TRAININGEN INTERNE AUDITS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAININGEN INTERNE AUDITS"

Transcriptie

1 Tekst: Luluk van de Water Astro, Alice Mulder Colofon De Q-Academy van Q-Consult verzorgt trainingen en opleidingen specifiek voor de Gezondheidszorg, Industrie en Letselschadebranche. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. TRAININGEN INTERNE AUDITS Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! 2013, Q-Academy

2 Inleiding Q- Academy heeft als vooroploper in auditopleidingen een unieke en complete reeks audittrainingen ontwikkeld! In deze opleidingsfolder vindt u een overzicht van ons complete audittrainingsaanbod. Elke audittraining van Q-Academy kenmerkt zich door: interactieve en praktijkgerichte insteek veel mogelijkheid tot oefenen onder begeleiding van trainers veel aandacht voor vraagtechnieken werken met procedures en formats uit uw eigen organisatie leren met én van elkaar gerichte feedback van trainers deskundige trainers met veel praktijkervaring In elke training staat een specifieke auditmethodiek centraal. Naast trainingen voor auditoren, bieden wij ook specifieke training en ondersteuning voor de kwaliteitsmanagers en -adviseurs. Zo vindt u altijd een training die bij u past! Op de laatste bladzijde vindt u alle praktische informatie. Wij wensen u veel inspiratie en succes bij het kiezen van een geschikte training!

3 VOOR BEGINNENDE Basistraining Interne Audits Als interne auditor levert u een belangrijke bijdrage aan kwa- Training Themagericht Auditen In een themagerichte audit vraagt u niet naar een proces, VOOR ERVAREN liteitsverbetering binnen uw organisatie! Daarom is het van maar naar de werking van een actueel thema in de praktijk. essentieel belang een interne audit goed uit te voeren. Met een themagerichte audit krijgt u verbeterpunten in meerdere processen binnen een (strategisch) thema. Voorbeelden Is het uitvoeren van interne audits voor u een nieuwe uitda- van thema s zijn communicatie en veiligheid. ging en wilt u weten hoe u een audit met succes en plezier uitvoert? In deze training leert u hoe u doorvraagt op knelpunten en risico s in verschillende processen die onder één thema vallen. In deze training leert u de basisprincipes van procesgericht auditen, waarbij u veel gelegenheid krijgt om uw auditvaardigheden te oefenen. Inleiding Interne Audits en Kwaliteit Inleiding Themagericht auditen doel van een kwaliteitssysteem doel en toegevoegde waarde van themagericht auditen doel en resultaat van interne audits overeenkomsten en verschillen tussen procesgericht en rol van de interne auditor themagericht auditen introductie van de Spinning methodiek ; het in kaart bren- Auditvaardigheden gen van processen en subonderwerpen die onder één thema Hoe krijgt u inzicht in het verloop van het proces in de vallen praktijk? Hoe vraagt u door naar de sterke- en verbeterpunten in een Auditvaardigheden Themagericht Auditen proces? Hoe vraagt u door naar de sterke- en verbeterpunten? Hoe herkent u risico s in een proces en vraagt u daarop door? Hoe vraagt u door naar de PDCA-cyclus binnen een thema? Hoe rapporteert u kort en bondig over de feitelijke bevin- Hoe herkent u risico s in de processen binnen een thema en dingen? vraagt u daarop door? Hoe rapporteert u duidelijk en overzichtelijk de bevindingen die betrekking hebben op een breed thema?

4 VOOR ERVAREN Training Waarderend Auditen Waarderend auditen gaat uit van de sterke punten uit de Training Resultaatgericht Auditen In een resultaatgerichte audit ligt de focus op het doorvragen VOOR ERVAREN processen in de praktijk. Als u een interne audit wilt inzetten naar de efficiency van een proces. Met een resultaatgerichte als veranderinstrument, dan is waarderend auditen de juiste audit kunt u processen (nog) efficiënter krijgen. methodiek! In deze training leert u hoe u inzicht krijgt in hoeverre de pro- In deze training leert u hoe u de medewerkers mee kunt krij- cesstappen in de praktijk ook daadwerkelijk bijdragen aan het gen in het continu verbeteren. Hoe stimuleert u hen tijdens beoogde resultaat van een proces. een interne audit tot concrete verbetervoorstellen? Inleiding Waarderend Auditen Inleiding Resultaatgericht Auditen doel en toegevoegde waarde van waarderend auditen doel en toegevoegde waarde van resultaatgericht auditen overeenkomsten en verschillen tussen procesgericht- en overeenkomsten en verschillen tussen procesgericht- en waarderend auditen resultaatgericht auditen introductie van de theorie van waarderend auditen introductie van theorie van waarde toevoegende en niet waarde toevoegende elementen in een proces Auditvaardigheden Waarderend Auditen Hoe krijgt u inzicht in de sterke punten in een proces en hoe Auditvaardigheden Resultaatgericht Auditen kan de organisatie deze vasthouden? Hoe vraagt u door naar de effectiviteit van de stappen in een Hoe krijgt u inzicht in de bijdrage van de auditee in deze proces? sterke punten? Hoe vraagt u door naar de efficiency van de stappen in een Hoe vraagt u op een positieve manier naar risico s en verbe- proces? terpunten? Hoe herkent u elementen die minder waarde toevoegen in Hoe maakt u in het auditrapport de vertaling van ervaringen een proces en hoe vraagt u hierop door? en belevingen van auditees naar concrete feitelijke bevin- Hoe rapporteert u over deze bevindingen? dingen en verbetervoorstellen?

5 VOOR ERVAREN Training Auditen op Risico- Inventarisaties Audits volgens de Tracermethodiek De Tracer Activity methode is een auditmethodiek waarbij VOOR ERVAREN Steeds meer organisaties zijn bezig met risicomanagement en de patiënt/cliënt écht centraal staat. Het is een nieuwe het uitvoeren van risico-inventarisaties, zoals (H)FMEA en SA- manier om kritisch te kijken naar kwaliteit van zorg en FER. Interne auditoren kunnen in een audit de opvolging van patiëntveiligheid, vanuit de ogen van patiënt/cliënt, risico-inventarisaties monitoren. Hierdoor krijgt u als auditor zorgverlener en familie. Als auditor volg je het pad dat een meer zicht op risico s in een proces en in hoeverre de risico s patiënt/cliënt door de instelling doorloopt: van ontslag, naar beheerst worden. bezochte afdelingen en aanmelding. Het logistieke pad vormt de rode draad van de audit en niet de procedure/het thema. Tijdens deze training leert u hoe u in een audit toetst of de acties De Tracermethodiek vindt zijn oorsprong bij het keurmerk uit een risico-inventarisatie worden uitgevoerd en effectief zijn. Joint Commission International (JCI). Ook los van dit keurmerk kunt u met deze auditmethodiek aan de slag. Tijdens deze ééndaagse training leert u hoe u als auditor een Inleiding Auditen op Risico-Inventarisaties Tracer opzet, uitvoert en rapporteert. doel en toegevoegde waarde van auditen op risico-inventarisaties overeenkomsten en verschillen tussen procesgericht auditen Inleiding Tracermethodiek en auditen op risico-inventarisaties Doel en toegevoegde waarde van tracers (patiënt/cliënt, introductie verschillende soorten risico-inventarisaties tracers en systeem tracers). Overeenkomsten en verschillen tussen tracers en andere Oefenen van Auditen op Risico-Inventarisaties vormen van audits. Hoe herkent u risico s en beheersmaatregelen en vraagt u Het proces van een patiënt/cliënt en systeem tracer. daarop door? Auditvaardigheden Tracermethodiek Hoe krijgt u inzichtelijk of de acties uit een risico-inventari- De voorbereiding: hoe richt u een goede tracer in? satie werken? Wat voor type vragen stelt u aan welke functionaris? Hoe krijgt u inzicht in de beheersbaarheid van andere risico s Hoe herkent u risico s in processen en thema s en hoe vraagt waar geen acties over zijn afgesproken? u daarop door? Hoe rapporteert u duidelijk de bevindingen die betrekking Hoe rapporteert u duidelijk en overzichtelijk de bevindingen hebben op risico s en beheersmaatregelen? die betrekking hebben op een breed proces?

6 VOOR ERVAREN Training Doeltreffend Rapporteren Een goed auditrapport met concrete verbetervoorstellen is de basis om verbeteringen te realiseren. In de praktijk blijkt doel- Uw auditsysteem aanvullen met de Tracermethodiek Uw instelling wil gaan auditen volgens de Tracer Activity VOOR KWALITEITS- MANAGERS/ -ADVISEURS treffend en concreet rapporteren niet gemakkelijk te zijn. Methode. Bij een Tracer vormt het logistieke pad de rode In deze training leert u hoe u doeltreffender en concreter rap- draad van de audit en niet de procedure/het thema. De porteert via de SMART methodiek. SMART staat voor Specifiek, Tracermethodiek vindt zijn oorsprong bij het keurmerk Joint Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden. U vergroot Commission International (JCI). Maar ook los van dit keurmerk met deze methodiek de kans dat er daadwerkelijk actie wordt heeft de methodiek veel meerwaarde. Wat betekent dit voor u ondernomen op de verbeterpunten uit de audits. als coördinator van de interne audits? U krijgt veel gelegenheid te oefenen met uw eigen rapporta- U leert hoe u de Tracermethodiek kunt gebruiken om uw ges en formats! huidige interne auditsysteem ondersteunend te maken aan deze Tracermethodiek. U krijgt formats en andere middelen aangereikt die u kunt gebruiken in uw rol als coördinator Interne audits. Inleiding Doeltreffend Rapporteren Wat houdt de Tracer Activity methode in? doel en resultaat van doeltreffend en concreet rapporteren Wat zijn de belangrijkste stappen in deze methodiek? introductie van de SMART-methodiek Hoe vult u uw huidige auditsysteem aan met de eisen waaraan een goede en duidelijke rapportage voldoet Tracermethodiek? Wat betekent dit voor de organisatie van uw audits: Rapportagevaardigheden Wie voert de tracers uit? Hoe herkent u SMART-geformuleerde bevindingen? Welke vaardigheden zijn noodzakelijk om tracers uit te Hoe rapporteert u zo doeltreffend en concreet mogelijk? voeren? Hoe kunt u uw eigen huidige rapportages verbeteren? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Uw rol als coördinator Interne Audits: aanjagen en opvolgen. Communicatiemiddelen ter vergroting van draagvlak voor audits.

7 VOOR KWALITEITS- MANAGERS/ -ADVISEURS Training Coördinator Interne Audits De visie op audits, een goede auditplanning, een adequate opvolging van interne audits en deskundigheidsbevordering Advies en Coaching De functie kwaliteitsmanager is vaak solistisch van aard. Binnen uw eigen organisatie is het moeilijk een sparringspartner VOOR KWALITEITS- MANAGERS/ -ADVISEURS van de auditoren zijn belangrijke randvoorwaarden voor een te vinden. Wij beschikken over een team van deskundige au- goedwerkend auditsysteem binnen uw organisatie. ditspecialisten. Wij helpen u graag met uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen waar u als kwaliteitsmanager voor Tijdens deze training leert u hoe u een suc cesvol intern audit- staat. systeem opzet en borgt. U krijgt formats en andere middelen aangereikt die u kunt gebruiken in uw rol als Coördinator Wilt u concrete en objectieve adviezen om uw intern audit- Interne audits. systeem te optimaliseren? Vraag dan naar de mogelijkheden voor advies en/of coaching van een deskundige consultant. visie op audits ondersteunen bij de opzet van een goede en effectieve audit- uw rol als Coördinator Interne Audits planning om meer uit de audits te kunnen halen criteria waaraan een effectieve auditplanning dient te helpen het kwaliteitsbewustzijn te verhogen bij betrokkenen voldoen in de organisatie middelen om auditoren goed te faciliteren advies over prioritering van verbeterpunten uit de audits manieren voor deskundigheidsbevordering van interne advies over de formats voor auditrapport en totaalrappor- auditoren tage communicatiemiddelen die u kunt inzetten om draagvlak meelopen met auditoren om advies te geven over vraagtech- voor audits te vergroten nieken uw rol in de opvolging van audits beoordelen van rapportages om rapportagevaardigheden te optimaliseren begeleiden van bijeenkomsten met de auditoren om het teamgevoel te bevorderen

8 Praktische informatie Kosten Training Doelgroep Duur Kosten Basistraining startende auditor 2 dagen 725,- Themagericht Auditen ervaren auditor/ kwaliteitsmanager halve dag 225,- Waarderend Auditen ervaren auditor/ kwaliteitsmanager halve dag 225,- Resultaatgericht Auditen ervaren auditor/ kwaliteitsmanager halve dag 225,- Auditen op PRI ervaren auditor/ kwaliteitsmanager halve dag 225,- Audits volgens Tracer ervaren auditor/kwaliteitsmanager 1 dag 425,- Doeltreffend rapporteren ervaren auditor/ kwaliteitsmanager halve dag 225,- Tracermethodiek kwaliteitsmanager 1 dag 425,- Coördinator Interne Audits kwaliteitsmanager 1 dag 425,- Locatie: Alle trainingen vinden centraal in Nederland plaats. Data: Kijk voor alle actuele trainingsdata op onze website: Inschrijven: U kunt zich inschrijven via onze website Incompanytraining: Al onze trainingen verzorgen wij ook op maat bij u op locatie, volledig afgestemd op de specifieke behoeftes van uw organisatie of afdeling. Meer informatie?: Dan kunt u contact opnemen met Q-Academy via of door een mail te sturen naar

VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement

VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement Veilige zorg Met de trainingen van Q-Academy Veilige zorg voor cliënten en patiënten wordt steeds belangrijker. Bewustwording

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling TRAINING - GAMING - COACHING The Only Thing That Is Constant Is Change Heraclitus Legenda De zorg verandert. Uw organisatie verandert. Q-Academy helpt u bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Waarderend en inspirerend auditten

Waarderend en inspirerend auditten Waarderend en inspirerend auditten De interne audit: bron voor inspiratie en nieuwe energie De interne kwaliteitsaudit kan (mits goed uitgevoerd) een zeer effectief instrument zijn om het kwaliteitsbewustzijn

Nadere informatie

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Whitepaper Interne audits met Sensus-methode Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Uw bedrijfsvoering is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35 Inhoud Voorwoord 8 1 De audit 9 1.1 Kwaliteitsverbetering 9 1.2 Wat is nu precies een audit? 10 1.3 Waarop heeft de audit betrekking? 13 1.3.1 Systeemaudit 13 1.3.2 Procesaudit 14 1.3.3 Productaudit 15

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie