FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg"

Transcriptie

1 FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan ab utrecht postbus ah utrecht TELEFOON +31 [0]

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: uitgangspunten en indeling 4 2 Btw-aspecten Toepassing btw-vrijstelling bij leveringen/diensten aan bewoners Kwalificatie bewoners en vrijstelling verpleging/verzorging? Verhuur en servicekosten: wanneer vrijstelling van toepassing? Beoordeling specifieke dienstverlening Nutsvoorzieningen: energiekosten en waterverbruik Alarmering Schoonmaak Huishoudelijke hulp/verzorging Maaltijdvoorziening en catering Kledingreparatie, wasservice Klussendienst Overige diensten Aftrek van voorbelasting 15 3 Vennootschapsbelasting Belastingplichtige: indien en voor zover een onderneming Normaal vermogensbeheer Subjectieve vrijstellingen Zorgvrijstelling Generieke vrijstelling Scheiden wonen en zorg: meer verhuur- en servicediensten Verhuurderheffing Belastingplichtige Heffingsgrondslag Voorbeeld 25 5 ANBI-status 26 6 Onroerendezaakbelasting gerelateerd aan de WOZ-waarde Objectafbakening Aanslag zelfstandige woningen 28 7 Conclusie 29 Colofon 30

3 Fiscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg In opdracht van ActiZ geven wij in deze notitie de voornaamste fiscale aandachtspunten weer die opkomen bij zorginstellingen die een scheiding aanbrengen tussen wonen en zorg [1]. Wij beogen ActiZ-leden hiermee een handreiking te doen en hen zo beter in staat te stellen om de fiscale risico s te herkennen die zich voordoen bij het doorvoeren van deze splitsing. Aan de hand van deze notitie bent u in staat om uzelf, uw fiscalist en/of de Belastingdienst de relevante vragen te stellen en zicht te krijgen op mogelijke oplossingen bij het vormgeven van de scheiding van wonen en zorg. Bij het aanbrengen van een scheiding tussen wonen en zorg is een veelheid aan keuzes mogelijk. Elke keuze is van strategisch en financieel belang voor uw instelling. Ook fiscaal heeft dit impact. In deze notitie belichten wij de voornaamste fiscale aandachtsgebieden bij het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent ook dat wij op een aantal heffingen niet ingaan, omdat zij een te indirect verband hebben met het onderwerp. Zo gaan we niet in op loonheffingen, de heffing van overdrachtsbelasting of energiebelasting en lokale heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolrechten, waterzuiveringsheffingen, precariobelastingen en reclamebelastingen. Bij het doorvoeren van een scheiding tussen wonen en zorg doet u er wel goed aan u af te vragen of er voor deze belastingmiddelen wijzigingen optreden in de fiscale positie van uw instelling. Voorafgaand aan het invoeren van een scheiding tussen wonen en zorg, kan het zinvol zijn de fiscale gevolgen daarvan voor uw instelling met de Belastingdienst af te stemmen. De mate waarin u daarbij belang heeft of daartoe zelfs gehouden bent, hangt af van de situatie van uw instelling. Werd bijvoorbeeld eerder door de Belastingdienst nog een boekenonderzoek uitgevoerd aan welke uitkomst in zekere mate vertrouwen is te ontlenen? Zijn er voorheen schriftelijke toezeggingen gedaan? Of verkeert uw instelling in een verhouding van horizontaal toezicht met de Belastingdienst? 3 De specifieke omstandigheden van uw instelling moeten in dit verband altijd in acht worden genomen. De voorliggende notitie is daardoor slechts een algemene fiscale handreiking en moet niet worden beschouwd als een passend en compleet fiscaal advies. Neem daarvoor steeds tijdig, voorafgaand aan het maken van strategische keuzes en het doorvoeren van wijzigingen in uw bedrijfsvoering, contact op met een fiscalist. [1] In deze notitie is de situatie in de fiscale wetgeving en jurisprudentie verwerkt zoals die luidt tot en met 31 maart 2014, ontwikkelingen na deze datum zijn niet verwerkt.

4 1 Inleiding: uitgangspunten en indeling Als uitgangspunt in deze notitie geldt een typische instelling: een WTZi-erkende zorginstelling in de juridische vorm van één stichting. Een zorgstichting die zich zonder winstoogmerk ten doel stelt cliënten te behandelen, te verplegen en te verzorgen en hen bijkomende diensten te verlenen. Tot heden richt ze zich op het verlenen van AWBZ-bekostigde zorg aan ouderen met een verblijfsfunctie (intramurale zorgverlening) en enige extramurale zorgdiensten voor deze doelgroep in de directe omgeving van de instelling. De huisvesting van de eigen bewoners bestaat uit vastgoed dat in eigendom [2] is van de zorgstichting. Van structurele verhuur van dit vastgoed of van aanvullende (Wmo- en welzijns-) dienstverlening is bij deze zorgstichting nog geen sprake. Financieel realiseert de zorgstichting op grond van haar te publiceren jaarrekening over het jaar 2013 weliswaar een zeer klein, maar toch een positief resultaat. In de jaarrekening worden 4 categorieën inkomsten vermeld: 1. wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (AWBZ-/ZVW-zorg, exclusief subsidies) 2. niet-gebudgetteerde zorgprestaties 3. subsidies 4. overige bedrijfsopbrengsten Onder de overige bedrijfsopbrengsten begrijpen wij (niet uitputtend), opbrengsten uit verkoop van maaltijden, doorberekening van kosten, opbrengsten uit palliatieve zorgverlening, facilitaire dienstverlening, verhuur van ruimten zoals een logeerkamer, centrale alarmering, verkoop winkeltje, enkele nagekomen baten en lasten alsmede de categorie overige opbrengsten waaronder een vergoeding voor uitgeleend personeel. Bij deze zorgstichting zijn de zorgprestaties uit de voornoemde categorieën in 2013 goed voor ruim 95% van de totale omzet én verrichte activiteiten. 4 Bij het scheiden van wonen en zorg maakt een instelling strategische keuzes. Wij veronderstellen hierna dat het vastgoed van de zorgstichting volledig in eigendom blijft van de stichting [3]. Bij een transitie naar het scheiden van wonen en zorg blijven de productiemiddelen voor de zorgstichting behouden: personeel blijft in dienst, bedrijfsmiddelen (o.a. vastgoed) en kapitaal blijft in eigendom. De werkzaamheden en de exploitatie van de zorgstichting wijzigen wel als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Zo hebben bewoners van de te verhuren appartementen straks niet altijd een indicatie voor zorgverlening. Een steeds groter deel van de diensten die de zorginstelling haar bewoners aanbiedt, kan door hen naar keuze worden afgenomen. [2] De situatie waarin zorgstichting vastgoed huurt van een woningcorporatie of belegger kent overigens veelal vergelijkbare fiscale gevolgen, maar op onderdelen kunnen die ook afwijken. Bij huur en onderverhuur van vastgoed vragen naar onze ervaring bijvoorbeeld de vennootschapsbelastingpositie, de ANBI-status en/of onroerendezaakbelasting van de zorgstichting extra aandacht. [3] Uiteraard doet de omstandigheid dat eigendomsrechten bezwaard zijn met bijvoorbeeld recht van hypotheek niet af aan het behoud van het eigendomsrecht. Wij gaat er in het vervolg van deze notitie vanuit dat geen sprake is van beperkte rechten, zoals die zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie van erfpacht.

5 Contractueel bestaat de scheiding tussen wonen en zorg uit het aanbieden van enerzijds een huurovereenkomst voor huisvesting en anderzijds een overeenkomst op basis waarvan zorgdiensten worden aangeboden aan de bewoners. Het is ook mogelijk dat cliënten voortaan op andere wijze de beschikking krijgen over een woning, huren van een andere verhuurder of vastgoedeigenaar (zoals woningcorporaties) en niet langer van de zorgstichting. De zorgstichting biedt hen in dat geval enkel nog zorg- en bijkomende diensten maar geen verhuurdienst. Hierna gaan wij eerst in op de btw-aspecten bij het scheiden van wonen en zorg. Voorts komt de vennootschapsbelasting aan de orde, gevolgd door de verhuurderheffing, de ANBI-status en de onroerendezaakbelasting in relatie tot de WOZ-waarde. Bij ieder fiscaal onderwerp staan we eerst kort stil bij algemene aspecten betreffende de meest relevante regelgeving en/ of beleid van de Belastingdienst. Gevolgd door de concrete prestaties of effecten die zich kunnen voordoen bij een zorgstichting die een scheiding aanbrengt tussen wonen en zorg. 5

6 2 Btw-aspecten De zorgstichting kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Zij dient periodiek btw-aangiften in bij de Belastingdienst. De zorginstelling beroept zich op btw-vrijstellingen voor de zorg- en aanverwante activiteiten. Als voornaamste btw-vrijstellingen in dit verband noemen wij: a) Het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen, evenals het verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen. Meer in het algemeen kunnen handelingen die nauw samenhangen met deze diensten (onontbeerlijk zijn om de beoogde therapeutische doelstellingen te kunnen bereiken) delen in deze btw-vrijstelling (artikel 11, lid 1 onderdeel c van de Wet op de omzetbelasting 1968 ; hierna ook Wet OB ); b) De gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG, evenals gezondheidskundige verzorging van de mens door psychologen [4] (artikel 11, lid 1 onderdeel g, sub 1 Wet OB); c) De thuiszorgdiensten zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e en h van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, verleend aan personen ten behoeve van wie in een indicatiebesluit op grond van de AWBZ is vastgelegd dat ze op de in die onderdelen bedoelde zorg zijn aangewezen. Het gaat om het verblijf in een instelling met samenhangende zorg bestaande uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, gebruik van een verpleegmiddel [5], alsmede huishoudelijke verzorging, bedoeld in de Wmo, verleend aan personen ten behoeve van wie ingevolge die wet vaststaat dat ze op die verzorging zijn aangewezen (artikel 11, lid 1 onderdeel g, sub 2 Wet OB). De vrijstelling geldt ook voor extra zorg- en hulpverlening waarvoor de cliënt weliswaar niet is aangewezen of geïndiceerd maar die wordt geleverd in samenhang met zorg en hulp waarvoor wel een aanwijzing/indicatie bestaat; d) De leveringen en diensten die als zodanig worden verricht door bejaardenoorden en andere instellingen op het gebied van bejaardenzorg [6] voor zover de prestaties in het bijzonder gericht zijn op het handhaven of bevorderen van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, alsmede voor het verstrekken van spijzen en dranken onder de voorwaarde dat niet systematisch het maken van winst wordt beoogd en eventuele winst wordt aangewend voor de instandhouding/verbetering van de eigen dienstverlening. Sinds 1 januari 2014 zijn sociale alarmeringsdiensten expliciet van deze vrijstelling uitgezonderd (artikel 11, lid 1 onderdeel f Wet OB jo. post b.23 Bijlage B Uitvoeringsbesluit OB); 6 [4] Bij ministerieel besluit d.d. 14 mei 2013 (nr. BLKB2013/810) is goedgekeurd dat onder voorwaarden ook de diensten van de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP, de Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en de NVO Orthopedagoog-Generalist voorlopig onder deze btw-vrijstelling kunnen vallen. Wij merken op dat gelet op jurisprudentie niet uitgesloten is dat ook andere beroepsgroepen kunnen delen in deze btw-vrijstelling wanneer daarvoor kwaliteits- en opleidingseisen gelden die gelijkwaardig zijn aan die van een BIG-geregistreerd beroep. [5] Het besluit zorgaanspraken AWBZ waaraan deze opsomming is ontleend, is per 1 januari 2013 gewijzigd. Deze wijziging is nog niet in wetgeving uitgewerkt. De staatssecretaris van Financiën keurt in zijn besluit d.d. 21 december 2012 (nr. BLKB2012/2027M) echter goed dat voor het verrichten van diensten op het gebied van AWBZ- en Wmo-zorg die tot 1 januari 2013 onder het bereik van deze vrijstelling vielen, de vrijstelling voorlopig van toepassing kan blijven. De voorwaarde daarbij is dat de zorginstelling ervan uit gaat dat de prestaties btw-vrijgesteld zijn (de aan deze prestaties toerekenbare voorbelasting wordt niet in aftrek gebracht). Daarnaast geldt een tijdelijke btw-vrijstelling voor de diensten van doventolken. [6] Deze terminologie ontlenen we aan de tekst uit de btw-regelgeving; zorgorganisaties die zich bezighouden met ouderenzorg en die voldoen aan de gestelde eisen kwalificeren voor deze btw-vrijstelling.

7 e) De leveringen en diensten die als zodanig worden verricht door instellingen van verpleging, voor zover de diensten niet reeds kunnen worden gerangschikt onder de hiervoor genoemde btw-vrijstellingen, onder de voorwaarde dat niet systematisch het maken van winst wordt beoogd en eventuele winst wordt aangewend voor de instandhouding/ verbetering van de eigen dienstverlening (onderdeel b, sub 9 van Bijlage B bij artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, jo. artikel 11, lid 1 onderdeel f Wet OB). f) Zogenaamde fondswervende activiteiten ( leveringen en diensten van bijkomstige aard ) die worden ontplooid met het oog op het verkrijgen van extra financiële middelen voor de verwezenlijking van primaire vrijgestelde activiteiten zoals die van een zorginstelling (vergelijk 2 onder a). Toepassing van de vrijstelling is alleen mogelijk indien de omzet per jaar voor leveringen van goederen lager is dan en voor diensten lager dan (artikel 11, lid 1 onderdeel v Wet OB) [7]. Ter zake van de verhuur van woonruimte (ongeacht naamgeving, zoals: appartementen of aanleunwoningen ) is ook een beroep op btw-vrijstellingen mogelijk. Wij noemen hier: g) De verhuur van woningen (artikel 11, lid 1 onderdeel b Wet OB), met inbegrip van nauw met de verhuur samenhangende diensten waarvoor doorgaans ten titel van servicekosten een aanvullende vergoeding wordt gevraagd. In beginsel en onder voorwaarden volgen servicekosten de hoofdactiviteit van vrijgestelde verhuur. Als sprake is van btw-belaste dienstverlening dan is de vraag naar welk tarief btw-heffing optreedt. Ofwel naar het hoge tarief van 21% (met ingang van 1 oktober 2012), ofwel naar het lage tarief van 6%. Indien aan de orde, dan geven wij bij nagenoemde prestaties steeds aan naar welk tarief btw-heffing aan de orde is. 7 [7] Wij wijzen erop dat deze vrijstelling strikt genomen geen betekenis heeft voor het onderhavige memo. Dit memo handelt immers over woon- en zorgdiensten aan cliënten/huurders/bewoners van een zorginstelling en dat zijn in de aard der zaak geen bijkomstige activiteiten, maar juist kerntaken. Niettemin blijkt in de praktijk dat de Belastingdienst toepassing van deze vrijstelling honoreert als slechts op heel bescheiden schaal btw-belaste prestaties worden verricht aan/ ten behoeve van cliënten. In dit memo laten wij deze vrijstelling verder buiten beschouwing.

8 2.1 Toepassing btw-vrijstelling bij leveringen/diensten aan bewoners Kwalificatie bewoners en vrijstelling verpleging/verzorging? Voor een vaststelling van de btw-gevolgen van de prestaties aan bewoners is de eerste belangrijke vraag hoe de bewoners dienen te worden gekwalificeerd. Voor de btw zijn er praktisch twee mogelijkheden: - ofwel is er sprake van personen die in een inrichting zijn opgenomen (waarvoor de ruime vrijstelling geldt als genoemd in 2 onder a), - ofwel er is sprake van zelfstandig wonende ouderen (waarvoor de beperktere vrijstelling geldt als genoemd in 2 onder d). Het lijkt voor de hand te liggen om de voorgaande vraag te beantwoorden in relatie tot de begrippen intramuraal en extramuraal. Naar onze mening is dit echter een te strikte uitleg van het begrip inrichting. Uit de wetshistorie en de toelichting hierop door de staatssecretaris [8] blijkt namelijk dat ook een verzorgingsflat als inrichting kan worden aangemerkt. In zijn besluit geeft de staatssecretaris de volgende toelichting op het begrip inrichting: Het begrip inrichting ziet allereerst op ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, psychiatrische inrich-tingen en dergelijke inrichtingen. Onder dit begrip vallen ook internaten die de volledige verzorging van daar geplaatste minderjarigen verlenen en verzorgingsflats. Onder verzorgingsflats wordt verstaan woonvormen waarbij naast de verhuur en de daarmee samenhangende prestaties, ook nog andere prestaties worden verricht. Te denken valt aan het verstrekken van spijzen en dranken, het verstrekken van huishoudelijke hulp, de (verpleegkundige) verzorging bij ziekte van de bewoners, het gebruik van gemeenschappelijke recreatieruimten en het verhuren van logeerkamers aan gasten van de bewoners. Naar wij menen vallen ook zogeheten aanleunwoningen en dergelijke binnen dit bereik. 8 Het voorgaande betekent dat er in het verleden in ieder geval (voorafgaand aan de scheiding wonen en zorg) sprake was van eigen in de inrichting opgenomen bewoners. Gezien de intenties van veel zorginstellingen om ook in de toekomst aanvullende diensten bij de verhuur te blijven leveren (zij het middels afzonderlijke overeenkomsten), zijn er naar onze mening overtuigende argumenten om te stellen dat de zorgstichting ook na het scheiden van wonen en zorg als inrichting kan blijven worden aangemerkt. Het bestaan van een koppelbeding of daarmee materieel vergelijkbare bepalingen waaruit blijkt dat de zorgstichting in de woning zorg mag leveren in enerzijds de huurovereenkomst van de zorgstichting met een woningcorporatie of belegger en anderzijds de huurovereenkomst van de zorgstichting met haar huurder, kan mogelijk bijdragen aan deze argumentatie. [8] Besluit van 6 februari 2010, DGB2010/270M.

9 De vraag is echter in hoeverre dit onderscheid van betekenis is. In algemene termen kan gesteld worden dat voorzover sprake is van een inrichting voor het geheel één ruime btwvrijstelling (zie 2, onder a) geldt, terwijl in het geval er geen sprake is van een inrichting meer nauwkeurig gekeken moet worden naar de feitelijke activiteiten omdat dan slechts voor bepaalde activiteiten en onder specifieke voorwaarden een vrijstelling geldt. Om dit meer concreet te maken geven wij een drietal voorbeelden: 1) Indien sprake is van een inrichting zijn wij van mening dat een sociale alarmeringsdienst opgevat kan worden als behorend en nauw samenhangend bij de verzorging en verpleging en bijgevolg (nog steeds) in de btw-vrijstelling deelt. Indien geen sprake is van een inrichting, is de sociale alarmeringsdienst sinds 1 januari 2014 belast met 21% BTW (vergelijk hierna). 2) Bij activiteiten als tafeltje dekje geldt geen zelfstandige vrijstelling voor verstrekkingen aan personen jonger dan 55 jaar. Als sprake is van een inrichting is de verstrekking van spijzen en dranken wel btw-vrijgesteld (vergelijk hierna). 3) (thuis)zorgactiviteiten voor personen die daarvoor niet geïndiceerd zijn vallen buiten de vrijstelling van 2 onder c. Als evenwel sprake is van een inrichting dan zijn alle (thuis) zorgactiviteiten (ongeacht indicatie) aan de bewoners btw-vrijgesteld. Er zijn meer voorbeelden te geven. Feitelijk geldt dat er voor een scala aan aanvullende of bijkomende diensten ruime mogelijkheden zijn om die onder de btw-vrijstelling te begrijpen in het geval er sprake is van woningen/appartementen die geacht kunnen worden een inrichting te zijn in bovenbedoelde zin en waarvoor dan ook geldt dat de bewoners/huurders vanuit btw-perspectief zijn opgenomen [9]. Wij benadrukken in dit verband dat een zorginstelling over het algemeen een voorkeur zal geven aan een btw-vrijstelling voor zoveel mogelijk diensten. Daartoe biedt het ruime begrip inrichting dus mogelijkheden. Anderzijds zijn de grenzen tussen wat nog wel en wat buiten het bereik van de vrijstelling van 2 onderdeel a valt, moeilijk te definiëren. Dat hangt sterk van de feiten af en noopt dan ook tot een beoordeling per situatie. Daarbij dient ook bedacht te worden dat de Belastingdienst andere standpunten kan innemen. 9 De omstandigheid waarin een zorgstichting woonruimte gaat verhuren aan bewoners zonder AWBZ-zorgindicatie of aan bewoners die niet overeenkomstig de Wmo op zorg zijn aangewezen (hierna ook wel: met indicatie of geïndiceerd ), kan van invloed zijn op de mogelijkheid te bepleiten dat sprake is van een inrichting. Wij adviseren zorginstellingen zich hiervan bewust te worden bij het bedienen van nieuwe doelgroepen of huurders (zoals studenten). Bij het leveren van thuiszorg, alarmerings- en bijkomende diensten in het vastgoed van derden (woningcorporaties, beleggers, vereniging van eigenaars) is een pleidooi op basis van inrichting en eigen bewoners naar onze ervaring lastig en uiteraard zeer afhankelijk van de feiten. Zeker als het huurrisico in het geheel bij deze derde ligt en de zorginstelling uitsluitend (thuis)zorg levert, dan zal van een inrichting geen sprake zijn en dienen bijkomende diensten zelfstandig op hun btw-merites te worden beoordeeld. Daarentegen kan in het geval de zorginstelling een woningcomplex als geheel huurt van een derde en zelf het huur-/ bezettings-/leegstandrisico loopt, wel degelijk sprake zijn van een inrichting en van eigen bewoners. [9] Nadrukkelijk te onderscheiden van de zorgtechnische benadering, vanuit welke benadering immers geldt dat het niet om opname gaat.

10 Hoewel ons daartoe geen concrete voornemens van de wetgever bekend zijn, is het op termijn mogelijk dat btw-wetgeving beter gaat aansluiten op de wijzigingen in de zorgregelgeving. Mocht het zover komen, dan verwachten wij dat de uitleg van het begrip inrichting zal worden versmald tot daadwerkelijke situaties van opname en verpleging, waardoor ook in btw-technische zin het verblijf (huur) en de afname van (zorg)diensten verder worden losgeknipt. Zover is het echter nog niet. Vooralsnog kan een instelling voor de verzorgingsflats, aanleunwoningen en dergelijke naar het zich laat aanzien gebruik maken van het ruime begrip inrichting. Hierna gaan we specifieker in op de btw-aspecten van een aantal diensten. Wij nemen daarbij niet het ruime begrip inrichting als uitgangspunt [10], maar bespreken deze diensten vanuit de veronderstelling dat er geen sprake is van een inrichting maar van verhuur van een woning/ appartement en daarvan al dan niet te onderscheiden diensten Verhuur en servicekosten: wanneer vrijstelling van toepassing? Zoals aangegeven onder 2 onderdeel g, is de verhuur van (aanleun-)woningen en appartementen aan particulieren vrijgesteld van btw. Het is de vraag hoe moet worden omgegaan met de bijkomende servicekosten. Hierbij zijn er praktisch twee mogelijkheden: a. de servicekosten hebben betrekking op handelingen/voorzieningen die opgaan in de verhuurdienst. Deze servicekosten volgen het btw-regime dat geldt voor de verhuurdienst en kunnen dus delen in de btw-vrijstelling. Het gaat om servicekosten waarbij huurders niet de mogelijkheid hebben om hiervoor een overeenkomst aan te gaan met een derde b. de servicekosten hebben betrekking op afzonderlijke prestaties. Deze servicekosten moeten voor de btw-heffing op hun eigen merites worden beoordeeld. Het gaat om servicekosten waarbij huurders de mogelijkheid hebben om hiervoor een overeenkomst aan te gaan met een derde en die ook naar hun aard niet geacht kunnen worden onderdeel te zijn van huurprestatie. 10 In beginsel betekent het voorgaande dat de het aanbrengen van een scheiding tussen wonen en zorg de toepassing van een btw-vrijstelling op bijkomende servicekosten minder eenvoudig lijkt te maken. Hoewel de precieze afbakening van het begrip bijkomende servicekosten en bijkomende vergoedingen en het onderscheid daarvan met het begrip kale huurprijs uiteraard relevant is voor zorginstellingen die wensen over te gaan tot het scheiden van wonen en zorg, gaan wij op het juridische onderscheid tussen deze begrippen in deze fiscale notitie niet verder in [11]. Fiscaal is het relevant om te onderkennen dat indien er feitelijk sprake is van een soort cafetariamodel waarbij de zorgstichting min of meer kale verhuur aanbiedt maar de huurder/bewoner daarnaast de optie heeft om extra diensten af te nemen, de conclusie is dat deze extra diensten voor de btw afzonderlijk moeten worden beschouwd (waarbij het uiteraard wel mogelijk is dat een andere btw-vrijstelling van toepassing is, zie hierna). Voor diensten waarvoor de huurder geen keuze heeft, maar die bij aangaan van een huurovereenkomst verplicht dienen te worden afgenomen bij de zorgstichting, geldt dat deze in principe kunnen delen in de vrijstelling in verband met de verhuur. [10] De situatie waarin woningen in/op de huidige locatie van de zorgstichting worden verhuurd beschrijven we hiervoor; een pleidooi voor het bestaan van een inrichting is dan te voeren. [11] Voor meer informatie over dit onderscheid verwijzen wij naar het ActiZ-ledennet (login)

11 Volledigheidshalve merken wij op dat het voorgaande zich beperkt tot kosten waarvan het gebruikelijk is dat deze in de verhuur zijn opgenomen. Voor de diensten die dusdanig losstaan van de verhuur dat ze feitelijk als afzonderlijke prestatie moeten worden beschouwd (bezien vanuit de bewoner/afnemer) geldt dat deze sowieso ook afzonderlijk op de btw-merites moeten worden beoordeeld, los van de ontwikkeling van het scheiden van wonen en zorg. Ongeacht ook het feit dat dergelijke prestaties contractueel verplicht gekoppeld kunnen worden aan de huur van woonruimte. Naar onze mening kunnen de volgende door de zorgstichting verleende diensten als servicekosten worden aangemerkt die de hoofdprestatie van de vrijgestelde verhuur volgen en dus ook zijn vrijgesteld van btw, indien deze verplicht door de huurder dienen te worden afgenomen: a. doorberekening kosten inzet technische dienst voorzover dit de instandhouding van de verhuurde woning betreft (dus geen extra werkzaamheden zoals behangen, etc.); b. doorberekening kosten raambewassing buiten (indien dit facultatief is voor de bewoner dan is dit btw-belast tegen 21%); c. doorberekening kosten verzekeringen (ook indien dit facultatief is voor de bewoner is dit echter btw-vrijgesteld); d. doorberekening afvoer huisvuil; e. doorberekening onderhoudskosten lift- en C.V.-installatie, tuinonderhoud; f. doorberekening kosten bedrijfshulpverlening, receptie, algemene ruimten. Naar wij aannemen zullen ook na de beoogde scheiding wonen en zorg juist deze diensten feitelijk door alle huurders dienen te worden afgenomen omdat het, wellicht met uitzondering van de onder b en c genoemde diensten) niet praktisch werkbaar is deze los te knippen van de verhuur. Daarmee blijven deze aanvullende diensten in beginsel onder bereik van de btwvrijstelling voor verhuur. 11 Voor de volledigheid wijzen wij erop dat er momenteel een ontwikkeling is waar te nemen in de jurisprudentie waarin actieve exploitatieconcepten (waarbij de verhuurder diverse vormen van aanvullend dienstbetoon verricht), niet meer worden aangemerkt als verhuur, maar als een andersoortige totaaldienst ( verhuur-plus ) die belast is met 21% btw. Wij hebben beslist niet de indruk dat deze rechtsontwikkeling de zorgsector zal raken daar waar het gaat om wonen en zorg, juist vanwege de scheiding die er tussen die beide wordt aangebracht en het feit dat bij sterke integratie van wonen en zorg (bijvoorbeeld bij verpleging), het wonen ondergeschikt wordt aan de zorgbehoefte en derhalve in de vrijstelling voor de zorg/verpleging ( 2 onder a) zal blijven delen.

12 2.2 Beoordeling specifieke dienstverlening Met de hiervoor geformuleerde uitgangspunten kan de dienstverlening van zorgstichting aan haar bewoners vanuit btw-optiek als volgt worden beoordeeld. De wijze waarop deze dienstverlening wordt bekostigd door cliënten (bijvoorbeeld uit persoonsgebonden budgeten; PGB s ) is daarbij niet van belang Nutsvoorzieningen: energiekosten en waterverbruik Indien een verhuurde woning over afzonderlijke meters beschikt voor stadsverwarming, gas, water en elektriciteit en afgerekend wordt op basis van werkelijk gebruik, dan is dit een afzonderlijke prestatie die niet kan worden aangemerkt als servicekosten bij de verhuur. Omdat ook een verband met de verpleging en verzorging ontbreekt (vergelijk 2 onder a), moeten we concluderen dat dergelijke leveringen in beginsel btw belast zijn naar een tarief van 6% voor water en 21% voor stadsverwarming, gas en elektriciteit. Als een verhuurde woning niet over afzonderlijke meters beschikt, maakt een opslag voor energie- en waterverbruik regulier onderdeel uit van de btw-vrijgestelde verhuur Alarmering Specifiek met betrekking tot de centrale, sociale of personenalarmering geldt dat deze tot en met 31 december 2013 btw-vrijgesteld was. Met ingang van 1 januari 2014 geldt deze btwvrijstelling enkel nog voor de alarmering ten behoeve van huurders/bewoners van woningen die geacht kunnen worden onder het begrip inrichting te vallen (vergelijk 2.1.1). Geldt de vrijstelling niet, dan is 21% BTW verschuldigd. Wij benadrukken overigens dat het hier gaat om de abonnementskosten oftewel de dienst zelf. Het ter beschikking stellen van de benodigde apparatuur (hard- en/of software) dient daarbij vanuit btw-optiek gelijk te worden gesteld aan de btw-behandeling van de dienst zelf. De opvolging in het geval van een calamiteit kan uiteraard wel onder een vrijstelling vallen, indien die opvolging bijvoorbeeld inhoudt dat (acute) zorg wordt verleend aan de cliënt (vergelijk 2 onderdelen b en c) Schoonmaak Met betrekking tot schoonmaakdiensten geldt feitelijk ook dat in de eerste plaats moet worden vastgesteld of het verplicht onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst. Dit is vaak het geval voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten, liften, etc. Dit maakt dan ook onderdeel uit van de btw-vrijgestelde verhuurdienst. Indien daarnaast ook de schoonmaak van appartementen en woningen wordt aangeboden (en dus niet verplicht wordt afgenomen), dan zal dergelijke dienstverlening afzonderlijk moeten worden beoordeeld op de btw-gevolgen. Mocht er geen sprake zijn van een inrichting (vergelijk 2.1.1) dan kunnen schoonmaakdiensten voor de cliënt als huishoudelijke zorg onder de Wmo vrijgesteld zijn van btw, mits de bewoner volgens de gemeente op deze zorg is aangewezen. Is de bewoner hier niet op aangewezen, dan is sprake van een belaste prestatie tegen het verlaagde tarief van 6%.

IVVU Kennisbijeenkomst Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg

IVVU Kennisbijeenkomst Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg IVVU Kennisbijeenkomst Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg mr. Jos M.W.M. van Bavel, 22 april 2014 Agenda: 9.00u - 12.30u Voorstelrondje Omzetbelasting Btw-regels en voornaamste vrijstellingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Fiscale aspecten contractering en samenwerking Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Agenda Vennootschapsbelasting (Vpb) zorgvrijstelling bij zorgcontractering en samenwerking Omzetbelasting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2093 12 februari 2010 Omzetbelasting. Vrijstelling; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53035 21 september 2017 Omzetbelasting. Verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen 6 september

Nadere informatie

Btw-heffing in en rondom de zorg Landelijke themadag vereniging HEAD Angélique van Horik MSc RB 13 oktober 2016

Btw-heffing in en rondom de zorg Landelijke themadag vereniging HEAD Angélique van Horik MSc RB 13 oktober 2016 Btw-heffing in en rondom de zorg Landelijke themadag vereniging HEAD Angélique van Horik MSc RB 13 oktober 2016 1 Agenda Ondernemerschap; Toepasbare vrijstellingen in de zorg; Verschillende zorgthema s

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (artikel 5)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (artikel 5) STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19194 15 december 2009 Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (artikel 5) 8 december 2009 Nr. CPP2009/1368M

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Hoeveel service geeft btw? Utrecht, 27 november 2014 Mr. Henk de Kat

Hoeveel service geeft btw? Utrecht, 27 november 2014 Mr. Henk de Kat Hoeveel service geeft btw? Utrecht, 27 november 2014 Mr. Henk de Kat Stelling BTW en gezondheidszorg, bestuurlijk een uitdaging Uitgangspunten Zorginstelling is btw-ondernemer Zorginstelling verricht belaste

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Het verstrekken van onderwijs door daartoe bestemde inrichtingen, zoals omschreven in de wetten die onderwijs regelen, is vrijgesteld van omzetbelasting. Toch

Nadere informatie

BTW vrijstelling zorgsector

BTW vrijstelling zorgsector 2013 BTW vrijstelling zorgsector Johan Marrink Stichting ZZP Nederland 14-10-2013 Btw in de zorgsector De Belastingdienst liet vrijgestelde ZZP ers in de zorgsector begin dit jaar plotseling weten dat

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Memo btw-aspecten Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk (POH)

Memo btw-aspecten Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk (POH) Memo btw-aspecten Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk () In dit memo gaan wij in op de btw-aspecten die zijn verbonden aan de werkzaamheden van de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk (hierna )

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007

Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007 Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007 INHOUDSOPGAVE I Partijen II Addendum en Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen Scheiden van Wonen en Zorg Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen KMVG Zorghotel Merlinde Breda 29 november 2012 Mr M.L.J. (Maaike) Bomers 2BW Advocaten Nijmegen www.2bwadvocaten.nl

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

Résidence met Zorg Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk tel 0113 307110 / 06 30113676 www.landgoedrijckholt.nl

Résidence met Zorg Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk tel 0113 307110 / 06 30113676 www.landgoedrijckholt.nl Résidence met Zorg Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk tel 0113 307110 / 06 30113676 www.landgoedrijckholt.nl Deze brochure is opgesteld om u inzicht te geven in de financiële consequenties van het wonen

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 18 oktober 2011 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 18 oktober 2011 heb ik de eer het volgende op te merken. Den Haag, 2 9 NOV 2011 Kenmerk: DGB 2011-6473 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 11/04540) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-hertogenbosch van 2 september 2011, nr. r, 2

Nadere informatie

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis Deloitte Belastingadviseurs B.V. Indirect Tax Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9963 www.deloitte.nl Gemeente Giessenlanden t.a.v.

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Voor alle drie geldt dat samenwerking beperkt kan worden tot bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld alleen de onderdelen waarop de zorginkoop ziet.

Voor alle drie geldt dat samenwerking beperkt kan worden tot bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld alleen de onderdelen waarop de zorginkoop ziet. Juridische handreiking zorgverkoop - Samen inschrijven Inhoud 1. Geschikte vormen 2. Hoe te kiezen? 3. Fiscale aspecten van samen inschrijven 4. Let op de AMC! Samen inschrijven Gemeenten gaan bij de inkoop

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

106 De Pensioenwereld in 2014

106 De Pensioenwereld in 2014 13 106 De Pensioenwereld in 2014 Uitbesteding & uitvoeringskosten 107 Btw-efficiënte bedrijfsvoering bij ondernemingspensioenfondsen: de deur staat op een kier Auteurs: Karim Hommen en Edwin van Kasteren

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Hoe maak ik mijn zorgvastgoed toekomstbestendig? Mr. Remco Vissink 18 september 2014 Even voorstellen Remco Vissink Advocaat/partner bij DUDOK Bouw-

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Onderwerpen. Relevante zorgwetgeving. Wonen in stijl en baden in luxe Mr. P.H.A. Boshouwers Medilex 26 april 2011

Onderwerpen. Relevante zorgwetgeving. Wonen in stijl en baden in luxe Mr. P.H.A. Boshouwers Medilex 26 april 2011 Wonen in stijl en baden in luxe Mr. P.H.A. Boshouwers Medilex 26 april 2011 Onderwerpen 1. Relevante wetgeving a. AWBZ b. WTZi c. WMG 2. Rechtsvormen zorgonderneming a. Stichting b. Besloten vennootschap

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 September 2015 Voorwoord Voor u ligt een beknopte, maar daarmee niet minder relevante nieuwsbrief. Allereerst vragen wij graag uw aandacht voor het goede nieuws dat

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Nieuw Vastgoedbesluit Oktober 2013 1. Inleiding 2. Btw-bouwterrein 3. Verhuur plus 4. Servicekosten 5. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Inleiding

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Maart 2017 Pagina 1 Voorwoord Voor u ligt een korte maar niet minder waardevolle fiscale nieuwsbrief. Voor de zorgsector is er het goede nieuws dat de rechter heeft geoordeeld

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juli 2010

BTW tjes actualiteiten juli 2010 Inhoudsopgave 1. Ziekenhuis BTW verschuldigd over administratieve diensten 2. Kosten voor gemene rekening 3. School kan slechts een klein deel van de voorbelasting in aftrek brengen 4. Besluit tot wijziging

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 170 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van zaken en diensten waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als servicekosten (Besluit

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

BTW pilot. 20 juni 2014

BTW pilot. 20 juni 2014 BTW pilot 20 juni 2014 ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-pilot? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW belaste prestaties? 6. Vrijstellingen 7. Rekenmodel 8. Invulexercitie

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Algemene informatie Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Sint-Annaland, februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 Zorgvisie... 4 Aanmelding en toewijzing... 5 Tarieven... 7 Huurtoeslag... 9 Verzekeringen...

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Bijgaand gelieve u een opsomming met een korte beschrijving van fiscale goedkeuringen en vrijstellingen aan te treffen.

Bijgaand gelieve u een opsomming met een korte beschrijving van fiscale goedkeuringen en vrijstellingen aan te treffen. Inventarisatie fiscale regelingen voor sportverenigingen Tijdens de ALV op 22 november 2012 is gevraagd om een inventarisatie van de fiscale faciliteiten voor sportverenigingen. Die vraag kwam op toen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schinnen;

De raad van de gemeente Schinnen; De raad van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3april 2012 gezien het advies van de Beleidscommissie d.d. 23 april 2012 gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Als een onderwijsinstelling een ontvangen schenking of subsidie doorgeeft aan een centrum, hoeft geen BTW te worden afgedragen.

Als een onderwijsinstelling een ontvangen schenking of subsidie doorgeeft aan een centrum, hoeft geen BTW te worden afgedragen. Antwoorden fiscale en juridische vragen BTW problematiek 1. Moet er BTW worden betaald over de (in-kind en financiële) bijdragen van bedrijfspartners? Bij de centra leveren de bedrijfspartners aanzienlijke

Nadere informatie

r-3, vnig ^ U./U.o (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Lbr. 14/011

r-3, vnig ^ U./U.o (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Lbr. 14/011 U./U.o Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad r-3, vnig ^ 1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel (070) 373 8393 betreft BTW-gevolgen decentralisaties uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 070-353 3576/3550 19 april 2000 Notitie Fiscale problematiek (vennootschapsbelasting) bij Welzijnsinstellingen In de raadscommissie WVE van 22 maart j.l. zijn vragen

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG?

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? Door mr. A.A. (Ali) Rassa Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011 Inleiding De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de inzet van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg.

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 20 september Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 2012 Gemeente Delft Belastingbesparing door dienstverlening Dierenopvang Een stichting houdt zich bezig met

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Résidence met Zorg Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk tel /

Résidence met Zorg Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk tel / Résidence met Zorg Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk tel 0113 307110 / 06 30113676 www.landgoedrijckholt.nl Deze brochure is opgesteld om u inzicht te geven in de financiële consequenties van het wonen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inhoudsopgave Aanleiding 01 Mogelijke oplossingen 02 Koepelvrijstelling 03 Niet commercieel samenwerken 04 RPO als Shared Service Centre 05 Fiscale

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie