Erasmus+ Ervaring in het buitenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus+ Ervaring in het buitenland"

Transcriptie

1 FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN Erasmus+ Ervaring in het buitenland International officer FaBeR november 2016

2

3 Inhoud Inleiding: Doel van deze brochure Wie, wat, waar, hoe en wanneer? Een wegwijzer Mag iedereen met Erasmus naar het buitenland gaan? Kan iedereen met Erasmus naar het buitenland gaan? Is het Erasmus programma alleen bedoeld voor goede studenten? Is de buitenlandse universiteit vrij te kiezen? Is de inhoud van het studieprogramma aan de buitenlandse universiteit te kiezen? Waar moet ik op letten bij het kiezen van een bestemming? Kan je voor het verblijf in het buitenland financiële steun krijgen? Hoe lang moet ik in het buitenland verblijven om recht te hebben op een beurs? Moet je de taal van het land van bestemming kennen? Zijn er formaliteiten te vervullen voor en na het buitenlands verblijf? Wanneer kan ik kandidateren? Overzicht van de aanvraagprocedure Een Erasmusbeurs? Mogelijke bestemmingen Samenvatting Praktische informatie INHOUD 3

4

5 Inleiding: Doel van deze brochure ERASMUS staat voor EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students en vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe Erasmus+ programma dat enkele jaren geleden werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Het programma voorziet o.m. in de mogelijkheid om, al dan niet met financiële steun van de Europese Commissie, een deel van je opleiding aan een buitenlandse onderwijsinstelling te volbrengen. Dit buitenlandse verblijf maakt bovendien integraal deel uit van je eigen studieprogramma, dat ook als dusdanig erkend wordt door de thuisuniversiteit. Dit betekent dat het programma dat je volgt tijdens je verblijf in het buitenland een vergelijkbare waarde moet hebben als het aantal studiepunten dat je tijdens je normale programma over dezelfde periode zou behaald hebben in Leuven (i.c. 30 studiepunten voor een semester ofte 60 studiepunten per academiejaar). Concreet betekent dit dat je een semester (min. 3mdn) of een academiejaar in het buitenland kan studeren en toch op het voorziene tijdstip aan je thuisuniversiteit afstudeert. Ook een stage binnen het Erasmus+ programma kan je afleggen in het buitenland; de voorwaarden hiervoor zijn iets anders. Wie voor een uitwisseling werd geselecteerd kan zich kandidaat stellen voor een Erasmusbeurs. De toegekende mobiliteitsbeurzen vormen een hulpmiddel om de bijkomende kosten van een studieverblijf in het buitenland te dekken. Het gebeurt echter dat, omwille van budgettaire beperkingen, soms kandidaten wel voor een Erasmusverblijf werden geselecteerd maar geen beurs kunnen ontvangen. Deze studenten kunnen wel van het Erasmusstudentstatuut gebruik maken zodat zij toch de uitwisseling kunnen aanvatten. Zo moeten Erasmusstudenten bv. geen inschrijvingsgeld betalen aan de ontvangende onderwijsinstelling en wordt hun periode in het buitenland officiëel erkend door de KU Leuven. Deze brochure heeft tot doel toelichting te geven bij de mogelijkheden die binnen onze faculteit voorzien worden aangaande studentenmobiliteit onder het Erasmusprogramma, alsook bij de procedure die gevolgd dient te worden bij de kandidaatstelling. De spelregels die gelden aangaande het al dan niet verkrijgen van een mobiliteit en een eventuele beurs worden eveneens toegelicht. Hiermee wensen wij onmiddellijk ook duidelijk aan te geven dat deze studentenmobiliteit geen synoniem is voor academisch toerisme. Het verblijf aan een andere universiteit is het gevolg van duidelijk gemaakte afspraken over studieprogramma s tussen onze faculteit en de buitenlandse instelling. Alleen door een correcte invulling van de uitwisselingsmogelijkheden door alle partners INLEIDING: DOEL VAN DEZE BROCHURE 5

6 (student, facultair coördinator en gastinstelling) kan een succesvolle uitwisseling gegarandeerd worden. Je kan dus niet naar om het een waar een Erasmusuitwisseling aanvragen. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de algemene principes kan je altijd terecht bij de Dienst Internationalisering van KU Leuven, bij de facultaire coördinator of op de volgende website van de Europese commissie. Alle contactadressen staan achteraan in deze brochure. Erasmusmobiliteit is slechts één van de mogelijkheden om in het kader van je studie naar het buitenland te gaan. Zowel voor de opleiding RevaKi als LO&BW bestaan er, naast de Erasmus+ mobiliteit, ook nog andere opties voor een kort of langdurig studie- of stageverblijf in het buitenland. Deze initiatieven worden ten gepaste tijde meegedeeld door de betrokken verantwoordelijken/docenten en maken bijgevolg geen deel uit van deze brochure. OPMERKING: heel wat RevaKi stageplaatsen van de 2 e Master fase bevinden zich in het buitenland. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en de duur van de stage zullen deze opties al dan niet onder de Erasmusmobiliteit (en financiering) vallen. Hierover later in deze brochure meer. Studenten kunnen ook gebruik maken van reisbeurzen voor stage of thesis in een ontwikkelingsland (het Zuiden). De KU Leuven wenst immers studenten aan te moedigen een onderdeel van hun opleiding te realiseren tijdens een kort verblijf in een ontwikkelingsland. Het kan gaan om thesisonderzoek of onderzoek in het kader van een seminarie of een verplichte stage. Studenten kunnen zo hun opleiding aanvullen met veldwerk. Een reisbeurs dekt een deel van de kosten verbonden aan een dergelijke reis. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Dienst Internationalisering van de KU Leuven. Meer info over de verschillende mogelijkheden tot ervaring in het buitenland kan je terugvinden op onze facultaire website : -> FaBeR studentenportaal -> ervaring in het buitenland. 6 INLEIDING: DOEL VAN DEZE BROCHURE

7 1 Wie, wat, waar, hoe en wanneer? Een wegwijzer. Als je naar het buitenland wil gaan kom je binnen de faculteit automatisch in contact met de facultaire uitwisselingscoördinator die je wegwijs maakt in de algemene procedures. De coördinator waakt erover dat de hele procedure vanaf je interesse voor een studieverblijf in het buitenland tot en met de overdracht van je behaalde studiepunten binnen je eigen curriculum aan de KU Leuven op een correcte en ordentelijke manier verloopt. De overdracht van studiepunten gebeurt op basis van de akkoorden die gemaakt worden binnen de CIAP (Commissie voor Individueel Aangepaste Programma s), waarin de facultaire uitwisselingscoördinator je vertegenwoordiger is. De begeleiding door deze coördinator is voornamelijk administratief. Met behulp van het volgende frequently asked questions luik wordt getracht je vragen te beantwoorden en je eventuele kandidatuurstelling te begeleiden. 1.1 Mag iedereen met Erasmus naar het buitenland gaan? Alle studenten, met uitzondering van de studenten in de eerste bachelorfase, komen in principe in aanmerking voor een Erasmusuitwisseling (dus ook doctoraatsstudenten), en dit 1x per studiecyclus. Binnen onze faculteit is voorzien dat, in functie van de opbouw van het programma, deze uitwisseling gebeurt tijdens de 3 e bacherlorfase of de 1 e /2 e masterfase LO&BW of tijdens de 2 e masterfase RevaKi. Je kunt je dus kandidaat stellen als je op dit moment (lees: het huidige academiejaar) student bent in: - 2 e bachelorfase Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen - 3 e bachelorfase Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen - 1 e masterfase Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen - 1 e masterfase Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

8 1.2 Kan iedereen met Erasmus naar het buitenland gaan? Neen, aangezien het aantal samenwerkingsakkoorden beperkt is en omdat voor elke bestemming maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, kan het zijn dat er meer kandidaten zijn dan aanbiedingen. Het is de facultaire uitwisselingscoördinator die, na evaluatie van alle ingediende kandidaturen, een rangschikking per bestemming dient op te maken van geselecteerde kandidaten. Bovendien wordt verwacht dat je, indien je geselecteerd wordt, je het daaropvolgende jaar ook effectief naar het buitenland gaat tenzij zeer ernstige omstandigheden dit zouden verhinderen. Een aantal studenten stelden zich in het verleden kandidaat voor een uitwisseling en beslisten uiteindelijk toch, nadat ze geselecteerd waren, om thuis te blijven. Omdat de toegekende plaatsen én beurzen niet overdraagbaar zijn (d.w.z. de vrijgekomen plaats en/of beurs kan niet worden doorgegeven aan de eerstvolgende kandidaat op de lijst), wordt bij de selectie veel belang gehecht aan de motivatie om deel te nemen aan deze uitwisselingsinitiatieven. 1.3 Is het Erasmus programma alleen bedoeld voor goede studenten? Neen, alles hangt af van vraag en aanbod. Heeft een bepaald uitwisselingsakkoord veel openstaande plaatsen en zijn er weinig kandidaten, dan stelt er zich geen probleem. Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zijn eerder behaalde studieresultaten één van de criteria om een kandidaat te rangschikken in volgorde van voorkeur (opgelet: de volledige lijst met criteria staat onderaan dit item). De voorkeur gaat steeds uit naar studenten van wie men op redelijke gronden kan vermoeden dat zij na de juni examenperiode van het lopende academiejaar kunnen slagen. Van studenten die in het verleden steevast met de hakken over de sloot slaagden in september of die herhaaldelijk gebist hebben, kan men aannemen dat een buitenlands verblijf, met de bijbehorende aanpassingsproblemen, voor bijkomende problemen kan zorgen. Toch is het belangrijk om weten dat ook studenten die door niet studiegerelateerde omstandigheden tweede zit hebben naar het buitenland kunnen onder bepaalde voorwaarden. Zo zal o.m. je vertrek dan uitgesteld worden tot na het slagen van je lopende studiejaar. Wie niet slaagt op het einde van het lopende academiejaar moet uiteraard thuisblijven. De uiteindelijke beslissing of je al dan niet geselecteerd wordt ligt echter altijd bij de Facultaire uitwisselingscoördinator die de aanbieding voorstelt.

9 Voor studenten die geïnteresseerd zijn in een uitwisseling tijdens de bachelor- of masteropleiding LO&BW willen we alvast het volgende meegeven: Bachelor studenten mogen maximaal 2 herexamens (tolereerbare en niet tolereerbare tekorten samengeteld!) hebben na de junizittijd. Indien een geselecteerd Erasmus student meer herexamens verzamelt dan zal zijn selectie niet langer behouden blijven! Voor studenten die geïnteresseerd zijn in een uitwisseling naar Ile de la Réunion geldt dat zij geen herexamens mogen verzameld hebben na de junizittijd. Indien een geselecteerd Erasmus student voor La Réunion toch herexamens verzamelt dan kan zijn/haar selectie niet langer behouden blijven. Ook voor studenten die geïnteresseerd zijn in een uitwisseling tijdens de masteropleiding LO&BW geldt dat zij niet geselecteerd worden of hun selectie niet behouden blijft indien zij na de junizittijd tekorten hebben behaald. Concreet worden volgende selectiecriteria in acht genomen: Motivatie Resultaten/studievoortgang Talenkennis Voorbereiding Er is geen volgorde van belang toegekend aan deze criteria. 1.4 Is de buitenlandse universiteit vrij te kiezen? Neen, je kunt niet eender waar naar toe. Je kunt enkel naar deze universiteiten waarmee een interinstitutioneel akkoord afgesloten werd. Erasmus+ is bovendien een Europees programma, gefinancierd door de Europese Commissie. Daarom vinden uitwisselingen onder Erasmus+ voornamelijk plaats binnen de uitgebreide Europese Economische Ruimte (de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Turkije en Macedonië). Daarnaast zijn er nog een aantal landen buiten Europa (de partnerlanden) die meedoen aan het Erasmus+ programma, maar uitwisselingen zijn binnen die context heel specifiek. Zwitserland heeft zijn eigen beurzenprogramma. Meer informatie hierover kan je krijgen via de FaBeR helpdesk. Studenten die denken een waardevolle partner te hebben gevonden binnen Europa waarmee nog geen interinstitutioneel akkoord werd afgesloten dienen contact op te nemen met de Facultaire uitwisselingscoördinator (via de FaBeR helpdesk:

10 en dit ten laatste in het 1 e semester van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitwisseling. Voor de stageplaatsen (zowel binnen 2e Msc RevaKi als Msc LO&BW) kunnen naast universitaire centra ook private instellingen als partner geselecteerd worden. Je kan enkel een Erasmusbeurs aanvragen als je stageplaats zich binnen de EER bevindt. Ook hier zijn reeds een heel aantal partners ter beschikking waar al een langdurige kwaliteitsvolle uitwisseling mee lopende is. Indien je als student zelf een nieuwe buitenlandse stageplaats wenst aan te brengen dan neem je best contact op met je stagecoördinator (en niet de facultaire uitwisselingscoördinator) en dit bij voorkeur ten laatste in het 1 e semester van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitwisseling. 1.5 Is de inhoud van het studieprogramma aan de buitenlandse universiteit te kiezen? Neen, de algemene regel is dat er minimaal voldaan moet worden aan het principe van gelijkwaardigheid of equivalentie. Met andere woorden: het programma dat je aan de buitenlandse universiteit gaat volgen moet evenwaardig zijn aan het programma dat je aan de KU Leuven zou volgen indien je hier zou studeren. Er moet ook minimaal een vergelijkbare studiebelasting zijn (d.i. het aantal studiepunten dat je aan de partnerinstelling kan bekomen door examinering), maar ook het evenwicht in de samenstelling van je studieprogramma wordt in rekening gebracht. Het is het studieprogramma dat uiteindelijk wordt goedgekeurd door de CIAP dat je moet volgen aan de partnerinstelling. De Facultaire uitwisselingscoördinator stelt de studieprogramma s per bestemming voor tijdens de eerste Erasmus infosessie voor geïnteresseerde studenten begin februari. Op basis van deze voorbeelden dien je, na je selectie als kandidaat, een ontwerp van studieprogramma uit te werken en voor te leggen aan de Facultaire uitwisselingscoördinator. Dit programma wordt voorgesteld en besproken op CIAP. Het goedgekeurde programma wordt nadien opgenomen in je ISP. De behaalde scores worden na terugkomst ingevoerd in je ISP. In concreto betekent dit : - je uitwisseling heeft een equivalent van ongeveer 30 studiepunten (met 27 ptn als ondergrens) voor een semesteruitwisseling. - de afwijking tussen vakken op je reguliere KU Leuven curriculum en je uitwisselingsprogramma is niet groter dan 2 studiepunten - er is een algemene gelijkwaardigheid van studieprogramma in vergelijking met je reguliere KU Leuven studietraject.

11

12 Wat met studenten die studievertraging hebben opgelopen en dus niet meer in het modeltraject zitten? De uitwisselingen die werden opgesteld met de partnerinstelling gaan uit van (vakken en) een student die in het standaardtraject zit. Dit wil zeggen dat voor studenten met studievertraging, die niet meer in het modeltraject zitten, het opstellen van een goed en voldoende studieprogramma aan de buitenlandse universiteit niet evident is. Studenten uit het modeltraject hebben dus een streepje voor bij de selectie. Vergeet echter niet dat, zoals al vermeld in punt 2.3. naast studieresultaten ook andere factoren in rekening worden gebracht bij de selectie van studenten. Waag dus zeker je kans wanneer je gemotiveerd bent voor een buitenlands verblijf en je niet al te ver af zit van het modeltraject. Als je afwijkt van het modeltraject kan je een voorstel tot equivalentie indienen bij de uitwisselingscoördinator waarbij je de vakken van vorige fases die je nog volgt zelf gaat vervangen. 1.6 Waar moet ik op letten bij het kiezen van een bestemming? Studenten laten zich in eerste instantie vaak leiden door de (culturele) aanlokkelijkheid van de bestemming. Laat dit echter niet de doorslaggevende factor zijn! Bestudeer de mogelijke bestemmingen grondig, bekijk de voorgestelde studieprogramma s, neem een kijkje op de website van de voorgestelde universiteit, Door een grondige voorbereiding kom je nadien niet voor onverwachte verassingen te staan. Zo zijn er bestemmingen waarbij 3 e Bsc LO&BW studenten niet elke optie bewegingsleer kunnen opnemen, noch op de bestemming, noch aan de faculteit bij terugkeer. De facultaire uitwisselingscoördinator licht dit verder toe tijdens de 1 e Erasmusinfosessie in februari. 1.7 Kan je voor het verblijf in het buitenland financiële steun krijgen? Waarschijnlijk. De spelregels zijn vastgelegd door het Vlaamse Erasmusagentschap (EPOS vzw) dat je kandidatuur administratief beoordeelt. Het is dus NIET de faculteit of de universiteit die over de financiële steun beslist. Indien je een beurs krijgt is de grootorde ervan afhankelijk van het land van origine en het land van bestemming. Veel hangt verder af van het beschikbare budget en het aantal kandidaten in Vlaanderen dat een beroep wenst te doen op een Erasmus beurs. Het is daarom dan ook onmogelijk om te voorspellen hoeveel van onze studenten effectief een Erasmusbeurs zullen krijgen het volgende academiejaar.

13 1.8 Hoe lang moet ik in het buitenland verblijven om recht te hebben op een beurs? Studenten die gaan studeren aan een buitenlandse universiteit moeten minimum 3 maanden in het buitenland verblijven (of dus 3x30 dagen, LET OP: januari wordt daarbij geteld als equivalent aan 28 dagen) en kunnen voor maximum 12maanden een beurs krijgen. Bij het beginnen van een nieuwe studiecylus (Bsc, Msc of PhD) wordt de teller terug op nul gezet. In theorie is het dus mogelijk om op Erasmusuitwisseling te gaan in je 3 e Bachelorfase én in je 1 e of 2 e Masterfase. Studenten die op stage gaan in het buitenland moeten minimum 2 maanden in het buitenland verblijven (of dus 2x30 dagen, LET OP: januari wordt daarbij geteld als equivalent aan 28 dagen) en kunnen voor maximum 12 maanden een beurs krijgen. Bij het beginnen van een nieuwe studiecylus (Bsc, Msc of PhD) wordt de teller terug op nul gezet. De studenten Revaki die in hun 2 e Msc fase op stage gaan in het buitenland kunnen dus beroep doen op een Erasmus beurs en statuut indien zijn voor minimum 2 maanden stage volbrengen in het buitenland én tijdig geselecteerd werden (d.i. ten laatste maart voorafgaande aan het academiejaar van uitwisseling). Je kan binnen één academiejaar ook een Erasmusbeurs combineren voor studie én stage. Als je het eerste semester vakken wenst te volgen in het buitenland ( studeren ) en het tweede semester ergens binnen Europa stage wenst te lopen, dan is dat mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Contacteer hiervoor de facultaire uitwisselingscoördinator voor meer informatie. 1.9 Moet je de taal van het land van bestemming kennen? Ja, aan de universiteiten in Europa wordt meestal in de plaatselijke onderwijstaal gedoceerd, zeker op het niveau van de eerste cyclus (bachelor). In de voortgezette opleidingen zijn er mogelijkheden om (voornamelijk) Engelstalige programma s te volgen. Het kan zijn dat er hier en daar wel een uitzondering is en dat bepaalde vakken voor groepen van buitenlandse studenten in een gezamenlijke niet-plaatselijke onderwijstaal gedoceerd worden, maar als je naar het buitenland gaat wordt dus verondersteld dat je kennis hebt van de plaatselijke onderwijstaal. Geselecteerde studenten voor een Erasmus uitwisseling zullen uit uitgenodigd worden tot het afleggen van een online taaltest (georganiseerd door de Europese commissie). Als een student een onvoldoende score behaalt op deze taaltest zal deze een online remediëringstraject aangeboden krijgen ter voorbereiding van zijn buitenlands verblijf. Studenten die zich wensen kandidaat te stellen voor een Erasmusuitwisseling en die hun talenkennis wensen bij te schaven door het volgen van een taalcursus, kunnen om terugbetaling van de gemaakte (inschrijvings-)kosten voor deze cursussen vragen. Deze

14 taalbaden lopen bij voorkeur via het Centrum voor Levende Talen of Instituut voor Levende Talen (zie punt 7 praktische informatie, achteraan in de brochure). Vlaamse studenten hebben over het algemeen een goede talenkennis, maar natuurlijk zijn er verschillen tussen studenten op vlak van taalvaardigheid. Je moet dus voor jezelf uitmaken of je van dit aanbod gebruik wenst te maken Zijn er formaliteiten te vervullen voor en na het buitenlands verblijf? Ja, de toekenning van je beurs én de erkenning van je buitenlandse studieprogramma zal in belangrijke mate afhangen van de ernst waarmee je ook de nodige formele aspecten verzorgt. Europa vraagt immers aan de thuisuniversiteit de nodige bewijzen dat je (1) effectief aan een uitwisseling deelgenomen hebt, (2) dat je daar een vooraf vastgesteld studieprogramma gevolgd hebt en (3) dat je daar de nodige examens over afgelegd hebt. Voor beursstudenten geldt in principe de regel dat je bij selectie 70% van het vooropgestelde beursbedrag ontvangt. De resterende 30% krijg je pas nadat je ook de nodige bewijsstukken ingediend hebt bij je terugkeer. Om hun beurs te ontvangen moeten zij zowel voor vertrek als op het einde van het verblijf een online taaltest afleggen. Let op: ook niet-beursstudenten moeten de vermelde documenten kunnen voorleggen vooraleer er volledige erkenning is van je buitenlands studieverblijf. Bovendien is er alleen officiële overdracht van studiepunten als er geschreven bewijsmateriaal is dat je met succes examen afgelegd hebt over je vakken in het buitenland. Dit houdt ook in dat voor jouw vertrek de nodige afspraken dienen gemaakt te worden in verband met de organisatie van je examens. De facultaire uitwisselingscoördinator en de facultaire ombudspersoon zijn daarbij je aanspreekpunten Wanneer kan ik kandidateren? Zo snel mogelijk na de Erasmus infosessie van 16 februari. De hele procedure, met de officiële aanvraag van je Erasmus statuut vindt namelijk plaats in het jaar dat voorafgaat aan het eigenlijke verblijf in het buitenland. De faculteit organiseert infosessies om de mogelijkheden, de procedures en de timing toe te lichten. Let wel: om aan alle studenten gelijke kansen te geven, mag je maar één kandidatuur indienen. Wie op meerdere paarden tegelijk wil wedden wordt uit de procedure geschrapt! In een volgend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ganse procedure en de bijbehorende timing.

15 2 Overzicht van de aanvraagprocedure De kandidaatstelling voor een Erasmusuitwisseling gebeurt in het academiejaarjaar voorafgaand aan het academiejaar waarin de uitwisseling zal plaatsvinden. Fase Initiatief Initiatiefnemer Periode 1. Voorstelling Erasmus infoavond Faculteit Fac. coörd. 16 februari (aankondiging per ) Overzicht van de diverse bestemmingen 2. Online indienen kandidatuur (officiële deadline wordt meegedeeld op de 1e Erasmusinfosessie) Student 3 e à 4 e week van februari 3. Selectiegesprek en rangschikking van de kandidaten Fac. coörd. voor eind februari 4. Doorsturen kandidaturen aan Dienst Internationalisering KU Leuven Fac. coörd. 1 e week maart 5. Toelichting bij de administratieve documenten en verplichtingen i.v.m. het programma aan de partnerinstelling en de overdracht ervan naar je Leuvense studieprogramma Fac. uitwisselingscoörd. + Fac. coörd. studenten aangelegenheden. Maart 6. Indienen ontwerp van studieprogramma Student 1 Mei

16 (formulier learning agreement ) 7. Beursaanvraag Dienst Internationalisering Juli 8. Kennisgeving beslissing CIAP i.v.m. studieprogramma Fac. Coörd.. Voor einde lessenreeks 2 e semester 9. Ondertekenen learning agreement Fac. coörd. + Student Laatste dag examenperiode juni 10. Kennisgeving Erasmus statuut (en eventuele beurs) Dienst Internationalisering Eind juli 11. Indienen definitief studieprogramma Student 1 maand na aankomst 12. Indienen evaluatieformulieren (o.a. bewijs van verblijf aan partnerinstelling) Student Na terugkeer 3 Een Erasmusbeurs? De beursbedragen zijn relatief laag. Zij hebben immers niet de bedoeling om alle kosten te dekken die je tijdens je buitenlandse verblijf zal maken. De Erasmusbeurs dient enkel om de extra kosten te dekken. In veel landen is het immers moeilijker om bijvoorbeeld een kamer te vinden, of is het leven duurder dan in Vlaanderen. Je beurs dient dus enkel om het verschil tussen de kosten die je hier zou maken en de kosten die je in het buitenland maakt te verkleinen. Uiteraard stelt zich de vraag wat je moet doen als je wel geselecteerd bent, maar je geen beurs krijgt. In dat geval hopen we dat je nog altijd naar het buitenland gaat. Het Erasmusstatuut zorgt er immers voor dat je zonder bijkomende inschrijving aan de partnerinstelling toch een deel van je opleiding in het buitenland kan afwerken. Zonder dit statuut zou je ook nog eens een inschrijvingsgeld aan de partnerinstelling moeten betalen, en in sommige landen durven die kosten

17 wel eens heel hoog oplopen. Alleen voor de extra verblijfskosten die onherroepelijk aan een buitenlands verblijf verbonden zijn hebben we in dit geval geen oplossing voorhanden. Ook studenten uit ondervertegenwoordigde groepen worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen voor een Erasmusbeurs. Voor financieel zwakkere studenten (beursstudent, bijnabeursstudent) zijn er vanuit de KU Leuven extra middelen om mobiliteit te ondersteunen. Ook voor studenten met functiebeperking wordt er met jou onderzocht hoe jouw mobiliteit kan plaatsvinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot de facultaire uitwisselingscoördinator. 4 Mogelijke bestemmingen In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse Erasmus bestemmingen die werden aangeboden in het academiejaar 2016/2017. Op de Erasmusinfosessie in februari zal meer informatie worden gegeven over alle mogelijke bestemmingen. Voor de inhoudelijke aspecten van de diverse bestemmingen kan je bij de volgende personen terecht: - kandidaten Bsc LO&BW: facultaire coördinator - kandidaten Msc LO&BW: betrokken coördinator van de afstudeerrichting en de facultaire coördinator voor info mbt de administratieve richtlijnen - kandidaten RevaKi : betrokken coördinator van de afstudeerrichting en de facultaire coördinator voor info mbt de administratieve richtlijnen Opleiding Bestemmingen Cyclus Beschikbare plaatsen LO&BW FIN Jyväskylä Bsc/Msc SpM 4/2 POR Coïmbra Bsc 2 FR Ile de la Réunion Bsc 3 UK Manchester Bsc 1 GER Köln Msc SpM 2 BE Louvain-la-Neuve Msc SpM 2 Voor de uitwisselingsbestemmingen binnen het stagecircuit (RevaKi en LO&BW) zijn de betrokken docent of coördinator van de gekozen afstudeerrichting 1 e aanspreekpunt:

18 RevaKi - GGZ: Prof. M. Probst - INW: Prof. L. Vanhees - MSK: Prof. S. Verschueren - NEU: Prof. G. Verheyden - PED: Prof. H. Feys LO&BW - FFG: Jan Seghers - RBK: Prof. M. Thomis - SpM: Prof. P. Delheye - Tr&CO: Prof. W. Helsen - Ontwikkelingssamenwerking: Prof. D. Daly - BO: Peter Iserbyt 5 Samenvatting Deelnemen aan een uitwisselingsprogramma tijdens je opleiding vraagt de nodige voorbereiding. Na het doornemen van deze brochure kan je de indruk krijgen dat deze procedure behoorlijk omslachtig is. Vandaar deze samenvatting. Deelnemen aan een Erasmusuitwisseling betekent dat je gedurende enige tijd aan een Europese universiteit (een partnerinstelling ) gaat studeren of dat je stage loopt bij een organisatie binnen Europa. De periode die je daar gaat doorbrengen, wordt omschreven als een Erasmusverblijf. Om aan een uitwisseling te kunnen deelnemen moet je eerst het Erasmusstatuut verkrijgen. Dit betekent dat je geselecteerd wordt om naar de buitenlandse bestemming van je keuze te gaan. Of je al dan niet geselecteerd wordt, hangt af van het aantal beschikbare plaatsen voor een welbepaalde bestemming én van de wijze waarop je je kandidatuur verdedigd hebt (o.a. motivatie, talenkennis, eerdere studieresultaten,...). Als je het Erasmusstatuut gekregen hebt kan je naar de door jou gekozen partnerinstelling vertrekken zonder dat je daar bijkomend inschrijvingsgeld moet betalen. Daarnaast zijn er ook nog uitwisselingsmogelijkheden buiten het kader van Erasmus. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag door naar de facultaire website rond internationalisering. Let wel: de in deze brochure uitgelegde spelregels gelden niet noodzakelijkerwijze voor deze uitwisselingsmogelijkheden! En hoe ingewikkeld het allemaal ook lijkt: je kunt altijd een beroep doen op de betrokken docenten en op de facultaire uitwisselingscoördinator van deze faculteit.

19 6 Praktische informatie Facultaire uitwisselingscoördinator Dhr. Bavo Meert De Spuye lokaal Tervuursevest Leuven Dienst Internationalisering Gudrun Vandenabeele Dienst Internationalisering Naamsestraat Leuven Tel. 016 / Taalcursussen: of

Erasmus+ Ervaring in het buitenland

Erasmus+ Ervaring in het buitenland FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN Erasmus+ Ervaring in het buitenland International officer FaBeR http://help.faber.kuleuven.be november 2015 Inhoud Inleiding: Doel van deze brochure...

Nadere informatie

Studeren. Erasmus + in het buitenland. Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. februari 2014

Studeren. Erasmus + in het buitenland. Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. februari 2014 Studeren Erasmus + in het buitenland februari 2014 Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 1 1. DOEL VAN DEZE BROCHURE? ERASMUS staat voor EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN KU LEUVEN NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING UITWISSELING ERASMUS+ VOOR ZIJ-INSTROMERS UITWISSELING OP EIGEN INITIATIEF ACADEMIEJAAR 2017-2018 www.biw.kuleuven.be/internationalisering/

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar 2016-2017 Informatie voor studenten van Universiteit Gent Inleiding In deze toelichting vind je specifieke informatie voor UGent studenten over het Generieke

Nadere informatie

Your Future Awaits You

Your Future Awaits You Your Future Awaits You Going Abroad for Study 26 oktober 2017, Leuven Wie is wie aan de Faculteit Geneeskunde Prof. dr. Paul Herijgers Decaan Prof. dr. Chris Verslype Vicedecaan Internationalisering Prof.

Nadere informatie

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Infosessie LOBW dinsdag 25 november 2014, 16u Exchange coordinator LOBW: Prof. De Martelaer Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn

Nadere informatie

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in 2017-2018 1. Wanneer mag je op Erasmus? a. Pedagogische Wetenschappen: vanaf de 3 de bachelor voor alle afstudeerrichtingen b. Master Sociaal

Nadere informatie

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Geldig vanaf academiejaar 2015 2016 1 Uitgaande studentenmobiliteit 1.1 Toepassingsgebied Dit onderdeel van het reglement is van toepassing op uitgaande

Nadere informatie

Uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten Uitwisselingsstudenten Typisch voor uitwisselingsstudenten is dat ze in het buitenland studeren in het kader van een akkoord dat Leuven met de buitenlandse partner heeft afgesloten; dat ze daarvoor geen

Nadere informatie

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop 1. Learning agreement a. Basisprincipes voor het kiezen van vakken b. Hoe vakken kiezen? c. Voor hoeveel studiepunten d. Hoe geef je het programma door aan

Nadere informatie

UITWISSELING IN EUROPA

UITWISSELING IN EUROPA UITWISSELING IN EUROPA ERASMUS Algemene introductie tot Erasmus Hoe moet je je voorbereiden wat kun je verwachten van deze sessie? Geen individuele bespreking van alle mogelijke bestemmingen in alle faculteiten

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017 Milieu en Preventie Management Waarom naar het buitenland? Taal Cultuur Werkgelegenheid Academische vaardigheden Zelfvertrouwen Vriendenkring

Nadere informatie

KU LEUVEN ERASMUS+ PROGRAMMA. STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND TIJDENS DE 3 e BACHELORFASE (ACADEMIEJAAR )

KU LEUVEN ERASMUS+ PROGRAMMA. STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND TIJDENS DE 3 e BACHELORFASE (ACADEMIEJAAR ) FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN KU LEUVEN ERASMUS+ PROGRAMMA STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND TIJDENS DE 3 e BACHELORFASE (ACADEMIEJAAR 2017-2018) INFORMATIEBROCHURE VOOR STUDENTEN 2 e BAC www.biw.kuleuven.be/internationalisering/erasmus.aspx

Nadere informatie

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen.

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen. 1. Facultair reglement Opleiding, studiejaar en periode van uitwisseling In de (bachelor) opleidingen sociologie en politieke wetenschappen is mobiliteit voor studenten mogelijk in het derde jaar van de

Nadere informatie

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen 18.30 : algemene infosessie Verwelkoming Studentengetuigenis over Göteborg: Leonie Verberckmoes voorstelling verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse ervaring studentengetuigenis: buitenlandse

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Infosessie REVAKI Woensdag 3 december 2014, 11u30 Exchange coordinator REVAKI: Prof. Vaes Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn D Herdt (kdherdt@vub.ac.be)

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR)

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) 1) STUDIE ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND BINNEN ARCHITECTUUR EN INTERIEURARCHITECTUUR Studenten AR en IAR kunnen op

Nadere informatie

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids 1. Hoe informeer ik me over student exchange? De faculteit organiseert elk jaar een facultaire infosessie rond exchange. Tijdens deze infosessie gaan we in

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 Samengesteld door de Dienst Internationalisering Internationale Studenten- en Stafmobiliteit Faculteiten voegen naar wens info toe. WAT

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Stages in Europa Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Inhoud presentatie Waarom op internationale stage gaan? Beurzen? Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Erasmus+ programma - Doelgroep / voorwaarden

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+

Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+ Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+ 27-11-2014 pag. 2 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 27-11-2014 pag. 3 Erasmus+ 2015-2016

Nadere informatie

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres)

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres) Gegevens student Naam * Q.1 Voornaam Familienaam Geslacht * Q.2 Man Vrouw Geboortedatum * Q.3 Dag Maand Jaar Officieel adres (domicilie) * Q.4 Straat Nummer bus Postcode Gemeente Contactadres (enkel als

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014. Internationale studentenuitwisselingen

ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014. Internationale studentenuitwisselingen ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014 Internationale studentenuitwisselingen INHOUD 1. WAAROM NAAR HET BUITENLAND? 2. MOGELIJKHEDEN 3. VOORWAARDEN 4. HOE AANMELDEN 5. PRAKTISCHE ASPECTEN 6. VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Waarom: M e e r wa a r d e v o o r j e z e l f. K e n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n k e n n e n.

Waarom: M e e r wa a r d e v o o r j e z e l f. K e n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n k e n n e n. 1 Waarom? 2 Waarom: M e e r wa a r d e v o o r j e z e l f. K e n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n k e n n e n. S o c i a l e v a a r d i g h e d e n v e r b e t

Nadere informatie

Belg, maar geen Vlaams diploma?

Belg, maar geen Vlaams diploma? Belg, maar geen Vlaams diploma? www.kuleuven.be/geenvlaamsdiploma Je bent Belg of Vlaming, je hebt geen diploma behaald in een Vlaamse school, maar je wil wel hoger onderwijs starten in Vlaanderen? Dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier - 2008

Aanvraagformulier - 2008 Enkel voor studenten met SURINAME als bestemming! Bijlage 1c-Ndl Reisbeurzen voor studenten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs Aanvraagformulier - 2008 I. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Internationalisering Opleiding Elektronica-ICT

Internationalisering Opleiding Elektronica-ICT Internationalisering Opleiding Elektronica-ICT Waarom? Waarom: M e e r w a a r d e v o o r j e ze l f. Ke n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n ke n n e n. S o c i

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT

Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT 2016-2017 Internationale studentenmobiliteit Aanvraag voor Studie/Stageperiode in het buitenland Beurzen Verzekeringen Internationale studentenmobiliteit

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de inkomhal van Groep T. Vanaf 22.00 : Jetlag TD in Musicafé (gratis inkom voor aanwezigen vóór middernacht)

Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de inkomhal van Groep T. Vanaf 22.00 : Jetlag TD in Musicafé (gratis inkom voor aanwezigen vóór middernacht) 18.30 : algemene infosessie Welkom Studentengetuigenis over Göteborg: Jonas Helsen voorstelling verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse ervaring studentengetuigenis: buitenlandse delegaties Info

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Naar het buitenland. Ontdek jezelf, begin bij de wereld Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Naar het buitenland. Ontdek jezelf, begin bij de wereld Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Naar het buitenland Ontdek jezelf, begin bij de wereld Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Ik heb enorm interessante en innovatieve ecotechnieken bijgeleerd. Ook ging er een nieuwe wereld voor mij open

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2014-2015 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND

STUDEREN IN HET BUITENLAND STUDEREN IN HET BUITENLAND Waarom studeren in het buitenland? Leuke en leerzame ervaring (van aanmelding tot terugkomst) Je leert je staande houden in een vreemde omgeving Je leert met een ander onderwijssysteem

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2 INHOUD INHOUD... 1 1 Inleiding... 2 2 Algemene informatie... 2 2.1 Welke kosten de beurs dekt... 2 2.2 Deelnemende landen... 2 2.3 Meer dan 1 Erasmus+ periode aanvragen... 2 2.4 Aanvraag is niet automatisch

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Rennes Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit

Erasmusbestemming: Rennes Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit Erasmusbestemming: Rennes Academiejaar: 2015-2016 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit maakt deel uit van

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Infosessie REVAKI 3/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie REVAKI 3/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Infosessie REVAKI Woensdag 3 december 2014, 11u30 Exchange coordinator REVAKI: Prof. Vaes Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn D Herdt (kdherdt@vub.ac.be)

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR)

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) 1) STUDIE ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND BINNEN ARCHITECTUUR EN INTERIEURARCHITECTUUR Studenten AR en IAR kunnen op

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013 Studeren in het Buitenland Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013 Dieuwerke de Groot Buitenlandcoördinator Psychologie Kamer 2A55 dgroot@fsw.leidenuniv.nl Programma Waarheen? Selectie en Aanmelding

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+

Stages in Europa. Erasmus+ Stages in Europa Erasmus+ Inhoud presentatie Waarom? Financiering? Erasmus+ programma Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Hoe vind je een buitenlandse stage? Tips voor een succesvolle stage Sociaal

Nadere informatie

Wat wil je je opvolgers-erasmusstudenten zeker vertellen i.v.m. de universiteit zelf?

Wat wil je je opvolgers-erasmusstudenten zeker vertellen i.v.m. de universiteit zelf? Erasmusbestemming: Melbourne Academiejaar: 2015-2016 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit ligt vlakbij het centrum van

Nadere informatie

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Dienst Studieadvies PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober 2016 Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Inhoud van deze sessie De troeven van een buitenlandse studie De uitdagingen van een buitenlandse

Nadere informatie

TAALONDERSTEUNING voor studenten met internationale plannen

TAALONDERSTEUNING voor studenten met internationale plannen TAALONDERSTEUNING voor studenten met internationale plannen in samenwerking met Ben je van plan om in het buitenland te studeren of stage te lopen maar aarzel je nog omwille van je beperkte talenkennis?

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? En français bien sûr.

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? En français bien sûr. Erasmusbestemming: Nice - Frankrijk Academiejaar: 2013-2014 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? L université de Nice Sophia Antipolis

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding 14 november 2014 Programma Jelka Driehuis, coördinator Internationalisering

Nadere informatie

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt?

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt? Erasmusbestemming: University of Southampton (UK) Academiejaar: 2015-2016 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit ligt een

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

1.1 Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?

1.1 Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Erasmusbestemming: Montpellier Academiejaar: 2015-2016 Twee semesters 1. Universiteit 1.1 Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? La faculté du droit et des sciences

Nadere informatie

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt?

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt? Erasmusbestemming: Universität Heidelberg Academiejaar: 2014. - 2015. Twee semesters Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Tot de universiteit behoren

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten. Faculteit Architectuur en kunst

2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten. Faculteit Architectuur en kunst 2015-2016 Handleiding uitwisselingsstudenten Faculteit Architectuur en kunst INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE... 4 1 VOOR JE VERTREK... 4 1.1 BEVESTIGING VAN DEELNAME... 4 1.2 LEARNING

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 430 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Bachelor derde studiefase opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE 1) INLEIDING

ALGEMENE INFORMATIE 1) INLEIDING ALGEMENE INFORMATIE 1) INLEIDING Studenten van de UHasselt wordt de mogelijkheid geboden om een buitenlandse ervaring op te doen als deel van hun opleiding. De geboden mogelijkheden kaderen binnen verschillende

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

ID 370 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok

ID 370 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok ID 370 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Orthopedagogiek Land (bestemming) Spanje Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

STAGES IN EUROPA ERASMUS+

STAGES IN EUROPA ERASMUS+ DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN AFDELING INTERNATIONALISERING STAGES IN EUROPA ERASMUS+ Patricia Burssens 25/10/2016 INHOUD PRESENTATIE Inleiding Erasmus+ programma Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm

Nadere informatie