraar als belangrijke zorginhoudelijke gegevens worden geregistreerd. Van digitale gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt Wachtlijst / wachttijd De wachttijd bedroeg maximaal 4-8 weken afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt. Het streven van de praktijk was een wachttijd van 4 weken en normaliter leverde dit in 2012 geen problemen op. Echter, bij cliënten die moeilijker te plaatsen waren bedroeg de wachttijd ongeveer 8 weken. Bij de aanwezigheid van een wachtlijst werd de cliënt steeds gewezen op de mogelijkheid zich bij meerdere collega s binnen Zoetermeer aan te melden. De naam en het telefoonnummer van de betreffende collega s werden verstrekt. Acute aandoeningen werden in 2012 per direct geplaatst Doorverwijzing specifieke cliëntencategorieën In 2012 zijn er enkele doorverwijzingen gedaan naar stottercentra. Er zijn verder geen andere doorverwijzingen geweest, aangezien er voldoende kennis en ervaring in de praktijk aanwezig is Bereikbaarheid / Openingstijden Wij zijn dagelijks geopend van uur tot uur. Wij zijn altijd bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder op telefoonnummer Alle binnenkomende telefoongesprekken worden, als er op dat moment niet behandeld wordt, direct opgenomen. Cliënten die een bericht hebben achtergelaten op het antwoordapparaat worden dezelfde dag nog teruggebeld. Tevens zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via Cliëntenenquête Om onze praktijk te evalueren werd in het verslagjaar een enquête onder de cliënten gehouden. De gegevens van 59 enquêtes zijn verwerkt in onderstaande grafiek slecht redelijk neutraal voldoende goed zeer goed nvt niets ingevuld

11 Uit de enquête blijkt dat de patiënten het op prijs stellen dat we tijdens de behandeling de telefoon niet opnemen, maar dat ze wel vinden dat we niet altijd goed te bereiken zijn. Dit blijft voor onze praktijk een aandachtspunt, maar de praktijk is niet bereid de bereikbaarheid te verbeteren ten koste van de behandeling. Het feit dat de praktijk via te bereiken is maakt een positief verschil. Een aantal oudere patiënten hebben in 2012 aangegeven dat ze de wachtruimte te onrustig vinden. Daarentegen vinden de meeste ouderen de röring juist gezellig. 3.4 Maatschappijdimensie Met maatschappijdimensie wordt bedoeld de mate waarin product en proces voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de belanghebbenden. Aspecten van de dimensie maatschappij zijn onder andere gezondheidseffecten en het kwaliteitsregister Registratie basisregister / beroepscode In onze praktijk zijn 3 logopedisten geregistreerd in het kwaliteitsregister en 1 logopedist in het basisregister. Zij onderschrijven de landelijke beroepscode. 4. EVALUATIE KWALITEITSBELEIDSPLAN 2012 De doelstellingen van de Praktijk voor Logopedie voor 2012 waren: De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. Door middel van de juiste selectie van na- en bijscholing complete up-to-date zorg bieden aan alle patiënten. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met andere disciplines. In 2012 behaalt iedere logopedist binnen de praktijk minimaal 20 SBU s voor na- en bijscholing in een voor de logopedist en praktijk relevant onderwerp. De aandachtspunten uit de Patiëntenenquête worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. Door het bundelen van de kennis van alle aanwezige disciplines van de Kinderpraktijk en Gezondheidscentrum snel het maximale resultaat uit de logopedische behandeling halen. Het verhuizen van de Praktijk voor Logopedie naar een nieuwe vestiging. Productdimensie De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. Door middel van de juiste selectie van na- en bijscholing complete up-to-date zorg bieden aan alle patiënten. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met andere disciplines. De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. Iedere logopedist binnen de praktijk volgt per jaar minimaal 20 SBU's na- en bijscholing in een voor de logopedist en praktijk relevant onderwerp. Evaluatie: 1 logopediste heeft in 2012 minimaal 20 SBU s gehaald met na- bijscholing. De overig logopedisten hadden in 2011 meer dan 20 SBU s gehaald en/of staan op de wachtlijst voor een cursus in

12 Procesdimensie Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. Na ieder herhalingsonderzoek wordt bij 100 % van de kinderen in de praktijk met de ouders een gesprek gevoerd, waarin de vorderingen / verdere therapieplanning en verwachtingen van de ouders en de logopedist worden besproken Evaluatie: Dit doel is behaald maar blijft een speerpunt van de praktijk. Gebruikersdimensie De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2011 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. De cliënt voelt zich ook prettig in de wachtkamer, doordat ze minder last hebben van de rooklucht van de buren. Op de Cliëntenenquête 2012 scoort ook de wachtkamer voldoende, doordat de buren worden aangesproken op hun rookgedrag en in overleg naar een oplossing wordt gezocht. Evaluatie: Door de verhuizing naar een nieuw pand aan de Orfeoschouw zijn deze problemen met de wachtkamer opgelost. Uit de enquête 2012 blijkt wel dat er een nieuw doel voor 2013 is, namelijk de wachtkamer geschikt houden voor volwassenen. Het verbeteren van de vraagstelling in de Cliëntenenquête. Evaluatie De enquête is aangepast. Hij blijkt echter voor allochtone mensen toch nog lastig te begrijpen. De begrijpelijkheid verbeteren is een doel voor Op verzoek van de cliënten de schaal zeer goed toevoegen in de Cliëntenenquête, zodat een genuanceerdere evaluatie kan plaatsvinden. Evaluatie Dit is gebeurd en de patiënten reageren hier positief op. De wachttijd verkort tot 4 weken. Door de goede naam van de praktijk is er altijd een wachtlijst. De eisen die gesteld worden door cliënten, werkgevers en scholen leggen druk op bepaalde behandeluren. Door uitleg en het aanbieden van alternatieven wordt de wachttijd verkort. Evaluatie: De wachttijd is verkort tot 4 weken, bij cliënten die moeilijker te plaatsen waren bedroeg de wachttijd ongeveer 8 weken. Dit blijft een doel voor De verwachting voor 2013 is dat de wachttijd korter zal zijn dan 4 weken doordat de dependance geopend (mei 2013) is en er een logopediste in loondienst zal gaan werken. Locatie praktijk verhuizen naar Orfeoschouw 51, 2726 JH te Zoetermeer zonder dat de patiënten daar hinder van ondervinden. Al het materiaal is uitgezocht en het oude materiaal is weggegooid. Nieuwe meubels zijn besteld voor de nieuwe locatie. Oude meubels zijn geschonken aan de Kringloopwinkel of aan patiënten. Alle activiteiten die verband hielden met het verhuizen hebben in de avonduren plaatsgevonden en in het weekend van 10 en 11 maart 2012 is er verhuisd. Maandag 12 maart werden de patiënten behandeld op de nieuw locatie. Maatschappijdimensie De praktijk levert gegevens over het 4 e kwartaal aan de LLR. Op 31 december 2012 zijn van alle patiënten die op dat moment in behandeling zijn, de zorginhoudelijke gegevens ingevoerd in LIS, opdat een LLR bestand kan worden gegenereerd. 11

13 Evaluatie: Dit doel is niet behaald. Dit wordt als nieuw doel meegenomen voor het jaar KWALITEITSBELEIDSPLAN 2013 De doelstellingen van de Praktijk voor Logopedie voor 2013 zijn: - De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. - De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. - De logopedisten binnen de praktijk blijven werken aan de samenwerking met de andere disciplines van de Kinderpraktijk. - Een product blijven leveren aan de cliënt dat voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. - Controleren of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen die de verzekeraar stelt door middel van audits en indien nodig aanpassingen uitvoeren binnen de praktijk. - Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. - De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2012 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. Het aanpassen van de Cliëntenenquête gebeurt naar aanleiding van de verkregen informatie. - De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. - Kinderen met een logopedische stoornis worden tijdig naar de praktijk verwezen. - Het aanschaffen en leren werken met een nieuw computersysteem die, zoals de zorgverzekeraars stellen, audit-proof is. - Logopedie in de particuliere praktijk op een positieve manier op de kaart zetten. - Het openen van een dependance van de praktijk in de wijk Oosterheem, waar veel patiënten wonen. Productdimensie De praktijk wil zich blijven profileren door middel van professionaliteit, deskundigheid, goede organisatie en service. Door bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, evaluatieformulieren en samenwerking met andere disciplines wordt optimale kwaliteit nagestreefd. Door middel van de juiste selectie van na- en bijscholing complete up-to-date zorg bieden aan alle patiënten. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met andere disciplines. De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast blijft het streven binnen de praktijk om naast de verdere ontwikkeling op specifieke vakgebieden ook allround te blijven, waardoor alle stoornissen binnen de praktijk behandeld kunnen blijven worden. Iedere logopedist binnen de praktijk volgt per jaar minimaal 20 SBU's na- en bijscholing in een voor de logopedist en praktijk relevant onderwerp. Het bezoeken van vakinhoudelijke werkgroepen door een of meerder logopedisten uit de maatschap. De logopedistes binnen de praktijk blijven werken aan de samenwerking met de andere disciplines van de Kinderpraktijk. Door de intensievere samenwerking met andere disciplines kan snellere diagnostiek en behandeling plaatsvinden. Een product blijven leveren aan de cliënt dat voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. 12

14 Controleren of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen die de verzekeraar stelt door middel van audits en indien nodig aanpassingen uitvoeren binnen de praktijk. Procesdimensie Ouders blijven betrekken bij de behandeling van hun kind. Na ieder herhalingsonderzoek wordt bij 100 % van de kinderen in de praktijk met de ouders een gesprek gevoerd, waarin de vorderingen / verdere therapieplanning en verwachtingen van de ouders en de logopedist worden besproken. Ouders, indien mogelijk, tijdens de logopedische behandeling betrekken bij het oefenen, zodat ze thuis de oefening kunnen oefenen. Gebruikersdimensie De aandachtspunten uit de Cliëntenenquête 2012 worden op een positieve manier toegepast in de praktijk. Het aanpassen van de Cliëntenenquête gebeurt naar aanleiding van de verkregen informatie. De oudere cliënt voelt zich ook prettig in de wachtkamer. Op de Cliëntenenquête 2012 scoort ook de wachtkamer voldoende Het verbeteren van de vraagstelling in de Cliëntenenquête of de enquête laten vertalen zodat ook allochtone cliënten hem kunnen invullen. De wachttijd van 4 weken in stand houden of verkorten. Door de goede naam van de praktijk is er altijd een wachtlijst. De eisen die gesteld worden door cliënten, werkgevers en scholen leggen druk op bepaalde behandeluren. Door uitleg, uitbreiding en het aanbieden van alternatieven wordt de wachttijd verkort. Door het aannemen van een logopedist in loondienst en het openen van een dependance in Oosterheem wordt de wachtlijst voor cliënten verkort. Kinderen met een logopedische stoornis worden tijdig naar de praktijk verwezen. In 2013 is bij minimaal twee instanties een presentatie gehouden over de normale en afwijkende spraak- en taalontwikkeling of andere logopedische stoornissen. Maatschappijdimensie Het aanschaffen van en leren werken met een nieuw computersysteem dat, zoals de zorgverzekeraars stellen, audit-proof is. Voldoen aan alle gestelde eisen aan het computersysteem volgens de regels van de zorgverzekeraars. Logopedie in de particuliere praktijk op een positieve manier op de kaart zetten. Het organiseren van een Open dag van de Logopedie, om meer mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van de logopedie in de vrije vestiging. Het openen van een dependance van de praktijk in een de wijk Oosterheem, waar veel patiënten wonen. De bereikbaarheid van de praktijk vergroten voor de patiënten aangezien de reistijd naar de praktijk wordt verkort. 13

15 Bijlage I: Aantal cliënten per ICIDH code 2012 Praktijk voor Logopedie LogoBase V-Praktijk Overzicht Overzicht - Aantal Patiënten per ICIDH 2012 ICIDH HoofdGroep Groep Omschrijving AantalPatienten Stoornis in de gehoorfunctie Stoornis in de auditieve functies Auditieve discriminatie Auditieve analyse Stoornis in de stemproductie Hyperkinetisch stemgebruik Hypokinetisch stemgebruik Dyskinetisch stemgebruik Andere stoornis in de stemproductie Stoornis in de stemkwaliteit Foutieve spreekademing Taalontwikkelingsstoornis Taalvorm (fonologie, morfologie, syntaxis) Receptief Produktief Taalinhoud semantiek Produktief Taalgebruik pragmatiek Produktief Afasie van Broca Niet classeerbaar Articulatiestoornis Fonetische articulatiestoornis Fonologische articulatiestoornis Algemene articulatiestoornis Dysartrie Cerebellaire dysartrie Stotteren Broddelen Inadequaat spreektempo 3 14

16 Andere stoornis in de vloeiendheid en het 7400 ritme van het spreken Afwijkend mondgedrag Duim- en vingerzuigen en ander zuiggedrag Habitueel mondademen Afwijkend slikken Ander afwijkend mondgewoonten Slikstoornis Stoornis in de (senso-)motoriek Andere stoornis (van belang bij logopedisch 9400 handelen)

17 Bijlage II: Cliëntenenquête 2012 Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande vragen te beantwoorden. Wij zullen uw antwoorden gebruiken om de kwaliteit van de praktijk te verbeteren. 1. Waarom heeft u voor onze praktijk gekozen?. 2. Heeft u de locatie van de praktijk makkelijk kunnen vinden? Zo niet, heeft u tips of adviezen? Zou u de praktijk aanraden?... Voor het beantwoorden van de volgende vragen kunt u het juiste antwoord omcirkelen. 1 = slecht 2 = redelijk 3 = neutraal 4 = voldoende 5 = goed 6 = zeer goed Hoe vond u het telefonische aanmeldingsgesprek? Hoe vond u de duur van de periode dat u moest wachten voordat de therapie startte? Hoe vond u de telefonische bereikbaarheid van de praktijk gedurende de behandelperiode? Is er voldoende tijd en aandacht besteed aan uw hulpvraag? Hoe heeft u uw contact met de logopedist ervaren? Hoe heeft u de behandelingen ervaren? Hoe vond u de gebruikte materialen en methodes? Bent u tevreden over het resultaat van de behandelingen? Hoe vond u het aantal gegeven behandelingen ten opzichte van het behaalde resultaat? Hoe vond u de sfeer in de praktijk? Hoe vond u de behandelkamer? Hoe vond u de wachtkamer? Hoe vond u de hygiëne in de praktijk? Heeft u vragen en/ of opmerkingen? Naam: Datum:..... Vriendelijk bedankt! 16

Kwaliteitsjaarverslag 2011

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Kwaliteitsjaarverslag 2011 Praktijk voor Logopedie Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Praktijkcode: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2012 M. van Velsen, C.E.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsverslag 2013 Hoofdlocatie Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Dependance Praktijk voor Logopedie de Leyens -Oosterheem Oosterheemplein 231 F 2721 NC Zoetermeer

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Hoofdlocatie Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Dependance Praktijk voor Logopedie de Leyens -Oosterheem Oosterheemplein

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward 1 Kwaliteitsjaarverslag 2009 Logopediepraktijk Bolsward 2009 Esther van Rems-Dijkstra Bolsward, 28-12-2009 geschreven door: Esther van Rems-Dijkstra 2 KWALITEITSJAARVERSLAG

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 BELEIDSPLAN 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 C.E. VAN MARLE en M.E.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009

Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009 Beleidsplan 2014 Praktijk AGB code: 0500009 Zoetermeer, mei 2015 BELEIDSPLAN 2014 1. INLEIDING... 2 2. Praktijkprofiel... 3 2.1 Adres/bereikbaarheid... 3 2.1.Werkgebied... 3 2.1.Behandelvormen/logopedische

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Nunspeet, 31 januari geschreven door: Danielle te Kaat

Kwaliteitsjaarverslag Nunspeet, 31 januari geschreven door: Danielle te Kaat Nunspeet, 31 januari 2016 geschreven door: Danielle te Kaat 1 KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1 Organisatievorm / personele bezetting 2.1.2 Adres / bereikbaarheid

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2012 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING... 4 2. PRAKTIJKPROFIEL... 5 2.1 Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2011 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 1. INLEIDING... 2 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2016

Kwaliteitsjaarverslag 2016 Kwaliteitsjaarverslag 2016 Wormerveer, 2017 Praktijkhouders: M. Helmerhorst I.Thie geschreven door M. Helmerhorst 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gevestigd in Molenhoek en Venlo Venlo, 2016-05-03 Geschreven door: Nicole Körber-Thelosen VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 1 2010 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2 Kwaliteitsjaarverslag 1. INLEIDING... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 5 2.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2012 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 30 mei 2013 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gevestigd in Molenhoek en Venlo Venlo, -01-02 Geschreven door: Nicole Körber-Thelosen VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven in

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2011 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 13 juni 2012 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2013 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 12 mei 2014 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...3 2. PRAKTIJKPROFIEL

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2017

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2014 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 1 juni 2015 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...3 2. PRAKTIJKPROFIEL.3

Nadere informatie

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Antwoord: Eigenlijk maak je het einddoel op dezelfde manier meetbaar als bij kinderen uit de vrije vestiging.

Nadere informatie

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Gegevens in deze publicatie

Nadere informatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici Toegelicht voor logopedisten april 2003 Inhoud 1. Achtergronden 2 2. De criteria (2000-2005) voor registratie in het Kwaliteitsregister 2.1 Werkomvang 2 2 2.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2016

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Vragen en verwachtingen vooraf? Proces

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Zorg door de logopedist

Zorg door de logopedist NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de logopedist Jaarcijfers Lisa Verberne Chantal Leemrijse Robert Verheij Oktober 2017 KALENDERJAAR N I V E L Nederlands instituut voor onderzoek

Nadere informatie

7 fabels over online logopedie:

7 fabels over online logopedie: 7 fabels over online logopedie: Wat is online logopedie? Online logopedie is logopedische therapie online. Dat wil zeggen: via de internetverbinding. Dankzij online logopedie hoeven kinderen en volwassenen

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Kwaliteitsregister Registerpodologen & Podoposturaal therapeuten

Kwaliteitscriteria Kwaliteitsregister Registerpodologen & Podoposturaal therapeuten Kwaliteitscriteria 2016-2021 Kwaliteitsregister Registerpodologen & Podoposturaal therapeuten 1. Kwaliteitscriteria 2016 2021 1.1 Registratie in Kwaliteitsregister Alleen gediplomeerde podologen en podoposturaal

Nadere informatie

Protocol Logopedie. SBO De Brigantijn. Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren Hogeweg 6, 5751 KX Deurne

Protocol Logopedie. SBO De Brigantijn. Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren Hogeweg 6, 5751 KX Deurne Protocol Logopedie SBO De Brigantijn Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren Hogeweg 6, 5751 KX Deurne Inhoudsopgave: 1. Wat verstaan wij onder logopedie blz. 3 2. Dossierscreening blz. 3 3. Logopedische screening

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Iedereen kan last krijgen van stemproblemen en het komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor.

Iedereen kan last krijgen van stemproblemen en het komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Stem Adem-/ en stemproblematiek Heesheid Adembeheersing als voorbereiding op zingen Hyperventilatie Spreken in het openbaar Stemproblemen en stemverandering bijv. bij transseksualiteit, pubertijd Symptomen:

Nadere informatie

LOGOPEDIEPRAKTIJK FRIJNS-VAN PUTTEN. www.mijnlogopedist.nl. Dijkgravenlaan 73, 2352 RN Leiderdorp. www.mijnlogopedist.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK FRIJNS-VAN PUTTEN. www.mijnlogopedist.nl. Dijkgravenlaan 73, 2352 RN Leiderdorp. www.mijnlogopedist.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK FRIJNS-VAN PUTTEN Een begrip in Leiderdorp sinds 1991, 2352 RN Leiderdorp Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie Over de praktijk Praktijk Logopediepraktijk Frijns-van

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL Er is een ontwikkeling gaande dat steeds meer logopedisten door scholen worden gevraagd om de logopedische behandeling niet meer vanuit de praktijk, maar binnen de schoolmuren

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

Praktijkafspraken. Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil

Praktijkafspraken. Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil Praktijkafspraken Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil Correspondentie adres Admiraalvlinderlaan 4 4105 TH Culemborg t: 06 29 27 40 24 e: info@logopediekinderpraktijk.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM. Kwaliteitsjaarverslag

PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM. Kwaliteitsjaarverslag PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM Kwaliteitsjaarverslag 2010 Inhoud Inleiding... 2 Visie & Missie... 3 Kritieke succesfactoren... 3 Managementsamenvatting... 3 Resultaten per onderdeel...

Nadere informatie

1 Jaarverslag Logopedie I.Kloosterboer

1 Jaarverslag Logopedie I.Kloosterboer Jaarverslag Logopedie -5 I.Kloosterboer Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte Zwolsestraat 8 AC Raalte Raalte, november 5 Geacht college, voor u ligt het jaarverslag logopedie over het schooljaar

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

1 Jaarverslag Logopedie I. Kloosterboer

1 Jaarverslag Logopedie I. Kloosterboer Jaarverslag Logopedie - I. Kloosterboer Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag logopedie over het schooljaar -. De gemeentelijke taak met betrekking tot schoollogopedie kenmerkt zich door een logopedische

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd:

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd: Het logopedisch patiëntendossier: Welke gegevens mogen/moeten er wel of niet in? Deze vraag is onderdeel van een groter geheel; namelijk dossiervoering in het algemeen. Er zijn verschillende wettelijke

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

Connect logopedie. Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed.

Connect logopedie. Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed. Connect logopedie Hartelijk welkom bij Connect logopedie! Connect betekent verbinden. De verbinding tussen u en anderen bestaat in de basis door goede communicatie. Als u en/of uw naasten behoefte hebben

Nadere informatie

Reglement praktijkvoering

Reglement praktijkvoering Reglement praktijkvoering Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Reglement Praktijkvoering A. Organisatie van de praktijk Herkenbaarheid De kunstzinnig

Nadere informatie

KNGF PRIVACYREGLEMENT

KNGF PRIVACYREGLEMENT KNGF PRIVACYREGLEMENT Doelstelling privacy reglement Het bestuur van het KNGF vindt dat een vereniging met duizenden leden een tastbare waarborg aan zijn leden moet bieden dat zorgvuldig met hun gegevens

Nadere informatie

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen De Klinisch Linguïst Specialist in Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen Copyright Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) April 2000 Secretariaat: Vereniging voor Klinische Linguïstiek

Nadere informatie

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Kwaliteitstoets en audit Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Programma Voorstellen Terugblik Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets NVLF richtlijnen Vragen Doel van de Kwaliteitstoets

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk-Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk-Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Geschreven door: Eliska Heukels, i.s.m. Miriam Helsper en Annette Vos Websites: www.logopediepraktijkodijk.nl www.ontspannenspreken.nl Datum verslaglegging: juni 2013 0

Nadere informatie

Bijlage 2 Specifieke SORKC-schema s

Bijlage 2 Specifieke SORKC-schema s Bijlage 2 Specifieke SORKC-schema s In deze bijlage zijn zeven specifieke SORKC-schema s opgenomen. Het algemeen logopedische SORKC-schema uit Hoofdstuk 3 is uitgewerkt voor stemstoornissen door Riep Niemeijer

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie Schijndel Praktijk van Berkel Wegwijs in de fysiotherapie Onze organisatie FysioMaatwerk FysioMaatwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten van 9 praktijken uit Den Bosch, Gilze, Heeswijk Dinther,

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Formats voor verslagen

Formats voor verslagen Bijlage 4 Formats voor verslagen Onderzoeksverslag Verslag van het logopedisch onderzoek van..., door..., d.d.... Personalia Inleiding Aanmelding, verwijzing, klacht en vraagverheldering Intakegesprek

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Oktober 2017

INFORMATIEFOLDER Oktober 2017 INFORMATIEFOLDER Oktober 2017 LABAN DEURLOOSTRAAT 19C 4694BP SCHERPENISSE TEL 0166-763 887 FYSIO-CENTRUM-STEENBERGEN@HETNET.NL Informatiefolder Fysio Centrum Scherpenisse Algemeen De praktijk voor fysiotherapie

Nadere informatie

Praktijkafspraken. LogopedieKinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Haaften, Neerijnen en Tuil

Praktijkafspraken. LogopedieKinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Haaften, Neerijnen en Tuil Praktijkafspraken LogopedieKinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Haaften, Neerijnen en Tuil Correspondentie adres Admiraalvlinderlaan 4 4105 TH Culemborg t: 0629274024 e: info@logopediekinderpraktijk.nl

Nadere informatie

Logopedie bij dementie. Elly Cox, MA Beleidsmedewerker NVLF/ logopedist

Logopedie bij dementie. Elly Cox, MA Beleidsmedewerker NVLF/ logopedist Logopedie bij dementie Elly Cox, MA Beleidsmedewerker NVLF/ logopedist e.cox@nvlf.nl Vandaag Beleid NVLF logopedie en dementie Handreiking communicatie bij dementie Kennismaken Wie ben je? Waarom zit je

Nadere informatie

Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG

Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 Incura Pagina 1 / 14 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Sjabloon kwaliteitsjaarverslag... 4 3 Overzichten kwaliteitsjaarverslag... 5 3.1 Type zorg... 5 3.2 Aanmeldingen...

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Niña van Wermeskerken Lead auditor Kiwa Robert Versteegh / Jongky Tetehuka InPraktijk Opening Totstandkoming Kwaliteitstoets De rol van de NVLF Door wie wordt het

Nadere informatie

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A.

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. Werkervaring 1600 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Kwaliteitsjaarverslag 2015 Middelharnis, 03 mei 2016 geschreven door K. Aalbers 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4,5 2.2 Structuur van de praktijk... 6

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s

Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s Ten behoeve van het project Van oefendefect naar oefeneffect! Logopedie in het SBO. is een enquête verspreid over 29 SBO s. Achtereenvolgens worden

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis

Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis U en uw kind hebben een afspraak op het Gehoor- en Spraak Centrum (GSC) van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Erasmus MC - Sophia.

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Op pagina 3 staat het overzicht en alleen de 5 jarige kleuters zijn gescreend.

Op pagina 3 staat het overzicht en alleen de 5 jarige kleuters zijn gescreend. Aan de gemeente Krimpen a/d IJssel Tav Dhr W. Fassaert, Raadhuisplein 2 2922 AD Krimpen aan den IJssel 12 februari 2014 Geachte heer Fassaert, Hierbij de gegevens van de schoollogopedische screening 5

Nadere informatie

Polikliniek Revalidatie

Polikliniek Revalidatie Revalidatie Geneeskunde Polikliniek Revalidatie Volwassenen Inleiding Uw revalidatiearts heeft in overleg met u besloten dat u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie. U revalideert om te herstellen

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets (Versie 1.0 okt 2013) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2014 Vrijwillige toets Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform

Nadere informatie

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019 Registratieregeling Apothekersassistenten in de Openbare Farmacie 2014-2019 Kwaliteitscriteria apothekersassistenten 2014-2019 In 2009 is de Stichting Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten in de

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010.

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Kwaliteitscriteria 2010-2015 De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Versie:november 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

2A. Werkervaring. Werkervaring

2A. Werkervaring. Werkervaring INVULLING CRITERIA 2005-2010 NVvP t.b.v. KWALITEITSREGISTER 2A. Werkervaring Werkervaring internalisatie Alle cliënt of patiënt gebonden werkzaamheden die beschreven zijn in het beroepsprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Praktijk Doortast

Algemene voorwaarden Praktijk Doortast Algemene voorwaarden Praktijk Doortast Algemeen De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 4 therapeuten met diverse specialisaties. Voor de administratieve ondersteuning is de administratief

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2008

Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2008 Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2008 maart 2009 Inhoud Inleiding Ontwikkeling verslagjaar Praktijk Praktijksituatie Cliëntgegevens Voorlichting en klachtbehandeling Kwaliteit Inleiding Met dit Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda. Maart 2014 NR.7. Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014

Agenda. Maart 2014 NR.7. Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014 Maart 2014 NR.7 Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014 8-3 Alfy Kool gr. 3 22-3 Lynn Akkerman gr. 4 10-3 Nienke Sunter gr. 2 25-3 Kevin Stoute gr. 3 11-3 Jeanet Hendriks gr. 6 26-3 Roan de Lange gr. 8 17-3

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Spraak & Taal Ambulatorium

Spraak & Taal Ambulatorium Spraak & Taal Ambulatorium Communicatieontwikkeling van het kind weer snel op het goede spoor Hans Kaffener, Gz-psycholoog h.kaffener@kentalis.nl Wendy Boelhouwer, klinisch linguïst w.boelhouwer@kentalis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Logopedie. Logopedie. Ondersteuning bij communicatie- en slikproblemen. Evean. Midden in het leven.

Logopedie. Logopedie. Ondersteuning bij communicatie- en slikproblemen. Evean. Midden in het leven. Logopedie Logopedie Ondersteuning bij communicatie- en slikproblemen Evean. Midden in het leven. Werken aan stem-, spraak-, taal-, slik-, gehoorproblemen stemproblemen Heesheid, schorheid en andere stemproblemen

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie