OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING"

Transcriptie

1 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [ ADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Sint Jorisstraat 6, ingeschreven bij de KBO onder het nummer , RPR Kortrijk rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, bevoegd om huidige overeenkomst af te sluiten; hierna genoemd Lawaisse ; ANDERZIJDS. De Cliënt en Lawaisse worden hierna individueel aangeduid als een Partij en gezamenlijk als de Partijen. WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: De Cliënt wenst bij Lawaisse een effectenrekening te openen en Lawaisse de opdracht te geven zijn orders met betrekking tot financiële instrumenten en daarnaast van onder meer goudstaven, gouden beleggingsinstrumenten en zilverkilo s te ontvangen en uit te voeren voor zijn rekening. Bovendien wenst de Cliënt begeleiding te ontvangen bij zijn beleggingsbeslissingen inzake financiële instrumenten en wenst derhalve van de adviezen en inlichtingen van Lawaisse inzake beleggingen te genieten om zijn vermogen optimaal te kunnen beheren. Het geheel van de informatie inzake de financiële instrumenten die aan de Cliënt worden aangeboden werden aan de Cliënt voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst overgemaakt door middel van het document Beleggingsinstrumenten 2009, dat eveneens verkrijgbaar is op de internetsite 1

2 2 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Het geheel van de informatie betreffende de kosten en bijbehorende lasten, de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse en de beginselen inzake het beheer van mogelijke belangenconflicten van Lawaisse zijn omstandig omschreven in Bijlage III, IV, V en VI gevoegd bij huidige overeenkomst en werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst aan de Cliënt overgemaakt. Voormelde Bijlagen werden aan huidige overeenkomst gevoegd, doch maken er geen deel van uit, behoudens Bijlage III. Ingeval de opdrachten van de cliënt enkel betrekking hebben op voormelde orders die geen financiële instrumenten zijn, zijn de Bijlagen II, IV en V niet van toepassing. De Cliënt verklaart de bovenvermelde informatie ten gepaste tijde ontvangen te hebben, zijnde vóór het afsluiten van huidige overeenkomst, zodat hij van de aard en de risico s van de voorgestelde financiële instrumenten, de kosten en bijbehorende lasten en de keuzepolitiek van de tussenpersonen van Lawaisse kennis heeft kunnen nemen. Partijen hebben beslist onder de hierna bepaalde voorwaarden de volgende overeenkomst te ondertekenen. EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst Huidige overeenkomst heeft als doel de voorwaarden en modaliteiten te omschrijven binnen dewelke Lawaisse aan de Cliënt de volgende beleggingsdiensten aanbiedt: - het aanhouden van een effectenrekening (zie artikel 2); - het ontvangen en uitvoeren van orders (zie artikel 6); - het verlenen van adviezen en inlichtingen inzake beleggingen (zie artikel 7). De algemene voorwaarden van Lawaisse maken integraal deel uit van huidige overeenkomst en zijn in Bijlage VII hernomen. Artikel 2. De Effectenrekening De Cliënt doet voor de bewaring en de administratie van zijn effectenportefeuille beroep op Lawaisse, waarbij er onder het rekeningsnummer - - een effectenrekening op zijn naam is geopend (hierna de Effectenrekening ) door middel van het in Bijlage I gevoegde formulier. De portefeuille bestaat uit de vermogensbestanddelen, tegoeden en de liquide middelen, zoals opgenomen in Bijlage VIII (voor een bestaande effectenrekening), of die na het openen van de rekening zullen worden overgemaakt, hun opbrengsten en alle aanvullende activa die de Cliënt gedurende de looptijd van huidige overeenkomst overdraagt naar zijn portefeuille en die in bewaring zijn gegeven. De Cliënt verklaart dat hij volle eigenaar is van de activa die geplaatst werden en zullen worden op de Effectenrekening, dat hij er regelmatig en onbeperkt over kan beschikken, en dat deze activa naar zijn weten op geen enkele wijze voortkomen noch zullen voorkomen uit het witwassen van geld e. Hij bevestigt dat de bestanddelen van de portefeuille vrij en onbelast zijn door enig recht of aanspraak vanwege een derde. De Cliënt vrijwaart Lawaisse voor alle aanspraken vanwege derden voortvloeiend uit het feit dat de portefeuille niet vrij en onbelast was of dat hij er niet over kon beschikken. Het behouden van de Effectenrekening bestaat erin ten eerste de financiële instrumenten in te schrijven op een rekening op naam van de Cliënt, i.e. de rechten van de Cliënt over de financiële instrumenten te erkennen, en ten tweede de tegoeden te bewaren volgens de modaliteiten van het financieel instrument zelf. Lawaisse zal geen diensten verlenen met betrekking tot vermogensbeheer en zijn tussenkomst zal erin bestaan dat hij de deposito s of financiële instrumenten in ontvangst neemt, de bewaring van de tegoeden van de Cliënt verzekert en alle gebruikelijke plichten betreffende de deposito vervult, alsmede alle daden stelt van materiële beschikking betreffende tegoeden van de Cliënt. 2

3 3 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Artikel 3. Classificatie van cliënten door Lawaisse Conform de toepasselijke wetgeving en de interne classificatiepolitiek van cliënten van Lawaisse dient de Cliënt, voor wat de in huidige overeenkomst aangeboden financiële diensten betreft, als een niet-professionele cliënt beschouwd te worden. Hoewel de Cliënt de mogelijkheid heeft om schriftelijk aan Lawaisse te betekenen dat hij als een professionele klant wenst te worden behandeld, of te allen tijde, of wat een bepaalde verrichting of investeringsdienst betreft, of voor een bepaald type verrichtingen en producten, is hij ervan op de hoogte gebracht dat Lawaisse zulke aanvraag niet in aanmerking zal nemen. Lawaisse garandeert derhalve dat de Cliënt te allen tijde en in alle omstandigheden van de rechten en bescherming van het statuut van niet-professionele cliënt zal genieten. Artikel 4. Doelstellingen van de Cliënt 4.1. Lawaisse heeft voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst de Cliënt de nodige toelichtingen gevraagd over zijn ervaring, kennis en doelstellingen inzake beleggingen en het beheer van financiële instrumenten alsook over zijn financiële situatie, teneinde hem advies te kunnen verlenen inzake beleggingen. De noodzakelijke bovenvermelde informatie werd op basis van een vragenlijst verzameld. De ingevulde vragenlijst is als Bijlage II bij huidige overeenkomst gevoegd. De Cliënt bevestigt dat de inlichtingen die hij aan Lawaisse heeft verstrekt in het kader van huidige overeenkomst en opgenomen in Bijlage II, correct en volledig zijn. De Cliënt neemt er kennis van dat edele metalen die onder fysieke vormen worden verhandeld, uitgesloten zijn van de bepalingen die betrekking hebben op het verlenen van beleggingsadvies Op basis van de bovenvermelde gegevens hebben Partijen, overeenkomstig de toepasselijke reglementering, samen een investeringsprofiel bepaald: - Defensief* - Neutraal * - Dynamisch * (*: schrappen wat niet past) 4.3. Op grond van de verkregen informatie opgenomen in Bijlage II en de bovenvermelde investeringsprofiel zijn de Partijen overeengekomen de volgende beleggingstrategie te volgen: - klasse 1 (defensief): de Cliënt belegt enkel in cash, obligaties, kasbons, - klasse 2 (neutraal) : de Cliënt belegt in voorgaande volgens klasse 1, alsook aandelen en fondsen - klasse 3 (dynamisch) de Cliënt belegt in voorgaande volgens klasse 2, alsook complexe financiële instrumenten en opties (voor opties is tevens de ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst vereist) Lawaisse verklaart dat het bovenvermelde investeringsprofiel en beleggingsstrategie zoals ze hierboven zijn omschreven overeenstemmen met de beleggingsdoelstellingen van de Cliënt en dat de Cliënt in staat is de eraan verbonden beleggingsrisico s financieel te dragen en de nodige ervaring en kennis heeft om deze te begrijpen De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van het feit dat, indien hij de vragenlijst opgenomen in Bijlage II niet exhaustief heeft ingevuld, Lawaisse de verplichting heeft zich te onthouden hem enig beleggingsadvies te verlenen. De inlichtingen vermeld op deze vragenlijst zijn bestemd voor intern gebruik door Lawaisse en zullen 3

4 4 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING behandeld worden overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven De Cliënt zal tijdens de uitvoering van huidige overeenkomst aan Lawaisse kunnen vragen zijn investeringsprofiel en/of zijn beleggingsstrategie te herzien. Daarvoor zal hij de aan Lawaisse vermelde informatie opgenomen in Bijlage II moeten wijzigen en zullen Partijen samen een gesprek voeren betreffende het nieuwe investeringsprofiel, de beleggingsdoelstellingen en beleggingsstrategieën van de Cliënt en de hieraan verbonden risico s, overeenkomstig de in huidig artikel 4 voorziene procedure Zou de situatie van de Cliënt in enige mate evolueren, in het bijzonder betreffende zijn ervaring, kennis en doelstellingen inzake beleggingen en beheer alsook zijn financiële situatie, dan moet hij Lawaisse er zo vlug mogelijk van op de hoogte brengen. Indien de Cliënt nalaat dit te doen, wordt Lawaisse ontslagen van elke aansprakelijkheid inzake de geleverde beleggingsadviezen Lawaisse licht de Cliënt er uitdrukkelijk van in dat indien zij beleggingsdiensten verricht welke slechts bestaan in het uitvoeren van orders van de Cliënt en/of het ontvangen en doorgeven van deze orders ( execution only ), met of zonder nevendiensten, Lawaisse die beleggingsdiensten voor de Cliënt mag verrichten zonder de in huidig artikel 4 voorziene procedure te moeten toepassen, wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de aangeboden diensten betreffen niet-complexe financiële instrumenten, zoals beschreven in artikel 27, 6, eerste streepje van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en in artikel 18 van het K.B. dd. 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten; - de dienst moet verricht zijn op aanvraag en initiatief van de Cliënt zelf, zonder dat de Cliënt om de dienst vraagt in antwoord op een gepersonaliseerde tot de Cliënt bewust gerichte mededeling of uitnodiging van Lawaisse die bedoeld is de Cliënt te beïnvloeden met betrekking tot een specifiek financieel instrument of een specifieke transactie. De Cliënt is er derhalve duidelijk van in kennis gesteld dat Lawaisse bij het verrichten van de in huidig artikel 4.8 vermelde diensten niet verplicht is de passendheid van de te verrichten, aangeboden diensten of financiële instrumenten te beoordelen en dat de Cliënt derhalve niet van de bescherming van de toepasselijke gedragsregels zal genieten. Artikel 5. Risico s en beperkingen betreffende de verliezen De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk de risico s die verbonden zijn aan de instrumenten die door Lawaisse worden aanbevolen, rekening houdende met de beleggingsdoelstellingen, de investeringsprofiel en de beleggingsstrategieën van de Cliënt. Artikel 6. Het ontvangen en uitvoeren van orders De orders van de Cliënt worden gegeven door ondertekening van een opdrachtformulier dat door Lawaisse aan de Cliënt wordt voorgelegd. Deze ingevulde en ondertekende opdrachtformulieren kunnen aan Lawaisse per e- mail, fax of post verstuurd worden. Lawaisse kan de Cliënt de mogelijkheid bieden om de orders te geven op een andere wijze (bv. via telefoon of fax). Met betrekking tot dergelijke orders wijst Lawaisse evenwel elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door vertraging bij het geven van het order of niet-uitvoering van het order, behoudens bewijs van opzet of zware fout van haar kant. Met betrekking tot faxopdrachten is de Cliënt geldig verbonden door de handtekening die op het door Lawaisse ontvangen bericht voorkomt. Lawaisse kan de uitvoering van telefonische orders uitstellen tot na de schriftelijke bevestiging door de Cliënt of tot nadat Lawaisse aan de Cliënt, via een toestel dat het gesprek eventueel registreert, telefonische bevestiging van het order heeft gevraagd en gekregen. 4

5 5 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING De Cliënt verbindt er zich toe om voor orders die niet via het ondertekenen van een opdrachtformulier gegeven zijn alsnog het gebruikelijke opdrachtformulier te ondertekenen, als Lawaisse daarom verzoekt. Wanneer de Cliënt niet akkoord gaat met de manier waarop het order werd uitgevoerd, dient hij protest aan te tekenen binnen vijf werkdagen na het bericht van de uitvoering. Als de Cliënt binnen deze termijn geen protest heeft aangetekend, betekent dit dat hij instemt met de modaliteiten van de uitvoering. Lawaisse delegeert de uitvoering van de orders aan tussenpersonen. Bij dergelijke delegatie zal Lawaisse ervoor zorgen dat deze tussenpersonen gekozen worden conform haar keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen, waarvan de voornaamste bepalingen in Bijlage V zijn opgenomen. Deze keuzepolitiek heeft tot doel de Cliënt te garanderen dat hij aangaande het orderuitvoeringsbeleid het beste resultaat zal behalen wat de uitvoering van zijn orders betreft. De Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk van die keuzepolitiek van de tussenpersonen kennis te hebben genomen. Elke belangrijke wijziging van die keuzepolitiek betreffende de markttussenpersonen zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op de internetsite van Lawaisse. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem tonen dat zij zijn orders heeft uitgevoerd in overeenstemming met die keuzepolitiek van de tussenpersonen. Specifieke instructies van de Cliënt kunnen Lawaisse beletten de door haar vastgestelde en in haar keuzepolitiek van de tussenpersonen opgenomen maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende orders het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden. Artikel 7. Aansprakelijkheid Lawaisse verbindt zich ertoe aan de Cliënt advies te verlenen in het beheer van zijn financieel vermogen dat bij Lawaisse op rekening staat of bij haar bekend is om hem in staat te stellen zijn beleggingsbeslissingen te nemen. Lawaisse verbindt zich ertoe deze opdracht naar best vermogen uitvoeren, met inachtneming van de hierna vermelde bepalingen. - Bij het formuleren van haar beleggingsadvies zal Lawaisse rekening houden met het investeringsprofiel en de beleggingsstrategieën van de Cliënt, zoals deze in huidige overeenkomst tussen Lawaisse en de Cliënt vastgelegd zijn, en Lawaisse zal ervoor zorgen dat dit beleggingsadvies overeenstemt met de beleggingsdoelstellingen van de Cliënt, dat de Cliënt in staat is de eraan verbonden beleggingsrisico s financieel te dragen en dat de Cliënt de nodige ervaring en kennis heeft om deze te begrijpen; - De beleggingsadviezen van Lawaisse zijn gebaseerd op prognoses inzake de te verwachten ontwikkelingen op de financiële markten. Gezien het complexe karakter van deze markten zijn deze prognoses steeds indicatief en kan Lawaisse dus geen enkele waarborg verlenen inzake de mate waarin de prognoses bewaarheid zullen worden; - De Cliënt neemt de uiteindelijke beslissing om een verrichting te initiëren, advies te vragen en een verrichting uit te voeren. Het staat de Cliënt vrij de adviezen van Lawaisse al dan niet te volgen en op eigen initiatief welke verrichting ook uit te voeren. Lawaisse draagt geen verbintenis noch verantwoordelijkheid met betrekking tot het opvolgen van de op basis van de verleende beleggingsadviezen gekochte financiële instrumenten. Daarenboven is zij geenszins verplicht beleggingsadviezen te verlenen op eigen initiatief. Artikel 8. Overzichten en gegevens 8.1. Behalve de borderellen en rekening uittreksels die aan de Cliënt worden verstuurd voor iedere verrichting zal Lawaisse minstens één keer per jaar aan de Cliënt een periodieke overzicht versturen met de volgende inlichtingen: 5

6 6 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING een vermelding van de inhoud en de waardering van de Effectenrekening, waaronder gegevens over elk financieel instrument dat aangehouden wordt, de marktwaarde of - als deze niet beschikbaar is - de reële waarde («fair value») ervan en het kassaldo, aan het einde van de rapportageperiode; het totale bedrag aan vergoedingen en kosten over de rapportageperiode en de totale uitvoeringskosten en, voor zover van toepassing, met de vermelding dat op verzoek een gedetailleerdere specificatie wordt verstrekt; het totale bedrag aan dividenden, rente en andere betalingen die over de rapportageperiode zijn ontvangen in verband met de Effectenrekening van de Cliënt; informatie over andere corporate actions waardoor rechten worden verkregen die verband houden met financiële instrumenten in de Effectenrekening van de Cliënt Op zijn aanvraag zal de Cliënt daarenboven tussenliggende verslagen kunnen verkrijgen Dienaangaande verbindt de Cliënt zich ertoe kennis te nemen van de inhoud van de verslagen, borderellen, rekening uittreksels en andere overzichten en deze systematisch en in een redelijke termijn te controleren Daarenboven kan de Cliënt te allen tijde inlichtingen vragen betreffende zijn Effectenrekening De Cliënt geeft Lawaisse uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van de gegevens (o.a. in verband met zijn persoon) die door de Cliënt kenbaar gemaakt worden in verband met zijn huidig en toekomstig bezit van financiële instrumenten. Deze toestemming houdt in dat deze gegevens door Lawaisse kunnen worden gebruikt om ze te verwerken. De Wet Verwerking Persoonsgegevens kent elke natuurlijke persoon het recht toe om deze gegevens in te zien en, als ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te laten verbeteren of verwijderen. Artikel 9. Uitoefening van de stemrechten De Cliënt heeft het recht om op een algemene vergadering zelf de stemrechten uit te oefenen die verbonden is aan de financiële instrumenten die hij bezit, mits hij Lawaisse daarvan minstens 3 dagen voor de afloop van de bij de oproeping voorziene termijn van neerlegging schriftelijk kennis geeft. Artikel 10. Vergoeding De vergoeding van Lawaisse is berekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de tarifering van Lawaisse zoals deze in Bijlage III is weernomen. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de tarifering en deze te hebben aanvaard. Deze vergoeding omvat enkel de vergoeding voor het aanhouden van de rekening, het ontvangen en uitvoeren van orders. Er wordt geen bijkomende vergoeding verschuldigd voor wat het beleggingsadvies betreft. Lawaisse informeert de Cliënt dat hij vergoedingen aan derden stort en dat hij alsook vergoedingen van derden ontvangt in het kader van de uitgevoerde verrichtingen. Lawaisse bevestigt dat dergelijke vergoedingen de kwaliteit van desbetreffende dienst ten behoeve van de Cliënt ten goede moeten komen en dat deze geen afbreuk doen aan de plicht van Lawaisse om zich in te zetten voor de belangen van de Cliënt. De kenmerken en berekeningswijze van dergelijke vergoedingen zijn beschreven in Bijlage III bij huidige overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk deze te hebben aanvaard. Op aanvraag van de Cliënt zal Lawaisse hem bijkomende inlichtingen betreffende dergelijke vergoedingen of provisies verschaffen. 6

7 7 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Artikel 11. Duur en beëindiging Huidige overeenkomst treedt in werking op heden en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Niettemin kan huidige overeenkomst op elk ogenblik door elke Partij beëindigd worden, mits de andere Partij hiervan met een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs in kennis wordt gesteld. De beëindiging van de overeenkomst door Lawaisse heeft uitwerking de zevende werkdag volgend op de dag van ontvangst van de kennisgeving door de Cliënt, tenzij beide Partijen anders overeenkomen bij de beëindiging en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). De beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt heeft, uitwerking vanaf de ontvangst van de brief door Lawaisse, tenzij in deze brief een later tijdstip wordt bepaald en onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en het sluiten van de rekening(en). Het overlijden of de onbekwaamheid van de Cliënt zal huidige overeenkomst niet automatisch en van rechtswege beëindigen. Artikel 12. Aansprakelijkheid Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de Cliënt zou lijden door een waardevermindering van de portefeuille of een vermindering van de door de portefeuille gegenereerde opbrengsten (met inbegrip van alle gevallen waarin de waardeverminderingen het gevolg zouden zijn van kapitaalverliezen of fiscale verplichtingen), of door enige andere oorzaak. Lawaisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim of fraude gepleegd door een individu, bedrijf of vennootschap die als tussenpersoon bij transacties in verband met het beheer van de portefeuille is opgetreden, tenzij Lawaisse kennelijk nalatig is geweest of een opzettelijke fout heeft begaan bij de keuze van deze tussenpersoon. Artikel 13. Belangenconflicten Lawaisse neemt alle redelijke maatregelen om situaties van belangenconflicten op te sporen en om te vermijden dat dergelijke situaties de belangen van de Cliënt zouden schaden. De voornaamste bepalingen van het beheer van de belangenconflicten door Lawaisse worden beschreven in Bijlage IV bij huidige overeenkomst. Bijkomende inlichtingen worden aan de Cliënt overhandigd op zijn aanvraag. Elke belangrijke wijziging inzake de belangenconflictenpolitiek zal ter kennis gebracht worden van de Cliënt door vermelding op het internetsite van Lawaisse. Artikel 14. Beroepsgeheim De Cliënt wordt op de hoogte gebracht dat Lawaisse gehouden is tot het beroepsgeheim in de mate van de door de wet voorziene voorwaarden. Het geheim mag echter opgeheven worden conform de wet, namelijk op aanvraag van de toezichthoudende overheid, van het belastings- of douanebestuur als van de strafrechter. Daarenboven laat de Cliënt, door het ondertekenen van huidige overeenkomst, Lawaisse toe om alle nodige hem betreffende inlichtingen door te geven aan alle tussenpersonen waarvan de tussenkomst nodig is, aan derden voor de behoeften van het beheer, aan onderaannemers, aan makelaars en verzekeraars. Natuurlijk zullen alle maatregelen genomen worden om het vertrouwelijk karakter van de doorgegeven informatie te vrijwaren. De Cliënt beschikt daarenboven over de mogelijkheid om Lawaisse van het geheim te bevrijden door hem schriftelijk en uitdrukkelijk aan te duiden aan welke derden hij geheime informatie zal mogen doorgeven en welke informatie het precies betreft. 7

8 8 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Artikel 15. Wijzigingen Huidige overeenkomst zal niet worden gewijzigd anders dan mits schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. Artikel 16. Ongeldigheid en verschil in de interpretatie De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dergelijke omstandigheid zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de aan te brengen aanpassingen aan de bepalingen van deze overeenkomst teneinde hetzelfde economisch evenwicht tussen de rechten en plichten van Partijen te vrijwaren en de wil van de Partijen te behouden alsof de nietige bepaling geldig zou geweest zijn. Zouden er enige verschillen bestaan van interpretatie tussen huidige overeenkomst en de algemene voorwaarden van Lawaisse, geldt de interpretatie van huidige overeenkomst. Artikel 17. Kennisgevingen Alle kennisgevingen en mededelingen die tussen Partijen moeten worden gedaan in het kader van huidige overeenkomst zullen schriftelijk geschieden en gedaan worden aan de betrokken Partij op het adres dat op de eerst pagina van huidige overeenkomst vermeld is (of op het adres dat voor de briefwisseling van de Effectenrekening van de Cliënt wordt gehanteerd, of op een ander adres dat door elke Partij, schriftelijk aan de andere Partij wordt medegedeeld). De Cliënt kan Lawaisse door de kanalen opgenomen in Bijlage VI bereiken. De Cliënt kan in het Nederlands met Lawaisse handelen en in deze taal de gevraagde documenten en informatie verkrijgen. Artikel 18. Toepasselijk recht geschillen Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De Rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van huidige overeenkomst. 8

9 9 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING Ondergetekende(n) verklaren dat zij, noch de volmacht houders, noch de controle-aandeelhouders, noch de actieve of niet-actieve bestuurders geen US personen of US rechtspersonen zijn. Hiermee worden bedoeld natuurlijke personen die staatsburger zijn van de Verenigde Staten van Amerika (door geboorte of naturalisatie), hetzij permanent (green card) of tijdelijk (minstens 183 dagen gedurende de drie laatste jaren) verblijven in de Verenigde Staten van Amerika; U.S. indicia hiervoor zijn: - Amerikaanse nationaliteit of verblijfplaats in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor de green card, waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten - geboorteplaats in de VS - minstens 1 adres in de VS (post, postbus, per adres of verblijfplaats) - een telefoonnummer in de VS - een opdracht van een rekening bij Lawaisse naar een rekening in de VS - een volmacht op de rekening voor een persoon met een adres in de VS (post, postbus, per adres of verblijfplaats). Ondergetekende(n) verklaren dat zij, noch de volmacht houders, noch de controle-aandeelhouders, noch de actieve of niet-actieve bestuurders, noch één van hun ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau uitoefenen of ooit hebben uitgeoefend. Hiermee worden bedoeld als staatshoofd, minister, parlementariër, voorzitter van politieke partijen vertegenwoordigd binnen een regering, hoge ambtenaren van de staat (rechterlijk of uitvoerend met inbegrip van het leger), leiders van staatsbedrijven van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijken of hoge ambtenaren van internationale of supranationale organisaties zoals E.U., NAVO, Zo ja, geef een correcte omschrijving van dit mandaat alsook de datum van indiensttreding en/ of de datum van beëindiging: Mandaat:.. Datum van indiensttreding:. Datum van beëindiging van de functie:.. Betreft het een mandaat van een ouder, kind of echtgenoot? Zo ja, vermeld de aard van de relatie :. Aldus gedaan te Kortrijk, op.././20., in twee originele exemplaren, waarvan elke Partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. Gelieve in bijlage toe te voegen: - gecoördineerde statuten - laatste jaarrekening - aandeelhouderschap De cliënt (indien meerdere personen, dient iedereen te tekenen) (naam, datum + gelezen en goedgekeurd) Nummer agentschap: Naam en handtekening medewerker/agent: Naam: Handtekening: NV Lawaisse beursvennootschap 9

10 10 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING BIJLAGE I Formulier van opening van rekening OPENING VAN EEN REKENING Datum: Plaats: Rekeningnummer: Benaming van de rekening: Afgevaardigde agent: Naam van het contract: Naam van de vennootschap Vorm (NV, BVBA, ) Adres Rekeninghouder Adres van de fiscale woonplaats (indien anders): Referentiemunt Nationaliteit Oprichtingsdatum + notaris Ondernemingsnummer Activiteit en sector Belgische vennootschap J / N J / N Bankrekeningnummer Telefoon bestuurder Telefoon kantoor GSM Fax BESTUURDERS: Naam Voornaam Adres Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot (kopie bij te voegen) Rijksregisternummer Algemene financiële situatie vennootschap Gelieve de laatste balans en eventueel belangrijke recente evoluties mee te delen 10

11 11 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING * De bestuurders zal/zullen afzonderlijk, gezamenlijk optreden, Indien vruchtgebruikers (indien andere persoon): gelieve aanduiding te geven van opsplitsing naakte eigenaars/vruchtgebruiker Volmachten Naam Voornamen Adres * Geen gevolmachtigden * Volmachten aan hieronder aangeduide personen Gevolmachtigde A Gevolmachtigde B Nationaliteit Geboortedatum en plaats Identiteitsbewijs nummer Identiteitsbewijs geldig tot (kopie bij te voegen) Beroep en evt. sector US persoon of PEP J / N J / N * De gevolmachtigde(n) zal/zullen afzonderlijk, gezamenlijk optreden, Handtekening volmachtgever voor akkoord : Handtekening volmachtdrager(s) voor akkoord : Uniciteit met andere rekeningen bij de beursvennootschap J / N Rekeningnummers:... Handtekening(en) rekeninghouder(s) voor akkoord Briefwisseling: borderellen, financiële uittreksels, en een jaarlijkse portefeuille evaluatie Correspondentie in het: NL FR * worden aan hogervermeld adres verzonden * worden op verzoek van de klant verstuurd naar volgend mailadres, waarbij hij verzaakt aan de ontvangst van uittreksels op documenten van de Beursvennootschap Lawaisse * worden op verzoek van de klant naar het hiernavolgende adres verzonden * liggen op verzoek van de klant ter beschikking op het kantoor. Beursvennootschap Lawaisse verzoekt de klant minstens één maal per jaar de waardeschatting van de portefeuille voor akkoord te tekenen. Bij gebrek daarvan is de Beursvennootschap evenwel gemachtigd minstens één maal per jaar een waardeschatting van de portefeuille naar de titularis toe te sturen alsook op ieder ogenblik belangrijk geachte communicatie. De klant verklaart dat hij minstens één maal per maand de briefwisseling komt afhalen. 11

12 12 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING BIJLAGE II Vragenlijst Beurservaring van de cliënt Weinig of niet Middelmatig aantal jaren aandelen obligaties Goed aantal jaren aandelen obligaties Uitstekend aantal jaren aandelen obligaties Commentaar (specificiteiten van de cliënt wat betreft zijn beurservaring, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij een beroep van de financiële aard heeft uitgeoefend, dat hij één of meerdere familiale rekeningen beheert, de aard, de volume en de frequentie van de door de cliënt verrichte transacties alsmede de tijdsduur van deze, enz. ): Deze ervaring alsook de kennis van de markt geldt in hoofde van... (bv. bestuurder, medewerker, ) Kennis van de cliënt: A: Hebt U kennis betreffende de volgende financiële instrumenten? (Indien U er geen kennis van hebt, kan U niet beleggen in deze instrumenten) Aandelen: Obligaties: Derivaten (o.a. opties, warrants): Sicavs Speciale producten: B. Hebt U ervaring betreffende de volgende financiële diensten? Ontvangen en doorgeven van orders; Uitvoeren van orders; Beleggingsadvies. C. Wat is Uw ervaring betreffende beleggingen? Hoeveel verrichtingen doet U per jaar in aandelen, derivaten en Sicavs : o Minder dan 10 o Tussen 10 en 100 o Meer dan 100 Welk is de gemiddelde omvang van deze verrichtingen? o Minder dan EUR o Tussen en EUR o Meer dan EUR 12

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.2 Kennisname door de Klant... 3 1.3 Verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie