Methodiek/Ouderprogramma bij VVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodiek/Ouderprogramma bij VVE"

Transcriptie

1 Factsheet Het ei van Columbus Naam Methodiek Ontwikkelaar Gegevens Contactpersoon: Integraalprogramma (methodiek voor psz en po) mét aanvullend ouderprogramma Rezulto Onderwijsadvies, ITTA Universiteit van Amsterdam Naam: Dr. M. Verhallen, Rezulto OA Adres: Sarphatipark 25 Naam: Drs. J.J. de Maa, ITTA Adres: Spuistraat VT Amsterdam Tel./ Integraalprogramma dat ingezet kan worden bij alle VVE-programma s: het materiaal is bedoeld voor zowel peuters als kleuters; voor de taal- en denkontwikkeling van de kinderen en voor de taalontwikkeling van de anderstalige en laaggeletterde ouders. Tevens zijn de materialen ontwikkeld om thuis te gebruiken bij interactieve taalactiviteiten, spelletjes en voorlezen. Directe lijn van de leerkracht op school naar de ouders thuis Doel Methodiek/Ouderprogramma De Kinderen zo snel mogelijk aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving op een speelse, betekenisvolle wijze de (basis)woorden van de taal leren. Het gaat om woorden die ze nodig hebben om optimaal mee te kunnen komen op school. Een goede woordkennisopbouw is noodzakelijk voor de communicatieve ontwikkeling (meepraten/-lezen en schrijven), de cognitieve ontwikkeling (mee denken/leren) en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.(meedoen) op school meepraten/lezen, meedenken, meedoen De Ouders actief betrekken bij het onderwijs van hun kinderen, het educatieve thuismilieu versterken en de Nederlandse taalvaardigheid van de ouders zelf stimuleren. Taal-/woordleerdoelen Het is exact bekend welke de belangrijkste

2 woorden zijn om te leren. De BAK (de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters) is een lijst van 3000 woorden, die kinderen moeten kennen om succesvol in groep 3 aan hun leesen schrijfonderwijs te kunnen beginnen en die de basis vormt voor hun verdere woordenschat uitbreiding. Een deel van de woorden komt aan bod in VVE-methodes, maar de BAK bevat substantieel meer woorden. Bovendien behoort een gedegen betekenisopbouw achter de woorden en een goed gestructureerd woordkennisnetwerk, waarin nieuwe woorden en betekenissen goed kunnen worden ingepast, tot de basisdoelen. Beschrijving methodiek/ouderprogramma Doel ouderprogramma Het doel van de oudercursus is het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kind ten einde het schoolsucces van het kind te bevorderen. Het ouderprogramma richt daarbij zich op: 1. Het versterken van het educatief thuismilieu; 2. het vergroten van de taalvaardigheid van de ouders; 3. Het werken aan partnerschap tussen ouders en school. Amerikaans onderzoek laat zien dat ouderbetrokkenheid en family literacy veel opbrengt, wanneer thuis met taal- en oefenmaterialen wordt gewerkt dat geheel aansluit op de materialen die op school gebruikt worden. Het materiaal van LOGO3000 vormt de kern van de woordenschat-activiteiten op school, thuis en in de oudercursus. In het materiaal zijn alle BAK-woorden kant-en-klaar uitgewerkt volgens een effectieve didactiek (Kwaliteitskaarten Woordenschat, van der Nulft/Verhallen, 2012). Op school: Voor de kinderen worden in de groep geïntegreerd in de activiteiten van de dag, ingeschoven in de geplande thema s extra woordleermomenten gecreëerd (hooguit 2 minuten), waarin woorden in logische samenhang, kort en krachtig worden uitgelegd en ingeoefend. De woorden komen in de klas te hangen en worden continue herhaald: in de interactie in de groep en in speelse activiteiten, ook digitaal. De digitale component omvat spelletjes en een toets, die leerkrachten op elk moment kunnen afnemen. Thuis: Ouders krijgen dezelfde plaatjes, woorden en zinnetjes die het kind hoort aangereikt voor thuis: in magazines (die veel lijken op het kindertijdschrift BOBO), met spelletjes, versjes, verhaaltjes en liedjes die in dezelfde periode op school aan de orde komen en in digitale spelletjes waarin de woorden vaak en gevarieerd herhaald worden en die de kinderen thuis samen met de ouders kunnen spelen.

3 In de magazines komen de woorden terug met kant-en-klaar uitgewerkte voorbeelden van interactieve activiteiten, compleet met gespecificeerde vragen en tips om op een speelse manier taalstimulerende ouder-kind gesprekjes te voeren, de natuurlijke dagelijkse interactie te verrijken en de geletterdheid te stimuleren. Voor het ouderprogramma zijn drie mogelijke invullingen, afhankelijk van de behoeften van ouders en school, het (taal)niveau van de ouders en de financiële en beleidsmatige mogelijkheden van de school. 1. Ouderavonden Vier ouderavonden met informatie over woordenschatverwerving en educatieve mogelijkheden thuis. 2. Ouder-kindworkshops 24 ouder-kindworkshops die kunnen worden ingezet voor gezamenlijke activiteiten van ouder en kind: twee per seizoen voor peuters, groep 1 en groep De oudercursus Intensieve (1-2 dagdelen per week) cursus voor laagtaalvaardige en/of laaggeletterde ouders, met vier vaste onderdelen: woorden, met je kind, gesprekken en eigen werk. a.woorden De woorden die de kinderen leren komen in de oudercursus met de materialen van LOGO 3000 aan bod. De woorden worden behandeld een week vóórdat de peuters en kleuters ze in de groep aangeboden krijgen. b Met je kind Nauw aansluitend bij het programma van de voorschool en de kleutergroepen, leren de ouders hoe zij thuis actief met hun kind samen de woorden kunnen laten terugkomen in educatieve activiteiten en in de dagelijkse interactie: ze leren hoe ze de woordkennis van de kinderen in de alledaagse situaties kunnen uitbreiden en eventueel samen thuis met de digitale spelletjes aan de gang kunnen gaan. c.gesprekken De ouders worden voorbereid op rapportgesprekken, ouderavonden, themabijeenkomsten voor ouders, feesten en projecten in de klas: ze leren de benodigde woorden en oefenen de gesprekken die horen bij deze activiteiten. d. Eigen werk Tijdens dit laatste onderdeel maken de ouders verwerkingsoefeningen. Ze werken met werkbladen waarin de woordclusters en

4 de woorden van de praatplaten van het LOGOmateriaal onderwerp zijn. Deze woorden zijn in het eerste lesonderdeel behandeld. Er zijn werkbladen voor drie subgroepen: Alfa (A1), Beginners (A2) en Plus (B1). Profiel van de docent De oudercursus kan worden verzorgd door een leerkracht van de school of door een taalaanbieder uit de betreffende gemeente. In beide gevallen is een combinatie van specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk op het gebied van klassenmanagement, pedagogiek, didactiek, volwasseneneducatie, (laag)geletterdheid en NT2. Bij het materiaal van de oudercursus is een uitgebreid profiel opgenomen. Doelgroep Naast andere methodiek te gebruiken? Materiaal Monitor Om het woorden leren bij de kinderen te monitoren is een digitaal toetsinstrument ontwikkeld. Om de vorderingen van de ouders goed te volgen is een aantal instrumenten ontwikkeld: 1. Woordenschattoets Er is een flexibel instrument ontwikkeld, waarmee scholen op drie niveaus, in alle groepen en bij elk seizoen kunnen controleren in welke mate de ouders de aangeleerde woorden beheersen. 2. Logboek educatieve activiteiten Met het logboek Educatieve activiteiten wordt het educatief thuismilieu gestimuleerd en houdt de docent zicht op de ontwikkeling. 3. Strippenkaart participatie Als de school goed contact heeft met de ouders en de ouders betrokken zijn bij de school, komt dit ouders, kind en school ten goede. Met een strippenkaart wordt de participatie gevolgd. De oudercursus is bedoeld voor ouders (maar ook grootouders of andere opvoeders) van kinderen op de voorschool en kleuter groepen waar LOGO3000 wordt ingezet. De intensiteit van deelname aan de cursus is afhankelijk van de beheersing van het Nederlands. De oudercursus richt zich primair op laagtaalvaardige en/of laaggeletterde ouders. Er is materiaal beschikbaar voor drie taalniveaus - laag-taalvaardig (KSE1, A1 (in termen van ERK) of op weg naar 1F (in termen van Meijerink); - basisvaardig (KSE2, A2 (in termen van ERK) of 1F (in termen van Meijerink); - hoog-taalvaardig (B1 (in termen van ERK) of 2F (in termen van Meijerink). Ja. De materialen zijn speciaal ontwikkeld om geïntegreerd te worden ingezet.de woorden worden in betekenisvolle, natuurlijke contexten aangeboden om de interactie in de groep en thuis te verrijken, zodat het natuurlijke verwervingsproces ruim baan krijgt. LOGO Materiaal oudercursus:

