Sociaal Jaarverslag Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2014. Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 2014 Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV

2 VOORWOORD Op 1 januari jongstleden is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegde de Wet werk en Bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Als gevolg van zeer late berichtgevingen vanuit de Rijksoverheid op diverse punten, werd het een race tegen de klok, maar de 6 samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben deze transitie op tijd gehaald. Daartoe behoorde ook de vaststelling van een 9-tal nieuwe verordeningen, terwijl er tegelijkertijd 7 werden ingetrokken. Een prestatie van formaat van onze medewerkers in de gemeentehuizen, bij de ISD en bij Maregroep! Maar daarmee is het werk niet klaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het nu pas echt gaat beginnen. De wettelijke verplichte nummers zijn gedaan, nu zijn we inmiddels aan de slag met de verdere voorbereiding en invulling van b.v. het Servicepunt Werk. De gemeenteraden hebben afgesproken om toe te werken naar een gezamenlijke werkgeversbenadering en de re-integratiewerkzaamheden te bundelen in dit Servicepunt. De uitvoering van het onderdeel Inkomen blijft lokaal geregeld (door de ISD Bollenstreek of door de gemeente Katwijk). De opzet en organisatorische vormgeving van het Servicepunt Werk wordt uitgewerkt in een Contourennota, waarin de contouren worden geschetst van het dienstverleningsconcept (waaronder het doelgroepenbeleid), de organisatorische en juridische vormgeving en de consequenties voor de aansturing, organisatie en personeel, huisvesting, automatisering, financiën en communicatie. Een ander inhoudelijk punt, waaraan op dit moment wordt gewerkt, is het al dan niet invoeren van nieuw beschut werk in onze regio. In juni van dit jaar moet daarover in ieder geval duidelijkheid bestaan, want de Participatiewet verplicht ons om op dit punt voor 1 juli 2015 een verordening te hebben vastgesteld. Deze en andere discussies hadden niet plaats kunnen vinden, zonder al het werk dat afgelopen jaar door medewerkers van gemeenten, ISD en onze Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek is verricht. Dit is met heel veel passie gedaan, omdat we ons allemaal realiseren waar we het voor doen: het zoveel mogelijk laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen het voor hen, en dat blijven we doen in En in de jaren daarna, in welke vorm dan ook. Arno van Kempen Voorzitter DB en AB Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek Wethouder Teylingen 2 Sociaal Jaarverslag 2014

3 VOORWOORD MareGroep NV in zwaar weer. De bijna 900 medewerkers van MareGroep NV hebben er met elkaar voor gezorgd, dat het jaar 2014 zowel in sociaal als in financieel opzicht een prima jaar is geweest. De werkgelegenheid bleef voor bijna alle medewerkers ondanks de crisis in tact en het financieel tekort was aanzienlijk kleiner dan begroot. Daardoor kon een flink deel van de bijdragen in het tekort aan de deelnemende gemeenten worden teruggestort. Een prachtig resultaat en dat verdient een compliment. Maar zoals het er nu naar uitziet pakken zich donkere wolken samen achter dit zonnige resultaat. En dat is het gevolg van een nieuwe wet, de Participatiewet. Die wet verbiedt het aan MareGroep NV om vanaf 1 januari 2015 nog nieuwe medewerkers aan te nemen. Mensen op de wachtlijst kunnen dus niet meer via MareGroep NV worden geholpen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu bij de gemeenten. Samen met het bedrijfsleven in onze regio moeten de wethouders in de Duin- en Bollenstreek een Servicepunt werk oprichten, waarin de ISD (de gemeentelijke sociale diensten van de bollengemeenten), de sociale dienst van Katwijk en MareGroep NV moeten gaan samenwerken met het doel mensen met een beperking aan het werk te helpen. En het ziet er naar uit, dat de rol die MareGroep NV in dat geheel gaat spelen nog niet duidelijk is en mogelijk beperkt zal zijn. En dat valt te betreuren. Want juist instellingen als MareGroep NV hebben de afgelopen jaren aangetoond zeer succesvol te zijn met het begeleiden van mensen met een beperking. Voor de mensen met een grotere beperking lukt het nog steeds om hen ondanks de economische tegenwind - in de binnendienst zinvol aan het werk te houden. Voor de medewerkers die daartoe in staat zijn wordt werk buitenshuis ontwikkeld, o.a. in de sector groen, het bezorgen van post, schoonmaakactiviteiten en in het reguliere bedrijfsleven. Daarnaast scoort MareGroep NV heel hoog bij het weer aan het werk helpen van gezonde mensen, die van de gemeenten een bijstandsuitkering krijgen. Het is onbegrijpelijk als deze rijke ervaring van MareGroep NV door de beleidsmakers op gemeentelijk niveau mogelijk niet wordt benut bij het implementeren van de Participatiewet op gemeentelijk niveau. Het kan goedkoper en beter is onze vaste overtuiging. Als Raad van Commissarissen worstelen wij met dit probleem. Enerzijds moeten wij er op toezien dat de belangen van de aandeelhouders (en dat zijn de deelnemende gemeenten) worden behartigd, anderzijds moeten wij er ook op toezien dat de bestuurder van de MareGroep NV zijn sociale en financiële doelstellingen haalt. Naar onze overtuiging kunnen die beide taken alleen worden gerealiseerd, als de gemeentebestuurders er voor kiezen om de MareGroep NV bij de implementatie van de Participatie een centrale rol te laten spelen. Drs. G. (Gerard) Verheij Voorzitter Raad van Commissarissen MareGroep NV Sociaal Jaarverslag

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding Missie en Visie Organisatiestructuur Verhoudingen Gr KDB/MareGroep/MareFlex Ontwikkeling Kerncompetenties Productie & Diensten Detacheren Re-integratie Groenproject WWB Opleidingen Verzuimbeleid HRM ontwikkelingen Arbo & Preventie Ondernemingsraad Keurmerken Wachtlijst Wsw dienstbetrekkingen Wsw populatie In- en uitstroom PR & Communicatie Financiële resultaten 2014 Duurzaamheid Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag Pag Pag. 18 Pag. 19 Pag Pag. 22 Pag. 23 Pag Pag. 26 Pag. 27 Pag Pag Pag. 33 Pag. 34 Pag. 35 Pag Pag Sociaal Jaarverslag 2014

5 INLEIDING Voorwoord Hooite Muller Na een aantal jaren waarin MareGroep er financieel gezien zeer goed voor stond, ging in 2013 de crisis toch ook niet geheel aan ons voorbij. Als gevolg hiervan werd in 2014 een aantal maatregelen getroffen, zoals het niet verlengen van enkele tijdelijke dienstverbanden en het nog kritischer te kijken naar inkomsten en uitgaven. Door deze inspanningen is het gelukt het jaar 2014 beter dan verwacht door te komen. Sterker nog: zowel sociaal als financieel heeft MareGroep als vanouds weer uitstekend gepresteerd! Opnieuw konden we rekenen op vele bedrijven en de aangesloten gemeenten die hun opdrachten aan MareGroep uitbesteedden. En daarvoor dank ik u natuurlijk wederom hartelijk! Daarnaast was 2014 ook in sociaal opzicht een positief jaar. We hebben nog meer geïnvesteerd in onze medewerkers door hen waar mogelijk op te leiden en door te laten stromen. Ons ziekteverzuimpercentage is nog steeds 1 van de laagste van de SW-bedrijven in Nederland en onze arbeidsomstandigheden waren al uitstekend, maar zijn gedurende het gehele jaar weer zorgvuldig bekeken, bijgewerkt en waar nodig nog iets aangescherpt. De keurmerken die ook in 2014 weer verlengd of nieuw behaald werden, zijn hiervoor het levende bewijs. Hoe het er in 2015 uit gaat zien, is nog steeds niet helemaal te voorspellen. De komst van de nieuwe Participatiewet heeft meer vragen en inspanningen met zich meegebracht dan vooraf kon worden ingeschat. Een complex dossier waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Elke beslissing heeft gevolgen en daarom moeten we, zeker omdat het nog steeds om mensen gaat, weloverwogen keuzes maken. Iets waar we nog tot eind 2015 de tijd voor hebben. We gaan die tijd dus ook goed gebruiken en hopen begin 2016 dan toch eindelijk duidelijkheid zullen krijgen hoe e.e.a. organisatorisch vorm gegeven gaat worden en waar ook MareGroep een zinvolle plaats in krijgt, zodat we door kunnen gaan met mensen ontwikkelen en plaatsen. Want daar gaat het tenslotte om! Hooite Muller Directeur Sociaal Jaarverslag

6 MISSIE & VISIE Missie: MareGroep ontwikkelt en re-integreert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, indien mogelijk naar een reguliere baan. Visie: MareGroep biedt werk, begeleiding, scholing, training, aanpassingen van de werkplek en persoonlijke aandacht. Daarmee willen wij bereiken dat arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden uitstromen naar de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt. Hiertoe wordt samengewerkt met en in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven; dit alles binnen financieel verantwoorde kaders. Wij geven inhoud aan onze missie en visie in de vorm van begeleiding door jobcoaches, opleidingen en het onderhouden van contacten met ondernemers. Dat dit werkt, blijkt wel uit het grote aantal gedetacheerden en begeleid werkers en het behoorlijke aantal opdrachten wat voor onze medewerkers voldoende passende werksoorten oplevert. In de Sw-branche is afgesproken dat er naar gestreefd wordt om een derde van het personeelsbestand te detacheren of in begeleid werken te hebben. Door hier actief aan te werken is dit percentage ruimschoots overschreden. Gezien de economische situatie vergt het veel inspanning om het aantal gedetacheerden en begeleid werkers op peil te houden. In 2014 is dat goed gelukt. 6 Sociaal Jaarverslag 2014

7 MareGroep NV organogram Directeur ORGANISATIESTRUCTUUR Arbo & Milieu Communicatie Manager Finance, Control & Facilities Manager Productie & Diensten Manager Personeel Re-integratie & Ontwikkeling Planning & Control Directie secretariaat Operationeel Manager Verkoop & Advies Operationeel Manager Diensten Operationeel Manager Productie Account management Beleid & Projecten Planning & Preventie Werkvoorbereiding en Verkoop binnendienst Bedrijfsbureau Coach ontwikkeling en re-integratie Coach ontwikkeling en re-integratie Secretariaat OR Bedrijfsarts Operationeel Manager Finance & Control Magazijn Groen Noord Groot Verpakking Operationeel Manager Re-integratie Operationeel Manager Finance & Control Groen Oost Klein Verpakking Consulenten Arbeid Intergatie (detacheringen & WorkFirst) Human Resource Management adviseurs Inkoop Groen West Elektromontage Schoonmaak (ook detacheringen) Wachtlijstbeheer Opleidingscoördinator & Arbeidsdeskundige ICT Pontje Valkenburg Assemblage Begeleid Werken PGB (Gr KDB) Jobcoaches Mareflex Medewerker Wet Verbetering Poortwachter Personeelsadministratie Post Carrousel Administratieve ondersteuning Bedrijfsrestaurant Montage GevaSol Gebouwenbeheer & techniek Sociaal Jaarverslag

8 VERHOUDINGEN Verhoudingen Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV In de Kust-, Duin- en Bollenstreek werken acht gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB). Om beter uitvoer te kunnen geven aan de Wsw is gekozen voor een scheiding van verantwoordelijkheden tussen beleid en uitvoering middels de oprichting van MareGroep NV. Juist deze scheiding zorgt voor een betere aansluiting op het reguliere bedrijfsleven. MareGroep is het werkbedrijf waarin alle activiteiten, voortkomend uit de Wsw, plaatsvinden. De medewerkers die in het kader van de Wsw werkzaam zijn, vallen vanwege hun beschermde status echter onder de Gr KDB. De Gr KDB is 100% aandeelhouder van MareGroep NV. MareFlex BV is een volle dochter van MareGroep en richt zich op private re-integratie en personeelsdiensten. 8 Sociaal Jaarverslag 2014

9 VERHOUDINGEN Sociaal Jaarverslag

10 ONTWIKKELING Het ontwikkelen van mensen is een doorlopend proces. Door het stellen van ontwikkeldoelen en het planmatig volgen van de ontwikkeling van de medewerker is MareGroep in staat de aankomende medewerker te plaatsen op een passende functie die recht doet aan de mogelijkheden van de medewerker. De leidinggevende of coach ontwikkeling en re-integratie houdt frequent IOP- (Individueel Ontwikkelingsplan) voortgangsgesprekken waarbij gekeken wordt of de leerdoelen zijn behaald of bijgesteld moeten worden. De 9 kerncompetenties en de onderliggende niveaus vormen de basis van de ontwikkelstromen. Goed werknemerschap Om plaatsingen succesvoller te maken, is het belangrijk dat de competenties en vaardigheden van de medewerkers aansluiten op die van de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor gebruikt MareGroep 9 kerncompetenties. Met coaching, opleiding en training steunt MareGroep de medewerkers bij het ontwikkelen van deze competenties. De ambitie voor 2015 is om de competenties verder te integreren in de functieomschrijvingen en ontwikkelingsplannen en deze integraal te laten aansluiten bij onze werk- en participatieladder. 10 Sociaal Jaarverslag 2014

11 KERNCOMPETENTIES Sociaal Jaarverslag

12 PRODUCTIE EN DIENSTEN Dit bedrijfsonderdeel omvat alle werkzaamheden die binnen (Productie) en buiten (Diensten) de muren van MareGroep worden verricht. Productie Bij de unit Productie liggen de werkzaamheden met name op het gebied van verpakking, (electro)montage en assemblage. Het werk op deze afdelingen is divers: van eenvoudige inpakwerkzaamheden tot gecompliceerd assemblagewerk. Het aanbod van verschillende soorten productiewerk draagt sterk bij aan het opbouwen van arbeidsvaardigheden. Er kan worden gestart met eenvoudige taken waarna stap voor stap doorstroom naar meer complexe werkzaamheden kan volgen. Waar mogelijk wordt dit zelfs gekoppeld aan vakgerichte opleidingen. Door te investeren in een langdurige samenwerking met enkele grote opdrachtgevers wordt zorg gedragen voor een constant werkaanbod. Naast structuur biedt dit ook continuïteit in het stimuleren en het benutten van de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerkers. De samenwerking heeft ook in 2014 bij de meeste opdrachtgevers geleid tot uitbreiding van de werkzaamheden. Bij MareGroep zijn voor een aantal van die grote opdrachtgevers aparte afdelingen ingericht. De indeling van die afdelingen is geheel afgestemd op de productie voor deze klanten, en de afdelingsleiding kent de producten en de klant. Het uitgebreide samenwerkingsverband met onze grootste opdrachtgever draagt verder bij aan de ontwikkeling van de unit Productie. Zo leiden gezamenlijke investeringen tot continue efficiencyverbeteringen, ondersteund door het werken volgens de principes van 5S en van lean-production. In 2014 is hier onder meer door training en opleiding verder invulling aan gegeven. 12 Sociaal Jaarverslag 2014

13 PRODUCTIE EN DIENSTEN De goede samenwerking met alle grotere opdrachtgevers draagt voor zowel klant als MareGroep bij aan optimalisatie van de productieprocessen, de kwaliteit van de afgeleverde producten en de communicatie. De continuïteit die zodoende kan worden geboden levert voor klant èn medewerker meerwaarde op: MareGroep blijft in staat medewerkers op te leiden waarmee uitstroom naar Begeleid Werken, detachering, groen en post kan worden bewerkstelligd én weer kan worden opgevangen. Voortgang van de productie en de kwaliteit is hiermee eveneens geborgd. Productie wordt verder gecompleteerd door een groter aantal andere opdrachtgevers die met regelmaat voor productieorders zorgen. Vanuit ons magazijn wordt de logistiek binnen de unit Productie verzorgd, commercie en bedrijfbureau zorgen voor het accountmanagement en de juiste orderafhandeling. Diensten Groenvoorziening De afdeling groenvoorziening is binnen vrijwel de gehele Kust-, Duin- en Bollenstreek werkzaam voor met name de gemeenten. Daarnaast wordt gewerkt voor onder meer woningbouwverenigingen en scholengemeenschappen. MareGroep richt zich hierbij voornamelijk op het grootschalig groenonderhoud zoals schoffelen, snoeien en maaien. Ook wordt gedurende het gehele jaar zwerfvuil geruimd. Binnen de groenvoorziening wordt het eigen (SW) personeel ingezet en opgeleid op het gebied van hovenierswerk. In een vaste cyclus van opleiding en training worden de medewerkers geschoold en worden de vaardigheden up-to-date gehouden. Daarnaast is ook in 2014 de groenafdeling weer benut voor de inzet en opleiding van uitkeringsgerechtigden vanuit onder meer de WWB en de Wajong. Het natuurlijk verloop binnen groen wordt waar mogelijk opgevangen via doorstroom vanuit onder meer Productie. Een niet eenvoudige opgave doordat de criteria voor toelating binnen de Wsw door de jaren heen aangescherpt zijn. In 2014 is het echter wederom gelukt de omvang van de formatie bij groenvoorziening op peil te houden. In de drukke groei- en snoei maanden is deze vaste formatie ondersteund door een groep medewerkers, die vanuit een uitkeringssituatie (WWB) een tijdelijke aanstelling geboden is. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze lijn zich in 2015 zal voortzetten. Sociaal Jaarverslag

14 PRODUCTIE EN DIENSTEN Post De postorganisatie van MareGroep verzorgt vanaf 2014 de postbezorging voor alle gemeenten binnen de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Andere klanten zijn onder meer sportverenigingen, scholen, medische instanties en woningbouwcorporaties. De dienstverlening door MareGroep Post is uitgebreid en divers. Naast de reguliere postbezorging bestaat deze uit onder meer pakketdiensten, haal- en brengservice en huis-aan-huis-verspreiding. MareGroep levert 24 uursbezorging en is er postbezorging op maandag; een unieke service die bij de grote, landelijke postbedrijven niet meer in deze omvang te vinden is. Voor de medewerkers is de functie van postbezorger een mooie stap richting de reguliere arbeidsmarkt. De benodigde vaardigheden en competenties voor deze werkzaamheden, zoals zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, worden hiermee gestimuleerd en uitgebouwd. In 2015 wil MareGroep Post haar dienstverlening verder optimaliseren en blijven werken aan de kwaliteit en de ontwikkeling en het werkplezier van de bezorgers. 14 Sociaal Jaarverslag 2014

15 PRODUCTIE EN DIENSTEN Overige Diensten Naast de genoemde groenvoorziening en postbezorging levert MareGroep nog allerhande dienstverlenende activiteiten in de regio zoals: Schilder- en lichte onderhoudswerkzaamheden; met name in opdracht van gemeenten en woningbouwverenigingen. Kledinginzameling voor Sam s Kledingactie ; een organisatie die kleding inzamelt voor Cordaid Mensen in Nood. MareGroep is aangesloten bij DeBesteEHBOdoos. Deze organisatie levert (de wettelijk verplichte) EHBO-dozen bij bedrijven en instellingen. Sociaal Jaarverslag

16 DETACHEREN In lijn met de visie en missie van MareGroep is de ontwikkeling van mensen naar een reguliere werkplek één van de speerpunten. Detachering is het instrument om medewerkers te ondersteunen en te ontwikkelen in hun persoonlijke groei en werknemersvaardigheden, waardoor men zo volwaardig mogelijk participeert bij een reguliere werkgever. Een gegeven wat goed aansluit bij de Participatiewet (per 1 januari 2015). Het uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen moet kunnen werken. MareGroep biedt bij detachering passende begeleiding aan de Wsw-medewerker en de opdrachtgever. Om de inleenvergoeding te kunnen bepalen, gebruikt MareGroep al sinds jaren loonwaardebepaling. Een vergelijkbaar instrument zal landelijk worden ingevoerd met de intrede van de Participatiewet. Om detacheringsplekken te kunnen blijven continueren, wordt veel aandacht besteed aan werkgeversdienstverlening. MareGroep is lid van acht ondernemersverenigingen, waarvan de bijeenkomsten maandelijks bezocht worden, en van het Poortwachterscentrum. MareGroep participeert in de pilot Werkgever Servicepunt (WGSP) in de regio Kust-, Duin- en Bollenstreek. Dit is een samenwerking tussen ISD Bollenstreek, gemeente Katwijk en MareGroep. De pilot heeft als doel via werkgeversdienstverlening mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Wsw en WWB) te kunnen plaatsen bij reguliere werkgevers die nog geen binding hebben met de eerder genoemde drie partijen. Voor Wsw-medewerkers van wie vanwege bedrijfseconomische redenen de detacheringplek verviel, is proactief beleid ingezet om aansluitend een nieuwe passende detacheringplek te vinden. Via een persoonlijk plan van aanpak wordt maatwerk geboden om de medewerker te herplaatsen. De doelstelling voor 2014 was continueren van het aantal plaatsen in detacheren. Deze doelstelling is vrijwel behaald. Er was een slechts een geringe terugval in het aantal plaatsingen. Al met al een goed resultaat in een situatie van krapte op de arbeidsmarkt. 16 Sociaal Jaarverslag 2014

17 DETACHEREN Voor 2015 is de doelstelling - rekening houdend met de uitstroom die fors is - te continueren. Immers, nieuwe personele aanwas is door stopzetting van instroom vrijwel niet meer aan de orde. Het succes van dagschoonmaak door MareGroep-medewerkers blijft onveranderd. Lopende contracten zijn verlengd en aan de zorg van de schoonmaakmedewerkers van MareGroep toevertrouwd. Een geweldig resultaat met en voor onze populatie. (PGB) Begeleid Werken Ondanks economische tegenwind is de doelstelling voor begeleid werken, waarbij medewerkers met een Wsw-indicatie in dienst bij een reguliere werkgever treden, voor 2014 ruimschoots behaald. Wederom was er een forse stijging (31 plaatsen) van het aantal begeleid werkers. In 2014 werd de mijlpaal bereikt van de 100ste geplaatste begeleid werkende is afgesloten met een recordaantal begeleid werkenden. Hiermee is MareGroep, landelijk gezien, één van de koplopers in de Sociale werkvoorziening. Dit succes wordt mede bepaald door loonwaardemeting waarbij gemeten wordt welke bijdrage de Wsw-medewerker levert aan het resultaat van zijn nieuwe werkgever in vergelijking tot een reguliere invulling van de functie. Door de inzet van onze jobcoaches worden de werkgevers ontzorgd en bovendien is er sprake van minimale administratielasten voor de werkgever. De ambitie voor 2015 is om het aantal begeleid werkers te continueren. Dit is wel mede afhankelijk van de resultaten van het WGSP, die de bemiddeling en begeleiding van een aantal potentiële begeleid werken-kandidaten op zich heeft genomen. Sociaal Jaarverslag

18 ARBEIDSINTEGRATIE MareFlex B.V. heeft aan alle voorwaarden die het keurmerk Blik op Werk stelt, voldaan. Dit betekent dat het laatste jaar van de vierjarige cyclus in zal gaan. MareFlex hecht veel waarde aan het keurmerk omdat het cliënt- en opdrachtgever-tevredenheid meet. Vooral de cijfers cliënttevredenheid waren hoger dan het landelijk gemiddelde, wat inhoudt dat de dienstverlening van MareFlex door de klanten gewaardeerd wordt. MareFlex heeft nieuwe contracten afgesloten met de gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek. Met name in het contract met de ISD is het uitgangspunt de klant een voorname pijler. De klanten krijgen volop de mogelijkheid zich te ontwikkelen, met behoud van uitkering. Verschillende instrumenten zoals testen, training en individuele coaching dienen tot ondersteuning van de klant. De ambitie voor volgend jaar is om de meerwaarde van de Work first-trajecten voor de opdrachtgevers aan te blijven tonen. 18 Sociaal Jaarverslag 2014

19 GROENPROJECT WWB Groenproject WWB Binnen het bedrijfsonderdeel Groen is er in de periode maart t/m augustus gewoonlijk sprake van toename van werk. Vanuit MareGroep is het initiatief ontstaan om mensen uit de WWB een kans te geven om een arbeidsovereenkomst van 7 maanden aan te gaan en werkervaring op te doen binnen het hoveniersvak. Ruim 35 personen uit de WWB zijn 7 maanden werkzaam geweest binnen het Groen. Dit tot tevredenheid van de medewerkers zelf en van de gemeenten, mede vanwege een besparing op de uitkeringskosten. De ambitie is om in 2015 dit project op een kleinschaliger niveau te continueren. Sociaal Jaarverslag

20 PERSONEEL Opleidingen In 2014 is mede door de ondertekening van het Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland weer ruim aandacht besteed aan de Nederlandse taal cursussen, zowel bij het ROC Leiden als bij het ID College in Lisse en Katwijk. Voor het vierde achtereenvolgende jaar had de vakopleiding Schoonmaak in combinatie met een algemeen vormende opleiding MBO niveau 1 (AKA) extra aandacht, waarbij het praktijkonderdeel uitgebreid is met het onderdeel zorg. Het praktijkonderdeel wordt nu uitgevoerd bij DSV Verzorgd Leven, locatie Salem te Katwijk, door een SVS gecertificeerde praktijkopleidster van MareGroep. De vakopleidingen Groen bestaan grotendeels uit het veilig werken met machines en het veilig werken langs de openbare weg. Deze vakopleiding werd door de medewerkers structureel eens per drie jaar gevolgd. Vanaf 2015 wordt dit structureel eens per vier jaar. In 2014 kreeg een toenemend aantal personen vanuit de (oude) WWB en Begeleid werk diverse cursussen aangeboden. In 2014 zijn 36 medewerkers met een cursus gestart. Het is de intentie om in 2015 blijvend te investeren in opleidingen, willen we het doorstroomeffect van de afgelopen tijd van medewerkers naar een reguliere arbeidsmarkt kunnen voortzetten. Succesvol doorstromen kan worden bereikt door de medewerkers te ontwikkelen op de 9 belangrijke competenties. Een reguliere werkgever is gebaat bij goed toegeruste medewerkers die hun vak verstaan. 20 Sociaal Jaarverslag 2014

21 PERSONEEL Aantal medewerkers WSW gestart met een opleiding/cursus in 2014 Aantal opleiding/cursus-uren in 2014 Vakopleidingen Taal en Rekenen Communicatie Rijbewijs Conciërge Vakopl. Groen EHBO/BHV opl. Computergebruik Schoonmaak Leidinggeven Overige opleidingen Totaal Aantal medewerkers gestart met een opleiding/cursus Aantal cursus-uren Sociaal Jaarverslag

22 PERSONEEL Verzuimbeleid Het ziekteverzuimprotocol gaat uit van een nauw contact tussen medewerker en leidinggevende, met het accent op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Het ziekteverzuimbeleid is - gerelateerd aan de branche - zeer succesvol. Ons bedrijf heeft al jarenlang een relatief laag ziekteverzuim en behoort op dit gebied tot een van de beste SW-bedrijven van Nederland In 2014 is het verzuimbeleid geïntensiveerd, vooral op langdurig verzuim. Dit heeft er mede toe geleid dat het verzuim bij de SW-medewerkers wederom lager was dan het voorgaande jaar, een verlaging van 0,3%. Het verzuim voor ex-ambtelijke medewerkers lag ongeveer gelijk aan dat van Voor MareGroep totaal is het verzuimcijfer van 8,8% gedaald naar 8,6%. Verzuim t.o.v SW- medewerkers 8.9% 9.2% Ex-ambtelijke medewerkers 4.4% 4.3% MareGroep totaal 8.6% 8.8% Verzuim (excl bw) Verzuimpercentage 2014 Verzuimpercentage 2013 Verzuimpercentage 2005 Ex-ambt 4,4 4,3 6,2 WSW 8,9 9,2 13,1 22 Sociaal Jaarverslag 2014

23 PERSONEEL HRM-ontwikkelingen In 2014 is een aantal HRM-zaken binnen MareGroep geïmplementeerd. Medio mei is het nieuwe functiegebouw voor de Wsw-medewerkers tot het niveau van voorman ingevoerd. Waar in het verleden een grote verscheidenheid in functies was, is dit nu teruggebracht tot een laag van 4 functies. Grote voordeel hiervan is dat het functiegebouw nu parallel loopt aan de gesprekkencycli van het Individueel ontwikkelingsplan (IOP), wat elke Wsw-medewerker heeft. In de huidige situatie kan beter gestuurd worden op ontwikkeling en het te leveren resultaat, door het accent te leggen op ontwikkeling van de voor de functie benodigde competenties. Na de invoering van het functiegebouw voor de Wsw, is ook het persoonlijk resultaat- en ontwikkelingsplan (PROP) voor het (ex-) ambtelijk personeel en de Wsw boven het niveau van voorman geïmplementeerd. Hiervoor is geen nieuw functiegebouw ontwikkeld, maar zijn de functies meer SMART gemaakt, opdat ze toepasbaar zijn binnen de gesprekkencyclus PROP. Veel tijd en aandacht is besteed aan de voorlichting hierover. Door de prop-gesprekken en de samenhang met de missie, visie en begroting, wordt zeer gericht aandacht besteed aan de prestatieafspraken en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. Conform de afspraken die voort zijn gekomen uit de audit IiP (investors in people), heeft een groot deel van de betreffende medewerkers in 2014 een eerste PROP-gesprek gehad. Veel aandacht is uitgegaan naar de reductie van het langdurig verzuim. Door een andere opzet van het volgen van de trajecten (re-integratieplannen) door de medewerkers van de afdeling WVP is een dalende lijn m.b.t. langdurige verzuimgevallen ingezet. In 2014 is het bedrijfsmaatschappelijk werk ondergebracht bij de afdeling HRM. Mede door samenwerking met ketenpartners, is een aantal medewerkers doorverwezen en onder begeleiding gebracht bij de ketenpartners. Arbeidsmatige dagbesteding Na verleden jaar de AWBZ-erkenning te hebben verkregen, is er een start gemaakt met een eerste klant voor arbeidsmatige dagbesteding, dit in samenwerking met de GGZ Rivierduinen. Sociaal Jaarverslag

24 ARBO & PREVENTIE Arbo & Preventie Op het gebied van arbeidsomstandigheden was 2014 het jaar van de certificering. De inspanningen om de arbeidsveiligheid, het welzijn en de gezondheid van de medewerkers steeds verder te optimaliseren zijn bekroond met het OHSAS certificaat. Deze norm voor arbomanagement stelt hoge eisen aan de organisatie en haar (arbo)beleid. Zowel medewerkers als externe partijen die met MareGroep in zee gaan, weten zich met dit certificaat zeker van gedegen arbobeleid. Goed arbobeleid vertaalt zich in laag verzuim en weinig ongevallen. Over verzuimcijfers leest u elders in dit jaarverslag. Hoewel er ook in 2014 weer relatief weinig ongevallen waren, is elk ongeval er één te veel. We doen daarom steeds onderzoek om te leren van eventuele tekortkomingen en om verbeteringen aan te brengen. Vaak is het menselijk handelen de zwakke schakel. Daarom ook investeren leidinggevenden dagelijks in toezicht, instructie en persoonlijke begeleiding. Machines en gevaarlijke stoffen als lijmen, ontvettingsmiddelen en brandstoffen vormen samen met fysieke belasting, lawaai en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) de belangrijkste risico s in onze branche. In 2014 zijn die thema s deel voor deel de revue gepasseerd. We hebben geïnventariseerd waarmee we zoal te maken hebben en aan de hand daarvan zijn maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld: een inventarisatie van alle potjes, blikjes, flesjes en spuitbussen heeft een flinke opruimactie opgeleverd. Vervolgens zijn veel producten vervangen door milieu- en mensvriendelijker alternatieven. 24 Sociaal Jaarverslag 2014

25 ARBO & PREVENTIE In 2014 is een nieuw Bedrijfsnoodplan opgesteld. Hierin valt alles samen wat van belang is bij calamiteiten. Te denken valt aan ontruiming en eerste hulp bij ongevallen, maar ook aan het omgaan met agressieincidenten. Zo beschikt MareGroep over een zogenoemd interventieteam, dat opgeroepen kan worden wanneer bijvoorbeeld een lastig gesprek gevoerd moet worden. De bedrijven waar medewerkers van MareGroep op detacheringsbasis zijn ondergebracht, zijn zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden ter plekke. Toch houden we graag vinger aan de pols. Daarom vragen we bij plaatsing naar een kopie van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en voert de consulent een veiligheidscheck uit. Hier snijdt het mes aan twee kanten: onze medewerkers kunnen vertrouwen op goede arbeidsomstandigheden én soms kunnen we de werkgever / inlener aanbevelingen doen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van ál zijn medewerkers. Hoe goed we het ook op arbogebied voor elkaar hebben; er is altijd het gevaar van verzanding. Daar zijn we ons van bewust en daarom hebben we onze eigen controles ingebouwd. Leidinggevenden voeren geregeld werkplekinspecties uit, consulenten re-integratie kijken bij hun kwartaalbezoeken naar eventuele veranderingen in de werksituatie, de KAM-coördinator en de medewerker Preventie voeren arborondes uit. Op een paar momenten in het jaar is het Interne Auditteam actief en minimaal eens per jaar toetst de directie de werking van het arbomanagementsysteem. Resultaat is betrouwbaar arbomanagement en daarmee een veilige, gezonde en plezierige werksituatie voor alle medewerkers van MareGroep. Sociaal Jaarverslag

26 ONDERNEMINGSRAAD In 2014 is een geheel nieuwe ondernemingsraad van start gegaan. De onderzoeken naar de Samenwerking Holland Rijnland en de ontwikkelingen rondom de Participatiewet liepen als een rode draad door de vergaderingen van de ondernemingsraad en de overlegvergaderingen met de bestuurder. De ondernemingsraad heeft zich (pro)actief opgesteld door deel te nemen aan de overleggen van de Bijzondere Ondernemingsraad Bollenstreek, samen met de ondernemingsraden van de gemeente Katwijk en de ISD. Ook regionaal is er overleg, o.a. door deelname aan de overleggen van Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad (Spoor). Een van de aandachtspunten van de ondernemingsraad is de communicatie met de achterban. In dat kader zijn werkoverleggen bijgewoond, nieuwsbrieven uitgegeven en is een informatiebord opgehangen waar alles te lezen is over de werkzaamheden van de ondernemingsraad. De OR hield zich in 2014 bezig met: De ondernemingsovereenkomst Het OR reglement Bedrijfsmaatschappelijk Werk Arbojaarplannen Evaluatiemomenten t.a.v. diverse onderdelen Bijwonen werkoverleggen Ontwikkelingen gevolgd rondom het onderzoek Samenwerken Holland Rijnland Ontwikkelingen gevolgd rondom de Participatiewet De Contourennota In 2014 heeft de ondernemingsraad ingestemd met en geadviseerd over: Aanpassingen procedure SMT (Sociaal Medisch Team) Regeling bezwarencommissie functiegebouw RI & E met plan van aanpak afdeling Electro RI & E met plan van aanpak Kantoren Bedrijfsnoodplan Sociaal Beleidsplan Werktijdenregeling Sociaal Jaarverslag 2014

27 KEURMERKEN Keurmerken De kwaliteitsmerken maken zichtbaar dat zowel MareGroep als MareFlex veel aandacht schenken aan de organisatieprocessen. Door het behalen en behouden van kwaliteitskeurmerken op dit terrein wordt zichtbaar gemaakt dat de organisatie aan algemeen erkende kwaliteitseisen voldoet, zowel voor het personeel als voor de medewerkers die door de opdrachtgevers in het kader van re-integratie worden gemeld. Het betreft de volgende keurmerken: Blik op Werk Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven die re-integratieactiviteiten uitvoeren. MareFlex bezit dit keurmerk al geruime tijd. Het keurmerk focust zich vooral op de behaalde resultaten bij re-integratie, cliënttevredenheid en opdrachtgever-tevredenheid. Investors in People Dit keurmerk is er op gericht om de bedrijfsresultaten te verbeteren door doelgericht te investeren in mensen. Gemeten wordt onder andere in hoeverre de doelstellingen van de organisatie helder zijn voor de medewerkers en in hoeverre deze doelstellingen ook daadwerkelijk nageleefd worden in de beleving van de medewerkers. Jobcoachingsorganisatie MareFlex heeft de erkenning van het UWV als jobcoachorganisatie. Door veranderingen in de procedure heeft MareFlex erkenning aangevraagd op grond van de nieuwe erkenningseisen en heeft deze verkregen. VCU Het VCU-keurmerk staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is van belang voor het verantwoord uitzenden (detacheren, plaatsen) van medewerkers bij andere bedrijven. Zowel MareGroep als MareFlex bezitten dit keurmerk vanaf Dit als één van de weinige Sw-bedrijven in Nederland! Sociaal Jaarverslag

28 WACHTLIJST Wachtlijst MareGroep voert het wachtlijstbeheer uit voor de acht gemeenten in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Iedere gemeente heeft zijn eigen wachtlijst. Instroom vanaf de wachtlijst wordt bepaald door de toegekende formatieruimte. De wachtlijstverordening van de desbetreffende gemeente is leidend betreffende het plaatsen vanaf de wachtlijst. In december 2014 zijn de laatste arbeidsovereenkomsten afgesloten. Na 1 januari 2015 zullen er geen nieuwe mensen meer vanaf de wachtlijst instromen. In oktober 2014 is de start gemaakt met het informeren van de mensen op de wachtlijst met betrekking tot de nieuwe wetgeving. Met name is aandacht besteed aan de opname in het zogeheten doelgroepenregister. In dit door het UWV bij te houden register staan mensen die in aanmerking kunnen komen voor een garantiebaan. Deze garantiebanen zijn onderdeel van het gesloten sociaal akkoord tussen werkgevers en de overheid. Medio december zijn de meeste mensen van de wachtlijst warm overgedragen aan de verantwoordelijke gemeente en het UWV. 28 Sociaal Jaarverslag 2014

29 WACHTLIJST Eindstand wachtlijst Instroom wachtlijst Gemeente Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Gemeente Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Hillegom ,57 % 8,28 % Hillegom ,36 % 14,14 % Katwijk (ZH) ,10 % 31,03 % Katwijk (ZH) ,18 % 31,31 % Lisse ,92 % 11,72 % Lisse ,09 % 15,15 % Noordwijk ,74 % 8,97 % Noordwijk ,09 % 7,07 % Noordwijkerhout ,74 % 5,52 % Noordwijkerhout ,91 % 7,07 % Oegstgeest 3 6 2,48 % 4,14 % Oegstgeest 7 4 6,36 % 4,04 % Teylingen ,31 % 24,14 % Teylingen ,82 % 17,17 % Wassenaar 5 7 4,13 % 4,83 % Wassenaar 9 1 8,18 % 1,01 % Leiden 0 1 0,00 % 0,69 % Leiden 0 2 0,00 % 2,02 % Zevenaar 0 1 0,00 % 0,69 % Zevenaar 0 1 0,00 % 1,01 % Totaal ,00 % 100,00 % Totaal ,00 % 100,00 % Uitstroom wachtlijst Reden einde Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Eigen verzoek ,16 % 2,33 % Na diverse oproepen 2 6 1,49 % 6,98 % Ondergrens 0 0 0,00 % 0,00 % Overige eindredenen 1 2 0,75 % 2,33 % Overlijden 1 0 0,75 % 0,00 % Plaatsing Begeleid Werken ,33 % 26,74 % Plaatsing Wsw ,04 % 25,58 % Reguliere arbeid 0 4 0,00 % 4,65 % Verhuizing 6 2 4,48 % 2,33 % Ziekte ,00 % 29,07 % Totaal ,00 % 100,00 % Sociaal Jaarverslag

30 WSW DIENSTBETREKKINGEN WSW dienstverbanden (excl. BW) Dienstverbanden 2014 t.o.v (excl. BW) Rechtspositie Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Ex-ambt ,89 % 7,79 % MareFlex BV 6 1 0,73 % 0,12 % Wsw ,38 % 92,09 % Totaal ,00 % 100,00 % 30 Sociaal Jaarverslag 2014

31 WSW DIENSTBETREKKINGEN WSW per leeftijdscategorie (excl. BW) Specificatie man/vrouw van WSW populatie 2014 t.o.v (excl BW) Weergave in Percentages Leeftijdscategorie 2014 M 2014 V Totaal 2013 M 2013 V Totaal Leeftijdscategorie Percentage van het totaal 2014 M V Percentage van het totaal 2013 M V < = < = 25 2,75 % 1,18 % 2,51 % 1,19 % ,68 % 4,32 % 6,21 % 4,62 % ,87 % 8,90 % 14,80 % 8,72 % ,21 % 10,73 % 23,25 % 9,78 % ,20 % 6,15 % 21,80 % 7,13 % Totaal Totaal 68,72 % 31,28 % 68,56 % 31,44 % Sociaal Jaarverslag

32 WSW DIENSTBETREKKINGEN WSW per beperking (excl. BW) Beperking ultimo jaar (excl. BW) Beperking Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Lichamelijk ,05 % 26,95 % Verstandelijk ,10 % 41,08 % Psychisch ,54 % 30,52 % Overig ,31 % 1,45 % Totaal ,00 % 100,00 % 32 Sociaal Jaarverslag 2014

33 WSW POPULATIE Ultimostand WSW populatie In Aantallen In FTE s Onderdeel Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Onderdeel FTE 2014 FTE 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Staf / Overig ,12 % 6,88 % Staf / Overig 45,63 47,72 6,22 % 6,79 % Industrie ,18 % 31,20 % Industrie 217,61 209,29 29,68 % 29,77 % Groen / Post ,63 % 20,76 % Groen / Post 164,18 158,87 22,39 % 22,60 % Detacheringen ,68 % 30,96 % Detacheringen 214,06 221,44 29,20 % 31,49 % BW ,38 % 10,20 % BW 91,65 65,78 12,50 % 9,36 % Totaal ,00 % 100,00 % Totaal FTE 733,13 703,10 100,00 % 100,00 % Sociaal Jaarverslag

34 IN- EN UITSTROOM Uitstroom 2014 per afdeling In aantallen In FTE Onderdeel Aantal Percentage Aantal Percentage Reden uit dienst Aantal Staf / Overig Industrie Groen / Post Detachering BW Totaal ,63 % 38,16 % 10,53 % 14,47 % 34,21 % 100,00 % Instroom 2014 per afdeling 1,89 21,93 6,78 8,83 20,31 59,74 3,16 % 36,71 % 11,35 % 14,78 % 34,00 % 100,00 % Eigen verzoek Eigen verzoek > 2 jaar ziek Einde tijdelijke dienstbetrekking Leeftijd 65 jaar (AOW) Overlijden VOP Plaatsing WSW Naar wachtlijst Wegens bereiken ondergrens Ontslag Overige redenen Totaal In aantallen In FTE Onderdeel Aantal Percentage Onderdeel Aantal Percentage Staf / Overig 6 5,22 % Staf / Overig 4,75 5,49 % Industrie 33 28,70 % Industrie 23,62 27,32 % Groen / Post 14 12,17 % Groen / Post 11,22 12,98 % Detachering 4 3,48 % Detacheringen 2,61 3,02 % BW 58 50,43 % BW 44,27 51,20 % Totaal FTE ,00 % Totaal FTE 86,47 100,00 % 34 Sociaal Jaarverslag 2014

35 PR & COMMUNICATIE MareGroep blijft werken aan een goede naamsbekendheid in de regio. In 2014 zijn op het gebied van PR & Communicatie verschillende acties ondernomen. Zo werd een flink aantal persberichten verstuurd, waardoor in de lokale pers aandacht werd gegenereerd voor: De mijlpaal 100e Begeleid Werker Het behalen van het keurmerk VCU De verlenging van de keurmerken OVAL, IiP en Blik op Werk Het Groenproject WWB De goede financiële en sociale resultaten van MareGroep in 2014 Werkbezoeken van diverse gemeenteraden aan ons bedrijf Diverse samenwerkingsovereenkomsten en contracten met gemeenten en bedrijven Daarnaast werden door zowel de afdeling Communicatie als door de accountmanagers vele netwerkbijeenkomsten bijgewoond, met als doel MareGroep zo breed mogelijk onder de aandacht van ondernemers te brengen. Tevens worden regelmatig advertenties geplaatst in de regionale ondernemersbladen. Sociaal Jaarverslag

36 FINANCIËLE RESULTATEN 2014 Financiële resultaten 2014 MareGroep heeft in 2014 ook financieel gezien een uitstekend jaar gedraaid. Bijna alle afdelingen zijn boven de begrote toegevoegde waarde geëindigd. Het totaal aan kosten overschrijdt de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een afwijking t.o.v. de begroting van de onderhoudskosten op machines, de externe dienstverlening (noodzakelijke vervanging van een langdurig zieke medewerker) en de verzekering van vervoermiddelen (stijging premie). Productie Deze afdelingen hebben gezamenlijk ruim boven begroting gepresteerd. Het beleid om meer de focus te leggen op grotere structurele opdrachten werpt zijn vruchten af. Mede hierdoor zijn de seizoensinvloeden, met een teruglopend aantal opdrachten in de zomer en de maand december, kleiner geworden. Diensten Groen De afdeling is met haar activiteiten ruim boven begroting geëindigd. Het beter in de hand houden van de directe kosten, onder andere de inhuur van extra krachten in de zomermaanden, is daarbij dit jaar beter gelukt dan voorgaande jaren. Post Mede door het binnenhalen van de gemeente Katwijk als nieuwe klant komt de toegevoegde waarde van deze afdeling boven begroting uit. Daarbij mag worden opgemerkt dat de extra opdrachten met nagenoeg hetzelfde aantal medewerkers wordt uitgevoerd als voorgaand jaar. 36 Sociaal Jaarverslag 2014

37 FINANCIËLE RESULTATEN 2014 Detacheren en Schoonmaak Detacheren Het aantal gedetacheerden in 2014 is nagenoeg op het begroot aantal fte geëindigd. Ten opzichte van 2013 komt het aantal gedetacheerden met een daling van bijna 13 fte flink lager uit. De voornaamste oorzaak van deze daling is de nasleep van de financiële crisis, waarvan de gevolgen bij een flink aantal van onze opdrachtgevers nog steeds merkbaar is. Het aantal beëindigde detacheringscontracten was dit jaar nog aanzienlijk groter, maar de afdeling Detacheren is er in geslaagd om een groot aantal medewerkers te herplaatsen. Daarbij is bovendien het aantal begeleid werkers flink gestegen naar 92 fte (121 personen) eind Dit is t.o.v een stijging van ruim 25 fte (34 personen). Schoonmaak De afdeling Schoonmaak heeft opnieuw de begroting kunnen halen, ondanks het feit dat de groep mensen waarmee wordt gewerkt zwakker wordt. MareFlex BV (Privaat) Tegen de verwachtingen in is de omzet, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, gestegen. Vooral de opdrachten van de ISD (medische keuringen en Work First) hebben hieraan meegeholpen. Gr KDB De Gr KDB noteert een beter resultaat dan is begroot. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn het uitblijven van nieuwe cao-afspraken waardoor de salariskosten lager uitkomen en de ontvangen bonus Begeleid Werken waarvan het bij het opstellen van de begroting nog onzeker was of die ontvangen zou worden. Sociaal Jaarverslag

38 FINANCIËLE RESULTATEN 2014 Resultaat Gr KDB en MareGroep Bedragen in (X 1000) Resultaat Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 MareGroep NV Toegevoegde waarde Productie Diensten Detacheren MareFlex BV (Privaat) Overig Totaal toegevoegde waarde Bedrijfskosten Resultaat MareGroep Gr KDB Subsidie Wsw Bedrijfskosten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Gr KDB Gezamenlijk resultaat Sociaal Jaarverslag 2014

39 DUURZAAMHEID Duurzaam ondernemen is en blijft een actueel thema binnen MareGroep Vanuit haar doelstelling alleen al is MareGroep volop bezig met duurzaam ondernemen. Het ontwikkelen van medewerkers zorgt er tenslotte voor dat zij actief een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en niet noodgedwongen aan de kant staan. Het welzijn van onze medewerkers staat daarbij altijd hoog in het vaandel. Een voortzetting van het fietsenplan en goede voorzieningen voor het stallen van fietsen stimuleert medewerkers om de fiets te gebruiken als vervoermiddel. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van de regeling bedrijfsfitness en krijgen zij bovendien korting wanneer zij lid worden van een tweetal sportscholen in de regio. Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder andere door de inzet van coaches die medewerkers in de opstartfase begeleiden bij het reizen. Deze maatregelen moeten leiden tot het terugdringen van eigen gemotoriseerd vervoer en het verder afbouwen en efficiënter maken van het collectief vervoer. MareGroep geeft verder invulling aan duurzaam ondernemen door een paragraaf over duurzaamheid in het inkoopprogramma op te nemen. Investeringen worden daardoor niet alleen beoordeeld op prijs en kwaliteit, maar ook op milieubelasting en sociale gevolgen. In 2014 is het project om alle bestaande verlichting door energiezuinige verlichting te vervangen afgerond. Ook is er aandacht voor gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant en wordt gebruik gemaakt van fair trade merken voor onder andere de koffie- en theevoorziening. Het spreekt voor zich dat gescheiden inzameling van afval plaatsvindt, zowel op de kantoren als op de productieafdelingen. Sociaal Jaarverslag

40 Nijverheidsweg MH Voorhout Postbus ZG Voorhout Tel:

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012. Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV

Sociaal Jaarverslag 2012. Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV Sociaal Jaarverslag Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV VOORWOORD De val van het kabinet Rutte 1 in april zette een dikke streep door de voorgenomen Wet werken naar vermogen (Wwnv). Net toen de contouren wat

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Missie en visie... 7 Organisatiestructuur Organogram... 8 Verhoudingen Gr KDB/MareGroep/Mareflex BV... 9 Ontwikkeling IOP en PROP... 11 Competentiemanagement...

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen PARTICIPATIEWET 1. INLEIDING... 2 2. PARTICIPATIEWET... 3 VERANDERINGEN

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

l^^atwijk LISSE Aan: OR MareGroep In afschrift aan: directie MareGroep, (OR) ISD en (OR) gemeente Katwijl<

l^^atwijk LISSE Aan: OR MareGroep In afschrift aan: directie MareGroep, (OR) ISD en (OR) gemeente Katwijl< Aan: OR MareGroep In afschrift aan: directie MareGroep, (OR) ISD en (OR) gemeente Katwijl< Betreft: Nadere toelichting beleidsvoornemen SPW Voorhout, 22 maart 2016 Geachte leden van de OR MareGroep, Op

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV

Sociaal Jaarverslag Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV Sociaal Jaarverslag 2011 Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV VOORWOORD Niemand kan ontkennen dat het jaar 2011 de annalen ingaat als een bewogen jaar. Een jaar waarin in de boezem van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk

Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk Hélène Oppatja (Wethouder gemeente Alphen aan den Rijn) Marjolein Buis (Strategisch adviseur gemeente Alphen aan den Rijn) Floris Bannink

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Zoek je werk? En kun je daarbij wat hulp gebruiken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij begeleiden namelijk al jarenlang mensen die door

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); Ontwerpbesluit van [[ ]] Houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie