Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille"

Transcriptie

1 Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille bbn-bob Advies 2015

2 Achtergrond De transitie van AWBZ naar Wet langdurige zorg en WMO, zijn per 1 januari 2015 ingevoerd in de caresector. Zorgorganisaties hebben hier hun visies en beleid op aangepast en zullen dat nogmaals doen als de gevolgen van de transitie in de komende periode meer en meer neerslaan in hun organisatie. Deze stelselwijziging heeft ook zijn weerslag op de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille. Omdat vastgoed zich niet kenmerkt als het meest flexibele bedrijfsmiddel, is er een lange termijnvisie noodzakelijk om ief sturing te kunnen geven aan de vastgoedportefeuille. bbn-bob Advies ontwikkelde daar samen met zorgorganisatie Abrona een methode voor. Samenwerking met Abrona Voor het ontwikkelen van de onderzoeksmethodiek naar de invloeden van risico s op de omvang van zorgvastgoedportefeuilles, en voor het doorontwikkelen van VastgoedMaps voor toepassing in de zorgsector, is bbn-bob Advies een samenwerking aangegaan met Abrona. Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie zie Momentopname huidige situatie Sturing geven aan een vastgoedportefeuille begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Dat is het vertrekpunt. De huidige situatie bestaat uit de huidige vraag en het huidige aanbod. Van de huidige vraag is het van belang om te weten hoe de vraag is opgebouwd: hoe groot is de vraag uitgedrukt in zzp s per functie? Van het huidige aanbod is het van belang te weten waar deze uit bestaat en wat de specificaties van het aanbod zijn, bijvoorbeeld: passend binnen huidige beleid en/of visie en missie? hoeveel eenheden van welke functie? exploitatieduur financiële eigenschappen en financiële resultaten functionele en technische prestaties ontwikkelingskansen toekomstperspectieven Het vastleggen van de huidige situatie stelt ons in staat om de toekomstige vraag te prognosticeren op basis van de en van de risico s en kansen ten opzichte van de huidige vraag. Door de kenmerken van de huidige situatie in een daartoe ingericht systeem vast te leggen, zet men de vastgoedportefeuille klaar om sturing op te geven. bbn-bob Advies heeft daarvoor de webapplicatie VastgoedMaps ontwikkeld. Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Pagina 2 van 7

3 VastgoedMaps als instrument voor afstemming tussen beleid en vastgoed VastgoedMaps is een webapplicatie waarin de vastgoedportefeuille overzichtelijk wordt gepresenteerd. Bij het gebruik van dit systeem, leveren alle relevante stakeholders binnen de zorginstelling informatie aan over alle gebouwen uit de vastgoedportefeuille. Daardoor ontstaat een samenhangend beeld, waarmee voor elke voorziening een optimaal toekomstperspectief kan worden bepaald. Door de portefeuille op allerlei manieren te doorsnijden en vanuit verschillende invalshoeken te belichten, ontstaan nieuwe verrassende inzichten. Daarmee helpt VastgoedMaps zorginstellingen de mogelijkheden en kansen in de vastgoedportefeuille te ontdekken. VastgoedMaps is een initiatief van bbn BOB Advies dat voor de zorgsector is doorontwikkeld in samenwerking met zorginstelling Abrona. Risico s en kansen Met de en van risico s en kansen ten opzichte van de huidige vraag, kan de toekomstige vraag geprognosticeerd worden. Daarom zal er eerst een stip op de horizon gezet moten worden: het jaar waarvoor de toekomstige vraag geprognosticeerd wordt. bbn-bob Advies hanteert daarvoor een periode van 7 jaar. Dit is een periode waarop goed sturing te geven is aan een vastgoedportefeuille. Daarna kunnen alle risico s en kansen geïnventariseerd worden waarvan verwacht wordt dat deze zich tussen nu zeven jaar gaan voordoen en op welke doelgroepen die risico s en kansen hebben. Bij het kwantificeren van en van de risico s en kansen, wordt bepaald wat het meest reële is op de huidige vraag en wat de bandbreedten van het zijn. Met deze bandbreedten zijn worst-case en best-case scenario s door te rekenen. Tevens dienen beleidskeuzes te worden meegenomen bij het bepalen van de en van de risico s. Geadviseerd wordt om het vaststellen van en en bandbreedtes met een breed georiënteerd expertpanel uit te voeren. Functie Verblijf Risico's & Kansen en en bandbreedtes van risico's & kansen per ZZP op de vastgoedportefeuille over 7 jaar VG 1 VG 2 VG 3 VG 4 VG 5 VG 6 VG 7 VG 8 1. Scheiden Wonen en Zorg Plan: gefaseerde invoering voor ZZP's 1 t/m 4. Er wordt gelobied voor uitzondering van zzp 3 en 4. Huidige indicaties behouden recht op verblijf. Indicaties zijn 7 jaar geldig. Bij nieuwe indicatie wordt niet meer geindiceerd voor verblijf. Standpunt zorginstelling X: Geen risico op vastgoed waarin geen zorg wordt geleverd. Gevolg: Aantal clienten met ZZP 1 t/m 4 met verblijf krimpt. Vraag naar huisvesting krimpt. -70% -50% -30% -70% -50% -30% -50% -20% 0% -50% -10% 0% 0% 0% 0% 0% Voorbeeld van een (deel van een) risicomatrix waarbij en en bandbreedtes benoemd worden Toekomstige vraag Door het totale van alle risico s en kansen met de huidige vraag te confronteren, wordt de toekomstige vraag geprognosticeerd. Maar hoe meer risico s en kansen er zijn die invloed hebben op de toekomstige vraag, hoe meer scenario s er denkbaar zijn van samenstellingen van al deze risico s en kansen. Alle risico s en kansen zullen zich immers nooit allemaal tegelijkertijd en in dezelfde omvang voordoen. Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Pagina 3 van 7

4 Met behulp van een Monte Carlo simulatie kan het totale van alle risico s en kansen in vele samenstellingen worden bepaald. De Monte Carlo Simulatie is een simulatietechniek waarbij een fysiek proces meerdere keren wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Het resultaat van deze verzameling simulaties is een verdelingsfunctie die het hele gebied van alle denkbare, doch reële, combinaties van variabelen en daarmee alle mogelijke uitkomsten weergeeft. Stel, er worden scenario s doorgerekend, dan zal voor diverse scenario s de uitkomst hetzelfde zijn. De mate waarin een bepaalde uitkomst voorkomt, geeft daarmee de kans aan dat deze uitkomst de meest waarschijnlijke is. We kijken vervolgens naar (bijvoorbeeld) 80% van de meest voorkomende uitkomsten. Daarmee komt de onder- en bovengrens in beeld voor de uitkomsten die het meest voorkomen; zie ook het onderstaande kansverdelingsfiguur. In de bovenstaande figuur is de ondergrens 154,9 en de bovengrens 186,4. Toekomstig aanbod Volgens de bovenstaande prognose is de kans 80% dat de toekomstige vraag tussen de 155 en 187 verblijfsplaatsen zal liggen. Het toekomstige aanbod zal zo dicht mogelijk bij de toekomstige vraag moeten liggen om situatie van over- of onderproductie te voorkomen. In de meest ideale marktsituatie is de vraag gelijk aan het aanbod. Is de vraag lager dan het aanbod, dan is er sprake van overproductie. In dat geval zullen de huisvestinglasten per verblijfplaats stijgen. Als er sprake is van onderproductie, dan is de vraag hoger dan het aanbod. De wachtlijsten zullen dan mogelijk toenemen. Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Pagina 4 van 7

5 Door nu het toekomstig aanbod te confronteren met het huidige aanbod, is de strategische opgave te definiëren waarvoor men staat: met welke ingrepen kan men de vastgoedportefeuille aan te laten sluiten bij de toekomstige vraag. In het afgebeelde voorbeeld zal: het deel van de huidige portefeuille, dat boven de bovengrens van de toekomstige vraag ligt, moeten worden afgestoten (rood gearceerd); het deel van de toekomstige portefeuille dat tussen de boven en de ondergrens ligt, moet bestaan uit goed te exploiteren, maar eenvoudig af te stoten objecten: de flexibele voorraad; het deel van de toekomstige portefeuille dat onder de ondergrens ligt, is zeker nodig en zal dus functioneel, financieel en technisch goed moeten presteren: de vaste voorraad. Ingrepen in de vastgoedportefeuille Nu de strategische opgave is gedefinieerd, zal binnen de huidige vastgoedportefeuille moeten worden beoordeeld met welke gebouwen aan deze opgave uitvoer te geven is. Doordat de specificaties en perspectieven van alle gebouwen bij de momentopname van de huidige situatie goed zijn vastgelegd, kan worden bepaald welke gebouwen tot vaste of flexibele voorraad behoren; en in het geval van het voorbeeld: welke gebouwen er moeten worden afgestoten. VastgoedMaps kan hierbij helpen door uitgebreide filtermogelijkheden op alle gebouweigenschappen, bijvoorbeeld: perspectieven er worden gebouwen gevonden waarvan reeds was bepaald deze te consolideren of af te stoten; financieel resultaat vastgoed - er worden gebouwen gevonden die nooit rendabel worden en misschien ook maar beter kunnen worden afgestoten of er worden gebouwen gevonden die na verloop van tijd rendabel worden en daarom beter tot de vaste voorraad kunnen worden gerekend; einddatum - worden gebouwen gevonden die tot de flexibele of af te stoten voorraad kunnen gaan behoren. Door een longlist aan mogelijke ingrepen op te stellen en de daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten in kaart te brengen, kan op gefundeerde wijze een strategisch plan worden gemaakt. Hiermee kan de vastgoedportefeuille aansluiting vinden bij de toekomstige vraag, binnen de kaders van het beleid, de missie en visie en kernactiviteiten van uw zorginstelling. Op deze wijze helpt VastgoedMaps u uw vastgoed kostenefficiënt en -ief in te zetten. Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Pagina 5 van 7

6 Het objectblad uit VastgoedMaps, waarop alle benodigde gegevens verzameld zijn om strategische afweging over het toekomstperspectief van het object te kunnen maken Meer informatie over VastgoedMaps vindt u op Op deze website is een gratis demo-account aan te vragen waarmee alle gebruiksmogelijkheden te verkennen zijn. Voor zorgorganisaties is de basisversie van VastgoedMaps 3 jaar gratis te gebruiken. Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Pagina 6 van 7

7 Profiel bbn-bob Advies bbn-bob Advies is toonaangevend op het gebied van huisvesting voor de zorgsector. Brede innovatieve dienstverlening, een groot bureau met alle voorkomende specialismen en uitgebreide langjarige ervaring maken bbn-bob Advies de voorloper in de zorgsector. Bbn-BOB Advies is ontstaan door het samengaan van bbn adviseurs en BOB Advies bbn-bob Advies postbus DB Houten telefoon: website: Contactpersoon Zorgsector de heer ing. M. Visser - huisvestingsadviseur zorg telefoon: Disclaimer Hoewel bbn-bob Advies ernaar streeft om in deze whitepaper betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan bbn-bob Advies niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. bbn adviseurs kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze whitepaper. bbn-bob Advies kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie. Copyright Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Pagina 7 van 7

Welk vastgoed. heeft u in 2020 (nog) nodig? Hoe kwantificeert u de zorgvraag over 7 jaar? Welke ingrepen zijn wenselijk in uw vastgoedportefeuille?

Welk vastgoed. heeft u in 2020 (nog) nodig? Hoe kwantificeert u de zorgvraag over 7 jaar? Welke ingrepen zijn wenselijk in uw vastgoedportefeuille? Stormdijklaan Stormdijklaan Slotlaan Slotlaan Fazantstraat Julianweg Zonstr Lamstraat Vogelvlietweg Robijnstraat Jadelaan Bloemstraat Kersenstraat Oosteinde Roodborstweg Pauwstraat Rosmolen Pelikaanlaan

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage April 2014 Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Onderzoeksaanpak 9 3. Resultaten 14 Bijlagen 24 Bijlage 1 deelnemende

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie