Sociaal Jaarverslag Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2014. Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 2014 Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV

2 VOORWOORD Op 1 januari jongstleden is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegde de Wet werk en Bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Als gevolg van zeer late berichtgevingen vanuit de Rijksoverheid op diverse punten, werd het een race tegen de klok, maar de 6 samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben deze transitie op tijd gehaald. Daartoe behoorde ook de vaststelling van een 9-tal nieuwe verordeningen, terwijl er tegelijkertijd 7 werden ingetrokken. Een prestatie van formaat van onze medewerkers in de gemeentehuizen, bij de ISD en bij Maregroep! Maar daarmee is het werk niet klaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het nu pas echt gaat beginnen. De wettelijke verplichte nummers zijn gedaan, nu zijn we inmiddels aan de slag met de verdere voorbereiding en invulling van b.v. het Servicepunt Werk. De gemeenteraden hebben afgesproken om toe te werken naar een gezamenlijke werkgeversbenadering en de re-integratiewerkzaamheden te bundelen in dit Servicepunt. De uitvoering van het onderdeel Inkomen blijft lokaal geregeld (door de ISD Bollenstreek of door de gemeente Katwijk). De opzet en organisatorische vormgeving van het Servicepunt Werk wordt uitgewerkt in een Contourennota, waarin de contouren worden geschetst van het dienstverleningsconcept (waaronder het doelgroepenbeleid), de organisatorische en juridische vormgeving en de consequenties voor de aansturing, organisatie en personeel, huisvesting, automatisering, financiën en communicatie. Een ander inhoudelijk punt, waaraan op dit moment wordt gewerkt, is het al dan niet invoeren van nieuw beschut werk in onze regio. In juni van dit jaar moet daarover in ieder geval duidelijkheid bestaan, want de Participatiewet verplicht ons om op dit punt voor 1 juli 2015 een verordening te hebben vastgesteld. Deze en andere discussies hadden niet plaats kunnen vinden, zonder al het werk dat afgelopen jaar door medewerkers van gemeenten, ISD en onze Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek is verricht. Dit is met heel veel passie gedaan, omdat we ons allemaal realiseren waar we het voor doen: het zoveel mogelijk laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen het voor hen, en dat blijven we doen in En in de jaren daarna, in welke vorm dan ook. Arno van Kempen Voorzitter DB en AB Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek Wethouder Teylingen 2 Sociaal Jaarverslag 2014

3 VOORWOORD MareGroep NV in zwaar weer. De bijna 900 medewerkers van MareGroep NV hebben er met elkaar voor gezorgd, dat het jaar 2014 zowel in sociaal als in financieel opzicht een prima jaar is geweest. De werkgelegenheid bleef voor bijna alle medewerkers ondanks de crisis in tact en het financieel tekort was aanzienlijk kleiner dan begroot. Daardoor kon een flink deel van de bijdragen in het tekort aan de deelnemende gemeenten worden teruggestort. Een prachtig resultaat en dat verdient een compliment. Maar zoals het er nu naar uitziet pakken zich donkere wolken samen achter dit zonnige resultaat. En dat is het gevolg van een nieuwe wet, de Participatiewet. Die wet verbiedt het aan MareGroep NV om vanaf 1 januari 2015 nog nieuwe medewerkers aan te nemen. Mensen op de wachtlijst kunnen dus niet meer via MareGroep NV worden geholpen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu bij de gemeenten. Samen met het bedrijfsleven in onze regio moeten de wethouders in de Duin- en Bollenstreek een Servicepunt werk oprichten, waarin de ISD (de gemeentelijke sociale diensten van de bollengemeenten), de sociale dienst van Katwijk en MareGroep NV moeten gaan samenwerken met het doel mensen met een beperking aan het werk te helpen. En het ziet er naar uit, dat de rol die MareGroep NV in dat geheel gaat spelen nog niet duidelijk is en mogelijk beperkt zal zijn. En dat valt te betreuren. Want juist instellingen als MareGroep NV hebben de afgelopen jaren aangetoond zeer succesvol te zijn met het begeleiden van mensen met een beperking. Voor de mensen met een grotere beperking lukt het nog steeds om hen ondanks de economische tegenwind - in de binnendienst zinvol aan het werk te houden. Voor de medewerkers die daartoe in staat zijn wordt werk buitenshuis ontwikkeld, o.a. in de sector groen, het bezorgen van post, schoonmaakactiviteiten en in het reguliere bedrijfsleven. Daarnaast scoort MareGroep NV heel hoog bij het weer aan het werk helpen van gezonde mensen, die van de gemeenten een bijstandsuitkering krijgen. Het is onbegrijpelijk als deze rijke ervaring van MareGroep NV door de beleidsmakers op gemeentelijk niveau mogelijk niet wordt benut bij het implementeren van de Participatiewet op gemeentelijk niveau. Het kan goedkoper en beter is onze vaste overtuiging. Als Raad van Commissarissen worstelen wij met dit probleem. Enerzijds moeten wij er op toezien dat de belangen van de aandeelhouders (en dat zijn de deelnemende gemeenten) worden behartigd, anderzijds moeten wij er ook op toezien dat de bestuurder van de MareGroep NV zijn sociale en financiële doelstellingen haalt. Naar onze overtuiging kunnen die beide taken alleen worden gerealiseerd, als de gemeentebestuurders er voor kiezen om de MareGroep NV bij de implementatie van de Participatie een centrale rol te laten spelen. Drs. G. (Gerard) Verheij Voorzitter Raad van Commissarissen MareGroep NV Sociaal Jaarverslag

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding Missie en Visie Organisatiestructuur Verhoudingen Gr KDB/MareGroep/MareFlex Ontwikkeling Kerncompetenties Productie & Diensten Detacheren Re-integratie Groenproject WWB Opleidingen Verzuimbeleid HRM ontwikkelingen Arbo & Preventie Ondernemingsraad Keurmerken Wachtlijst Wsw dienstbetrekkingen Wsw populatie In- en uitstroom PR & Communicatie Financiële resultaten 2014 Duurzaamheid Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag Pag Pag. 18 Pag. 19 Pag Pag. 22 Pag. 23 Pag Pag. 26 Pag. 27 Pag Pag Pag. 33 Pag. 34 Pag. 35 Pag Pag Sociaal Jaarverslag 2014

5 INLEIDING Voorwoord Hooite Muller Na een aantal jaren waarin MareGroep er financieel gezien zeer goed voor stond, ging in 2013 de crisis toch ook niet geheel aan ons voorbij. Als gevolg hiervan werd in 2014 een aantal maatregelen getroffen, zoals het niet verlengen van enkele tijdelijke dienstverbanden en het nog kritischer te kijken naar inkomsten en uitgaven. Door deze inspanningen is het gelukt het jaar 2014 beter dan verwacht door te komen. Sterker nog: zowel sociaal als financieel heeft MareGroep als vanouds weer uitstekend gepresteerd! Opnieuw konden we rekenen op vele bedrijven en de aangesloten gemeenten die hun opdrachten aan MareGroep uitbesteedden. En daarvoor dank ik u natuurlijk wederom hartelijk! Daarnaast was 2014 ook in sociaal opzicht een positief jaar. We hebben nog meer geïnvesteerd in onze medewerkers door hen waar mogelijk op te leiden en door te laten stromen. Ons ziekteverzuimpercentage is nog steeds 1 van de laagste van de SW-bedrijven in Nederland en onze arbeidsomstandigheden waren al uitstekend, maar zijn gedurende het gehele jaar weer zorgvuldig bekeken, bijgewerkt en waar nodig nog iets aangescherpt. De keurmerken die ook in 2014 weer verlengd of nieuw behaald werden, zijn hiervoor het levende bewijs. Hoe het er in 2015 uit gaat zien, is nog steeds niet helemaal te voorspellen. De komst van de nieuwe Participatiewet heeft meer vragen en inspanningen met zich meegebracht dan vooraf kon worden ingeschat. Een complex dossier waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Elke beslissing heeft gevolgen en daarom moeten we, zeker omdat het nog steeds om mensen gaat, weloverwogen keuzes maken. Iets waar we nog tot eind 2015 de tijd voor hebben. We gaan die tijd dus ook goed gebruiken en hopen begin 2016 dan toch eindelijk duidelijkheid zullen krijgen hoe e.e.a. organisatorisch vorm gegeven gaat worden en waar ook MareGroep een zinvolle plaats in krijgt, zodat we door kunnen gaan met mensen ontwikkelen en plaatsen. Want daar gaat het tenslotte om! Hooite Muller Directeur Sociaal Jaarverslag

6 MISSIE & VISIE Missie: MareGroep ontwikkelt en re-integreert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, indien mogelijk naar een reguliere baan. Visie: MareGroep biedt werk, begeleiding, scholing, training, aanpassingen van de werkplek en persoonlijke aandacht. Daarmee willen wij bereiken dat arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden uitstromen naar de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt. Hiertoe wordt samengewerkt met en in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven; dit alles binnen financieel verantwoorde kaders. Wij geven inhoud aan onze missie en visie in de vorm van begeleiding door jobcoaches, opleidingen en het onderhouden van contacten met ondernemers. Dat dit werkt, blijkt wel uit het grote aantal gedetacheerden en begeleid werkers en het behoorlijke aantal opdrachten wat voor onze medewerkers voldoende passende werksoorten oplevert. In de Sw-branche is afgesproken dat er naar gestreefd wordt om een derde van het personeelsbestand te detacheren of in begeleid werken te hebben. Door hier actief aan te werken is dit percentage ruimschoots overschreden. Gezien de economische situatie vergt het veel inspanning om het aantal gedetacheerden en begeleid werkers op peil te houden. In 2014 is dat goed gelukt. 6 Sociaal Jaarverslag 2014

7 MareGroep NV organogram Directeur ORGANISATIESTRUCTUUR Arbo & Milieu Communicatie Manager Finance, Control & Facilities Manager Productie & Diensten Manager Personeel Re-integratie & Ontwikkeling Planning & Control Directie secretariaat Operationeel Manager Verkoop & Advies Operationeel Manager Diensten Operationeel Manager Productie Account management Beleid & Projecten Planning & Preventie Werkvoorbereiding en Verkoop binnendienst Bedrijfsbureau Coach ontwikkeling en re-integratie Coach ontwikkeling en re-integratie Secretariaat OR Bedrijfsarts Operationeel Manager Finance & Control Magazijn Groen Noord Groot Verpakking Operationeel Manager Re-integratie Operationeel Manager Finance & Control Groen Oost Klein Verpakking Consulenten Arbeid Intergatie (detacheringen & WorkFirst) Human Resource Management adviseurs Inkoop Groen West Elektromontage Schoonmaak (ook detacheringen) Wachtlijstbeheer Opleidingscoördinator & Arbeidsdeskundige ICT Pontje Valkenburg Assemblage Begeleid Werken PGB (Gr KDB) Jobcoaches Mareflex Medewerker Wet Verbetering Poortwachter Personeelsadministratie Post Carrousel Administratieve ondersteuning Bedrijfsrestaurant Montage GevaSol Gebouwenbeheer & techniek Sociaal Jaarverslag

8 VERHOUDINGEN Verhoudingen Gr KDB MareGroep NV MareFlex BV In de Kust-, Duin- en Bollenstreek werken acht gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB). Om beter uitvoer te kunnen geven aan de Wsw is gekozen voor een scheiding van verantwoordelijkheden tussen beleid en uitvoering middels de oprichting van MareGroep NV. Juist deze scheiding zorgt voor een betere aansluiting op het reguliere bedrijfsleven. MareGroep is het werkbedrijf waarin alle activiteiten, voortkomend uit de Wsw, plaatsvinden. De medewerkers die in het kader van de Wsw werkzaam zijn, vallen vanwege hun beschermde status echter onder de Gr KDB. De Gr KDB is 100% aandeelhouder van MareGroep NV. MareFlex BV is een volle dochter van MareGroep en richt zich op private re-integratie en personeelsdiensten. 8 Sociaal Jaarverslag 2014

9 VERHOUDINGEN Sociaal Jaarverslag

10 ONTWIKKELING Het ontwikkelen van mensen is een doorlopend proces. Door het stellen van ontwikkeldoelen en het planmatig volgen van de ontwikkeling van de medewerker is MareGroep in staat de aankomende medewerker te plaatsen op een passende functie die recht doet aan de mogelijkheden van de medewerker. De leidinggevende of coach ontwikkeling en re-integratie houdt frequent IOP- (Individueel Ontwikkelingsplan) voortgangsgesprekken waarbij gekeken wordt of de leerdoelen zijn behaald of bijgesteld moeten worden. De 9 kerncompetenties en de onderliggende niveaus vormen de basis van de ontwikkelstromen. Goed werknemerschap Om plaatsingen succesvoller te maken, is het belangrijk dat de competenties en vaardigheden van de medewerkers aansluiten op die van de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor gebruikt MareGroep 9 kerncompetenties. Met coaching, opleiding en training steunt MareGroep de medewerkers bij het ontwikkelen van deze competenties. De ambitie voor 2015 is om de competenties verder te integreren in de functieomschrijvingen en ontwikkelingsplannen en deze integraal te laten aansluiten bij onze werk- en participatieladder. 10 Sociaal Jaarverslag 2014

11 KERNCOMPETENTIES Sociaal Jaarverslag

12 PRODUCTIE EN DIENSTEN Dit bedrijfsonderdeel omvat alle werkzaamheden die binnen (Productie) en buiten (Diensten) de muren van MareGroep worden verricht. Productie Bij de unit Productie liggen de werkzaamheden met name op het gebied van verpakking, (electro)montage en assemblage. Het werk op deze afdelingen is divers: van eenvoudige inpakwerkzaamheden tot gecompliceerd assemblagewerk. Het aanbod van verschillende soorten productiewerk draagt sterk bij aan het opbouwen van arbeidsvaardigheden. Er kan worden gestart met eenvoudige taken waarna stap voor stap doorstroom naar meer complexe werkzaamheden kan volgen. Waar mogelijk wordt dit zelfs gekoppeld aan vakgerichte opleidingen. Door te investeren in een langdurige samenwerking met enkele grote opdrachtgevers wordt zorg gedragen voor een constant werkaanbod. Naast structuur biedt dit ook continuïteit in het stimuleren en het benutten van de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerkers. De samenwerking heeft ook in 2014 bij de meeste opdrachtgevers geleid tot uitbreiding van de werkzaamheden. Bij MareGroep zijn voor een aantal van die grote opdrachtgevers aparte afdelingen ingericht. De indeling van die afdelingen is geheel afgestemd op de productie voor deze klanten, en de afdelingsleiding kent de producten en de klant. Het uitgebreide samenwerkingsverband met onze grootste opdrachtgever draagt verder bij aan de ontwikkeling van de unit Productie. Zo leiden gezamenlijke investeringen tot continue efficiencyverbeteringen, ondersteund door het werken volgens de principes van 5S en van lean-production. In 2014 is hier onder meer door training en opleiding verder invulling aan gegeven. 12 Sociaal Jaarverslag 2014

13 PRODUCTIE EN DIENSTEN De goede samenwerking met alle grotere opdrachtgevers draagt voor zowel klant als MareGroep bij aan optimalisatie van de productieprocessen, de kwaliteit van de afgeleverde producten en de communicatie. De continuïteit die zodoende kan worden geboden levert voor klant èn medewerker meerwaarde op: MareGroep blijft in staat medewerkers op te leiden waarmee uitstroom naar Begeleid Werken, detachering, groen en post kan worden bewerkstelligd én weer kan worden opgevangen. Voortgang van de productie en de kwaliteit is hiermee eveneens geborgd. Productie wordt verder gecompleteerd door een groter aantal andere opdrachtgevers die met regelmaat voor productieorders zorgen. Vanuit ons magazijn wordt de logistiek binnen de unit Productie verzorgd, commercie en bedrijfbureau zorgen voor het accountmanagement en de juiste orderafhandeling. Diensten Groenvoorziening De afdeling groenvoorziening is binnen vrijwel de gehele Kust-, Duin- en Bollenstreek werkzaam voor met name de gemeenten. Daarnaast wordt gewerkt voor onder meer woningbouwverenigingen en scholengemeenschappen. MareGroep richt zich hierbij voornamelijk op het grootschalig groenonderhoud zoals schoffelen, snoeien en maaien. Ook wordt gedurende het gehele jaar zwerfvuil geruimd. Binnen de groenvoorziening wordt het eigen (SW) personeel ingezet en opgeleid op het gebied van hovenierswerk. In een vaste cyclus van opleiding en training worden de medewerkers geschoold en worden de vaardigheden up-to-date gehouden. Daarnaast is ook in 2014 de groenafdeling weer benut voor de inzet en opleiding van uitkeringsgerechtigden vanuit onder meer de WWB en de Wajong. Het natuurlijk verloop binnen groen wordt waar mogelijk opgevangen via doorstroom vanuit onder meer Productie. Een niet eenvoudige opgave doordat de criteria voor toelating binnen de Wsw door de jaren heen aangescherpt zijn. In 2014 is het echter wederom gelukt de omvang van de formatie bij groenvoorziening op peil te houden. In de drukke groei- en snoei maanden is deze vaste formatie ondersteund door een groep medewerkers, die vanuit een uitkeringssituatie (WWB) een tijdelijke aanstelling geboden is. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze lijn zich in 2015 zal voortzetten. Sociaal Jaarverslag

14 PRODUCTIE EN DIENSTEN Post De postorganisatie van MareGroep verzorgt vanaf 2014 de postbezorging voor alle gemeenten binnen de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Andere klanten zijn onder meer sportverenigingen, scholen, medische instanties en woningbouwcorporaties. De dienstverlening door MareGroep Post is uitgebreid en divers. Naast de reguliere postbezorging bestaat deze uit onder meer pakketdiensten, haal- en brengservice en huis-aan-huis-verspreiding. MareGroep levert 24 uursbezorging en is er postbezorging op maandag; een unieke service die bij de grote, landelijke postbedrijven niet meer in deze omvang te vinden is. Voor de medewerkers is de functie van postbezorger een mooie stap richting de reguliere arbeidsmarkt. De benodigde vaardigheden en competenties voor deze werkzaamheden, zoals zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, worden hiermee gestimuleerd en uitgebouwd. In 2015 wil MareGroep Post haar dienstverlening verder optimaliseren en blijven werken aan de kwaliteit en de ontwikkeling en het werkplezier van de bezorgers. 14 Sociaal Jaarverslag 2014

15 PRODUCTIE EN DIENSTEN Overige Diensten Naast de genoemde groenvoorziening en postbezorging levert MareGroep nog allerhande dienstverlenende activiteiten in de regio zoals: Schilder- en lichte onderhoudswerkzaamheden; met name in opdracht van gemeenten en woningbouwverenigingen. Kledinginzameling voor Sam s Kledingactie ; een organisatie die kleding inzamelt voor Cordaid Mensen in Nood. MareGroep is aangesloten bij DeBesteEHBOdoos. Deze organisatie levert (de wettelijk verplichte) EHBO-dozen bij bedrijven en instellingen. Sociaal Jaarverslag

16 DETACHEREN In lijn met de visie en missie van MareGroep is de ontwikkeling van mensen naar een reguliere werkplek één van de speerpunten. Detachering is het instrument om medewerkers te ondersteunen en te ontwikkelen in hun persoonlijke groei en werknemersvaardigheden, waardoor men zo volwaardig mogelijk participeert bij een reguliere werkgever. Een gegeven wat goed aansluit bij de Participatiewet (per 1 januari 2015). Het uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen moet kunnen werken. MareGroep biedt bij detachering passende begeleiding aan de Wsw-medewerker en de opdrachtgever. Om de inleenvergoeding te kunnen bepalen, gebruikt MareGroep al sinds jaren loonwaardebepaling. Een vergelijkbaar instrument zal landelijk worden ingevoerd met de intrede van de Participatiewet. Om detacheringsplekken te kunnen blijven continueren, wordt veel aandacht besteed aan werkgeversdienstverlening. MareGroep is lid van acht ondernemersverenigingen, waarvan de bijeenkomsten maandelijks bezocht worden, en van het Poortwachterscentrum. MareGroep participeert in de pilot Werkgever Servicepunt (WGSP) in de regio Kust-, Duin- en Bollenstreek. Dit is een samenwerking tussen ISD Bollenstreek, gemeente Katwijk en MareGroep. De pilot heeft als doel via werkgeversdienstverlening mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Wsw en WWB) te kunnen plaatsen bij reguliere werkgevers die nog geen binding hebben met de eerder genoemde drie partijen. Voor Wsw-medewerkers van wie vanwege bedrijfseconomische redenen de detacheringplek verviel, is proactief beleid ingezet om aansluitend een nieuwe passende detacheringplek te vinden. Via een persoonlijk plan van aanpak wordt maatwerk geboden om de medewerker te herplaatsen. De doelstelling voor 2014 was continueren van het aantal plaatsen in detacheren. Deze doelstelling is vrijwel behaald. Er was een slechts een geringe terugval in het aantal plaatsingen. Al met al een goed resultaat in een situatie van krapte op de arbeidsmarkt. 16 Sociaal Jaarverslag 2014

17 DETACHEREN Voor 2015 is de doelstelling - rekening houdend met de uitstroom die fors is - te continueren. Immers, nieuwe personele aanwas is door stopzetting van instroom vrijwel niet meer aan de orde. Het succes van dagschoonmaak door MareGroep-medewerkers blijft onveranderd. Lopende contracten zijn verlengd en aan de zorg van de schoonmaakmedewerkers van MareGroep toevertrouwd. Een geweldig resultaat met en voor onze populatie. (PGB) Begeleid Werken Ondanks economische tegenwind is de doelstelling voor begeleid werken, waarbij medewerkers met een Wsw-indicatie in dienst bij een reguliere werkgever treden, voor 2014 ruimschoots behaald. Wederom was er een forse stijging (31 plaatsen) van het aantal begeleid werkers. In 2014 werd de mijlpaal bereikt van de 100ste geplaatste begeleid werkende is afgesloten met een recordaantal begeleid werkenden. Hiermee is MareGroep, landelijk gezien, één van de koplopers in de Sociale werkvoorziening. Dit succes wordt mede bepaald door loonwaardemeting waarbij gemeten wordt welke bijdrage de Wsw-medewerker levert aan het resultaat van zijn nieuwe werkgever in vergelijking tot een reguliere invulling van de functie. Door de inzet van onze jobcoaches worden de werkgevers ontzorgd en bovendien is er sprake van minimale administratielasten voor de werkgever. De ambitie voor 2015 is om het aantal begeleid werkers te continueren. Dit is wel mede afhankelijk van de resultaten van het WGSP, die de bemiddeling en begeleiding van een aantal potentiële begeleid werken-kandidaten op zich heeft genomen. Sociaal Jaarverslag

18 ARBEIDSINTEGRATIE MareFlex B.V. heeft aan alle voorwaarden die het keurmerk Blik op Werk stelt, voldaan. Dit betekent dat het laatste jaar van de vierjarige cyclus in zal gaan. MareFlex hecht veel waarde aan het keurmerk omdat het cliënt- en opdrachtgever-tevredenheid meet. Vooral de cijfers cliënttevredenheid waren hoger dan het landelijk gemiddelde, wat inhoudt dat de dienstverlening van MareFlex door de klanten gewaardeerd wordt. MareFlex heeft nieuwe contracten afgesloten met de gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek. Met name in het contract met de ISD is het uitgangspunt de klant een voorname pijler. De klanten krijgen volop de mogelijkheid zich te ontwikkelen, met behoud van uitkering. Verschillende instrumenten zoals testen, training en individuele coaching dienen tot ondersteuning van de klant. De ambitie voor volgend jaar is om de meerwaarde van de Work first-trajecten voor de opdrachtgevers aan te blijven tonen. 18 Sociaal Jaarverslag 2014

19 GROENPROJECT WWB Groenproject WWB Binnen het bedrijfsonderdeel Groen is er in de periode maart t/m augustus gewoonlijk sprake van toename van werk. Vanuit MareGroep is het initiatief ontstaan om mensen uit de WWB een kans te geven om een arbeidsovereenkomst van 7 maanden aan te gaan en werkervaring op te doen binnen het hoveniersvak. Ruim 35 personen uit de WWB zijn 7 maanden werkzaam geweest binnen het Groen. Dit tot tevredenheid van de medewerkers zelf en van de gemeenten, mede vanwege een besparing op de uitkeringskosten. De ambitie is om in 2015 dit project op een kleinschaliger niveau te continueren. Sociaal Jaarverslag

20 PERSONEEL Opleidingen In 2014 is mede door de ondertekening van het Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland weer ruim aandacht besteed aan de Nederlandse taal cursussen, zowel bij het ROC Leiden als bij het ID College in Lisse en Katwijk. Voor het vierde achtereenvolgende jaar had de vakopleiding Schoonmaak in combinatie met een algemeen vormende opleiding MBO niveau 1 (AKA) extra aandacht, waarbij het praktijkonderdeel uitgebreid is met het onderdeel zorg. Het praktijkonderdeel wordt nu uitgevoerd bij DSV Verzorgd Leven, locatie Salem te Katwijk, door een SVS gecertificeerde praktijkopleidster van MareGroep. De vakopleidingen Groen bestaan grotendeels uit het veilig werken met machines en het veilig werken langs de openbare weg. Deze vakopleiding werd door de medewerkers structureel eens per drie jaar gevolgd. Vanaf 2015 wordt dit structureel eens per vier jaar. In 2014 kreeg een toenemend aantal personen vanuit de (oude) WWB en Begeleid werk diverse cursussen aangeboden. In 2014 zijn 36 medewerkers met een cursus gestart. Het is de intentie om in 2015 blijvend te investeren in opleidingen, willen we het doorstroomeffect van de afgelopen tijd van medewerkers naar een reguliere arbeidsmarkt kunnen voortzetten. Succesvol doorstromen kan worden bereikt door de medewerkers te ontwikkelen op de 9 belangrijke competenties. Een reguliere werkgever is gebaat bij goed toegeruste medewerkers die hun vak verstaan. 20 Sociaal Jaarverslag 2014

21 PERSONEEL Aantal medewerkers WSW gestart met een opleiding/cursus in 2014 Aantal opleiding/cursus-uren in 2014 Vakopleidingen Taal en Rekenen Communicatie Rijbewijs Conciërge Vakopl. Groen EHBO/BHV opl. Computergebruik Schoonmaak Leidinggeven Overige opleidingen Totaal Aantal medewerkers gestart met een opleiding/cursus Aantal cursus-uren Sociaal Jaarverslag

22 PERSONEEL Verzuimbeleid Het ziekteverzuimprotocol gaat uit van een nauw contact tussen medewerker en leidinggevende, met het accent op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Het ziekteverzuimbeleid is - gerelateerd aan de branche - zeer succesvol. Ons bedrijf heeft al jarenlang een relatief laag ziekteverzuim en behoort op dit gebied tot een van de beste SW-bedrijven van Nederland In 2014 is het verzuimbeleid geïntensiveerd, vooral op langdurig verzuim. Dit heeft er mede toe geleid dat het verzuim bij de SW-medewerkers wederom lager was dan het voorgaande jaar, een verlaging van 0,3%. Het verzuim voor ex-ambtelijke medewerkers lag ongeveer gelijk aan dat van Voor MareGroep totaal is het verzuimcijfer van 8,8% gedaald naar 8,6%. Verzuim t.o.v SW- medewerkers 8.9% 9.2% Ex-ambtelijke medewerkers 4.4% 4.3% MareGroep totaal 8.6% 8.8% Verzuim (excl bw) Verzuimpercentage 2014 Verzuimpercentage 2013 Verzuimpercentage 2005 Ex-ambt 4,4 4,3 6,2 WSW 8,9 9,2 13,1 22 Sociaal Jaarverslag 2014

23 PERSONEEL HRM-ontwikkelingen In 2014 is een aantal HRM-zaken binnen MareGroep geïmplementeerd. Medio mei is het nieuwe functiegebouw voor de Wsw-medewerkers tot het niveau van voorman ingevoerd. Waar in het verleden een grote verscheidenheid in functies was, is dit nu teruggebracht tot een laag van 4 functies. Grote voordeel hiervan is dat het functiegebouw nu parallel loopt aan de gesprekkencycli van het Individueel ontwikkelingsplan (IOP), wat elke Wsw-medewerker heeft. In de huidige situatie kan beter gestuurd worden op ontwikkeling en het te leveren resultaat, door het accent te leggen op ontwikkeling van de voor de functie benodigde competenties. Na de invoering van het functiegebouw voor de Wsw, is ook het persoonlijk resultaat- en ontwikkelingsplan (PROP) voor het (ex-) ambtelijk personeel en de Wsw boven het niveau van voorman geïmplementeerd. Hiervoor is geen nieuw functiegebouw ontwikkeld, maar zijn de functies meer SMART gemaakt, opdat ze toepasbaar zijn binnen de gesprekkencyclus PROP. Veel tijd en aandacht is besteed aan de voorlichting hierover. Door de prop-gesprekken en de samenhang met de missie, visie en begroting, wordt zeer gericht aandacht besteed aan de prestatieafspraken en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. Conform de afspraken die voort zijn gekomen uit de audit IiP (investors in people), heeft een groot deel van de betreffende medewerkers in 2014 een eerste PROP-gesprek gehad. Veel aandacht is uitgegaan naar de reductie van het langdurig verzuim. Door een andere opzet van het volgen van de trajecten (re-integratieplannen) door de medewerkers van de afdeling WVP is een dalende lijn m.b.t. langdurige verzuimgevallen ingezet. In 2014 is het bedrijfsmaatschappelijk werk ondergebracht bij de afdeling HRM. Mede door samenwerking met ketenpartners, is een aantal medewerkers doorverwezen en onder begeleiding gebracht bij de ketenpartners. Arbeidsmatige dagbesteding Na verleden jaar de AWBZ-erkenning te hebben verkregen, is er een start gemaakt met een eerste klant voor arbeidsmatige dagbesteding, dit in samenwerking met de GGZ Rivierduinen. Sociaal Jaarverslag

24 ARBO & PREVENTIE Arbo & Preventie Op het gebied van arbeidsomstandigheden was 2014 het jaar van de certificering. De inspanningen om de arbeidsveiligheid, het welzijn en de gezondheid van de medewerkers steeds verder te optimaliseren zijn bekroond met het OHSAS certificaat. Deze norm voor arbomanagement stelt hoge eisen aan de organisatie en haar (arbo)beleid. Zowel medewerkers als externe partijen die met MareGroep in zee gaan, weten zich met dit certificaat zeker van gedegen arbobeleid. Goed arbobeleid vertaalt zich in laag verzuim en weinig ongevallen. Over verzuimcijfers leest u elders in dit jaarverslag. Hoewel er ook in 2014 weer relatief weinig ongevallen waren, is elk ongeval er één te veel. We doen daarom steeds onderzoek om te leren van eventuele tekortkomingen en om verbeteringen aan te brengen. Vaak is het menselijk handelen de zwakke schakel. Daarom ook investeren leidinggevenden dagelijks in toezicht, instructie en persoonlijke begeleiding. Machines en gevaarlijke stoffen als lijmen, ontvettingsmiddelen en brandstoffen vormen samen met fysieke belasting, lawaai en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) de belangrijkste risico s in onze branche. In 2014 zijn die thema s deel voor deel de revue gepasseerd. We hebben geïnventariseerd waarmee we zoal te maken hebben en aan de hand daarvan zijn maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld: een inventarisatie van alle potjes, blikjes, flesjes en spuitbussen heeft een flinke opruimactie opgeleverd. Vervolgens zijn veel producten vervangen door milieu- en mensvriendelijker alternatieven. 24 Sociaal Jaarverslag 2014

25 ARBO & PREVENTIE In 2014 is een nieuw Bedrijfsnoodplan opgesteld. Hierin valt alles samen wat van belang is bij calamiteiten. Te denken valt aan ontruiming en eerste hulp bij ongevallen, maar ook aan het omgaan met agressieincidenten. Zo beschikt MareGroep over een zogenoemd interventieteam, dat opgeroepen kan worden wanneer bijvoorbeeld een lastig gesprek gevoerd moet worden. De bedrijven waar medewerkers van MareGroep op detacheringsbasis zijn ondergebracht, zijn zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden ter plekke. Toch houden we graag vinger aan de pols. Daarom vragen we bij plaatsing naar een kopie van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en voert de consulent een veiligheidscheck uit. Hier snijdt het mes aan twee kanten: onze medewerkers kunnen vertrouwen op goede arbeidsomstandigheden én soms kunnen we de werkgever / inlener aanbevelingen doen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van ál zijn medewerkers. Hoe goed we het ook op arbogebied voor elkaar hebben; er is altijd het gevaar van verzanding. Daar zijn we ons van bewust en daarom hebben we onze eigen controles ingebouwd. Leidinggevenden voeren geregeld werkplekinspecties uit, consulenten re-integratie kijken bij hun kwartaalbezoeken naar eventuele veranderingen in de werksituatie, de KAM-coördinator en de medewerker Preventie voeren arborondes uit. Op een paar momenten in het jaar is het Interne Auditteam actief en minimaal eens per jaar toetst de directie de werking van het arbomanagementsysteem. Resultaat is betrouwbaar arbomanagement en daarmee een veilige, gezonde en plezierige werksituatie voor alle medewerkers van MareGroep. Sociaal Jaarverslag

26 ONDERNEMINGSRAAD In 2014 is een geheel nieuwe ondernemingsraad van start gegaan. De onderzoeken naar de Samenwerking Holland Rijnland en de ontwikkelingen rondom de Participatiewet liepen als een rode draad door de vergaderingen van de ondernemingsraad en de overlegvergaderingen met de bestuurder. De ondernemingsraad heeft zich (pro)actief opgesteld door deel te nemen aan de overleggen van de Bijzondere Ondernemingsraad Bollenstreek, samen met de ondernemingsraden van de gemeente Katwijk en de ISD. Ook regionaal is er overleg, o.a. door deelname aan de overleggen van Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad (Spoor). Een van de aandachtspunten van de ondernemingsraad is de communicatie met de achterban. In dat kader zijn werkoverleggen bijgewoond, nieuwsbrieven uitgegeven en is een informatiebord opgehangen waar alles te lezen is over de werkzaamheden van de ondernemingsraad. De OR hield zich in 2014 bezig met: De ondernemingsovereenkomst Het OR reglement Bedrijfsmaatschappelijk Werk Arbojaarplannen Evaluatiemomenten t.a.v. diverse onderdelen Bijwonen werkoverleggen Ontwikkelingen gevolgd rondom het onderzoek Samenwerken Holland Rijnland Ontwikkelingen gevolgd rondom de Participatiewet De Contourennota In 2014 heeft de ondernemingsraad ingestemd met en geadviseerd over: Aanpassingen procedure SMT (Sociaal Medisch Team) Regeling bezwarencommissie functiegebouw RI & E met plan van aanpak afdeling Electro RI & E met plan van aanpak Kantoren Bedrijfsnoodplan Sociaal Beleidsplan Werktijdenregeling Sociaal Jaarverslag 2014

27 KEURMERKEN Keurmerken De kwaliteitsmerken maken zichtbaar dat zowel MareGroep als MareFlex veel aandacht schenken aan de organisatieprocessen. Door het behalen en behouden van kwaliteitskeurmerken op dit terrein wordt zichtbaar gemaakt dat de organisatie aan algemeen erkende kwaliteitseisen voldoet, zowel voor het personeel als voor de medewerkers die door de opdrachtgevers in het kader van re-integratie worden gemeld. Het betreft de volgende keurmerken: Blik op Werk Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven die re-integratieactiviteiten uitvoeren. MareFlex bezit dit keurmerk al geruime tijd. Het keurmerk focust zich vooral op de behaalde resultaten bij re-integratie, cliënttevredenheid en opdrachtgever-tevredenheid. Investors in People Dit keurmerk is er op gericht om de bedrijfsresultaten te verbeteren door doelgericht te investeren in mensen. Gemeten wordt onder andere in hoeverre de doelstellingen van de organisatie helder zijn voor de medewerkers en in hoeverre deze doelstellingen ook daadwerkelijk nageleefd worden in de beleving van de medewerkers. Jobcoachingsorganisatie MareFlex heeft de erkenning van het UWV als jobcoachorganisatie. Door veranderingen in de procedure heeft MareFlex erkenning aangevraagd op grond van de nieuwe erkenningseisen en heeft deze verkregen. VCU Het VCU-keurmerk staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is van belang voor het verantwoord uitzenden (detacheren, plaatsen) van medewerkers bij andere bedrijven. Zowel MareGroep als MareFlex bezitten dit keurmerk vanaf Dit als één van de weinige Sw-bedrijven in Nederland! Sociaal Jaarverslag

28 WACHTLIJST Wachtlijst MareGroep voert het wachtlijstbeheer uit voor de acht gemeenten in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Iedere gemeente heeft zijn eigen wachtlijst. Instroom vanaf de wachtlijst wordt bepaald door de toegekende formatieruimte. De wachtlijstverordening van de desbetreffende gemeente is leidend betreffende het plaatsen vanaf de wachtlijst. In december 2014 zijn de laatste arbeidsovereenkomsten afgesloten. Na 1 januari 2015 zullen er geen nieuwe mensen meer vanaf de wachtlijst instromen. In oktober 2014 is de start gemaakt met het informeren van de mensen op de wachtlijst met betrekking tot de nieuwe wetgeving. Met name is aandacht besteed aan de opname in het zogeheten doelgroepenregister. In dit door het UWV bij te houden register staan mensen die in aanmerking kunnen komen voor een garantiebaan. Deze garantiebanen zijn onderdeel van het gesloten sociaal akkoord tussen werkgevers en de overheid. Medio december zijn de meeste mensen van de wachtlijst warm overgedragen aan de verantwoordelijke gemeente en het UWV. 28 Sociaal Jaarverslag 2014

29 WACHTLIJST Eindstand wachtlijst Instroom wachtlijst Gemeente Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Gemeente Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Hillegom ,57 % 8,28 % Hillegom ,36 % 14,14 % Katwijk (ZH) ,10 % 31,03 % Katwijk (ZH) ,18 % 31,31 % Lisse ,92 % 11,72 % Lisse ,09 % 15,15 % Noordwijk ,74 % 8,97 % Noordwijk ,09 % 7,07 % Noordwijkerhout ,74 % 5,52 % Noordwijkerhout ,91 % 7,07 % Oegstgeest 3 6 2,48 % 4,14 % Oegstgeest 7 4 6,36 % 4,04 % Teylingen ,31 % 24,14 % Teylingen ,82 % 17,17 % Wassenaar 5 7 4,13 % 4,83 % Wassenaar 9 1 8,18 % 1,01 % Leiden 0 1 0,00 % 0,69 % Leiden 0 2 0,00 % 2,02 % Zevenaar 0 1 0,00 % 0,69 % Zevenaar 0 1 0,00 % 1,01 % Totaal ,00 % 100,00 % Totaal ,00 % 100,00 % Uitstroom wachtlijst Reden einde Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Eigen verzoek ,16 % 2,33 % Na diverse oproepen 2 6 1,49 % 6,98 % Ondergrens 0 0 0,00 % 0,00 % Overige eindredenen 1 2 0,75 % 2,33 % Overlijden 1 0 0,75 % 0,00 % Plaatsing Begeleid Werken ,33 % 26,74 % Plaatsing Wsw ,04 % 25,58 % Reguliere arbeid 0 4 0,00 % 4,65 % Verhuizing 6 2 4,48 % 2,33 % Ziekte ,00 % 29,07 % Totaal ,00 % 100,00 % Sociaal Jaarverslag

30 WSW DIENSTBETREKKINGEN WSW dienstverbanden (excl. BW) Dienstverbanden 2014 t.o.v (excl. BW) Rechtspositie Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Ex-ambt ,89 % 7,79 % MareFlex BV 6 1 0,73 % 0,12 % Wsw ,38 % 92,09 % Totaal ,00 % 100,00 % 30 Sociaal Jaarverslag 2014

31 WSW DIENSTBETREKKINGEN WSW per leeftijdscategorie (excl. BW) Specificatie man/vrouw van WSW populatie 2014 t.o.v (excl BW) Weergave in Percentages Leeftijdscategorie 2014 M 2014 V Totaal 2013 M 2013 V Totaal Leeftijdscategorie Percentage van het totaal 2014 M V Percentage van het totaal 2013 M V < = < = 25 2,75 % 1,18 % 2,51 % 1,19 % ,68 % 4,32 % 6,21 % 4,62 % ,87 % 8,90 % 14,80 % 8,72 % ,21 % 10,73 % 23,25 % 9,78 % ,20 % 6,15 % 21,80 % 7,13 % Totaal Totaal 68,72 % 31,28 % 68,56 % 31,44 % Sociaal Jaarverslag

32 WSW DIENSTBETREKKINGEN WSW per beperking (excl. BW) Beperking ultimo jaar (excl. BW) Beperking Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Lichamelijk ,05 % 26,95 % Verstandelijk ,10 % 41,08 % Psychisch ,54 % 30,52 % Overig ,31 % 1,45 % Totaal ,00 % 100,00 % 32 Sociaal Jaarverslag 2014

33 WSW POPULATIE Ultimostand WSW populatie In Aantallen In FTE s Onderdeel Aantal 2014 Aantal 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Onderdeel FTE 2014 FTE 2013 Percentage 2014 Percentage 2013 Staf / Overig ,12 % 6,88 % Staf / Overig 45,63 47,72 6,22 % 6,79 % Industrie ,18 % 31,20 % Industrie 217,61 209,29 29,68 % 29,77 % Groen / Post ,63 % 20,76 % Groen / Post 164,18 158,87 22,39 % 22,60 % Detacheringen ,68 % 30,96 % Detacheringen 214,06 221,44 29,20 % 31,49 % BW ,38 % 10,20 % BW 91,65 65,78 12,50 % 9,36 % Totaal ,00 % 100,00 % Totaal FTE 733,13 703,10 100,00 % 100,00 % Sociaal Jaarverslag

34 IN- EN UITSTROOM Uitstroom 2014 per afdeling In aantallen In FTE Onderdeel Aantal Percentage Aantal Percentage Reden uit dienst Aantal Staf / Overig Industrie Groen / Post Detachering BW Totaal ,63 % 38,16 % 10,53 % 14,47 % 34,21 % 100,00 % Instroom 2014 per afdeling 1,89 21,93 6,78 8,83 20,31 59,74 3,16 % 36,71 % 11,35 % 14,78 % 34,00 % 100,00 % Eigen verzoek Eigen verzoek > 2 jaar ziek Einde tijdelijke dienstbetrekking Leeftijd 65 jaar (AOW) Overlijden VOP Plaatsing WSW Naar wachtlijst Wegens bereiken ondergrens Ontslag Overige redenen Totaal In aantallen In FTE Onderdeel Aantal Percentage Onderdeel Aantal Percentage Staf / Overig 6 5,22 % Staf / Overig 4,75 5,49 % Industrie 33 28,70 % Industrie 23,62 27,32 % Groen / Post 14 12,17 % Groen / Post 11,22 12,98 % Detachering 4 3,48 % Detacheringen 2,61 3,02 % BW 58 50,43 % BW 44,27 51,20 % Totaal FTE ,00 % Totaal FTE 86,47 100,00 % 34 Sociaal Jaarverslag 2014

35 PR & COMMUNICATIE MareGroep blijft werken aan een goede naamsbekendheid in de regio. In 2014 zijn op het gebied van PR & Communicatie verschillende acties ondernomen. Zo werd een flink aantal persberichten verstuurd, waardoor in de lokale pers aandacht werd gegenereerd voor: De mijlpaal 100e Begeleid Werker Het behalen van het keurmerk VCU De verlenging van de keurmerken OVAL, IiP en Blik op Werk Het Groenproject WWB De goede financiële en sociale resultaten van MareGroep in 2014 Werkbezoeken van diverse gemeenteraden aan ons bedrijf Diverse samenwerkingsovereenkomsten en contracten met gemeenten en bedrijven Daarnaast werden door zowel de afdeling Communicatie als door de accountmanagers vele netwerkbijeenkomsten bijgewoond, met als doel MareGroep zo breed mogelijk onder de aandacht van ondernemers te brengen. Tevens worden regelmatig advertenties geplaatst in de regionale ondernemersbladen. Sociaal Jaarverslag

36 FINANCIËLE RESULTATEN 2014 Financiële resultaten 2014 MareGroep heeft in 2014 ook financieel gezien een uitstekend jaar gedraaid. Bijna alle afdelingen zijn boven de begrote toegevoegde waarde geëindigd. Het totaal aan kosten overschrijdt de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een afwijking t.o.v. de begroting van de onderhoudskosten op machines, de externe dienstverlening (noodzakelijke vervanging van een langdurig zieke medewerker) en de verzekering van vervoermiddelen (stijging premie). Productie Deze afdelingen hebben gezamenlijk ruim boven begroting gepresteerd. Het beleid om meer de focus te leggen op grotere structurele opdrachten werpt zijn vruchten af. Mede hierdoor zijn de seizoensinvloeden, met een teruglopend aantal opdrachten in de zomer en de maand december, kleiner geworden. Diensten Groen De afdeling is met haar activiteiten ruim boven begroting geëindigd. Het beter in de hand houden van de directe kosten, onder andere de inhuur van extra krachten in de zomermaanden, is daarbij dit jaar beter gelukt dan voorgaande jaren. Post Mede door het binnenhalen van de gemeente Katwijk als nieuwe klant komt de toegevoegde waarde van deze afdeling boven begroting uit. Daarbij mag worden opgemerkt dat de extra opdrachten met nagenoeg hetzelfde aantal medewerkers wordt uitgevoerd als voorgaand jaar. 36 Sociaal Jaarverslag 2014

37 FINANCIËLE RESULTATEN 2014 Detacheren en Schoonmaak Detacheren Het aantal gedetacheerden in 2014 is nagenoeg op het begroot aantal fte geëindigd. Ten opzichte van 2013 komt het aantal gedetacheerden met een daling van bijna 13 fte flink lager uit. De voornaamste oorzaak van deze daling is de nasleep van de financiële crisis, waarvan de gevolgen bij een flink aantal van onze opdrachtgevers nog steeds merkbaar is. Het aantal beëindigde detacheringscontracten was dit jaar nog aanzienlijk groter, maar de afdeling Detacheren is er in geslaagd om een groot aantal medewerkers te herplaatsen. Daarbij is bovendien het aantal begeleid werkers flink gestegen naar 92 fte (121 personen) eind Dit is t.o.v een stijging van ruim 25 fte (34 personen). Schoonmaak De afdeling Schoonmaak heeft opnieuw de begroting kunnen halen, ondanks het feit dat de groep mensen waarmee wordt gewerkt zwakker wordt. MareFlex BV (Privaat) Tegen de verwachtingen in is de omzet, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, gestegen. Vooral de opdrachten van de ISD (medische keuringen en Work First) hebben hieraan meegeholpen. Gr KDB De Gr KDB noteert een beter resultaat dan is begroot. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn het uitblijven van nieuwe cao-afspraken waardoor de salariskosten lager uitkomen en de ontvangen bonus Begeleid Werken waarvan het bij het opstellen van de begroting nog onzeker was of die ontvangen zou worden. Sociaal Jaarverslag

38 FINANCIËLE RESULTATEN 2014 Resultaat Gr KDB en MareGroep Bedragen in (X 1000) Resultaat Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 MareGroep NV Toegevoegde waarde Productie Diensten Detacheren MareFlex BV (Privaat) Overig Totaal toegevoegde waarde Bedrijfskosten Resultaat MareGroep Gr KDB Subsidie Wsw Bedrijfskosten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Gr KDB Gezamenlijk resultaat Sociaal Jaarverslag 2014

39 DUURZAAMHEID Duurzaam ondernemen is en blijft een actueel thema binnen MareGroep Vanuit haar doelstelling alleen al is MareGroep volop bezig met duurzaam ondernemen. Het ontwikkelen van medewerkers zorgt er tenslotte voor dat zij actief een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en niet noodgedwongen aan de kant staan. Het welzijn van onze medewerkers staat daarbij altijd hoog in het vaandel. Een voortzetting van het fietsenplan en goede voorzieningen voor het stallen van fietsen stimuleert medewerkers om de fiets te gebruiken als vervoermiddel. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van de regeling bedrijfsfitness en krijgen zij bovendien korting wanneer zij lid worden van een tweetal sportscholen in de regio. Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder andere door de inzet van coaches die medewerkers in de opstartfase begeleiden bij het reizen. Deze maatregelen moeten leiden tot het terugdringen van eigen gemotoriseerd vervoer en het verder afbouwen en efficiënter maken van het collectief vervoer. MareGroep geeft verder invulling aan duurzaam ondernemen door een paragraaf over duurzaamheid in het inkoopprogramma op te nemen. Investeringen worden daardoor niet alleen beoordeeld op prijs en kwaliteit, maar ook op milieubelasting en sociale gevolgen. In 2014 is het project om alle bestaande verlichting door energiezuinige verlichting te vervangen afgerond. Ook is er aandacht voor gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant en wordt gebruik gemaakt van fair trade merken voor onder andere de koffie- en theevoorziening. Het spreekt voor zich dat gescheiden inzameling van afval plaatsvindt, zowel op de kantoren als op de productieafdelingen. Sociaal Jaarverslag

40 Nijverheidsweg MH Voorhout Postbus ZG Voorhout Tel:

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Omslag naar een Nieuw Perspectief. jaarverslag 2010

Omslag naar een Nieuw Perspectief. jaarverslag 2010 Omslag naar een Nieuw Perspectief jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Van de Raad van Commissarissen 3 Het jaar 2010: een omslagjaar 4 Goed werkgeverschap 8 Dienstverlener Inclusief Gresbo: alle zeilen bijzetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

G A JAARVERSL Lef met LANDER

G A JAARVERSL Lef met LANDER J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Lef met LANDER Inhoudsopgave JAARVERSLAG* Met vertrouwen de toekomst in 5 Missie en beleid 6 Inhoudsopgave JAARREKENING Inleiding 23 1. Rechtmatigheid 24 De buitenwereld

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven...

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven... Inhoud Inhoud... 1 1 Voorwoord... 4 2 Directieverslag... 5 2.1 Missie en Visie... 5 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5 2.3 Bedrijven... 5 2.4 Organogram... 6 2.5 Aandachtspunten... 6 2.6 Communicatie/informatie...

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Martin Heekelaar Luddo Oh Maarten Adelmeijer Sander Wiersema 27 maart 2015 51764

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie