1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León"

Transcriptie

1 Werkplan 2013

2 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2013 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen, samengevat in acht doelen, aan te pakken. In 2013 richt SVUL haar aandacht op MD 1, 2 en 7. In 2013 bestaat SVUL 30 jaar! Met de langdurig opgebouwde specifieke ervaring als stedenbandenorganisatie kan SVUL een actieve bijdrage leveren aan deze doelstellingen in de lokale situatie. De jarenlange vertrouwensrelatie tussen organisaties in Utrecht en León maakt een constructieve en professionele samenwerking mogelijk. In de komende jaren wil SVUL de bestaande contacten uitbouwen en nieuwe verbanden zoeken. Daarbij wil SVUL zo veel mogelijk gebruik maken van nieuwe vormen van communicatie en fondsenwerving en met meer inzet nieuwe doelgroepen aanspreken, vooral jongeren. Door een direct contact via sociale media met leeftijdgenoten in León te bevorderen, ontwikkelen scholieren en studenten mogelijk meer betrokkenheid bij elkaar, ontwikkelingssamenwerking en de stedenband. Samenwerking met de Gemeente Utrecht SVUL vindt de samenwerking met de gemeente Utrecht van groot belang en is blij met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentes Utrecht en León tot Naast gezamenlijke inzet voor een duurzamere wereld levert Utrecht een bijdrage aan belangrijke projecten als de huisvesting in León ZO, waterbeheer, het leefbaarheidsbudget (in relatie tot huiselijk geweld) en startende ondernemers. Terwijl met de Utrechtse bijdrage projecten zoals de jaarbeurs en het klimaatbos in León zich steeds zelfstandiger ontwikkelen. In het kader van Team 2015 vindt goede afstemming plaats tussen SVUL, de gemeente en veel andere lokale partners o.a. rond MD-voorlichting. Nicaragua en León Opnieuw zullen Europese regeringen, waaronder de Nederlandse, met kritische blik de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad en burgemeester in Nicaragua hebben gevolgd. In de dialoog met León is ruimte voor deze zorgen én hoe ondersteuning vanuit Utrecht kan blijven aansluiten op gemeentelijk beleid gericht op armoedebestrijding. De stichting ziet goede perspectieven tot samenwerking en uitwisseling met en ondersteuning van partners in León. Daarbij zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van de expertise en kanalen van organisaties als het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN), HIVOS en de VNGi. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León - Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van groepen met de laagste inkomens en/of een achterstandspositie in León. SVUL biedt enerzijds financiële ondersteuning voor kleinschalige projecten, uitgevoerd door lokale organisaties. Zij levert anderzijds een bijdrage aan capaciteitsopbouw van samenwerkingspartners in León gericht op duurzame ontwikkeling en financiële onafhankelijkheid. Aanvragen voor ondersteuning van projecten zijn afkomstig uit León en worden geformuleerd door particuliere samenwerkingspartners. - Voorlichting geven over Nicaragua, ontwikkelingssamenwerking, de stedenbandprojecten en het bevorderen van mondiale bewustwording. - Bevorderen van uitwisseling van gelijksoortige groepen en instellingen tussen Utrecht en León. 3. Doelstellingen voor In samenwerking met partners binnen Team 2015 in Utrecht bijdragen aan de wereldwijde campagne voor de realisering van de Millenniumdoelen in 2015 door steun aan specifieke projecten in León. Deze projecten zijn gericht op capaciteitsopbouw en op duurzame kwaliteitsverbetering van lokale organisaties. Dit waar nodig in samenwerking met de gemeente León en lokale overheidsinstellingen. 2. Voorlichting over de Millenniumdoelen en de projecten en vergroten van het draagvlak voor de stedenband onder andere door het benaderen van nieuwe doelgroepen zoals jongeren via scholen en scouting. Ook door publieksactiviteiten en het uitwisselen van kennis en ervaring bij zusterorganisaties en groepen in Utrecht en León wil SVUL deze doelen bereiken. 3. Versterking en professionalisering van de organisatie Werkplan 2013 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 2

3 4. Uitwerking doelstellingen Realisering Millenniumdoelen 2015 Projecten in León SVUL heeft besloten de fondsenwerving en voorlichting voor twee reeds in 2012 opgestarte projecten ook in 2013 voort te zetten. De projecten dragen bij aan het bereiken van de volgende Millenniumdoelen: - MD 1 uitbanning van extreme armoede en honger : De drie in 2012 opgezette vrouwencoöperaties met 52 leden krijgen bedrijfskundige en technische scholing op het gebied van boekhouding, omgaan met de computer en varkenshouderij door NGO ProdeMujer. De coöperaties verbeteren daardoor hun productiviteit. In de tweede helft van 2013 volgt de oprichting van drie nieuwe coöperaties. - MD 2 alle kinderen naar de basisschool : Het vervolgproject basisonderwijs is gericht op het voorkomen van schooluitval en het zorgen dat kinderen terug naar school gaan in samenwerking met leerkrachten van de basisscholen, wijkvoorlichters en wijkleiders. NGO Vínculos Solidarios organiseert de scholing van leerkrachten en jonge wijkleiders en huisbezoeken bij ouders, levert gratis lesmateriaal en zorgt voor een verbeterde infrastructuur op school. De wijken worden begin 2013 in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs gekozen. In aansluiting op het onderwijsproject wil SVUL in 2013 onderzoeken in hoeverre een verband gelegd kan worden met het programma kinderarbeidvrije zones van LBSNN/HIVOS in het kader van Caminando Juntos II. Naast deze projecten wil SVUL zich ook inzetten voor MD 7 duurzaam milieu door het klimaatbos project in León te promoten. Hierbij gaat het ook om de mogelijkheid dat in de toekomst particulieren en bedrijven de CO2 uitstoot van hun vliegreizen kunnen compenseren. Geldinzameling / Fondswerving in Utrecht Om de financiering van de projecten in León voor een bedrag van te waarborgen, ontwikkelt SVUL in 2013 verschillende fondswervingsactiviteiten: - Scholen zullen actief worden benaderd voor sponsorlopen en kerstmarkten ten behoeve van het onderwijsproject (verwachte inkomsten: 8.000). - De mogelijkheid van crowdfunding (bijvoorbeeld via de 1%-club) en de samenwerking met intermediaire fondsenwervers zoals SEI (www.seitrust.com) wordt onderzocht. - SVUL organiseert eigen benefietactiviteiten zoals het concert van het Millennium Mannenkoor in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL doet 16 maart (verwachte inkomsten: 1.000). - Organisaties/bedrijven worden in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) benaderd om financiële steun en/of om hiervoor een appèl te doen in hun netwerk. - SVUL zoekt sponsoring via projecten als kerstpakketkeuze voor medewerkers bij bedrijven en instellingen. In 2012 is SVUL daarom begonnen met een actie Kies een kerstpakket voor León, hetgeen bij Rabobank Utrecht is gelukt. In 2013 zet SVUL deze actie voort en geeft er meer publiciteit aan. - SVUL blijft inzetten op groei van vaste en incidentele donateurs. - Voor het bemiddelen van stages of vrijwilligerswerk vraagt SVUL een bijdrage van 500 voor de projecten, in te zamelen door reizigers bij vrienden en familie of via crowdfunding (verwachte inkomsten: 2.500). - Voor substantiële verhoging van het bedrag aan projectsteun in León worden fondsen benaderd zoals Impulsis. - Voor financiering van activiteiten in Utrecht zullen ook fondsen worden benaderd Voorlichting en vergroten van het draagvlak SVUL wil ook in 2013 mensen en organisaties in Utrecht door goede communicatie, voorlichting en publieksactiviteiten betrekken bij de stedenband met León. Door gerichte voorlichting over de stedenband en de Millenniumdoelen wil SVUL het draagvlak vergroten voor de steun aan de diverse projecten en de inwoners van Utrecht bewuster maken van het belang van internationale samenwerking en bijvoorbeeld de bijdrage als consument aan Fair Trade. Focus op jongeren SVUL wil het draagvlak voor de stedenband vergroten door zich met nadruk te richten op scholieren en jongeren. De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat scholen open staan voor samenwerking en uitwisseling en zich willen inzetten voor fondswerving. - Met het activeren van scholen wordt een grote doelgroep bereikt, naast leerlingen en docenten ook ouders. Scholieren worden bij het stedenbandenconcept betrokken door het houden van gastlessen Werkplan 2013 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 3

4 op 10 scholen, het organiseren van sponsorlopen en het stimuleren van correspondentie tussen scholen in Utrecht en León. - Jongeren in Utrecht en León wil SVUL bereiken door het benaderen van scoutinggroepen en sportverenigingen. De mogelijkheden van het gebruik van sociale media is daarbij een enorme stimulans. - Studenten van de Hogeschool en de Universiteit weten de weg te vinden naar SVUL. Door de kennis en ervaring die SVUL biedt kunnen in studenten goed geadviseerd worden op stage en afstudeeropdrachten, dit in samenwerking met stagebegeleiders. Tijdens hun verblijf in León worden zij waar nodig door de lokale vertegenwoordigster van SVUL begeleid. Stages van Utrechtse studenten bij Leonese bedrijven, organisaties en instellingen worden in samenwerking met de Hogeschool en de Universiteit gestimuleerd en middels een vacaturebank gesystematiseerd. Betrekken van het bedrijfsleven Door het gericht benaderen van bedrijven en een beroep te doen op hun ambities tot maatschappelijk verantwoord ondernemen wil SVUL bereiken dat bedrijven betrokken worden bij de activiteiten en projecten van de stedenband. Uitwisseling van kennis en ervaring SVUL wil de uitwisseling van kennis, ervaring en cultuur tussen scholen en andere gelijksoortige organisaties in León en Utrecht stimuleren. - Bestaande contacten van onder andere het UMCU, Kofi Annan Business School, Brede School Het Zand in Leidsche Rijn en Ouderparticipatiecrèche Bombardon met hun Leonese zusterinstellingen worden waar nodig ondersteund. - Middelbare scholen en organisaties die cursussen (zakelijk) Spaans aanbieden worden begeleid bij hun contact via sociale media met scholieren/jonge ondernemers in León. Dit als vervolg op een project van een groep studenten ontwikkelingssamenwerking van de Hogeschool Utrecht eind Publieksactiviteiten Bewustwording, betrokkenheid en voorlichting wil SVUL ook bereiken door middel van culturele activiteiten zoals: een avond over Nicaraguaanse taal en cultuur in maart, een theatervoorstelling over homorechten in Nicaragua met een Nicaraguaanse en een Utrechtse acteur in juni en de FilmBlik op Nicaragua (vertoning van een selectie van de nieuwste speelfilms, documentaires en korte films uit en over Nicaragua) in het najaar. SVUL sluit aan bij bestaande sportieve en maatschappelijke activiteiten in de stad zoals Singelloop, NL doet, Roze Zaterdag, MidZomerGracht festival, open dagen Universiteit, etc. SVUL verwacht in 2013 ongeveer 10 publieksactiviteiten te realiseren. Communicatie Publiciteit wordt gezocht via de lokale media, sociale media, de website met blog, films op youtube en nieuwsbrieven. In 2013 zal de papieren nieuwsbrief plaats maken voor een digitale versie. Met flyers, posters en via de huis-aan-huisbladen zal de publiciteit worden aangevuld. SVUL streeft naar een verdubbeling van het aantal bezoekers op Facebook (actueel 250 per week) en op de website (actueel 1000 per maand). Samenwerking SVUL zoekt en onderhoudt samenwerkingsrelaties met tal van gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, waarbij de specifieke ervaring met internationale uitwisseling en projectsteun wordt ingezet. Samengewerkt wordt met: Team 2015, Gemeentelijke Werkgroep Utrecht-León, LBSNN, DMO gemeente Utrecht, culturele en maatschappelijke instellingen en organisaties (zoals Universiteit en Hogeschool Utrecht, UMCU, Casa Latina, ROC s, Kargadoor, Instituto Cervantes, COC, Stichting De Overkant, Stichting Wereldfeest, Milieucentrum Utrecht, Vrijwilligerscentrale, Stichting Utrechtrent) en Utrechtse bedrijven (Urban Bike Concepts, Contacto Spaans, Bodytalk, Rabobank Utrecht, SEItrust). Met Milieucentrum Utrecht en het gemeentelijke Team 2015 werkt SVUL samen aan voorlichting over het klimaatbosproject en betrekt daarbij scoutinggroepen via het FSC Quest van de VNGi Versterking en professionalisering van de organisatie Om de expertise van vrijwilligers en medewerkers en de effectiviteit van de organisatie te versterken, zet SVUL in op verschillende actielijnen: - 10 nieuwe vrijwilligers worden actief geworven. - Scholing van vrijwilligers en medewerker wordt gestimuleerd door gebruikmaking van het workshopaanbod van onder andere de Vrijwilligercentrale en Impulsis. Werkplan 2013 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 4

5 - De inzet van professionals wordt bevorderd, ook in het kader van MVO en door gebruik te maken van netwerken zoals LinkedIn. - Het bestuur SVUL wordt uitgebreid met twee nieuwe leden die over een breed netwerk in Utrecht beschikken. - SVUL werkt een beleid uit voor de bemiddeling van plekken voor stages en vrijwilligerswerk, logeeradressen in León en de begeleiding ter plaatse. Dit om vraag en aanbod beter af te stemmen en de ervaringen te evalueren. - Ontwikkelen van een langere termijn visie van SVUL tot en na 2015 door uitwerking van een beleidsplan. 5. Begroting 2013 Uitgaven Omschrijving 1 Salariskosten 1.1 Salariskosten Sociale lasten Pensioenkosten Ziekteverzuimverzekering, etc Administratieve ondersteuning/activiteitenbegeleiding Vergoeding contactpersoon in León Organisatiekosten 2.1 Kantoorkosten vast (huur) Kantoorkosten variabel Organisatiekosten León Telefoon en postzegels Verzekeringen Reiskosten Documentatie Diversen Administratie Vrijwilligersbegeleiding Activiteiten 3.1 Publieksactiviteiten in Utrecht Digitale nieuwsbrief Algemene flyer Projecten in León 4.1 Diverse projecten Totaal Inkomsten Specificatie 1.1 Subsidie gemeente Utrecht Sponsoring/fondsen/donaties tbv activiteiten Utrecht Inzameling Utrecht tbv projecten León Entreegelden activiteiten Totaal Werkplan 2013 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 5

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. pagina 1

Jaarverslag 2013. pagina 1 Jaarverslag 2013 pagina 1 1. Inleiding In het hiernavolgende vindt u een verslag van de werkzaamheden en activiteiten van de stichting Stedenband Maastricht-Rama (stichting RaMa) in 2013. De uitvoering

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8. Samen in Actie. Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte

Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8. Samen in Actie. Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte groep 8 Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8 Samen in Actie Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte 1 Campagne stedenband en millenniumdoelen 2 Fondswervende activiteiten Thema-module

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond ANBI- gegevens Samenvatting en locatie informatie. Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig. Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos RSIN of fiscaal nummer 8062.19.701 Contactgegevens

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 VIA VIA

Werkprogramma 2013 VIA VIA Werkprogramma 2013 Vooruitblik op 2013 VIA VIA In december 1972 ging het Experiment Vrijwilligerscentrale in Arnhem en Tilburg van start. Een initiatief van de toenmalige (Arnhemse) CRM-minister Marga

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

VOORWOORD. Faire groet, Lisanne van Geffen Voorzitter stichting Young & Fair

VOORWOORD. Faire groet, Lisanne van Geffen Voorzitter stichting Young & Fair YOUNG & FAIR JAARVERSLAG 2014 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een enorm succesvol jaar geweest voor Young & Fair! Wij hebben ontzettend veel jongeren bereikt met onze eerlijke boodschap. Met een grote groep

Nadere informatie