Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faq s Scheiden van Wonen en Zorg"

Transcriptie

1 Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar We proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Beleidsmatig Wat is het scheiden van wonen en zorg? De term scheiden van wonen en zorg is gekoppeld aan het voornemen dat de overheid had, om voor de lagere ZZP s de verblijfscomponent uit de ZZP-vergoeding te halen. Daarna werd dit voornemen aangepast tot een systematiek waarbij de NHC uit de ZZP-vergoeding werd gehaald. Inmiddels is het voornemen om de lichtste zorgzwaartepaketten (ZZP1, ZZP2 en op termijn ZZP3 en ZZP4) te extramuraliseren. Hiermee komt de oorspronkelijke ZZP te vervallen en wordt alleen nog de zorg via de extramurale tarieven van de AWBZ vergoed. Wat houdt extramuraliseren van de lichte ZZP s in? Het extramuraliseren houdt in dat de lichte ZZP s (1 en 2) en later de zwaardere ZZP s (3 en 4) geen indicatie voor verblijf meer krijgen. Men blijft in principe wonen waar men al woont. Het wonen in een zorginstelling (huren van een woonruimte) gebeurt alleen nog op basis van vrijwilligheid. Wordt scheiden van wonen en zorg genoemd in het regeerakkoord VVD/PvDA? In het regeerakkoord wordt ingegaan op verdere inperking van de AWBZ. Eén van de maatregelen die wordt genoemd is de extramuralisering van de ZZP4 vanaf Dit geldt alleen voor nieuwe cliënten/indicaties. Dit houdt in dat de bestaande intramurale AWBZ vanaf dan, alleen nog voorziet in de intramurale ouderen-, geestelijke gezondheids- en gehandicaptenzorg voor cliënten met een indicatie van ZZP5 en hoger. Op wie wordt scheiden van wonen en zorg van toepassing verklaard? Met brief van 28 september 2012 getiteld Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten geeft de Staatsecretaris van VWS aan dat ZZP1 en ZZP2 met ingang van 1 januari 2013, uitsluitend voor nieuwe cliënten, worden geëxtramuraliseerd. Concreet betreft dit de nieuwe cliënten van de VV1 en VV2 (sector verpleging en verzorging), GGZ1 en GGZ2 (geestelijke gezondheidszorg) en VG1 en VG2 (verstandelijke gehandicaptenzorg). In 2014 volgen de VV3, GGZ3 en VG3. In het regeerakkoord van oktober 2012 wordt aangegeven dat het extramuraliseren op termijn ook gaat gelden voor ZZP4. Wanneer wordt scheiden van wonen en zorg geëffectueerd? Voor de lichtere ZZP s 1 en 2 gaat het extramuraliseren in per 1 januari Voor ZZP3 is de ingangsdatum 2014 en ZZP4 zal in 2016 volgen. Komt er nog een vergoeding in de vorm van een mini-nhc voor gemeenschappelijke ruimten, zorginfrastructuur en overhead? Zoals de plannen er nu voor liggen komt deze mini-nhc er niet. Dit houdt in dat gemeenschappelijke ruimten, zorginfrastructuur, overhead e.d. via de huur, servicekosten of andere wijze dienen te worden bekostigd. Wel is de NZA-beleidsregel zorginfrastructuur nog van toepassing. Via deze beleidsregel wordt echter geen zorginfrastructuur vergoed die gelieerd is aan wonen.

2 Hoeveel cliënten krijgen te maken met het scheiden van wonen en zorg? De voorlopige schatting is dat in 2013 iets minder dan cliënten te maken krijgen met het scheiden van wonen en zorg. Is er sprake van een overgangsregime? Door het scheiden van wonen en zorg (extramuralisatie) eerst voor ZZP1 en 2 in te voeren (en dan alleen nog voor nieuwe cliënten) en een jaar later voor ZZP3, en in 2016 wellicht voor ZZP4, is er al sprake van een geregeld overgangsregime. Verdere aanpassingen aan de invoering van de extramuralisatie worden voorlopig niet verwacht. Bepaling van de huurprijs en de huurtoeslag Hoe wordt de huurprijs bepaald? Het Ministerie van VWS heeft in overleg met het Ministerie van BZK aangegeven dat de huurprijs van een zelfstandige en onzelfstandige woning wordt bepaald aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS- puntensystematiek). Dit houdt in dat alle ruimten die u wenst te gaan verhuren moeten worden gepunt. Dit kunt u doen aan de hand van het WWS, maar als handige tool kunt u ook het huurmodel Scheiden van Wonen en Zorg gebruiken. Het model is gratis beschikbaar via In hoeverre worden de nieuwe maatregelen in het regeerakkoord met betrekking tot bepaling van de maximale huurprijs ook voor scheiden van wonen en zorg van toepassing? In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de huurliberalisatiegrens intact blijft. Het woningwaarderingsstelsel zal worden vereenvoudigd door het puntensysteem lost te laten en als grondslag 4,5% van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken te nemen. Bij deze wijziging wordt echter geen uitzondering genoemd of ingangsdatum. Onduidelijk is of de maatregel ook voor verhuur in de gezondheidszorg gaat gelden, en wanneer dat dan in zou gaan. TNO zal u over dit punt blijven informeren. Hoe wordt huurtoeslag voor een onzelfstandige wooneenheid geregeld? Eigenaren van een woongebouw kunnen bij de Belastingdienst/toeslagen een woongebouw of woning aan wijzen als onzelfstandige woonruimte, waarvoor de huurder huurtoeslag kan ontvangen. Behalve de eigenaar kan ook degene die een project opstelt (zoals een project voor begeleid wonen) de aanwijzing aanvragen. Het gebouw of de woning moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - De woonruimte is geschikt en bestemd voor begeleid wonen, groepswonen door ouderen of daarmee vergelijkbare woonvorm; - De woonruimte is in eigendom van een instelling zonder winstoogmerk; - De woonruimte wordt verhuurd; - De woonruimte is zodanig verdeeld (met een huishouden van minimaal 3 kamers) dat deze naar het oordeel van het ministerie aanvaardbaar is in verband met een goede volkshuisvesting. Daarnaast kunnen ook andere, wettelijk toegewezen woongebouwen onder deze regeling vallen. Als op één GBA-adres (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) meerdere mensen staan ingeschreven behandeld de Belastingdienst dit als één huishouden. Hoe kan toch per persoon een huurtoeslag toegekend worden?

3 De Belastingdienst zal een aanvraag, waarbij blijkt dat op één GBA-adres meerdere mensen staan ingeschreven, in eerste instantie gewoon behandelen als ware het ook één huishouden. Pas als vervolgens bezwaar wordt gemaakt, kan de Belastingdienst dit handmatig corrigeren. De Belastingdienst is hier niet blij mee, omdat toeslagen bij voorkeur als massaal geautomatiseerd proces worden behandeld met liefst zo min mogelijk individuele handmatige uitzonderingen. Het verdient daarom de voorkeur om de gemeente te vragen om afzonderlijke GBA-adressen (bijvoorbeeld Dorpstraat 45 nummers a t/m z). Kunnen jongeren tot 23 jaar huurtoeslag aanvragen? Ja, jongeren tussen 18 en 23 jaar kunnen gewoon een huurtoeslag aanvragen. Wel geldt voor jongeren een lagere maximale huurgrens ( 366,-). Op deze grens is voor gehandicapte jongeren een uitzondering gemaakt. Kunnen minderjarigen ook huurtoeslag krijgen? In principe is er geen huurtoeslag voor minderjarigen mogelijk. Indien het kind wees is, is hierop een uitzondering mogelijk. Over andere gevallen specifiek binnen de gezondheidszorg, waarvan de ouders/verzorgers niet de huur kunnen (mee-)financieren, moet dit nog nader onderzocht worden. Kunnen echtparen die gescheiden wonen, bijvoorbeeld één thuis en één in een verzorgingshuis huurtoeslag aanvragen voor beide huren? Echtparen die gescheiden wonen en waar ieder voor zich een eigen huishouding heeft, is het mogelijk om voor beide huren een huurtoeslag aan te vragen. Moeten de cliënten zelf huurtoeslag aanvragen of mag de zorginstelling dat voor hen doen? Huursubsidie of huurtoeslag moet door de huurder (de cliënt) worden aangevraagd. Wel kan de verhuurder (de corporatie of instelling) de huurder hierin faciliteren. Huren en wetgeving Wie mag ruimte verhuren? In beginsel mag iedereen ruimte verhuren, daarvoor is geen vergunning of toelating nodig. Dit zelfde geldt voor aangewezen zorginstellingen, in het kader van de AWBZ. Is koppelverkoop van huur en zorg toegestaan? In beginsel is het niet toegestaan om een huurder in de huurovereenkomst te dwingen om ook de zorg van de betreffende aanbieder af te nemen. Tegen een dergelijke koppeling kan door de huurder altijd bezwaar worden gemaakt. Wel zijn er situaties mogelijk waardoor een dergelijke koppeling eventueel wel toegestaan is. Zo zou een koppeling van zorgafname en huur in het belang kunnen zijn van alle huurders als dit zou leiden tot een kwalitatieve betere zorg en meer zorg. Ook kan het zo zijn dat het soort aanbod van zorg alleen mogelijk is indien alle huurders deze zorg afnemen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van 24-uurs zorg. Voor elke koppeling moet de verhuurder goede argumenten hebben, de rechten die de huurder heeft zijn namelijk sterk en veel jurisprudentie is hiervan niet aanwezig.

4 Geldt er voor de toewijzing van toekomstige bewoners ook een inkomensgrens, zoals dat voor de sociale huursector van toepassing is? De regels die corporaties moeten naleven met betrekking tot de toewijzing van huurwoningen (waarbij huurders boven een inkomensgrens niet voor huur in aanmerking komen) geldt niet voor huurders die zijn aangewezen op zorg. Wat verandert er met betrekking tot verzekeringen? Nu wordt door de bewoners zelf de inboedelverzekering, WA-verzekering en zorgverzekering betaald. Dit verandert niet door het scheiden van wonen en zorg. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat er een scheiding komt tussen het huurdersbelang en het eigendomsbelang. Vallen zorginstellingen onder dezelfde wetgeving als de woningcorporaties? Nee, voor de woningcorporaties blijft de wetgeving gelden zoals deze ook nu het geval is. De zorginstellingen zullen niet onder deze wetgeving worden geschaard. Zorginstellingen zijn gewone, particuliere huisaanbieders. Ze zijn geen toegelaten instelling voor het ter beschikking stellen van sociale huurwoningen zoals woningcorporaties dat zijn. Wel hebben ze net als elke andere particuliere verhuurder, te maken met verhuurdersheffing. Ze hoeven zich niet te houden aan de inkomensgrenzen volkshuisvesting en kunnen geen beroep doen op het waarborgfonds sociale woningbouw. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning? In principe zijn zowel huurder als verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. Over het algemeen is de verhuurder verantwoordelijk voor de buitenkant, algemene ruimten en groot onderhoud in de woning (leidingen e.d.) en de verhuurder voor klein onderhoud in de woning. Hiervan kan contractueel worden afgeweken. Hoe zit het met het opzeggen van huur en huurbescherming? Voor cliënten van scheiden wonen en zorg gelden dezelfde regels als binnen de huurwet. Als de afgesproken huurperiode afloopt, of als de verhuurder de huur tussentijds wil opzeggen, heeft de huurder huurbescherming. De verhuurder moet een wettelijke reden hebben om de huur op te zeggen. Hij moet schriftelijk opzeggen, minimaal 3 maanden van te voren. Vervolgens moet de huurder akkoord gaan. Gebeurt dat niet, dan loopt het huurcontract gewoon door. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. Als de huurder wil vertrekken, moet deze de huur opzeggen binnen de opzegtermijn. De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, een tijdelijk huurcontract, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. De huurovereenkomst eindigt als u schriftelijk instemt met de opzegging. Gaat u niet binnen 6 weken akkoord, dan loopt de huurovereenkomst door. De verhuurder moet dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten beëindigen. Mag ik woningen gaan verhuren? Ja, iedereen mag woonruimte verhuren. Hiervoor is geen toelating of vergunning nodig. Voor zelfstandige woonruimte is er ook geen aanwijzing van de belastingdienst nodig. Mag ik mijn woningen ook verhuren aan huurders die geen zorg behoeven?

5 Ja, je mag ruimten verhuren aan huurders die geen zorg behoeven. Ik huur reeds bij een woningcorporatie. Moeten mijn cliënten nu ook bij de woningcorporatie huren? Hierin staat u vrij. U kunt de cliënten een huurcontract aanbieden van de woningcorporatie of zelf als verhuurder optreden. Komen de huurders in aanmerking voor huurtoeslag? Ja, indien de huurprijs is berekend conform het woningwaarderingsstelsel (of met behulp van het Huurmodel van TNO) en onder de liberalisatiegrens is vastgesteld, hebben de huurders (inkomensafhankelijk) recht op huurtoeslag. Wat is huurdersbelang? Als een huurder in het door hem gehuurde pand voor zijn rekening aanpassingen of verbeteringen heeft aangebracht, of tegen betaling heeft overgenomen van een vorige huurder, dan spreken we van huurdersbelang. Huurdersbelang is het belang, dat een huurder in/bij/aan een woning heeft. Welke verzekeringen zijn er nodig voor de huurder? Wanneer je een huis huurt, hoef je geen opstalverzekering of woonhuisverzekering af te sluiten. Omdat de verhuurder eigenaar is van het huis, is die verantwoordelijk voor het huis en het verzekeren daarvan. Maar wat in huis aanwezig is, is daarmee niet meteen ook verzekerd. Bij het huren van een huis ben je niet automatisch verzekerd tegen schade aan je interieur of meubelen. Je moet zelf als huurder nog een inboedelverzekering afsluiten om mogelijke schade aan je inboedel af te dekken. Huren en kosten Hoe krijg ik mijn kosten vergoed bij scheiden wonen en zorg? U ontvangt voor nieuwe met cliënten ZZP1 t/m 2 geen NHC inkomsten meer. Deze kosten moet u op een andere wijze vergoed zien te krijgen. Normaliter komen de inkomsten dan uit: - Kale huur: ter dekking van de investerings-/stichtingskosten, instandhouding inclusief onderhoud (exclusief dagelijks onderhoud); - Woonservicekosten: in rekening te brengen bij de huurder ter dekking van de kosten die samenhangen met het huren van de woning; - Zorgservicekosten: in rekening te brengen bij de huurder ter dekking van kosten die samenhangen met de zorg (alarmering e.d.); - AWBZ: uren/kosten voor persoonlijke verzorging, behandeling, begeleiding indien contractueel afgesproken met de verhuurder; - WMO: uren/kosten huishoudelijke hulp, afhankelijk van de indicatie en gemeenten, ook indien contractueel geregeld met de verhuurder; - Overige inkomsten: verhuur van ruimten, aanbieden van diensten aan derden, intern verrekende kosten.

6 Wie betaalt de energiekosten? Nu worden de energiekosten betaald door de instelling, bij het scheiden van wonen en zorg worden deze kosten betaald door de huurder (de verhuurder moet dit op een inzichtelijke en reële wijze aan de huurder doorrekenen). Wie betaalt de kosten voor voeding? Nu worden deze kosten betaald door de instelling. Na het scheiden van wonen en zorg gaan de cliënten deze kosten zelf betalen. Zij verzorgen zelf hun voeding of nemen dit af van de verhuurder (tegen betaling) of van een derde (tegen betaling). Welk deel van de energiekosten kan ik toerekenen aan mijn huurder? Bij individuele meters/gebruik: de gemaakte kosten. Geen individuele meters/gebruik: de gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt. Welke kosten (exclusief kapitaallasten) van algemene ruimten mag ik toerekenen aan mijn huurder? Daadwerkelijk gemaakte kosten van onderhoud maar ook energie e.d., verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt. Vastgoed Wat betekent scheiden wonen en zorg voor mijn vastgoed? Dit kan heel verschillend zijn. Van belang is wat uw cliëntenpopulatie op het moment is. Zit een groot deel van uw cliënten in de lichtere ZZP s, dan kan de beleidswijziging grote gevolgen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld uw leegstandpercentage. Het is van belang dat u bij het beheer en ontwikkelen van het vastgoed, goed voor ogen houdt dat de cliënten (huurders) meer keuzevrijheid zullen hebben en dat u derhalve uw vastgoed (huisvesting) dient af te stemmen op de gebruikerswensen. Daarnaast bestaat de kans dat u met de inkomsten uit verhuur aan cliënten en aan derden en met de overige inkomsten niet de kapitaallasten kunt financieren van uw huisvesting. Hoe verhoudt de NHC zich ten opzichte van de (maximale) huurprijs? De NHC bestaat uit meer dan de vergoeding van de kapitaallasten die betrekking hebben op het verblijf. Naast deze vergoeding zit er in de NHC bijvoorbeeld ook een deel voor zorginfrastructuur, maar ook een reservering voor groot onderhoud. Het is niet verstandig om de NHC te zien als een vergoeding voor kapitaallasten voor verblijf zoals de kale huur dit vaak wel is.

7

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Artikelen. Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie

Artikelen. Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie M.F. Mesu-Abbekerk, C.E. Philips-Santman, D.S.P. Roelands-Fransen, J.E. van der Werff en C.A. de Zeeuw 1 Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie De financiering van langdurige

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen Tineke Lupi Uitgave Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz Den Haag/Utrecht, januari 2015 Redactie: Wim Vierling Auteur:

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie