Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013"

Transcriptie

1 Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 1 van 7 bron: Kraaijvanger

2 Life Cycle Costing Van oudsher is vastgoedontwikkeling gericht op de eerste drie fasen van de vastgoedcyclus; Initiatief & definitie, Ontwerp en Realisatie. De exploitatie van het gebouw werd veelal buiten beschouwing gelaten. De opkomst van geïntegreerde contractvormen, de stijging van energieprijzen en de noodzaak tot het verantwoord omgaan met materiaal en energie dwingt de sector verder te kijken dan alleen de initiële investering. Gebouwinvesteringen dienen integraal te worden afgewogen ten opzichte van de prestaties op de lange termijn. Aspecten als onderhoud, energie, bewaking, schoonmaak en personeelskosten zorgen voor een substantieel aandeel van de kosten gedurende de gehele levensloop van het gebouw. Figuur 1; vastgoedcyclus met adviesdiensten bbn adviseurs Het opstellen van een berekening van de levensduurkosten geeft een juiste prognose van de kosten (en eventueel opbrengsten) in de toekomst. Mutaties in gebruik en organisatie, afstoting of uitbreiding en verbetering van de productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim kunnen worden meegerekend waardoor voor zowel de ontwikkelaar, belegger, grondeigenaar en eindgebruiker inzicht ontstaat in de Total Cost of Ownership! Vroegtijdige ontwerpoptimalisaties en aanpassingen tijdens de gebruiksfase geven kostenvoordelen op de langere termijn. Life Cycle Costing maakt deze voordelen inzichtelijk en geeft de betrokken partijen inzicht en overzicht, waardoor de discussie over de verdeling van de gecreëerde meerwaarde inhoudelijk kan worden gevoerd. Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 2 van 7

3 Rollen & belangen De noodzaak tot het optimaliseren van de levensduurkosten dient door alle partijen te worden gedragen. Wat is de meest interessante locatie? Wanneer levert het een haalbare business case op? Hoe voorkomen we hoge onderhoudskosten of disfunctioneren van de gebouwinstallaties? Vertegenwoordigt het gebouw mijn kernwaarden wel voldoende? Het eigen belang dient ondergeschikt te worden aan het totale belang. Het samenvoegen van (een deel) van de afzonderlijke berekeningen kan de financiële afweging vereenvoudigen. Met name bij een traditioneel ingericht ontwikkelingsproces zoals getoond in figuur 2 kan de individuele benadering voor onnodige inefficiëntie en kostenverhoging zorgen. ontwikkelaar belegger ontwikkelaar belegger vastgoed (her)ontwikkeling vastgoed (her)ontwikkeling grondeigenaar eindgebruiker grondeigenaar eindgebruiker Figuur 2; vastgoedontwikkeling traditioneel Figuur 3; vastgoedontwikkeling eigenaar-gebruiker Een ontwikkelingsproces waarbij de gebruiker tevens grondeigenaar, ontwikkelaar en eigenaar is (zie figuur 3) maakt de bereidheid tot het investeren in duurzaam materiaalgebruik of energiebesparende maatregelen groter. Het exploitatievoordeel in de vorm van lagere onderhoudskosten of een lagere energierekening ligt direct bij de eindgebruiker! Life Cycle Costing per fase in de vastgoedcyclus Gedurende alle fasen van de vastgoedcyclus dienen de levensduurkosten en de bijbehorende gebouwkwaliteit berekend en gemonitord te worden. Initiatief & definitie Op het moment dat de opdrachtgever haar huisvestingsbehoefte tegen het licht gaat houden kan de kostendeskundige LCC een belangrijke rol spelen in het strategische onderzoek naar een geschikte locatie, het benodigde metrage en de keuze tussen levensduurverlenging, grootschalige renovatie of sloop-nieuwbouw. Vanuit zijn ervaring kunnen er in het Programma van Eisen reële eisen worden opgenomen voor wat betreft investeringskostenbudget, vormfactoren, beoogd kwaliteitsniveau en energiezuinigheid. De technische, ruimtelijke en functionele aspecten tijdens de investering en gedurende de exploitatie van het gebouw worden doorgerekend in de levensduurkosten en geeft de opdrachtgever daardoor een betrouwbaar en stuurbaar instrument voor de verdere gebouwontwikkeling. Initiatief & definitie: locatieonderzoek huisvestingsadvies haalbaarheidsanalyse Programma van Eisen haalbaarheidsstudie kwaliteitsmanagement budgetbepaling Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 3 van 7

4 Ontwerp Op het moment dat het Programma van Eisen door het ontwerpteam vertaald gaat worden naar een Schetsontwerp is sturing op basis van LCC essentieel om het gebouw binnen het budget te realiseren of om extra exploitatievoordelen te behalen. Tijdens de verdere uitwerking wordt de mogelijkheid tot bijsturing steeds beperkter. De ontwikkeling van het gebouw- en installatieconcept en de afweging van diverse opties is daarom cruciaal. Variantenstudies op basis van LCC koppelt de technisch inhoudelijke kennis aan conceptueel denken waardoor technische aspecten, die normaliter tijdens de uitwerking aan de orde komen, reeds worden beoordeeld en gekwantificeerd. Deze verschuiving naar de voorkant van het traject maakt het niet alleen mogelijk om een weloverwogen keuze te maken tussen de diverse varianten, maar helpt ook de doorlooptijd van deze fase te beperken. Gedurende het ontwerptraject wordt er toe gewerkt naar een integraal bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Realisatie Het inkoopmoment en de contractvorm voor leveringen, diensten en werken kan flexibel worden bepaald. Op basis van LCC kan strategisch worden geadviseerd of de ontwerp- en uitwerkingsverantwoordelijkheid bij het Ontwerpteam of de uitvoerende partij wordt neergelegd. Tevens kan middels geïntegreerde contractvorming gekozen worden voor het mee aanbesteden van bijvoorbeeld energie en gebouwonderhoud voor een vooraf bepaalde periode. Gedurende de realisatie van het project is kwaliteitstoezicht en commissioning noodzakelijk om de vastgelegde prestatie-eisen uit het ontwerptraject te kunnen waarborgen in de exploitatiefase. Het omschrijven van de toetsingsmogelijkheden en -momenten, mogelijke risico s en aandachtspunten kan op basis van de LCC-resultaten plaatsvinden. Gebruik Na de oplevering van het gebouw en tijdens de daadwerkelijke ingebruikname is een continue monitoring en bijsturing van de exploitatiekosten noodzakelijk. Het onderhoud op lange termijn wordt bepaald in de meerjarenonderhoudsplanning. De daadwerkelijke onderhoudsmomenten worden bepaald op basis van inspecties waarbij de gewenste onderhoudsklasse conform de NEN 2767 periodiek getoetst wordt. Eveneens wordt het energieverbruik gemonitord om tijdig te signaleren of het verbruik afwijkt van de ontwerpuitgangspunten. Voor bestaande gebouwen kunnen de huidige exploitatiekosten, inclusief de kapitaallasten van de initiële investering, worden getoetst aan onze exploitatiebenchmark. De eventuele afwijkingen, en de oorzaak daarvan, kunnen inzichtelijk worden gemaakt en waar nodig geoptimaliseerd worden. Een dergelijke analyse kan ondersteuning bieden bij de relatie en contractbesprekingen tussen huurder, verhuurder, leverancier of dienstverlener. Ontwerp: energiebalans raming gebouw- en installatieconcepten ontwerpoptimalisatie bewaking en rapportage raming exploitatiekosten Realisatie: inkoop diensten inkoop leveringen inkoop werken commissioning directievoering kwaliteitstoezicht meer- en minderwerk Gebruik: meerjarenonderhoudsprognose meerjarenonderhoudsplanning cf. NEN2767 bemetering & monitoring benchmarking technisch beheer inkoop schoonmaak, energie, bewaking, e.d. bewaking onderhoudscontracten Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 4 van 7

5 A++ A+ A B C D E F G EPA-label Figuur 5; benchmark energieverbruik In samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC) heeft bbn adviseurs het initiatief genomen om tot een dergelijke benchmark op het gebied van energieverbruik en duurzaamheid te komen. In deze benchmark worden gegevens over onder andere het energielabel, het energieverbruik en andere duurzaamheidsaspecten (CO₂ uitstoot, waterverbruik) met elkaar in verband gebracht worden. Met het inzichtelijk maken van deze prestaties kunt u beter zien waar in uw portefeuille de meeste optimalisatie mogelijk is. Proces & methodiek Het sturen op Life Cycle Costing vereist een strak geregisseerd proces van doelstelling, analyse en onderzoek, planoptimalisatie, risicoanalyse en besluitvorming. Tijdens de initiatieffase dienen er afspraken te worden gemaakt over de te hanteren discontovoet, prijsindexen, energietarieven, beschouwingsperiode en afschrijvingstermijn. Het doel wordt vastgelegd en het aantal te onderzoeken varianten wordt bepaald. Een goede berekening van de Life Cycle Costs valt of staat met de invoer van de juiste financiële parameters, bezettingsgraden, gebouwprestaties, verbruiksen onderhoudsprognoses, schoonmaak- en bewakingscycli en de daarbij behorende kosteninformatie. "het sturen op Life Cycle Costing vraagt een grote betrokkenheid van het Ontwerp- en Bouwteam. Het definiëren van kaders omtrent het meewegen van 'zachte factoren' dient vooraf te worden vastgesteld." "Aspecten als architectuur, ecologie, comfort en milieubelasting zijn vaak financieel lastig te vangen, maar dienen in de besluitvorming wel degelijk te worden meegenomen." De resultaten van de berekening kunnen op diverse mogelijkheden worden gepresenteerd. Terugverdientijd Netto Contante Waarde-methode (NCW) Jaarkosten Internal Rate of return (IRR) Discounted Payback Net savings Savings to investment ratio (SIR) Het meest gehanteerd zijn de Terugverdientijd en Netto Contante Waarde-methode. De resultaten worden middels een gevoeligheidsanalyse getoetst. Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 5 van 7

6 Gedurende de ontwikkeling van Ontwerp naar Oplevering wordt de invoer van gebouwinformatie steeds nauwkeuriger. Waar het onderzoek in de Initiatieffase met name is gericht op het huisvestingsvraagstuk en de locatiekeuze zal de nadruk tijdens de Ontwerpfases verschuiven naar gebouwvorm, integraal gebouwen installatieconcept, de technische uitwerking en de daadwerkelijke productkeuze. Figuur 6 illustreert dit keuzeproces gedurende de Ontwerpfases. variant 1 systeem niveau variant 1 strategisch niveau variant 2 variant 3 systeem niveau variant 2 systeem niveau variant 3 detail niveau variant 1 detail niveau variant 2 integraal ontwerp variant 4 detail niveau variant 3 Initiatief Schetsontwerp Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Realisatie Figuur 6; keuze en besluitvorming gedurende de gebouwontwikkeling Figuur 6 is gebaseerd op de ISO waarin de verschillende niveaus van analyse (strategisch, systeem en detail) worden beschreven. Door bbn adviseurs is de stap concept toegevoegd. Het vroegtijdig sturen op een optimaal gebouw- en installatieconcept heeft een groot effect op de latere exploitatiekosten. De verfijning van de berekeningen heeft uiteraard als keerzijde dat aanpassingen gaandeweg het proces minder eenvoudig zijn door te voeren. "het vroegtijdig sturen op optimale vormfactoren van het gebouw heeft een grote invloed op de latere onderhouds- en schoonmaakkosten van de gevelconstructie. Tevens voorkomt het beperken van verliesoppervlakten onnodig energieverlies" Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 6 van 7

7 bbn adviseurs bbn adviseurs ondersteunt alle partijen betrokken bij het gebruiken, ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen en gebieden. bbn adviseurs biedt onafhankelijk advies en management. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met vastgoedadvies, huisvestingsadvies, gebiedsontwikkeling, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, directievoering en toezicht en vastgoedmanagement. De combinatie van onze inhoudelijke en kostendeskundigheid in alle fases van de levensduur van een gebouw zorgt ervoor dat wij deze aspecten integraal en onafhankelijk kunnen benaderen. Ambitie verbindt alles Wij houden van ons vak en zoeken de uitdaging. In elk project en bij elk advies vragen wij ons af welke unieke meerwaarde wij u kunnen bieden. Voor bbn adviseurs is uw ambitie het belangrijkste uitgangspunt bij al onze advisering. Om deze ambitie waar te maken, bundelt bbn de kennis op alle adviesterreinen. Dat doen wij met deskundigheid, gedrevenheid, passie voor techniek, marktkennis, invoelingsvermogen en betrokkenheid. Alleen dat resulteert in ambitieuze bouwprojecten. Referentieprojecten Life Cycle Costing Stadskantoor Venlo Triodos Bank Zeist Gemeentehuis Deventer Technische Universiteit Delft Stadsforum Zoetermeer TNT Green Office Hoofddorp Copyright Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. bbn adviseurs Postbus DB Houten T F E. I. Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 7 van 7

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN Uitgebracht aan de

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie