Wat is kwaliteitsvisitatie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is kwaliteitsvisitatie?"

Transcriptie

1 Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie, die hiervoor jaarlijks ondermeer een trainingsdag volgen. Kwaliteitsvisitatie van een maatschap (of vakgroep) chirurgie betekent dat een groep collega s de betreffende maatschap op locatie bezoekt, en hun functioneren beoordeelt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten, waarbij de nadruk ligt op zelfevaluatie. De betreffende maatschap levert een rapport aan met gegevens over het ziekenhuis, aantallen patiënten, operaties, polikliniekbezoeken, en gegevens over de chirurgen met betrekking tot nascholing, wetenschappelijk onderzoek, commissiewerk, aandachtsgebieden, werkverdeling en lidmaatschappen. Als achtergrondinformatie worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van huisartsen, medische staf, raad van bestuur, assistenten, OK personeel, verpleging van de afdeling en de polikliniek en een klachtenfunctionaris. Na bestudering van alle gegevens wordt door de visitatiecommissie ad hoc een visitatieverslag gemaakt. Dit visitatieverslag wordt eerst aangeboden aan de gesprekspartners ter correctie van eventuele feitelijke onjuistheden. Daarna wordt het, zo nodig voorzien van commentaar van de maatschap (of vakgroep) of andere gesprekspartners, besproken in de plenaire vergadering van de Commissie Kwaliteitsvisitatie. Vervolgens wordt het verslag, vergezeld van de nodige adviezen aan de betreffende maatschap toegestuurd. Een kopie van het verslag wordt gezonden aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De conclusie en adviezen worden gestuurd naar de Raad van Bestuur van het betreffende ziekenhuis. Als er geen problemen zijn, wordt de maatschap na vijf jaar opnieuw gevisiteerd. Bij kleinere tekortkomingen wordt de maatschap na twee jaar opnieuw gevisiteerd. Als er grote problemen zijn, wordt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde persoonlijk op de hoogte gebracht. Wanneer na herhaalde visitaties wederom geen verandering en verbetering kan worden geconstateerd, kan bijvoorbeeld besloten worden dat opnieuw visiteren niet meer zinvol wordt geacht. De consequentie daarvan kan zijn dat de betreffende chirurg(en) niet meer voldoen aan één van de eisen voor herregistratie bij de MSRC. Vanaf 2002 heeft de commissie kwaliteitsvisitatie geparticipeerd in het project actualisatie visitatie van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, in samenwerking met de Raad voor Wetenschap, Onderwijs en Kwaliteit van de OMS. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is een nieuw visitatiemodel ontwikkeld met nieuwe instrumenten voor zelfevaluatie, waarmee in 2004 de eerste ervaringen zijn opgedaan. Sinds medio 2005 worden alle kwaliteitsvisitaties volgens dit model verricht. De inhoud van de visitatie wordt regelmatig aan voortschrijdend inzicht aangepast. Combinatie met de opleidingsvisitatie

2 Sinds 1 januari 2005 is deelname aan kwaliteitsvisitatie verplicht voor herregistratie van alle medische specialisten (kaderbesluit CCMS december 2004). Voor deze tijd werd in opleidingsziekenhuizen alleen een opleidingsvisitatie verricht. Sinds het kaderbesluit moet dus ook aan opleidingsziekenhuizen een kwaliteitsvisitatie worden aangeboden. Gezien het feit dat de informatie voor de opleidingsvisitatie en de kwaliteitsvisitatie een grote overlap heeft, heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde besloten deze visitaties gecombineerd te laten plaatsvinden. Deze combinatie vergt een goede samenwerking tussen de Commissie Kwaliteitsvisitatie en het Concilium Chirurgicum. In goed overleg wordt continu gewerkt aan verdere evolutie van de visitatie. De commissie ad hoc onder leiding van een voorzitter uit hetzij het Concilium hetzij de Commissie Kwaliteitsvisitatie bestaat verder uit een tweetal leden van het Concilium en een tweetal leden uit de Commissie Kwaliteitsvisitatie aangevuld door een assistent in opleiding en ondersteuning door het Bureau. Voorafgaand aan de visitatie wordt door de commissie ad hoc telefonisch vergaderd om de dag goed voor te bereiden en zo nodig aanvullende informatie te vragen. Het ligt in de bedoeling om een vaste groep voorzitters te gaan benoemen die regelmatig getraind en bijgeschoold gaan worden. De rapportage van de opleidingsvisitatie wordt beoordeeld door de MSRC en het gedeelte van de kwaliteitsvisitatie door de Commissie Kwaliteitsvisitatie. De nieuwe instrumenten voor zelfevaluatie - Quick Scan: De Quick Scan geeft mbv een vragenlijst de mogelijkheid om de sterke en zwakke kanten van een maatschap (vakgroep) in kaart te brengen. De Quick Scan is opgebouwd uit een vijftal vragenlijsten met stellingen over het functioneren van een maatschap. De volgende aspecten van het functioneren worden bevraagd: gedeelde doelen/taakopdracht, maatschapstructuur, besluitvorming en ondersteunende systemen, communicatie en klimaat, resultaten en reputatie. Een voorbeeld van een stelling is: We maken gebruik van elkaars sterke kanten. Voor elke stelling moet door elke chirurg op een schaal van 1 t/m 5 ingevuld worden in welke mate de chirurg de stelling van toepassing vindt op de huidige situatie in de maatschap. Daarnaast moet van de stelling het belang worden aangegeven eveneens met een score van 1 t/m 5. Met een formule kan hiermee een prioriteitgetal berekend worden. Het resultaat van de Quick Scan is een prioriteitenlijst met aspecten van het maatschapsfunctioneren waarvan de maatschap vindt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. De bedoeling is dat deze resultaten worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van (een agenda voor) verbeteracties waaraan de maatschap de komende periode wenst te gaan werken. Als de Quick Scan jaarlijks herhaald wordt biedt dit goede mogelijkheden voor verbeteringen en is het een belangrijk hulpmiddel bij het schrijven van een jaarverslag en het ontwikkelen van een beleidsplan. - Evaluatie van zorg: Evaluatie van zorg kent een drietal kwaliteitsaspecten: evaluatie van zorguitkomsten, evaluatie van (gebruik van) richtlijnen, en evaluatie van zorgprocessen. Voor het beoordelen van de zorguitkomsten wordt gebruik gemaakt van de complicatieregistratie: wordt deze bijgehouden, besproken, en worden er verbeteracties gepland naar aanleiding

3 van de besprekingen? Zijn er bijzondere (aantallen) complicaties in vergelijking met andere ziekenhuizen? Zorgprocessen worden geëvalueerd m.b.v. de KISZ-lijst. (zie onder) - KISZ vragenlijst: KISZ staat voor Kwaliteits-Inventarisatie en -Signalering van Zorgprocessen. De lijst registreert of, en hoe effectief, overlegstructuren, en afstemming en coördinatie van zorg in de dagelijkse praktijk zijn geregeld. Aan de hand van de vragenlijst krijgt de maatschap inzicht in de vakinhoudelijke afstemming binnen de samenwerkingsverbanden (overdracht, visites, eenheid van medisch beleid) op alle niveaus. Met dit inzicht kan de maatschap de processen, waar nodig, verbeteren. - Patiënt tevredenheid onderzoek: Er bestaat steeds meer behoefte aan de mening van de patiënt over de medisch zorg. Een onderzoek naar patiënttevredenheid kan zeer informatief zijn, zeker als dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Er is gekozen voor een vragenlijst op basis van de internationaal gebruikte en gevalideerde EUROPEP vragenlijst. Deze vragenlijst is ontwikkeld voor de huisartsenpraktijk en omgezet voor de setting van de medisch specialist. De vragenlijst voor de NVvH bestaat uit 15 vragen, onderverdeeld in drie domeinen: de organisatie, de verpleegkundigen en de baliemedewerkers, en de specialist. Er worden 30 vragenlijsten uitgedeeld per specialist. De bedoeling is dat de maatschap de uitslagen van de enquête bespreekt, en n.a.v. de lijst beoordeelt op welke punten verbetering nodig is. Als de vragenlijst jaarlijks herhaald wordt, en de verbeterpunten ingevoerd, zal een verbetering van de service naar de patiënt het resultaat zijn. Als de maatschap al vanuit het ziekenhuis een jaarlijkse patiëntenenquête uitvoert, waarin het handelen van de chirurgen wordt beoordeeld, mag ook gebruik worden gemaakt van deze enquête. Ook dan is de bedoeling dat de maatschap de uitslagen van de enquête bespreekt, en n.a.v. de lijst beoordeelt op welke punten verbetering nodig is - Klinisch dossieronderzoek: Het klinisch dossieronderzoek is een onderzoek naar de wijze van dossiervoering. Er is gekozen voor een procedureel dossieronderzoek. Uitgangspunt daarbij is dat een waarnemer op grond van de beschikbare gegevens op verantwoorde wijze de behandeling van de patiënt kan overnemen. Het doel is te bevorderen dat medisch specialisten zo goed en volledig mogelijk patiëntendossiers bijhouden. - Professioneel kwaliteitsprofiel: Met behulp van alle instrumenten en overige verkregen informatie wordt aan het eind van de visitatie een zogenaamd "professioneel kwaliteitsprofiel" opgesteld. Dit "professioneel kwaliteitsprofiel" omvat de 4 kwaliteitsdomeinen: evaluatie van zorg, patiëntenperspectief, maatschapsfunctioneren en professionele ontwikkeling. Voor al deze domeinen wordt een score berekend, die uiteindelijk een waardering weergeeft voor de maatschap ten aanzien van de betroffen kwaliteitsdomeinen. De nadruk ligt hierbij op de zelfevaluaties, waarvoor de nieuwe instrumenten zijn aangereikt. De waardering wordt uitgedrukt op een vijfpuntsschaal; de betekenis is beschreven per instrument.

4 1 geen evaluatie verricht, onvolledige gegevens 2 gegevens ingevuld en toereikend 3 gegevens volledig ingevuld en in de maatschap besproken, basis voor beleidsplan 4 als 3, verbeteracties uitgevoerd en bv. vermeld in jaarverslag 5 5: als 4, jaarlijkse evaluatie van verbeteracties die deel uitmaken van beleidsplan Bij de eerste visitatie met dit model zal dus in het algemeen maximaal een 3 gescoord worden. Alleen als de maatschap de instrumenten al eerder gebruikt heeft kan een hoge score gehaald worden. Gegevens aanleveren Als de visitatiedatum is gepland, krijgt de betreffende maatschap een brief met het verzoek uiterlijk acht weken voor de geplande datum het visitatierapport aan te leveren, bestaande uit de volgende onderdelen, vergezeld van een verslag van de bespreking binnen de maatschap van de diverse onderdelen: - de Quickscan. Het programma kan ook gedownload worden via de site van de Orde van Medisch Specialisten (orde.nl/kwaliteitszorg/visitatie/quickscan). Iedere chirurg kan op de PC de vragenlijst invullen en daarna kan het overzicht van de maatschap worden geprint. Dit overzicht (prioriteiten en domeinen) dient u in te sturen. - Evaluatieformulier complicatieregistratie. - Opgave IGZ prestatie-indicatoren. - KISZ lijst. - Patiëntenenquête. - Klinisch dossieronderzoek. - Gegevens over personalia en nascholing en kwantitatieve gegevens van de afdeling. - Vragen en rapportage formulier voor de arts assistent. - Lijst van verrichtte operaties. Conclusies Sinds goedkeuring van het Kaderbesluit CCMS in december 2004 is deelname aan kwaliteitsvisitatie van de wetenschappelijke vereniging vereist voor herregistratie van alle medisch specialisten. Sindsdien is de inhoud van de kwaliteitsvisitatie van belang voor alle medisch specialisten. Sedert medio 2005 worden alle kwaliteitsvisitaties verricht volgens een model dat in het project actualisatie visitatie van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, in samenwerking met Wetenschappelijke Verenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, samen met de Raad voor Wetenschap, Onderwijs en Kwaliteit van de OMS is ontwikkeld. Tijdens de kwaliteitsvisitatie wordt het zorgverleningproces doorgelicht met een accent op de zorg voor kwaliteit, waarbij de nadruk ligt op zelfevaluatie door de maatschap of vakgroep.

5 Referenties 1 Goedkeuring Kaderbesluit CCMS, Staatscourant 14 december 2004, nr. 241 / pag Fossen JA, Hagemeijer JW, de Koning JS, van Logtestijn SI, Lombarts MJMH, Kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl, handboek voor wetenschappelijke verenigingen. Orde van Medisch Specialisten, Utrecht Lombarts MJMH, Bik MCM, Klundert JLM van. Meten bij de maten. Kwaliteitsvisitatie gemoderniseerd. Medisch Contact 2004;35: Gerritsen GP, Lombarts MJMH, Actualisatie van de visitatie met de nadruk op zorg voor kwaliteit. Ned Tijschrift voor Heelkunde 2004;13: De Nie AJ, Gerritsen GP, Wiggers T, Kwaliteitsvisitatie in alle chirurgische klinieken. Ned Tijdschrift voor Heelkunde 2007;16:484-6

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Datum laatste revisie: 8 oktober 2012 Opdrachtgever: NVPC Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx, organisatieadviseurs OAZ Hay Winters, plastisch chirurg

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H. Hofhuis, M. Plas, E. van den Ende, Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces

RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces RIOB Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces December 2010 IVO, NISPA Chris Loth (NISPA) Anneke Risselada

Nadere informatie

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Utrecht, november 2012 Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015

Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Utrecht, juni 2010 Inleiding Voor u liggen de kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria zijn door, de bij het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Opleiding Bachelor of Business Administration InterCollege Business School Croho-registratie 39226 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie