Verruiming btw-sportvrijstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verruiming btw-sportvrijstelling"

Transcriptie

1 omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën bevestigd naar aanleiding van het Bridport-arrest van 19 december 2013 van het Hof van Justitie EU (Fida ). Hoewel de Staatssecretaris heeft aangegeven dat de vrijstelling op korte termijn niet zal worden aan gepast vanwege de budgettaire gevolgen hiervan, zal een verruiming van de sportvrijstelling negatieve financiële gevolgen hebben voor de sportsector in de toekomst. Voor de sportsector is het daarom van belang in kaart te brengen wat deze gevolgen zijn en hoe negatieve gevolgen voorkomen kunnen worden. In deze bijdrage worden de huidige regels voor sportverenigingen en stichtingen besproken, alsmede de gevolgen van een verruiming van de vrijstelling. Daarnaast wordt besproken hoe negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden in de praktijk. Werking sportvrijstelling en het verlaagde tarief in de Nederlandse wet De diensten door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen aan hun leden zijn vrijgesteld op grond van art. 11, eerste lid, onderdeel e, Wet OB Van deze vrij stelling zijn echter uitgezonderd het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties, etcetera en bepaalde diensten door watersportorganisaties. Omdat alleen sportverenigingen en koepels leden hebben, vallen alleen diensten verricht door deze organisaties aan hun leden onder de vrijstelling. Daarnaast is een vereiste voor de toepassing van de vrij stelling dat met de diensten geen winst wordt beoogd. S.N. Sturkenboom MSc, is verbonden aan de praktijkgroep Btw, Douane en Internationale Handel van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening valt op grond van art. 9, tweede lid, onderdeel a juncto Tabel I, post b3, Wet OB 1968 onder het verlaagde btw-tarief (op dit moment 6%). In het zogenoemde sportbesluit van 4 september 2014 (Fida ) wordt door de Staatssecretaris van Financiën nadere uitleg gegeven over de toepassing van het verlaagde tarief op deze diensten. In dit besluit stelt de Staatssecretaris dat het verlaagde tarief van toepassing is op het verlenen van het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie die dient voor de actieve sportbeoefening door de mens. De voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief worden in dit besluit benoemd. Zoals hiervoor aangegeven, de diensten verricht door een sportvereniging aan haar leden zullen onder de vrijstelling vallen. Naar de letterlijke tekst van de vrijstellingsbepaling zullen de diensten door een sportvereniging aan niet-leden echter niet onder de vrij stelling vallen en datzelfde geldt voor diensten die een sportstichting of gemeente verricht. Dit leidt ertoe dat wanneer een sportvereniging een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan haar leden, deze terbeschikking stelling onder de btw-vrijstelling valt. Echter, wanneer een sportvereniging een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan niet-leden, dan wordt deze terbeschikkingstelling belast met 6% btw (ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden uit het sportbesluit is voldaan). Dit laatste geldt ook voor de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door een sportstichting of gemeente. In de praktijk zien we vaak structuren waarbij een gemeente bijvoorbeeld voelbalvelden in eigendom heeft, deze verhuurt aan een sportstichting, waarna de sportstichting de voetbalvelden ter beschikking stelt aan de voetbalvereniging en aan andere gebruikers. Omdat de verhuur door de gemeente in dit voorbeeld passief is, wordt niet aan de voorwaarden voor 20

2 toe passing van het verlaagde tarief voldaan. Voor de verhuur van de voetbalvelden aan de sportstichting wordt dan geopteerd voor belaste verhuur, zodat de gemeente recht heeft op aftrek van btw op kosten die zij maakt in het kader van de verhuur, zoals bijvoorbeeld renovatiekosten. Doordat een stichting niet onder de Nederlandse btw-sport vrijstelling kan vallen, is de terbeschikkingstelling van de voetbalvelden door de sportstichting aan de voetbalvereniging belast met het verlaagde btw- tarief (ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden uit het sportbesluit is voldaan). Daardoor kan de sportstichting de btw op de huur in aftrek brengen, maar ook de btw op andere kosten die betrekking hebben op de voetbalvelden, zoals onderhouds- en renovatiekosten. De diensten die de sportvereniging verricht aan haar leden vallen wel onder de vrijstelling, waardoor de vereniging geen btw op kosten in aftrek kan brengen. De meeste kosten met betrekking tot de sportvelden zullen echter gemaakt worden door de gemeente of sportstichting en deze btw kan wel in aftrek worden gebracht. Er zijn ook situaties waarbij de sportstichting de voetbalvelden in eigendom heeft en deze tegen het verlaagde tarief ter beschikking stelt aan de sportvereniging. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij de gemeente de voetbalvelden in eigendom heeft en deze ter beschikking stelt tegen het verlaagde tarief aan een sportvereniging. De uitwerking is in deze gevallen hetzelfde. Onder de vrijstelling bestaat geen aftrek van btw op kosten bij sportverenigingen Werking sportvrijstelling en het verlaagde tarief in de Btw-richtlijn In de Btw-richtlijn is de vrijstelling voor sportdiensten als volgt geformuleerd: sommige diensten welke nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en welke door instellingen zonder winstoogmerk worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen. Wanneer de richtlijntekst naast de Nederlandse sportvrijstellingstekst wordt gelegd, dan blijkt dat het belangrijkste verschil de zinsnede aan hun leden is. Met deze zinsnede impliceert de Nederlandse wettekst dat de vrijstelling alleen van toepassing is op diensten door sportverenigingen en koepels die zij aan hun leden verrichten. Op grond van de Btw-richtlijn zijn echter diensten door alle soorten niet-winstbeogende sportorganisaties vrijgesteld, ongeacht of aan leden of niet-leden wordt gepresteerd. Dit verschil roept de vraag op of de sportvrijstellingsbepaling uit de Btw-richtlijn wel op de juiste manier is geïmplementeerd in de Wet OB Op grond van de Btw-richtlijn mogen lidstaten een verlaagd tarief opnemen in hun btw-wetgeving voor het recht gebruik te maken van sportaccommodaties. Het is onduidelijk hoe deze bepaling in de richtlijn precies moet worden uitgelegd. Hoewel de formulering in de Nederlandse wet afwijkt van die in de richtlijn, heeft de Staatssecretaris door middel van het sportbesluit aangegeven dat de Nederlandse bepaling aansluit op de bepaling in de Btw-richtlijn. Bridport arrest In het Bridport-arrest legt het EU Hof de sportvrijstelling uit de Btw-richtlijn uit. Dit arrest heeft ertoe geleid dat er Kamervragen zijn gesteld over de sportvrijstelling in Nederland en de houdbaarheid van deze vrijstelling in zijn huidige vorm. In het arrest stelde de golfclub Bridport tegen betaling golfbanen ter beschikking in Engeland aan zowel leden van de club als niet-leden. De leden betaalden voor de toegang tot de golfbanen door middel van een jaarlijkse contributie die was vrijgesteld van btw. Niet-leden betaalden toegangsgeld (greenfees) om toegang te krijgen tot de golfbanen. Op basis van de in Engeland geldende wettekst waren deze greenfees belast met btw. Deze dienst werd verricht aan niet-leden en viel daarmee niet onder het bereik van de Engelse sportvrijstelling. Het EU Hof oordeelde dat de toegang tot het golfterrein noodzakelijk was om deze sport te beoefenen, aangezien de dienst bestaande in het 6 oktober 2015 FISCAAL PRAKTIJKBLAD

3 FISCAAL PRAKTIJKBLAD oktober 2015 Een ander gevolg van de verruiming van de sportvrijstelling is dat organisaties die sportaccommodaties (eventueel inclusief sportattributen) hebben aangekocht, ge- of verbouwd in de afgelopen 10 jaar de eventueel in aftrek gebrachte btw wellicht moeten herzien. Op grond van de Wet OB 1968 vindt herziening van in aftrek gebrachte btw plaats wanneer het gebruik van (onroerende) goederen wijzigt. De regels met betrekking tot deze herziening zijn nader uitgewerkt in de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting Op grond hiervan worden onroerende zaken 9 boekjaren na het boekjaar van ingebruikname gevolgd en roerende goederen 4 boekjaren na het boekjaar van ingebruikname, de zogenoemde herzieningstermijn. Wanneer bijvoorbeeld een sportveld ter beschikking wordt gesteld door een stichting tegen het verlaagde btw-tarief op grond van de huidige regelverlenen van het recht op gebruik van een golfterrein nauw samenhing met de beoefening van sport in de zin van de sportvrijstelling. Wanneer deze dienst werd verricht door een instelling zonder winstoogmerk, viel deze dienst onder de btw-vrijstelling van de Btw-richtlijn, waarbij van geen belang was of de dienst werd verricht ten behoeve van een speler die lid was, dan wel een bezoeker die geen lid van deze instelling was. Uit het arrest van het EU Hof blijkt dat de uitwerking van de Engelse sportvrijstellingsbepaling lijkt op de Nederlandse uitwerking. Ook in Engeland vallen diensten die worden verricht door organisaties aan niet- leden niet onder de btw-sportvrijstelling. Met dit arrest maakt het EU Hof duidelijk dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen leden en niet-leden voor de toepassing van de sportvrijstelling. De vrijstelling is dus van toepassing op diensten verricht aan zowel leden als niet-leden. Het EU Hof geeft daarbij expliciet aan dat de terbeschikkingstelling van een golfterrein een dienst is die nauw samenhangt met de beoefening van sport in de zin van de sportvrijstelling en daardoor onder de btw-sportvrijstelling valt wanneer deze dienst wordt verricht door een organisatie zonder winstoogmerk. Door dit oordeel heeft het EU Hof indirect bevestigd dat de Nederlandse wettekst voor de sportvrijstelling niet in lijn is met de Btw-richtlijn. Gevolgen Bridport arrest Op grond van de Btw-richtlijn en het Bridport arrest is de Nederlandse vrijstelling te beperkt. Door de zinsnede aan hun leden uit de wettekst te schrappen, zal de Nederlandse vrijstelling in lijn zijn met de richtlijn en de daarbij behorende jurisprudentie. Het verruimen van de Nederlandse sportvrijstelling zal voor veel organisaties negatieve financiële gevolgen hebben. Door de verruiming zullen niet alleen sportverenigingen en koepels onder de vrijstelling vallen, maar alle nietwinstbeogende sportorganisaties. Daardoor zal er niet Bridport: geen onderscheid tussen diensten aan leden en niet-leden alleen geen btw meer worden geheven over sportdiensten bij bijvoorbeeld stichtingen en gemeenten, maar valt daarmee ook het recht op aftrek van btw weg. Zo zal bij de eerder genoemde structuur waarbij een gemeente voelbalvelden in eigendom heeft, deze verhuurt aan een sportstichting en deze sportstichting de voetbalvelden ter beschikking stelt aan onder andere een voetbalvereniging bij geen van deze dienstverrichters nog btw in aftrek gebracht kunnen worden op kosten die betrekking hebben op deze diensten. De terbeschikking stelling van de voetbalvelden door de sportstichting aan de vereniging valt op grond van de Btw-richtlijn onder de btw-vrijstelling. Daardoor kan de gemeente niet opteren voor een belaste verhuur. Zowel de gemeente als de sportstichting en de sportvereniging verrichten op grond van de Btw-richtlijn vrijgestelde activiteiten en kunnen de btw op kosten die zij maken niet in aftrek brengen. Dit leidt tot een grote btw-kostenpost, zeker in een jaar van grote investeringen in bijvoorbeeld een nieuw voetbalveld of de renovatie van huidige velden. 22

4 geving, dan heeft de stichting recht op aftrek van btw op renovatiekosten. Wanneer de Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd en een dergelijke stichting zit nog binnen de herzieningstermijn omdat de renovatie tot een nieuw vervaardigd goed heeft geleid, dan zal de stichting ieder jaar binnen deze termijn de btw-aftrek voor een tiende moeten corrigeren. De stichting zal dus ieder jaar de te veel in aftrek gebrachte btw terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Reactie Staatssecretaris op Bridport arrest De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief van 17 juni 2015 (Fida ) aangegeven dat de Btw-richtlijn en het Bridport arrest ons ertoe dwingen de Nederlandse btw-sportvrijstelling aan te passen. Hij acht een verruiming van de btw-sportvrijstelling dan ook onvermijdelijk op termijn. Op korte termijn zal hij de vrijstelling echter niet aanpassen vanwege de budgettaire gevolgen hiervan. Hoewel er nu dus niets veranderd en de huidige structuren vooralsnog in stand kunnen blijven, zal de vrijstelling in de toekomst wel degelijk verruimd worden. Hoewel het onduidelijk is op welke termijn dit zal gebeuren, is het van belang nu al te kijken naar oplossingen voor de toekomst om de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Beperken negatieve gevolgen Om de hiervoor geschetste negatieve gevolgen van een verruiming van de sportvrijstelling te beperken, zouden de organisaties die het verlaagde tarief voor de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie willen behouden omgezet moeten worden naar winstbeogende organisaties. De sportvrijstelling vindt namelijk alleen toepassing wanneer sportdiensten worden verricht door niet-winstbeogende organisaties. Er mogen wel exploitatieoverschotten behaald worden met de diensten, maar die overschotten moeten worden aangewend voor de sportdiensten en mogen niet worden uitgekeerd. Aangezien een stichting geen winst kan De Staatssecretaris is op termijn genoodzaakt tot verruiming van de btw-sportvrijstelling uitkeren, zal een dergelijke sportstichting altijd onder de vrijstelling vallen voor haar sportdiensten. Het is dus belangrijk dat de stichtingen worden omgezet in organisaties die ook daadwerkelijk winst uitkeren. Daarnaast moeten deze organisaties een zeker realiteits gehalte hebben, zodat de toepassing van het verlaagde tarief niet kan worden bestreden door de inspecteur. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende bestuurders in de ter beschikking stellende organisatie en de vereniging en meerdere afnemers die gebruik maken van de sportaccommodatie tegen vergoeding. De terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door zo n organisatie kan onder het verlaagde tarief blijven vallen en de btw op kosten kan in aftrek worden gebracht. Wanneer een stichting wordt omgezet in een winstbeogende organisatie, zal de herzieningstermijn overgaan op deze organisatie en daarmee hoeft er geen herziening plaats te vinden door de verruiming van de vrijstelling. Het kan geen kwaad om stichtingen nu al om te zetten, aangezien het verlaagde tarief onder de huidige Nederlandse regelgeving ook al van toepassing is in deze situatie. Om discussie met de Belastingdienst te voorkomen is het wel van belang de structuur niet alleen op te zetten voor fiscale doeleinden. Daarnaast moet natuurlijk in kaart gebracht worden wat voor gevolgen een dergelijke structuur heeft in niet btw-technisch opzicht. Voorgenomen investeringen in de aankoop, bouw of renovatie van een sportaccommodatie moeten nader worden bekeken, aangezien de in aftrek gebrachte btw herzien moet worden bij een stichting of gemeente wanneer de sportvrijstelling binnen de herzieningstermijn verruimd zal worden. In dit kader is het goed om nu al na te denken over herstructurering om deze herziening in de toekomst te voorkomen. Om de hiervoor geschetste negatieve gevolgen van een verruiming van de sportvrijstelling te beperken, zou de 6 oktober 2015 FISCAAL PRAKTIJKBLAD

5 FISCAAL PRAKTIJKBLAD oktober 2015 wetgever een overgangsmaatregel kunnen invoeren. Hierin zouden organisaties, die in de afgelopen 10 jaar voor de wetswijziging investeringen hebben gedaan die tot herziening leiden bij een wetswijziging, tegemoet gekomen moeten worden. Om de negatieve gevolgen voor de sportsector te beperken, roep ik de wetgever op een dergelijke maatregel bij de wetswijziging in te voeren. Advies/conclusie In deze bijdrage zijn de gevolgen van het Bridport-arrest aan de orde gekomen. Naar aanleiding van dit arrest zal de btw-sportvrijstelling in de Wet OB 1968 op termijn worden verruimd, waardoor veel gemeenten en stichtingen die nu gebruik maken van het verlaagde tarief bij de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie, voor deze diensten onder de sportvrijstelling zullen vallen. Daardoor hebben deze organisaties geen recht meer op aftrek van btw op kosten in verband met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie en kan er mogelijk sprake zijn van herzienings-btw die terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Om deze negatieve financiële gevolgen te beperken, moeten dergelijke organisaties omgezet worden in rechtsvormen die winst kunnen uitkeren. Het verlaagde tarief zal dan, ook onder de huidige regelgeving, van toepassing zijn op de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie (mits aan alle voorwaarden uit het sportbesluit is voldaan), waardoor btw in aftrek kan worden gebracht en herziening niet aan de orde komt. Om discussie met de Belastingdienst te voorkomen, is het wel van belang de structuur niet alleen op te zetten voor fiscale doeleinden. Daarnaast roep ik de wetgever op een overgangsmaatregel in te voeren bij de wetswijziging om de negatieve gevolgen voor de sportsector zoveel mogelijk te beperken voor lopende contracten. Geraadpleegd Hof van Justitie EU 19 december 2013, nr. C-495/12 (Bridport); Fida ; Besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M; Fida ; Brief Ministerie van Financiën 17 juni 2015, nr. IZV/2015/509U; Fida

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 115 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 april

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Nationaal Sportvelden Congres Cuijk, 26 november 2015

Nadere informatie

VSG Kennisdag. Den Bosch, 11 mei 2017

VSG Kennisdag. Den Bosch, 11 mei 2017 VSG Kennisdag Den Bosch, 11 mei 2017 Fiscale positie gemeente Vrijstelling: Sportaccommodaties Kinderdagverblijven Wijk-/buurthuizen Multifunctionele centra Bijzonder onderwijs Overheidstaak: Openbaar

Nadere informatie

Actualiteiten Sportbesluit

Actualiteiten Sportbesluit Actualiteiten Sportbesluit Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden Zwolle, 3 november 2016 Fiscale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vraag 1: Antwoord 1: Vraag 2:

Vraag 1: Antwoord 1: Vraag 2: Veelgestelde vragen en antwoorden over de btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening. Vraag 1: Is

Nadere informatie

Raadsvoorstel onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties

Raadsvoorstel onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0062655 onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties 2013-2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering A. Elzakalai, J.J. Nobel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2016

Ontwikkelingen in 2016 Ontwikkelingen in 2016 Huidige situatie Watersportverenigingen zonder winstoogmerk: sportvrijstelling voor de btw, voor onder meer het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen. Uitzondering voor

Nadere informatie

Sport en Btw Zit de btw-regelgeving omtrent sport in de blessuretijd? Administratienummer : Datum : 20 april R. Wijkstra LL.

Sport en Btw Zit de btw-regelgeving omtrent sport in de blessuretijd? Administratienummer : Datum : 20 april R. Wijkstra LL. Sport en Btw Zit de btw-regelgeving omtrent sport in de blessuretijd? Naam : J.G.R. Sloot Studierichting : Fiscale Economie Administratienummer : 107178 Datum : 20 april 2016 Examencommissie : Prof. Dr.

Nadere informatie

Acht ton voor Smallingerland?

Acht ton voor Smallingerland? Acht ton voor Smallingerland? Nationaal Sportvelden Congres Mr. drs. Ronald Brouwer 06-55853278 robrouwer@deloitte.nl Willem II Stadion, Tilburg 21 november 2013 Fiscale positie gemeente Vrijstelling:

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401979 Lbr. 14/090

ons kenmerk ECFE/U201401979 Lbr. 14/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actuele BTW-ontwikkelingen uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401979 Lbr. 14/090 bijlage(n) 2 datum 12 december

Nadere informatie

De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting. Verruiming van de sportvrijstelling

De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting. Verruiming van de sportvrijstelling De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting Verruiming van de sportvrijstelling 1 De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting Verruiming van de sportvrijstelling Masterthesis

Nadere informatie

Staat de gemeentelijke terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie op basis van de Btwrichtlijn

Staat de gemeentelijke terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie op basis van de Btwrichtlijn Staat de gemeentelijke terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie op basis van de Btwrichtlijn buitenspel? Door: P. van Barneveld MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2015/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Btw 2017 watersportverenigingen

Btw 2017 watersportverenigingen Btw 2017 watersportverenigingen KNMC-VNM & Watersportverbond 1 Programma Deel 1 Inleiding door Hedwich Kuipers Deel 2 Inhoudelijke uitleg door Pieter Tielemans Vragen Vervolg 2 Drs. Hedwich Kuipers Coördinator

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Fiscale nieuwsbrief Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen

Fiscale nieuwsbrief Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen Fiscale nieuwsbrief Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen Speciaal voor woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen brengt DHK ieder kwartaal een nieuwsbrief uit, waarin de meest actuele

Nadere informatie

Btw-regeling per 1 januari 2017

Btw-regeling per 1 januari 2017 Btw-regeling per 1 januari 2017 De Tweede Kamer heeft donderdag 17 november besloten de wet wat betreft de btw-vrijstelling voor watersportverenigingen te wijzigen. Vanaf 1 januari 2017 moeten verenigingen

Nadere informatie

Btw 2017 watersportverenigingen. KNMC-VNM & Watersportverbond

Btw 2017 watersportverenigingen. KNMC-VNM & Watersportverbond WELKOM 1 Btw 2017 watersportverenigingen KNMC-VNM & Watersportverbond 2 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleiding door Roeland Geertzen, manager belangenbehartiging en infrastructuur Watersportverbond 20.15

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Mei 2011 editie 2011/4 In deze editie Antwoorden op kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt over exploitatie van buitensport-accommodaties

Nadere informatie

Gemeente Delft. VERZONDEN 3 1 OKTn 2013. Geachte commissieleden,

Gemeente Delft. VERZONDEN 3 1 OKTn 2013. Geachte commissieleden, Samenleving km Gemeente Delft Advies Westlandseweg 40 2624 AD Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delfl Aan de commissie Samenleving & Volkshuisvesting.

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Handreiking btw & sport

Handreiking btw & sport Handreiking btw & sport herziene uitgave 2013 Een uitgave van Vereniging Sport en Gemeenten en Deloitte Belastingadviseurs 1 Inleiding 3 2 Fiscaal kader 3 2.1 Het Sportbesluit 5 2.2 Jurisprudentie 11 2

Nadere informatie

Handreiking btw & sport. Een uitgave van Deloitte Belastingadviseurs en Vereniging Sport en Gemeenten

Handreiking btw & sport. Een uitgave van Deloitte Belastingadviseurs en Vereniging Sport en Gemeenten Handreiking btw & sport Een uitgave van Deloitte Belastingadviseurs en Vereniging Sport en Gemeenten 1 Inleiding 3 2 Fiscaal kader 3 2.1 Het Sportbesluit 4 2.2 Jurisprudentie 8 2 2.3 De integratieheffing

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Februari 2012 Deze notitie is samengesteld door: Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2093 12 februari 2010 Omzetbelasting. Vrijstelling; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*) Fiscale bepalingen Btw Richtlijn 2006/112/EG Vrijstellingen Artikel 132, lid 1, sub m Diensten die nauw samenhangen met beoefening van sport Toegang

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw?

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? De verhuur van een onroerende zaak door een btw-ondernemer is op grond van art. 11, lid 1, onderdeel b, Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968)

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

BTW Btw 20Btw 2017 Watersportverenigingenwatersportverenigingen. KNMC-VNM & Watersportverbond

BTW Btw 20Btw 2017 Watersportverenigingenwatersportverenigingen. KNMC-VNM & Watersportverbond BTW 2017 Btw 20Btw 2017 Watersportverenigingenwatersportverenigingen KNMC-VNM & Watersportverbond PROGRAMMA 20.00 Welkom 20.05 Inleiding door Roeland Geertzen, manager Belangenbehartiging en Infrastructuur,

Nadere informatie

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij preprorata

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij preprorata Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij preprorata berekening Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen rekening mag houden met de uren dat de sportzalen voor verhuur beschikbaar zijn.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2258

ECLI:NL:RBGEL:2017:2258 ECLI:NL:RBGEL:2017:2258 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 21-04-2017 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2734 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

FAQ s over wijzigingen btw-regeling

FAQ s over wijzigingen btw-regeling Wat is een motorboot? Q 1 - Wordt het varen met snelle motorboten (met Y-nummer) tot sport gerekend? A - Nee, alleen de zogenoemde powerboats zijn geschikt voor sport. Voor alle lig- en bergingsplaatsen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 13-2014

BTW-nieuwtjes 13-2014 BTW-nieuwtjes 13-2014 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Ingrijpende verbouwing

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Het etiket van het gemeentehuis

Het etiket van het gemeentehuis Het etiket van het gemeentehuis Door: drs. Job van der Laan 2007/2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 2 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Blz 3 2.1 Algemeen Blz 3 2.2 Feiten en uitgangspunten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35894 23 december 2013 Omzetbelasting. Fondswerving en kantines 18 december 2013 Nr. BLKB 2013/2001M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Aanleiding: Hoge Raad 6 juni 2014, zaaknummer 12/05835

Aanleiding: Hoge Raad 6 juni 2014, zaaknummer 12/05835 Nieuwsbrief 6 juli 2014 In deze Nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 6 van DHK. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en belicht

Nadere informatie

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs)

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-startersgids? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 400 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Fiscale nieuwsbrief Woningcorporaties, gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen

Fiscale nieuwsbrief Woningcorporaties, gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen Pagina1 Fiscale nieuwsbrief Woningcorporaties, gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen Lente-editie 2016 Inhoud 1. Btw-voordelige structuur met stichting met het doel minder btw te betalen wordt door

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26808 28 december 2012 Omzetbelasting. Fondswerving en kantines 20 december 2012 nr. BLKB 2012/1982M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

WEGWIJS IN BTW VOOR GOLFBANEN. (Sport)vrijstelling btw Aftrek van voorbelasting Fondswervende activiteiten Onroerende zaken

WEGWIJS IN BTW VOOR GOLFBANEN. (Sport)vrijstelling btw Aftrek van voorbelasting Fondswervende activiteiten Onroerende zaken WEGWIJS IN BTW VOOR GOLFBANEN (Sport)vrijstelling btw Aftrek van voorbelasting Fondswervende activiteiten Onroerende zaken INHOUD INHOUD > Klik op het paginanummer om direct naar de betreffende pagina

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed

Nieuwsbrief Vastgoed Nieuwsbrief Vastgoed 15 juli 2014 Nieuwbouw en verbouwing scholen door gemeente. Recht op btw-aftrek? De Hoge Raad heeft zich in april tweemaal uitgelaten over omzetbelasting (of: btw) bij de bouw/verbouwing

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Samenwerking in de btw

Samenwerking in de btw BTW-VRIJSTELLINGEN Samenwerking in de btw 25 MEI 2010 Bij samenwerkingsverbanden komen er altijd specifieke vraagstukken op het gebied van de btw naar voren. Omdat er over en weer prestaties worden verricht

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting les 2 programma Vrijgestelde prestaties Uitbreiding begrippen levering en dienst Afwijkende plaats van de prestatie Verleggingsregeling Gemengde prestaties Ondernemer en fiscale eenheid

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: Veel nieuws voor de btw!

Prinsjesdag 2016: Veel nieuws voor de btw! Prinsjesdag 2016: Veel nieuws voor de btw! DHK Tax & Legal www.dhk-taxandlegal.nl Het Belastingplan 2017 en de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, die op Prinsjesdag 2016 werden gepresenteerd, bevatten voor

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Date de réception : 16/02/2012

Date de réception : 16/02/2012 Date de réception : 16/02/2012 Resumé C-18/12-1 Zaak C-18/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 20 september Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 2012 Gemeente Delft Belastingbesparing door dienstverlening Dierenopvang Een stichting houdt zich bezig met

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

btw en tussenpersonen Federatiebijeenkomst van Assurantieclubs Jakob Kamminga

btw en tussenpersonen Federatiebijeenkomst van Assurantieclubs Jakob Kamminga btw en tussenpersonen Federatiebijeenkomst van Assurantieclubs Jakob Kamminga btw en tussenpersonen 24 november 2011 Inhoud Update btw stavaza Het proceskader Het wettelijke kader Toepassing op casus btw

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 07/663 OB) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 07/663 OB) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. ECLI:NL:HR:2011:BM6699, Hoge Raad, 13-05-2011, 09/03108 Inhoudsindicatie Gegevens Instantie Datum uitspraak Datum Publicatie Hoge Raad 13-05-2011 13-05-2011 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BM6699

Nadere informatie

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis Deloitte Belastingadviseurs B.V. Indirect Tax Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9963 www.deloitte.nl Gemeente Giessenlanden t.a.v.

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Handboek stichtingen

Handboek stichtingen Inleiding Voor u ligt een handboek geheel gewijd aan het onderwerp stichtingen. Steeds vaker krijgt de verenigingsadvies de vraag of ze willen ondersteunen bij een oprichting van een stichting. Ook wordt

Nadere informatie

Fiscaal bouwrecht. belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht; 2. de invoer van goederen.'

Fiscaal bouwrecht. belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht; 2. de invoer van goederen.' Tijdschrift voor Bouwrecht Fiscaal bouwrecht TBR 2013/150 Hof van Justitie EU, 8 november 2012 C 299/Ï1 (Reikwijdte integratieheffing) A. Tizzano, A. Borg Barthet, M.Ilesic (rapporteur), E. Levits en M.

Nadere informatie

Adviesgroep Indirecte Belastingen

Adviesgroep Indirecte Belastingen Nieuwsbrief 5 maart 2014 Adviesgroep Indirecte Belastingen In deze nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 5 van Caraad. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij?

De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij? De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij? Door: mr. A.M. Kruijer 2012/2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De integratieheffing

Nadere informatie

Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds

Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds www.pwc.nl Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds Joost Vermeer, PwC Financial Services Indirect Tax April 2016 Agenda 1. Pensioenfondsen en btw - de basis principes 2. Het Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0007402 Kredietvoorstel kunstgrasvelden W UNO en DSOV

Raadsvoorstel 2014.0007402 Kredietvoorstel kunstgrasvelden W UNO en DSOV gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2014.0007402 Kredietvoorstel kunstgrasvelden W UNO en DSOV A. Elzakalai Erik Metgod (023 676988)

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Gert Vos btw-advies MEMO. 1. Uitgangspunten. 2. Vraagstelling. 3. Fiscale aspecten Huisvesting onderwijs

Gert Vos btw-advies MEMO. 1. Uitgangspunten. 2. Vraagstelling. 3. Fiscale aspecten Huisvesting onderwijs MEMO Trix Terwindtstraat 29 4333 CG Middelburg M : 06 306 22 999 Email : gert@vos-btwadvies.nl KVK : 56104588 Btw-nr. : NL.06579.26.46.B.01 Bank : NL69 INGB 00061.111.36 Aan : Gemeente Voerendaal T.a.v.

Nadere informatie

Zorgvastgoedcoöperatie. Juridische aspecten. Mr. J(an) P.A.M. van Balen 16 mei 2013

Zorgvastgoedcoöperatie. Juridische aspecten. Mr. J(an) P.A.M. van Balen 16 mei 2013 Zorgvastgoedcoöperatie Juridische aspecten Mr. J(an) P.A.M. van Balen 16 mei 2013 Zorgvastgoedcoöperatie ( ZVC ) De vennootschapsrechtelijke organisatievorm (bijv. de ZVC) is afhankelijk van vele factoren;

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013. Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars

BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013. Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013 Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars 1 OVER MAZARS Mazars Niet zomaar accountants en belastingadviseurs Geïntegreerde aanpak; accountancy,

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 15 juni 2017 Betreft: Reactie van de Commissie Wetsvoorstellen van

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

De openbare (water)weg als sportaccommodatie

De openbare (water)weg als sportaccommodatie De openbare (water)weg als sportaccommodatie Door: Henk Hensens 2011/ 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Sport in de BTW 2.1. Vrijstelling 3 2.2. Verlaagd btw-tarief 5 3. De Nijmeegse vierdaagse

Nadere informatie

Kunstgrasvelden en de integratielevering: mag de fiscus maar eenmaal heffen?

Kunstgrasvelden en de integratielevering: mag de fiscus maar eenmaal heffen? Kunstgrasvelden en de integratielevering: mag de fiscus maar eenmaal heffen? Recent heeft de Advocaat-Generaal (AG) van het Hof van Justitie zijn conclusie afgegeven in de zaak van de aanleg van nieuwe

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 i Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 Edelhoogachtbaar College, De uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 6 december 2012, nr. 11 / 04103, betreft de X in geschil zijnde vraag of belanghebbende,

Nadere informatie

Leegstand en de aftrek van voorbelasting

Leegstand en de aftrek van voorbelasting Leegstand en de aftrek van voorbelasting Een onderzoek naar de btw-behandeling van onroerend goed Master thesis: Fiscaal Recht, accent Indirecte Belastingen Auteur: S.H. (Steven) van Bunningen Administratienummer:

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

BTW en fondswerving Ondernemers moeten btw berekenen Geen btw voor vrijwillige bijdragen

BTW en fondswerving Ondernemers moeten btw berekenen Geen btw voor vrijwillige bijdragen BTW en fondswerving Drs. W. van Vliet Vorig jaar ontstond er ophef over de btw-heffing bij kerken. Dit naar aanleiding van een waarschuwing van de Europese Commissie aan het adres van de Nederlandse regering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-10-2008 Datum publicatie: 10-10-2008 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verkoop van (gebruikte) goederen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Wordt er overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel gehandeld? Door Laurens van Drie Nummer: 344531 Begeleider: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 11-10-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie