1. Inleiding Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid... 6 Naleving van de wet door alcoholverstrekkers Wat willen we bereiken... 8 Ambitie... 8 Doelen en monitoring Acties en resultaten preventie en handhavingsplan... 9 Pijler 1: Educatie en bewustwording... 9 Pijler 2: Beleid en regelgeving...10 Pijler 3: Toezicht en handhaving...11 Pijler 4: Vroegsignalering Financiën

3 1. Inleiding Eén van de voornaamste doelen van de Drank- en Horecawet is dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) ingrijpend gewijzigd. Hiermee zijn de gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de DHW geworden. Zowel op juridisch-, handhavings-, als educatief vlak is de gemeente de regisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. Aanleiding voor de wijziging van deze wet is dat er steeds meer bekend is over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder met name jongeren. Daarnaast zorgt alcoholgebruik vaak voor overlast in de openbare ruimte en bij het overgrote deel van de geweldsdelicten en vernielingen is alcohol in het spel. Door de wetgever zijn op 1 januari 2014 bepalingen uit de wet van 1 januari 2013 aangescherpt. Vanaf dat moment is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol omhoog gegaan van 16 naar 18 jaar. Daarnaast schrijft de DHW in artikel 43a het vaststellen van een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (hierna P&Hplan Alcohol) door de gemeenteraad als verplichting voor. Het plan dient de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet te bevatten. In de DHW staat beschreven wat er minimaal in het plan moet worden aangegeven. Met dit P&Hplan Alcohol wordt aan deze eisen voldaan. Looptijd Dit plan geldt voor vier jaar ( ), met als voornaamste reden dat de gemeenten verplicht zijn om met deze wijziging elke vier jaar een P&Hplan Alcohol op te stellen, gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid. Hiermee legt de wet een directe link met de Wet publieke gezondheid. Daarnaast sluit dit plan aan op de inhoud en looptijd van het lokale beleidsplan Jeugd. Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid Wetenschappelijke studies laten zien dat een integrale benadering van de problematiek rondom alcohol een cruciaal kenmerk is van effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003). Recent onderzoek van het RIVM Centrum voor Gezond Leven, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos-instituut bevestigt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest effectief is als het integraal wordt aangepakt (Mulder, Bovens, Franken & Sannen, 2013). De belangrijkste pijlers waarop alcoholbeleid gebaseerd dient te zijn betreffen: regelgeving (grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken), publiek draagvlak (grenzen verdragen) en vroegsignalering (preventie). Figuur 1 Integraal beleidsmodel voor effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003) 3

4 Het preventiemodel van Reynolds (zie figuur 1) is gebaseerd op de systeemtheorie van Holder (1998) die duidelijk maakt dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Holder laat daarmee zien dat alcoholpreventie nooit alleen op het individu gericht kan zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden. In die omgeving van de jonge drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belangrijke rol. Het creëren van bewustwording bij alcoholverstrekkers en ouders is een noodzakelijke voorwaarde voor gedragsverandering, die ingegeven wordt door een helder beleid over alcoholpreventie bij jongeren. Door het versterken van de handhaving via de mogelijkheden in de DHW kunnen er aanvullende effecten bereikt worden op het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Het onderwerp hangt nauw samen met drugsgebruik en raakt diverse beleidsterreinen, zoals volksgezondheid, jeugd, handhaving en openbare orde en veiligheid en. De aanpak van het drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Heerde vormt één van doelen van het lokale gezondheidsbeleid dat in de loop van 2015 wordt opgesteld. De integrale aanpak van alcohol en drugs komt terug in het uitvoeringplan dat wordt opgesteld door het team jeugd (zie Hoofdstuk 4, pijler 1). Dit plan is gebaseerd op en een uitvloeisel van eerder vastgestelde kaders 1. Doelgroep Dit P&Hplan Alcohol maakt om bovenstaande redenen onderscheid in verschillende doelgroepen: A. Inwoners gemeente Heerde Het is bekend dat de gezondheidsschade van alcoholgebruik het grootst is onder de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn fysiek nog niet geheel volwassen en met name de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol kan deze ontwikkeling schaden. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft de centrale overheid de leeftijdsgrens voor verkoop én bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Om deze redenen is de belangrijkste doelgroep van dit plan jongeren tot 18 jaar: voorkomen is immers beter dan genezen. Zoals eerder aangegeven is het creëren van bewustwording bij ouders/volwassenen een noodzakelijke voorwaarde voor gedragsverandering. Dit plan richt zicht daarom ook op (jong) volwassenen. B. Alcoholverstrekkers Alcoholverstrekkers dragen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid bij een verantwoord alcoholgebruik. Met de term alcoholverstrekkers wordt alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een adequate naleving van de eerder genoemde bepalingen in de DHW. Dat kunnen zijn horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, kassières, filiaalmanagers etc. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens (18 jaar) voor de verstrekking van alcohol kennen en naleven, (boven de 18 matigen en niet doorschenken) evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de onderneming, vereniging of het evenement. C. Onderwijs De school is een belangrijke, pedagogische omgeving voor jongeren. Ook als het gaat 1 Jeugdbeleid gemeente Heerde , Integraal veiligheidsbeleid , Wmo beleidsplan , Ontheffingen- en een sanctie- en handhavingsbeleid gemeente Heerde en Ketenbeleid. 4

5 om alcoholgebruik leren jongeren op school wat wel en niet verstandig is. Gedragsverandering creëren via voorlichtingsprogramma's blijkt lastig, zo niet onmogelijk (Babor, 2010). Toch is het relevant dat jongeren geïnformeerd raken over de risico's van alcoholgebruik. Niet zozeer om gedrag te beïnvloeden, maar om het gebruik te de-normaliseren en daarmee aan draagvlak te werken voor effectievere gedragsmaatregelen als handhaving en specifieke regelgeving. Met name de informatie over wat alcohol met de hersenontwikkeling doet is bruikbaar hierbij. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor hun ouders. D. Ouders en de thuissituatie Ouders onderschatten systematisch hoeveel hun kinderen drinken. Ze denken bovendien veelal dat het gedrag van hun puber volledig wordt bepaald door o.a. vrienden, terwijl zij wel degelijk ook zelf invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen (van der Vorst, 2006). Veel jongeren beginnen met drinken in de thuisomgeving, in bijzijn van hun ouders en familieleden. Ouders zijn vaak degenen die hun kinderen een eerste slokje of glas alcohol aanbieden en hebben het idee dat leren drinken onder toezicht beschermend werkt en ervoor zorgt dat hun kinderen verstandig met alcohol leren omgaan. De gedachte is dat ze dan beter in staat zouden zijn om buitenshuis minder overmatig met alcohol om te gaan. Thuis zouden ze immers gecontroleerd en verantwoord drinken. Het tegendeel is echter waar. Op basis van diverse onderzoeken blijkt duidelijk dat het verstrekken van alcohol door ouders aan minderjarige kinderen absoluut geen preventief effect heeft; ze gaan er juist eerder meer door drinken. 5

6 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde Als jongeren in hun puberjaren veel drinken, neemt de kans toe dat ze later problemen met hun drankgebruik krijgen. Eén op de drie mannen in de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar valt onder de noemer probleemdrinker. Iemand wordt zo genoemd als hij of zij problemen heeft door regelmatig of stevig drinken. Regelmatig drinken is daarbij minstens 21 dagen per maand vier of meer glazen drank. Stevig drinken is minstens vier keer per maand zes of meer glazen drank. De problemen lopen uiteen van black-outs door drankgebruik tot alcoholongevallen, regelmatige dronkenschap/katers en problemen met vrienden en familie 2 (Van Dijck e.a. 2005). Overmatig alcoholgebruik kan schadelijke gevolgen hebben voor zowel het lichamelijk als geestelijk functioneren. Daarnaast kan overmatig alcoholgebruik leiden tot agressief (o.a. ongewenst seksueel gedrag) en crimineel gedrag. Er is een trend waar te nemen dat jongeren op steeds jongere leeftijd gaan drinken. Daarnaast nemen ouders een tolerante houding aan ten opzichte van het alcoholgebruik van hun kinderen. Alcoholgebruik Gemeente Heerde Uit EMOVO 3 van de van de GGD Gelre IJssel blijkt dat 51% van de Heerdense jongeren ooit alcohol heeft gedronken, 39% in het afgelopen weekend. 12 % drinkt door de weeks en 36% in het weekend. 28% van de jongeren heeft in de afgelopen 4 weken 1x, 2x of vaker aan bingedrinken 4 gedaan. 30% van de jongeren is ooit dronken of aangeschoten geweest, 19% in de afgelopen 4 weken. Locaties waar Heerdense jongeren aangeven meestal te drinken zijn voor 44% thuis of bij andere thuis, 23% in een discotheek, 15 % in een bar, café, snackbar of op een terras, 7% in een hok, keet of schuur en 4% in een sportvereniging of een kantine. 24% van de jongeren drinkt alcohol voor het uitgaan. 19% van de Heerdense jongeren geven aan dat hun ouders het goed vinden dat hij/zij alcohol drinkt, 12% van de ouders raadt het af, 11% zegt er niets van en 1 % verbiedt het. 36% van de jongeren heeft geen afspraken met ouders/verzorgers over het drinken van alcohol. 30% heeft de afspraak geen alcohol te drinken tot een bepaalde leeftijd, 9% heeft de afspraken max 2 glazen per week te drinken. 19% van de ouders koopt alcohol speciaal voor de jongeren. 15% van de ouders drinkt (bijna) elke dag waar de jongere bij is, 65% soms. Uit de volwassen monitor 5 blijkt dat 11% van de Heerdense volwassenen 6 een zware drinker (regulier aantal dagen meer dan 6 dagen per dag voor mannen en 4 glazen voor vrouwen) is en 21% een overmatige drinker (>14 glazen/week voor mannen, >7 glazen/week voor vrouwen). Veiligheid Uit de Gebiedsscan criminaliteit & overlast 2014 van de gemeente Heerde, samengesteld door het team Veluwe-Noord van het politiedistrict Noord- en Oost-Gelderland blijkt dat alcohol- en of drugsgebruik steeds vaker een prominente rol speelt, ook bij (jonge) jongeren, bij incidenten als mishandeling en bedreiging in- en om horecagelegenheden. Daarnaast blijft het gebruik van drank en/of drugs onder jongeren het politieteam zorgen baren. Drugs en alcohol hebben een aanzuigende kracht op minderjarigen. Voorlichting aan minderjarigen zal dan ook vroeg moeten starten. De Gebiedsscan verzoekt daarom de gemeente en het jongerenwerk in preventieve zin de gevolgen van alcohol- en/of 2 Dijck, D. van, & Knibbe, R.A. (2005). De prevalentie van probleemdrinken in Nederland: Een algemeen bevolkingsonderzoek. Maastricht: Universiteit van Maastricht. 3 EMOVO is een gezondheidsonderzoek onder jongeren (klas 2 en 4 van het VO / 14 en 16 jarigen) dat iedere 4 jaar wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in Eind 2015 wordt opnieuw het EMOVO uitgevoerd, de resultaten zijn begin 2016 bekend. 4 5 glazen per avond 5 Opgesteld en uitgevoerd door de GGD Noord- en Oost Gelderland in 2012: Gezondheid in de Midden IJssel / Oost Veluwe 6 Ondervraagde tussen de 19 en 64 jaar uit de gemeente Heerde 6

7 drugsgebruik blijvend onder de aandacht te brengen van jongeren en hun ouders. Bijvoorbeeld door het organiseren van een informatieavond waarbij informatie wordt verstrekt over het gebruik van alcohol en drugs. Naleving van de wet door alcoholverstrekkers De naleving van de wet door alcoholverstrekkers is in verschillende buurgemeenten vastgesteld aan de hand van een mysteryshop onderzoek 7. Met het nalevingsonderzoek is per setting bepaald hoe de naleving van de leeftijdsgrens in de praktijk wordt uitgevoerd. In tabel 1 staan de uitkomsten van een mysteryshopping actie in drie vergelijkbare (buur)gemeenten, uitgevoerd eind 2014, beschreven. Het geeft een sterke indicatie hoe het met het naleefgedrag van de leeftijdsgrens van 18 jaar gesteld KAN staan in de gemeente Heerde. Er zijn geen aanwijzingen dat er in de gemeente Heerde in positieve of negatieve zin van wordt afgeweken. Enkel een Mystery-shopping actie kan hier éénduidig uitsluitsel over geven. Tabel 1 Uitkomsten mysteryshop onderzoek omliggende (buur)gemeenten NALEEFgedrag Gemeente A Gemeente B Gemeente C Gemiddeld Landelijk (2013) Supermarkt 67,7% 40% 75% 60,9% 55% Slijterij 50% 33.3 % - 41,7% N.b. Café/cafetaria 38% 0,0% 30% 22,7% 14% Paracommercie 8 20% 15% 0,0% 11,7% 15% Toelichting: Het percentage geeft aan welk deel van de onderzochte horeca-inrichtingen de grens van 18 jaar heeft nageleefd. Bij 67,7% (gemeente A) in het voorbeeld werd dus in 2/3 van de onderzochte gevallen geen drank verstrekt en bij 1/3 deel van de bezoeken werd aan de mystery-gast wel alcohol verstrekt. De mystery-gast was uiteraard nog geen 18 jaar. 7 Hierbij worden jongeren onder de 18 jaar ingezet, om de naleving van de leeftijdsgrenzen te toetsen. Ze volgen een vast protocol dat is uitgewerkt door de Universiteit Twente en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). 8 Dit zijn verenigingen en stichtingen met een horecafunctie 7

8 3. Wat willen we bereiken Ambitie Het kabinet wil met het landelijke alcoholbeleid bereiken dat kinderen niet vóór hun 18e jaar beginnen met drinken; jongeren minder gaan drinken en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties worden verminderd (in het gezin, op het werk, in het verkeer en bij het uitgaan). De gemeente Heerde sluit zich aan bij deze ambitie. Daarnaast streeft de gemeente Heerde er ook naar het overmatig alcoholgebruik bij (jong) volwassenen zoveel mogelijk te beperken en een gedragsverandering te bewerkstelligen. Doelen en monitoring De gemeente Heerde wil in deze planperiode onderstaand doelen realiseren: 1. Terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren Waar willen we naartoe: Afname alcoholgebruik onder de 18 jaar; Jongeren boven de 18 jaar gaan verantwoord om met alcohol, afname overmatig drankgebruik / openbaar dronkenschap; Jongeren, ouders en verstrekkers zijn bekend met de ernst van de risico s van (overmatig) alcoholgebruik; Toename aantal ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind (thuis) géén alcohol mag drinken voor het 18 e levensjaar; Afname van het aantal ouders dat denkt dat het verstandig is om jongeren thuis te leren drinken voor het 18 e levensjaar; Proactief signaleren door vrijwilligers en beroepskrachten van (problematisch) alcoholgebruik; Afname van het aantal zware en overmatige drinkers onder volwassenen. Hoe gaan we dit monitoren 9 : EMOVO-onderzoek 10 dat de GGD NOG i.o.v. de gemeente(-n) uitvoert Volwassenen monitor dat de GGD NOG i.o.v. de gemeente(-n) uitvoert Cijfers vanuit de politie en (regionale) ziekenhuizen Signalen uit het team jeugd (jongerenwerker) en onderwijs 2. Verstrekkers verstrekken op verantwoorde en rechtmatige wijze alcohol Waar willen we naartoe: Toename van de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in supermarkten en commerciële horeca; Toename van de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in de sportkantines en kantines van andere verenigingen; Hoe gaan wet dit monitoren: Controles door de toezichthouder DHW 9 De resultaten/cijfers uit de verschillende onderzoeken worden opgenomen in het informatieschema van de gemeentelijke monitor. Aan de hand hiervan wordt het effect van het P&H plan Alcohol gemeten. 10 De kenmerken van het alcoholgebruik onder jongeren (frequentie, dronkenschap, koopgedrag etc.) wordt middels de GGD gezondheidsmonitor (EMOVO) vastgesteld. 8

9 4. Acties en resultaten Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke preventie- en handhavingsacties de gemeente Heerde, aan de hand van de beschreven pijlers, uitvoert om de doelstellingen te bereiken. Hierbij wordt een sterk accent gelegd op preventie-activiteiten: met een positieve benadering van de omgeving van de jongere, zoals ouders, scholen en sportverenigingen, kan de handhavingsinzet waarschijnlijk worden beperkt. Pijler 1: Educatie en bewustwording Het creëren van publiek draagvlak voor de doelen van het gewenste alcoholmatigingsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol beleid. Een belangrijke factor daarbij is de omgeving van de drinker, die door tal van sociale, culturele en religieuze aspecten gestalte krijgt in bepaalde normen. Kernbegrippen binnen deze pijler zijn bewustwording en communicatie. Het gaat er niet om slechts brede steun en begrip voor het beleid te verkrijgen, maar ook om te bevorderen dat burgers het beleid naleven. Interventie Doelgroep Uitvoering Minimaal twee keer per jaar communicatie via de lokale media over de gevaren van alcohol, inhoud en resultaten van het P&H plan. Burgers gemeente Heerde Beleidsmedewerker Jeugd Risico s van alcoholgebruik en inhoud P&H plan structureel inbedden op zorgvraagheerde.nl Informatie en voorlichting over alcohol tijdens het collectief contractmoment en gezondheidsonderzoek Jaarlijks aanbieden van preventieprogramma s/activiteiten/ voorlichting aan alle scholen (PO/VO) 11 * In gesprek met voortgezet onderwijs over omgaan met de regels rondom de (nieuwe) leeftijdsgrens m.b.t. alcohol en maatregelen op openbare gelegenheden (feesten, kampen etc) in het kader van het convenant veilige school Minimaal 2 keer per jaar bekendheid geven via lokale media aan de gratis te volgen online cursussen omtrent alcohol / zelfhulp. Communicatiecampagne NIX18: lokaal aanhaken met onder andere artikelen/advertenties 12 in lokale kranten en vrijblijvend hulpmiddelen (posters etc.) te bieden aan sportverenigingen voor Burgers gemeente Heerde Leerlingen groep 7 PO, klas 1 VO, hun ouders Leerlingen basisonderwijs, voorgezet onderwijs en hun ouders Leerlingen en personeel voortgezet onderwijs Burgers gemeente Heerde Burgers gemeente Heerde, (sport)verenigingen Beleidsmedewerker Jeugd Team Jeugd i.s.m. GGD NOG en Scholen Team Jeugd i.s.m. scholen en uitvoerende partijen Beleidsmedewerker Jeugd i.s.m. Team Jeugd en Scholen Beleidsmedewerker Jeugd i.s.m. Tactus, GGD en Trimbosinstituut Rijk, Gemeente Trimbos instituut (Sport)verenigingen 11 Het team Jeugd stelt elk jaar, vanaf 2016 een uitvoeringsplan op en bepaald in samenwerking met de verschillende partijen waar behoefte aan is m.b.t. het programma s/activiteiten/voorlichting over alcohol en drugs (zie H1 en het nog op te stellen lokale gezondheidsbeleid gemeente Heerde) 12 door o.a. bij verenigingen advertentieruimte in te kopen om advertenties/artikelen te plaatsen 9

10 ondersteuning van de campagne. Banners/spandoeken van communicatiecampagne NIX<18 in de gemeente ophangen voor bepaalde evenementen en of uitlenen aan organisatoren van evenementen Ouders kunnen bij zorvraagheerde.nl en de leden van het Team Jeugd terecht voor informatie over alcohol en uitgaans- opvoeding Burgers gemeente Heerde Ouder van jongeren in de gemeente Heerde Beleidsmedewerker Jeugd i.s.m. communicatiecampagne NIX<18 Team Jeugd Pijler 2: Beleid en regelgeving Regels stellen, naleven en handhaven blijken van grote invloed te zijn op het alcoholgebruik. Het gemeentelijk beleid en de regelgeving is up-to-date. De gemeentelijke beleidsintenties met deze regels zijn: bevorderen van de alcoholmatiging balans vinden tussen belangen van paracommercie en commerciële ondernemers alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde tegengaan. De regelgeving voor (para)commercie staan in de APV. Daarnaast is er voor alle alcoholverstrekkers nog een landelijk kader in de vorm van de DHW. De gemeente Heerde levert zoveel mogelijk maatwerk; een afweging van belangen van de commerciële horeca en de para-commerciële horeca en het streven om alcoholmatiging zo ver mogelijk door te voeren. Vanaf begin 2014 geldt het lokale ontheffingen- en een sanctie- en handhavingsbeleid. De ontheffingen betreffen afwijkingen van de schenktijden bij gelegenheden van zeer tijdelijke aard waarbij wordt afgeweken van de alcoholschenktijdstippen zoals vastgesteld in de APV. De intentie van het sanctie- en handhavingsbeleid is zoveel mogelijk eerst te waarschuwen bij een geconstateerde overtreding. Maar na de waarschuwing volgt, bij een volgende constatering van een overtreding, dan ook een stringente handhaving. Interventie Doelgroep Uitvoering Opstellen nieuw horecaconvenant Horecaondernemers Vergunningverlener i.s.m. Politie en horecaondernemers Opstellen bestuursreglement door verenigingen 13 Besturen van verenigingen Verenigingen i.s.m. de vergunningverlener Periodiek overleg met de horeca Horecaondernemers Vergunningverlener Evaluatie beleid en regelgeving in 2015 Voorlichting over beleid, regelgeving tijdens toezicht en handhaving Alle vergunninghouders Alcoholverstrekkers en gebruikers Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid BOA 13 De Drank- en Horecawet (in artikel 9) schrijft voor dat besturen van verenigingen en stichtingen een bestuursreglement opstellen dat waarborgt dat de verstrekking van alcohol op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Onder meer moet daarin beschreven staan aan welke eisen de kennis van alcoholverstrekking door barvrijwilligers dient te voldoen én de wijze waarop door of namens dat bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement. 10

11 Pijler 3: Toezicht en handhaving Het toezicht op en de handhaving van de naleving van de regels volgt de beleidsintenties van de gemeentelijke regelgeving als benoemd bij pijler 2. In de gemeente Heerde zijn in totaal 55 drank- en horecavergunningen 14 verleend. Daarnaast zijn er een 10-tal verkooppunten waar geen drank- en horecavergunning voor nodig is (bijv. supermarkten en kiosken en enkele snackbars). Ook worden er op jaarbasis een 20-tal evenementen gehouden, veelal jaarlijks terugkerende evenementen, waar alcohol wordt verkocht. Om alcohol te mogen schenken tijdens evenementen moet er een ontheffing worden aangevraagd. Interventie Doelgroep Uitvoering Leeftijdscontroles (verstrekking < Alle verstrekkers, ook BOA 18 jaar) tijdens evenementen Controle op de tijdstippen van de Alle verstrekkers BOA alcoholverstrekking Controle op bijeenkomsten van Para-commercie BOA persoonlijke aard (verjaardagen etc) Controle op verstrekken zonder Alle verstrekkers BOA vergunning/toestemming Controle van de actualiteit en Alle BOA naleving van de vergunning vergunninghouders Controle op gebruik alcohol op straat Jeugd/jongeren BOA en Politie De controles richten zich met name op de regelnaleving door de alcoholverstrekkers. Het idee hierachter is om overtreding bij de bron aan te pakken. Immers, hoe meer de drankverstrekker (de bron) de regels naleeft, des te meer zal de controle op het drankgebruik (door personen onder de 18 jaar) minder frequent nodig zijn. Bij controle op de leeftijdsgrenzen worden aan de hand van een risico-inventarisatie, verkregen informatie en eigen signalering jaarlijks de hotspots (bedrijven waar jongeren alcohol proberen te kopen) benoemd. Deze locaties worden 4x per jaar aan een leeftijdsgrenzencontrole onderworpen. Er wordt uitgegaan van 20 hotspots per jaar. Jaarlijks wordt in het handhavings-uitvoeringprogramma (HUP) vastgelegd op welke interventies de accenten worden gelegd. Pijler 4: Vroegsignalering Het ontdekken van alcoholproblemen in een vroeg stadium biedt de meeste kans op herstel en voorkomt ernstiger alcoholschade. Hoe eerder hulp wordt geboden, hoe groter het effect en hoe lager de kosten. Interventie Doelgroep Uitvoering Inzetten van een aandacht Leerlingen PO en VO Tactus i.s.m. Team Jeugd functionaris verslavingspreventie Deskundigheidsbevordering beroepskrachten voor signaleren van alcohol gebruik onder jongeren / kwetsbare jongeren en risicojongeren Beroepskrachten Team Jeugd i.s.m. Tactus, GGD en Trimbosinstituut In gesprek met NOG Veiligerhuis over het praten met risicojongeren i.p.v. over de jongeren en toeleiding naar het team Jeugd Risicojongeren en NOG Veiligerhuis Beleidsmedewerker Jeugd i.s.m. Team Jeugd en Politie 14 Peildatum: 1 januari

12 Opzoeken van jongeren op straat en in gesprek gaan met deze jongeren en hun ouders/ verzorgers over onder andere alcoholgebruik Gesprek aan gaan met jongeren en hun en hun ouders/ verzorgers die in aanraking zijn gekomen met het NOG Veiligerhuis / Politie / BOA en Halt Jongeren en hun ouders/verzorgers (Risico)jongeren Team Jeugd i.s.m. BOA Team Jeugd i.s.m. NOG Veiligerthuis, Politie, BOA en Halt 12

13 5. Financiën Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de handhavingstaak op grond van de DHW budgettair neutraal verloopt. Deze taak is met de invoering van de nieuwe wet vanaf 1 januari 2013 van het Rijk overgedragen naar gemeenten. De benodigde personele capaciteit wordt ingezet voor toezicht en handhaving (415 uur per jaar) vanuit de reguliere formatie. Voor de interventies die staan beschreven bij pijler 1 (educatie en bewustwording) en pijler 4 (vroegsignalering) wordt ingeschat dat er geen extra financiële middelen noodzakelijk zijn. Daarbij moet opgemerkt worden dat de banner ( 175 per stuk) aanvullend uit de bestaande middelen van volksgezondheid en jeugdbeleid zullen moeten worden gefinancierd. De preventieprogramma s/activiteiten/voorlichting wordt door het team Jeugd vastgelegd in een uitvoeringplan, gedekt uit de post genotsmiddelen preventie. 13

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Datum: april / mei 2014 1 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Probleemanalyse 4 4. Beleid

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol Handreiking Preventie- en handhavingsplan alcohol s-hertogenbosch, januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Handreiking preventie- en handhavingsplan alcohol 1.1 Algemeen 1.2 Think Before You Drink 2.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave p. 2 1. Inleiding p. 3 1.1. Looptijd p. 3 1.2. Opzet van het plan p. 3 2. Probleemanalyse en doelstellingen p. 5

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet)

Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet) Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom is een preventie- en handhavingsplan alcohol nodig?... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Preventie- en handhavingsplan

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Gemeente Mill en Sint Hubert, augustus 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom dit plan? 3 1.2 Think Before You

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan

Preventie- en Handhavingsplan Preventie- en Handhavingsplan 2014-2016 Integrale aanpak Drank- en Horecawet in de gemeente Uithoorn 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.1.1 Afbakening en focus...

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Molenwaard 1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Molenwaard 1 Algemeen 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sliedrecht 2014-2015 - Juni 2014-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 3 2.2.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013

Beleidsnota Alcoholmatiging. gemeente Nunspeet 2010-2013 Beleidsnota Alcoholmatiging gemeente 2010-2013 Gemeente Februari 2010 - 2 - Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Context alcoholmatigingsbeleid... 3 1.2 Rol en verantwoordelijkheid gemeente...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018 Onverminderd inzetten op preventie én handhaving van drankgebruik door kinderen en jongeren is en blijft hoogst noodzakelijk! 4 december

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015 Preventie- en handhavingsplan Gemeente Lingewaard 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Probleemanalyse... 4 2. Wettelijk- en beleidsmatig kader... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Regelgeving alcohol... 6 2.3 Wetswijziging

Nadere informatie

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Afdelingen: Beleid Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Veiligheid Kabinet en Handhaving Versie: 18 november 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Het preventie-

Nadere informatie

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Probleemanalyse...5 2 Beleidsfocus...6 2.1

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Adema Inspraakverordening: Nee J.F.A. Alberts

Portefeuillehouder: P. Adema Inspraakverordening: Nee J.F.A. Alberts *15.00322* Behandeld door: A. de Vries d.d. 28-01-2015 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Openbaar Portefeuillehouder: P.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeenteblad 523 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL

Gemeenteblad 523 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeenteblad 523 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding en probleemanalyse 2 1.2 Doel notitie 2 1.3 Inhoud notitie 3 Hoofdstuk 2 Huidig beleid en regelgeving

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden 1 Algemeen Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2014-2015 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk?... 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Preventie en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet. Opmeer

Preventie en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet. Opmeer Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Opmeer Juli 2014 30 Juni 2018 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 1.2 Leeswijzer 2. Oorzaken, gevolgen en kosten riskant alcoholgebruik door jongeren

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving CONCEPT 0.2 DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving Inleiding Per 1 januari 2013 hebben de gemeenten nieuwe wettelijke

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14 5 maart 2014 Deelsessie Sport 3/18/14 Welkom!2 3/18/14 Sport binnen programma drugs en alcohol De drie beleidspijlers van lokaal alcoholbeleid, Reynolds 2003!3 3/18/14 Input Het alcoholbeleid bij Rotterdamse

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014 CONCEPT Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Oirschot 1 juli 2014 1 juli 2018 Oirschot, 13 mei 2014 Raadsvoorstel vaststelling preventie- en handhavingsplan Oirschot BIJLAGE Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450874. Onderwerp Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Heusden 2016-2019

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450874. Onderwerp Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Heusden 2016-2019 Onderwerp Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Heusden 2016-2019 Collegevoorstel Zaaknummer 00450874 Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de vaststelling van het preventie-

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch-en beleidskader... 3 1.3 Opzet Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet...

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie