2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León"

Transcriptie

1 Werkplan 2014

2 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2014 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen, samengevat in acht doelen, aan te pakken. In 2014 richt SVUL haar aandacht op MD 1 (armoedebestrijding), MD 2 (basisonderwijs voor alle kinderen) en MD 7 (een duurzaam milieu). Door betreffende projecten van lokale partnerorganisaties financieel te steunen, levert SVUL een actieve bijdrage aan deze doelstellingen. De jarenlange vertrouwensrelatie tussen organisaties in Utrecht en León maakt een constructieve en professionele samenwerking mogelijk. De goede resultaten van de projecten in León in 2013 zijn hiervan een illustratie. Ook op gemeentelijk niveau zal de balans opgemaakt worden wat bereikt is met de Millenniumdoelen en de stedenband door alle betrokken organisaties. De conclusies zullen leiden tot discussie over het vervolg. In Utrecht staat SVUL in 2014 voor de uitdaging om Utrechtse burgers en organisaties actief te betrekken bij de stedenband. De afnemende overheidssteun voor ontwikkelingssamenwerking en de aanhoudende maatschappelijke discussie over nut en noodzaak daarvan lijken te leiden tot een klimaat waarin het moeilijker wordt om mensen te enthousiasmeren. SVUL probeert hierop in te spelen door de Utrechters directer te informeren over de projecten. Meer nadruk wordt gelegd op een persoonlijke benadering en de positieve effecten van de stedenband voor mensen in León én in Utrecht. Ook doen zich in toenemende mate mogelijkheden voor, zoals het interesseren van studenten voor stages in León. En scholen blijven dé plek om belangstelling te wekken voor het leven in de zusterstad en de uitwisseling van ervaringen tussen leeftijdgenoten, De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en León die duurt tot en met 2015, betekent een stimulans voor de activiteiten van SVUL. De samenwerking met de Jaarbeurs rond de beursaccomodatie in León begint concrete resultaten aan te nemen. Het klimaatdebat over het bos bij León gaat verder. Op verzoek van de gemeente León krijgen, naast voortgaande ondersteuning bij planning en aanpak van de stadsuitbreiding, water en sanitatie de komende tijd meer aandacht. De goede resultaten van de gemeentelijke samenwerking verdienen het om meer onder de aandacht van de Utrechtse bevolking gebracht te worden! 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León - Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van groepen met de laagste inkomens en/of een achterstandspositie in León. SVUL biedt enerzijds financiële ondersteuning voor kleinschalige projecten, uitgevoerd door lokale organisaties. Zij levert anderzijds een bijdrage aan capaciteitsopbouw van samenwerkingspartners in León gericht op duurzame ontwikkeling en financiële onafhankelijkheid. Aanvragen voor ondersteuning van projecten zijn afkomstig uit León en worden geformuleerd door particuliere samenwerkingspartners. - Voorlichting geven over Nicaragua, ontwikkelingssamenwerking, de stedenbandprojecten en het bevorderen van mondiale bewustwording in Utrecht. - Bevorderen van uitwisseling van gelijksoortige groepen en instellingen tussen Utrecht en León. 3. Doelstellingen voor Bijdragen aan de realisering van de Millenniumdoelen door steun aan twee projecten in León op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs en capaciteitsopbouw. Dit waar mogelijk en zo nodig in samenwerking met de gemeente León en lokale overheidsinstellingen en met partners in Utrecht. 2. Voorlichting geven aan de Utrechtse bevolking over de Millenniumdoelen en de projecten tijdens publieksactiviteiten, gastlessen op scholen en door middel van media als de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief. 3. Vergroten van het draagvlak voor de stedenband in Utrecht onder andere door het benaderen van doelgroepen zoals jongeren via scholen en universiteiten. 4. Uitwisseling bevorderen van kennis en ervaring tussen onderwijsinstellingen in Utrecht en León en door bemiddeling van stages en vrijwilligerswerk van Utrechters in León. 5. Versterking en professionalisering van de eigen organisatie. Werkplan 2014 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 2

3 4. Uitwerking doelstellingen Realisering Millenniumdoelen 2015 Projecten in León SVUL heeft besloten in 2014 volgende projecten te steunen: 1. MD 1 uitbanning van extreme armoede en honger : Met 5.000,- steun uit Utrecht krijgen drie groepen vrouwen in de eerste helft van 2014 scholing en technisch advies. Dit met het doel om het organisatorisch en bedrijfsmatig functioneren van hun reeds in 2013 opgezette coöperaties te verbeteren. Bovendien kunnen de vrouwen hierdoor hun economische activiteiten zoals de productie en verkoop van typische zoetigheden en maïsgerechten versterken. In de tweede helft van 2014 kunnen deze vrouwen en de leden van drie in 2012 opgerichte coöperaties mogelijk financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een microkrediet. SVUL hoopt hiervoor een verdere bijdrage van ,- ter beschikking te kunnen stellen. De begeleiding in Nicaragua is in handen van de NGO Prodemujer. 2. MD 2 alle kinderen naar de basisschool : Met 5.000,- uit Utrecht stimuleert de NGO Asociación Niños y niñas del Fortín 100 kinderen die op de vuilnisbelt werken en bruikbaar afval verzamelen om weer naar school te gaan. Daarbij worden ook hun ouders en leerkrachten betrokken. Ouders worden gemotiveerd om de kinderen ook buiten de school te steunen; leerkrachten leren hoe ze schooluitval kunnen voorkomen. De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en volgen weerbaarheidstraining om geweld en uitbuiting tegen te gaan. Ze komen uit 60 families en wonen in 12 bijzonder arme wijken die dichtbij de vuilnisbelt liggen. In diverse workshops worden ouders en leerkrachten voorgelicht over de rechten van kinderen, geweld en misbruik, genderkwesties, communicatie en dergelijke. Bijzonder aan dit project is de integrale aanpak waardoor positieve effecten niet alleen op het schoolbezoek, maar ook op de familierelaties en de sfeer in de gemeenschap worden verwacht. Door de inhoud van het project is het vanzelfsprekend dat er samenwerking wordt gezocht met de Ministeries van Onderwijs en Gezondheid. SVUL hoopt dat de resultaten leiden tot meer aandacht voor deze bijzondere doelgroep bij de gemeente León. De steun van SVUL voor dit project is afhankelijk van een cofinanciering door de stedenband Hamburg-León; pas eind november 2013 wordt hierover besloten. 3. MD 7 duurzaam milieu : waar nodig ondersteunt SVUL het Milieucentrum Utrecht bij de promotie van het klimaatbos project in León. Geldinzameling / Fondswerving in Utrecht en León Om de financiering van de projecten in León voor een bedrag van ( 5000 voor de vrouwencoöperaties, mogelijk voor microkredieten en 5000 voor kinderen die op de vuilnisbelt werken) te waarborgen, ontwikkelt SVUL in 2014 verschillende fondswervingsactiviteiten: - 5 Scholen zullen actief worden benaderd voor sponsorlopen en kerstmarkten ten behoeve van het onderwijsproject (verwachte inkomsten: 5.000). - De mogelijkheid van crowdfunding en de samenwerking met intermediaire fondsenwervers zoals SEI (http://www.seifoundation.org/) wordt verder onderzocht. - SVUL organiseert eigen benefietactiviteiten zoals een zwemwedstrijd in Zwembad De Kikker Organisaties/bedrijven worden in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) benaderd om financiële steun en/of om hiervoor een appèl te doen in hun netwerk. - Ook bedrijven/fondsen in León/Nicaragua worden benaderd om na te gaan in hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren. - Voor het bemiddelen van stages of vrijwilligerswerk vraagt SVUL een onkostenvergoeding van 100,- en een bijdrage van 200 voor de projecten, door reizigers in te zamelen bij vrienden en familie of via crowdfunding (verwachte inkomsten: 2.500). - Voor substantiële verhoging van het bedrag aan projectsteun in León worden fondsen benaderd zoals Wilde Ganzen, Stichting Doen en dergelijke (verwachte inkomsten: ). - Houden en werven van vaste of tijdelijke donateurs (verwachte inkomsten: 2.500). - Voor de financiering van (voorlichtings)activiteiten in Utrecht speelt de mogelijke deelname aan het Europe Aid programma Town Twinning in Development een grote rol. SVUL heeft zich hiervoor als een van 10 stedenbandenorganisaties opgegeven. Pas begin 2014 is bekend of het project doorgaat en welke bedragen SVUL eventueel ter beschikking staan. Werkplan 2014 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 3

4 4.2. Voorlichting en vergroten van het draagvlak SVUL wil ook in 2014 mensen en organisaties in Utrecht door goede communicatie, voorlichting en publieksactiviteiten betrekken bij de stedenband met León. Door gerichte voorlichting over de stedenband en de Millenniumdoelen wil SVUL het draagvlak vergroten voor de steun aan de diverse projecten en de inwoners van Utrecht bewuster maken van het belang van internationale samenwerking. Uitgaande van de eigen projecten, ondersteunt SVUL de promotie van Fair Trade, duurzaamheid en mensenrechten. Daarbij wordt contact gezocht met Utrechtse organisaties die op dit terrein actief zijn. Op het gebied van voorlichting wisselt SVUL ervaring en kennis uit met andere stedenbandenorganisaties in Nederland en Nicaragua. Focus op jongeren De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat kinderen en jongeren open staan voor samenwerking en uitwisseling en dat onderwijsinstellingen zich willen inzetten voor fondswerving. - Met het activeren van scholen wordt een grote doelgroep bereikt, naast leerlingen en docenten ook ouders. Scholieren van 5 scholen worden bij het stedenbandenconcept betrokken door het geven van gastlessen, het organiseren van sponsorlopen en het stimuleren van correspondentie tussen kinderen in Utrecht en León. - Door de kennis en ervaring die SVUL biedt, kunnen in studenten van Hogeschool en Universiteit mogelijk geadviseerd worden over stage en afstudeeropdrachten. Tijdens hun verblijf in León worden zij waar nodig door de lokale vertegenwoordigster van SVUL begeleid. Vacatures van stageplaatsen bij Leonese bedrijven, organisaties en instellingen worden ondergebracht in een vacaturebank bij Hogeschool en Universiteit. In León was tot nu toe weinig belangstelling voor stagiaires uit Utrecht, in 2014 wordt in samenwerking met het International Office van de HU een nieuwe impuls gegeven. Betrekken van het bedrijfsleven Door het gericht benaderen van 10-tal bedrijven en een beroep te doen op hun ambities tot maatschappelijk verantwoord ondernemen wil SVUL bereiken dat bedrijven betrokken worden bij de activiteiten en projecten van de stedenband. Daarbij wordt gekeken naar de koppeling van de aard van het bedrijf aan het soort project, bijvoorbeeld afvalverwerkers aan het scholingsproject voor jonge vuilophalers. Uitwisseling van kennis en ervaring SVUL wil de uitwisseling van kennis, ervaring en cultuur tussen scholen en andere gelijksoortige organisaties in León en Utrecht stimuleren. - Bestaande contacten van onder andere het UMCU, Kofi Annan Business School, Brede School Het Zand in Leidsche Rijn, Vrije School Utrecht en Ouderparticipatiecrèche Bombardon met hun Leonese zusterinstellingen worden waar nodig ondersteund. - Middelbare scholen en organisaties die cursussen (zakelijk) Spaans aanbieden worden begeleid bij hun contacten via sociale media met scholieren/jonge ondernemers in León. Dit als vervolg op een project van een groep studenten ontwikkelingssamenwerking van de Hogeschool Utrecht eind Publieksactiviteiten Bewustwording, betrokkenheid en voorlichting wil SVUL ook bereiken door middel van culturele activiteiten zoals een avond over Nicaraguaanse taal en cultuur in maart, een zwemwedstrijd in zwembad De Kikker eind augustus/begin september en de FilmBlik op Nicaragua (vertoning van een selectie van de nieuwste speelfilms, documentaires en korte films uit en over Nicaragua) in het najaar. SVUL sluit aan bij bestaande activiteiten in de stad zoals het MidZomerGracht Festival, open dagen Universiteit en Hogeschool, etc. SVUL verwacht in 2014 ongeveer 4 publieksactiviteiten te realiseren. Communicatie Publiciteit wordt gezocht via de lokale media, sociale media, de website met blog, films op Youtube en digitale nieuwsbrieven. Met flyers, posters en via de huis-aan-huisbladen zal de publiciteit worden aangevuld. SVUL streeft naar een verhoging van het aantal bezoekers op Facebook (actueel bijna 170 volgers) en op de website (actueel 1000 bezoekers per maand). Samenwerking SVUL zoekt en onderhoudt samenwerkingsrelaties met tal van gemeentelijke en maatschappelijke organisaties. Samengewerkt wordt met: Team 2015, de Gemeentelijke Werkgroep Utrecht-León, LBSNN, culturele en maatschappelijke instellingen en organisaties (zoals Universiteit en Hogeschool Utrecht, studievereniging Adelante, UMCU, Stichting Casa Latina, Marnix Academie, Kargadoor, Instituto Cervantes, COC, Stichting De Overkant, Milieucentrum Utrecht, Vrijwilligerscentrale, Stichting Utrechtrent, Stichting SEI) en Utrechtse bedrijven. In het kader van het mogelijke EU-project zal met de deelnemende Europese stedenbandenorganisaties kennis en ervaring uitgewisseld worden over Institution building, Capacity Development, Global Education Practice en Dissemination. Werkplan 2014 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 4

5 4.3. Versterking en professionalisering van de organisatie Om de expertise van vrijwilligers en medewerkers en de effectiviteit van de organisatie te versterken, zet SVUL in op verschillende actielijnen: - 5 nieuwe vrijwilligers worden actief geworven. - Scholing van vrijwilligers en medewerker wordt gestimuleerd door gebruikmaking van het workshopaanbod van onder andere de Vrijwilligercentrale, Wilde Ganzen en Impulsis. - De inzet van professionals wordt bevorderd, ook in het kader van MVO en door gebruik te maken van netwerken zoals op LinkedIn. - SVUL professionaliseert de bemiddeling van plekken voor stages en vrijwilligerswerk, logeeradressen in León en de begeleiding ter plaatse. Dit om vraag en aanbod beter af te stemmen en de ervaringen te evalueren. - Ontwikkelen van een langere termijn visie van SVUL tot en na 2015 in een beleidsplan. 5. Begroting 2014 op basis van ongewijzigd beleid Uitgaven Omschrijving 1 Salariskosten 1.1 Salariskosten Sociale lasten Pensioenkosten Ziekteverzuimverzekering, etc Administratieve ondersteuning/activiteitenbegeleiding Vergoeding contactpersoon in León Organisatiekosten 2.1 Kantoorkosten vast (huur) Kantoorkosten variabel Organisatiekosten León Telefoon en postzegels Verzekeringen Reiskosten Documentatie Diversen/representatie Administratie Werkbezoek coördinator Utrecht aan León Activiteiten 3.1 Publieksactiviteiten in Utrecht Digitale nieuwsbrief Flyers Projecten in León 4.1 Diverse projecten Totaal Inkomsten specificatie 1 Subsidie gemeente Utrecht Sponsoring/fondsen/donaties tbv activiteiten Utrecht Inzameling Utrecht tbv projecten León Diverse bijdragen organisatiekosten Totaal Resultaat 50 Werkplan 2014 Stichting Vriendschapsband Utrecht-León 5

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8. Samen in Actie. Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte

Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8. Samen in Actie. Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte groep 8 Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8 Samen in Actie Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte 1 Campagne stedenband en millenniumdoelen 2 Fondswervende activiteiten Thema-module

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. pagina 1

Jaarverslag 2013. pagina 1 Jaarverslag 2013 pagina 1 1. Inleiding In het hiernavolgende vindt u een verslag van de werkzaamheden en activiteiten van de stichting Stedenband Maastricht-Rama (stichting RaMa) in 2013. De uitvoering

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en niet financiële ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home Goedgekeurd door het bestuur op 17 maart 2014 1. INLEIDING... 2 2. MISSIE, VISIE EN ETHISCHE CODE... 3 2.1 MISSIE... 3 2.2 VISIE BRING THE ELEPHANT HOME...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS

MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS ONDERNEMINGSPLAN MOEDER KIND CENTRUM OVERVECHT Auteur: Anneke van der Ven in opdracht van BOA Versie 1: 9 september 2005 Status: concept MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Project Plan het h uis Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Stichting Hethuis Ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 27268291,

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie