: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland"

Transcriptie

1 MEMO Datum : Vrijdag 9 november 2007 Aan Van Onderwerp : Jos Fleskes, college B&W : Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland Inleiding De trend dat jongeren steeds vaker, steeds meer en steeds jonger alcohol gebruiken is een zorgelijke ontwikkeling. In zowel de Regio Stedendriehoek als de Regio IJsselland is dit onderwerp opgepakt en is er een plan van aanpak alcoholmatiging opgesteld. Voor de gemeente Deventer bevat dit een complicerende factor. Voor wat betreft onze GGD Gelre IJssel nemen we deel in de Regio Stedendriehoek. Onze politie maakt deel uit van de Regio IJsselland. Deventer heeft met beide regio s een belangrijke relatie. Dit is dan ook de reden dat wij in het gehele voortraject zowel ambtelijk als bestuurlijk in beide regio s deel hebben genomen aan project- en werkgroep overleggen. Beide regio s hebben inmiddels hun concept plannen gereed en bieden dit aan, aan de diverse colleges. In deze memo wordt kort ingegaan op de beide plannen en vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen, de financiële aspecten en een aantal opties / discussiepunten beschreven. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een combinatie van activiteiten gericht op de leefgebieden thuis, onderwijs en vrije tijd in samenhang wordt aangeboden er meer effect wordt bereikt. Daarnaast is ook aandacht voor handhaving, wet- en regelgeving essentieel. Beide regio s bieden dan ook op al deze terreinen activiteiten aan. Een kanttekening die bij de handhaving en wet- en regelgeving geplaatst moet worden, is de op stapel staande veranderingen. Het is mogelijk dat binnen een jaar enkele taken in het kader van de drank en horeca van de politie naar de gemeente overgaan, zoals het controleren van de sluitingstijden. Daarnaast zal in 2010 de Drank- en Horecawet zijn aangepast waardoor meer taken van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeenten zullen overgaan. Eén en ander wordt meegenomen in de Horecanota maar zal ook gevolgen hebben op het alcoholmatigingsbeleid. In de voortgangsrapportages wordt u van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Tevens houden wij u dan op de hoogte van het kabinetsvoornemen (beleidsprogramma ) om gemeenten de bevoegdheid te geven de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank te verhogen van 16 tot 18 jaar. Deze voorstellen moeten nog in het parlement worden besproken. In onderstaand overzicht zijn de beide plannen van aanpak kort schematisch naast elkaar gezet.

2 Regio Stedendriehoek Doel Dit alcoholproject voor de jaren heeft als hoofddoel de trend van het afgelopen decennium te doorbreken. Jongeren zijn steeds jonger, vaker en meer alcohol gaan drinken. Meer concreet worden de volgende doelen nagestreefd: - het aantal basisschoolleerlingen dat alcohol drinkt, neemt niet meer toe. Hiermee stopt de toename van het aantal kinderen dat op zeer jonge leeftijd drinkt. - meer dan de helft van de middelbare scholieren weet wanneer zij te veel alcohol drinken en weten welke risico's zij dan zelf lopen. - het gemiddelde aantal glazen dat de middelbare scholieren per keer drinken, neemt niet toe. Regio IJsselland Doel - Omvang van de groep jaar die alcohol drinkt, zal in 2011 niet groter zijn dan in De gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol gedronken wordt zal in 2011 niet lager zijn dan in De omvang van de groep jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt neemt in 2011 niet toe t.o.v. van Het % ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind drinkt zal in 2011 niet stijgen. Voor de doelgroep ouders is het hoofddoel: - meer dan de helft van de ouders weet dat alcohol slecht is voor opgroeiende kinderen - meer dan de helft van de ouders erkent dat kinderen te veel alcohol drinken en weet dat ouders het alcoholgebruik van hun kinderen kunnen verminderen door zelf het goede voorbeeld te geven, grenzen te stellen en met hun kinderen over alcohol te praten. In het plan van aanpak wordt, op basis van deze doelen, per deelterrein subdoelen geformuleerd. Hieraan zijn vervolgens activiteiten gekoppeld. Doelgroep jongeren jaar (accent op 10 t/m 18 jaar), ouders/verzorgers. Als secundaire doelgroepen worden onderwijs, verenigingen, jongerenwerk, winkeliers, horeca en zorgverzekeraars genoemd. Er is gekozen voor leefgebieden en thema's waar jongeren mee in aanraking komen of die op een andere wijze jongeren beïnvloeden. Het betreft de thema s onderwijs, ouders, jeugd- en jongerenwerk, wet- en regelgeving, horeca en sport. Doelgroep jongeren jaar (afhankelijk van de maatregelen onderscheid in en 16-24), ouders/verzorgers. Als secundaire doelgroepen worden onderwijs, verenigingen, jongerenwerk, winkeliers, horeca en zorgverzekeraars genoemd. Er is een interventieboek met 32 interventies op de thema s: preventie (thuis, onderwijs, vrije tijd), signalering en toeleiding, opsporing en handhaving, hulpverlening en (na)zorg.

3 Programmatische aanpak In dit project zijn verschillende beleidsterreinen van de gemeenten betrokken. De ambtenaar volksgezondheid, jeugd of verslavingszorg is de gemeentelijk projectleider en voert de regie. Verder speelt de projectleider in samenwerking met collega s van bijbehorende beleidsterreinen - een actieve rol richting horeca, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en sport. Interne gemeentelijke werkgroep Omdat het alcoholmatigingsproject zich richt op sport, school, horeca en thuis en de inzet een mix van handhaving, regelgeving en voorlichting is, is er binnen de gemeente sprake van facetbeleid. Vanuit de verschillende beleidsterreinen zal er binnen elke gemeente een werkgroep worden ingesteld die zorgt voor afstemming en uitvoering van het project. De gemeentelijk projectcoördinator is voorzitter van deze interne werkgroep. Financiën Vanuit de Regio Stedendriehoek wordt ons met ingang van volgend jaar al een jaarlijkse bijdrage van gevraagd (periode 20, 2009, 2010). Basispakket Publiekscampagnes Publiekscampagne 'Alcohol en opvoeding' voor volwassenen Publiekscampagne 'De kater komt later' voor jongeren Ouders Voorlichting groep 7 via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD Homeparty; thuis of in wijk/buurthuis Cursus Pubers en alcohol Ouderbijeenkomst basisonderwijs Voorlichting alcohol voor ouders voortgezet onderwijs Wet- en regelgeving Aanscherpen en afstemmen APV en lokaal beleid Drank- en Horecawet Artikel 35: Ontheffingenbeleid Algemene Subsidieverordening Programmatische aanpak Er wordt een regionale projectstructuur beschreven. Naast een regionale projectleider zullen er ook lokale programmaleiders moeten zijn, die de lokale activiteiten initiëren, monitoren, partijen bij elkaar brengen, evalueren en bijsturen. Aangedrongen wordt op lokale programmaleiders. De gemeente dient haar regierol op te pakken door partijen bij elkaar te brengen die een rol spelen bij de uitvoering van alcoholmatigingsactiviteiten. Financiën Voor een deel van de acties is er geld beschikbaar vanuit het rijk en de provincie Overijssel. Op lokaal niveau zullen we moeten zoeken naar mogelijkheden om actie 2 (meer dan een biertje) en 4 (weerbaarheidstrainingen) ingevoerd te krijgen. Dit geldt eveneens voor de acties 8, 9 en 10. Achter deze acties staat als financier: centrumgemeente Zwolle. Echter Deventer valt hier niet onder. Basispakket Eind 20 wordt, m.n. richting ouders, structureel extra aandacht besteed aan alcoholgebruik via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD in groep 7 In 2011 minimaal één homeparty en/of peeractiviteit voor ouders uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 100 ouders bereikt

4 Regionaal horecaconvenant Handhaving Handhaving regionaal convenant en lokale afspraken Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samenwerking Voedsel en Waren Autoriteit Leerstraf Alcohol Inventarisatie hokken en keten Sport Informatiebijeenkomst besturen sportverenigingen met een kantine Alcoholbestuursreglement Informatiebijeenkomst trainers en jeugdleiders IVA-certificaat voor barpersoneel Aanvullen subsidievoorwaarden sport Onderwijs Basisonderwijs: Regels Preventieproject over alcohol Voortgezet onderwijs Regels Preventieproject voor onderbouw Alcohol Digitaal Preventieproject voor bovenbouw Onder invloed onderweg Cursus Alcohol-Maat voor excessief drinkende jongeren Signaleren en begeleiden Denktank alcoholbeleid ROC Idem als voortgezet onderwijs met nadruk op risicojongeren en jongeren die al overmatig drinken Jeugd- en jongerenwerk Informatie lokaal beleid Protocol Alcoholbeleid bij jongerenactiviteiten Presentatie alcoholgebruik voor jongeren en ouders IVA voor jongerenwerkers Training gesprekstechnieken jongeren en alcohol In de projectperiode worden jaarlijks 50 controles van de VWA op leeftijdgrenzen gehouden op door politie en gemeenten aangegeven hotspots Eind 20 is Project meer dan een biertje overal geïmplementeerd In 6 gemeenten is onderzoek gedaan naar effectief beleid rondom hokken en keten. Eind 20 wordt regionale nota vastgesteld. In 2011 is het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op Tijd Voorbereid aan een deel van de basisscholen aangeboden Uiterlijk 2011 wordt aan een deel van de basisscholen een weerbaarheidsproject aangeboden In 2011 is het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op Tijd Voorbereid aan een deel van het voortgezet onderwijs aangeboden In 2011 hebben alle zorgadviesteams (VO) de training vroegsignalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen Eind 20 wordt structureel extra aandacht besteed aan alcoholgebruik via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD in groep 2 van het voortgezet onderwijs In 2011 hebben alle jeugdnetwerken de training vroegsignalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen

5 Horeca Barcode (gericht op het signaleren van misbruik van alcohol) Peervoorlichting: voorlichting voor en door jongeren Toelichting financiën In de regio Stedendriehoek is op basis van ervaringen met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek een begroting opgesteld. De totale projectkosten voor het gehele basispakket zijn begroot op % hiervan wordt gefinancierd door de reguliere inzet vanuit de GGD en, 31% financiering vanuit de provincie Gelderland en 31% door de steden in de regio Stedendriehoek. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op de verdeling van het aantal inwoners. Omgerekend komt dit voor Deventer neer op een jaarlijkse bijdrage van In de Regio IJsselland is gekozen voor een basispakket waarbij het merendeel van de resultaten behaald zou kunnen worden d.m.v. financiering vanuit het rijk, provincie Overijssel of centrumgemeente verslavingszorg Zwolle. Waarin in het basispakket als financier centrumgemeente Zwolle staat heeft de regio IJsselland Deventer (eveneens een centrumgemeente verslavingszorg) verzocht om ook de toezegging te doen dat de genoemde resultaten gehaald worden voor i.c. Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Hoe werkt dit nu? Op dit moment koopt de gemeente Deventer voor ongeveer Euro aan preventie projecten in bij. Dit is voor de regio Deventer, wat in dit geval betekent: Zutphen, Lochem, Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. De bijdrage die de Regio IJsselland aan ons vraagt zou eventueel geëffectueerd kunnen worden via de jaarlijkse afspraken die wij maken met. Daarnaast wil de gemeente Deventer er zorg voor dragen dat de inhoudelijke programma s bij de onderdelen 8 (homeparty/peeractiviteit), 9 (voorlichtingsprogramma s op basisscholen) en 10 (voorlichtingsprogramma s op voortgezet onderwijs) uit het basispakket Regio IJsselland gelijk zijn aan de activiteiten vanuit de Regio Stedendriehoek. Mede gezien de mogelijke overgang naar de GGD regio IJssel Vecht in 2010 is het niet wenselijk dat de Regio Stedendriehoek nu er voor kiest om preventieprogramma X op de scholen uit te voeren en de Regio IJsselland kiest voor preventieprogramma Y. Wij zullen dit dan ook als voorwaarde meenemen richting beide regio s.

6 BIJLAGE I Schema activiteiten Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek' 20 t/m 2010 Setting Publiekscampagnes Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: volwassenen; ouders en andere opvoeders Agenda setting Kennisoverdracht Informatiezoekend gedrag stimuleren Doelgroep: jongeren van 12 t/m 23 jaar Agenda setting Kennisoverdracht Informatiezoekend gedrag stimuleren Publiekscampagne 'Alcohol en opvoeding' voor volwassenen Radio/tv Folders Posters Artikelen in huis-aan-huisbladen Kabelkrant Plus: Tentoonstelling in bibliotheek en lezing Publiekscampagne 'De kater komt later' voor jongeren Brainstormsessies door werkgroep over het inzetten van middelen voor jongeren BOB-activiteiten en GGD met en GGD en GGD en GGD start, uitvoering, 09, 10 start 09, uitvoering 09 en 10 Setting Ouders Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: ouders en volwassenen die met jongeren omgaan meer dan de helft van de ouders kennen de gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar. meer dan de helft van de ouders erkent dat kinderen te veel alcohol drinken en weet dat zijzelf door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen het alcoholgebruik kunnen verminderen. meer dan de helft van de ouders kennen enkele handvatten die zij kunnen gebruiken om het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan en boven de 16 jaar te matigen. Voorlichting groep 7 via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD Homeparty; thuis of in wijk/buurthuis Cursus Pubers en alcohol Ouderbijeenkomst basisonderwijs Voorlichting alcohol voor ouders voortgezet onderwijs Plus: GGD met GGD met GGD /GGD/Halt Vanaf 09, 09, 10, 09, 10 vooral0910 vooral0910

7 Wijktheater Setting Wet- en regelgeving Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: burgers in de gemeenten de gemeente draagt haar inzet voor alcoholmatigingsbeleid onder jongeren breed uit de handhaving door de politie rond alcohol en uitgaansgeweld wordt gefaciliteerd alcoholmatigende maatregelen ten behoeve van jeugd worden via weten regelgeving bevorderd Aanscherpen en afstemmen APV en lokaal beleid Drank- en Horecawet Artikel 35: Ontheffingenbeleid Algemene Subsidieverordening Regionaal horecaconvenant Plus: Gemeentelijke Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan met politie en horeca met politie en horeca op te zetten regionale werkgroep APV maakt planning Setting Handhaving Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: - allereerst de jongeren van 12 tot en met 17 jaar - hun ouders - daarnaast de horeca en organisaties met een vergunning om alcohol te schenken. handhaving van het ingezette alcoholmatigingsbeleid zodat overtreders consequenties ondervinden en overlast verminderd Handhaving regionaal convenant en lokale afspraken Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samenwerking Voedsel en Waren Autoriteit Leerstraf Alcohol Inventarisatie hokken en keten Plus: Burgervader/burgermoeder met VWA Politie met Halt en OM 09 en 10, 09 en 10 april Setting Sport Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: - bestuurders van sportverenigingen met een kantine in eigen beheer - kantinepersoneel - chauffeurs naar uitwedstrijden - jeugdcoaches en trainers binnen sportkantines wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar geen toename van het totale alcoholgebruik binnen sportkantines sportverenigingen communiceren een duidelijk alcoholbeleid richting jongeren (en hun ouders) Informatiebijeenkomst besturen sportverenigingen met een kantine Alcoholbestuursreglement Informatiebijeenkomst trainers en jeugdleiders IVA-certificaat voor barpersoneel Aanvullen subsidievoorwaarden sport Plus: Uitreiking jaarlijkse prijs,,ggd en GSF,,GSF met en GGD start najaar uitvoering ook 09 en 10 Setting Onderwijs Activiteiten Initiatief Jaar 20..

8 Doelgroep: basisonderwijs: Leerlingen van groep 8 (soms groep 7 in geval van combinatieklassen)van primair en speciaal onderwijs hun ouders leerkrachten, medewerkers en schooldirectie voortgezet onderwijs: leerlingen van voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs hun ouders docenten leerlingbegeleiders medewerkers en schooldirectie ROC/Aventus: deelnemers (leerlingen) ouders van deelnemers van niveau 1 en 2 (18-) docenten, leerlingbegeleiders (coaches), medewerkers en schooldirectie basisonderwijs: - 75% van de basisscholen in de Stedendriehoek voert een preventieproject alcohol uit, waarbij de pijlers regels, voorlichting en ouders belangrijk zijn. voortgezet onderwijs: - 75% van de scholen gebruikt in de onderbouw het preventieproject Alcohol Digitaal van het Trimbos-instituut, waarbij de pijlers voorlichting en ouders belangrijk zijn. - 75% van de scholen heeft een concreet beschreven alcoholbeleid waarbij de pijlers regels, signalering & begeleiding en samenhang onderdeel zijn. ROC/Aventus: - ROC heeft een concreet projectplan alcoholmatiging en dit wordt bij 50% van de opleidingen die vallen onder het ROC uitgevoerd. Basisonderwijs: Regels Preventieproject over alcohol Voorlichting aan ouders Voortgezet onderwijs: Regels Preventieproject voor onderbouw Alcohol Digitaal Preventieproject voor bovenbouw Onder invloed onderweg Cursus Alcohol-Maat voor excessief drinkende jongeren Voorlichting aan ouders Signaleren en begeleiden Denktank alcoholbeleid ROC Idem als voortgezet onderwijs met nadruk op risicojongeren en jongeren die al overmatig drinken Gemeente//GGD /GGD/Halt /GGD/Halt, GGD, scholen met scholen met scholen met scholen met ROC 09,10 Vooral 09/10 09,10 09,10 09,10 Vooral 09/ , 10 Setting Jeugd- en jongerenwerk Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: jongeren van 12 tot en met 23 jaar die activiteiten van jeugden jongerenwerk bezoeken en op straat te vinden zijn. Intermediaire doelgroep zijn de jeugd- en jongerenwerkers in de Stedendriehoek, Informatie lokaal beleid Protocol Alcoholbeleid bij Jongerenwerk najaar 09

9 werkzaam bij welzijnsorganisatie of in gemeentelijke dienst, zowel actief binnen de muren van het centrum als werkzaam op straat. Jongerenwerkers zijn op de hoogte van de lokale regelgeving rondom alcoholgebruik in de openbare ruimte. Jongerenwerkers dragen in contact met niet-alcoholdrinkende jongeren onder de 16 de boodschap niet drinken onder de 16 uit. Jongerenwerkers zijn getraind in het benaderen van groepen jongeren op straat waar op dat moment al drank wordt gebruikt. Jongerenwerkers werken volgens een protocol voor hun activiteiten waarbij alcohol genuttigd mag worden. jongerenactiviteiten Presentatie alcoholgebruik voor jongeren en ouders IVA voor jongerenwerkers Training gesprekstechnieken jongeren en alcohol Plus: Overzichtskaart contactpersonen Jongerenwerk 09 en 10, 09, en 10 Setting Horeca Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: uitgaande jongeren tot en met 23 jaar en de intermediaire doelgroep horecapersoneel, incl. beveiligingsmedewerkers van uitgaansgelegenheden die in de weekenden door grote groepen jongeren worden bezocht Bij uitgaande jongeren de kennis over de werking en risico s van alcoholgebruik verhogen Bewustwording van jongeren zelf over alcoholgebruik en risico s vergroten Verstoring van de openbare orde als gevolg van overmatig alcoholgebruik verminderen. Barcode (gericht op het signaleren van misbruik van alcohol) Peervoorlichting: voorlichting voor en door jongeren met horeca met horeca vanaf najaar Setting PR Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: alle burgers van de Stedendriehoekgemeenten aandacht voor het project alcoholmatiging en de activiteiten die er uit voortvloeien Logo en slogan Regionale aftrap Gemeentelijke startbijeenkomst Persberichten TV- en radioaandacht Nieuwsbrief Alcoholmatiging en GGD Idem Idem Idem Idem Idem

10 BIJLAGE II In de regio IJsselland is een interventieboek opgesteld met 32 activiteiten / interventies. Het betreft een basis- en pluspakket. De inhoud van het basispakket is als volgt: Nr. Beoogde resultaten basispakket Beoogde dekking van de uitvoeringskosten ter behaling van resultaat 1 Uiterlijk eind 20 hebben alle gemeenten in de regio IJsselland 1 het thema alcoholmatiging jeugd onderdeel gemaakt van het veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid 2 Eind 20 is Meer dan een biertje lokaal geïmplementeerd in alle gemeenten in de regio IJsselland (interventie 31, vervolging) 3 Eind 20 wordt de regionale nota Keten en hokken in het regionaal College vastgesteld (interventie 21, vrije tijd) 4 Uiterlijk in 2011 bieden alle gemeenten in de regio IJsselland aan minimaal een deel van haar basisscholen een weerbaarheidsproject (zoals het Marietje Kesselsproject, interventie 10, onderwijs) aan 5 In 2011 hebben alle bestaande jeugdnetwerken (12-18/23 jaar) en de zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs binnen de regio IJsselland de training signalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen 6 Eind 20 is in alle gemeenten in de regio IJsselland de methodiek waarbij binnen het preventief gezondheidsonderzoek in klas 2 van het voortgezet onderwijs structureel en specifiek aandacht besteed wordt aan (de gevaren van) alcoholgebruik geïmplementeerd (interventie 15, onderwijs) 7 Eind 20 is in alle gemeenten in de regio IJsselland de methodiek waarbij binnen het preventief gezondheidsonderzoek in groep 7 van het basisonderwijs met name richting ouders structureel aandacht besteed wordt aan (de Provincie Overijssel Provinciale subsidie (reeds beschikbaar gesteld aan de betreffende gemeenten) Subsidie Ministerie van BZK (beschikbaar) en/of provincie Overijssel Provincie Overijssel Provincie Overijssel Beoogde dekking van de voortzetting na bereik resultaat (vanaf ) (vanaf ) (vanaf ) Subsidie Ministerie van BZK (beschikbaar) en/of Provincie Overijssel gezamenlijk (vanaf ) gezamenlijk (vanaf ) 1 Met de regio IJsselland wordt hier bedoeld de 11 gemeenten van de politieregio IJsselland en de gemeente Hattem.

11 gevaren van) alcoholgebruik geïmplementeerd (interventie 12, onderwijs) 8 In 2011 is er in minimaal 9 van de gemeenten in de regio IJsselland in de periode minimaal één home-party en/of peeractiviteit voor ouders uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 100 ouders bereikt (interventie 5/6, thuis) 9 In 2011 is in minimaal 9 van de gemeenten in de regio IJsselland het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op tijd Voorbereid aan een deel van de basisscholen aangeboden (interventies 8 en 9, onderwijs) In 2011 is in minimaal 9 van de 10 gemeenten in de regio IJsselland het programma De Gezonde School en Genotmiddelen aangeboden aan een deel van de scholen voor voortgezet onderwijs (interventie 14, onderwijs) In de periode worden 11 jaarlijks 50 controles van de VWA 2 op leeftijdgrenzen gehouden in de regio IJsselland bij de door de gemeenten en politie aangegeven hotspots (interventies 28 en 29, toezicht en handhaving) Centrumgemeente Zwolle Centrumgemeente Zwolle Centrumgemeente Zwolle Ministerie van BZK / VWS (prioritering n.a.v. convenant met BZK) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Rijksoverheid (vanaf ) 2 Het betreft een streven van de regio IJsselland, die in het kader van het Convenant met BZK als verzoek wordt ingebracht.

12 BIJLAGE III Overzicht m.b.t. de gevraagde financiële inzet per gemeente in de Regio Stedendriehoek: Bevolking totaal Bijdrage 20 Bijdrage 2009 Bijdrage 2010 Totaal per gemeente Apeldoorn Brummen Deventer Epe Heerde Lochem Voorst Zutphen Totaal aantal inwoners Totale bijdrage

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland 1- Notagegevens Notanummer 2008.48686

Nadere informatie

Plan van aanpak. 'Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek

Plan van aanpak. 'Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek Plan van aanpak 'Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek 2007 2010 September 2007 De acht samenwerkende gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen ondersteund

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Alcohol Steenwijkerland 2008

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Alcohol Steenwijkerland 2008 Uitvoeringsprogramma Jeugd en Alcohol Steenwijkerland 2008 Merijn Bolhuis, maart 2008 - GEEN ALCOHOLGEBRUIK ONDER DE 16 - MATIGING VAN ALCOHOLGEBRUIK BOVEN DE 16 1. Inleiding 1.1 Jeugdagenda Steenwijkerland

Nadere informatie

Alcoholmatigingsprogramma Jeugd 2007-2011 regio IJsselland

Alcoholmatigingsprogramma Jeugd 2007-2011 regio IJsselland Alcoholmatigingsprogramma Jeugd 2007-2011 regio IJsselland `Minder drank, meer scoren! Alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 Regio IJsselland 1 2 Alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 Regio IJsselland

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013 Beleidsnota Alcoholmatiging gemeente 2010-2013 Gemeente Februari 2010 - 2 - Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Context alcoholmatigingsbeleid... 3 1.2 Rol en verantwoordelijkheid gemeente...

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Alcoholmatiging onder Jongeren. in de Stedendriehoek

Alcoholmatiging onder Jongeren. in de Stedendriehoek Alcoholmatiging onder Jongeren in de Stedendriehoek VERVOLGPLAN 2011-2013 De samenwerkende gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen ondersteund door: Alcoholmatiging onder Jongeren

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Alcoholmatigingsprogramma jeugd

Alcoholmatigingsprogramma jeugd 28 CONCEPT Alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 Regio IJsselland Inhoud 1 SAMENVATTING...3 2 INLEIDING...5 3 OMVANG VAN HET PROBLEEM IN DE REGIO...6 4 AMBITIE, DOELGROEP EN DOELSTELLINGEN...7 5 VISIE...9

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Notitie Borging Alcoholmatiging Jeugd in gemeente X 1. Inleiding In 2005 startte het project Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek. De gemeente heeft deelgenomen aan de fasen 2005 2007 en 2008-2010. In

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Riedsútstel Lijst Ingekomen : 8 december 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 7 - Veiligheid Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : H. Veenstra Taheakke

Nadere informatie

17 Alcoholgebruik bij jongeren in de regio Gelre-IJssel

17 Alcoholgebruik bij jongeren in de regio Gelre-IJssel 17 Alcoholgebruik bij jongeren in de regio Gelre-IJssel 2009 Te veel, te jong en te vaak: zo is het alcoholgebruik van veel jongeren te typeren. Veel mensen vinden het niet erg als jongeren alcohol drinken,

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden Bijlage 1: Concept Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht Inhoudsopgave 1. Urgentie... 1 2. Een complexe opdracht voor

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Mondriaan X. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan X. voor geestelijke gezondheid Mondriaan X voor geestelijke gezondheid Productenboek Verslavingspreventie Overzicht programma's Afdeling Verslavingspreventie Unitmanager Hans Dupont Locatie Werkgebied-Zuid Limburg Programma's 1.1 Coffeeshops

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14 5 maart 2014 Deelsessie Sport 3/18/14 Welkom!2 3/18/14 Sport binnen programma drugs en alcohol De drie beleidspijlers van lokaal alcoholbeleid, Reynolds 2003!3 3/18/14 Input Het alcoholbeleid bij Rotterdamse

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOLMATIGING

UITVOERINGSPLAN ALCOHOLMATIGING UITVOERINGSPLAN ALCOHOLMATIGING Vanuit de in de notitie "Fris in Dsselstein"genoemde leefgebieden en pijlers zijn we gekomen tot een aanpakstrategie, die we voorleggen om tot een gezamenlijke en breed

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving CONCEPT 0.2 DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving Inleiding Per 1 januari 2013 hebben de gemeenten nieuwe wettelijke

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

Convenant Alcohol&Jongeren

Convenant Alcohol&Jongeren Convenant Alcohol&Jongeren Provincie Groningen 2012-2016 Gemeenten Openbaar Ministerie Regiopolitie Groningen GGD Groningen 1 Convenant Alcohol en Jongeren provincie Groningen Inleiding Dat de combinatie

Nadere informatie

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Alcohol & Jeugd Preventie en handhavingsplan 2014 2016 Datum 14 mei 2014 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, Zuid-Holland Zuid Naam regionale aanpak Verzuip jij je toekomst?! Organisatie GGD Zuid-Holland Zuid Geïnterviewde Korte omschrijving

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013

Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013 Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013 Inleiding Met Indigo worden jaarlijks via het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) afspraken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2014 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2014 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Discussiestuk Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen : aanloop naar een projectplan

Discussiestuk Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen : aanloop naar een projectplan Discussiestuk Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2010 2012: aanloop naar een projectplan Inleiding Dit stuk dient als discussiestuk: een praatpapier om met bestuurders, raden en partners te komen tot een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Plan van aanpak alcoholmatiging en jeugd

Plan van aanpak alcoholmatiging en jeugd Plan van aanpak alcoholmatiging en jeugd 2008-2011 2 Inhoudsopgave Vooraf... 4 1 Situatieanalyse... 5 1.1 Kader...5 1.2 Feiten en cijfers...7 2 Uitgangspunten, doelen en rollen... 8 2.1 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jeugd en alcohol. gemeenten Appingedam en Delfzijl

Plan van aanpak. Jeugd en alcohol. gemeenten Appingedam en Delfzijl Plan van aanpak Jeugd en alcohol gemeenten Appingedam en Delfzijl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Probleemanalyse en cijfers gebruik 5 - Alcoholgebruik jongeren regio N-O (VO) - Binge-drinken

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie 'Alcohol in beeld' 2009 versie 9-12-09

Uitvoeringsnotitie 'Alcohol in beeld' 2009 versie 9-12-09 Uitvoeringsnotitie 'Alcohol in beeld' 2009 versie 9-12-09 Nota Integraal Jeugdbeleid 'Jeugd in beeld': Ambitie o jeugd op het Bildt drinkt geen alcohol voor zijn 16e jaar o jongeren vanaf 16 jaar gaan

Nadere informatie

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard 1. Inleiding In oktober 2010 heeft het college het Verslavingspreventiebeleid gemeente Valkenswaard 2011 en verder vastgesteld. Per abuis

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011 2015

Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011 2015 Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011 2015 Versie 24 oktober 2010 Inleiding De problematiek rondom jeugd en alcohol is in Zeeuws-Vlaanderen vergelijkbaar ernstig met die in de rest van Nederland.

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio FrisValley Factsheet Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio Onderzoek naar de schenktijden en andere alcoholmaatregelen in de sportsector Drinken is geen sport van: Suzanne Aarts,

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

:II ľi III III III II III IIH II

:II ľi III III III II III IIH II Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Alcoholbeleid 2015-2016 Gemeente Epe :II ľi III III III II III IIH II INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROBLEEMANALYSE 4 2.1 ALARMEREND HOOG ALCOHOLGEBRUIK 4 2.2 ALCOHOLMATIGINGSBELEID

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013

Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013 Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013 Informatie over de rijksoverheidscampagne verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar voor verkoop van alcohol per 1-1-2014 en tabak in de loop van 2014 Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN!

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! Februari 2011 Contactpersoon : Maartje Stokkermans Projectleider Laat je niet flessen! E : m.stokkermans@sre.nl T : 040-2594 535 Pagina 1 van 5 1. Inleiding. Dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/25670 13 september Datum : 2011 Programma : Samenleving en Bestuur Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie