VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004"

Transcriptie

1 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank VIA/001/19 VIA/001C INTERNE AUDITS MAKEN DEEL UIT VAN HET OPERATIONELE DEEL VAN EEN GEDOCUMENTEERD MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/00 VIA/003C Markt & Maatschappij Systeemgerichte randvoorwaarden Risico analyse Beleid ASPECTEN VAN EEN INTERNE AUDIT: Draagvlak voor interne audits Management review Operationeel management systeem Doelstellingen Strategische aspecten Auditplanning Opleiden van interne auditoren Voorbereiden van interne audits Klachten Interne audits Correctieveen preventieve maatregelen Het houden van interviews Rapporteren van interne audits Model voor een managementsysteem Opvolging van interne audits Evaluatie intern auditsysteem VIA/003 VIA/004 PETER H. DE DREU Pagina 1

2 DRAAGVLAK VOOR INTERNE AUDITS Baseren op geaccepteerde afspraken, vastgelegd in ISO 19011:011; Moeten goede relatie bewerkstelligen tussen auditparticipanten; Betrokkenheid participanten vastleggen in een audit verdrag; en Dit auditverdrag presenteren aan alle participanten Eerste wet van Logosjan: EEN INTERNE AUDIT ZONDER TOEGEVOEGDE WAARDE IS VERSPILDE TIJD VIA/005 VIA/006 VIA/007 PLANNING VAN INTERNE AUDITS Toegevoegde Auditbaten waarde (TW) TW/3 Auditkosten TW/ TW/1 Tijd Audit Audit Audit voorbereidingstijd uitvoeringstijd rapportagetijd KOSTEN EN BATEN VAN AUDITS Bron: Management Audits, Allan J. Sayle TOEGEVOEGDE WAARDEN IN HET AUDITPROCES 1 - AUDITVOORBEREIDING (TW/1): VIA/008 Vaststellen soliditeit gedocumenteerd systeem, en Begrip systeemdelen vertalen naar effectieve vragen. - AUDITUITVOERING (TW/): Vaststellen effectieve implementatie, en Vaststellen of aangegeven doelen worden bereikt. 3 - AUDITRAPPORTAGE (TW/3): Inzicht verschaffen in verbetermogelijkheden, en Draagvlak bewerkstelligen voor verbetermogelijkheden. BEPALING AUDITFREQUENTIE PER CLUSTER OM EEN VERANTWOORDE AUDITPLANNING 1m Start 1 3m Certificatieperiode 6m 1j j 3j OP TE KUNNEN STELLEN IS HET ZAAK HET nee nee?? nee Start nee GEDOCUMENTEERDE MANAGEMENTSYTEEM Keuze mogelijkheid 6m 1j OP TE DELEN IN LOGISCHE CLUSTERS 6m Keuze frequentie VIA/009 VIA/010 PETER H. DE DREU Pagina

3 PLANNING VAN INTERNE AUDITS: Cluster Belanghebbende Auditor(en) Frequentie Maanden Plan interne audits zodanig, dat aan alle aspecten minimaal eenmaal per certificeringsperiode Documentatiebeheersing Beleid & Organisatie Besturing & Kwaliteitsregistratie Opdrachtverwerving Inkoop & voorraadbeheer Planning & Voorbereiding Voortbrenging 1 4 worden beoordeeld. Onderhoud & Kalibratie Klachten & Producttekortkomingen 1 Audit totalen VIA/011 VIA/01 VOORBEELD PLANNING INTERNE AUDITS BEWAKING AUDITPLANNING INTERNE AUDITOREN (1) Opleiden is van vitaal belang Stappen in auditvoortgang Datum audit is vastgesteld Auditrapport is gereed Vervolgacties zijn gereed om daadwerkelijk een effectief managementsysteem te kunnen bewerkstelligen VIA/013 VIA/014 INTERNE AUDITOREN () VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE INTERNE AUDITOR Onafhankelijkheid dient gewaarborgd te zijn Sluit vooroordelen uit (en dat is moeilijk) Behoudt zelfrespect (VIA /015C) Stel objectief bevindingen vast, dus nooit ik vind dat. Moet in staat zijn op ontspannen wijze een interview te houden VIA/014C VIA/015 PETER H. DE DREU Pagina 3

4 HET VOORBEREIDEN VAN EEN INTERNE AUDIT MOET GERICHT ZIJN OP Het bereiken van doelstellingen, Het beheersen van processen, en Het onderkennen van tegenstrijdigheden VIA/015C VIA/016 Tweede wet van Logosjan: EEN GEDEGEN VOORBEREIDING KOMT DE KWALITEIT VAN HET AUDITRESULTAAT TEN GOEDE ZONDER GEDEGEN VOORBEREIDING LEIDT EEN INTERNE AUDIT NIET TOT EFFECTIEVE VERBETERINGEN VIA/017 VIA/017A NORM / EIS 1 Regelmechanisme 4 Vergelijken 3 PROCES VARIABELEN Werkomstandigheden Meten Materiaal / software Mensen Input Transformatie 5 Output Resultaat Materieel / hardware Werkmethode Model voor procesbeheersing DE WET VAN MESKIMEN VIA/018 VIA/018C PETER H. DE DREU Pagina 4

5 Derde wet van Logosjan: VOORBEREIDING STAPPEN IN EEN INTERVIEW RAPPORTAGE EEN INTERNE AUDIT MOET EROP Start interview UITVOERING Afronding interview GERICHT ZIJN Stellen van vragen Samenvatten resultaten PROCESBEHEERSING Waarnemen AANTOONBAAR TE MAKEN Luisteren Doorvragen om tot de essentie door te dringen Noteren van bevindingen VIA/018W VIA/019 VRAGEN MOETEN NIET IN EEN OORDELENDE CONTEXT GESTELD WORDEN, ANDERS LOKKEN ZE UIT TOT DEFENSIEF GEDRAG EN DAT GAAT TEN KOSTE VAN HET VERKRIJGEN VAN INFORMATIE WE ZIJN ALLEMAAL GEZEGEND MET: - twee oren, en - één mond. DIT BETEKENT, DAT WE TWEEMAAL ZOVEEL MOETEN KUNNEN LUISTEREN DAN PRATEN VIA/00 VIA/00C1 WAARNEMEN Zie niet meer dan u daadwerkelijk waarneemt, Neem derhalve attent waar, en HOE MEER JE PRAAT HOE MEER JE TE VERBERGEN HEBT Bron: Havank VIA/00C Vertrouw niet te snel op uw oordeel! Want ook auditoren kunnen fouten maken VIA/01 PETER H. DE DREU Pagina 5

6 DOEL: SAMENVATTEN BEVINDINGEN Afsluiten van betreffende onderwerp, Mogelijkheid tot corrigeren, en Mogelijkheid om terug te komen op het betreffende onderwerp. RAPPORTEREN VAN INTERNE AUDITS 1 - Mondeling (samenvatten bevindingen) - Auditrapport met bijlagen (feitenrapporten) MIDDEL OM: Geinterviewde beknopter te laten praten, Ordening te brengen in de antwoorden, en 3 - Auditjaarverslag (t.b.v. management review) Soms de geinterviewde meer te laten vertellen. VIA/0 VIA/03 Vierde wet van Logosjan: EEN AUDITEE MAG NIMMER BESCHADIGD WORDEN TEN GEVOLGE VAN HET RESULTAAT VAN EEN INTERNE AUDIT AUDITRAPPORT Verantwoording van auditresultaten aan auditklant en auditee(s) FEITENRAPPORT (bijlage) Weergave van een individueel afwijkende bevinding in relatie tot een referentiedocument, met als doel te komen tot een effectieve verbeteractie VIA/04 VIA/05 FEITENRAPPORT INTERNE MANAGEMENT AUDIT FR Een AFWIJKING is Plaats: Auditor(en): Datum: Geïnterviewden: Auditor Soort audit: Omschrijving afwijking: Auditee: o KA / o NKA een bevinding die niet voldoet Referentiedocument: Auditor Auditee Autorisatie auditor: Voorstel verbeteractie: Verbeteractie door: Datum overeengekomen: Vaststelling effectiviteit verbeteractie: Begrepen door auditee: aan een eis die is vastgelegd in een Verbeteractie effectief: o Ja / o Nee Auditor(en): Consequenties voor gedocumenteerd systeem: Akkoord Directievertegenwoordiger: Datum afsluiting: referentiedocument VIA/05C VIA/06 PETER H. DE DREU Pagina 6

7 OMSCHRIJVING AFWIJKING OP FEITENRAPPORT Een KRITIEKE AFWIJKING heeft De omschrijving mag slechts voor één uitleg vatbaar zijn en wel voor de volgende reden: direct of indirect invloed op het PRODUCT of de PERFORMANCE van een onderneming AUDITEE AUDITKLANT AUDITOR Moet verbetervoorstel formuleren en dat betekent dat deze de tekst dient te begrijpen. Moet tekst begrijpen ook al is deze niet bij het interview aanwezig geweest. Moet kunnen vaststellen of verbetering effectief is. VIA/07 VIA/08 HET AUDITOPVOLGINGSTRAJECT PRIORITEITENMATRIX AUDITRAPPORTAGE Bestuderen van de auditrapportage door de auditee AUDITAFRONDING Invoeren van de gekozen verbeteractie NIET GEDOCUMENTEERD KLANT KAN HET MERKEN KOST GELD VERBETER- KANS 4 7 Bepalen prioriteiten met betrekking tot de aanpak van de voorgenomen corrigerende acties Vaststellen van de corrigerende actie met de hoogste acceptatie NIET GEÏMPLEMENTEERD Bepalen van de deelnemers aan brainstormsessie(s) door auditee Het houden van brainstormsessie(s) voor het vaststellen van de oorzaak van de afwijkende bevinding(en) DOELSTELLING NIET GEHAALD 5 VIA/09 VIA/030 Vijfde wet van Logosjan: DE AUDITOR IN DE ADVISEURSROL Niet doen en niet willen, omdat: 1 De Auditee is specialist op zijn/haar werksituatie, De Auditee is verantwoordelijk voor het functioneren van het betreffende (deel)proces, en 3 DE OBJECTIVITEIT BIJ VERVOLGAUDITS IS ER NIET MEER. VIA/031 VIA/031C1 PETER H. DE DREU Pagina 7

8 DOEL De rechten en plichten van auditdeelnemers De stappen in het auditproces AUDITVERDRAG AUDITPROCEDURE Interne audits leveren bij voortduring een bijdrage aan de beheersing van bedrijfsprocessen PLAN VIA/03 Het effectief omgaan met beschikbare tijd Het verantwoorden van de auditresultaten Het verantwoorden van de effectiviteit van audits AUDITPLANNING AUDITRAPPORT AUDITJAARVERSLAG A U D I T D O C U M E N T E N VIA/033 BIJSTUREN Verbeteren van: Auditplanning Competentie van auditoren Auditprocedure Auditverdrag Auditplanning Inzetten van gekwalificeerde auditoren Auditprocedure EVALUATIE UITVOERING Voorbereiden van interne audits Houden van interviews Rapportage van interne audits Opvolging van interne audits Afronding van interne audits Vaststellen of interne audits bijgedragen hebben aan verbeteringen Evaluatie van het interne auditsysteem Omschrijving afwijkende bevinding Interne audits leveren niet de verwachte verbetercultuur op Omschrijving afwijkende bevinding Interne audits leveren niet de verwachte verbetercultuur op Materieel / hardware Cursus naslagwerk Eigen handboek te ingewikkeld. VIA/034 Materiaal / software Auditcursus Eigen handboek moeilijk toegankelijk. Mensen Audit vaardigheden niet toereikend. Angst om collega s onderuit te halen. Snel tevreden met gesignaleerde afwijkingen. Managementsysteem leeft Werkmethode Voorbereiding Er wordt niet voldoende doorgevraagd. Tot consensus komen met auditee wordt als moeilijk ervaren. INVENTARISATIE RISICO S BIJ INTERNE AUDITS Werkomstandigheden Te hoge werkdruk die ten koste gaat van de diepgang Materieel / hardware Cursus naslagwerk Eigen handboek te ingewikkeld. VIA/035 Materiaal / software Auditcursus Eigen handboek moeilijk toegankelijk. Mensen Audit vaardigheden niet toereikend. Angst om collega s onderuit te halen. Snel tevreden met gesignaleerde afwijkingen. Managementsysteem leeft Werkmethode Voorbereiding Er wordt niet voldoende doorgevraagd. Tot consensus komen met auditee wordt als moeilijk ervaren. RISICO-ANALYSE INTERNE AUDITS Werkomstandigheden Te hoge werkdruk die ten koste gaat van de diepgang VRAGEN OF OPMERKINGEN? Deze presentatie werd u aangeboden door VIA/036 VIA/037 PETER H. DE DREU Pagina 8

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35 Inhoud Voorwoord 8 1 De audit 9 1.1 Kwaliteitsverbetering 9 1.2 Wat is nu precies een audit? 10 1.3 Waarop heeft de audit betrekking? 13 1.3.1 Systeemaudit 13 1.3.2 Procesaudit 14 1.3.3 Productaudit 15

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Whitepaper Interne audits met Sensus-methode Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Uw bedrijfsvoering is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA)

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review Meerjarenafspraak energie-effiieny (MJA) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Interne energieaudits 4 1.1 Algemene introdutie 4 1.2 Interne energieaudits

Nadere informatie

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 BUSINESS ASSURANCE De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 Jacques van Unnik 1 SAFER, SMARTER, GREENER Wijzigingen in de ISO 9001 norm Waarom wordt de norm gewijzigd? De structuur van de nieuwe norm Definities

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Kwaliteitsborgingsaspecten

Kwaliteitsborgingsaspecten Kwaliteitsborgingsaspecten bij de vervaardiging van gelaste constructies vm 85 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbeleid

Notitie Kwaliteitsbeleid Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Waarderend en inspirerend auditten

Waarderend en inspirerend auditten Waarderend en inspirerend auditten De interne audit: bron voor inspiratie en nieuwe energie De interne kwaliteitsaudit kan (mits goed uitgevoerd) een zeer effectief instrument zijn om het kwaliteitsbewustzijn

Nadere informatie

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1) TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten.

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten. Rational Unified Process: aandachtspunten voor de auditor Systeemontwikkelingsorganisaties introduceren met regelmaat nieuwe of andere softwareontwikkelmethoden. Vaak ligt hier een ontevredenheid over

Nadere informatie

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager De contouren van de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 worden steeds duidelijker. Niet alleen zijn de structuurwijzigingen zichtbaar

Nadere informatie