5 Handleiding, handreiking en kwaliteitskaart Digitale component Magazines voor ouders en kinderen met de 3000 woorden Speelleerbladen/Werkbladen Logboek educatieve activiteiten Strippenkaart participatie Opzet woordenschattoets Ouder-kindworkshops Kosten aanschaf integraal programma incl ouderprogramma Kosten aanschaf ouderprogramma Kosten deelname oudercursus Intensiteit ouderprogramma (tijdsduur) Hoe vorm te geven op bestuurlijk (gemeente/schoolbestuur) en financieel vlak? Kosten aanschaf LOGO ,= (incl. 2- jarige licentie digitaal materiaal). Optioneel: -Complete set magazines + CD s voor ouders: 15, = per gezin; -Digitale inlog-licentie voor de ouders 10, = per jaar per gezin. De scholen die werken met LOGO 3000 kunnen gratis gebruik maken van het materiaal voor de oudercursus (exclusief de speelleerboekjes voor ouder-kind). De docent van de oudercursus kan bij het ITTA een train de trainer Ei van Columbus volgen. Dit kan een training op betreffende de school zijn zijn of een training met open inschrijving. Dit verschilt per gemeente en soms per school en is mede afhankelijk van subsidie Taal en Ouderbetrokkenheid vanuit de gemeente. Meestal zijn de cursussen (bijna) gratis om de toegankelijkheid van de deelname te vergroten. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften variërend van twee jaar twee dagdelen per week tot een aantal maanden 1 ½ uur per week. Ook worden er 1 keer per maand ouderkindworkshop georganiseerd. Gemeente en schoolbesturen kunnen in het kader van VVE-beleid het programma een plek geven passend bij de doelen die gesteld zijn. De gemeente kan de oudercursus financieren en mogelijk ook een deel van het Logomateriaal. De besturen financieren het materiaal en maken op school- en bovenschools niveau resultaat afspraken met de directeuren van de scholen en samenwerkingsafspraken met de PSZ s/kinderdagverblijven. Indien de gemeente het niet opneemt binnen het beleid rond VVE, ouderbetrokkenheid etc. dan kan het bestuur in het kader van educatief partnerschap gelden meerjarig inzetten voor het uitvoeren van oudercursussen.

6 Goede praktijkvoorbeelden/behaalde resultaten Onderzoek Borging In de evaluaties van de pilotgemeenten komt naar voren dat goede resultaten geboekt zijn met betrekking tot: - Taalontwikkeling van peuters en kleuters: vergroting van de woordenschat, een doorgaande lijn in de taalstimulering van voor- naar vroegschools en ondersteuning door ouders, kinderen zijn beter aanspreekbaar, hun mondelinge taalvaardigheid neemt toe; - De ouders: het leren van dezelfde woordenschat als hun kinderen, het beter en vaker communiceren met pedagogisch medewerkers en leerkrachten, het begeleiden van hun kind in taalontwikkeling en actief participeren (komen uit hun isolement). - De pedagogisch medewerkers en leerkrachten: verdieping van hun kennis en vaardigheden in het woordenschatonderwijs, het inpassen van 3000 woorden binnen hun eigen programma/werkwijze, het bewerkstelligen van een ononderbroken taalontwikkeling van voor- naar vroegschools (doorgaande lijn) en het werken aan het verbeteren van de oudercontacten. De methodiek is gebaseerd op bewezen effectieve werkwijze. Evidence based kenmerken van het doelmatig verbreden en verdiepen van woordenschat en het opbouwen van een goed gestructureerd achterliggend kennis netwerk zijn vertaald naar een praktische didactiek. Andere succesfactoren zoals afstemming van ouderprogramma op het programma van de kinderen, aandacht voor modeling en coaching, communicatiestijl (sensitiviteit) en leescultuur, evenals het versterken van partnerschap tussen school en ouders, zijn verwerkt in het programma. De kwaliteit van implementatie en uitvoering wordt geborgd door de aard van het programma, de uitwerking van het materiaal in kant-en-klaar uitgeschreven scripts, een introductie en trainingsfilm en door training van leerkrachten, schoolleiding en docent van de oudercursus.

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Quick scan VVE-programma s

Quick scan VVE-programma s Quick scan VVE-programma s Quick scan VVE-programma s IJsbrand Jepma Sjak Rutten Sandra Beekhoven November 2009 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 7 2. Onderzoeksvragen 9 3. Bevindingen.. 11 1

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET SPOOR BASISSCHOOL DE STAPPEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET SPOOR BASISSCHOOL DE STAPPEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET SPOOR BASISSCHOOL DE STAPPEN Locatie : peuterspeelzaal : basisschool Brinnr. : 08NZ

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Hoofdstuk 1 - Algemene doelstellingen en uitgangspunten Inleiding Alle scholen in Rotterdam worden aangemoedigd tot actief ouderbeleid. De school draagt zorg voor

Nadere informatie

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Professioneel aan de start Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten Opleidingsbrochure Academie kss groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten inleiding 6 WELKOM BIJ De Academie KSS! 6 Direct aanmelden? 7 inhoudsopgave A. ARBOschOLINGEN 8 BHV en EHBO bij kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Inhoud WOORD VOORAF... 3 WAAROM EEN SCHOOLGIDS?... 5 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL... 6 1.1 ACHTERGROND VAN DE SCHOOL... 6 1.2 COÖRDINATOR, LERAREN EN BESTUUR...

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod

Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht T 030 230 63 44 www.nji.nl www.triplep-nederland.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Training Niveau 2: Kort

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015 Programmagids 2014 2015 /VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders Ons woordenschatonderwijs heeft een enorme boost gekregen Nascholing Primair Onderwijs en VVE 2014/15

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen

SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Oberon-Focus-KeuzeprocesVE 17-11-09 12:14 Pagina 1 Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De school

Nadere informatie

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Juni 2002 Geactualiseerd december 2006 Bestelwijze De brochure is te bestellen door te bellen met het secretariaat 0182-547888 of mailen

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT. De basis voor een goede schoolloopbaan. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden.

EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT. De basis voor een goede schoolloopbaan. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden. EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT De basis voor een goede schoolloopbaan Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr Kees Vernooy December 2007/Januari 2008 Kees Vernooy 08-01-16 Taalpilots

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Kinderopvang. Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. Kom verder. Saxion. www.saxion.

Kinderopvang. Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. Kom verder. Saxion. www.saxion. Kinderopvang Kinderopvang 2012 2012 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS Kom verder. Saxion. Apeldoorn Deventer Enschede Saxion InformatieCentrum Kerklaan 21 Handelskade 75

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Toolbox vakantiescholen Rotterdam

Toolbox vakantiescholen Rotterdam Toolbox vakantiescholen Rotterdam Onderdeel aanpak en methoden Toolbox vakantiescholen Rotterdam onderdeel aanpak en methoden pagina 1 van 9 Welke aanpak/methodes kiezen we voor de vakantieschool? Er komt

Nadere informatie

Beleidsplan ouderbetrokkenheid

Beleidsplan ouderbetrokkenheid Beleidsplan ouderbetrokkenheid 2013-2014 1 Beleidsplan ouderbetrokkenheid Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Populatie... 4 4. Verwachtingen... 5 5. Ouders betrekken... 7 5.1 VVE: Taaltas...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2016. Hildegardisschool Verbraakstraat 7, 3036 MR, Rotterdam 010 4656840 hildegardis.dir@rvko.nl. Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam

Schoolplan 2015-2016. Hildegardisschool Verbraakstraat 7, 3036 MR, Rotterdam 010 4656840 hildegardis.dir@rvko.nl. Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam Schoolplan 2015-2016 Hildegardisschool Verbraakstraat 7, 3036 MR, Rotterdam 010 4656840 hildegardis.dir@rvko.nl Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen deel 3 1.1 Schoolomgeving 3

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie