OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING"

Transcriptie

1 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] [VOORNAAM] [ADRES] [ ADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 85 Kortrijk, Sint Jorisstraat, ingeschreven bij de KBO onder het nummer , RPR Kortrijk rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, bevoegd om huidige overeenkomst af te sluiten; hierna genoemd Lawaisse ; ANDERZIJDS. De Cliënt en Lawaisse worden hierna individueel aangeduid als een Partij en gezamenlijk als de Partijen. WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: De Cliënt wenst bij Lawaisse een effectenrekening te openen en Lawaisse de opdracht te geven zijn orders met betrekking tot financiële instrumenten en daarnaast van onder meer goudstaven, gouden beleggingsinstrumenten en zilverkilo s te ontvangen en uit te voeren voor zijn rekening. Bovendien wenst de Cliënt begeleiding te ontvangen bij zijn beleggingsbeslissingen inzake financiële instrumenten en wenst derhalve van de adviezen en inlichtingen van Lawaisse inzake beleggingen te genieten om zijn vermogen optimaal te kunnen beheren. Het geheel van de informatie inzake de financiële instrumenten die aan de Cliënt worden aangeboden werden aan de Cliënt voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst overgemaakt door middel van het document Beleggingsinstrumenten 9, dat eveneens verkrijgbaar is op de internetsite Het geheel van de informatie betreffende de kosten en bijbehorende lasten, de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse en de beginselen inzake het beheer van mogelijke belangenconflicten van Lawaisse zijn omstandig omschreven in Bijlage III, IV, V en VI gevoegd bij huidige overeenkomst en werden 1

2 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst aan de Cliënt overgemaakt. Voormelde Bijlagen werden aan huidige overeenkomst gevoegd, doch maken er geen deel van uit, behoudens Bijlage III. Ingeval de opdrachten van de cliënt enkel betrekking hebben op voormelde orders die geen financiële instrumenten zijn, zijn de Bijlagen II, IV en V niet van toepassing. De Cliënt verklaart de bovenvermelde informatie ten gepaste tijde ontvangen te hebben, zijnde vóór het afsluiten van huidige overeenkomst, zodat hij van de aard en de risico s van de voorgestelde financiële instrumenten, de kosten en bijbehorende lasten en de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse kennis heeft kunnen nemen. Partijen hebben beslist onder de hierna bepaalde voorwaarden de volgende overeenkomst te ondertekenen. EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst Huidige overeenkomst heeft als doel de voorwaarden en modaliteiten te omschrijven binnen dewelke Lawaisse aan de Cliënt de volgende beleggingsdiensten aanbiedt: - het aanhouden van een effectenrekening (zie artikel ); - het ontvangen en uitvoeren van orders (zie artikel ); - het verlenen van adviezen en inlichtingen inzake beleggingen (zie artikel 7). De algemene voorwaarden van Lawaisse maken integraal deel uit van huidige overeenkomst en zijn in Bijlage VII hernomen. Artikel. De Effectenrekening De Cliënt doet voor de bewaring en de administratie van zijn effectenportefeuille beroep op Lawaisse, waarbij er onder het rekeningnummer - - een effectenrekening op zijn naam is geopend (hierna de Effectenrekening ) door middel van het in Bijlage I gevoegde formulier. De portefeuille bestaat uit de vermogensbestanddelen, tegoeden en de liquide middelen, zoals opgenomen in Bijlage VIII (voor een bestaande effectenrekening), of die na het openen van de rekening zullen worden overgemaakt, hun opbrengsten en alle aanvullende activa die de Cliënt gedurende de looptijd van huidige overeenkomst overdraagt naar zijn portefeuille en die in bewaring zijn gegeven. De Cliënt verklaart dat hij volle eigenaar is van de activa die geplaatst werden en zullen worden op de Effectenrekening, dat hij er regelmatig en onbeperkt over kan beschikken, en dat deze activa naar zijn weten op geen enkele wijze voortkomen noch zullen voorkomen uit het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hij bevestigt dat de bestanddelen van de portefeuille vrij en onbelast zijn door enig recht of aanspraak vanwege een derde. De Cliënt vrijwaart Lawaisse voor alle aanspraken vanwege derden voortvloeiend uit het feit dat de portefeuille niet vrij en onbelast was of dat hij er niet over kon beschikken. Het behouden van de Effectenrekening bestaat erin ten eerste de financiële instrumenten in te schrijven op een rekening op naam van de Cliënt, i.e. de rechten van de Cliënt over de financiële instrumenten te erkennen, en ten tweede de tegoeden te bewaren volgens de modaliteiten van het financieel instrument zelf. Lawaisse zal geen diensten verlenen met betrekking tot vermogensbeheer en zijn tussenkomst zal erin bestaan dat hij de deposito s of financiële instrumenten in ontvangst neemt, de bewaring van de tegoeden van de Cliënt verzekert en alle gebruikelijke plichten betreffende de deposito vervult, alsmede alle daden stelt van materiële beschikking betreffende tegoeden van de Cliënt. Artikel 3. Classificatie van cliënten door Lawaisse Conform de toepasselijke wetgeving en de interne classificatiepolitiek van cliënten van Lawaisse dient de Cliënt, voor wat de in huidige overeenkomst aangeboden financiële diensten betreft, als een niet-professionele cliënt beschouwd te worden.

3 3 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Hoewel de Cliënt de mogelijkheid heeft om schriftelijk aan Lawaisse te betekenen dat hij als een professionele klant wenst te worden behandeld, of ten alle tijde, of wat een bepaalde verrichting of investeringsdienst betreft, of voor een bepaald type verrichtingen en producten, is hij ervan op de hoogte gebracht dat Lawaisse zulke aanvraag niet in aanmerking zal nemen. Lawaisse garandeert derhalve dat de Cliënt ten alle tijde en in alle omstandigheden van de rechten en bescherming van het statuut van niet-professionele cliënt zal genieten. Artikel. Doelstellingen van de Cliënt.1. Lawaisse heeft voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst de Cliënt de nodige toelichtingen gevraagd over zijn ervaring, kennis en doelstellingen inzake beleggingen en het beheer van financiële instrumenten alsook over zijn financiële situatie, teneinde hem advies te kunnen verlenen inzake beleggingen. De noodzakelijke bovenvermelde informatie werd op basis van een vragenlijst verzameld. De ingevulde vragenlijst is als Bijlage II bij huidige overeenkomst gevoegd. De Cliënt bevestigt dat de inlichtingen die hij aan Lawaisse heeft verstrekt in het kader van huidige overeenkomst en opgenomen in Bijlage II (vragenlijst tot bepaling van het beleggersprofiel), correct en volledig zijn. De Cliënt neemt er kennis van dat edele metalen die onder fysieke vorm worden verhandeld, uitgesloten zijn van de bepalingen die betrekking hebben op het verlenen van beleggingsadvies... Op basis van de bovenvermelde gegevens hebben Partijen, overeenkomstig de toepasselijke reglementering, samen een investeringsprofiel bepaald: - Defensief* - Neutraal * - Dynamisch * (*: schrappen wat niet past).3. Op grond van de verkregen informatie opgenomen in Bijlage II en de bovenvermelde investeringsprofiel zijn de Partijen overeengekomen de volgende beleggingsstrategie te volgen: - klasse 1 (defensief): de Cliënt belegt enkel in cash, obligaties, kasbons - klasse (neutraal) : de Cliënt belegt in voorgaande volgens klasse 1, alsook aandelen en fondsen - klasse 3 (dynamisch) de Cliënt belegt in voorgaande volgens klasse, alsook complexe financiële instrumenten en opties (voor opties is tevens de ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst vereist)... Lawaisse verklaart dat het bovenvermelde investeringsprofiel en beleggingsstrategie zoals ze hierboven zijn omschreven, overeenstemmen met de beleggingsdoelstellingen van de Cliënt en dat de Cliënt in staat is de eraan verbonden beleggingsrisico s financieel te dragen en de nodige ervaring en kennis heeft om deze te begrijpen..5. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van het feit dat, indien hij de vragenlijst opgenomen in Bijlage II niet exhaustief heeft ingevuld, Lawaisse de verplichting heeft zich te onthouden hem enig beleggingsadvies te verlenen. De inlichtingen vermeld op deze vragenlijst zijn bestemd voor intern gebruik door Lawaisse en zullen behandeld worden overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 199 met betrekking tot de bescherming van het privéleven... De Cliënt zal tijdens de uitvoering van huidige overeenkomst aan Lawaisse kunnen vragen zijn investeringsprofiel en/of zijn beleggingsstrategie te herzien. Daarvoor zal hij de aan Lawaisse vermelde informatie opgenomen in Bijlage II moeten wijzigen en zullen Partijen samen een gesprek voeren betreffende 3

4 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING het nieuwe investeringsprofiel, de beleggingsdoelstellingen en beleggingsstrategieën van de Cliënt en de hieraan verbonden risico s, overeenkomstig de in huidig artikel voorziene procedure..7. Zou de situatie van de Cliënt in enige mate evolueren, in het bijzonder betreffende zijn ervaring, kennis en doelstellingen inzake beleggingen en beheer alsook zijn financiële situatie, dan moet hij Lawaisse er zo vlug mogelijk van op de hoogte brengen. Indien de Cliënt nalaat dit te doen, wordt Lawaisse ontslagen van elke aansprakelijkheid inzake de geleverde beleggingsadviezen..8. Lawaisse licht de Cliënt er uitdrukkelijk van in dat indien zij beleggingsdiensten verricht welke slechts bestaan in het uitvoeren van orders van de Cliënt en/of het ontvangen en doorgeven van deze orders ( execution only ), met of zonder nevendiensten, Lawaisse die beleggingsdiensten voor de Cliënt mag verrichten zonder de in huidig artikel voorziene procedure te moeten toepassen, wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de aangeboden diensten betreffen niet-complexe financiële instrumenten, zoals beschreven in artikel 7,, eerste streepje van de wet van augustus betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en in artikel 18 van het K.B. dd. 3 juni 7 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten; - de dienst moet verricht zijn op aanvraag en initiatief van de Cliënt zelf, zonder dat de Cliënt om de dienst vraagt in antwoord op een gepersonaliseerde tot de Cliënt bewust gerichte mededeling of uitnodiging van Lawaisse die bedoeld is de Cliënt te beïnvloeden met betrekking tot een specifiek financieel instrument of een specifieke transactie. De Cliënt is er derhalve duidelijk van in kennis gesteld dat Lawaisse bij het verrichten van de in huidig artikel.8 vermelde diensten niet verplicht is de passendheid van de te verrichten, aangeboden diensten of financiële instrumenten te beoordelen en dat de Cliënt derhalve niet van de bescherming van de toepasselijke gedragsregels zal genieten. De beleggingsdiensten van Lawaisse beperken zich bijgevolg tot passief beleggingsadvies. Indien de cliënt daarom verzoekt, kan Lawaisse ad-hoc informatie doorsturen naar de cliënt, zoals bvb. de aankondiging van de uitgifte van een nieuwe obligatie, zonder dat dit evenwel als pro-actief beleggingsadvies aangaande dit product kan worden beschouwd. Artikel 5. Risico s en beperkingen betreffende de verliezen De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk de risico s die verbonden zijn aan de instrumenten die door Lawaisse worden aanbevolen, rekening houdende met de beleggingsdoelstellingen, de investeringsprofiel en de beleggingsstrategieën van de Cliënt. Artikel. Het ontvangen en uitvoeren van orders De orders van de Cliënt worden gegeven door ondertekening van een opdrachtformulier dat door Lawaisse aan de Cliënt wordt voorgelegd. Deze ingevulde en ondertekende opdrachtformulieren kunnen aan Lawaisse per e- mail, fax of post verstuurd worden. Lawaisse kan de Cliënt de mogelijkheid bieden om de orders te geven op een andere wijze (bv. via telefoon of fax). Met betrekking tot dergelijke orders wijst Lawaisse evenwel elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door vertraging bij het geven van het order of niet-uitvoering van het order, behoudens bewijs van opzet of zware fout van haar kant. Met betrekking tot faxopdrachten is de Cliënt geldig verbonden door de handtekening die op het door Lawaisse ontvangen bericht voorkomt. Lawaisse kan de uitvoering van telefonische orders uitstellen tot na de schriftelijke bevestiging door de Cliënt of tot nadat Lawaisse aan de Cliënt, via een toestel dat het gesprek eventueel registreert, telefonische bevestiging van het order heeft gevraagd en gekregen.

5 5 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING De Cliënt verbindt er zich toe om voor orders die niet via het ondertekenen van een opdrachtformulier gegeven zijn alsnog het gebruikelijke opdrachtformulier te ondertekenen, als Lawaisse daarom verzoekt. Wanneer de Cliënt niet akkoord gaat met de manier waarop het order werd uitgevoerd, dient hij protest aan te tekenen binnen vijf werkdagen na het bericht van de uitvoering. Als de Cliënt binnen deze termijn geen protest heeft aangetekend, betekent dit dat hij instemt met de modaliteiten van de uitvoering. Lawaisse delegeert de uitvoering van de orders aan tussenpersonen. Bij dergelijke delegatie zal Lawaisse ervoor zorgen dat deze tussenpersonen gekozen worden conform haar keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen, waarvan de voornaamste bepalingen in Bijlage V zijn opgenomen. Deze keuzepolitiek heeft tot doel de Cliënt te garanderen dat hij aangaande het orderuitvoeringsbeleid het beste resultaat zal behalen wat de uitvoering van zijn orders betreft. De Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk van die keuzepolitiek van de tussenpersonen kennis te hebben genomen. Elke belangrijke wijziging van die keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op de internetsite van Lawaisse. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem tonen dat zij zijn orders heeft uitgevoerd in overeenstemming met die keuzepolitiek van de tussenpersonen. Specifieke instructies van de Cliënt kunnen Lawaisse beletten de door haar vastgestelde en in haar keuzepolitiek van de tussenpersonen opgenomen maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende orders het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden. Artikel 7. Het beleggingsadvies Lawaisse verbindt zich ertoe aan de Cliënt advies te verlenen in het beheer van zijn financieel vermogen dat bij Lawaisse op rekening staat of bij haar bekend is om hem in staat te stellen zijn beleggingsbeslissingen te nemen. Lawaisse verbindt zich ertoe deze opdracht naar best vermogen uitvoeren, met inachtneming van de hierna vermelde bepalingen. - Bij het formuleren van haar beleggingsadvies zal Lawaisse rekening houden met het investeringsprofiel en de beleggingsstrategieën van de Cliënt, zoals deze in huidige overeenkomst tussen Lawaisse en de Cliënt vastgelegd zijn, en Lawaisse zal ervoor zorgen dat dit beleggingsadvies overeenstemt met de beleggingsdoelstellingen van de Cliënt, dat de Cliënt in staat is de eraan verbonden beleggingsrisico s financieel te dragen en dat de Cliënt de nodige ervaring en kennis heeft om deze te begrijpen; - De beleggingsadviezen van Lawaisse zijn gebaseerd op prognoses inzake de te verwachten ontwikkelingen op de financiële markten. Gezien het complexe karakter van deze markten zijn deze prognoses steeds indicatief en kan Lawaisse dus geen enkele waarborg verlenen inzake de mate waarin de prognoses bewaarheid zullen worden; - De Cliënt neemt de uiteindelijke beslissing om een verrichting te initiëren, advies te vragen en een verrichting uit te voeren. Het staat de Cliënt vrij de adviezen van Lawaisse al dan niet te volgen en op eigen initiatief welke verrichting ook uit te voeren. Lawaisse draagt geen verbintenis noch verantwoordelijkheid met betrekking tot het opvolgen van de op basis van de verleende beleggingsadviezen gekochte financiële instrumenten. Daarenboven is zij geenszins verplicht beleggingsadviezen te verlenen op eigen initiatief. Artikel 8. Overzichten en gegevens 8.1. Behalve de borderellen en rekeninguittreksels die aan de Cliënt worden verstuurd voor iedere verrichting zal Lawaisse minstens één keer per jaar aan de Cliënt een periodiek overzicht versturen met de volgende inlichtingen: een vermelding van de inhoud en de waardering van de Effectenrekening, waaronder gegevens over elk financieel instrument dat aangehouden wordt, de marktwaarde of - als deze niet 5

6 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING beschikbaar is - de reële waarde («fair value») ervan en het kassaldo, aan het einde van de rapportageperiode; het totale bedrag aan vergoedingen en kosten over de rapportageperiode en de totale uitvoeringskosten en, voor zover van toepassing, met de vermelding dat op verzoek een gedetailleerdere specificatie wordt verstrekt; het totale bedrag aan dividenden, rente en andere betalingen die over de rapportageperiode zijn ontvangen in verband met de Effectenrekening van de Cliënt; informatie over andere corporate actions waardoor rechten worden verkregen die verband houden met financiële instrumenten in de Effectenrekening van de Cliënt. 8.. Op zijn aanvraag zal de Cliënt daarenboven tussenliggende verslagen kunnen verkrijgen Dienaangaande verbindt de Cliënt zich ertoe kennis te nemen van de inhoud van de verslagen, borderellen, rekeninguittreksels en andere overzichten en deze systematisch en in een redelijke termijn te controleren. 8.. Daarenboven kan de Cliënt ten alle tijde inlichtingen vragen betreffende zijn Effectenrekening De Cliënt geeft Lawaisse uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van de gegevens (o.a. in verband met zijn persoon) die door de Cliënt kenbaar gemaakt worden in verband met zijn huidig en toekomstig bezit van financiële instrumenten. Deze toestemming houdt in dat deze gegevens door Lawaisse kunnen worden gebruikt om ze te verwerken. De Wet Verwerking Persoonsgegevens kent elke natuurlijke persoon het recht toe om deze gegevens in te zien en, als ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te laten verbeteren of verwijderen. Artikel 9. Uitoefening van de stemrechten De Cliënt heeft het recht om op een algemene vergadering zelf de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de financiële instrumenten die hij bezit, mits hij Lawaisse daarvan minstens 3 dagen voor de afloop van de bij de oproeping voorziene termijn van neerlegging schriftelijk kennis geeft. Artikel 1. Vergoeding De vergoeding van Lawaisse is berekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de tarifering van Lawaisse zoals deze in Bijlage III is weernomen. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de tarifering en deze te hebben aanvaard. Deze vergoeding omvat enkel de vergoeding voor het aanhouden van de rekening, het ontvangen en uitvoeren van orders. Er is geen bijkomende vergoeding verschuldigd voor wat het beleggingsadvies betreft. Lawaisse informeert de Cliënt dat hij vergoedingen aan derden stort en dat hij alsook vergoedingen van derden ontvangt in het kader van de uitgevoerde verrichtingen. Lawaisse bevestigt dat dergelijke vergoedingen de kwaliteit van desbetreffende dienst ten behoeve van de Cliënt ten goede moeten komen en dat deze geen afbreuk doen aan de plicht van Lawaisse om zich in te zetten voor de belangen van de Cliënt. De kenmerken en berekeningswijze van dergelijke vergoedingen zijn beschreven in Bijlage III bij huidige overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk deze te hebben aanvaard. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem bijkomende inlichtingen betreffende dergelijke vergoedingen of provisies verschaffen. Artikel 11. Duur en beëindiging Huidige overeenkomst treedt in werking op heden en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

7 7 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Niettemin kan huidige overeenkomst op elk ogenblik door elke Partij beëindigd worden, mits de andere Partij hiervan met een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs in kennis wordt gesteld. De beëindiging van de overeenkomst door Lawaisse heeft uitwerking de zevende werkdag volgend op de dag van ontvangst van de kennisgeving door de Cliënt, tenzij beide Partijen anders overeenkomen bij de beëindiging en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). De beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt heeft uitwerking vanaf de ontvangst van de brief door Lawaisse, tenzij in deze brief een later tijdstip wordt bepaald en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). Het overlijden of de onbekwaamheid van de Cliënt zal huidige overeenkomst niet automatisch en van rechtswege beëindigen. Artikel 1. Aansprakelijkheid Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de Cliënt zou lijden door een waardevermindering van de portefeuille of een vermindering van de door de portefeuille gegenereerde opbrengsten (met inbegrip van alle gevallen waarin de waardeverminderingen het gevolg zouden zijn van kapitaalverliezen of fiscale verplichtingen), of door enige andere oorzaak. Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim of fraude gepleegd door een individu, bedrijf of vennootschap die als tussenpersoon bij transacties in verband met het beheer van de portefeuille is opgetreden, tenzij Lawaisse kennelijk nalatig is geweest of een opzettelijke fout heeft begaan bij de keuze van deze tussenpersoon. Artikel 13. Belangenconflicten Lawaisse neemt alle redelijke maatregelen om situaties van belangenconflicten op te sporen en om te vermijden dat dergelijke situaties de belangen van de Cliënt zouden schaden. De voornaamste bepalingen van het beheer van de belangenconflicten door Lawaisse worden beschreven in Bijlage IV bij huidige overeenkomst. Bijkomende inlichtingen worden aan de Cliënt overhandigd op zijn aanvraag. Elke belangrijke wijziging inzake de belangenconflictenpolitiek zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op het internetsite van Lawaisse. Artikel 1. Beroepsgeheim De Cliënt wordt op de hoogte gebracht dat Lawaisse gehouden is tot het beroepsgeheim in de mate van de door de wet voorziene voorwaarden. Het geheim mag echter opgeheven worden conform de wet, namelijk op aanvraag van de toezichthoudende overheid, van het belastings- of douanebestuur als van de strafrechter. Daarenboven laat de Cliënt, door het ondertekenen van huidige overeenkomst, Lawaisse toe om alle nodige hem betreffende inlichtingen door te geven aan alle tussenpersonen waarvan de tussenkomst nodig is, aan derden voor de behoeften van het beheer, aan onderaannemers, aan makelaars en verzekeraars. Natuurlijk zullen alle maatregelen genomen worden om het vertrouwelijk karakter van de doorgegeven informatie te vrijwaren. De Cliënt beschikt daarenboven over de mogelijkheid om Lawaisse van het geheim te bevrijden door hem schriftelijk en uitdrukkelijk aan te duiden aan welke derden hij geheime informatie zal mogen doorgeven en welke informatie het precies betreft. Artikel 15. Wijzigingen Huidige overeenkomst zal niet worden gewijzigd anders dan mits schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. 7

8 8 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Artikel 1. Ongeldigheid en verschil in de interpretatie De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dergelijke omstandigheid zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de aan te brengen aanpassingen aan de bepalingen van deze overeenkomst teneinde hetzelfde economisch evenwicht tussen de rechten en plichten van Partijen te vrijwaren en de wil van de Partijen te behouden alsof de nietige bepaling geldig zou geweest zijn. Zouden er enige verschillen bestaan van interpretatie tussen huidige overeenkomst en de algemene voorwaarden van Lawaisse, geldt de interpretatie van huidige overeenkomst. Artikel 17. Kennisgevingen Alle kennisgevingen en mededelingen die tussen Partijen moeten worden gedaan in het kader van huidige overeenkomst zullen schriftelijk geschieden en gedaan worden aan de betrokken Partij op het adres dat op de eerst pagina van huidige overeenkomst vermeld is (of op het adres dat voor de briefwisseling van de Effectenrekening van de Cliënt wordt gehanteerd, of op een ander adres dat door elke Partij, schriftelijk aan de andere Partij wordt medegedeeld). De Cliënt kan Lawaisse door de kanalen opgenomen in Bijlage VI bereiken. De Cliënt kan in het Nederlands met Lawaisse handelen en in deze taal de gevraagde documenten en informatie verkrijgen. Artikel 18. Toepasselijk recht geschillen Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De Rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van huidige overeenkomst. 8

9 9 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Ondergetekende(n) verklaren dat zij, noch de volmacht houders, geen US personen zijn. Hiermee worden bedoeld natuurlijke personen die staatsburger zijn van de Verenigde Staten van Amerika (door geboorte of naturalisatie), hetzij permanent (green card) of tijdelijk (minstens 183 dagen gedurende de drie laatste jaren) verblijven in de Verenigde Staten van Amerika; U.S. indicia hiervoor zijn: - Amerikaanse nationaliteit of verblijfplaats in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor de green card, waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten - geboorteplaats in de VS - minstens 1 adres in de VS (post, postbus, per adres of verblijfplaats) - een telefoonnummer in de VS - een opdracht van een rekening bij Lawaisse naar een rekening in de VS - een volmacht op de rekening voor een persoon met een adres in de VS (post, postbus, per adres of verblijfplaats). Ondergetekende(n) verklaren dat zij, noch de volmacht houders, noch één van hun ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau uitoefenen of ooit hebben uitgeoefend. Hiermee worden bedoeld als staatshoofd, minister, parlementariër, voorzitter van politieke partijen vertegenwoordigd binnen een regering, hoge ambtenaren van de staat (rechterlijk of uitvoerend met inbegrip van het leger), leiders van staatsbedrijven van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijken of hoge ambtenaren van internationale of supranationale organisaties zoals E.U., NAVO, Zo ja, geef een correcte omschrijving van dit mandaat alsook de datum van indiensttreding en/ of de datum van beëindiging: Mandaat:.. Datum van indiensttreding:. Datum van beëindiging van de functie:.. Betreft het een mandaat van een ouder, kind of echtgenoot? Zo ja, vermeld de aard van de relatie :. Aldus gedaan te Kortrijk, op.././., in twee originele exemplaren, waarvan elke Partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De cliënt (indien meerdere personen, dient iedereen te tekenen) (naam, datum + gelezen en goedgekeurd) NV Lawaisse beursvennootschap Nummer agentschap: Naam en handtekening medewerker/agent: Naam: Handtekening: 9

10 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING BIJLAGE I Formulier van opening van rekening: identificatie Naam Voornamen Adres Rekeninghouder Mederekeninghouder Adres van de fiscale woonplaats (indien anders): Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot Rijksinwoner J / N J / N Rijksregisternummer Bankrekeningnummer Beroep en evt. sector Studies: Telefoon privé Telefoon kantoor GSM Fax Burgerlijke staat gehuwd wettelijk samenwonend Huwelijksstelsel Identiteit en geboortedatum van de echtgeno(o)t(e): Namen en geboortedata van de kinderen: ongehuwd gescheiden wettelijk gemeenschappelijk scheiding van goederen weduwe/weduwnaar gehuwd ongehuwd gescheiden wettelijk gemeenschappelijk wettelijk samenwonend weduwe/ weduwnaar scheiding van goederen MEERDERE VOLLE EIGENAARS Gelieve opsplitsing te geven van de verdeling van de eigendomsrechten indien de gemeenschap een andere oorzaak heeft dan een huwelijksstelsel: 1

11 11 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE EIGENDOM Wanneer er een opsplitsing is in vruchtgebruik en blote eigendom en het vruchtgebruik komt toe aan rekeningnummer...op naam van... dienen al de vruchtgebruikers en blote eigenaars voor alle instructies samen te handelen, tenzij zij hieronder een volmacht hebben gegeven. Handtekening(en) vruchtgebruiker(s): VOLMACHTEN Naam Voornamen Adres Volmachten aan hieronder aangeduide personen Gevolmachtigde A Gevolmachtigde B Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Beroep en evt. sector US persoon of PEP J / N J / N * De gevolmachtigde(n) zal/zullen afzonderlijk/gezamenlijk optreden, Handtekening volmachtgever(s) voor akkoord : Handtekening volmachtdrager(s) voor akkoord : UNICITEIT MET ANDERE REKENINGEN BIJ DE BEURSVENNOOTSCHAP J / N Rekeningnummers:... Handtekening(en) rekeninghouder(s) voor akkoord BRIEFWISSELING: BORDERELLEN, FINANCIËLE UITTREKSELS, EN EEN JAARLIJKSE PORTEFEUILLE EVALUATIE Correspondentie in het: NL FR worden aan hogervermeld adres verzonden worden op verzoek van de klant verstuurd naar volgend mailadres, waarbij hij verzaakt aan de ontvangst van uittreksels op documenten van de Beursvennootschap Lawaisse worden op verzoek van de klant naar het hiernavolgende adres verzonden.... liggen op verzoek van de klant ter beschikking op het kantoor. Beursvennootschap Lawaisse verzoekt de klant minstens één maal per jaar de waardeschatting van de portefeuille voor akkoord te tekenen. Bij gebrek daarvan is de Beursvennootschap evenwel gemachtigd minstens één maal per jaar een waardeschatting van de portefeuille naar de titularis toe te sturen alsook op ieder ogenblik belangrijk geachte communicatie. De klant verklaart dat hij minstens één maal per maand de briefwisseling komt afhalen. 11

12 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING BIJLAGE II Vragenlijst tot bepaling van beleggersprofiel Gelieve in onderstaande tabellen onder Score de volgens U van toepassing zijnde Weging over te nemen. Algemene financiële informatie van de rekeninghouders Weging Score Gezamenlijk professionele inkomsten per maand <.5 EUR netto.5 5. EUR > 5. EUR Pensioen per maand < 1.5 EUR EUR > 3. EUR Onroerende goederen Nihil 1. EUR EUR EUR > 5. EUR Andere activa (kunst, bedrijfsactiva, beleggingen bij anderen,..) EUR EUR 1 > 5. EUR Financiële verbintenissen < 5 % waarde onroerende goederen en andere activa 5 % van onroerende en andere Aflossingen tgo inkomen Mijn beroeps- en onroerend inkomen. Ter info: oorsprong beleggingen: > % van onroerende goederen < 5 % van netto-inkomen.volstaat om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien.volstaat NIET om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien Erfenis / schenking / eigen arbeid/ indien andere:. 1

13 13 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Beurservaring van de cliënt. Weging Score Weinig of geen ervaring Middelmatig ( indicatief: à 5 jaar) Goed (indicatief 5 à 1 jaar) Uitstekend (indicatief: meer dan 1 jaar) Obligaties Obligaties Obligaties 1 5 Middelmatig ( indicatief: à 5 jaar) Goed (indicatief 5 à 1 jaar) Uitstekend (indicatief: meer dan 1 jaar) Aandelen Aandelen Aandelen 1 15 Bijkomende ervaring met Sicav s Derivaten, Opties, Warranten Speciale producten Hoeveel verrichtingen doet U per jaar in aandelen, Sicav s, Derivaten,. Wat is de gemiddelde omvang van deze verrichtingen? Geen (bvb. enkel obligaties,.) Minder dan 1 Tussen 1 en 1 Meer dan 1 Minder dan 3. EUR Tussen 3. en 1. EUR Meer dan 1. EUR 1 8 Commentaar (specificiteiten van de cliënt wat betreft zijn beurservaring, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij een beroep van de financiële aard heeft uitgeoefend, dat hij één of meerdere familiale rekeningen beheert, de aard, de volume en de frequentie van de door de cliënt verrichte transacties alsmede de tijdsduur van deze, enz. ): Productkennis van de cliënt Weging Score Kent U de kenmerken van volgende producten? Aandelen Indien geen kennis: A invullen. Obligaties 1 13

14 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Sicav s Derivaten, Opties, Warranten Indien geen kennis: B invullen Speciale producten Indien geen kennis: B invullen Hebt U ervaring met volgende financiële diensten Opgave van eigen beursorders. Uitvoeren van eigen orders Beleggingsadvies Financiële draagkracht Weging Score Ik heb de tegoeden op mijn (deze) rekening bij Lawaisse deels nodig om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien grotendeels en met grote zekerheid nodig binnen de maanden voor een investering niet onmiddellijk nodig, maar ik voorzie dat ik die zal nodig hebben voor mijn dagelijkse uitgaven of voor investeringen binnen de eerstvolgende 7 jaar niet nodig binnen de 7 jaar, behoudens onvoorziene omstandigheden 1 Risicoafkeer Weging Score Welke beschrijving past het best bij Uw beleggingsprofiel (antwoord op basis van Uw visie op lange termijn, laat U niet beïnvloeden door recente ervaringen) Ik hecht belang aan kapitaalbehoud, zelfs als dat ten koste gaat van rendement: U kiest automatisch voor een defensief profiel (*): A invullen. Ik zoek een hogere opbrengst, en ben bereid daarvoor hogere risico s te nemen Ik ga voor een zo hoog mogelijk rendement en accepteer daarvoor sterke koersschommelingen die eventueel tot (aanzienlijke) verliezen kunnen leiden. ( 8 Synthese Totale score Geef hier de som van alle behaalde scores weer: Score Profiel Conclusie U gaf bij Risicoafkeer of Kennis aan dat U opteert voor A: Defensief Score lager dan 3: Defensief Score tussen 3 en 5 of geopteerd voor B Neutraal Score boven 5 (tenzij geopteerd voor B: dan maximaal Neutraal ) Dynamisch 1

15 15 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OPMERKINGEN TOELICHTING U mag steeds vrijwillig kiezen voor een lager risico-profiel dan hetgeen uit Uw synthese blijkt. Indien U dit wenst, kunt U Uw tegoeden over rekeningen verdelen en deze opgave afzonderlijk maken voor beide rekeningen (omdat U bvb een deel van Uw middelen op korte termijn nodig hebt, en een ander deel niet, waardoor het antwoord op sommige vragen voor beide rekeningen kan verschillen. CONCLUSIE JA, ik ga akkoord met het beleggersprofiel dat resulteert uit voorgaande synthese, nl.. NEE, ik ga niet akkoord met het voormelde beleggersprofiel. Ik kies bijgevolg eenzijdig en op mijn eigen verantwoordelijkheid voor een ander (minder risicodragend) beleggersprofiel, nl: o Defensief o Neutraal Gelieve in dit laatste geval zo mogelijk enige toelichting te verschaffen. Handtekening in geval van afwijkende keuze voor beleggersprofiel. BIJZONDERHEDEN (informatief): Beleggingsdoelstellingen (enkel in te vullen indien bijzonderheden te vermelden). Voorkeuren van de cliënt qua risico s: Risicoprofiel van de cliënt: Beleggingsdoelstellingen: Tijdshorizon van de beleggingen: Type van opdracht (enkel in te vullen indien bijzonderheden te vermelden). Opening, behouden en bewaren van een rekening; Beleggingsadvies; Ontvangen en uitvoeren van orders. 15

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV I 30/10/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige

Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1/5 Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1. Identificatie o Zelfstandige o Vrij beroep o Bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap Zo ja, vennootschapsvorm: ]]]]]]]]]]]]] Familienaam:

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN ONVERDEELDHEID

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN ONVERDEELDHEID AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN ONVERDEELDHEID ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld, gedateerd

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige Informatie & Advies: T +32 (0)2 548 28 51 E info@triodos.be Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie