ASR Property Fund N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASR Property Fund N.V."

Transcriptie

1 ASR Property Fund N.V. Jaarverslag 2012

2 ASR Property Fund N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Pythagoraslaan BB Utrecht Tel: asrvastgoedvermogensbeheer.nl ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

3 Inhoudsopgave Kerncijfers 5 Directieverslag 7 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening 30 Overzicht van mutaties in het eigen vermogen 31 Kasstroomoverzicht 32 Toelichting Toelichting op de jaarrekening 33 Toelichting op balans per 31 december Toelichting op winst- en verliesrekening 41 Overige toelichting 43 Portefeuille direct vastgoed 48 Portefeuille vastgoedaandelen 50 Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming 51 Voorstel resultaatverdeling 51 Gebeurtenissen na balansdatum 51 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 52 Fiscale aspecten Vennootschapsbelasting 53 Overdrachtsbelasting 53 Dividendbelasting 53 ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

4 ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

5 Kerncijfers (in procenten) Direct vastgoed Bruto huuropbrengsten 7,6% 7,2% Exploitatiekosten 1,0% 1,0% Netto huuropbrengsten 6,6% 6,2% Waarderingsresultaat -6,3% -0,3% Overige baten & lasten 0,0% 0,3% Totaal direct vastgoed 0,3% 6,2% Indirect vastgoed Dividend 5,0% 4,5% Waarderingsresultaat 18,0% -19,4% Totaal indirect vastgoed 23,0% -14,9% Fondsresultaat Direct resultaat 6,1% 5,4% Indirect resultaat 0,7% -5,4% Fondskosten 1,3% 1,3% Financieringskosten (netto) 0,0% 0,0% Totaal fondsresultaat 5,5% -1,3% Rendement per aandeel Uitgekeerd dividend 4,8% 4,2% Uitgekeerd agio 1,7% 7,0% Koers rendement -1,0% -12,5% Totaal rendement per aandeel 5,5% -1,3% Resultaat per aandeel (bedragen in euro s) Koersverloop Koers begin periode 39,74 45,40 Fondsresultaat 2,22-0,58 Uitgekeerd agio 0,69 3,18 Uitgekeerd dividend 1,90 1,90 Koers einde periode 39,36 39,74 ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

6 Kerncijfers (bedragen x 1.000) Netto vermogenswaarde fonds Direct vastgoed Woningen Kantoren Winkels Totaal direct vastgoed Indirect vastgoed Vastgoedaandelen Overige activa Totaal assets fonds Kernresultaten (bedragen in euro s) Direct vastgoed Huuropbrengsten woningen Huuropbrengsten kantoren Huuropbrengsten winkels Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten Netto huuropbrengsten Ongerealiseerd waarderingsresultaat Gerealiseerd waarderingsresultaat Overige baten & lasten Totaal direct vastgoed Indirect vastgoed Dividend vastgoedaandelen Waarderingsresultaat vastgoedaandelen Overige koers- en valutaresultaten Totaal indirect vastgoed Fondskosten Beheerfee Administratieve kosten Overige kosten Totaal fondskosten Financieringskosten (netto) Fondsresultaat na belastingen ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

7 Directieverslag Algemeen ASR Property Fund N.V. (hierna het Fonds ) is opgericht op 1 maart 2006 naar Nederlands recht en gevestigd aan de Pythagoraslaan 2, 3584 BB in Utrecht. Het fonds is 2012 gestart met 3 aandeelhouders: ASR Levensverzekering N.V., Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland en Stichting ASR Bewaarder. Door de fusie tussen Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland (hierna FBN ) en Stichting Pensioenfonds ABN AMRO Bank heeft FBN medio 2012 besloten om haar deelname in het Fonds te beëindigen. De uittreding van FBN, alsmede de uittreding van een van de labels binnen ASR Levensverzekering N.V. is opgevangen middels het liquiditeitenbeleid van het Fonds en zijn gemitigeerd door een nieuwe toetreder vanuit ASR. Eind 2012 heeft het Fonds in samenspraak met haar aandeelhouders haar structuur gewijzigd om de verhandelbaarheid te verbeteren. De aandelen in het Fonds zijn ondergebracht in een Stichting Administratiekantoor in ruil voor certificaten. Stichting Administratiekantoor ASR Property Fund heeft twee certificaathouders, te weten: - ASR Levensverzekering N.V. (hierna ASR Leven ) - Stichting ASR Bewaarder (hierna ASR Bewaarder ) Doel van het Fonds & strategie Doel van het Fonds is het renderend beleggen van vermogen in effecten, onroerende zaken, hypothecaire schuldvorderingen en andere vermogenswaarden. Inclusief alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord. De strategie van het Fonds is erop gericht om stabiele en aantrekkelijke beleggingsresultaten af te leveren. De onderstaande grafieken laten zien dat het Fonds over de afgelopen 3 en 5 jaren rendementen heeft behaald tussen die van aandelen en obligaties in. Bron: EPRA, IPD, ASR totaal rendement december % 6,9% 7% 6,0% 6% 5% 4,9% 5,5% 5,9% 5 jaar 3 jaar 4% 2,1% 3% 2% 1,7% 1% -1,7% 0% -1% -2% aandelen benchmark fonds obligaties Van alle activa is het streven dat op lange termijn 60% wordt belegd in onroerende zaken (winkels, woningen en kantoren), de resterende 40% kan worden bestemd voor vastgoedaandelen, derivaten, liquiditeiten en overige activa. Van deze strategische weging kan 15%-punt worden afgeweken. De portefeuille vastgoedaandelen bestaat uit Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Met deze verdeling wil het Fonds voldoende van het karakter van direct vastgoed behouden en ook de aantrekkelijke rendementen in combinatie met grotere liquiditeit van beursgenoteerde vastgoedaandelen meenemen. Daarbij is de portefeuille hiermee gespreid over meerdere economieën en vastgoedmarkten in Europa. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

8 Het Fonds maakt geen gebruik van derivaten en beschikt sinds medio 2012 over een rekening courant faciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. In het huidig beleid heeft het Fonds haar focus op liquiditeit en voldoende spreiding voor de gehele portefeuille. Daarom heeft het aan de asset manager van de beursgenoteerde vastgoedaandelen een beperkte mogelijkheid gegeven om af te wijken van de benchmark (tracking error) waartegen de resultaten van deze deelportefeuille worden afgemeten. De genoemde benchmark voor beursgenoteerde vastgoedaandelen is als volgt samengesteld: 75% EPRA Europe ex-uk Real Estate + 25% EPRA UK Real Estate. In afwijking van deze benchmark belegt het Fonds bewust niet in vastgoedfondsen die genoteerd zijn op beurzen die gevestigd zijn in de perifere eurolanden (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje). Daarnaast zijn er vastgoedbedrijven die genoteerd zijn op beurzen in de stabielere Europese landen maar in hun onderliggende portefeuilles investeringen hebben in de perifere eurolanden. Het Fonds heeft hierdoor ultimo 2012 voor 5,2% van de vastgoed aandelenportefeuille exposure naar de perifere eurolanden. De directie heeft specifiek voor de portefeuille direct vastgoed in Nederland het beleggingsrisicoprofiel van het Fonds aangescherpt. De focus is gelegd op de sector winkels. Dit heeft in 2011 geleid tot de verkoop van een aantal vastgoedobjecten en een gedeelte van de portefeuille vastgoedaandelen. Deze aanscherping voor de portefeuille direct vastgoed in Nederland is in 2012 gecontinueerd door binnen het segment winkels het accent te leggen op meest belangrijke winkelgebieden in Nederland, de zogenaamde strategische steden. Dit heeft geleid tot het verkopen van winkels in steden en gebieden die niet als strategisch worden aangemerkt. Nog een transactie die in dit beleid past is de verkoop van een woningcomplex eind 2012 (overdracht in januari 2013) waarbij het Fonds ondanks de dalende huizenprijzen haar woningen op het niveau van de externe waardering heeft kunnen verkopen. De directie heeft het voornemen om op termijn alle directe vastgoedinvesteringen van het Fonds om te zetten in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen. Hiermee kan het Fonds participeren in portefeuilles in de meest stabiele en aantrekkelijke vastgoedmarkten die een grotere spreiding hebben dan het Fonds met haar eigen middelen kan bewerkstellingen. Het beleggingsbeleid voor de gehele portefeuille wordt afgezet tegen een benchmark bestaande uit de IPD index voor direct vastgoed en de EPRA (liquid 40) index voor vastgoedaandelen (met een aangepaste weging van maximaal 25% voor vastgoedaandelen uit het Verenigd Koninkrijk). Deze benchmark heeft sinds de oprichting van het Fonds dezelfde strategische verdeling als de portefeuille (60% direct vastgoed en 40% vastgoedaandelen). In de afgelopen twee jaar is gebleken dat bij een turbulente markt en/of een markt met beperkte mogelijkheden voor aan- en verkopen van (direct) vastgoed, de samenstelling van de portefeuille moeilijk in de richting van de wegingen van de benchmark bijgestuurd kan worden. In 2012 heeft dit geleid tot een benchmark die niet geheel representatief is voor de beleggingsportefeuille. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de directie van het Fonds besloten om de benchmark jaarlijks vooraf in het beleggingsbeleidsplan door de Raad van Toezicht vast te laten stellen. Voor 2013 bestaat de strategische verdeling uit 65% direct vastgoed en 35% vastgoedaandelen. Beheerders ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. (hierna ASR VV ) is aangesteld als beheerder van het Fonds. ASR VV heeft veel ervaring in vastgoedvermogensbeheer en het aansturen van managers van vastgoedaandelen. ASR VV belegt actief in onder meer winkels, woningen, kantoren en agrarisch vastgoed. ASR VV is tevens property en asset manager en speelt een actieve rol bij het beheer van vastgoedobjecten. ASR VV beschikt over alle kennis en deskundigheid die nodig zijn voor verhuur, onderhoud en kwalitatieve verbetering van vastgoedobjecten. In 2012 heeft ASR VV voor haar property en asset management processen over de periode januari 2012 tot en met juni 2012 een ISAE 3402 type II certificaat ontvangen inclusief enkele voorstellen voor aanscherping van de interne beheersmaatregelen. Hiermee heeft een onafhankelijk audit uitgewezen dat ASR VV in control is over haar financiële processen. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

9 Het beheer van vastgoedaandelen heeft ASR VV uitbesteed aan AXA Investment Managers (hierna AXA ). De administratie van vastgoedaandelen is uitbesteed aan Caceis Netherlands N.V. Governance De directie van het Fonds bestaat conform de statuten uit tenminste twee directeuren. Zij worden voor onbepaalde tijd benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De huidige directie van het Fonds wordt gevormd door de heer D. Gort en de heer M.R. Lavooi. De heer Lavooi zit sinds 21 december 2006 in de directie, de heer Gort is per 1 januari 2008 in functie getreden. Beide directeuren zijn gezamenlijk bevoegd het Fonds te vertegenwoordigen. De directie neemt besluiten op basis van een volstrekte meerderheid van het in totaal door alle directeuren uit te brengen aantal stemmen. De directie komt maandelijks bijeen in een directie- overleg waarbij ook de fondsbeheerder, fund control en fiscaal en juridische medewerkers aanwezig zijn. Besluiten die leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of onderneming, moeten vooraf worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Sinds 1 januari 2008 kent het Fonds een Raad van Toezicht. Deze is ingesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en bestaat eind 2012 uit de volgende twee leden: - De heer J.Th.M. Julicher (namens ASR Levensverzekering N.V.) - De heer J. Mensonides (onafhankelijk extern lid) De heer C. Schoof (Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland) is sinds september 2012 niet langer lid van de Raad van Toezicht. De beëindiging hangt samen met de uittreding van Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland als participant in het Fonds. De heer M. van der Meulen (ASR Levensverzekering N.V.) is sinds december 2012 niet langer lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw F.R.M. Rieter (ASR Levensverzekering N.V.) vervult met ingang van januari 2013 deze positie. De Raad van Toezicht behartigt de belangen van het Fonds en richt zich onder meer op het adviseren inzake de beleggingsstrategie en adviseren inzake de overeenkomst met de beheerder. De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. In 2012 belegde de Raad van Toezicht slechts drie vergaderingen omdat één vergadering werd uitgesteld naar Belangrijke onderwerpen die in 2012 zijn besproken waren: Risicobeheer van de vastgoedaandelen portefeuille, waaronder de exposure naar fondsen uit perifere eurolanden en de financieringsbeleid van de verschillende beursgenoteerde fondsen met vreemd vermogen. Mogelijke inbreng van het winkelvastgoed in het ASR Dutch Prime Retail Fund. Het accountantsrapport 2011 van de externe auditor. De marketing van het ASR Property Fund bij de ASR verzekeringsproducten. Het jaarverslag 2011 en het halfjaarbericht Het Beleggingsbeleidsplan Duurzaamheid ASR Nederland N.V. heeft eind 2011 de United Nations Principals for Responsible Investment (hierna UNPRI ) ondertekend en onderschrijft daarmee de wereldwijde standaard van best practices, met het doel om maatschappelijk verantwoord beleggen (hierna MVB ) te stimuleren. Bij het beheer van het Fonds wordt gestreefd om te voldoen aan de UNPRI. Dit geldt zowel voor het direct vastgoed als voor de vastgoedaandelen. De exploitatie van het Fonds vindt zoveel mogelijk plaats in samenwerking met toeleveranciers die hun bedrijfsvoering en geleverde diensten op maatschappelijk verantwoordde wijze invulling geven. Daarnaast wordt waar mogelijk de huurder gestimuleerd om maatregelen te nemen om het energieverbruik te reduceren. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

10 Voor het direct vastgoed participeert het Fonds in de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Dit is een wereldwijde benchmark waarmee het beleid van aanbieders van vastgoedfondsen onderling wordt vergeleken. In 2012 heeft een eerste nulmeting plaats gevonden. Diezerstraat, Zwolle Voor de vastgoedaandelen is een eerste scan gemaakt van het MVB-beleid van de fondsen in de portefeuille. Ruim 70% voert een MVB-beleid. Daarnaast rapporteert bijna 50% separaat over haar voortgang, waarbij in 2012 goede resultaten zijn geboekt in het reduceren van CO2 uitstoot. Waardering van direct vastgoed In 2012 stond de waardering van direct vastgoed vaak in het nieuws omdat er vragen zijn inzake de marktconformiteit van taxaties. ASR VV participeert met het vastgoed van het Fonds in de ROZ IPD index, zowel aan de kwartaalindex als de jaarindex. Deelname aan de index schrijft voor dat al het vastgoed ten minste jaarlijks wordt getaxeerd conform voorgeschreven richtlijnen. Het vastgoed wordt vier keer per jaar getaxeerd door meerdere onafhankelijke taxatiebureaus. Een keer per jaar conform de ROZ IPD richtlijnen en drie keer middels markt updates (desktop taxaties). Nog een tool voor het spreiden van risico in het taxatieproces is het eens in de drie jaar rouleren van taxateurs. Hiermee wordt de visie op de portefeuille van externe experts regelmatig ververst. Door dit institutionele kader kan het Fonds met voldoende vertrouwen stellen dat de marktwaarde van haar portefeuille marktconform is vastgesteld. Het direct vastgoed in het fonds is in 2012 met 23 miljoen afgewaardeerd. Een specificatie per sector is te vinden op pagina 25 van het jaarverslag. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

11 Economische ontwikkelingen Focus op winkels blijft lonen Sinds 2010 is het strategisch beleid van het Fonds binnen direct Nederlands vastgoed gericht op het verhogen van het belang van de beleggingen in winkels. Dit is ingegeven door het economisch klimaat en doordat investeringen in winkels ten opzichte van andere vastgoedsectoren een defensief karakter hebben. Ook in 2012 blijkt deze strategie een positieve impact te hebben. De Nederlandse economie is in 2012 met ongeveer 1% gekrompen, terwijl de inflatie geleidelijk daalde naar 2,1% op jaarbasis. Het consumentenvertrouwen zakte in 2012 naar -42, een historisch laagtepunt. Verder droegen de stagnerende bouwproductie en het aantal faillissementen in het tweede en derde kwartaal van 2012 bij aan een afnemende werkgelegenheid (-0,1%) en een hogere werkloosheid (5,25%). In de industrie, de bouw en het openbaar bestuur is de afname van het aantal banen het sterkst. De arbeidsmarkt is sinds 2008 nog niet zo ruim geweest. Direct vastgoed De beleggingsmarkt Het beleggingsvolume van Nederlands direct commercieel vastgoed in 2012 daalde naar ruim 4,0 miljard, wat een afname van 15% betekent ten opzichte van Het transactievolume lag in de eerste helft van 2012 met 1,9 miljard nog circa 9% boven de 1,75 miljard van 2011, maar vanaf de zomer is het belegd volume duidelijk achtergebleven. Beleggers zijn mede vanwege de marktontwikkelingen terughoudend met het investeren in Nederlands vastgoed. Op de kantorenmarkt zal het beleggingsvolume in 2012 naar verwachting uitkomen op ruim 1,2 miljard. Een relatief fors volume. Dit is echter voor meer dan 60% toe te schrijven aan slechts drie grote transacties: de High Tech Campus Eindhoven ( 425 miljoen), kantoorgebouw The Rock ( 133 miljoen) en kantoortoren Viñoly ( 139 miljoen). Gedurende 2012 is voor circa 0,9 miljard belegd in winkelvastgoed, dit is 37% minder in vergelijking met De afname van het beleggingsvolume vertaalde zich in een waardedaling van winkels, woningen en kantoren. Conform verwachting is de waardedaling bij winkels beperkt gebleven en bewijzen winkels hun defensieve karakter. Beleggingsresultaten IPD/ROZ vastgoedindex 2012 per vastgoedsector (alle vergelijkbare objecten) voor de Nederlands vastgoedmarkt. Direct rendement Waardegroei Totaal rendement Winkels 6,0% -1,8% 4,2% Woningen 4,2% -3,7% 0,5% Kantoren 6,5% -8,5% -2,0% Bron: IPD Daling verkopen fysieke retailers Fysieke retailers ondervonden in 2012 moeilijkheden door verminderde consumentenuitgaven. In vergelijking met 2011 werd in 2012 door huishoudens 1,5% minder besteed aan goederen en diensten. Mede hierdoor is het aantal faillissementen onder fysieke retailers in 2012 toegenomen. In de eerste helft van 2012 gingen meer dan 200 retailers failliet, in het derde kwartaal kwam dit aantal op 350 te staan. Dit is een verdubbeling vergeleken met Q3 in De non-food sector heeft structureel meer omzetdaling dan de food sector. Een teruggang van -3,2% is te zien in de omzet van non-food in Verwacht wordt een verdere krimp in 2013 van -2%. Enkele fysieke retailers in de schoenenbranche staan op omvallen of hebben reeds faillissement aangevraagd. Fysieke retailers in de modebranche hadden te kampen met een sterke daling in de omzet: -5,4%. Retailers van boeken en media en reisbureaus ondervinden het sterkst de concurrentie van online winkelen. Stijging online detailhandel verkopen Online retailers laten, in tegenstelling tot fysieke retailers, een stijging van de omzet zien in Verkoop van producten en diensten via internet kwam in de eerste helft van 2012 uit op 4,6 miljard ( 9 miljard in heel 2011). In de branches ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

12 huishoudelijk, reizen en speelgoed werd in 2012 de sterkste groei in de online omzet gemeten. De modebranche maakte in 2012 een lagere groei door dan de eerder genoemde branches (15%), maar is nog steeds een van de belangrijkste branches in online omzet: 385 miljoen in de eerste drie kwartalen. Survival of the fittest in de fysieke winkelstraat Bij de grote, internationale modeketens (Primark, Urban Outfitters, Forever 21) blijft expansie hoog op de agenda staan. De interesse naar winkellocaties beperkt zich echter tot de A1-locaties in de winkelgebieden. In 2012 is een bescheiden trend waarneembaar in de expansie van duurzame en onderscheidende retailers, zoals de biologische supermarkt Marqt, tweedehandswinkel Troc en de duurzame cadeauwinkel Waar. Kinderkleding lijkt een aantrekkelijke branche met nieuwe partijen in de fysieke winkelstraat: Polar O. Pyret en Scotch R belle. Daarnaast beginnen retailers zich te profileren op de winkelbeleving bij de consument (HEMA beauty, Douglas), waarbij wordt ingespeeld op de beleving en het fun element van winkelen. De van oudsher fysieke retailers zijn zich meer en meer bewust van de mogelijkheden (en noodzakelijkheid) om in te spelen op het multichannelgedrag van consumenten. Via meerdere kanalen kunnen producten worden uitgezocht, vergeleken en aangekocht (zie kader). Het gebruik van meerdere kanalen wordt ook andersom toegepast, van online naar fysieke winkel. Voorbeelden zijn Asos en Amazon. Cross channel winkelen krijgt inmiddels ook in de food sector gevolg, door de opening van zogenaamde pick-up points, waar klanten hun online bestelde boodschappen kunnen afhalen. Albert Heijn bijvoorbeeld is in Heemstede, Tilburg en Naarden gestart met een pick-up point. Verwacht wordt dat in 2013 de online aankopen toenemen en toepassing van meerdere kanalen voor fysieke retailers onvermijdelijk is. In dit kader streeft het Fonds ernaar haar belang in A1 winkellocaties te verhogen. Bergen op Zoom, Zuivelstraat ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

13 Cross channel shopping krijgt grote vlucht Met de komst van aankopen via internet en mobiele technologie is in de retail sector een nieuw fenomeen ontstaan: cross channel shopping. Hierbij zijn de verschillende kanalen om een product te beoordelen en aan te schaffen (fysiek en online) naadloos op elkaar afgestemd. Het gevolg van internet als extra aankoopkanaal is dat de consument meer alternatieven heeft en beter geïnformeerd is. Opvallend is dat het aantal consumenten dat zich bij een koopbeslissing laat leiden door social media nog niet echt groot is. Voor A1 locaties is internet als nieuw kanaal geen bedreiging, maar vormt het juist een aanvulling. De beperkte leegstand van circa 2% op de betere winkellocaties en de stabiele tot licht stijgende huurprijsniveaus voor deze winkelruimten, getuigen van onverminderde interesse bij retailers voor fysieke winkelruimte in Nederland. Winkelruimten op de minder drukbezochte winkellocaties (B- en C-locaties) zullen in toenemende mate te maken krijgen met teruglopende omzetcijfers, huurprijsverlaging en structureel leegstaande winkels (nu al is dit meer dan 10%). Zuiderzeelaan, Zwolle De kantoorgebuiker staat meer en meer centraal De behoefte aan (extra) kantoormeters is sinds 2009 aanzienlijk kleiner dan in het decennium daarvoor. De verhouding tussen aanbod en vraag is mede hierdoor al vijf jaar achtereen stijgende. Eind 2012 staat bijna 8 miljoen vierkante meter te huur of te koop. Hiermee ligt het leegstandspercentage op bijna 15%. In de meeste zogenaamde satellietsteden is dit percentage nog aanzienlijk hoger. Zelfs tot (ruim) boven de 25%. De opname in 2012 bedraagt circa 1 miljoen m2. Dit is licht lager dan in 2011, maar ruim onder het langjarige gemiddelde van circa 1,75 miljoen m2. Het is de verwachting dat de marktdynamiek blijvend is veranderd en dat Nederland de komende jaren te maken heeft met een opnameniveau dat net als in de afgelopen jaren tussen de 1,0 en 1,25 miljoen vierkante meter zal liggen. In deze zeer ruime markt staat de kantoorgebruiker weer centraal. Voor de Nederlandse kantoren die het Fonds in portefeuille heeft, richten de inspanningen zich op het aanbieden van goede dienstverlening en huisvestingsmogelijkheden. Hierdoor heeft het Fonds een aantal bestaande huurders kunnen behouden. Daarnaast zal worden gekeken naar mogelijke nieuwe bestemmingen voor een aantal bestaande kantoorgebouwen. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

14 Kantoren convenant moeilijk uitvoerbaar In de zomer van 2012 is door belangrijke spelers op de kantorenmarkt een convenant gesloten om de hoge kantorenleegstand in Nederland gezamenlijk het hoofd te bieden en weer te komen tot een goed functionerende kantorenmarkt. Partners in het convenant zijn Het Rijk en een fors aantal koepel- en brancheorganisaties. Hoofddoel van het convenant is de leegstand terug te brengen tot een niveau van 5% in maximaal tien jaar, ergo Dit dient bereikt te worden door de kantorenvoorraad te verkleinen en tegelijkertijd beter toe te snijden op de diverse gebruikersvragen qua kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang. In te zetten middelen zijn onder meer betere ruimtelijke planning en programmering, met daarbij regionale of lokale compensatiefondsen. Dergelijke fondsen dienen draagvlak te hebben bij een meerderheid (vermoedelijk 70%) van de eigenaren in een gebied. Het convenant gaat er van uit dat Provincies de regie nemen als het gaat om ruimtelijke ordening. Provincies worstelen echter met deze verantwoordelijkheid, waardoor de gekozen aanpak na zes maanden nog geen echte resultaten heeft opgeleverd. De regionale sloopfondsen zijn eveneens nog niet van de grond gekomen. Dit omdat er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn bij gebouweigenaren en gemeenten. Stijging woningverhuur ten opzichte van koop zet door Het aantal transacties in de vrije huurmarkt ligt eind 2012 ruim boven het niveau van de koopsector. In het derde kwartaal van 2012 werd een stijging van het aantal transacties opgemerkt en deze stijging zet door. Het derde kwartaal werden verkochte woningen gerapporteerd ten opzichte van meer dan verhuurde woningen, aldus Pararius de website met het aanbod van huurwoningen van professionele verhuurmakelaars in Nederland. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011 zijn er in het derde kwartaal van % meer woningen verhuurd. Een enorme prijsstijging is niet te herkennen, dit komt doordat er meer huurwoningen door particuliere verhuurders worden aangeboden. Woningbouwproductie daalt, vraag naar huurwoningen neemt toe De Nederlandse woningmarkt verkeert onder invloed van de economische crisis in zwaar weer. Zowel op de huur- als op de koopmarkt stokt de doorstroming, mensen verhuizen niet en het consumentenvertrouwen is laag. De nieuwbouwproductie zakte in 2010 en 2011 in met zo n 30% naar een niveau van woningen per jaar. De woningmarkt vraagt om hervormingen aan de huur- en aan de koopkant. Het kabinet heeft met coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de woningmarkt. Meer ruimte voor verhoging huurprijzen gereguleerde sector woningmarkt Eind 2012 heeft het nieuwe kabinet vergaande hervormingsplannen opgesteld voor de huurwoningmarkt. In februari heeft het kabinet overeenstemming gevonden met de coalitiepartners om hervormingen door te voeren. Met deze maatregelen tracht het kabinet onder andere het scheefwonen aan te pakken. Dit stimuleert het kabinet door de verhuurders van gereguleerde woningen (huurprijs tot 681,02 per maand) de mogelijkheid te bieden om boven inflatie te verhogen zodat huurprijzen meer marktconform worden. De maximale huurprijs blijft afhankelijk voor de kwaliteit van de woning conform het woningwaarderingsstelsel. Voor de huurwoningmarkt heeft het kabinet een evenwichtige aanpak. Het kabinet streeft naar marktconforme huurprijzen. Het beleid blijft erop gericht om sociale huurwoningen beschikbaar te laten komen aan die mensen voor wie de woningen bedoeld zijn. De scheefwoner wordt door middel van gedifferentieerde inkomensafhankelijke huurverhogingen aangepakt. Het woningwaarderingsstelsel blijft de maximale huurprijs van de woningen bepalen en hangt dus samen met de kwaliteit van de woning. Over de vereenvoudiging van het woningwaarderingstelsel wordt voor Prinsjesdag een voorstel ingediend. Daarnaast wordt uiterlijk eind 2014 een voorstel voor toepassing van de huursombenadering gedaan. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

15 Voor de koopwoningmarkt blijft het volledig en annuitair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. De bank en klant kunnen afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening, waardoor de looptijd kan worden verlengd naar 35 jaar. Mede onder invloed van de verscherpte financieringseisen voor koop en het voorgenomen verplichte aflossen van de hypotheek, de aanpak van de scheefwoner is de verwachting dat de vraag naar vrije sector huurwoningen de komende jaren zal toenemen. Huurders die na inkomensafhankelijke huurverhoging geconfronteerd worden met een inkomensdaling krijgen huurverlaging. Voor geliberaliseerde huurwoningen geldt de opgenomen indexatie volgens het contract. Een groot deel van deze extra huurinkomsten wil de overheid afromen via de verhuurdersheffing. Indirect vastgoed Onderweging van vastgoedaandelen Met een belang van 25% vastgoedaandelen heeft het Fonds begin 2012 een voorzichtig beleid willen voeren ten opzichte van de strategische benchmark (belang van 40%). Dit was ingegeven door perikelen in de eurozone en de onbestendige vooruitzichten in het 1e kwartaal van Gedurende het jaar heeft de directie het belang van beursgenoteerde vastgoedaandelen willen ophogen richting de genoemde 40% maar beschikte het Fonds onder andere door gebrek aan liquiditeit in de direct vastgoedmarkten, niet over de liquide middelen om dit uit te voeren. Als gevolg van deze situatie was de gepresenteerde benchmark niet representatief voor de daadwerkelijke beleggingsportefeuille. Europese vastgoedaandelen behaalden in 2012 een resultaat van bijna 28%. Wereldwijd lieten vastgoedaandelen een positief resultaat van 26,7% zien. Dit resultaat was afgerond 10%-punt beter ten opzichte van de algemene aandelenmarkten. Ondanks de perikelen rond de eurocrisis hebben beursgenoteerde vastgoedaandelen genoteerd in de perifere eurolanden, ook een positief resultaat behaald. Vooral de beursgenoteerde vastgoedondernemingen die beleggen in de sectoren woningen en winkels droegen het meeste bij aan het jaarresultaat van de Europese vastgoedaandelenindex. Ondanks het positieve resultaat voor de beursgenoteerde vastgoedfonds die investeren in kantoren, blijft dit segment 6%-punt achter op de algehele index voor Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen. Voorlopig handhaaft het Fonds het besluit om de vastgoed exposure naar perifere eurolanden zoveel mogelijk te beperken. De financiering van beursgenoteerde vastgoedondernemingen met vreemd vermogen is verder afgenomen tot een gemiddelde loan to value -ratio van 43%. Daarmee is deze financieringsratio van vastgoedfondsen met 12%-punt afgenomen ten opzichte van de piek in discount t.o.v. intrinsieke waarde dividend yield 10% 9% 0% 8 % 7% -10% 6% -20% -30% -40% -50% Bron: EPRA jan-08 May-08 sep-08 jan-09 May-09 sep-09 jan-10 May-10 sep-10 jan-11 May-11 sep-11 jan-12 May-12 sep-12 intrinsieke waarde lange termijn ASR Property Fund N.V. Jaarverslag % 4% 3% 2% 1% 0 % jan-08 May-08 sep-08 jan-09 May-09 sep-09 jan-10 May-10 sep-10 jan-11 May-11 sep-11 jan-12 May-12 sep-12 dividend yield lange termijn

16 Europese vastgoedaandelen lijken op basis van de huidige koers als percentage van de intrinsieke waarde en het niveau van het dividendrendement nog aantrekkelijk gewaardeerd. Eind 2012 noteren Europese vastgoedaandelen circa 9,5% onder hun intrinsieke waarde (4%-punt onder de lange termijn gemiddelde). Het dividendrendement (4,6% in continentaal Europa) bevindt zich 50 basispunten boven het lange termijn gemiddelde en 100 basispunten boven Amerikaanse en Aziatische vastgoedaandelen. Daarmee is de mogelijkheid zeker aanwezig dat 2013 weer een positief jaar kan worden voor Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen. Het resultaat van de portefeuille Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen is voor het Fonds 25,43%. Het Fonds investeert in de 40 meest liquide Europese vastgoedaandelen. Deze strategie limiteert de volatiliteit van deze portefeuille. Er is hier sprake van een semipassief mandaat dat beperkt afwijkt van de eerder genoemde index in combinatie met het geringe aantal transacties. Gedurende het jaar heeft het Fonds door verkopen van direct vastgoed haar belang in vastgoedaandelen willen ophogen. De beperkte vraag naar vastgoedbeleggingen zorgde ervoor dat het direct vastgoed moeizaam kon worden verkocht met als gevolg dat het gewicht van vastgoedaandelen binnen het Fonds achterbleef op de strategische benchmark. Het Fonds verwacht dat de liquiditeit van direct vastgoed in de komende perioden laag zal blijven en bijsturing van de portefeuille ten opzichte de strategische benchmark lastig zal zijn. Daarom heeft het Fonds besloten om de systematiek van het samenstellen van de strategische benchmark aan te passen. In plaats van een statische strategische benchmark wordt nu jaarlijks vooraf de samenstelling van de strategische benchmark in het beleidsplan vastgesteld. De Raad van Toezicht van het Fonds geeft haar akkoord op het beleidsplan. Zoals eerder aangegeven zal de strategische weging van vastgoedaandelen voor % bedragen. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

17 Oostenrijk 3% Zwitserland 14% België 4% Portefeuilleontwikkeling Nederland 9% Verenigd Koninkrijk 20% Frankrijk 27% Portefeuilleontwikkeling: algemeen De beleggingen van het Fonds bestaan per 31 december 2012 uit 64% direct vastgoed, 32% indirect vastgoed en 4% liquiditeiten en overige beleggingen. De waarde en verdeling van de beleggingen ziet er ultimo 2012 en 2011 als volgt uit: 10 Grootste fondsen vastgoed aandelen Bedragen x Direct vastgoed % % Indirect vastgoed % % Castellum 3% Land Securities Group 5% Overige activa % % Totaal % % Deutsche Wohnen 3% Kleppierre 5% GSW Immobilien 4% PSP Swiss Property 6% De totale activa van het Fonds zijn in 2012 gedaald met 2,3 miljoen tot 584,8 miljoen. De beleggingen in direct vastgoed nemen af met 50,9 miljoen tot 377,0 British Land miljoen 4% door 28,9 miljoen Swiss Prime aan Site verkopen, 6% een negatief ongerealiseerd waarderingsresultaat van 23,6 miljoen en 1,6 miljoen aan investeringen. Het indirect vastgoed, volledig bestaande uit vastgoedaandelen, neemt in 2012 toe met Corio 37,9 4% miljoen tot 184,5 Unibail-Rodamco miljoen. De stijging 10% wordt veroorzaakt door een saldo van aan- en verkopen van vastgoedaandelen van 7,8 miljoen en een waarderingsresultaat van 30,1 miljoen. De verdeling van de activa van het Fonds per 31 december 2012 inclusief segmentatie van het direct vastgoed, ziet er als volgt uit: Fonds verdeeld naar activa Woningen 0% Liquiditeiten & overige vorderingen 4% Kantoren 15% Vastgoed aandelen 32% Winkels 49% ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

18 Portefeuilleontwikkeling: direct vastgoed De beleggingen in direct vastgoed bestaan volledig uit Nederlands vastgoed. De beleggingen zijn met name gefocust op winkels en in mindere mate op kantoren. Onderstaand worden de kerncijfers van de direct vastgoed portefeuille weergegeven: Winkels Aantal objecten Aantal huurders Netto verhuur oppervlak m Markthuur / Contracthuur 111% 115% Herzieningshuur / Contracthuur 90% 94% Leegstand % (financieel) 1,0% 0,6% Gem. looptijd huurcontracten (financieel) 4,0 4,0 Verkoopportefeuille aantal objecten 36 3 Verkoopportefeuille in waarde * 1000, Kantoren Aantal objecten Aantal huurders Netto verhuur oppervlak m Markthuur / Contracthuur 80% 92% Leegstand % (financieel) 19% 15% Gem. looptijd huurcontracten (financieel) 2,8 3,5 Verkoopportefeuille aantal objecten 0 2 Verkoopportefeuille in waarde * 1000, Woningen Aantal objecten (wooneenheden) Leegstand % (financieel) 0,0% 8,7% Verkoopportefeuille aantal objecten 13 0 Beleggingen De beleggingen in direct vastgoed nemen in 2012 af met 50,9 miljoen tot 377,0 miljoen. Bedragen x Stand begin boekjaar Aankopen/bijschrijvingen Verkopen Ongerealiseerde waarderingsresultaten Stand einde boekjaar ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

19 De beleggingen in direct vastgoed bestaan uitsluitend uit Nederlands vastgoed en zien er verdeeld naar segment ultimo 2012 en 2011 als volgt uit: Bedragen x Woningportefeuille % % Kantorenportefeuille % % Winkelportfeuille % % Totaal % % In 2012 zijn twaalf winkelpanden verkocht met een verkoopopbrengst van 26,4 miljoen. Hierbij is een negatief waarderingsresultaat van 2,3 miljoen gerealiseerd ten opzichte de getaxeerde waarde ultimo Het gerealiseerde verkoopresultaat ten opzichte van de meest recente taxaties op moment van verkoop was 1,1 miljoen negatief. Daarnaast is er een woning verkocht voor 0,2 miljoen. De resterende woningen zijn, op twee na, in januari 2013 verkocht aan ASR Levensverzekering N.V. Huurders Binnen de kantorenportefeuille maken de 10 grootste huurders 87% van de omvang van de huurcontracten uit. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door het geringe aantal van 33 huurders waarbij de twee grootste huurders een geheel kantoorgebouw huren. Bij de winkelportefeuille is de spreiding van de huurders qua huuropbrengsten veel groter. De winkelportefeuille bestaat uit 77 winkelpanden met daarin 163 verschillende huurders, het aandeel van de top tien huurders is 49% van de huuropbrengsten. Het Fonds streeft naar spreiding over meerdere huurders. Top 10 huurders kantoren percentage Top 10 huurders winkels percentage DLA Piper Nederland 31% Maxeda Nederland 15% Ernst And Young Accountants 16% Ahold 9% PriceWaterhouseCoopers 13% Jumbo 6% Thuiszorg Rotterdam 6% A.S. Watson Property 4% Rijksgebouwendienst Eindhoven 5% Bestseller Retail Benelux 3% Stichting Klachteninstituut Fin.dvl 4% Scotch & Soda Retail 3% St.BB Gehandicapten Organisaties 4% Esprit 3% Koningskinderen 3% Mexx 2% ING Bank 3% Bestseller Wholesale Benelux 2% Geschillencom. Consumentenzaken 2% Blokker 2% 0verige huurders 13% 0verige huurders 51% Totaal 100% Totaal 100% Huurcontracten kantorenportefeuille Onderstaande grafiek geeft de afloop van de huurcontracten op basis van de jaarhuren weer. De huurcontracten van de kantorenportefeuille hebben ultimo 2012 een gemiddelde resterende looptijd van 2,8 jaar (2011: 3,5 jaar). In 2014 loop een huurcontract af dat bijna het gehele percentage (12%) voor haar rekening neemt. Over verlenging van dit huurcontract wordt nog onderhandeld. Ook het percentage van 2017 (10%) wordt grotendeels veroorzaakt door één aflopend huurcontract. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

20 Afloop huurcontracten op basis van jaarhuren per % 20% 3% 15% 12% 10% 1% 10% 20% Kantoren 5% 4% 10% 12% 9% Winkels 0% 3% 3% 3% 4% 4% 1% 1% > 2023 Omdat huurders steeds meer flexibiliteit willen, bijvoorbeeld door het bedingen van een kortere looptijd van hun huurcontract, zal de gemiddelde looptijd van de huurcontracten in de toekomst niet zomaar substantieel langer worden. De inspanningen van de asset management organisatie voor deze projecten zijn er wel op gericht om in het belang van het Fonds en haar participanten overeenkomsten met een langere looptijd te bewerkstelligen. Hierdoor zullen verhuuronderhandelingen een langere doorlooptijd kennen. Er wordt een totaalplan voor de gehele kantorenportefeuille uitgewerkt in de 1e helft van 2013 De leegstand van de kantorenportefeuille steeg in 2012 tot ruim 19% (2011:15%). Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de opzegging van één huurcontract. De markthuur van de kantorenportefeuille van het Fonds is ultimo % lager dan de contracthuur van deze beleggingen (ultimo 2011 was dit verschil 8%). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaartse trend van de markthuren door toenemende leegstand in de kantorenmarkt. Huurcontracten winkelportefeuille De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van de winkelportefeuille bedraagt ultimo ,0 jaar (2011: 4,0 jaar). In 2014 is het percentage aflopende huurcontracten 10% van de huidige huuropbrengsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door huurcontracten die per jaar opzegbaar zijn. Er lopen 37 huurcontracten af in 2015, 33 in 2016 en 17 in Het aflopende huurcontract na 2023, bestaat uit één huurcontract. De leegstand blijft ultimo 2012 met slechts 1,0% erg laag, ondanks een lichte stijging van 0,4% ten opzichte van De markthuur van de winkelportefeuille van het Fonds is ultimo % hoger dan de contracthuur van deze beleggingen (ultimo 2011 was dit verschil 15%). Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door de neerwaartse trend van de markthuren op locaties die niet tot het A-segment behoren en anderzijds doordat er meer nieuwe huurcontracten zijn afgesloten conform de huidige markthuren op A-locaties. Maar de opwaartse potentie blijft en kenmerkt de goede kwaliteit van deze investeringen. Verkoopprogramma De winkel verkoopportefeuille bestaat uit objecten gelegen in niet strategische locaties. Van deze verkoopportefeuille is in 2012 voor het bedrag van 26,4 miljoen verkocht. De woningen verkoopportefeuille is in januari 2013 in zijn geheel verkocht aan ASR Levensverzekering N.V. Het Fonds bezit na verkoop nog slechts twee woningeenheden die integraal onderdeel zijn van de onderliggende winkel- en kantoorunits. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

21 Portefeuilleontwikkeling: indirect vastgoed De beleggingen in indirect vastgoed bestaan ultimo 212 volledig uit Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen. De aandelenportefeuille neemt in 2012 toe met 37,9 miljoen tot 184,5 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door per saldo 7,8 miljoen aan- en verkopen (gefinancierd met ontvangen dividenden) en een waarderingsresultaat van 30,1 miljoen. Bedragen x Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Waarderingsresultaten Stand einde boekjaar Het ontvangen dividend uit de vastgoedaandelen bedraagt in ,4 miljoen (5,0%). In 2011 bedroeg dit 8,0 miljoen (4,5%). Per saldo is in 2012 voor 7,8 miljoen aan ontvangen dividend herbelegd in vastgoedaandelen. Het waarderingsresultaat over 2012 bedraagt 30,1 miljoen positief. De benchmark wordt mede hierdoor met 0,3% overtroffen (verdere uitleg zie pagina 27). Het waarderingsresultaat van de vastgoedaandelen bestaat voor 25,5 miljoen uit koersresultaten en een valutaresultaat van 4,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de Zwitserse frank, Britse pond en Zweedse kroon ten opzichte van de euro. De beleggingen in vastgoedaandelen hebben de volgende geografische spreiding. Dit betreft het land van de beurs waaraan de fondsen genoteerd zijn. Geografische spreiding vastgoed aandelen Luxemburg Luxemburg 1% 1% Finland Finland 2% 2% Oostenrijk Oostenrijk 3% 3% België België 4% 4% Nederland Nederland 9% 9% Zweden Zweden 10% 10% Duitsland 10% Duitsland 10% Zwitserland Zwitserland 14% 14% Verenigd Verenigd Koninkrijk Koninkrijk 20% 20% Frankrijk Frankrijk 27% 27% De tien grootste posities van het Fonds vertegenwoordigen 50% van de waarde van de indirecte beleggingen op 31 december 2012 en bestaan uit de volgende aandelen: 10 Grootste fondsen vastgoed aandelen Castellum Castellum 3% 3% Deutsche Deutsche Wohnen Wohnen 3% 3% GSW GSW Immobilien Immobilien 4% 4% British British Land Land 4% 4% Corio Corio 4% 4% Land Land Securities Securities Group Group 5% 5% Kleppierre Kleppierre 5% 5% PSP PSP Swiss Swiss Property Property 6% 6% Swiss Swiss Prime Prime Site Site 6% 6% Unibail-Rodamco Unibail-Rodamco 10% 10% ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

22 Resultaatontwikkeling Resultaatontwikkeling: algemeen De resultaten over 2012 zijn als volgt samen te vatten: (bedragen x 1.000) Totaal operationeel inkomen Totaal operationeel uitgaven Operationeel resultaat Gerealiseerde waarderingsresultataen Financieringsresultaat Netto gerealiseerd investeringsresultaat Ongerealiseerde waarderingsresultaten Resultaat na belastingen Het operationeel resultaat steeg in 2012 ten opzichte van Dit is het gevolg van lagere operationele uitgaven (exploitatiekosten, fondskosten en diverse baten/lasten) die het negatieve effect van lagere huuropbrengsten door leegstand en verkoop van vastgoed in 2012 wisten te compenseren. Het Fonds behaalde een positief totaalrendement van 5,5% in 2012 (2011: 1,3% negatief). Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het direct resultaat. De waardestijging van de vastgoedaandelen overtreft met 4,2 miljoen de waardedaling van het direct vastgoed, waardoor ook de waardecomponent een positieve bijdrage levert aan het fondsresultaat. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het directe en indirecte resultaat van zowel het Nederlands direct vastgoed als de beursgenoteerde Europese vastgoedaandelen van het Fonds vanaf Daarnaast wordt door de verbindingslijn het totale resultaat weergegeven. 10% Direct vastgoed & vastgoedaandelen Direct & indirect resultaat per kwartaal 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Direct resultaat vastgoed Direct resultaat vastgoedaandelen Totaal Resultaat Indirect resultaat vastgoed Indirect resultaat vastgoedaandelen ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

23 De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedraagt 31 december ,36 (2011: 39,74). Het Fonds behaalt in 2012 een resultaat per aandeel van 2,22. De daling van de koers wordt veroorzaakt door een dividenduitkering van 1,90 en een agio uitkering 0,69 in Het verloop van de netto vermogenswaarde per aandeel vanaf 2009 ziet er als volgt uit: 60 Koersontwikkeling 2009 tot en met 2012 (x 1 ) feb-2009 apr-2009 jun-2009 jan-2009 jun-09 aug-2009 okt-2009 dec-2009 feb-2010 apr-2010 jun-2010 aug-2010 okt-2010 dec-2010 feb-2011 apr-2011 jun-2011 aug-2011 okt-2011 Koersverloop excl. div/agio dividend/agio dec-2011 feb-2012 apr-2012 jun-2012 aug-2012 okt-2012 dec-2012 ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

24 Resultaatontwikkeling: direct vastgoed De resultaten van het direct vastgoed over 2012 zijn als volgt samen te vatten: (bedragen x 1.000) Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten Ongerealiseerd waarderingsresultaat Gerealiseerd waarderingsresultaat Overige baten & lasten Resultaat direct vastgoed De opbouw van het resultaat ten opzichte van de waarde van het direct vastgoed is als volgt: Opbouw resultaat direct vastgoed 2012 in bedragen (x 1 miljoen) en procenten van de waarde ,6% Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten -1,0% Netto huuropbrengsten 6,6% -6,3% 0,0% 0,3% Waarderingsresultaat direct vastgoed Overige baten & lasten Totaal resultaat direct vastgoed Huuropbrengsten De bruto huuropbrengsten bedragen 31,3 miljoen en daarmee 7,6% van de waarde van het direct vastgoed in 2012 ten opzichte van respectievelijk 31,0 miljoen en 7,2% in Het percentage is toegenomen omdat de huuropbrengsten van de winkelportefeuille in 2012 door indexatie en huurherzieningen nominaal stegen tot 21,5 miljoen (7,2%) (2011: Opbouw 20,9 miljoen resultaat en 6,6%) vastgoedaandelen terwijl de waarde 2012 in van bedragen de winkelportefeuille (x 1 miljoen) en daalde. procenten van de waarde Bij de kantorenportefeuille daalde de huuropbrengst met 0,3 miljoen tot 9,6 miljoen. Procentueel stijgt de huuropbrengst 40 van de kantorenportefeuille echter met 0,5%-punt tot 9,6% doordat de huuropbrengst relatief minder daalt 30 dan de waardering van het vastgoed. 20 Exploitatiekosten 10 0,2% 15,6% 2,6% 5% 23,0% 0 De exploitatiekosten -0,4% over 2012 bedragen 1,0% ten opzichte van de waarde van het vastgoed en 13,3% ten opzichte van de -10 bruto huuropbrengsten (2011: 13,4%). Voor de winkelportefeuille bedragen de exploitatiekosten 10,9% (2011: 8,4%) en -20 voor de kantorenportefeuille 18,3% (2011: 14,1%) van de bruto huuropbrengsten. Deze percentages liggen lager dan de benchmark van de IPD/ROZ- index 2012 van respectievelijk 16,2% voor winkels en 31,1% voor kantoren. Gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Ongerealiseerde koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Dividend Totaal resultaat vastgoedaandelen ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

25 Waarderingsresultaat Bedragen x Kantoren ,3% ,4% Winkels ,2% ,3% Woningen ,8% ,0% Totaal % ,3% Het waarderingsresultaat van het direct vastgoed is 25,9 miljoen negatief (2011: 1,2 miljoen), waarvan 2,3 miljoen gerealiseerd is. Het waarderingsresultaat van de winkelportefeuille is 6,9 miljoen negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door winkels die niet op A-locaties gelegen zijn. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

26 Opbouw resultaat direct vastgoed 2012 in bedragen (x 1 miljoen) en procenten van de waarde Resultaatontwikkeling: -10 indirect vastgoed -20 7,6% -1,0% 6,6% -6,3% 0,0% 0,3% -30 De resultaten van het indirect vastgoed over 2012 zijn als volgt samen te vatten: Bedragen x Gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten Netto huuropbrengsten Waarderingsresultaat direct vastgoed Overige baten & lasten Totaal resultaat direct vastgoed Ongerealiseerd valutaresultaat Dividend Resultaat indirect vastgoed De opbouw van het resultaat ten opzichte van de waarde van het indirect vastgoed is als volgt: Opbouw resultaat vastgoedaandelen 2012 in bedragen (x 1 miljoen) en procenten van de waarde ,4% Gerealiseerd koersresultaat 0,2% 15,6% 2,6% 5% 23,0% Gerealiseerd valutaresultaat Ongerealiseerde koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Dividend Totaal resultaat vastgoedaandelen Koersresultaat Het koersresultaat op vastgoedaandelen bedraagt in ,4 miljoen (15,2%). Het gerealiseerde koersresultaat op verkopen is in ,7 miljoen en daarmee 0,4% negatief. Het ongerealiseerde waarderingsresultaat bedraagt 26,1 miljoen (15,6%). Valutaresultaat Het valutaresultaat in 2012 bedraagt 4,7 miljoen (2,8%). Hiervan is 4,4 miljoen (6,6%) ongerealiseerd en 0,3 miljoen (0,2%) gerealiseerd. Het positieve valutaresultaat wordt veroorzaakt door een daling van de euro ten opzichte van de Britse pond, de Zwitserse frank en de Zweedse kroon. Dividend Het ontvangen dividend op vastgoedaandelen van 8,4 miljoen (2011: 8,0 miljoen) is zowel nominaal, als in percentage van de waarde (5,0%) gestegen (2011: 4,5%). Dit komt doordat de dividenduitkeringen van de aandelenfondsen waarin is belegd relatief meer stegen dan de aandelenkoersen. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Pythagoraslaan 2 3584 BB Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V.

ASR Property Fund N.V. ASR Property Fund N.V. Halfjaarbericht 2012 ASR Property Fund N.V. Voor meer informatie: Team Multi Manager P.O. Box 2008, 3500 GA Utrecht Pythagoraslaan 2, 3584 BB Utrecht The Netherlands Tel: +31 30

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V.

ASR Property Fund N.V. ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.asr.nl ASR Property Fund N.V. Halfjaarbericht juni 2011 Inhoudsopgave Kerncijfers ASR Property Fund N.V. 6 Directieverslag 7 Algemeen 7 Doel van het Fonds 7 Beheerders

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: april 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juni 2016 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V.

Renpart Retail XIV C.V. Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiv VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Maandbericht: december 2014

Maandbericht: december 2014 Maandbericht: december 2014 Profiel ActivInvestor Real Estate N.V. (AIRE) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een rendementsdoelstelling van 5%-7% gemiddeld per

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. ASR Property Fund N.V.

Jaarverslag 2010. ASR Property Fund N.V. Jaarverslag 2010 ASR Property Fund N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers ASR Property Fund N.V....3 Directieverslag....4 Jaarrekening Balans per 31 december 2010...13 Winst- en verliesrekening...14 Overzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. Een vennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarbericht 2015

ASR Property Fund N.V. Een vennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarbericht 2015 Een vennootschap met veranderlijk kapitaal Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: mei 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 5 juni Sectorcommentaar Vastgoed Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn volgens ons voor zowel

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. & beleggingsproces 3. Belangrijkste gebeurtenissen 2015 4. Resultaten

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: november 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft

Nadere informatie

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011 Presentatie Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen Zeist 26 mei 2011 1930 1970 Veilingen, taxaties & schaderegeling 1990 1997 Specialisatie & Focus 1970 1980 Expansie 1997-2007 Diversificatie 1980

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 8 en 21 zijn de volgende formules beschikbaar: 8 pay out ratio dividend

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Beleggen FINANCE AVENUE 2012 Herman Du Bois Wie zijn wij? Naam: Quality in Real Estate Services Dienstverlening in vastgoed 4 afdelingen WONEN Residential

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie