OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [ ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Sint Jorisstraat 6, ingeschreven bij de KBO onder het nummer , RPR Kortrijk rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, bevoegd om huidige overeenkomst af te sluiten; hierna genoemd Lawaisse ; ANDERZIJDS. De Cliënt en Lawaisse worden hierna individueel aangeduid als een Partij en gezamenlijk als de Partijen. WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: De Cliënt wenst bij Lawaisse een effectenrekening te openen en Lawaisse de opdracht te geven zijn orders met betrekking tot financiële instrumenten te ontvangen en uit te voeren voor zijn rekening. Het geheel van de informatie inzake de financiële instrumenten die aan de Cliënt worden aangeboden werden aan de Cliënt voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst overgemaakt door middel van het document Beleggingsinstrumenten 2009, dat eveneens verkrijgbaar is op de internetsite Het geheel van de informatie betreffende de kosten en bijbehorende lasten, de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse en de beginselen inzake het beheer van mogelijke belangenconflicten van Lawaisse zijn omstandig omschreven in Bijlage III, IV, V en VI gevoegd bij huidige overeenkomst en werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst aan de Cliënt overgemaakt. Voormelde Bijlagen werden aan huidige overeenkomst gevoegd, doch maken er geen deel van uit, behoudens Bijlage III. v

2 De Cliënt verklaart de bovenvermelde informatie ten gepaste tijde ontvangen te hebben, zijnde vóór het afsluiten van huidige overeenkomst, zodat hij van de aard en de risico s van de voorgestelde financiële instrumenten, de kosten en bijbehorende lasten en de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse kennis heeft kunnen nemen. Partijen hebben beslist onder de hierna bepaalde voorwaarden de volgende overeenkomst te ondertekenen. EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst Huidige overeenkomst heeft als doel de voorwaarden en modaliteiten te omschrijven binnen dewelke Lawaisse aan de Cliënt de volgende beleggingsdiensten aanbiedt: - het aanhouden van een effectenrekening (zie artikel 2); - het ontvangen en uitvoeren van orders (zie artikel 6); De algemene voorwaarden van Lawaisse maken integraal deel uit van huidige overeenkomst en zijn in Bijlage VII hernomen. Artikel 2. De Effectenrekening De Cliënt doet voor de bewaring en de administratie van zijn effectenportefeuille beroep op Lawaisse, waarbij er onder het rekeningsnummer - - een effectenrekening op zijn naam is geopend (hierna de Effectenrekening ) door middel van het in Bijlage I gevoegde formulier. De portefeuille bestaat uit de vermogensbestanddelen, tegoeden en de liquide middelen, zoals opgenomen in Bijlage VIII (voor een bestaande effectenrekening), of die na het openen van de rekening zullen worden overgemaakt, hun opbrengsten en alle aanvullende activa die de Cliënt gedurende de looptijd van huidige overeenkomst overdraagt naar zijn portefeuille en die in bewaring zijn gegeven. De Cliënt verklaart dat hij volle eigenaar is van de activa die geplaatst werden en zullen worden op de Effectenrekening, dat hij er regelmatig en onbeperkt over kan beschikken, en dat deze activa naar zijn weten op geen enkele wijze voortkomen noch zullen voorkomen uit het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hij bevestigt dat de bestanddelen van de portefeuille vrij en onbelast zijn door enig recht of aanspraak vanwege een derde. De Cliënt vrijwaart Lawaisse voor alle aanspraken vanwege derden voortvloeiend uit het feit dat de portefeuille niet vrij en onbelast was of dat hij er niet over kon beschikken. Het behouden van de Effectenrekening bestaat erin ten eerste de financiële instrumenten in te schrijven op een rekening op naam van de Cliënt, i.e. de rechten van de Cliënt over de financiële instrumenten te erkennen, en ten tweede de tegoeden te bewaren volgens de modaliteiten van het financieel instrument zelf. Lawaisse zal geen diensten verlenen met betrekking tot vermogensbeheer en zijn tussenkomst zal erin bestaan dat hij de deposito s of financiële instrumenten in ontvangst neemt, de bewaring van de tegoeden van de Cliënt verzekert en alle gebruikelijke plichten betreffende de deposito vervult, alsmede alle daden stelt van materiële beschikking betreffende tegoeden van de Cliënt. Artikel 3. Classificatie van cliënten door Lawaisse Conform de toepasselijke wetgeving en de interne classificatiepolitiek van cliënten van Lawaisse dient de Cliënt, voor wat de in huidige overeenkomst aangeboden financiële diensten betreft, als een niet-professionele cliënt beschouwd te worden. Hoewel de Cliënt de mogelijkheid heeft om schriftelijk aan Lawaisse te betekenen dat hij als een professionele klant wenst te worden behandeld, of ten alle tijde, of wat een bepaalde verrichting of investeringsdienst betreft, of voor een bepaald type verrichtingen en producten, is hij ervan op de hoogte gebracht dat Lawaisse zulke aanvraag niet in aanmerking zal nemen. v

3 Lawaisse garandeert derhalve dat de Cliënt ten alle tijde en in alle omstandigheden van de rechten en bescherming van het statuut van niet-professionele cliënt zal genieten. Artikel 4. Doelstellingen van de Cliënt De cliënt wenst in zijn relatie met Lawaisse geen beroep te doen op enige vorm van adviesverlening. Bijlage II van de overeenkomst dient bijgevolg niet te worden aangevuld. De cliënt ziet er dan ook van af om ooit enig overleg te voeren met de medewerkers van Lawaisse over beleggingsbeslissingen aangaande zijn effectenportefeuille. Hij zal zich beperken tot het louter doorgeven van orders. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de vereisten vermeld in artikel 27, 6 van de wet van 2 augustus 2002: - de transacties dienen verband te houden met aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt in een derde land zijn toegelaten, geldmarktinstrumenten, obligaties of andere schuldinstrumenten (met uitzondering van obligaties of andere schuldinstrumenten die een afgeleid instrument behelzen), icbe s en andere niet-complexe financiële instrumenten. Onder een gelijkwaardige markt van een derde land wordt verstaan de markt die voorkomt op de door de Europese Commissie met toepassing van artikel 19, 6 van de Richtlijn 2004/39/EG bekendgemaakt lijst. Dit heeft tot gevolg dat de cliënt via onderhavige effectenrekening niet kan handelen in bvb. reverse convertibles, opties, en gelijkwaardige financiële instrumenten. - De transactie wordt verricht op initiatief van de cliënt; - De cliënt neemt er hierbij kennis van dat de Beursvennootschap Lawaisse bij het verrichten van de transacties niet verplicht is de passendeheid van de te verrichten of aangeboden dienst of het aangeboden finacieel instrument te beoordelen en dat de cliënt derhalve geen bescherming van de toepasselijke gedragsregels geniet. Artikel 5. Het ontvangen en uitvoeren van orders De orders van de Cliënt worden gegeven door ondertekening van een opdrachtformulier dat door Lawaisse aan de Cliënt wordt voorgelegd. Deze ingevulde en ondertekende opdrachtformulieren kunnen aan Lawaisse per e- mail, fax of post verstuurd worden. Lawaisse kan de Cliënt de mogelijkheid bieden om de orders te geven op een andere wijze (bv. via telefoon of fax). Met betrekking tot dergelijke orders wijst Lawaisse evenwel elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door vertraging bij het geven van het order of niet-uitvoering van het order, behoudens bewijs van opzet of zware fout van haar kant. Met betrekking tot faxopdrachten is de Cliënt geldig verbonden door de handtekening die op het door Lawaisse ontvangen bericht voorkomt. Lawaisse kan de uitvoering van telefonische orders uitstellen tot na de schriftelijke bevestiging door de Cliënt of tot nadat Lawaisse aan de Cliënt, via een toestel dat het gesprek eventueel registreert, telefonische bevestiging van het order heeft gevraagd en gekregen. De Cliënt verbindt er zich toe om voor orders die niet via het ondertekenen van een opdrachtformulier gegeven zijn alsnog het gebruikelijke opdrachtformulier te ondertekenen, als Lawaisse daarom verzoekt. Wanneer de Cliënt niet akkoord gaat met de manier waarop het order werd uitgevoerd, dient hij protest aan te tekenen binnen vijf werkdagen na het bericht van de uitvoering. Als de Cliënt binnen deze termijn geen protest heeft aangetekend, betekent dit dat hij instemt met de modaliteiten van de uitvoering. v

4 Lawaisse delegeert de uitvoering van de orders aan tussenpersonen. Bij dergelijke delegatie zal Lawaisse ervoor zorgen dat deze tussenpersonen gekozen worden conform haar keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen, waarvan de voornaamste bepalingen in Bijlage V zijn opgenomen. Deze keuzepolitiek heeft tot doel de Cliënt te garanderen dat hij aangaande het orderuitvoeringsbeleid het beste resultaat zal behalen wat de uitvoering van zijn orders betreft. De Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk van die keuzepolitiek van de tussenpersonen kennis te hebben genomen. Elke belangrijke wijziging van die keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op de internetsite van Lawaisse. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem tonen dat zij zijn orders heeft uitgevoerd in overeenstemming met die keuzepolitiek van de tussenpersonen. Specifieke instructies van de Cliënt kunnen Lawaisse beletten de door haar vastgestelde en in haar keuzepolitiek van de tussenpersonen opgenomen maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende orders het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden. Artikel 6. Overzichten en gegevens 8.1. Behalve de borderellen en rekeningsuittreksels die aan de Cliënt worden verstuurd voor iedere verrichting zal Lawaisse minstens één keer per jaar aan de Cliënt een periodieke overzicht versturen met de volgende inlichtingen: een vermelding van de inhoud en de waardering van de Effectenrekening, waaronder gegevens over elk financieel instrument dat aangehouden wordt, de marktwaarde of - als deze niet beschikbaar is - de reële waarde («fair value») ervan en het kassaldo, aan het einde van de rapportageperiode; het totale bedrag aan vergoedingen en kosten over de rapportageperiode en de totale uitvoeringskosten en, voor zover van toepassing, met de vermelding dat op verzoek een gedetailleerdere specificatie wordt verstrekt; het totale bedrag aan dividenden, rente en andere betalingen die over de rapportageperiode zijn ontvangen in verband met de Effectenrekening van de Cliënt; informatie over andere corporate actions waardoor rechten worden verkregen die verband houden met financiële instrumenten in de Effectenrekening van de Cliënt Op zijn aanvraag zal de Cliënt daarenboven tussenliggende verslagen kunnen verkrijgen Dienaangaande verbindt de Cliënt zich ertoe kennis te nemen van de inhoud van de verslagen, borderellen, rekeningsuittreksels en andere overzichten en deze systematisch en in een redelijke termijn te controleren De Cliënt geeft Lawaisse uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van de gegevens (o.a. in verband met zijn persoon) die door de Cliënt kenbaar gemaakt worden in verband met zijn huidig en toekomstig bezit van financiële instrumenten. Deze toestemming houdt in dat deze gegevens door Lawaisse kunnen worden gebruikt om ze te verwerken. De Wet Verwerking Persoonsgegevens kent elke natuurlijke persoon het recht toe om deze gegevens in te zien en, als ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te laten verbeteren of verwijderen. Artikel 7. Uitoefening van de stemrechten De Cliënt heeft het recht om op een algemene vergadering zelf de stemrechten uit te oefenen die verbonden is aan de financiële instrumenten die hij bezit, mits hij Lawaisse daarvan minstens 3 dagen voor de afloop van de bij de oproeping voorziene termijn van neerlegging schriftelijk kennis geeft. v

5 Artikel 8. Vergoeding De vergoeding van Lawaisse is berekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de tarifering van Lawaisse zoals deze in Bijlage III is weernomen. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de tarifering en deze te hebben aanvaard. Deze vergoeding omvat enkel de vergoeding voor het aanhouden van de rekening, het ontvangen en uitvoeren van orders.. Lawaisse informeert de Cliënt dat hij vergoedingen aan derden stort en dat hij alsook vergoedingen van derden ontvangt in het kader van de uitgevoerde verrichtingen. Lawaisse bevestigt dat dergelijke vergoedingen de kwaliteit van desbetreffende dienst ten behoeve van de Cliënt ten goede moeten komen en dat deze geen afbreuk doen aan de plicht van Lawaisse om zich in te zetten voor de belangen van de Cliënt. De kenmerken en berekeningswijze van dergelijke vergoedingen zijn beschreven in Bijlage III bij huidige overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk deze te hebben aanvaard. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem bijkomende inlichtingen betreffende dergelijke vergoedingen of provisies verschaffen. Artikel 9. Duur en beëindiging Huidige overeenkomst treedt in werking op heden en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Niettemin kan huidige overeenkomst op elk ogenblik door elke Partij beëindigd worden, mits de andere Partij hiervan met een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs in kennis wordt gesteld. De beëindiging van de overeenkomst door Lawaisse heeft uitwerking de zevende werkdag volgend op de dag van ontvangst van de kennisgeving door de Cliënt, tenzij beide Partijen anders overeenkomen bij de beëindiging en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). De beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt heeft, uitwerking vanaf de ontvangst van de brief door Lawaisse, tenzij in deze brief een later tijdstip wordt bepaald en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). Het overlijden of de onbekwaamheid van de Cliënt zal huidige overeenkomst niet automatisch en van rechtswege beëindigen. Artikel 10. Aansprakelijkheid Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de Cliënt zou lijden door een waardevermindering van de portefeuille of een vermindering van de door de portefeuille gegenereerde opbrengsten (met inbegrip van alle gevallen waarin de waardeverminderingen het gevolg zouden zijn van kapitaalverliezen of fiscale verplichtingen), of door enige andere oorzaak. Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim of fraude gepleegd door een individu, bedrijf of vennootschap die als tussenpersoon bij transacties in verband met het beheer van de portefeuille is opgetreden, tenzij Lawaisse kennelijk nalatig is geweest of een opzettelijke fout heeft begaan bij de keuze van deze tussenpersoon. Artikel 11. Belangenconflicten Lawaisse neemt alle redelijke maatregelen om situaties van belangenconflicten op te sporen en om te vermijden dat dergelijke situaties de belangen van de Cliënt zouden schaden. De voornaamste bepalingen van het beheer van de belangenconflicten door Lawaisse worden beschreven in Bijlage IV bij huidige overeenkomst. v

6 Bijkomende inlichtingen worden aan de Cliënt overhandigd op zijn aanvraag. Elke belangrijke wijziging inzake de belangenconflictenpolitiek zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op het internetsite van Lawaisse. Artikel 12. Beroepsgeheim De Cliënt wordt op de hoogte gebracht dat Lawaisse gehouden is tot het beroepsgeheim in de mate van de door de wet voorziene voorwaarden. Het geheim mag echter opgeheven worden conform de wet, namelijk op aanvraag van de toezichthoudende overheid, van het belastings- of douanebestuur als van de strafrechter. Daarenboven laat de Cliënt, door het ondertekenen van huidige overeenkomst, Lawaisse toe om alle nodige hem betreffende inlichtingen door te geven aan alle tussenpersonen waarvan de tussenkomst nodig is, aan derden voor de behoeften van het beheer, aan onderaannemers, aan makelaars en verzekeraars. Natuurlijk zullen alle maatregelen genomen worden om het vertrouwelijk karakter van de doorgegeven informatie te vrijwaren. De Cliënt beschikt daarenboven over de mogelijkheid om Lawaisse van het geheim te bevrijden door hem schriftelijk en uitdrukkelijk aan te duiden aan welke derden hij geheime informatie zal mogen doorgeven en welke informatie het precies betreft. Artikel 13. Wijzigingen Huidige overeenkomst zal niet worden gewijzigd anders dan mits schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. Artikel 14. Ongeldigheid en verschil in de interpretatie De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dergelijke omstandigheid zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de aan te brengen aanpassingen aan de bepalingen van deze overeenkomst teneinde hetzelfde economisch evenwicht tussen de rechten en plichten van Partijen te vrijwaren en de wil van de Partijen te behouden alsof de nietige bepaling geldig zou geweest zijn. Zouden er enige verschillen bestaan van interpretatie tussen huidige overeenkomst en de algemene voorwaarden van Lawaisse, geldt de interpretatie van huidige overeenkomst. Artikel 15. Kennisgevingen Alle kennisgevingen en mededelingen die tussen Partijen moeten worden gedaan in het kader van huidige overeenkomst zullen schriftelijk geschieden en gedaan worden aan de betrokken Partij op het adres dat op de eerst pagina van huidige overeenkomst vermeld is (of op het adres dat voor de briefwisseling van de Effectenrekening van de Cliënt wordt gehanteerd, of op een ander adres dat door elke Partij, schriftelijk aan de andere Partij wordt medegedeeld). De Cliënt kan Lawaisse door de kanalen opgenomen in Bijlage VI bereiken. De Cliënt kan in het Nederlands met Lawaisse handelen en in deze taal de gevraagde documenten en informatie verkrijgen. Artikel 16. Toepasselijk recht geschillen Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De Rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van huidige overeenkomst. v

7 Aldus gedaan te Kortrijk, op.././20., in twee originele exemplaren, waarvan elke Partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De cliënt (indien meerdere personen, dient iedereen te tekenen) (naam, datum + gelezen en goedgekeurd) NV Beursvennootschap Lawaisse v

8 BIJLAGE I Formulier van opening van rekening: identificatie OPENING VAN EEN REKENING (interne gegevens) Datum: Plaats: Rekeningnummer: Afgevaardigde agent: Naam van het contract: Naam Voornamen Adres Rekeninghouder Mederekeninghouder Adres van de fiscale woonplaats (indien anders): Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot Rijksinwoner J / N J / N Bankrekeningnummer Beroep Studies: Telefoon privé Telefoon kantoor GSM Fax Burgelijke staat gehuwd gescheiden Huwelijksstelsel Identiteit en geboortedatum van de echtgeno(o)te: Namen en geboortedata van de kinderen: ongehuwd wettelijk gemeenschappelijk scheiding van goederen weduwe/weduwnaar gehuwd ongehuwd wettelijk gescheiden weduwe/ weduwnaar gemeenschappelijk scheiding van goederen v

9 Aard van de rekeninghouders: 0 Volle eigenaars 0 Meerdere volle eigenaars: gelieve opsplitsing te geven van de verdeling van de eigendomsrechten indien gemeenschap een andere oorzaak heeft dan een huwelijksstelsel. 0 Vruchtgebruikers (indien andere persoon): gelieve aanduiding te geven van opsplitsing naakte eigenaars/vruchtgebruiker Volmachten Naam Voornamen Adres * Geen gevolmachtigden * Volmachten aan hieronder aangeduide personen Gevolmachtigde A Gevolmachtigde Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot * De gevolmachtigde(n) zal/zullen afzonderlijk, gezamenlijk optreden, Handtekening volmachtgever voor akkoord : Handtekening volmachtdrager(s) voor akkoord : Uniciteit met andere rekeningen bij de beursvennootschap J / N Rekeningnummers:... Handtekening(en) rekeninghouder(s) voor akkoord Briefwisseling: borderellen, financiële uittreksels, en een jaarlijkse portefeuille evaluatie Correspondentie in het: NL FR * worden aan hogervermeld adres verzonden * worden op verzoek van de klant verstuurd naar volgend mailadres, waarbij hij verzaakt aan de ontvangst van uittreksels op documenten van de Beursvennootschap Lawaisse * worden op verzoek van de klant naar het hiernavolgende adres verzonden * liggen op verzoek van de klant ter beschikking op het kantoor. Beursvennootschap Lawaisse verzoekt de klant minstens één maal per jaar de waardeschatting van de portefeuille voor akkoord te tekenen. Bij gebrek daarvan is de Beursvennootschap evenwel gemachtigd minstens één maal per jaar een waardeschatting van de portefeuille naar de titularis toe te sturen alsook op ieder ogenblik belangrijk geachte communicatie. De klant verklaart dat hij minstens één maal per maand de briefwisseling komt afhalen. v

10 BIJLAGE II Vragenlijst tot bepaling van beleggersprofiel (niet verplicht in te vullen : execution-only; evt. informatief) Gelieve in onderstaande tabellen onder Score de volgens U van toepassing zijnde Weging over te nemen. Algemene financiële informatie Weging Score Rekeninghouders Gezamenlijk professionele inkomsten per < EUR netto 0 maand EUR 2 > EUR 6 Pensioen per maand < EUR EUR 2 > EUR 6 Onroerende goederen Nihil EUR EUR EUR 4 > EUR 6 Andere activa (kunst, bedrijfsactiva, beleggingen bij anderen,..) EUR EUR 4 > EUR 6 Financiële verbintenissen < 25 % waarde onroerende goederen en 6 andere activa % van onroerende en andere 2 > 40 % van onroerende goederen 0 Aflossingen tgo inkomen < 25 % van netto-inkomen 4 Mijn beroeps- en onroerend inkomen..volstaat om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien.volstaat NIET om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien 4 0 Ter info: oorsprong beleggingen: Erfenis / schenking / eigen arbeid/ indien andere:.. v

11 BEURSERVARING VAN DE CLIENT. Weging Score Weinig of geen ervaring 0 Middelmatig ( indicatief: 0 à 5 jaar) Obligaties 1 Goed (indicatief 5 à 10 jaar) Obligaties 2 Uitstekend (indicatief: meer dan 10 jaar) Obligaties 5 Middelmatig ( indicatief: 0 à 5 jaar) Aandelen 6 Goed (indicatief 5 à 10 jaar) Aandelen 10 Uitstekend (indicatief: meer dan 10 jaar) Aandelen 15 Bijkomende ervaring met Sicav s 2 Derivaten, Opties, Warranten 6 Speciale producten 4 Hoeveel verrichtingen doet U per jaar in aandelen, Sicav s, Derivaten,. Wat is de gemiddelde omvang van deze verrichtingen? Geen (bvb. enkel obligaties,.) 0 Minder dan 10 1 Tussen 10 en Meer dan Minder dan EUR 0 Tussen en EUR 2 Meer dan EUR 6 Commentaar (specificiteiten van de cliënt wat betreft zijn beurservaring, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij een beroep van de financiële aard heeft uitgeoefend, dat hij één of meerdere familiale rekeningen beheert, de aard, de volume en de frequentie van de door de cliënt verrichte transacties alsmede de tijdsduur van deze, enz. ): v

12 PRODUCTKENNIS VAN DE CLIENT Weging Score Kent U de kenmerken van volgende producten? Aandelen 2 Indien geen kennis: A invullen. Obligaties 1 Sicav s 2 Derivaten, Opties, Warranten Indien geen kennis: B invullen Speciale producten 4 Indien geen kennis: B invullen Hebt U ervaring met volgende financiële diensten Opgave van eigen beursorders. 2 Uitvoeren van eigen orders 2 Beleggingsadvies 2 FINANCIËLE DRAAGKRACHT Ik heb de tegoeden op mijn (deze) rekening bij Lawaisse deels nodig om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien 2 grotendeels en met grote zekerheid nodig binnen de 24 maanden voor een investering niet onmiddellijk nodig, maar ik voorzie dat ik die zal nodig hebben voor mijn dagelijkse uitgaven of voor investeringen binnen de eerstvolgende 7 jaar niet nodig binnen de 7 jaar, behoudens onvoorziene omstandigheden Weging Score RISICOAFKEER Weging Score Welke beschrijving past het best bij Uw beleggingsprofiel (antwoord op basis van Uw visie op lange termijn, laat U niet beïnvloeden door recente ervaringen) Ik hecht belang aan kapitaalbehoud, zelfs als dat ten koste gaat van rendement: U kiest automatisch voor een defensief profiel (*) Ik zoek een hogere opbrengst, en ben bereid daarvoor hogere risico s te nemen Ik ga voor een zo hoog mogelijk rendement en accepteer daarvoor sterke koersschommelingen die eventueel tot (aanzienlijke) verliezen kunnen leiden. 0 (*) A 4 8 SYNTHESE TOTALE SCORE Geef hier de som van alle behaalde scores weer: Score Profiel CONCLUSIE U gaf bij Risicoafkeer of Kennis aan dat U opteert voor A: Defensief Score lager dan 30: Defensief Score tussen 30 en 50 Neutraal Score boven 50 (tenzij geopteerd voor B: dan maximaal Neutraal ) Dynamisch v

13 OPMERKINGEN TOELICHTING U mag steeds vrijwillig kiezen voor een lager risico-profiel dan hetgeen uit Uw synthese blijkt. Indien U dit wenst, kunt U Uw tegoeden over 2 rekeningen verdelen en deze opgave afzonderlijk maken voor beide rekeningen (omdat U bvb een deel van Uw middelen op korte termijn nodig hebt, en een ander deel niet, waardoor het antwoord op sommige vragen voor beide rekeningen kan verschillen. CONCLUSIE 0 JA, ik ga akkoord met het beleggersprofiel dat resulteert uit voorgaande synthese, nl.. 0 NEE, ik ga niet akkoord met het voormelde beleggersprofiel. Ik kies bijgevolg eenzijdig en op mijn eigen verantwoordelijkheid voor een ander (minder risicodragend) beleggersprofiel, nl: o Defensief o Neutraal Gelieve in dit laatste geval zo mogelijk enige toelichting te verschaffen. Handtekening in geval van afwijkende keuze voor beleggersprofiel. BIJZONDERHEDEN (informatief): Beleggingsdoelstellingen (enkel in te vullen indien bijzonderheden te vermelden). Voorkeuren van de cliënt qua risico s: Risicoprofiel van de cliënt: Beleggingsdoelstellingen: Tijdshorizon van de beleggingen: Type van opdracht (enkel in te vullen indien bijzonderheden te vermelden). Opening, behouden en bewaren van een rekening; Beleggingsadvies; Ontvangen en uitvoeren van orders. v

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie