1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld."

Transcriptie

1 Reglement visitatie specialisten ouderengeneeskunde 1. Algemene bepalingen 1.1 Visitatie Een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep specialisten ouderengeneeskunde de omstandigheden waaronder en de manier waarop collegae specialisten ouderengeneeskunde het beroep uitoefenen bespreken op grond van vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen die opgenomen zijn in het visitatie-instrumentarium, met als doel kwaliteitsverbetering van de individuele en gezamenlijke zorgverlening aan patiënten. De Stichting Kwaliteit voert in opdracht van Verenso de visitatie uit. 1.2 Te visiteren (vak) groep specialisten ouderengeneeskunde Alleen geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde kunnen gevisiteerd worden. Andere personen zoals AIOS, basisartsen of verpleegkundig specialisten kunnen desgewenst wel als gesprekspartner informatie geven aan het visitatieteam maar worden niet zelf getoetst via het visitatiesysteem voor specialisten ouderengeneeskunde. Om de kwaliteit van de visitatie te garanderen zal een visitatieteam minimaal 3 en maximaal 10 specialisten ouderengeneeskunde tegelijk visiteren. Bestaat een groep uit meer leden dan zullen voor de visitatie een of meer extra visitatiedag(en) moeten worden gereserveerd. 1.3 Visitatieteam Een voor iedere visitatie afzonderlijk te formeren team van minimaal twee personen (visitatoren), die de visitatie verrichten. Ieder visitatieteam heeft een voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. 1.4 Landelijke visitatie commissie De landelijke visitatie commissie houdt toezicht op de visitaties. Zij is verantwoordelijk voor het formeren van de visitatieteams, de toetsing van de kwaliteit van de visitaties en stelt de rapporten over de visitaties vast. 1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld. 1.6 Kwaliteitsnormen De kwaliteitsnormen komen voort uit: Wettelijke eisen zoals de wet BIG, WGBO, BOPZ Beroepsprofiel en competenties specialist ouderengeneeskunde, Verenso Normen verantwoorde zorg, opgesteld door ActiZ, LOC, Verenso, V&VN en Sting Richtlijnen, protocollen en handreikingen zoals vastgesteld binnen Verenso 1

2 1.7 Gegevens waarop het visitatieteam de specialisten ouderengeneeskunde beoordeeld: Door gevisiteerde groep specialisten ouderengeneeskunde ingevulde gegevens in het visitatiesysteem (persoonlijke gegevens, beantwoorde vragenlijsten, vergelijkingsrapport) Informatie uit gesprekken met groep specialisten ouderengeneeskunde gedurende de visitatiedag Informatie uit 360 feedback van direct betrokkenen uit de professionele omgeving Indruk na rondleiding, beoordeling dossiervoering en patiëntenvoorlichtingsmateriaal tijdens de visitatiedag 2. Visitatie van de groep specialisten ouderengeneeskunde 2.1 Opzet visitatie specialisten ouderengeneeskunde De visitaties vinden plaats in groepen van 3 tot 10 specialisten ouderengeneeskunde, die een (vak)groep specialisten ouderengeneeskunde of gezamenlijke praktijk vormen. Uitgangspunt bij de visitatie is de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde voor de inhoudelijke kwaliteit van de medische zorg en diens regierol in het multidisciplinair team. Daarnaast heeft hij (gevraagd en ongevraagd) een signalerende en adviserende rol naar het management over het medisch kwaliteitsbeleid van de instelling en over de kwaliteit van zorgverlening door verpleging en verzorging. Visitatie vindt plaats op verzoek van (een groep) specialisten ouderengeneeskunde. Eenmaal gevisiteerde specialisten ouderengeneeskunde worden opgenomen in een vijfjarige visitatiecyclus. In overleg met de contactpersoon die ook lid is van de te visiteren groep van specialisten ouderengeneeskunde, wordt een visitatiedatum vastgesteld. 2.2 Voorbereiding Het bezoek van het visitatieteam vindt plaats aan de hand van door de groep van specialisten ouderengeneeskunde aangeleverde informatie. Tijdig voor de visitatie (tenminste 12 weken) ontvangen de deelnemende specialisten ouderengeneeskunde een schriftelijke handleiding over de visitatieprocedure en toegangscodes voor het visitatiesysteem. Zij worden verzocht tot uiterlijk zes weken voor de visitatie hun persoonlijke gegevens en de vragenlijst in te vullen. De individuele specialisten ouderengeneeskunde krijgen een geanonimiseerd vergelijkingsrapport op basis waarvan zij gezamenlijk kunnen aangeven welke agendapunten zij als groep met het visitatieteam willen bespreken. 2.3 Ondersteuning Voor ondersteuning bij het invullen van het visitatiesysteem en andere voorbereidingen ten behoeve van de visitatie kan de te visiteren groep van specialisten ouderengeneeskunde zich richten tot de secretaris van het visitatieteam. 2.4 Afstemming deelnemende specialisten ouderengeneeskunde met visitatieteam De secretaris van het visitatieteam meldt de visitatoren wanneer de specialisten ouderengeneeskunde hun gegevens hebben ingevuld in het visitatiesysteem. Daarnaast stuurt de secretaris de ontvangen documenten naar het visitatieteam. Nadat deze stukken zijn besproken binnen het visitatieteam vindt een voorbespreking plaats van de secretaris van het visitatieteam met de contactpersoon van de groep van specialisten ouderengeneeskunde. Tijdens dit gesprek wordt geïnformeerd naar specifieke agendapunten relevant voor de betrokken groep van specialisten ouderengeneeskunde. Verder wordt het proces van de visitatie besproken en worden eventueel aanvullende afspraken gemaakt. 2

3 graden feedback Het visitatieteam heeft in het kader van de visitatie, op basis van te beoordelen gegevens, in ieder geval een bespreking met maximaal 4 geledingen van personen die nauw met de gevisiteerde(n) samenwerken, zie voor de samenstelling van deze geledingen de FAQ over visitatie op verenso.nl. De secretaris van het visitatieteam benoemt van te voren de gewenste samenstelling van het visitatieteam. Deze personen worden door de contactpersoon benaderd en aan het visitatieteam voorgedragen. Het visitatieteam stelt in overleg met de contactpersoon van de groep specialisten ouderengeneeskunde het programma van de visitatie op. 2.6 Actieve deelname van de specialist ouderengeneeskunde aan visitatie Bij herregistratie vanaf 1/1/19 moeten specialisten aantonen in voorgaande jaren aan visitatie te hebben deelgenomen. Voor actieve deelname aan visitatie krijgen de individuele specialisten ouderengeneeskunde elk 20 accreditatiepunten. Onder het leveren van een actieve bijdrage wordt verstaan: a) het volledig invullen van de digitale enquête, b) deelname aan de onderlinge voorbereidende bespreking van de resultaten daarvan, c) deelname aan de gesprekken met het visitatieteam tijdens de visitatiedag, d) deelname aan de onderlinge bespreking van het visitatierapport en het opstellen van het verbeterplan. Toekenning van accreditatiepunten kan (gedeeltelijk) onthouden worden aan specialisten ouderengeneeskunde die zonder geldige reden niet (actief) hebben deelgenomen aan visitatie. In dat geval beslist de landelijke visitatiecommissie of en hoeveel accreditatiepunten deze artsen ontvangen. Omstandigheden of verplichtingen waardoor een specialisten ouderengeneeskunde niet in persoon kan deelnemen aan de visitatiedag beperken niet het recht op accreditatiepunten voor deelname aan visitatie, wanneer de betreffende specialist ouderengeneeskunde het visitatieteam zo spoedig mogelijk en zo mogelijk voorafgaand aan visitatie inlicht over (de reden van) zijn afwezigheid en daarnaast schriftelijk zijn aandeel aan de visitatie levert en toelicht. 2.7 Beoordeling voorzieningen Naast de gesprekken met verschillende samenwerkingspartners werkzaam binnen en buiten de organisatie is er een bezoek aan de werkplek en bekijkt het visitatieteam de dossiervoering, ondersteuning en voorzieningen. 2.8 Eerste terugkoppeling aan gevisiteerde groep van specialisten ouderengeneeskunde Aan het einde van de visitatiedag worden de eerste indrukken van het team vastgelegd en besproken met de gevisiteerde groep van specialisten ouderengeneeskunde. Deze indruk is op hoofdlijnen en geformuleerd in sterke punten en verbeterpunten. De groep specialisten ouderengeneeskunde kan ter plekke feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden aangeven. 2.9 Concept-rapport Binnen vijftien werkdagen ontvangt de gevisiteerde groep specialisten ouderengeneeskunde een concept rapport waarin zij alleen correcties van feitelijke onjuistheden kan aanbrengen. De gevisiteerde groep specialisten ouderengeneeskunde stuurt de correcties op eventuele feitelijke onjuistheden binnen vijftien werkdagen na ontvangst aan de secretaris van het visitatieteam. Naderhand vinden over de gehouden visitatie geen mondelinge en schriftelijke contacten meer plaats tussen het visitatieteam en leden van de gevisiteerde groep specialisten ouderengeneeskunde. 3

4 2.10 Vaststelling visitatierapport De landelijke visitatie commissie stemt het door het visitatieteam opgestelde visitatierapport met eventuele ontvangen feitelijke correcties af met de secretaris van het visitatieteam. Het visitatierapport wordt eventueel met enkele aanpassingen vastgesteld en binnen drie maanden na de visitatie naar de groep specialisten ouderengeneeskunde en het visitatieteam verzonden Bezwaar a) Als de gevisiteerde groep van specialisten ouderengeneeskunde bezwaar heeft tegen de onderbouwing van de constateringen en aanbevelingen in het visitatierapport of vindt dat de gevolgde werkwijze bij visitatie niet conform dit reglement is verlopen, kan zij binnen maximaal vier weken na ontvangst van het rapport met een schriftelijke motivatie bezwaar maken bij de landelijke visitatie commissie met het verzoek om een gesprek met de landelijke visitatie commissie. b) De landelijke visitatie commissie bericht de groep specialisten ouderengeneeskunde - binnen tien werkdagen nadat het gesprek onder a heeft plaatsgevonden - over haar besluit m.b.t eventuele bijstelling van het visitatierapport Accreditatiepunten Individuele specialisten ouderengeneeskunde die aan de visitatie hebben deelgenomen, krijgen ten behoeve van de herregistratie accreditatiepunten waaruit actieve deelname aan visitatie blijkt, zie hiervoor artikel 2.6. Deze worden bijgeschreven zodra de gevisiteerde specialisten ouderengeneeskunde hun verbeterplan op basis van het visitatierapport hebben toegezonden aan de secretaris van het visitatieteam Geheimhouding Alleen de leden van het visitatieteam, de landelijke visitatie commissie en met visitatie belaste werknemers van Verenso hebben toegang tot de aangeleverde gegevens en het visitatierapport. De gevisiteerde groep van specialisten ouderengeneeskunde beslist zelf of de inhoud van het rapport ook met anderen binnen en buiten de instelling wordt gedeeld. Geadviseerd wordt het vastgestelde visitatierapport te delen met de leidinggevende van de groep specialisten ouderengeneeskunde, de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad en eventuele gesprekspartners t.b.v de 360 graden feedback Signalering tekortkomingen In het visitatierapport kan naast een algemene indruk en positieve punten ook het volgende worden opgenomen: Bij benodigde verbetering van één of meerdere aspecten van de medische kwaliteit van zorg volgt een aanbeveling. Bij nu nog acceptabele tekortkomingen die verbeterd moeten worden in de naaste toekomst volgt een zwaarwegend advies. Hieraan wordt dan bij een volgende visitatie extra aandacht besteed. Bij constatering van ernstige tekortkomingen worden voorwaarden en een tijdsbestek geformuleerd waarbinnen deze opgeheven zouden moeten zijn. In dat geval vindt binnen een jaar een herhaalbezoek van een visitatieteam plaats Verantwoordelijkheid gevisiteerde specialisten ouderengeneeskunde De (groep van) gevisiteerde specialisten ouderengeneeskunde zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren daarvan. Wanneer een visitatieteam ernstige tekortkomingen in de medische zorg constateert, kan zij de gevisiteerde groep van specialisten ouderengeneeskunde binnen een jaar hervisiteren. 4

5 3. Visitatieteam 3.1 Benoeming visitatoren De visitatoren worden aangesteld door de bestuurder van Verenso, tevens voorzitter van het van de Stichting Kwaliteit die visitatie uitvoert. 3.2 Samenstelling visitatieteam Het visitatieteam bestaat uit maximaal 2 visitatoren die geregistreerd specialist ouderengeneeskunde zijn en uit een secretaris. 3.3 Scholing visitatoren Alle visitatoren zijn verplicht de training visitatie te volgen die de Stichting Kwaliteit - in opdracht van Verenso - hen aanbiedt en deel te nemen aan de jaarlijks georganiseerde nascholingsbijeenkomsten. 3.4 Onpartijdigheid In het visitatieteam kunnen geen visitatoren zitting hebben die verbonden zijn aan of relaties hebben met de te visiteren (groep van) specialisten ouderengeneeskunde of zorginstelling. 3.5 Bekendmaking mogelijke visitatoren Tijdens de voorbereiding maakt de secretaris van het visitatieteam de namen van de visitatoren bekend aan de te visiteren groep specialisten ouderengeneeskunde. 3.6 Wraking visitator door groep specialisten ouderengeneeskunde en verschoningsrecht visitator De te visiteren groep van specialisten ouderengeneeskunde kan - bij twijfel over diens onpartijdigheid - tegen één of meer visitatoren van het visitatieteam bezwaar maken bij de secretaris van het visitatieteam. Bij de samenstelling van het visitatieteam wordt daarmee rekening gehouden. Grond voor bezwaar kan bijvoorbeeld zijn dat de visitator eerder heeft gewerkt als lid van de groep specialisten ouderengeneeskunde. Ook een visitator kan zich verschonen van deelname aan visitatie als deze van mening is dat hij/zij het functioneren van de betrokken specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende onpartijdig kan bekijken. 3.7 Geheimhouding visitator Een visitator is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan hij/zij kennis neemt in het kader van de visitatie. Alle schriftelijke stukken worden na afloop van de visitatie door de visitatoren overgedragen aan de secretaris van het visitatieteam c.q. of vernietigt door de visitatoren zelf. 3.8 Afbakening taak visitatieteam De leden van het visitatieteam mogen geen oplossingen aandragen voor gesignaleerde knelpunten noch bemiddelen bij eventuele conflicten binnen de groep van specialisten ouderengeneeskunde of van de gevisiteerde specialisten ouderengeneeskunde met derden. 5

6 4. Landelijke visitatie commissie (LVC) 4.1 Functie en taak De leden van de landelijke visitatie commissie worden benoemd door de bestuurder van Verenso, tevens voorzitter van de Stichting Kwaliteit die visitatie uitvoert. De landelijke visitatie commissie houdt toezicht op de visitaties. Zij is verantwoordelijk voor het formeren van de visitatieteams, de toetsing van de kwaliteit van de visitaties en stelt de rapporten over de visitaties vast. Bij de toetsing van de visitatierapporten beoordeelt de commissie of: a. deze visitatierapporten heldere conclusies en aanbevelingen bevatten; b. de verbeterpunten op de juiste professionele gronden onderbouwd worden en c. de procedure zorgvuldig is verlopen. De commissie toetst daarmee of het visitatieteam zich houdt aan haar taak het functioneren (van de groep) van specialisten ouderengeneeskunde goed in beeld te brengen zonder oplossingen aan te reiken of te interveniëren bij eventuele problemen in de samenwerking binnen of buiten de groep specialisten ouderengeneeskunde. Als de commissie vindt dat formuleringen onduidelijk zijn of aanbevelingen ontbreken of onduidelijk zijn geeft zij dat aan. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van geconstateerde sterke en verbeterpunten, conclusies en aanbevelingen. Daar is het visitatieteam verantwoordelijk voor net zoals voor de juiste taalkundige formulering van het visitatierapport. 4.2 Duur De landelijke visitatiecommissie is ingesteld voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat deze blijft bestaan zolang dat nodig is. Wanneer het Bestuur van de Stichting Kwaliteit de inrichting van de uitvoeringsorganisatie verandert, beoordeelt de bestuurder of de landelijke visitatiecommissie al dan niet blijft bestaan. 4.3 Samenstelling De landelijke visitatiecommissie bestaat uit vijf specialisten ouderengeneeskunde/ sociaal geriaters die lid zijn van Verenso. Gestreefd wordt dat deze artsen uit verschillende delen van het land afkomstig zijn. Bij de personele invulling dient voorkomen te worden dat belangenverstrengeling optreedt. Dat betekent dat vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie met het oog op commerciële belangen geen deel uitmaken kunnen van de landelijke visitatiecommissie. Bij besluiten over aangelegenheden die de eigen werkgever betreffen onthoudt het betreffende lid zijn stem. Zie voor de personele invulling van de landelijke visitatiecommissie bijlage 1 bij dit reglement. 4.4 Benoeming De bestuurder stelt de landelijke visitatiecommissie in en kan deze ontbinden onder goedkeuring van het bestuur van de Stichting Kwaliteit. De bestuurder benoemt de leden van de landelijke visitatiecommissie. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat nieuwe leden van de landelijke visitatiecommissie worden aangesteld voor een periode van 4 jaar waarna zij opnieuw voor maximaal 4 jaar herbenoemd kunnen worden. 4.4 Quorum vergaderingen Voor het feitelijk houden van een vergadering van de landelijke visitatiecommissie is tenminste de aanwezigheid van 3 van de 5 leden in persoon vereist. 4.5 Stemming Besluiten van de landelijke visitatiecommissie worden genomen op basis van meerderheid van stemmen, bij staking is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 6

7 4.6 Secretariaat Het secretariaat van de visitatieteams en de landelijke visitatie commissie wordt gevoerd door het bureau van Verenso. 4.7 Training Alle leden van de landelijke visitatie commissie dienen de training visitatie te volgen die de Stichting Kwaliteit - in opdracht van Verenso - hen aanbiedt. 4.8 Verantwoording De landelijke visitatie commissie legt jaarlijks via aan het bestuur van de Stichting Kwaliteit in een geanonimiseerd jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden en andere zaken van algemene aard. 4.9 Archivering De landelijke visitatie commissie ziet toe op de adequate archivering van de visitatierapporten, met inachtneming van de wettelijke privacyvoorschriften. Deze taak is gedelegeerd aan de secretarissen van de visitatieteams. De visitatierapporten, alsook de ingevulde vragenlijsten en eventueel andere door de gevisiteerde specialisten ouderengeneeskunde aangeleverde documenten worden tien jaar bewaard. Algemene bepalingen 5.1 Herziening Dit reglement is geldend totdat een herziene versie wordt gepubliceerd die is geaccordeerd door het Bestuur van de Stichting Kwaliteit. Utrecht, 1 juni

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Onderwerp Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Status Procedure Datum van vaststelling April 2001, vernieuwd

Nadere informatie

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement 31 januari 2011 Inhoud I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 II. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 2 III. PLENAIRE VISITATIECOMMISSIE...

Nadere informatie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie 030413 Inhoud INLEIDING I. ALGEMENE BEPALINGEN II. COMMISSIE en WERKGROEP III. VISITEUR IV. VISITATIETEAM V. VISITATIE VI. FINANCIEN VII. AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017 Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017 Inhoud INLEIDING I. ALGEMENE BEPALINGEN II. II. COMMISSIE en WERKGROEP III. III.

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Vastgesteld 10 april 2014. Visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Vastgesteld 10 april 2014. Visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Vastgesteld 10 april 2014 Visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties I. Algemene bepalingen Visitatie Een periodiek bezoek aan een vakgroep ter plaatse door een visitatiecommissie ad hoc van de Vereniging.

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement kwaliteitsvisitatie NVOG

Reglement kwaliteitsvisitatie NVOG Reglement kwaliteitsvisitatie NVOG Versie dd. 29 september 2016 Besproken op PVC dd. 1 september 2016 Besproken op DB Koepel Kwaliteit dd. 5 oktober 2016 Ter toetsing aangeboden op de NVOG website van

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

REGLEMENT voor KWALITEITSVISITATIE Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

REGLEMENT voor KWALITEITSVISITATIE Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie REGLEMENT voor KWALITEITSVISITATIE Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Preambule Om als psychiater geherregistreerd te worden moet zijn voldaan aan de eisen uit het Kaderbesluit van het CCMS (artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten

Klachtenreglement voor klanten Klachtenreglement voor klanten Van: Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen Stichting Welzijn Oirschot SWOVE Lumens Groep (inclusief Welzijn Eindhoven, Dynamo, De Splinter, Adviespunt Discriminatie, Vrijwilligerspunt,

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

1. Visitatie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVVP en is daarmee verplicht voor leden van de NVVP.

1. Visitatie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVVP en is daarmee verplicht voor leden van de NVVP. Visitatiereglement Inleiding Visitatie betekent letterlijk: bij collega s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en daarmee de kwaliteit van de praktijkvoering

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Alles over visitatie bij de NVVP

Alles over visitatie bij de NVVP Alles over visitatie bij de NVVP Wat is visitatie? Visitatie betekent letterlijk: bij collega s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Visitatie Traumazorg Regio TraumaNet AMC

Visitatie Traumazorg Regio TraumaNet AMC Visitatie Traumazorg Regio TraumaNet AMC Versie september 2015 1 Inhoud Inleiding 3 1. Begripsomschrijving 3 2. Het visitatieproces 2.1 Voorbereiding 3 2.2 Visitatiebezoek 4 2.3 Visitatieverslag 5 2.4

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

Visitatiereglement voor STZ ziekenhuizen

Visitatiereglement voor STZ ziekenhuizen Visitatiereglement voor STZ ziekenhuizen Utrecht, 21 november 2014 1 Pre-ambule De ledenvergadering van de STZ heeft in 2006 criteria geaccordeerd voor toelatings-en (her)visitaties. Sindsdien worden de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Reglement Commissie Opleidingen December 2011

Reglement Commissie Opleidingen December 2011 Reglement Commissie Opleidingen December 2011 Taken 1. De Algemene Vergadering stelt het reglement van de commissie opleidingen vast. 2. De Commissie Opleidingen heeft tot taak het hoofdbestuur van de

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Benoemingsprocedure bestuur

Benoemingsprocedure bestuur Benoemingsprocedure bestuur Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland gaat per 1 januari 2018 over naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel dat in totaal uit zes leden bestaat: een uitvoerend deel van

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling.

Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling. Klachtenregeling Stichting Inzet voor Zorg Vastgesteld op: 1 juli 2016 Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling. Voorwoord

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS De Algemene Vergadering van de KNMP in vergadering bijeen op 7 oktober 1998 te Rotterdam, Gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Certificatiemethodiek. Keurmerk

Certificatiemethodiek. Keurmerk Certificatiemethodiek Keurmerk Versie maart 2017 Certificatiemethodiek CTC-Keurmerk Inleiding In dit document zijn de certificatiemethodiek stappen beschreven voor CTC-Keurmerk (Keurmerk) van Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Steynlaan 45, 3701 EB Zeist KvK 65697472 bank NL28ABNA0495571601 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement Houtdatwerkt

Klachtenreglement Houtdatwerkt Klachtenreglement Houtdatwerkt Bestemd voor: Alle organisaties en personen die een klacht willen indienen over de producten en diensten van Houtdatwerkt. Datum inwerkingtreding: 1 juni 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden.

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden. Reglement betreffende de voorzitter van de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Voorzitter) en de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Commissie) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014

NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014 NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014 1.1 Certificering longfunctieafdelingen Verantwoordelijke functie: NVLA : Bestuur Het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Reglement Bezwarencommissie De Dierenbescherming November 2015 Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1. Definities 3. 2. Toepasselijkheid 3. 3. Samenstelling Commissie 3. 4. Wraking

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie