: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland"

Transcriptie

1 MEMO Datum : Vrijdag 9 november 2007 Aan Van Onderwerp : Jos Fleskes, college B&W : Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland Inleiding De trend dat jongeren steeds vaker, steeds meer en steeds jonger alcohol gebruiken is een zorgelijke ontwikkeling. In zowel de Regio Stedendriehoek als de Regio IJsselland is dit onderwerp opgepakt en is er een plan van aanpak alcoholmatiging opgesteld. Voor de gemeente Deventer bevat dit een complicerende factor. Voor wat betreft onze GGD Gelre IJssel nemen we deel in de Regio Stedendriehoek. Onze politie maakt deel uit van de Regio IJsselland. Deventer heeft met beide regio s een belangrijke relatie. Dit is dan ook de reden dat wij in het gehele voortraject zowel ambtelijk als bestuurlijk in beide regio s deel hebben genomen aan project- en werkgroep overleggen. Beide regio s hebben inmiddels hun concept plannen gereed en bieden dit aan, aan de diverse colleges. In deze memo wordt kort ingegaan op de beide plannen en vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen, de financiële aspecten en een aantal opties / discussiepunten beschreven. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een combinatie van activiteiten gericht op de leefgebieden thuis, onderwijs en vrije tijd in samenhang wordt aangeboden er meer effect wordt bereikt. Daarnaast is ook aandacht voor handhaving, wet- en regelgeving essentieel. Beide regio s bieden dan ook op al deze terreinen activiteiten aan. Een kanttekening die bij de handhaving en wet- en regelgeving geplaatst moet worden, is de op stapel staande veranderingen. Het is mogelijk dat binnen een jaar enkele taken in het kader van de drank en horeca van de politie naar de gemeente overgaan, zoals het controleren van de sluitingstijden. Daarnaast zal in 2010 de Drank- en Horecawet zijn aangepast waardoor meer taken van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeenten zullen overgaan. Eén en ander wordt meegenomen in de Horecanota maar zal ook gevolgen hebben op het alcoholmatigingsbeleid. In de voortgangsrapportages wordt u van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Tevens houden wij u dan op de hoogte van het kabinetsvoornemen (beleidsprogramma ) om gemeenten de bevoegdheid te geven de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank te verhogen van 16 tot 18 jaar. Deze voorstellen moeten nog in het parlement worden besproken. In onderstaand overzicht zijn de beide plannen van aanpak kort schematisch naast elkaar gezet.

2 Regio Stedendriehoek Doel Dit alcoholproject voor de jaren heeft als hoofddoel de trend van het afgelopen decennium te doorbreken. Jongeren zijn steeds jonger, vaker en meer alcohol gaan drinken. Meer concreet worden de volgende doelen nagestreefd: - het aantal basisschoolleerlingen dat alcohol drinkt, neemt niet meer toe. Hiermee stopt de toename van het aantal kinderen dat op zeer jonge leeftijd drinkt. - meer dan de helft van de middelbare scholieren weet wanneer zij te veel alcohol drinken en weten welke risico's zij dan zelf lopen. - het gemiddelde aantal glazen dat de middelbare scholieren per keer drinken, neemt niet toe. Regio IJsselland Doel - Omvang van de groep jaar die alcohol drinkt, zal in 2011 niet groter zijn dan in De gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol gedronken wordt zal in 2011 niet lager zijn dan in De omvang van de groep jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt neemt in 2011 niet toe t.o.v. van Het % ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind drinkt zal in 2011 niet stijgen. Voor de doelgroep ouders is het hoofddoel: - meer dan de helft van de ouders weet dat alcohol slecht is voor opgroeiende kinderen - meer dan de helft van de ouders erkent dat kinderen te veel alcohol drinken en weet dat ouders het alcoholgebruik van hun kinderen kunnen verminderen door zelf het goede voorbeeld te geven, grenzen te stellen en met hun kinderen over alcohol te praten. In het plan van aanpak wordt, op basis van deze doelen, per deelterrein subdoelen geformuleerd. Hieraan zijn vervolgens activiteiten gekoppeld. Doelgroep jongeren jaar (accent op 10 t/m 18 jaar), ouders/verzorgers. Als secundaire doelgroepen worden onderwijs, verenigingen, jongerenwerk, winkeliers, horeca en zorgverzekeraars genoemd. Er is gekozen voor leefgebieden en thema's waar jongeren mee in aanraking komen of die op een andere wijze jongeren beïnvloeden. Het betreft de thema s onderwijs, ouders, jeugd- en jongerenwerk, wet- en regelgeving, horeca en sport. Doelgroep jongeren jaar (afhankelijk van de maatregelen onderscheid in en 16-24), ouders/verzorgers. Als secundaire doelgroepen worden onderwijs, verenigingen, jongerenwerk, winkeliers, horeca en zorgverzekeraars genoemd. Er is een interventieboek met 32 interventies op de thema s: preventie (thuis, onderwijs, vrije tijd), signalering en toeleiding, opsporing en handhaving, hulpverlening en (na)zorg.

3 Programmatische aanpak In dit project zijn verschillende beleidsterreinen van de gemeenten betrokken. De ambtenaar volksgezondheid, jeugd of verslavingszorg is de gemeentelijk projectleider en voert de regie. Verder speelt de projectleider in samenwerking met collega s van bijbehorende beleidsterreinen - een actieve rol richting horeca, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en sport. Interne gemeentelijke werkgroep Omdat het alcoholmatigingsproject zich richt op sport, school, horeca en thuis en de inzet een mix van handhaving, regelgeving en voorlichting is, is er binnen de gemeente sprake van facetbeleid. Vanuit de verschillende beleidsterreinen zal er binnen elke gemeente een werkgroep worden ingesteld die zorgt voor afstemming en uitvoering van het project. De gemeentelijk projectcoördinator is voorzitter van deze interne werkgroep. Financiën Vanuit de Regio Stedendriehoek wordt ons met ingang van volgend jaar al een jaarlijkse bijdrage van gevraagd (periode 20, 2009, 2010). Basispakket Publiekscampagnes Publiekscampagne 'Alcohol en opvoeding' voor volwassenen Publiekscampagne 'De kater komt later' voor jongeren Ouders Voorlichting groep 7 via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD Homeparty; thuis of in wijk/buurthuis Cursus Pubers en alcohol Ouderbijeenkomst basisonderwijs Voorlichting alcohol voor ouders voortgezet onderwijs Wet- en regelgeving Aanscherpen en afstemmen APV en lokaal beleid Drank- en Horecawet Artikel 35: Ontheffingenbeleid Algemene Subsidieverordening Programmatische aanpak Er wordt een regionale projectstructuur beschreven. Naast een regionale projectleider zullen er ook lokale programmaleiders moeten zijn, die de lokale activiteiten initiëren, monitoren, partijen bij elkaar brengen, evalueren en bijsturen. Aangedrongen wordt op lokale programmaleiders. De gemeente dient haar regierol op te pakken door partijen bij elkaar te brengen die een rol spelen bij de uitvoering van alcoholmatigingsactiviteiten. Financiën Voor een deel van de acties is er geld beschikbaar vanuit het rijk en de provincie Overijssel. Op lokaal niveau zullen we moeten zoeken naar mogelijkheden om actie 2 (meer dan een biertje) en 4 (weerbaarheidstrainingen) ingevoerd te krijgen. Dit geldt eveneens voor de acties 8, 9 en 10. Achter deze acties staat als financier: centrumgemeente Zwolle. Echter Deventer valt hier niet onder. Basispakket Eind 20 wordt, m.n. richting ouders, structureel extra aandacht besteed aan alcoholgebruik via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD in groep 7 In 2011 minimaal één homeparty en/of peeractiviteit voor ouders uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 100 ouders bereikt

4 Regionaal horecaconvenant Handhaving Handhaving regionaal convenant en lokale afspraken Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samenwerking Voedsel en Waren Autoriteit Leerstraf Alcohol Inventarisatie hokken en keten Sport Informatiebijeenkomst besturen sportverenigingen met een kantine Alcoholbestuursreglement Informatiebijeenkomst trainers en jeugdleiders IVA-certificaat voor barpersoneel Aanvullen subsidievoorwaarden sport Onderwijs Basisonderwijs: Regels Preventieproject over alcohol Voortgezet onderwijs Regels Preventieproject voor onderbouw Alcohol Digitaal Preventieproject voor bovenbouw Onder invloed onderweg Cursus Alcohol-Maat voor excessief drinkende jongeren Signaleren en begeleiden Denktank alcoholbeleid ROC Idem als voortgezet onderwijs met nadruk op risicojongeren en jongeren die al overmatig drinken Jeugd- en jongerenwerk Informatie lokaal beleid Protocol Alcoholbeleid bij jongerenactiviteiten Presentatie alcoholgebruik voor jongeren en ouders IVA voor jongerenwerkers Training gesprekstechnieken jongeren en alcohol In de projectperiode worden jaarlijks 50 controles van de VWA op leeftijdgrenzen gehouden op door politie en gemeenten aangegeven hotspots Eind 20 is Project meer dan een biertje overal geïmplementeerd In 6 gemeenten is onderzoek gedaan naar effectief beleid rondom hokken en keten. Eind 20 wordt regionale nota vastgesteld. In 2011 is het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op Tijd Voorbereid aan een deel van de basisscholen aangeboden Uiterlijk 2011 wordt aan een deel van de basisscholen een weerbaarheidsproject aangeboden In 2011 is het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op Tijd Voorbereid aan een deel van het voortgezet onderwijs aangeboden In 2011 hebben alle zorgadviesteams (VO) de training vroegsignalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen Eind 20 wordt structureel extra aandacht besteed aan alcoholgebruik via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD in groep 2 van het voortgezet onderwijs In 2011 hebben alle jeugdnetwerken de training vroegsignalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen

5 Horeca Barcode (gericht op het signaleren van misbruik van alcohol) Peervoorlichting: voorlichting voor en door jongeren Toelichting financiën In de regio Stedendriehoek is op basis van ervaringen met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek een begroting opgesteld. De totale projectkosten voor het gehele basispakket zijn begroot op % hiervan wordt gefinancierd door de reguliere inzet vanuit de GGD en, 31% financiering vanuit de provincie Gelderland en 31% door de steden in de regio Stedendriehoek. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op de verdeling van het aantal inwoners. Omgerekend komt dit voor Deventer neer op een jaarlijkse bijdrage van In de Regio IJsselland is gekozen voor een basispakket waarbij het merendeel van de resultaten behaald zou kunnen worden d.m.v. financiering vanuit het rijk, provincie Overijssel of centrumgemeente verslavingszorg Zwolle. Waarin in het basispakket als financier centrumgemeente Zwolle staat heeft de regio IJsselland Deventer (eveneens een centrumgemeente verslavingszorg) verzocht om ook de toezegging te doen dat de genoemde resultaten gehaald worden voor i.c. Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Hoe werkt dit nu? Op dit moment koopt de gemeente Deventer voor ongeveer Euro aan preventie projecten in bij. Dit is voor de regio Deventer, wat in dit geval betekent: Zutphen, Lochem, Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. De bijdrage die de Regio IJsselland aan ons vraagt zou eventueel geëffectueerd kunnen worden via de jaarlijkse afspraken die wij maken met. Daarnaast wil de gemeente Deventer er zorg voor dragen dat de inhoudelijke programma s bij de onderdelen 8 (homeparty/peeractiviteit), 9 (voorlichtingsprogramma s op basisscholen) en 10 (voorlichtingsprogramma s op voortgezet onderwijs) uit het basispakket Regio IJsselland gelijk zijn aan de activiteiten vanuit de Regio Stedendriehoek. Mede gezien de mogelijke overgang naar de GGD regio IJssel Vecht in 2010 is het niet wenselijk dat de Regio Stedendriehoek nu er voor kiest om preventieprogramma X op de scholen uit te voeren en de Regio IJsselland kiest voor preventieprogramma Y. Wij zullen dit dan ook als voorwaarde meenemen richting beide regio s.

6 BIJLAGE I Schema activiteiten Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek' 20 t/m 2010 Setting Publiekscampagnes Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: volwassenen; ouders en andere opvoeders Agenda setting Kennisoverdracht Informatiezoekend gedrag stimuleren Doelgroep: jongeren van 12 t/m 23 jaar Agenda setting Kennisoverdracht Informatiezoekend gedrag stimuleren Publiekscampagne 'Alcohol en opvoeding' voor volwassenen Radio/tv Folders Posters Artikelen in huis-aan-huisbladen Kabelkrant Plus: Tentoonstelling in bibliotheek en lezing Publiekscampagne 'De kater komt later' voor jongeren Brainstormsessies door werkgroep over het inzetten van middelen voor jongeren BOB-activiteiten en GGD met en GGD en GGD en GGD start, uitvoering, 09, 10 start 09, uitvoering 09 en 10 Setting Ouders Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: ouders en volwassenen die met jongeren omgaan meer dan de helft van de ouders kennen de gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar. meer dan de helft van de ouders erkent dat kinderen te veel alcohol drinken en weet dat zijzelf door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen het alcoholgebruik kunnen verminderen. meer dan de helft van de ouders kennen enkele handvatten die zij kunnen gebruiken om het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan en boven de 16 jaar te matigen. Voorlichting groep 7 via het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de GGD Homeparty; thuis of in wijk/buurthuis Cursus Pubers en alcohol Ouderbijeenkomst basisonderwijs Voorlichting alcohol voor ouders voortgezet onderwijs Plus: GGD met GGD met GGD /GGD/Halt Vanaf 09, 09, 10, 09, 10 vooral0910 vooral0910

7 Wijktheater Setting Wet- en regelgeving Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: burgers in de gemeenten de gemeente draagt haar inzet voor alcoholmatigingsbeleid onder jongeren breed uit de handhaving door de politie rond alcohol en uitgaansgeweld wordt gefaciliteerd alcoholmatigende maatregelen ten behoeve van jeugd worden via weten regelgeving bevorderd Aanscherpen en afstemmen APV en lokaal beleid Drank- en Horecawet Artikel 35: Ontheffingenbeleid Algemene Subsidieverordening Regionaal horecaconvenant Plus: Gemeentelijke Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan met politie en horeca met politie en horeca op te zetten regionale werkgroep APV maakt planning Setting Handhaving Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: - allereerst de jongeren van 12 tot en met 17 jaar - hun ouders - daarnaast de horeca en organisaties met een vergunning om alcohol te schenken. handhaving van het ingezette alcoholmatigingsbeleid zodat overtreders consequenties ondervinden en overlast verminderd Handhaving regionaal convenant en lokale afspraken Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samenwerking Voedsel en Waren Autoriteit Leerstraf Alcohol Inventarisatie hokken en keten Plus: Burgervader/burgermoeder met VWA Politie met Halt en OM 09 en 10, 09 en 10 april Setting Sport Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: - bestuurders van sportverenigingen met een kantine in eigen beheer - kantinepersoneel - chauffeurs naar uitwedstrijden - jeugdcoaches en trainers binnen sportkantines wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar geen toename van het totale alcoholgebruik binnen sportkantines sportverenigingen communiceren een duidelijk alcoholbeleid richting jongeren (en hun ouders) Informatiebijeenkomst besturen sportverenigingen met een kantine Alcoholbestuursreglement Informatiebijeenkomst trainers en jeugdleiders IVA-certificaat voor barpersoneel Aanvullen subsidievoorwaarden sport Plus: Uitreiking jaarlijkse prijs,,ggd en GSF,,GSF met en GGD start najaar uitvoering ook 09 en 10 Setting Onderwijs Activiteiten Initiatief Jaar 20..

8 Doelgroep: basisonderwijs: Leerlingen van groep 8 (soms groep 7 in geval van combinatieklassen)van primair en speciaal onderwijs hun ouders leerkrachten, medewerkers en schooldirectie voortgezet onderwijs: leerlingen van voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs hun ouders docenten leerlingbegeleiders medewerkers en schooldirectie ROC/Aventus: deelnemers (leerlingen) ouders van deelnemers van niveau 1 en 2 (18-) docenten, leerlingbegeleiders (coaches), medewerkers en schooldirectie basisonderwijs: - 75% van de basisscholen in de Stedendriehoek voert een preventieproject alcohol uit, waarbij de pijlers regels, voorlichting en ouders belangrijk zijn. voortgezet onderwijs: - 75% van de scholen gebruikt in de onderbouw het preventieproject Alcohol Digitaal van het Trimbos-instituut, waarbij de pijlers voorlichting en ouders belangrijk zijn. - 75% van de scholen heeft een concreet beschreven alcoholbeleid waarbij de pijlers regels, signalering & begeleiding en samenhang onderdeel zijn. ROC/Aventus: - ROC heeft een concreet projectplan alcoholmatiging en dit wordt bij 50% van de opleidingen die vallen onder het ROC uitgevoerd. Basisonderwijs: Regels Preventieproject over alcohol Voorlichting aan ouders Voortgezet onderwijs: Regels Preventieproject voor onderbouw Alcohol Digitaal Preventieproject voor bovenbouw Onder invloed onderweg Cursus Alcohol-Maat voor excessief drinkende jongeren Voorlichting aan ouders Signaleren en begeleiden Denktank alcoholbeleid ROC Idem als voortgezet onderwijs met nadruk op risicojongeren en jongeren die al overmatig drinken Gemeente//GGD /GGD/Halt /GGD/Halt, GGD, scholen met scholen met scholen met scholen met ROC 09,10 Vooral 09/10 09,10 09,10 09,10 Vooral 09/ , 10 Setting Jeugd- en jongerenwerk Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: jongeren van 12 tot en met 23 jaar die activiteiten van jeugden jongerenwerk bezoeken en op straat te vinden zijn. Intermediaire doelgroep zijn de jeugd- en jongerenwerkers in de Stedendriehoek, Informatie lokaal beleid Protocol Alcoholbeleid bij Jongerenwerk najaar 09

9 werkzaam bij welzijnsorganisatie of in gemeentelijke dienst, zowel actief binnen de muren van het centrum als werkzaam op straat. Jongerenwerkers zijn op de hoogte van de lokale regelgeving rondom alcoholgebruik in de openbare ruimte. Jongerenwerkers dragen in contact met niet-alcoholdrinkende jongeren onder de 16 de boodschap niet drinken onder de 16 uit. Jongerenwerkers zijn getraind in het benaderen van groepen jongeren op straat waar op dat moment al drank wordt gebruikt. Jongerenwerkers werken volgens een protocol voor hun activiteiten waarbij alcohol genuttigd mag worden. jongerenactiviteiten Presentatie alcoholgebruik voor jongeren en ouders IVA voor jongerenwerkers Training gesprekstechnieken jongeren en alcohol Plus: Overzichtskaart contactpersonen Jongerenwerk 09 en 10, 09, en 10 Setting Horeca Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: uitgaande jongeren tot en met 23 jaar en de intermediaire doelgroep horecapersoneel, incl. beveiligingsmedewerkers van uitgaansgelegenheden die in de weekenden door grote groepen jongeren worden bezocht Bij uitgaande jongeren de kennis over de werking en risico s van alcoholgebruik verhogen Bewustwording van jongeren zelf over alcoholgebruik en risico s vergroten Verstoring van de openbare orde als gevolg van overmatig alcoholgebruik verminderen. Barcode (gericht op het signaleren van misbruik van alcohol) Peervoorlichting: voorlichting voor en door jongeren met horeca met horeca vanaf najaar Setting PR Activiteiten Initiatief Jaar 20.. Doelgroep: alle burgers van de Stedendriehoekgemeenten aandacht voor het project alcoholmatiging en de activiteiten die er uit voortvloeien Logo en slogan Regionale aftrap Gemeentelijke startbijeenkomst Persberichten TV- en radioaandacht Nieuwsbrief Alcoholmatiging en GGD Idem Idem Idem Idem Idem

10 BIJLAGE II In de regio IJsselland is een interventieboek opgesteld met 32 activiteiten / interventies. Het betreft een basis- en pluspakket. De inhoud van het basispakket is als volgt: Nr. Beoogde resultaten basispakket Beoogde dekking van de uitvoeringskosten ter behaling van resultaat 1 Uiterlijk eind 20 hebben alle gemeenten in de regio IJsselland 1 het thema alcoholmatiging jeugd onderdeel gemaakt van het veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid 2 Eind 20 is Meer dan een biertje lokaal geïmplementeerd in alle gemeenten in de regio IJsselland (interventie 31, vervolging) 3 Eind 20 wordt de regionale nota Keten en hokken in het regionaal College vastgesteld (interventie 21, vrije tijd) 4 Uiterlijk in 2011 bieden alle gemeenten in de regio IJsselland aan minimaal een deel van haar basisscholen een weerbaarheidsproject (zoals het Marietje Kesselsproject, interventie 10, onderwijs) aan 5 In 2011 hebben alle bestaande jeugdnetwerken (12-18/23 jaar) en de zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs binnen de regio IJsselland de training signalering van alcoholproblematiek aangeboden gekregen 6 Eind 20 is in alle gemeenten in de regio IJsselland de methodiek waarbij binnen het preventief gezondheidsonderzoek in klas 2 van het voortgezet onderwijs structureel en specifiek aandacht besteed wordt aan (de gevaren van) alcoholgebruik geïmplementeerd (interventie 15, onderwijs) 7 Eind 20 is in alle gemeenten in de regio IJsselland de methodiek waarbij binnen het preventief gezondheidsonderzoek in groep 7 van het basisonderwijs met name richting ouders structureel aandacht besteed wordt aan (de Provincie Overijssel Provinciale subsidie (reeds beschikbaar gesteld aan de betreffende gemeenten) Subsidie Ministerie van BZK (beschikbaar) en/of provincie Overijssel Provincie Overijssel Provincie Overijssel Beoogde dekking van de voortzetting na bereik resultaat (vanaf ) (vanaf ) (vanaf ) Subsidie Ministerie van BZK (beschikbaar) en/of Provincie Overijssel gezamenlijk (vanaf ) gezamenlijk (vanaf ) 1 Met de regio IJsselland wordt hier bedoeld de 11 gemeenten van de politieregio IJsselland en de gemeente Hattem.

11 gevaren van) alcoholgebruik geïmplementeerd (interventie 12, onderwijs) 8 In 2011 is er in minimaal 9 van de gemeenten in de regio IJsselland in de periode minimaal één home-party en/of peeractiviteit voor ouders uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 100 ouders bereikt (interventie 5/6, thuis) 9 In 2011 is in minimaal 9 van de gemeenten in de regio IJsselland het programma De Gezonde School en Genotmiddelen of Op tijd Voorbereid aan een deel van de basisscholen aangeboden (interventies 8 en 9, onderwijs) In 2011 is in minimaal 9 van de 10 gemeenten in de regio IJsselland het programma De Gezonde School en Genotmiddelen aangeboden aan een deel van de scholen voor voortgezet onderwijs (interventie 14, onderwijs) In de periode worden 11 jaarlijks 50 controles van de VWA 2 op leeftijdgrenzen gehouden in de regio IJsselland bij de door de gemeenten en politie aangegeven hotspots (interventies 28 en 29, toezicht en handhaving) Centrumgemeente Zwolle Centrumgemeente Zwolle Centrumgemeente Zwolle Ministerie van BZK / VWS (prioritering n.a.v. convenant met BZK) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Centrumgemeente Zwolle (vanaf ) Rijksoverheid (vanaf ) 2 Het betreft een streven van de regio IJsselland, die in het kader van het Convenant met BZK als verzoek wordt ingebracht.

12 BIJLAGE III Overzicht m.b.t. de gevraagde financiële inzet per gemeente in de Regio Stedendriehoek: Bevolking totaal Bijdrage 20 Bijdrage 2009 Bijdrage 2010 Totaal per gemeente Apeldoorn Brummen Deventer Epe Heerde Lochem Voorst Zutphen Totaal aantal inwoners Totale bijdrage

Plan van aanpak. 'Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek

Plan van aanpak. 'Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek Plan van aanpak 'Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek 2007 2010 September 2007 De acht samenwerkende gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen ondersteund

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013 Beleidsnota Alcoholmatiging gemeente 2010-2013 Gemeente Februari 2010 - 2 - Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Context alcoholmatigingsbeleid... 3 1.2 Rol en verantwoordelijkheid gemeente...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

17 Alcoholgebruik bij jongeren in de regio Gelre-IJssel

17 Alcoholgebruik bij jongeren in de regio Gelre-IJssel 17 Alcoholgebruik bij jongeren in de regio Gelre-IJssel 2009 Te veel, te jong en te vaak: zo is het alcoholgebruik van veel jongeren te typeren. Veel mensen vinden het niet erg als jongeren alcohol drinken,

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving CONCEPT 0.2 DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving Inleiding Per 1 januari 2013 hebben de gemeenten nieuwe wettelijke

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14 5 maart 2014 Deelsessie Sport 3/18/14 Welkom!2 3/18/14 Sport binnen programma drugs en alcohol De drie beleidspijlers van lokaal alcoholbeleid, Reynolds 2003!3 3/18/14 Input Het alcoholbeleid bij Rotterdamse

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Plan van aanpak alcoholmatiging en jeugd

Plan van aanpak alcoholmatiging en jeugd Plan van aanpak alcoholmatiging en jeugd 2008-2011 2 Inhoudsopgave Vooraf... 4 1 Situatieanalyse... 5 1.1 Kader...5 1.2 Feiten en cijfers...7 2 Uitgangspunten, doelen en rollen... 8 2.1 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie 'Alcohol in beeld' 2009 versie 9-12-09

Uitvoeringsnotitie 'Alcohol in beeld' 2009 versie 9-12-09 Uitvoeringsnotitie 'Alcohol in beeld' 2009 versie 9-12-09 Nota Integraal Jeugdbeleid 'Jeugd in beeld': Ambitie o jeugd op het Bildt drinkt geen alcohol voor zijn 16e jaar o jongeren vanaf 16 jaar gaan

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013

Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013 Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013 Informatie over de rijksoverheidscampagne verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar voor verkoop van alcohol per 1-1-2014 en tabak in de loop van 2014 Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN!

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! Februari 2011 Contactpersoon : Maartje Stokkermans Projectleider Laat je niet flessen! E : m.stokkermans@sre.nl T : 040-2594 535 Pagina 1 van 5 1. Inleiding. Dit

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel

7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel 7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel In de preventienota Kiezen voor gezond leven zijn de rijksprioriteiten van het preventiebeleid voor de periode 007-010 aangegeven. De prioriteiten voor de komende vier

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand

Jaarplan 2015 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Jaarplan 2015 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015, een uitwerking van het actieprogramma Nuchter Verstand. Eind 2011 is het actieprogramma door de vijf gemeenten

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 3 1.3 Totstandkoming van het beleid 4 1.4 Aandachtspunten uit de evaluatie 5 2 De

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio FrisValley Factsheet Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio Onderzoek naar de schenktijden en andere alcoholmaatregelen in de sportsector Drinken is geen sport van: Suzanne Aarts,

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 LAAT JE NIET FLESSEN!

JAARVERSLAG 2013 LAAT JE NIET FLESSEN! JAARVERSLAG 2013 LAAT JE NIET FLESSEN! December 2013 Contactpersoon : Maartje Stokkermans Projectleider Laat je niet flessen! E : m.stokkermans@sre.nl T : 040-2594 535 Pagina 1 van 7 1. Inleiding. Dit

Nadere informatie

Actieplan. Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert

Actieplan. Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert Actieplan Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2012 Inleiding In het beleidsplan Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten

Nadere informatie

Lokaal Alcoholbeleid

Lokaal Alcoholbeleid lokaal alcoholbeleid 1 veiligheid door samenwerking Lokaal Alcoholbeleid Aandacht schenken aan effectieve aanpakken lokaal alcoholbeleid 3 inhoudsopgave Deze brochure 4 Lokaal alcoholbeleid in Nederland

Nadere informatie

Alcoholpreventiebeleid Drentse gemeenten

Alcoholpreventiebeleid Drentse gemeenten Alcoholpreventiebeleid Drentse gemeenten Inventarisatie alcoholpreventie jeugd, als zodanig door de gemeenten aangegeven. Afdeling Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gestelde vragen: -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Nr. Activiteit Beleidsterrein Instrument/Product Partner/organisatie Verband Wanneer. Samenlevingsopbouw: -Jeugd & Jongerenwerk

Nr. Activiteit Beleidsterrein Instrument/Product Partner/organisatie Verband Wanneer. Samenlevingsopbouw: -Jeugd & Jongerenwerk Concept Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Activiteiten Thema: Alcohol Nr. Activiteit Beleidsterrein Instrument/Product Partner/organisatie Verband Wanneer 1 In gesprek over alcoholverbod in

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering 2012 2015 regio Zuid-Holland Zuid

Gezondheidsbevordering 2012 2015 regio Zuid-Holland Zuid Gezondheidsbevordering 2012 2015 regio Zuid-Holland Zuid Uitvoeringsprogramma s Juli 2012 GGD Zuid-Holland Zuid Gezondheidsbevordering 2012 2015 regio Zuid-Holland Zuid De gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Preventie en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet. Opmeer

Preventie en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet. Opmeer Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Opmeer Juli 2014 30 Juni 2018 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 1.2 Leeswijzer 2. Oorzaken, gevolgen en kosten riskant alcoholgebruik door jongeren

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Eindrapportage uitvoeringsplan jeugd en alcohol gemeente Drimmelen Voor de periode 2009-2011

Eindrapportage uitvoeringsplan jeugd en alcohol gemeente Drimmelen Voor de periode 2009-2011 Eindrapportage uitvoeringsplan jeugd en alcohol gemeente Drimmelen Voor de periode 2009-2011 Auteur: Snel - Bareman, Rebecca Titel: Eindrapportage jeugd en alcohol Datum: december 2011 GGD West-Brabant

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

CONCEPT 0.2. DEEL 2: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Plan van aanpak preventie/educatie-activiteiten 2014-2016

CONCEPT 0.2. DEEL 2: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Plan van aanpak preventie/educatie-activiteiten 2014-2016 CONCEPT 0.2 DEEL 2: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Plan van aanpak preventie/educatie-activiteiten 2014-2016 Inleiding Gedragsverandering van ouders, jongeren en alcoholverstrekkers

Nadere informatie

Alcohol: de keus is aan jou! Actieplan Jeugd en Alcohol Werkgroep Jeugd & Alcohol Gemeente Ridderkerk 2012-2015

Alcohol: de keus is aan jou! Actieplan Jeugd en Alcohol Werkgroep Jeugd & Alcohol Gemeente Ridderkerk 2012-2015 Alcohol: de keus is aan jou! Actieplan Jeugd en Alcohol Werkgroep Jeugd & Alcohol Gemeente Ridderkerk 2012-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en aanleiding...3 1.2 Speerpunten landelijk

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 Alcoholproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Bijna dagelijks wordt de gemeente geconfronteerd met alcoholschade in de

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Samen naar een verantwoord alcoholgebruik voor een gezonder Nederland De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Stichting Verantwoord

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Afdeling Drenthe van de VNG. Actieprogramma. Aanpak schadelijk alcoholgebruik jongeren 2009 2013

Afdeling Drenthe van de VNG. Actieprogramma. Aanpak schadelijk alcoholgebruik jongeren 2009 2013 Vereniigiing van Drentse Gemeenten Afdeling Drenthe van de VNG Actieprogramma Aanpak schadelijk alcoholgebruik jongeren 2009 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving probleem en doelstelling...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2014

NIEUWSBRIEF MAART 2014 NIEUWSBRIEF MAART 2014 Programma integrale aanpak riskant alcoholgebruik jongeren Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en bevat regionaal en landelijk nieuws over alcohol en jongeren. De informatie

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2014-2015 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk?... 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

- EEN FRISSE SPORTOMGEVING - HAPPY FRIS?! Handreiking Sportkantines en alcohol. Regionale aanpak Jeugd en Alcohol in Twente

- EEN FRISSE SPORTOMGEVING - HAPPY FRIS?! Handreiking Sportkantines en alcohol. Regionale aanpak Jeugd en Alcohol in Twente - EEN FRISSE SPORTOMGEVING - Handreiking Sportkantines en alcohol Regionale aanpak Jeugd en Alcohol in Twente HAPPY FRIS?! Het alcoholmatingsproject Happy Fris?! wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sliedrecht 2014-2015 - Juni 2014-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 3 2.2.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Gemeente Hoorn. Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012

Gemeente Hoorn. Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 Gezondheid, werk in uitvoering Gemeente Hoorn Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 1 Inleiding Sinds 2003 verplicht de Wet collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) gemeenten elke 4 jaar een nota lokaal

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS. Mei 2014. Inleiding. Stand van zaken

VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS. Mei 2014. Inleiding. Stand van zaken VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS Mei 2014 Inleiding In november 2013 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs vastgesteld. Doel van het

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen

Jaarplan 2014 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen Jaarplan 2014 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2014, een uitwerking van het actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen. Eind 2011 is het actieprogramma

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie