NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014"

Transcriptie

1 NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014

2 1.1 Certificering longfunctieafdelingen Verantwoordelijke functie: NVLA : Bestuur Het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek op longfunctieafdelingen middels een gestandaardiseerd formulier (visitatievragenlijst) en een visitatie. Bij een positief resultaat wordt de longfunctieafdeling gecertificeerd door de NVLA. Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit het invullen van een visitatievragenlijst door een longfunctieanalist en een visitatie door daartoe opgeleide collega longfunctieanalisten (auditoren). De ingevulde visitatievragenlijst wordt getoetst door twee auditoren. Naar aanleiding van de toetsing wordt de longfunctieafdeling bezocht (gevisiteerd) door dezelfde twee auditoren. Wanneer het kwaliteitsonderzoek positief wordt beoordeeld in een rapport van bevindingen, dan ontvangt de deelnemende longfunctieafdeling een certificaat waaruit blijkt dat de afdeling werkt conform de kwaliteitscriteria van de NVLA. De afdeling is op dat moment gecertificeerd voor een periode van vijf jaar. Elke longfunctieafdeling wordt minimaal 1 x per 5 jaar uitgenodigd voor een visitatie door de NVLA. Deze visitatie is een voorbereiding op de kwaliteitsvisitatie van de NVALT. NB: De visitatie van de NVLA is vrijwillig (er is geen wettelijke verplichting) maar noodzakelijk indien de longfunctieafdeling wil voldoen aan de normen van de NVALT kwaliteitsvisitatie en sbla opleidingsbevoegdheid gewenst is. Alle longfunctieafdelingen die een opleidingsplaats voor leerling longfunctieanalisten willen aanbieden, zullen na 1 januari 2020 over een kwaliteitscertificaat van de NVLA dienen te beschikken. Doel: Het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek (certificering) middels beoordeling van een gestandaardiseerd formulier en een visitatie met als doel het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van het longfunctieonderzoek om een juiste diagnose te kunnen waarborgen. Klant: 1. (Long)artsen 2. sbla 3. Patiënt 4. Zorgverzekeraars 5. Directie ziekenhuizen Input: NVALT kwaliteitsvisitatie: De NVALT kwaliteitsvisitatie vindt 1 keer per 5 jaar plaats. Voorafgaand aan de NVALT kwaliteitsvisitatie zullen de longfunctieafdelingen beoordeeld worden middels een kwaliteitsonderzoek door de NVLA. De resultaten uit het NVLA-kwaliteitsonderzoek worden meegenomen in de kwaliteitsvisitatie van de NVALT. Om longfunctieafdelingen de kans te geven zich te verbeteren, bij een negatieve evaluatie, wordt een termijn aangehouden van de NVALT kwaliteitsvisitatie min 2 jaar. Middelen: 1. NVLA visitatievragenlijst longfunctieafdeling 2. Programma visitatie 3. Checklist visitatie 4. Visitatiereglement 5. Rapport van bevindingen (voorgaande visitatie) 6. Bekostiging (voorwaardelijk) Output: 1. Rapport van bevindingen 2. Certificaat 2-10

3 3. Opname in kwaliteitsregister NVLA Actoren: Proceseigenaar: Bestuur NVLA Overige actoren: 1. Visitatiecommissie, waarin zitting hebben ca. 15 tot 20 auditoren en een coördinator. 2. Ad hoc Commissie Rapportage. Uit de visitatiecommissie worden 3 personen gekozen die zitting nemen in de Commissie Rapportage. 3. Longfunctieanalist. Kaders: 1. NVALT kwaliteitsvisitatie 2. Instellingsaccreditaties Prestatie indicatoren (PI's): 1. Een kwaliteitsonderzoek vindt minimaal 1 keer per 5 jaar plaats. 2. Iedere longfunctieafdeling wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het kwaliteitsonderzoek. 3. Binnen 5 jaar is 100% van de longfunctieafdelingen uitgenodigd voor een visitatie % van de uitgenodigde longfunctieafdelingen doet daadwerkelijk mee aan het kwaliteitsonderzoek. 5. Alle longfunctieafdelingen die een opleidingsplaats aanbieden, dienen na over een certificaat van de NVLA te beschikken. 6. Een certificaat wordt verstrekt indien: a. Aan alle vereisten in de visitatievragenlijst wordt voldaan. b. De toegestuurde documenten aan de daarvoor geldende vereisten voldoen. c. Op de toegestuurde longfunctierapporten staat een juiste klinische beoordeling beschreven. d. De auditoren tijdens de visitatie constateren dat inderdaad aan de vereisten wordt voldaan. e. De informatie verkregen uit de interviews overeenstemt met de informatie in de visitatievragenlijst en de overige toegestuurde documenten. f. De auditoren oordelen dat een vereiste waaraan deels wordt voldaan, met het verbeterplan dienaangaande binnen een jaar aan de vereiste wordt voldaan. g. De auditoren tijdens de visitatie een niet voldoende beoordeling bespreken en bijstelling van het beoordelingsproces terugvinden in het verbeterplan dienaangaande. NB: Punt a., b. en c. worden vastgesteld voor de visitatie aan de hand van de toegestuurde documenten. Punt d. en e. worden vastgesteld tijdens de visitatie. f. en g. worden vastgesteld na ontvangst van een eventueel verbeterplan. 3-10

4 4-10

5 1 NVALT kwaliteitsvisitatie - 2 jaar De NVALT kwaliteitsvisitatie vindt 1 keer per 5 jaar plaats. Voorafgaand aan de NVALT kwaliteitsvisitatie zullen de longfunctieafdelingen beoordeeld worden middels visitatie door de NVLA. De resultaten uit de NVLA visitatie worden meegenomen in de NVALT kwaliteitsvisitatie. Om longfunctieafdelingen de kans te geven zich te verbeteren, bij een negatieve evaluatie, wordt een termijn aangehouden van de NVALT kwaliteitsvisitatie min 2 jaar. 2 Toegang geven tot de visitatievragenlijst 1. Geven van toegang tot de visitatievragenlijst aan de longfunctieanalist of de verantwoordelijke van de longfunctieafdeling. 2. Verzoeken om het (digitale) formulier in te vullen. 3. De ontvanger in kennis stellen van de responstijd van 2 maanden. 4. Versturen van een factuur ter dekking van de kosten voor deelname aan het kwaliteitsonderzoek. Alle longfunctieafdelingen die over twee jaar een kwaliteitsvisitatie van de NVALT krijgen worden uitgenodigd voor deelname aan het kwaliteitsonderzoek van de NVLA. De longfunctieafdeling krijgt bij de uitnodiging toegang tot een gestandaardiseerd formulier waarin de kwaliteitscriteria van de NVLA zijn opgenomen. Dit formulier dient ter voorbereiding op de visitatie. 3 NVLA visitatievragenlijst Document: NVLA visitatievragenlijst Gestandaardiseerd formulier ter voorbereiding op de visitatie met daarin de kwaliteitscriteria van de NVLA. 4 Uitnodiging deelname kwaliteitsonderzoek NVLA 5 Factuur Document: Uitnodiging deelname kwaliteitsonderzoek NVLA Document: Factuur 6 Invullen visitatievragenlijst Verantwoordelijke functie: Ziekenhuis : Longfunctieanalist 1. Invullen van de visitatievragenlijst door de longfunctieanalist. Het formulier wordt digitaal ingevuld. De responstijd is maximaal 2 maanden. 2. Na het invullen van het formulier wordt deze besproken door de longfunctieanalist met de verantwoordelijk longarts. Daarnaast bespreken van het formulier met de verantwoordelijke van de longfunctieafdeling, de opleider en de praktijkbegeleiders (voor zover van toepassing). NB: Na 2 maanden wordt de toegang tot het formulier beëindigd. 7 Opzoeken voorbeeldrapporten Verantwoordelijke functie: Ziekenhuis : Longfunctieanalist 5-10

6 Opzoeken van geanonimiseerde rapporten van een probleemloos en een moeizaam verlopen meting van afgelopen of lopende maand, van: 1. Spirometrie 2. CO diffusie 3. TLC 4. BHR Daarnaast aanleveren van 5 beoordeelde rapporten van cardio pulmonale inspanningstesten. Het betreft een longfunctieverslag naar de arts evenals een rapport (curves en getallen) waarop alle pogingen zichtbaar zijn met bijbehorende SOP (Standard Operation Procedure / Protocol). De rapporten worden geupload in ADAS. 8 Accorderen en versturen formulier Verantwoordelijke functie: Ziekenhuis : Longfunctieanalist Laten accorderen van de visitatievragenlijst door de verantwoordelijke longarts. De vragenlijst wordt tevens ondertekend door de verantwoordelijke van de longfunctieafdeling. Ondertekening vindt plaats via een standaardsjabloon in ADAS. Nadat het formulier geaccordeerd is door de verantwoordelijke van de longfunctieafdeling en de protocollen en voorbeeldverslagen in ADAS zijn geupload. kunnen deze worden verstuurd via ADAS. 9 Ontvangen visitatievragenlijst 1. Bewaken van de ontvangst van het geaccordeerde ingevulde vragenlijst, protocollen en de voorbeeldverslagen. 2. Controleren of de longfunctieafdeling de factuur heeft betaald. 10 Ingevuld formulier en betaling binnen? Zijn de visitatievragenlijst met gevraagde bijlagen en alle verslagen binnen? 11 Sturen reminder Na 6 weken (na toegang geven tot het digitale formulier) sturen van een reminder (gaat automatisch via ADAS). 12 Reminder Document: Herinneringsmail invullen vragenlijst en factuur Reminder invullen visitatievragenlijst en / of betaling factuur. 13 Uitnodigen voor visitatie 1. Samen met het ziekenhuis inplannen van een visitatiedatum (=VD). 2. Tevens inplannen van twee auditoren. 6-10

7 3. Drie maanden voorafgaand aan deze VD ontvangt de gevisiteerde afdeling een uitnodigingsbrief met daarin het programma van de visitatie en een inlogcode voor ADAS. 14 Uitnodigingsbrief en programma visitatie Document: Uitnodigingsbrief en programma visitatie In de uitnodiging wordt het programma van de visitatie opgenomen. Het programma ziet er als volgt uit: 30 minuten: Gesprek met leidinggevende over beleid en organisatorische aspecten. 30 minuten: Gesprek met een longarts over de nascholing, beoordeling van longfunctieverslagen en de betrokkenheid bij de longfunctieafdelingen. 30 minuten : Gesprek met een longfunctieanalist over toepassen van de werkwijzen en protocollen, back-up van collega s en longartsen, bekwaamheid en de kwaliteit van de afdeling. 30 minuten : Gesprek met een leerling (indien aanwezig) over het opleidingsplan, de begeleiding en welke onderzoeken de leerling zelfstandig uitvoert. 30 minuten: Rondgang en gesprek met medewerkers ter plaatse. 60 minuten: Onderling overleg auditoren 30 minuten: Nabeschouwing 15 Checklist visitatie Document: Checklist visitatie De checklist biedt een kader voor het uitvoeren van de visitatie. Ter voorbereiding kan hierin o.a. opgenomen worden wat de sterke en zwakke punten uit elk domein zijn. 16 Voorbereiden visitatie Verantwoordelijke functie: Visitatiecommissie : Auditor 1. Voorbereiden van de visitatie d.m.v. het doornemen van de visitatievragenlijst, de bijbehorende verslagen en indien aanwezig de rapporten van bevindingen van voorgaande visitaties. 2. Bij vragen of onduidelijkheden kan voorafgaand aan de visitatie al contact gezocht worden met de betrokken longfunctieanalist. 17 Visiteren afdeling Verantwoordelijke functie: Visitatiecommissie : Auditor Uitvoeren van een visitatie op locatie door beide auditoren. Aan de hand van de visitatievragenlijst en de checklist visitatie wordt de afdeling doorgelicht. De antwoorden uit de visitatievragenlijst worden getoetst aan de werkelijkheid. Daarnaast worden de opmerkingen en verbeteringen uit een eventueel voorgaand kwaliteitsonderzoek besproken tijdens de visitatie. Er wordt gecheckt of de verbeteringen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Tijdens de visitatie wordt gesproken met: - de verantwoordelijke longfunctieanalist - een voor de longfunctie verantwoordelijk longarts - een leidinggevende (teamleider) - de leerling en de praktijkopleider (indien aanwezig) Er wordt altijd met minimaal 2 longfunctieanalisten gesproken. Eén van de twee kan ook een leerling of teamleider zijn. De visitatie op locatie duurt ca. 4 uur. 7-10

8 18 Opstellen rapport van bevindingen Verantwoordelijke functie: Visitatiecommissie : Auditor 1. Opstellen van een rapport van bevindingen binnen 6 weken na de visitatie. Het rapport wordt door beide auditoren geaccordeerd. 2. In het rapport van bevindingen wordt opgenomen of de longfunctieafdeling aan de normeisen voldoet en gecertificeerd wordt. 3. Het rapport van bevindingen wordt voorgelegd aan de ad-hoc Commissie Rapportage voor een extra check. 19 Rapport van bevindingen Document: Rapport van bevindingen In het rapport van bevindingen komen de 5 domeinen uit de visitatievragenlijst terug. Tevens worden er adviezen ter verbetering opgenomen. 20 Controleren verslaglegging Verantwoordelijke functie: Visitatiecommissie : Rapportage commissie 1. Binnen 4 weken na ontvangst van het verslag controleren van de verslaglegging of deze voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en uniformiteit. 2. Indien akkoord, ondertekenen van het rapport van bevindingen. 3. Indien de verslaglegging niet voldoet overleggen met de beide auditoren over eventuele aanpassingen. 21 Rapportage commissie akkoord? Is de verslaglegging in het rapport van bevindingen akkoord? 22 Doorsturen rapport van bevindingen 1. Het definitieve rapport van bevindingen (2 exemplaren) wordt verstuurd via ADAS naar de longfunctieanalist en de verantwoordelijke van de longfunctieafdeling als ook aan de verantwoordelijke longarts van de longfunctieafdeling. Een akkoord van beide auditoren is vastgelegd in ADAS. De namen van beide auditoren staan vermeld in dit rapport. 2. De conclusies van het rapport en de aanbevelingen worden ook toegestuurd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur van de gevisiteerde instelling. 23 Longfunctieafdeling akkoord? Gaat de longfunctieafdeling akkoord met het rapport van bevindingen? 24 Ondertekenen voor gezien Verantwoordelijke functie: Ziekenhuis : Longfunctieanalist Indien de longfunctieanalist niet akkoord gaat met de verslaglegging en de bevindingen dan ondertekent de longfunctieanalist in ADAS voor gezien. Eventuele "feitelijke onjuistheden" worden doorgegeven aan de auditoren 8-10

9 25 Aanpassen 'feitelijke onjuistheden" Verantwoordelijke functie: Visitatiecommissie : Auditor Indien er feitelijke onjuistheden in het rapport staan, zoals tenaamstellingen, kunnen deze worden aangepast door de auditoren. Het gewijzigde rapport wordt geupload in ADAS. 26 Bezwaar en beroep Proces: Bezwaar en beroep Indien een longfunctieafdeling het oneens is met de uitkomsten uit het visitatieproces of de gevolgde procedure kan bezwaar en beroep worden ingesteld. 27 Ondertekenen voor akkoord De longfunctieafdeling ondertekent het rapport voor akkoord en upload dit in ADAS. 28 Certificatie behaald? Is aan de 7 criteria (5, indien geen verbeterplan nodig was) beschreven bij de prestatieindicatoren (PI's) voldaan? 29 Opstellen verbeterplan Verantwoordelijke functie: Ziekenhuis : Longfunctieanalist Opvolgen van de adviezen ter verbetering aan de hand van het rapport van bevindingen. De afdeling stelt binnen een half jaar een verbeterplan op en kan deze ter beoordeling voorleggen aan de auditoren via ADAS. 30 Verbeterplan Document: Verbeterplan In het verbeterplan worden de belangrijkste knelpunten benoemd en zo SMART mogelijk geformuleerd. 31 Beoordelen verbeterplan Verantwoordelijke functie: Visitatiecommissie : Auditor Beoordelen van het verbeterplan. Indien het verbeterplan leidt tot herziening van het oordeel van de auditoren en de afdeling alsnog gecertificeerd wordt, dan wordt het rapport van bevindingen aangepast / aangevuld, 32 Vastleggen in register Indien de afdeling wordt gecertficeerd wordt dit opgenomen in het register op de website van de NVLA. Nadat alle longfunctieafdelingen in de mogelijkheid gesteld zijn om deel te nemen aan het kwaliteitsonderzoek wordt dit openbaar. NB: 9-10

10 Het rapport is niet openbaar, alleen de certificering. 33 Sturen certificaat Sturen van een certificaat. 34 Certificaat NVLA Document: Certificaat NVLA 35 Archief Visitatie Het certificaat en de rapporten worden gearchiveerd. Rapporten worden minimaal 10 jaar bewaard

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Onderwerp Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Status Procedure Datum van vaststelling April 2001, vernieuwd

Nadere informatie

Visitatie vragenlijst Vragenlijst voorbeeld

Visitatie vragenlijst Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten ADAS-CBO ADAS - CBOVragenlijst voorbeeld Pagina 1 Visitatie vragenlijst Vrije vragenlijst 1 - Algemene informatie over de afdeling

Nadere informatie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie 030413 Inhoud INLEIDING I. ALGEMENE BEPALINGEN II. COMMISSIE en WERKGROEP III. VISITEUR IV. VISITATIETEAM V. VISITATIE VI. FINANCIEN VII. AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Alles over visitatie bij de NVVP

Alles over visitatie bij de NVVP Alles over visitatie bij de NVVP Wat is visitatie? Visitatie betekent letterlijk: bij collega s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit

Nadere informatie

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement 31 januari 2011 Inhoud I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 II. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 2 III. PLENAIRE VISITATIECOMMISSIE...

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Certificatiemethodiek. Keurmerk

Certificatiemethodiek. Keurmerk Certificatiemethodiek Keurmerk Versie maart 2017 Certificatiemethodiek CTC-Keurmerk Inleiding In dit document zijn de certificatiemethodiek stappen beschreven voor CTC-Keurmerk (Keurmerk) van Stichting

Nadere informatie

1. Visitatie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVVP en is daarmee verplicht voor leden van de NVVP.

1. Visitatie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVVP en is daarmee verplicht voor leden van de NVVP. Visitatiereglement Inleiding Visitatie betekent letterlijk: bij collega s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en daarmee de kwaliteit van de praktijkvoering

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld.

1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld. Reglement visitatie specialisten ouderengeneeskunde 1. Algemene bepalingen 1.1 Visitatie Een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep specialisten ouderengeneeskunde de omstandigheden

Nadere informatie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017 Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017 Inhoud INLEIDING I. ALGEMENE BEPALINGEN II. II. COMMISSIE en WERKGROEP III. III.

Nadere informatie

Reglement kwaliteitsvisitatie NVOG

Reglement kwaliteitsvisitatie NVOG Reglement kwaliteitsvisitatie NVOG Versie dd. 29 september 2016 Besproken op PVC dd. 1 september 2016 Besproken op DB Koepel Kwaliteit dd. 5 oktober 2016 Ter toetsing aangeboden op de NVOG website van

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV optimaal - meer dan 36/50 behandelingen versie 3.0. laatst gewijzigd op

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV optimaal - meer dan 36/50 behandelingen versie 3.0. laatst gewijzigd op Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV optimaal - meer dan 36/50 behandelingen versie 3.0. laatst gewijzigd op 10-07-2017 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV optimaal van De Friesland

Nadere informatie

Stichting Beroepsopleiding Longfunctie Assistenten. Accreditatie-eisen opleidingsziekenhuis Longfunctieanalist

Stichting Beroepsopleiding Longfunctie Assistenten. Accreditatie-eisen opleidingsziekenhuis Longfunctieanalist Accreditatie-eisen opleidingsziekenhuis Longfunctieanalist Verlenen van de opleidingsbevoegdheid: Voor het volgen van de opleiding Longfunctieanalist aan LOI Hogeschool is een leer- werkovereenkomst met

Nadere informatie

CASPIR Refresher Course 2015

CASPIR Refresher Course 2015 CASPIR Refresher Course 2015 Namens ROH West-Nederland nodigen wij graag uit voor de bijeenkomst ten behoeve van de her- certificering van uw behaalde CASPIR certificaat. Deze bijeenkomst wordt mogelijk

Nadere informatie

Stichting Beroepsopleiding Longfunctie Assistenten

Stichting Beroepsopleiding Longfunctie Assistenten Accreditatie-eisen opleidingsziekenhuis Hbo Longfunctieanalist Verlenen van opleidingsbevoegdheid: Voor het volgen van de opleiding hbo Longfunctieanalist aan LOI Hogeschool is een praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Visitatie Opstapvariant voor IQual-groepen

Visitatie Opstapvariant voor IQual-groepen 17-7-2015 Visitatie Opstapvariant voor IQual-groepen Juli 2015 KNMT praktijkvisitatie Professioneel en onafhankelijk Dit betreft de KNMT-praktijkvisitatie, waarbij de assistentvisiteur één van de leden

Nadere informatie

Vastgesteld 10 april 2014. Visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Vastgesteld 10 april 2014. Visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Vastgesteld 10 april 2014 Visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties I. Algemene bepalingen Visitatie Een periodiek bezoek aan een vakgroep ter plaatse door een visitatiecommissie ad hoc van de Vereniging.

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Start derde thematische beoordeling Binnenkort starten wij met de derde thematische

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Visitatie Traumazorg Regio TraumaNet AMC

Visitatie Traumazorg Regio TraumaNet AMC Visitatie Traumazorg Regio TraumaNet AMC Versie september 2015 1 Inhoud Inleiding 3 1. Begripsomschrijving 3 2. Het visitatieproces 2.1 Voorbereiding 3 2.2 Visitatiebezoek 4 2.3 Visitatieverslag 5 2.4

Nadere informatie

TEAMLEDEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE NAAV

TEAMLEDEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE NAAV TEAMLEDEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE NAAV BRAM DOORGEEST (tandarts) JAN WILLEM GAASBEEK JANZEN (arts) JOHN LIE (arts) NICO VAN AMSTEL (arts) TJOEY VAN DE BROEK (arts) MARIAN RAPPOLDT (arts) SJOERD BLOMME

Nadere informatie

REGLEMENT voor KWALITEITSVISITATIE Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

REGLEMENT voor KWALITEITSVISITATIE Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie REGLEMENT voor KWALITEITSVISITATIE Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Preambule Om als psychiater geherregistreerd te worden moet zijn voldaan aan de eisen uit het Kaderbesluit van het CCMS (artikel

Nadere informatie

Visitatiereglement voor STZ ziekenhuizen

Visitatiereglement voor STZ ziekenhuizen Visitatiereglement voor STZ ziekenhuizen Utrecht, 21 november 2014 1 Pre-ambule De ledenvergadering van de STZ heeft in 2006 criteria geaccordeerd voor toelatings-en (her)visitaties. Sindsdien worden de

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Opstellen en beheren van regionale documenten

Opstellen en beheren van regionale documenten Opstellen en beheren van regionale # Geldigheid 2 jaar na laatste wijziging # Datum laatste wijziging 13 oktober 2015 # Beoordelaars Mw. J. van der Stel, coördinator Kwaliteit Maasstad Ziekenhuis Mw. Ir.

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau CoCo (GOB) Van Harenstraat BZ ST.-ANNAPAROCHIE Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau CoCo (GOB) Van Harenstraat BZ ST.-ANNAPAROCHIE Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau CoCo (GOB) Van Harenstraat 128 9076 BZ ST.-ANNAPAROCHIE Registratienummer 230732719 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: het Bildt Datum inspectie: 31-03-2016

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Samenvatting Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Swinkels & de Jong. In de praktijk

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Handleiding bij het Certificatieschema van Stichting SCOOR Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Deel 1 1. Inleiding 2. Wat is het Certificatieschema? 3. Doel van en voorwaarden voor certificering door

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk Geachte heer, mevrouw, U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

REGLEMENT VISITATIE. Reglement Visitatie

REGLEMENT VISITATIE. Reglement Visitatie Reglement Visitatie 17 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE III Reglement Visitatie Hoofdstuk 1 Algemeen 18 Hoofdstuk 2 Doelstelling 19 Hoofdstuk 3 Visitatie 19 Hoofdstuk 4 Taak visitatieteam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Preambule Het reglement erkenning opleiders in het aandachtsgebied regelt de erkenning door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder?

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Invitational herziening kwaliteitssysteem dialyse, 21 juni 2017 Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN 1 Afbakening

Nadere informatie

FAQ - LIJST. 2. Vraag: Worden de auditors op de hoogte gehouden van ontzettingen uit het ambt en van waarnemingen? Antwoord: Nee.

FAQ - LIJST. 2. Vraag: Worden de auditors op de hoogte gehouden van ontzettingen uit het ambt en van waarnemingen? Antwoord: Nee. FAQ - LIJST 1. Er zijn diverse kantoren met meerdere vestigingen. Het kan voorkomen dat een kantoor vestigingen heeft waar uitsluitend (aantoonbaar) incassowerkzaamheden worden uitgevoerd. Moeten deze

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Actuele informatie bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Geldig vanaf 1 november 2017; vervangt de versies van 1 januari 2016 en 1 juni 2017. 1 Vertrouwen in zorg 2 Normen van toepassing voor

Nadere informatie

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0 Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.0 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan HL JOURE Registratienummer

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan HL JOURE Registratienummer Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan 5 8501 HL JOURE Registratienummer 737175485 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Fryske Marren Datum inspectie: 07-10-2015

Nadere informatie

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Versie 1.0 Corsa nummer Auteur G. Holt Datum 23 mei 2013 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Inleiding Het bestuur van de NVU heeft ruim een jaar geleden een adviescommissie ingesteld met de volgende opdracht: knelpunten en tekortkomingen in

Nadere informatie

Villa Kakelbont. Inhoud

Villa Kakelbont. Inhoud Inhoud Werkinstructie 2 Procedure 3 Jaarplanning 4 Uitnodiging 10 minutengesprekken 5 Inschrijfformulier 10 minutengesprekken 6 Evaluatieformulier 10 minutengesprekken pedagogisch medewerker 7 PRAVOO Pagina

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren.

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Handvatten voor onderzoek naar aanleiding van seksueel geweld tussen cliënten onderling of tussen cliënten en derden (niet zijnde medewerkers) met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

NAAV visitatie. Inhoudelijke toelichting op het NAAV visitatiereglement. De NAAV visitatie commissie John Lie, Amersfoort, 12 februari 2016

NAAV visitatie. Inhoudelijke toelichting op het NAAV visitatiereglement. De NAAV visitatie commissie John Lie, Amersfoort, 12 februari 2016 NAAV visitatie Inhoudelijke toelichting op het NAAV visitatiereglement. De NAAV visitatie commissie John Lie, Amersfoort, 12 februari 2016 Waar staan we? De verzekeraar betaalt de CAM diensten uit eigen

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Toezichthouder: GGD IJsselland 2 van 12 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...6 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie