Whitepaper - Verduurzaming bestaande kantoren Kosten en opbrengsten van BREEAM-NL bij kantoorrenovaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper - Verduurzaming bestaande kantoren Kosten en opbrengsten van BREEAM-NL bij kantoorrenovaties"

Transcriptie

1 Whitepaper - Verduurzaming bestaande kantoren Kosten en opbrengsten van REEM-NL bij kantoorrenovaties Houten, 18 oktober

2 Kosten en opbrengsten van REEM-NL bij kantoorrenovaties e Nederlandse kantorenvoorraad staat onder druk. Er is nu al veel leegstand en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. e huidige kantorenvoorraad is veelal verouderd en voldoet niet aan de hoge eisen van de gebruiker. Het huisvestingsvraagstuk van huurders eist comfortabele en gezonde gebouwen. Energiezuinigheid, flexibiliteit en (OV-)bereikbaarheid zijn de kernbegrippen voor de kantorenmarkt van het heden en de toekomst. Het accent binnen de kantorenontwikkeling verschuift van nieuwbouw naar grootschalige renovatie. Vanuit gebruikers, beleggers en de overheid neemt de behoefte toe om de duurzaamheid van het gebouw uit te drukken in een score of label. Energielabels, PR-scores en REEM-NL sterren lijken onvermijdelijk. eze eerste in een reeks van whitepapers heeft als doel inzicht te bieden in de meerkosten en opbrengsten van REEM-NL voor de grootschalige renovatie van kantoorgebouwen. Functioneel, esthetisch of duurzaam? Het begrip verduurzamen van bestaande kantoren is breed. e meerkosten van uurzaam ouwen zijn van veel factoren afhankelijk en voor er een budget kan worden epaald, is het beschrijven van de huidige situatie van het gebouw van wezenlijk belang: Hoe oud is het gebouw en wat is de gewenste levensduurverlenging? Wat is het huidige energielabel van het gebouw? Wat is de onderhoudsstaat van het gebouw? Zijn er technische (on)mogelijkheden? Op welke locatie staat het gebouw? lijft het gebouw in gebruik tijdens de werkzaamheden? Wat zijn de belangen/wensen van de diverse stakeholders (belegger/ huurder/ontwikkelaar)? In een groot aantal gevallen maakt de verduurzaming deel uit een functionele of esthetische opwaardering van het gebouw. Een nieuwe gevelconstructie die het gebouw een esthetische meerwaarde geeft, zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgevoerd met een hogere isolatiewaarde dan voorheen het geval was. Een nieuw ventilatiesysteem dat het gebouw een functionele meerwaarde geeft, zal waarschijnlijk worden uitgevoerd met warmteterugwinning. Vallen de bovenstaande 2 voorbeelden dan in het esthetische respectievelijk functionele budget of moet alles uit het duurzaamheidspotje worden betaald? In het geval van nieuwbouwkantoren is een referentie op basis van het ouwbesluit exacter te bepalen. Je zou kunnen zeggen dat alle kosten, voortvloeiende uit bijvoorbeeld comfort- en/of energiereductie-eisen bovenop de eisen uit het ouwbesluit, uit het duurzaamheidspotje dienen te worden betaald. ij renovatie van kantoren blijft de discussie bestaan of de opwaardering naar de eisen van deze tijd (onder andere ouwbesluit en een EPC van 1,1) verduurzamen heet of per definitie noodzakelijk is om een comfortabele en gezonde werkomgeving te waarborgen en de kans op een hoge(re) bezettingsgraad te vergroten. REEM-NL REEM (uilding Research Establishment s Environmental ssessment Method) is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het meten van de milieuprestaties van nieuwe en bestaande gebouwen. ebouwen worden beoordeeld in de ontwikkel- en opleverfasen op basis van credits, gegroepeerd in de volgende categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een van de volgende waarderingen: Pass, ood, Very ood, Excellent of Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren. In tabel 1 zijn de percentages met bijbehorende kwalificaties weergegeven. Tijdens de ontwikkelfase wordt het Ontwerpteam geadviseerd door een onafhankelijke, daarvoor opgeleide, REEM-expert die de bewijsvoering verzamelt en voorbereid voor het assessment dat wordt uitgevoerd door de onafhankelijke, daarvoor opgeleide, REEM-assessor. Na het uitbrengen van de eindrapportage kan door de utch reen uilding Council het definitieve certificaat worden afgegeven. kwalificatie percentage aantal sterren Pass > 30% ood > 45% Very good > 55% Excellent > 70% Outstanding > 85% Tabel 1: kwalificaties REEM-NL e methode wordt vooralsnog met name bij nieuwbouwkantoren gebruikt. Het gebruik voor bestaande kantoren is in opmars. innen het certificeringsproces zijn een aantal voor- en nadelen voor gebruik bij bestaande kantoren te benoemen. Mogelijke voordelen binnen de certificering zijn te behalen door het hergebruik van de locatie, het gebouwcasco en de gebouwgevel. aarentegen zijn er een aantal beperkende factoren waardoor de certificering minder eenvoudig zal zijn. e reeds vastliggende gebouwvorm (onder andere beperkingen in het uitzicht en de natuurlijke ventilatie), oriëntatie (onder andere lichthinder en beperking in daglichttoetreding) en locatiekeuze (OV-bereikbaarheid en aanwezigheid van basisvoorzieningen) kunnen er voor zorgen dat de score minder positief uitvalt. Voorbeeldproject Om de meerkosten van duurzaamheid inzichtelijk te maken is het, zoals eerder beschreven, belangrijk om de huidige energielabels, technische (on)mogelijkheden, locatiepotentie en belangen van stakeholders in beeld te hebben. In deze whitepaper worden een kantoor van m² bvo en m² bvo beschouwd. Het verschil in oppervlakte heeft door het verschil in vormfactoren en een groot aantal vaste kostenposten een groot effect op de prijs per m²bvo. Tabel 2 geeft de uitgangspunten weer voor de 2 kantoorgebouwen waar de meerkosten en opbrengsten voor zijn bepaald. Omschrijving Uitgangspunten ruto vloeroppervlakte 3.000/ m² bvo ruto geveloppervlakte 2.100/7.200 m² bgo Percentage gevel open 35% antal bouwlagen 2/10 lagen Energielabel Onderhoudsstaat slecht Technische (on)mogelijkheden - onderzijde begane grondvloer bereikbaar - spouw metselwerk gevel bereikbaar - dakrand voldoende hoog voor extra isolatie - hoge mate van scheiding casco/inbouw - natuurlijke toevoer ventilatie - mechanische afvoer ventilatie Locatie nabij station en basisvoorzieningen elang huurder energiereductie en gebruikerscomfort elang belegger energiereductie en levensduurverlenging Tabel 2: globale uitgangspunten kantoorgebouw en m² bvo Meerkosten REEM-NL ij het bepalen van de meerkosten van de REEM-NL niveaus Pass tot en met Excellent is rekening gehouden met de bovenstaande uitgangspunten. rafiek 1 en 2 tonen per gebouw een blauwe en groene lijn. In deze lijnen is met een stip aangegeven op welk moment het gebouw voldoet aan de EPC-eis van 1,1. ij de blauwe lijn maakt de EPC-reductie naar huidig bouwbesluitniveau onderdeel uit van het duurzaamheidsbudget en bij de groene lijn is als uitgangspunt genomen dat de EPC-reductie (naar EPC 1,1) reeds onderdeel uitmaakt van de visuele en/of functionele opwaardering van het gebouw, waardoor de meerkosten alleen de (extra) REEM-gerelateerde maatregelen betreffen. Ter indicatie zijn bij de blauwe lijn 2 bandbreedtes aangegeven die globaal de meerkosten weergeven voor kantoren met een gunstigere of ongunstigere startscore, waardoor de meerkosten per ambitieniveau lager of respectievelijk hoger kunnen uitvallen. Ter indicatie is in de grafieken het energielabel bij de REEM-NL niveaus toegevoegd. Pagina 2 van 6

3 Kosten en opbrengsten van REEM-NL bij kantoorrenovaties 400,-- Meerkosten REEM-NL renovatie kantoor m² bvo 350, ,-- EPC-reductie onderdeel van duurzaamheidsbudget minimale en maximale bandbreedte 250,-- EPC-reductie onderdeel van renovatiebudget + 200,-- 150,-- 100,-- rafiek 1: meerkosten per m² bvo REEM-NL kantoor m² bvo 400,-- Meerkosten REEM-NL renovatie kantoor m² bvo 350,-- 300,-- EPC-reductie onderdeel van duurzaamheidsbudget minimale en maximale bandbreedte 250,-- EPC-reductie onderdeel van renovatiebudget + 200,-- 150, ,-- rafiek 2: meerkosten per m² bvo REEM-NL kantoor m² bvo Pagina 3 van 6

4 Kosten en opbrengsten van REEM-NL bij kantoorrenovaties Opbrengsten REEM-NL Onder invloed van een groot aantal variabelen zoals locatie, huidige technische staat, het energielabel en de belangen van de diverse stakeholders is het bepalen van de meerkosten van de verduurzaming van kantoorgebouwen als lastig te bestempelen. e moeilijkheidsgraad van het rekenen aan de opbrengsten uit de verduurzaming van kantoorgebouwen ligt nog een veelvoud hoger. egrippen als commerciële meerwaarde, toename van de arbeidsproductiviteit en reductie van het energiegebruik zijn lastig kwantificeerbaar. Commerciële meerwaarde Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van duurzame kantoren. Het onderzoek van Eichholtz, Kok en Quigley (2008) is waarschijnlijk een van de bekendere. Het onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten en toont het volgende aan: duurzame kantoren leveren 2 tot 3% meer huuropbrengsten op; de bezettingsgraad van duurzame kantoren neemt in absolute zin met 7,5% toe; de transactieprijzen van duurzame kantoren liggen 16 tot 17% hoger. Ook tijdens de studiemiddag Kosten en opbrengsten milieulabels voor bestaande kantoren, georganiseerd door het Lente-akkoord en bbn adviseurs, wordt het bovenstaande onderzoek aangehaald door een van de gastsprekers; taxateur Eelco Horstman van TZ Zadelhoff. Horstman maakt deze middag bij het onderzoek de kanttekening dat het onderzoek de merikaanse markt betrof en van vóór de kredietcrisis dateert. ndere onderzoeken van roumels en en Hartogh (2010) en Jennen en e Kok (2011) laten verbanden zien tussen labelsprongen en de marktwaarde voor vastgoedobjecten op de Nederlandse markt. e resultaten uit het eerder verschenen onderzoek uit de Verenigde Staten worden hiermee bevestigd voor de Nederlandse markt, zelfs tijdens de huidige economische situatie! Voor beleggers en eigenaren kan de verduurzaming dus wel degelijk een rendabele business case opleveren. Toename van de arbeidsproductiviteit Voor de huurder of gebruiker van een duurzaam kantoorgebouw is er ook veel winst te behalen. Onderzoek van Leijten (2002) wijst uit dat de vermindering van het ziekteverzuim kan oplopen tot 2,5%-punt. e verhoging van de arbeidsproductiviteit kan oplopen tot maar liefst 15%. Het investeren in voldoende en schone ventilatielucht, regelbare temperatuur en verlichting en veel daglichttoetreding resulteert in een gezonde werkomgeving waar werknemers graag werken; zie voor de percentages per onderdeel tabel 3. Omschrijving Productiviteits- Vermindering winst ziekteverzuim innenmilieu als geheel goed 10-15% 2,5%-punt een vervuilingsbron 3-7% 1,5%-punt Voldoende ventilatie 1-2% 0,5%-punt Temperatuur regelbaar 2-3% 0,5%-punt Temperatuur niet te hoog of te laag 7% - Kamerkantoor (maximaal 4 personen) 2-4% vermindering* oede verlichting 2-3% - aglichttoetreding - 0,5%-punt oede beeldschermergonomie winst* - Minder geluidshinder 3-9% - 70,-- 60,-- 40,-- 30,-- 20,-- 10,-- 70,-- 60,-- Om de onderhoudskosten verder te beperken, is de keuze gemaakt om het gebouw robuust te ontwerpen, waardoor gebruiksschades worden voorkomen. aarnaast wordt een begrijpelijke gebruikershandleiding opgesteld, zodat het gebouw en haar installaties op de juiste manier worden gebruikt, waardoor onder andere onnodig energieverlies wordt voorkomen. e grootste stap in de reductie van de energiekosten per m² bvo wordt gemaakt door onder andere toepassing van de juiste schilisolatie, duurzame warmteopwekking en ventilatie en energiezuinige verlichting, waardoor het gebouw met een energielabel weer voldoet aan het huidig bouwbesluitniveau met een EPC van 1,1 ( energielabel of ). Het toepassen van kostbare energiezuinige maatregelen, zoals warmte- en koudeopslag (wko) en photovoltaïsche cellen (pv) maakt de stap van REEM ood naar Excellent mogelijk, maar levert ten opzichte van de bestaande situatie een relatief lage extra energiereductie op. Exploitatiekosten REEM-NL renovatie kantoor m² bvo Exploitatiekosten REEM-NL renovatie kantoor m² bvo energiekosten onderhoudskosten cumulatief energie/onderhoud + energiekosten onderhoudskosten cumulatief energie/onderhoud * er is aangetoond dat er winst in productiviteit of vermindering van het ziekteverzuim is, de hoogte van de toename, respectievelijk afname, kon echter niet exact worden vastgesteld. Tabel 3: onderzoek productiviteitswinst en verminderig ziekteverzuim volgens Leijten (2002) Reductie van het energiegebruik In de praktijk zijn de 2 bovenstaande argumenten, commerciële meerwaarde en arbeidsproductiviteit, voor een specifiek project vaak lastig financieel kwantificeerbaar en hierdoor voornamelijk ondersteunend bij de investeringsbeslissing. Energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van energiezuinige verlichting en een verhoogde schilisolatie, leveren met name bij de kantoorgebouwen met een lage energie-index ( energielabel E) een grote sprong op in het gebouwgebonden energiegebruik. In de grafieken 3 en 4 is voor de voorbeeldprojecten van respectievelijk en m² bvo de energiereductie voor de pakketten Pass tot en met Excellent inzichtelijk gemaakt. In de berekening wordt, ondanks de stijgende onderhoudskosten voor de duurzame installaties, uitgegaan van gelijkblijvende onderhoudskosten, aangezien de keuze is gemaakt voor de toepassing van hoogwaardige materialen en verbeterde onderhoudstechnieken, waardoor ad-hoconderhoud minder snel noodzakelijk is. 40,-- 30,-- 20,-- 10,-- + rafieken 3 en 4: exploitatiekosten per m² bvo REEM-NL kantoor en m² bvo Pagina 4 van 6

5 Kosten en opbrengsten van REEM-NL bij kantoorrenovaties Een zeer globale terugverdientijd valt te berekenen door de totale investering te delen door het totaal aan energiereductie. In deze eenvoudige deling wordt geen rekening gehouden met indexaties, prijsstijgingen en rentekosten. In de grafieken 5 en 6 zijn de terugverdientijden voor de pakketten Pass tot en met Excellent weergegeven Terugverdientijd REEM-NL t.o.v. huidige situatie renovatie kantoor m² bvo Terugverdientijd in jaren bbn adviseurs bbn adviseurs ondersteunt al meer dan 40 jaar alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen en gebieden. Het begeleiden van de herontwikkeling of renovatie van gebouwen behoort tot een van onze kerntaken. Het zoeken naar de juiste huisvesting, Het afwegen van duurzame investeringen, het begeleiden van het ontwerp- en uitvoeringstraject en een duurzaam beheer van uw gebouw zijn in goede handen bij de adviseurs van bbn. e dienstverlening van bbn adviseurs onderscheidt zich door gedegen kennis, creativiteit en pragmatisme, gekoppeld aan de gedrevenheid om opdrachtgevers 100% van dienst te zijn. bbn adviseurs is een veelzijdig adviesbureau, actief op het gebied van strategie voor gebouw en gebied, huisvestingsadvies, projectmanagement, bouwkostenmanagement, directievoering & toezicht en vastgoedmanagement. bbn adviseurs heeft vestigingen in Houten (hoofdvestiging), msterdam en Rotterdam. Hieronder ziet u een aantal referentieprojecten van bbn adviseurs waarbij duurzaamheid een hoofdrol speelt. TNT reenoffice, Hoofddorp 14 Terugverdientijd REEM-NL t.o.v. huidige situatie renovatie kantoor m² bvo Terugverdientijd in jaren Oval Tower, msterdam Stadskantoor Venlo, Venlo 4 2 rafieken 5 en 6: terugverdientijden per m² bvo REEM-NL kantoor en m² bvo Stadskantoor Velsen, Velsen Postkantoor Neude, Utrecht fhankelijk van de vormfactoren van de 2 kantoorgebouwen zijn de meerkosten voor de beide voorbeeldprojecten binnen 3 tot 14 jaar terug te verdienen. Uiteraard zijn deze terugverdientijden zeer afhankelijk van de eerder genoemde indexaties, prijsstijgingen en rentekosten. uurzaamheid laten renderen uurzaamheid is mooi, maar is het ook financieel haalbaar? eter gezegd: kan duurzaamheid renderen en kan het meer dan nu het geval is een lucratieve business case worden? ij de totstandkoming en gebruik van gebouwen zijn veel verschillende partijen betrokken. Over het algemeen investeert de ontwikkelaar of eigenaar in duurzame maatregelen, terwijl de baten terecht komen bij andere partijen, zoals de belegger of eindgebruiker. bbn adviseurs beschikt over een rekenmodel waarbij de kosten en opbrengsten van duurzaamheid als input kunnen worden ingevoerd zodat voor alle partijen de verschillende scenario s inzichtelijk zijn. Het model is volledig interactief, waardoor verschillende opties snel kunnen worden afgewogen en het debat over nut en noodzaak van duurzame investeringen op inhoudelijke grond kan worden gevoerd. Voor informatie over deze whitepaper kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen. rne alvers, manager strategie voor gebouw en gebied erard van ijk, bouwkostendeskundige bbn adviseurs Postbus Houten Pagina 5 van 6

6 Kosten en opbrengsten van REEM-NL bij kantoorrenovaties ronvermelding Hartogh, P. den en roumels, P. (2010). uurzame, energiezuinige kantoren zijn meer waard. eraadpleegd op 23 september 2011, rtikel-vm.pdf idde, R. (2011). Kosten en opbrengsten milieulabels voor bestaande kantoren, verslag in het kader van het Lente-akkoord. eraadpleegd op 23 september 2011, utch reen uilding Council (2011). REEM-NL 2011: Keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten, beoordelingsrichtlijn nieuwbouw. Rotterdam: C. Eichholtz, P., Kok, R. en Quigley, J.M. (2008). oing Well by oing ood? reen Office uildings. eraadpleegd op 23 september 2011, images/ekq_greenbuildings.pdf isclaimer Hoewel bbn adviseurs ernaar streeft om in deze whitepaper betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan bbn adviseurs niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. bbn adviseurs kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze whitepaper. bbn adviseurs kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie. Copyright Niets uit deze whitepaper mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. bbn adviseurs - 18 oktober 2011 Kok, N. en Jennen, M. (2011). e waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid. Een analyse van de Nederlandse kantorenmarkt. eraadpleegd op 23 september 2011, bijlagen/rapport%20de%20waarde%20van%20energiezuinigheid%20en%20 bereikbaarheid.pdf Leijten, J. (2002). innenmilieu: Productiviteit en ziekteverzuim. Rotterdam: SR. Pagina 6 van 6

Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013

Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 1 van 7 bron: Kraaijvanger Life Cycle Costing Van

Nadere informatie

Kosten en opbrengsten milieulabels voor bestaande kantoren

Kosten en opbrengsten milieulabels voor bestaande kantoren Kosten en opbrengsten milieulabels voor bestaande kantoren Verslag in het kader van het Lente-akkoord Doorn, 14 juni 2011 Vandaag de dag dienen bestaande kantoren duurzaam te worden herontwikkeld. Milieulabels

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Voorwoord In september 2006 begon ik aan de module beleggingsanalyse. Op dat moment nog niet met de insteek de hele MSRE opleiding te volgen. De module was echter zo interessant dat ik met medewerking

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

Hergebruikte kantoren: duurzaamheid laten renderen Themabijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord. Rotterdam, 9 december 2010

Hergebruikte kantoren: duurzaamheid laten renderen Themabijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord. Rotterdam, 9 december 2010 Hergebruikte kantoren: duurzaamheid laten renderen Themabijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord Rotterdam, 9 december 2010 Duurzaamheid is mooi, maar kan het ook financieel haalbaar worden, of beter

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Copyright Triodos Bank / dr. N. Kok, 2009 Deze uitgave

Nadere informatie

Duurzaamheid als huisvestingsmotief voor kantoorgebruikers

Duurzaamheid als huisvestingsmotief voor kantoorgebruikers Duurzaamheid als huisvestingsmotief voor kantoorgebruikers Onderzoek naar de invloed van duurzaamheid op de huisvestingsbeslissing van een kantoorgebruiker. Bastiaan R. Stoer Masterscriptie MSRE Onder

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com Duurzame Huisvesting Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011 www.ingreim.com ING Dutch Office Fund Een ervaren vastgoed beleggingsfonds, dat investeert in de Nederlandse

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED RENOVATIE-SPECIAL 1 Van Draeckeburgh Special Duurzaam renoveren DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED PAGINA 1 RENOVATIE SPECIAL DUURZAAM RENOVEREN WORDT MEER EN MEER DE STANDAARD Het duurzaam

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming I SEV Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming Jones Lang LaSalle Elsbeth Quispel, Ruben Langbroek Jones Lang LaSalle IP, INC. 2011 In samenwerking met DHV en Royal Haskoning In opdracht van SEV

Nadere informatie

Duurzaam VastgoeD NieuwskraNt

Duurzaam VastgoeD NieuwskraNt Duurzaam VastgoeD NieuwskraNt kwaliteitsslag Besparen op energiegebruik heeft veel voordelen voor zowel eigenaren en huurders van woningen als gebruikers en beheerders van kantoren, winkels en andere gebouwen.

Nadere informatie

Energy Service Companies

Energy Service Companies Energy Service Companies In de markt voor energetisch renoveren van woningen Versie: 1. Datum: 25-9-214 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Managementsamenvatting Energetisch renoveren van woningen

Nadere informatie

Daarnaast wordt op basis van een

Daarnaast wordt op basis van een EEN CASE STUDY DE MEERWAARDE VAN DUURZAAM VASTGOED In het artikel Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings wordt op basis van een vergelijking van 694 groene gebouwen en 7489 reguliere gebouwen

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

IVM Instituut voor Milieuvraagstukken. Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum

IVM Instituut voor Milieuvraagstukken. Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Frans van der Woerd Matthijs Hischemöller Heather Leslie Pieter Pauw Rapport W-11/07 22 maart 2011 Met dank

Nadere informatie

Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen

Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen Een kwalitatieve casestudy naar de mogelijkheid om bovenwettige duurzaamheid te implementeren in belegger huurwoningen, rekening houdend met de rendementseisen

Nadere informatie

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages 2013 v0.2 Beta Keurmerk voor duurzaam vastgoed voor drie onderdelen: Asset Beheer (Building Management) Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen Afdrukdatum: 28 augustus

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie