: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland"

Transcriptie

1 MEMO Datum : Vrijdag 9 november 2007 Aan Van Onderwerp : Jos Fleskes, college B&W : Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland Inleiding De trend dat jongeren steeds vaker, steeds meer en steeds jonger alcohol gebruiken is een zorgelijke ontwikkeling. In zowel de Regio Stedendriehoek als de Regio IJsselland is dit onderwerp opgepakt en is er een plan van aanpak alcoholmatiging opgesteld. Voor de gemeente Deventer bevat dit een complicerende factor. Voor wat betreft onze GGD Gelre IJssel nemen we deel in de Regio Stedendriehoek. Onze politie maakt deel uit van de Regio IJsselland. Deventer heeft met beide regio s een belangrijke relatie. Dit is dan ook de reden dat wij in het gehele voortraject zowel ambtelijk als bestuurlijk in beide regio s deel hebben genomen aan project- en werkgroep overleggen. Beide regio s hebben inmiddels hun concept plannen gereed en bieden dit aan, aan de diverse colleges. In deze memo wordt kort ingegaan op de beide plannen en vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen, de financiële aspecten en een aantal opties / discussiepunten beschreven. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een combinatie van activiteiten gericht op de leefgebieden thuis, onderwijs en vrije tijd in samenhang wordt aangeboden er meer effect wordt bereikt. Daarnaast is ook aandacht voor handhaving, wet- en regelgeving essentieel. Beide regio s bieden dan ook op al deze terreinen activiteiten aan. Een kanttekening die bij de handhaving en wet- en regelgeving geplaatst moet worden, is de op stapel staande veranderingen. Het is mogelijk dat binnen een jaar enkele taken in het kader van de drank en horeca van de politie naar de gemeente overgaan, zoals het controleren van de sluitingstijden. Daarnaast zal in 2010 de Drank- en Horecawet zijn aangepast waardoor meer taken van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeenten zullen overgaan. Eén en ander wordt meegenomen in de Horecanota maar zal ook gevolgen hebben op het alcoholmatigingsbeleid. In de voortgangsrapportages wordt u van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Tevens houden wij u dan op de hoogte van het kabinetsvoornemen (beleidsprogramma ) om gemeenten de bevoegdheid te geven de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank te verhogen van 16 tot 18 jaar. Deze voorstellen moeten nog in het parlement worden besproken. In onderstaand overzicht zijn de beide plannen van aanpak kort schematisch naast elkaar gezet.

2 Regio Stedendriehoek Doel Dit alcoholproject voor de jaren heeft als hoofddoel de trend van het afgelopen decennium te doorbreken. Jongeren zijn steeds jonger, vaker en meer alcohol gaan drinken. Meer concreet worden de volgende doelen nagestreefd: - het aantal basisschoolleerlingen dat alcohol drinkt, neemt niet meer toe. Hiermee stopt de toename van het aantal kinderen dat op zeer jonge leeftijd drinkt. - meer dan de helft van de middelbare scholieren weet wanneer zij te veel alcohol drinken en weten welke risico's zij dan zelf lopen. - het gemiddelde aantal glazen dat de middelbare scholieren per keer drinken, neemt niet toe. Regio IJsselland Doel - Omvang van de groep jaar die alcohol drinkt, zal in 2011 niet groter zijn dan in De gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol gedronken wordt zal in 2011 niet lager zijn dan in De omvang van de groep jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt neemt in 2011 niet toe t.o.v. van Het % ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind drinkt zal in 2011 niet stijgen. Voor de doelgroep ouders is het hoofddoel: - meer dan de helft van de ouders weet dat alcohol slecht is voor opgroeiende kinderen - meer dan de helft van de ouders erkent dat kinderen te veel alcohol drinken en weet dat ouders het alcoholgebruik van hun kinderen kunnen verminderen door zelf het goede voorbeeld te geven, grenzen te stellen en met hun kinderen over alcohol te praten. In het plan van aanpak wordt, op basis van deze doelen, per deelterrein subdoelen geformuleerd. Hieraan zijn vervolgens activiteiten gekoppeld. Doelgroep jongeren jaar (accent op 10 t/m 18 jaar), ouders/verzorgers. Als secundaire doelgroepen worden onderwijs, verenigingen, jongerenwerk, winkeliers, horeca en zorgverzekeraars genoemd. Er is gekozen voor leefgebieden en thema's waar jongeren mee in aanraking komen of die op een andere wijze jongeren beïnvloeden. Het betreft de thema s onderwijs, ouders, jeugd- en jongerenwerk, wet- en regelgeving, horeca en sport. Doelgroep jongeren jaar (afhankelijk van de maatregelen onderscheid in en 16-24), ouders/verzorgers. Als secundaire doelgroepen worden onderwijs, verenigingen, jongerenwerk, winkeliers, horeca en zorgverzekeraars genoemd. Er is een interventieboek met 32 interventies op de thema s: preventie (thuis, onderwijs, vrije tijd), signalering en toeleiding, opsporing en handhaving, hulpverlening en (na)zorg.

3 Programmatische aanpak In dit project zijn verschillende beleidsterreinen van de gemeenten betrokken. De ambtenaar volksgezondheid, jeugd of verslavingszorg is de gemeentelijk projectleider en voert de regie. Verder speelt de projectleider in samenwerking met collega s van bijbehorende beleidsterreinen - een actieve rol richting horeca, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en sport. Interne gemeentelijke werkgroep Omdat het alcoholmatigingsproject zich richt op sport, school, horeca en thuis en de inzet een mix van handhaving, regelgeving en voorlichting is, is er binnen de gemeente sprake van facetbeleid. Vanuit de verschillende beleidsterreinen zal er binnen elke gemeente een werkgroep worden ingesteld die zorgt voor afstemming en uitvoering van het project. De gemeentelijk projectcoördinator is voorzitter van deze interne werkgroep. Financiën Vanuit de Regio Stedendriehoek wordt ons met ingang van volgend jaar al een jaarlijkse bijdrage van gevraagd (periode 20, 2009, 2010). Basispakket Publiekscampagnes Publiekscampagne 'Alcohol en opvoeding' voor volwassenen Publiekscampagne 'De kater komt later' voor jongeren Ouders Voorlichting groep 7 via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD Homeparty; thuis of in wijk/buurthuis Cursus Pubers en alcohol Ouderbijeenkomst basisonderwijs Voorlichting alcohol voor ouders voortgezet onderwijs Wet- en regelgeving Aanscherpen en afstemmen APV en lokaal beleid Drank- en Horecawet Artikel 35: Ontheffingenbeleid Algemene Subsidieverordening Programmatische aanpak Er wordt een regionale projectstructuur beschreven. Naast een regionale projectleider zullen er ook lokale programmaleiders moeten zijn, die de lokale activiteiten initiëren, monitoren, partijen bij elkaar brengen, evalueren en bijsturen. Aangedrongen wordt op lokale programmaleiders. De gemeente dient haar regierol op te pakken door partijen bij elkaar te brengen die een rol spelen bij de uitvoering van alcoholmatigingsactiviteiten. Financiën Voor een deel van de acties is er geld beschikbaar vanuit het rijk en de provincie Overijssel. Op lokaal niveau zullen we moeten zoeken naar mogelijkheden om actie 2 (meer dan een biertje) en 4 (weerbaarheidstrainingen) ingevoerd te krijgen. Dit geldt eveneens voor de acties 8, 9 en 10. Achter deze acties staat als financier: centrumgemeente Zwolle. Echter Deventer valt hier niet onder. Basispakket Eind 20 wordt, m.n. richting ouders, structureel extra aandacht besteed aan alcoholgebruik via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD in groep 7 In 2011 minimaal één homeparty en/of peeractiviteit voor ouders uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 100 ouders bereikt

4 Regionaal horecaconvenant Handhaving Handhaving regionaal convenant en lokale afspraken Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samenwerking Voedsel en Waren Autoriteit Leerstraf Alcohol Inventarisatie hokken en keten Sport Informatiebijeenkomst besturen sportverenigingen met een kantine Alcoholbestuursreglement Informatiebijeenkomst trainers en jeugdleiders IVA-certificaat voor barpersoneel Aanvullen subsidievoorwaarden sport Onderwijs Basisonderwijs: Regels Preventieproject over alcohol Voortgezet onderwijs Regels Preventieproject voor onderbouw Alcohol Digitaal Preventieproject voor bovenbouw Onder invloed onderweg Cursus Alcohol-Maat voor excessief drinkende jongeren Signaleren en begeleiden Denktank alcoholbeleid ROC Idem als voortgezet onderwijs met nadruk op risicojongeren en jongeren die al overmatig drinken Jeugd- en jongerenwerk Informatie lokaal beleid Protocol Alcoholbeleid bij jongerenactiviteiten Presentatie alcoholgebruik voor jongeren en ouders IVA voor jongerenwerkers Training gesprekstechnieken jongeren en alcohol In de projectperiode worden jaarlijks 50 controles van de VWA op leeftijdgrenzen gehouden op door politie en gemeenten aangegeven hotspots Eind 20 is Project meer dan een biertje overal geïmplementeerd In 6 gemeenten is onderzoek gedaan naar effectief beleid rondom hokken en keten. Eind 20 wordt regionale nota vastgesteld. In 2011 is het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op Tijd Voorbereid aan een deel van de basisscholen aangeboden Uiterlijk 2011 wordt aan een deel van de basisscholen een weerbaarheidsproject aangeboden In 2011 is het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op Tijd Voorbereid aan een deel van het voortgezet onderwijs aangeboden In 2011 hebben alle zorgadviesteams (VO) de training vroegsignalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen Eind 20 wordt structureel extra aandacht besteed aan alcoholgebruik via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD in groep 2 van het voortgezet onderwijs In 2011 hebben alle jeugdnetwerken de training vroegsignalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen

5 Horeca Barcode (gericht op het signaleren van misbruik van alcohol) Peervoorlichting: voorlichting voor en door jongeren Toelichting financiën In de regio Stedendriehoek is op basis van ervaringen met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek een begroting opgesteld. De totale projectkosten voor het gehele basispakket zijn begroot op % hiervan wordt gefinancierd door de reguliere inzet vanuit de GGD en, 31% financiering vanuit de provincie Gelderland en 31% door de steden in de regio Stedendriehoek. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op de verdeling van het aantal inwoners. Omgerekend komt dit voor Deventer neer op een jaarlijkse bijdrage van In de Regio IJsselland is gekozen voor een basispakket waarbij het merendeel van de resultaten behaald zou kunnen worden d.m.v. financiering vanuit het rijk, provincie Overijssel of centrumgemeente verslavingszorg Zwolle. Waarin in het basispakket als financier centrumgemeente Zwolle staat heeft de regio IJsselland Deventer (eveneens een centrumgemeente verslavingszorg) verzocht om ook de toezegging te doen dat de genoemde resultaten gehaald worden voor i.c. Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Hoe werkt dit nu? Op dit moment koopt de gemeente Deventer voor ongeveer Euro aan preventie projecten in bij. Dit is voor de regio Deventer, wat in dit geval betekent: Zutphen, Lochem, Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. De bijdrage die de Regio IJsselland aan ons vraagt zou eventueel geëffectueerd kunnen worden via de jaarlijkse afspraken die wij maken met. Daarnaast wil de gemeente Deventer er zorg voor dragen dat de inhoudelijke programma s bij de onderdelen 8 (homeparty/peeractiviteit), 9 (voorlichtingsprogramma s op basisscholen) en 10 (voorlichtingsprogramma s op voortgezet onderwijs) uit het basispakket Regio IJsselland gelijk zijn aan de activiteiten vanuit de Regio Stedendriehoek. Mede gezien de mogelijke overgang naar de GGD regio IJssel Vecht in 2010 is het niet wenselijk dat de Regio Stedendriehoek nu er voor kiest om preventieprogramma X op de scholen uit te voeren en de Regio IJsselland kiest voor preventieprogramma Y. Wij zullen dit dan ook als voorwaarde meenemen richting beide regio s.

6 BIJLAGE I Schema activiteiten Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek' 20 t/m 2010 Setting Publiekscampagnes Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: volwassenen; ouders en andere opvoeders Agenda setting Kennisoverdracht Informatiezoekend gedrag stimuleren Doelgroep: jongeren van 12 t/m 23 jaar Agenda setting Kennisoverdracht Informatiezoekend gedrag stimuleren Publiekscampagne 'Alcohol en opvoeding' voor volwassenen Radio/tv Folders Posters Artikelen in huis-aan-huisbladen Kabelkrant Plus: Tentoonstelling in bibliotheek en lezing Publiekscampagne 'De kater komt later' voor jongeren Brainstormsessies door werkgroep over het inzetten van middelen voor jongeren BOB-activiteiten en GGD met en GGD en GGD en GGD start, uitvoering, 09, 10 start 09, uitvoering 09 en 10 Setting Ouders Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: ouders en volwassenen die met jongeren omgaan meer dan de helft van de ouders kennen de gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar. meer dan de helft van de ouders erkent dat kinderen te veel alcohol drinken en weet dat zijzelf door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen het alcoholgebruik kunnen verminderen. meer dan de helft van de ouders kennen enkele handvatten die zij kunnen gebruiken om het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan en boven de 16 jaar te matigen. Voorlichting groep 7 via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD Homeparty; thuis of in wijk/buurthuis Cursus Pubers en alcohol Ouderbijeenkomst basisonderwijs Voorlichting alcohol voor ouders voortgezet onderwijs Plus: GGD met GGD met GGD /GGD/Halt Vanaf 09, 09, 10, 09, 10 vooral0910 vooral0910

7 Wijktheater Setting Wet- en regelgeving Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: burgers in de gemeenten de gemeente draagt haar inzet voor alcoholmatigingsbeleid onder jongeren breed uit de handhaving door de politie rond alcohol en uitgaansgeweld wordt gefaciliteerd alcoholmatigende maatregelen ten behoeve van jeugd worden via weten regelgeving bevorderd Aanscherpen en afstemmen APV en lokaal beleid Drank- en Horecawet Artikel 35: Ontheffingenbeleid Algemene Subsidieverordening Regionaal horecaconvenant Plus: Gemeentelijke Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan met politie en horeca met politie en horeca op te zetten regionale werkgroep APV maakt planning Setting Handhaving Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: - allereerst de jongeren van 12 tot en met 17 jaar - hun ouders - daarnaast de horeca en organisaties met een vergunning om alcohol te schenken. handhaving van het ingezette alcoholmatigingsbeleid zodat overtreders consequenties ondervinden en overlast verminderd Handhaving regionaal convenant en lokale afspraken Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samenwerking Voedsel en Waren Autoriteit Leerstraf Alcohol Inventarisatie hokken en keten Plus: Burgervader/burgermoeder met VWA Politie met Halt en OM 09 en 10, 09 en 10 april Setting Sport Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: - bestuurders van sportverenigingen met een kantine in eigen beheer - kantinepersoneel - chauffeurs naar uitwedstrijden - jeugdcoaches en trainers binnen sportkantines wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar geen toename van het totale alcoholgebruik binnen sportkantines sportverenigingen communiceren een duidelijk alcoholbeleid richting jongeren (en hun ouders) Informatiebijeenkomst besturen sportverenigingen met een kantine Alcoholbestuursreglement Informatiebijeenkomst trainers en jeugdleiders IVA-certificaat voor barpersoneel Aanvullen subsidievoorwaarden sport Plus: Uitreiking jaarlijkse prijs,,ggd en GSF,,GSF met en GGD start najaar uitvoering ook 09 en 10 Setting Onderwijs Activiteiten Initiatief Jaar 20..

8 Doelgroep: basisonderwijs: Leerlingen van groep 8 (soms groep 7 in geval van combinatieklassen)van primair en speciaal onderwijs hun ouders leerkrachten, medewerkers en schooldirectie voortgezet onderwijs: leerlingen van voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs hun ouders docenten leerlingbegeleiders medewerkers en schooldirectie ROC/Aventus: deelnemers (leerlingen) ouders van deelnemers van niveau 1 en 2 (18-) docenten, leerlingbegeleiders (coaches), medewerkers en schooldirectie basisonderwijs: - 75% van de basisscholen in de Stedendriehoek voert een preventieproject alcohol uit, waarbij de pijlers regels, voorlichting en ouders belangrijk zijn. voortgezet onderwijs: - 75% van de scholen gebruikt in de onderbouw het preventieproject Alcohol Digitaal van het Trimbos-instituut, waarbij de pijlers voorlichting en ouders belangrijk zijn. - 75% van de scholen heeft een concreet beschreven alcoholbeleid waarbij de pijlers regels, signalering & begeleiding en samenhang onderdeel zijn. ROC/Aventus: - ROC heeft een concreet projectplan alcoholmatiging en dit wordt bij 50% van de opleidingen die vallen onder het ROC uitgevoerd. Basisonderwijs: Regels Preventieproject over alcohol Voorlichting aan ouders Voortgezet onderwijs: Regels Preventieproject voor onderbouw Alcohol Digitaal Preventieproject voor bovenbouw Onder invloed onderweg Cursus Alcohol-Maat voor excessief drinkende jongeren Voorlichting aan ouders Signaleren en begeleiden Denktank alcoholbeleid ROC Idem als voortgezet onderwijs met nadruk op risicojongeren en jongeren die al overmatig drinken Gemeente//GGD /GGD/Halt /GGD/Halt, GGD, scholen met scholen met scholen met scholen met ROC 09,10 Vooral 09/10 09,10 09,10 09,10 Vooral 09/ , 10 Setting Jeugd- en jongerenwerk Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: jongeren van 12 tot en met 23 jaar die activiteiten van jeugden jongerenwerk bezoeken en op straat te vinden zijn. Intermediaire doelgroep zijn de jeugd- en jongerenwerkers in de Stedendriehoek, Informatie lokaal beleid Protocol Alcoholbeleid bij Jongerenwerk najaar 09

9 werkzaam bij welzijnsorganisatie of in gemeentelijke dienst, zowel actief binnen de muren van het centrum als werkzaam op straat. Jongerenwerkers zijn op de hoogte van de lokale regelgeving rondom alcoholgebruik in de openbare ruimte. Jongerenwerkers dragen in contact met niet-alcoholdrinkende jongeren onder de 16 de boodschap niet drinken onder de 16 uit. Jongerenwerkers zijn getraind in het benaderen van groepen jongeren op straat waar op dat moment al drank wordt gebruikt. Jongerenwerkers werken volgens een protocol voor hun activiteiten waarbij alcohol genuttigd mag worden. jongerenactiviteiten Presentatie alcoholgebruik voor jongeren en ouders IVA voor jongerenwerkers Training gesprekstechnieken jongeren en alcohol Plus: Overzichtskaart contactpersonen Jongerenwerk 09 en 10, 09, en 10 Setting Horeca Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: uitgaande jongeren tot en met 23 jaar en de intermediaire doelgroep horecapersoneel, incl. beveiligingsmedewerkers van uitgaansgelegenheden die in de weekenden door grote groepen jongeren worden bezocht Bij uitgaande jongeren de kennis over de werking en risico s van alcoholgebruik verhogen Bewustwording van jongeren zelf over alcoholgebruik en risico s vergroten Verstoring van de openbare orde als gevolg van overmatig alcoholgebruik verminderen. Barcode (gericht op het signaleren van misbruik van alcohol) Peervoorlichting: voorlichting voor en door jongeren met horeca met horeca vanaf najaar Setting PR Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: alle burgers van de Stedendriehoekgemeenten aandacht voor het project alcoholmatiging en de activiteiten die er uit voortvloeien Logo en slogan Regionale aftrap Gemeentelijke startbijeenkomst Persberichten TV- en radioaandacht Nieuwsbrief Alcoholmatiging en GGD Idem Idem Idem Idem Idem

10 BIJLAGE II In de regio IJsselland is een interventieboek opgesteld met 32 activiteiten / interventies. Het betreft een basis- en pluspakket. De inhoud van het basispakket is als volgt: Nr. Beoogde resultaten basispakket Beoogde dekking van de uitvoeringskosten ter behaling van resultaat 1 Uiterlijk eind 20 hebben alle gemeenten in de regio IJsselland 1 het thema alcoholmatiging jeugd onderdeel gemaakt van het veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid 2 Eind 20 is Meer dan een biertje lokaal geïmplementeerd in alle gemeenten in de regio IJsselland (interventie 31, vervolging) 3 Eind 20 wordt de regionale nota Keten en hokken in het regionaal College vastgesteld (interventie 21, vrije tijd) 4 Uiterlijk in 2011 bieden alle gemeenten in de regio IJsselland aan minimaal een deel van haar basisscholen een weerbaarheidsproject (zoals het Marietje Kesselsproject, interventie 10, onderwijs) aan 5 In 2011 hebben alle bestaande jeugdnetwerken (12-18/23 jaar) en de zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs binnen de regio IJsselland de training signalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen 6 Eind 20 is in alle gemeenten in de regio IJsselland de methodiek waarbij binnen het preventief gezondheidsonderzoek in klas 2 van het voortgezet onderwijs structureel en specifiek aandacht besteed wordt aan (de gevaren van) alcoholgebruik geïmplementeerd (interventie 15, onderwijs) 7 Eind 20 is in alle gemeenten in de regio IJsselland de methodiek waarbij binnen het preventief gezondheidsonderzoek in groep 7 van het basisonderwijs met name richting ouders structureel aandacht besteed wordt aan (de Provincie Overijssel Provinciale subsidie (reeds beschikbaar gesteld aan de betreffende gemeenten) Subsidie Ministerie van BZK (beschikbaar) en/of provincie Overijssel Provincie Overijssel Provincie Overijssel Beoogde dekking van de voortzetting na bereik resultaat (vanaf ) (vanaf ) (vanaf ) Subsidie Ministerie van BZK (beschikbaar) en/of Provincie Overijssel gezamenlijk (vanaf ) gezamenlijk (vanaf ) 1 Met de regio IJsselland wordt hier bedoeld de 11 gemeenten van de politieregio IJsselland en de gemeente Hattem.

11 gevaren van) alcoholgebruik geïmplementeerd (interventie 12, onderwijs) 8 In 2011 is er in minimaal 9 van de gemeenten in de regio IJsselland in de periode minimaal één home-party en/of peeractiviteit voor ouders uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 100 ouders bereikt (interventie 5/6, thuis) 9 In 2011 is in minimaal 9 van de gemeenten in de regio IJsselland het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op tijd Voorbereid aan een deel van de basisscholen aangeboden (interventies 8 en 9, onderwijs) In 2011 is in minimaal 9 van de 10 gemeenten in de regio IJsselland het programma De Gezonde School en Genotmiddelen aangeboden aan een deel van de scholen voor voortgezet onderwijs (interventie 14, onderwijs) In de periode worden 11 jaarlijks 50 controles van de VWA 2 op leeftijdgrenzen gehouden in de regio IJsselland bij de door de gemeenten en politie aangegeven hotspots (interventies 28 en 29, toezicht en handhaving) Centrumgemeente Zwolle Centrumgemeente Zwolle Centrumgemeente Zwolle Ministerie van BZK / VWS (prioritering n.a.v. convenant met BZK) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Rijksoverheid (vanaf ) 2 Het betreft een streven van de regio IJsselland, die in het kader van het Convenant met BZK als verzoek wordt ingebracht.

12 BIJLAGE III Overzicht m.b.t. de gevraagde financiële inzet per gemeente in de Regio Stedendriehoek: Bevolking totaal Bijdrage 20 Bijdrage 2009 Bijdrage 2010 Totaal per gemeente Apeldoorn Brummen Deventer Epe Heerde Lochem Voorst Zutphen Totaal aantal inwoners Totale bijdrage

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid VERSIE 14 NOV-07 Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid Inhoudspagina 1. Inleiding 2. Probleemschets 2.1 Gemeentelijke cijfers 2.2 Provinciale cijfers 3. De aanpak 3.1

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Actieprogramma. Nuchter Verstand Rijn en Venen 2011-2019

Actieprogramma. Nuchter Verstand Rijn en Venen 2011-2019 Actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen 2011-2019 september 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen project Nuchter Verstand Rijn en Venen... 3 1.2 (Eind)doelgroep... 3 2. Effectief

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Probleemschets 3 1.2.1. Alcoholgebruik 3 1.2.2. Drugsgebruik 3 1.2.3.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013-2017. Waterland gezond

Gezondheidsbeleid 2013-2017. Waterland gezond Gezondheidsbeleid 2013-2017 Waterland gezond Gemeente Waterland Februari 2013 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe gezondheidsbeleid Waterland Gezond. In dit beleidsplan beschrijven wij hoe wij de komende

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede Ede, juli 2014 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave Ede, juli 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jeugd en alcohol 2010-2013

Plan van aanpak. Jeugd en alcohol 2010-2013 Plan van aanpak Jeugd en alcohol 2010-2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Feiten en cijfers... 4 2.1 Alcohol en risico s... 4 2.2 Hoeveel wordt er gedronken, waar en op welke leeftijd... 4 3 Beleidskader...

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015 GEMEENTE BRUMMEN INTERN: 16 jul 2012 Documentnummer: INT12.0923 Behandelaar: SL/AR DocOnd.: preventie middelengebruik Brummen Gemeente Brummen c^ lf v e r s l a v i n g s z o r g Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Uitwerking Regionaal beleidplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Uitwerking Regionaal beleidplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Beleidsplan Aan Zuid-Limburgse Veiligheidsdirectie, bestuur Afschrift aan Van Stuurgroep Regionaal beleid Jeugd, Alcohol & Omgeving Onderwerp Regionaal beleidsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Datum 27 september

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018

Gemeente Katwijk. Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018 Gemeente Katwijk Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018 21-5-2014 Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Ontwikkelingen Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018...

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde Provincie Groningen Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde CMO Groningen 23 juni 2009

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie