OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [ ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Sint Jorisstraat 6, ingeschreven bij de KBO onder het nummer , RPR Kortrijk rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, bevoegd om huidige overeenkomst af te sluiten; hierna genoemd Lawaisse ; ANDERZIJDS. De Cliënt en Lawaisse worden hierna individueel aangeduid als een Partij en gezamenlijk als de Partijen. WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: De Cliënt wenst bij Lawaisse een effectenrekening te openen en Lawaisse de opdracht te geven zijn orders met betrekking tot financiële instrumenten te ontvangen en uit te voeren voor zijn rekening. Het geheel van de informatie inzake de financiële instrumenten die aan de Cliënt worden aangeboden werden aan de Cliënt voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst overgemaakt door middel van het document Beleggingsinstrumenten 2009, dat eveneens verkrijgbaar is op de internetsite Het geheel van de informatie betreffende de kosten en bijbehorende lasten, de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse en de beginselen inzake het beheer van mogelijke belangenconflicten van Lawaisse zijn omstandig omschreven in Bijlage III, IV, V en VI gevoegd bij huidige overeenkomst en werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst aan de Cliënt overgemaakt. Voormelde Bijlagen werden aan huidige overeenkomst gevoegd, doch maken er geen deel van uit, behoudens Bijlage III. v

2 De Cliënt verklaart de bovenvermelde informatie ten gepaste tijde ontvangen te hebben, zijnde vóór het afsluiten van huidige overeenkomst, zodat hij van de aard en de risico s van de voorgestelde financiële instrumenten, de kosten en bijbehorende lasten en de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse kennis heeft kunnen nemen. Partijen hebben beslist onder de hierna bepaalde voorwaarden de volgende overeenkomst te ondertekenen. EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst Huidige overeenkomst heeft als doel de voorwaarden en modaliteiten te omschrijven binnen dewelke Lawaisse aan de Cliënt de volgende beleggingsdiensten aanbiedt: - het aanhouden van een effectenrekening (zie artikel 2); - het ontvangen en uitvoeren van orders (zie artikel 6); De algemene voorwaarden van Lawaisse maken integraal deel uit van huidige overeenkomst en zijn in Bijlage VII hernomen. Artikel 2. De Effectenrekening De Cliënt doet voor de bewaring en de administratie van zijn effectenportefeuille beroep op Lawaisse, waarbij er onder het rekeningsnummer - - een effectenrekening op zijn naam is geopend (hierna de Effectenrekening ) door middel van het in Bijlage I gevoegde formulier. De portefeuille bestaat uit de vermogensbestanddelen, tegoeden en de liquide middelen, zoals opgenomen in Bijlage VIII (voor een bestaande effectenrekening), of die na het openen van de rekening zullen worden overgemaakt, hun opbrengsten en alle aanvullende activa die de Cliënt gedurende de looptijd van huidige overeenkomst overdraagt naar zijn portefeuille en die in bewaring zijn gegeven. De Cliënt verklaart dat hij volle eigenaar is van de activa die geplaatst werden en zullen worden op de Effectenrekening, dat hij er regelmatig en onbeperkt over kan beschikken, en dat deze activa naar zijn weten op geen enkele wijze voortkomen noch zullen voorkomen uit het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hij bevestigt dat de bestanddelen van de portefeuille vrij en onbelast zijn door enig recht of aanspraak vanwege een derde. De Cliënt vrijwaart Lawaisse voor alle aanspraken vanwege derden voortvloeiend uit het feit dat de portefeuille niet vrij en onbelast was of dat hij er niet over kon beschikken. Het behouden van de Effectenrekening bestaat erin ten eerste de financiële instrumenten in te schrijven op een rekening op naam van de Cliënt, i.e. de rechten van de Cliënt over de financiële instrumenten te erkennen, en ten tweede de tegoeden te bewaren volgens de modaliteiten van het financieel instrument zelf. Lawaisse zal geen diensten verlenen met betrekking tot vermogensbeheer en zijn tussenkomst zal erin bestaan dat hij de deposito s of financiële instrumenten in ontvangst neemt, de bewaring van de tegoeden van de Cliënt verzekert en alle gebruikelijke plichten betreffende de deposito vervult, alsmede alle daden stelt van materiële beschikking betreffende tegoeden van de Cliënt. Artikel 3. Classificatie van cliënten door Lawaisse Conform de toepasselijke wetgeving en de interne classificatiepolitiek van cliënten van Lawaisse dient de Cliënt, voor wat de in huidige overeenkomst aangeboden financiële diensten betreft, als een niet-professionele cliënt beschouwd te worden. Hoewel de Cliënt de mogelijkheid heeft om schriftelijk aan Lawaisse te betekenen dat hij als een professionele klant wenst te worden behandeld, of ten alle tijde, of wat een bepaalde verrichting of investeringsdienst betreft, of voor een bepaald type verrichtingen en producten, is hij ervan op de hoogte gebracht dat Lawaisse zulke aanvraag niet in aanmerking zal nemen. v

3 Lawaisse garandeert derhalve dat de Cliënt ten alle tijde en in alle omstandigheden van de rechten en bescherming van het statuut van niet-professionele cliënt zal genieten. Artikel 4. Doelstellingen van de Cliënt De cliënt wenst in zijn relatie met Lawaisse geen beroep te doen op enige vorm van adviesverlening. Bijlage II van de overeenkomst dient bijgevolg niet te worden aangevuld. De cliënt ziet er dan ook van af om ooit enig overleg te voeren met de medewerkers van Lawaisse over beleggingsbeslissingen aangaande zijn effectenportefeuille. Hij zal zich beperken tot het louter doorgeven van orders. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de vereisten vermeld in artikel 27, 6 van de wet van 2 augustus 2002: - de transacties dienen verband te houden met aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt in een derde land zijn toegelaten, geldmarktinstrumenten, obligaties of andere schuldinstrumenten (met uitzondering van obligaties of andere schuldinstrumenten die een afgeleid instrument behelzen), icbe s en andere niet-complexe financiële instrumenten. Onder een gelijkwaardige markt van een derde land wordt verstaan de markt die voorkomt op de door de Europese Commissie met toepassing van artikel 19, 6 van de Richtlijn 2004/39/EG bekendgemaakt lijst. Dit heeft tot gevolg dat de cliënt via onderhavige effectenrekening niet kan handelen in bvb. reverse convertibles, opties, en gelijkwaardige financiële instrumenten. - De transactie wordt verricht op initiatief van de cliënt; - De cliënt neemt er hierbij kennis van dat de Beursvennootschap Lawaisse bij het verrichten van de transacties niet verplicht is de passendeheid van de te verrichten of aangeboden dienst of het aangeboden finacieel instrument te beoordelen en dat de cliënt derhalve geen bescherming van de toepasselijke gedragsregels geniet. Artikel 5. Het ontvangen en uitvoeren van orders De orders van de Cliënt worden gegeven door ondertekening van een opdrachtformulier dat door Lawaisse aan de Cliënt wordt voorgelegd. Deze ingevulde en ondertekende opdrachtformulieren kunnen aan Lawaisse per e- mail, fax of post verstuurd worden. Lawaisse kan de Cliënt de mogelijkheid bieden om de orders te geven op een andere wijze (bv. via telefoon of fax). Met betrekking tot dergelijke orders wijst Lawaisse evenwel elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door vertraging bij het geven van het order of niet-uitvoering van het order, behoudens bewijs van opzet of zware fout van haar kant. Met betrekking tot faxopdrachten is de Cliënt geldig verbonden door de handtekening die op het door Lawaisse ontvangen bericht voorkomt. Lawaisse kan de uitvoering van telefonische orders uitstellen tot na de schriftelijke bevestiging door de Cliënt of tot nadat Lawaisse aan de Cliënt, via een toestel dat het gesprek eventueel registreert, telefonische bevestiging van het order heeft gevraagd en gekregen. De Cliënt verbindt er zich toe om voor orders die niet via het ondertekenen van een opdrachtformulier gegeven zijn alsnog het gebruikelijke opdrachtformulier te ondertekenen, als Lawaisse daarom verzoekt. Wanneer de Cliënt niet akkoord gaat met de manier waarop het order werd uitgevoerd, dient hij protest aan te tekenen binnen vijf werkdagen na het bericht van de uitvoering. Als de Cliënt binnen deze termijn geen protest heeft aangetekend, betekent dit dat hij instemt met de modaliteiten van de uitvoering. v

4 Lawaisse delegeert de uitvoering van de orders aan tussenpersonen. Bij dergelijke delegatie zal Lawaisse ervoor zorgen dat deze tussenpersonen gekozen worden conform haar keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen, waarvan de voornaamste bepalingen in Bijlage V zijn opgenomen. Deze keuzepolitiek heeft tot doel de Cliënt te garanderen dat hij aangaande het orderuitvoeringsbeleid het beste resultaat zal behalen wat de uitvoering van zijn orders betreft. De Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk van die keuzepolitiek van de tussenpersonen kennis te hebben genomen. Elke belangrijke wijziging van die keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op de internetsite van Lawaisse. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem tonen dat zij zijn orders heeft uitgevoerd in overeenstemming met die keuzepolitiek van de tussenpersonen. Specifieke instructies van de Cliënt kunnen Lawaisse beletten de door haar vastgestelde en in haar keuzepolitiek van de tussenpersonen opgenomen maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende orders het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden. Artikel 6. Overzichten en gegevens 8.1. Behalve de borderellen en rekeningsuittreksels die aan de Cliënt worden verstuurd voor iedere verrichting zal Lawaisse minstens één keer per jaar aan de Cliënt een periodieke overzicht versturen met de volgende inlichtingen: een vermelding van de inhoud en de waardering van de Effectenrekening, waaronder gegevens over elk financieel instrument dat aangehouden wordt, de marktwaarde of - als deze niet beschikbaar is - de reële waarde («fair value») ervan en het kassaldo, aan het einde van de rapportageperiode; het totale bedrag aan vergoedingen en kosten over de rapportageperiode en de totale uitvoeringskosten en, voor zover van toepassing, met de vermelding dat op verzoek een gedetailleerdere specificatie wordt verstrekt; het totale bedrag aan dividenden, rente en andere betalingen die over de rapportageperiode zijn ontvangen in verband met de Effectenrekening van de Cliënt; informatie over andere corporate actions waardoor rechten worden verkregen die verband houden met financiële instrumenten in de Effectenrekening van de Cliënt Op zijn aanvraag zal de Cliënt daarenboven tussenliggende verslagen kunnen verkrijgen Dienaangaande verbindt de Cliënt zich ertoe kennis te nemen van de inhoud van de verslagen, borderellen, rekeningsuittreksels en andere overzichten en deze systematisch en in een redelijke termijn te controleren De Cliënt geeft Lawaisse uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van de gegevens (o.a. in verband met zijn persoon) die door de Cliënt kenbaar gemaakt worden in verband met zijn huidig en toekomstig bezit van financiële instrumenten. Deze toestemming houdt in dat deze gegevens door Lawaisse kunnen worden gebruikt om ze te verwerken. De Wet Verwerking Persoonsgegevens kent elke natuurlijke persoon het recht toe om deze gegevens in te zien en, als ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te laten verbeteren of verwijderen. Artikel 7. Uitoefening van de stemrechten De Cliënt heeft het recht om op een algemene vergadering zelf de stemrechten uit te oefenen die verbonden is aan de financiële instrumenten die hij bezit, mits hij Lawaisse daarvan minstens 3 dagen voor de afloop van de bij de oproeping voorziene termijn van neerlegging schriftelijk kennis geeft. v

5 Artikel 8. Vergoeding De vergoeding van Lawaisse is berekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de tarifering van Lawaisse zoals deze in Bijlage III is weernomen. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de tarifering en deze te hebben aanvaard. Deze vergoeding omvat enkel de vergoeding voor het aanhouden van de rekening, het ontvangen en uitvoeren van orders.. Lawaisse informeert de Cliënt dat hij vergoedingen aan derden stort en dat hij alsook vergoedingen van derden ontvangt in het kader van de uitgevoerde verrichtingen. Lawaisse bevestigt dat dergelijke vergoedingen de kwaliteit van desbetreffende dienst ten behoeve van de Cliënt ten goede moeten komen en dat deze geen afbreuk doen aan de plicht van Lawaisse om zich in te zetten voor de belangen van de Cliënt. De kenmerken en berekeningswijze van dergelijke vergoedingen zijn beschreven in Bijlage III bij huidige overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk deze te hebben aanvaard. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem bijkomende inlichtingen betreffende dergelijke vergoedingen of provisies verschaffen. Artikel 9. Duur en beëindiging Huidige overeenkomst treedt in werking op heden en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Niettemin kan huidige overeenkomst op elk ogenblik door elke Partij beëindigd worden, mits de andere Partij hiervan met een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs in kennis wordt gesteld. De beëindiging van de overeenkomst door Lawaisse heeft uitwerking de zevende werkdag volgend op de dag van ontvangst van de kennisgeving door de Cliënt, tenzij beide Partijen anders overeenkomen bij de beëindiging en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). De beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt heeft, uitwerking vanaf de ontvangst van de brief door Lawaisse, tenzij in deze brief een later tijdstip wordt bepaald en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). Het overlijden of de onbekwaamheid van de Cliënt zal huidige overeenkomst niet automatisch en van rechtswege beëindigen. Artikel 10. Aansprakelijkheid Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de Cliënt zou lijden door een waardevermindering van de portefeuille of een vermindering van de door de portefeuille gegenereerde opbrengsten (met inbegrip van alle gevallen waarin de waardeverminderingen het gevolg zouden zijn van kapitaalverliezen of fiscale verplichtingen), of door enige andere oorzaak. Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim of fraude gepleegd door een individu, bedrijf of vennootschap die als tussenpersoon bij transacties in verband met het beheer van de portefeuille is opgetreden, tenzij Lawaisse kennelijk nalatig is geweest of een opzettelijke fout heeft begaan bij de keuze van deze tussenpersoon. Artikel 11. Belangenconflicten Lawaisse neemt alle redelijke maatregelen om situaties van belangenconflicten op te sporen en om te vermijden dat dergelijke situaties de belangen van de Cliënt zouden schaden. De voornaamste bepalingen van het beheer van de belangenconflicten door Lawaisse worden beschreven in Bijlage IV bij huidige overeenkomst. v

6 Bijkomende inlichtingen worden aan de Cliënt overhandigd op zijn aanvraag. Elke belangrijke wijziging inzake de belangenconflictenpolitiek zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op het internetsite van Lawaisse. Artikel 12. Beroepsgeheim De Cliënt wordt op de hoogte gebracht dat Lawaisse gehouden is tot het beroepsgeheim in de mate van de door de wet voorziene voorwaarden. Het geheim mag echter opgeheven worden conform de wet, namelijk op aanvraag van de toezichthoudende overheid, van het belastings- of douanebestuur als van de strafrechter. Daarenboven laat de Cliënt, door het ondertekenen van huidige overeenkomst, Lawaisse toe om alle nodige hem betreffende inlichtingen door te geven aan alle tussenpersonen waarvan de tussenkomst nodig is, aan derden voor de behoeften van het beheer, aan onderaannemers, aan makelaars en verzekeraars. Natuurlijk zullen alle maatregelen genomen worden om het vertrouwelijk karakter van de doorgegeven informatie te vrijwaren. De Cliënt beschikt daarenboven over de mogelijkheid om Lawaisse van het geheim te bevrijden door hem schriftelijk en uitdrukkelijk aan te duiden aan welke derden hij geheime informatie zal mogen doorgeven en welke informatie het precies betreft. Artikel 13. Wijzigingen Huidige overeenkomst zal niet worden gewijzigd anders dan mits schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. Artikel 14. Ongeldigheid en verschil in de interpretatie De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dergelijke omstandigheid zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de aan te brengen aanpassingen aan de bepalingen van deze overeenkomst teneinde hetzelfde economisch evenwicht tussen de rechten en plichten van Partijen te vrijwaren en de wil van de Partijen te behouden alsof de nietige bepaling geldig zou geweest zijn. Zouden er enige verschillen bestaan van interpretatie tussen huidige overeenkomst en de algemene voorwaarden van Lawaisse, geldt de interpretatie van huidige overeenkomst. Artikel 15. Kennisgevingen Alle kennisgevingen en mededelingen die tussen Partijen moeten worden gedaan in het kader van huidige overeenkomst zullen schriftelijk geschieden en gedaan worden aan de betrokken Partij op het adres dat op de eerst pagina van huidige overeenkomst vermeld is (of op het adres dat voor de briefwisseling van de Effectenrekening van de Cliënt wordt gehanteerd, of op een ander adres dat door elke Partij, schriftelijk aan de andere Partij wordt medegedeeld). De Cliënt kan Lawaisse door de kanalen opgenomen in Bijlage VI bereiken. De Cliënt kan in het Nederlands met Lawaisse handelen en in deze taal de gevraagde documenten en informatie verkrijgen. Artikel 16. Toepasselijk recht geschillen Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De Rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van huidige overeenkomst. v

7 Aldus gedaan te Kortrijk, op.././20., in twee originele exemplaren, waarvan elke Partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De cliënt (indien meerdere personen, dient iedereen te tekenen) (naam, datum + gelezen en goedgekeurd) NV Beursvennootschap Lawaisse v

8 BIJLAGE I Formulier van opening van rekening: identificatie OPENING VAN EEN REKENING (interne gegevens) Datum: Plaats: Rekeningnummer: Afgevaardigde agent: Naam van het contract: Naam Voornamen Adres Rekeninghouder Mederekeninghouder Adres van de fiscale woonplaats (indien anders): Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot Rijksinwoner J / N J / N Bankrekeningnummer Beroep Studies: Telefoon privé Telefoon kantoor GSM Fax Burgelijke staat gehuwd gescheiden Huwelijksstelsel Identiteit en geboortedatum van de echtgeno(o)te: Namen en geboortedata van de kinderen: ongehuwd wettelijk gemeenschappelijk scheiding van goederen weduwe/weduwnaar gehuwd ongehuwd wettelijk gescheiden weduwe/ weduwnaar gemeenschappelijk scheiding van goederen v

9 Aard van de rekeninghouders: 0 Volle eigenaars 0 Meerdere volle eigenaars: gelieve opsplitsing te geven van de verdeling van de eigendomsrechten indien gemeenschap een andere oorzaak heeft dan een huwelijksstelsel. 0 Vruchtgebruikers (indien andere persoon): gelieve aanduiding te geven van opsplitsing naakte eigenaars/vruchtgebruiker Volmachten Naam Voornamen Adres * Geen gevolmachtigden * Volmachten aan hieronder aangeduide personen Gevolmachtigde A Gevolmachtigde Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot * De gevolmachtigde(n) zal/zullen afzonderlijk, gezamenlijk optreden, Handtekening volmachtgever voor akkoord : Handtekening volmachtdrager(s) voor akkoord : Uniciteit met andere rekeningen bij de beursvennootschap J / N Rekeningnummers:... Handtekening(en) rekeninghouder(s) voor akkoord Briefwisseling: borderellen, financiële uittreksels, en een jaarlijkse portefeuille evaluatie Correspondentie in het: NL FR * worden aan hogervermeld adres verzonden * worden op verzoek van de klant verstuurd naar volgend mailadres, waarbij hij verzaakt aan de ontvangst van uittreksels op documenten van de Beursvennootschap Lawaisse * worden op verzoek van de klant naar het hiernavolgende adres verzonden * liggen op verzoek van de klant ter beschikking op het kantoor. Beursvennootschap Lawaisse verzoekt de klant minstens één maal per jaar de waardeschatting van de portefeuille voor akkoord te tekenen. Bij gebrek daarvan is de Beursvennootschap evenwel gemachtigd minstens één maal per jaar een waardeschatting van de portefeuille naar de titularis toe te sturen alsook op ieder ogenblik belangrijk geachte communicatie. De klant verklaart dat hij minstens één maal per maand de briefwisseling komt afhalen. v

10 BIJLAGE II Vragenlijst tot bepaling van beleggersprofiel (niet verplicht in te vullen : execution-only; evt. informatief) Gelieve in onderstaande tabellen onder Score de volgens U van toepassing zijnde Weging over te nemen. Algemene financiële informatie Weging Score Rekeninghouders Gezamenlijk professionele inkomsten per < EUR netto 0 maand EUR 2 > EUR 6 Pensioen per maand < EUR EUR 2 > EUR 6 Onroerende goederen Nihil EUR EUR EUR 4 > EUR 6 Andere activa (kunst, bedrijfsactiva, beleggingen bij anderen,..) EUR EUR 4 > EUR 6 Financiële verbintenissen < 25 % waarde onroerende goederen en 6 andere activa % van onroerende en andere 2 > 40 % van onroerende goederen 0 Aflossingen tgo inkomen < 25 % van netto-inkomen 4 Mijn beroeps- en onroerend inkomen..volstaat om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien.volstaat NIET om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien 4 0 Ter info: oorsprong beleggingen: Erfenis / schenking / eigen arbeid/ indien andere:.. v

11 BEURSERVARING VAN DE CLIENT. Weging Score Weinig of geen ervaring 0 Middelmatig ( indicatief: 0 à 5 jaar) Obligaties 1 Goed (indicatief 5 à 10 jaar) Obligaties 2 Uitstekend (indicatief: meer dan 10 jaar) Obligaties 5 Middelmatig ( indicatief: 0 à 5 jaar) Aandelen 6 Goed (indicatief 5 à 10 jaar) Aandelen 10 Uitstekend (indicatief: meer dan 10 jaar) Aandelen 15 Bijkomende ervaring met Sicav s 2 Derivaten, Opties, Warranten 6 Speciale producten 4 Hoeveel verrichtingen doet U per jaar in aandelen, Sicav s, Derivaten,. Wat is de gemiddelde omvang van deze verrichtingen? Geen (bvb. enkel obligaties,.) 0 Minder dan 10 1 Tussen 10 en Meer dan Minder dan EUR 0 Tussen en EUR 2 Meer dan EUR 6 Commentaar (specificiteiten van de cliënt wat betreft zijn beurservaring, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij een beroep van de financiële aard heeft uitgeoefend, dat hij één of meerdere familiale rekeningen beheert, de aard, de volume en de frequentie van de door de cliënt verrichte transacties alsmede de tijdsduur van deze, enz. ): v

12 PRODUCTKENNIS VAN DE CLIENT Weging Score Kent U de kenmerken van volgende producten? Aandelen 2 Indien geen kennis: A invullen. Obligaties 1 Sicav s 2 Derivaten, Opties, Warranten Indien geen kennis: B invullen Speciale producten 4 Indien geen kennis: B invullen Hebt U ervaring met volgende financiële diensten Opgave van eigen beursorders. 2 Uitvoeren van eigen orders 2 Beleggingsadvies 2 FINANCIËLE DRAAGKRACHT Ik heb de tegoeden op mijn (deze) rekening bij Lawaisse deels nodig om in mijn dagelijkse uitgaven te voorzien 2 grotendeels en met grote zekerheid nodig binnen de 24 maanden voor een investering niet onmiddellijk nodig, maar ik voorzie dat ik die zal nodig hebben voor mijn dagelijkse uitgaven of voor investeringen binnen de eerstvolgende 7 jaar niet nodig binnen de 7 jaar, behoudens onvoorziene omstandigheden Weging Score RISICOAFKEER Weging Score Welke beschrijving past het best bij Uw beleggingsprofiel (antwoord op basis van Uw visie op lange termijn, laat U niet beïnvloeden door recente ervaringen) Ik hecht belang aan kapitaalbehoud, zelfs als dat ten koste gaat van rendement: U kiest automatisch voor een defensief profiel (*) Ik zoek een hogere opbrengst, en ben bereid daarvoor hogere risico s te nemen Ik ga voor een zo hoog mogelijk rendement en accepteer daarvoor sterke koersschommelingen die eventueel tot (aanzienlijke) verliezen kunnen leiden. 0 (*) A 4 8 SYNTHESE TOTALE SCORE Geef hier de som van alle behaalde scores weer: Score Profiel CONCLUSIE U gaf bij Risicoafkeer of Kennis aan dat U opteert voor A: Defensief Score lager dan 30: Defensief Score tussen 30 en 50 Neutraal Score boven 50 (tenzij geopteerd voor B: dan maximaal Neutraal ) Dynamisch v

13 OPMERKINGEN TOELICHTING U mag steeds vrijwillig kiezen voor een lager risico-profiel dan hetgeen uit Uw synthese blijkt. Indien U dit wenst, kunt U Uw tegoeden over 2 rekeningen verdelen en deze opgave afzonderlijk maken voor beide rekeningen (omdat U bvb een deel van Uw middelen op korte termijn nodig hebt, en een ander deel niet, waardoor het antwoord op sommige vragen voor beide rekeningen kan verschillen. CONCLUSIE 0 JA, ik ga akkoord met het beleggersprofiel dat resulteert uit voorgaande synthese, nl.. 0 NEE, ik ga niet akkoord met het voormelde beleggersprofiel. Ik kies bijgevolg eenzijdig en op mijn eigen verantwoordelijkheid voor een ander (minder risicodragend) beleggersprofiel, nl: o Defensief o Neutraal Gelieve in dit laatste geval zo mogelijk enige toelichting te verschaffen. Handtekening in geval van afwijkende keuze voor beleggersprofiel. BIJZONDERHEDEN (informatief): Beleggingsdoelstellingen (enkel in te vullen indien bijzonderheden te vermelden). Voorkeuren van de cliënt qua risico s: Risicoprofiel van de cliënt: Beleggingsdoelstellingen: Tijdshorizon van de beleggingen: Type van opdracht (enkel in te vullen indien bijzonderheden te vermelden). Opening, behouden en bewaren van een rekening; Beleggingsadvies; Ontvangen en uitvoeren van orders. v

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] [VOORNAAM] [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse, een naamloze

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV I 30/10/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV II 18/11/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie